Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1903

SAiXGUI OSE Dr De Veiese uit Brussel schryft ons Ik heb de voortreffeiyke uitwerking uwer Sanguinose gezien in onderscheidene gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte Ik flliciteer u zeer met dit prachtige middel Ik verwacht dat het wanneer het maar genoegzaam bekend zal zgn de gewone tfaalpreparaten aal tenltingen éle meo MkuiyiÊ monder ultujerktitg bUJeen Wanneer gg langen tyd staalpillen gebruikt hebt zonder dat het u helpt probeer eens de Sanguinose Prys p a f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda by J ZIELSTRA Turfmarkt SPRUI 1T Co Boskoop ZON Woerden Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Dounattf door d6 nieuvfite uitvindingen op machinaal g btod rerbHerde fiÜïHaatlA Ott iütahiit l gebruik ran nt ♦ a fijnsto grondal often garandce oi hi rWmktT van Stollwerck s Chocolade en Cacao et4 suJ bevet Dswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende a £ Atn tnbou der resp üiiliitteD De Hrma behtaldB S7 Brereti als UofleTeraueler 44 £ er J lploma 8 gouden enz Medailtps oen liew s laa uitmonteod l ja tbbriku t Iie da 1874 schreef de t ccuuomis national de Fans MoiM voorn MHTBoau ons H 4 LiIl d ar prenalire elsaiDe n octniduatton a vaix9 xoeUacto CBbrtcattoii d Obooolat bonbons varies etc tu naUviftrgk C bttikut is verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketl akksr tui na Oenennivtrtegaiwaordiger Toor Sedetknd Jaliu llattenaladt Amaterdam Kalvorstraat 101 heden verkeerde kwam zjjn voorstel in de civiele Ijjgt met 800 000 mark per jaar te verhoogen In plaats van de Kroon den raad te geven mede te verken tot herstel van het financieel evenwicht de nitgaven gedurende eenige jaren tot het allernoodigste te beperken en liever de helft der holhonding op wachtgeld te plaatsen dan het aantal bolbeambten nit te breiden in plaats van het voorbeeld te volgen eens door koning Friedrich Wilhelm van Prnisen en door koningin Louise gegeven werd in een tyd waarin handel en n verheid noodlgdend waren en de laillissementen der banken het volk groote verliezen hadden toegebracht om een hooger inkomen voor de Kroon gevraagd Znike misgrepen werken lang na zegt de Dresdener Zeitnng De berichten nit Weenen bewegen zich nog steeds in dezelfde richting De Ministercrisis is nog niet over maar men gelooft dat het Kabinet Körber bleven zal waarschüniyk aangevuld met een nieuwen Minister voor de Czecben Dat de oplossing zoo lang aanhoudt ligt waarschgnlijk in de pogingen die worden aangewend om de Ozechen te bewegen tegen nationale concessies de obstrnctie op te geven Onzeker bljjft ook de toestand te Pest De uiterste linkerzgde of onafhankolijkheidsparty zal vandaag vergaderen om een beslissing te nemen Volgens de laatste berichten verwacht men dat 30 k 10 leden der partg zich zullen afscheiden om vermeerderd met eenige leden die niet direct tot het partijverband behooren de obstrpctie voort te zetten In dat geval biyft er niet veel anders over dan dat het Ministerie Kbuen weer vertrekt of de Kamer ontbonden wordt De zitting van de Qrieksche Kamer op Zaterdag was zeer stormachtig z j duurde tot halt vi t s morgens De minister van financiën lichtte opnieuw oon aantal punten van de begrooting over 1903 toe die in verband staan met het programma der nieuwe regeering De afgevaardigde Angelopoelos deed te midden van groot rumoer een heftigen aanval op do economische politiek van het nieuwe kabinet die volgons hem tot een staatsbankroet moest voeren Delyannis luchtte ziJn verbolgenheid tegen de wegloopers van zp party die de oorzaak van zgn val zün geweest De oude staatsman verweet hen dat zy voor persooniyke doeleinden hem eischen hadden gesteld die hy niet kon inwilligen Dit onomwonden vorwyt verwekte een storin von verontwaardiging onder de deserteurs die hunnorzgds Oelyannis van onbekwaamheid beschuldigden De voorzitter waarschynlgk ziende dat er toch niets van terecht kwam hief ten slotte de zitting maar op Heden zou de begrooting v06r alle andere zaken weer aan de orde worden gesteld Als gevolg van de rnsies in de Kamer gaan de ond ministers van oorlog kolonel Lymbritis en kolonel Koemoendooros met den deg n uitmaken wie gelgk heeft De verhouding tnsschen Bulgarye en Turkye biyft gespannen Te Sofia is de volgende otflciense nota verspreid In tegenspraak met de ontkenning van de Porte wordt steeds voortgegaan met bet concentreeren van sterke afdeeliugen Turksche infanterie cavalerie en artillerie aan de Bulgaarsche grenzen De pogingen om deze feiten te ontkennen bewgzen dat Turkge het doel van deze militaire maatregelen tracht te verbergen en de publieke opinie in Europa door middel van valBche geruchten te steramen tegen Bulgarye Met nog meer oplettendheid zullen de Turksche grens bewegingen gadegeslagen worden terwyi zulke maatregelen getroffen zgn dat een plotselinge inval onmogelgk zal worden De Oostenryksch Hongaarsche Minister van Buitenlandsche Zaken graaf Uoluchowski heeft verklaard na ontvangst der Bulgaar sche nota dat de groote Mogendheden nooit zondon toestaan dat Turkge een inval deed in Bulgarüo Welke macht de Porte ook moge ontwikkelen aan de Bulgaarsche grens Bulgarye behoeft niet ongerust te zyn maar wanneer deze Staat vyandeiykheden uitlokt zal hy den steun verliezen der Mogendheden De Porte heeft in een nieuwe nota ontkend dat er Turksche troepen aan do Bulgaarsche grenzen worden saamgetrokken Verspreide Berichten Fkahkbijk De reactionaire protectionistisch gezinde oudpremier Méline is voor de Vogezen tot lid van den Senaat verkozen met 659 van de 98 2 stemmen terwgl de zuivere republikein er driehonderd kreeg In do Hue Legendre hebben de paters barrevoets eergisteren een mis in de open lucht gecelebreerd voor oon vgftienhonderd geloovigen onder wie Francois Coppée en de afgevaardigde van het district Pugliesi Conti en de dienstdoende pater wekten de lui op hun leven te geven voor hun overtuigingen Do Kamer van Strafzaken te Nancy heeft Zaterdag veroordeeld tot vgf jaar gevangenisstraf en duizend fr boete den spion Baliguet die trachtte aan Dnitschland belangryke documenten uit te leveren aangaande landsverdediging Santos Dnmont heelt zich eergiaterenweder eens vermaakt met zgn bestuurbaren luchtballon boven het Bois de Boulogne waarna hg eenigen tyd vertoefde op de renbaan van Auteuil terwyi zgn voertuig aaneen paal vastgelegd was om later na eennieuwe opstyging te dalen op een boot inde Seine De trambeambten te Clermont Ferrand besloten in den nacht van Zaterdag opZondag het werk te staken wat natuurlgk hun recht is en wat in deze minzomerdagen velo anderen ook niet trambeambten hun wel graag na zouden willen doen en om te toonen dat t hunnerzyds niet by woordenzou bigven wierpen zy op een dor pleinende ruiten ituk van juist passeerende laatste trams waarvan de reizigers zich glings in veiligheid moesten stellen wilden ze door de toekomststaatsapostelen die de Internationale brulden niet tot martelaar gemaakt worden voor de heilbeginselen Zondagmorgen duldden de niet werkers geen tramverkeer zoodat de gendarmes die zoolang de Zondagsrust nog niet wottolgk opgelegd wordt zooiets niet dulden mogen tusschenbeide moesten komen en vier belhamels arresteerden Het heilzame gevolg was dat om zeven uur alle wagens als gewoon konden uitgaan en het verkeer den geheelen dag normaal bleef wat de rust en ordevyanden z6ó woedend maakte dat telkens door de gendarmes charges uitgevoerd moesten worden DolTSOnLlSD Het heet nu reeds dat de Egksdag bgeongeroepen zal worden tegen 24 November a s Het imntal uitgeslotenen uit de bouwvakken te Kenlen bedraagt nu 3800 De keizer heelt met vrouw en eeniggeboren broeder Zaterdag geluncht aan boord van het pleizierjaclit van den Amerikaanschen millionair Vanderbilt Terwgl de tiiermometer bgna negentiggraden wees in de schaduw is de Berlgnschebrandweer Vrgdag zes cn dortig maal gealarmeerd wat record is en waarbg de lui zich kranig hielden hoewel ze des oyonds byna omvielen van uitputting en vermoeienis BINNENLAND De geruchten dat de Koningin in Augustus naar Dobbin zonde gaan zyn ongegrond De Vereeniging tot Behartiging der Stoom vaartBelangen in Nederland heeft tot de Provinciale Staten van Zuid Holland het volgende adres gericht Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Vereeniging tot behartiging der stoomvaart belangen in Nederland erkend bg Kon besluit van 11 Nov 1884 No 57 dat adressante kennis beeft genomen van het voorstel van Gedeputeerde Staten van uw gewest om eene verordening in het léven te roepen waarby het breken van gs door Btoomvaartnigen in de boezemwateren kan worden verboden Adressante acht zich geroepen tegen het uitvaardigen van zoodanig verbod op te komen omdat de belangen det binnenlandsche stoomvaart daardoor ernstig worden bedreigd Het belang van het scheepvaartbedrgf en van den handel vorderen dat de vaart zoolang mogelgfc wordt voortgezet Stilliggen is voor beide nadeelig Adressante is niets bekend van het beschadigen der oevers brug en andere werken De wyze waarop in de binnenkanalen door middel van een ploeg het ys wordt gebroken is zoo weinig gevaariyk dat bg het losbreken van den Amatel de schaatsenrydors zich naast de stoomboot voortbewogen In alle haventoegangen van Noordelgk Knropa worden gsbrekers gebezigd In alle voorname handelsplaatsen vindt men in de dokken havens en grachten gsbrekers of worden met gewone stoomvaartnigen de wateren opengehouden Het Noordzeekanaal voor een groot deel door eene zandige duinstreek aangelegd waarvan dus de oevers in eene reer oigunstige conditie verkeeren wordt met toestemming van de rogeering door groote gsbrekers van resp 1100 en 370 Ind paardekracht opengehouden Vroeger oefende de winder op het verkeer eene zeer deprimeerende werking nit thans wordt de groote vaart niet onderbroken dank zy de allerwegen verbeterde waterwegen naar zee Het belang brengt dus mede dat het daarbg aansluitend verkeer op de binnenwateren inzonderheid tusschen onze groote handelsplaatsen niet wordt gestremd De vertegenwoordigers van den handel znllen zeker niet achterbiyven hunne belangen uiteen te zetten doch adressante zg bet vergund te wgzen dat elke wjnter by beslaten water de onmacht der Nederlandsche spoorwegen blgkt om het vervoer te bewerkstelligen Dit zal biyven bestaan zoolang Nederland de voordeelen van het transitoverkeer zal behouden Adressante veroorlooft zich er voorts op te wgzen Dat de vaart tusschen Amsterdam en Rotterdam over Gouda onmisbaar is daar de weg over Vreeswgk bg gsgang op den Egn iniet is te gebruiken Dat Gedeputeerde Staten in hunne toelichting erkennen dat de vaarten tusschen 8 Gravenhage Delft en Delft Schiedam gedurende dezen winter werden opengehouden waarom zal men deze waterwegen in het vervolg gaan sluiten f Dat alvorens op niet bewezen schade aan oevers en waterwerken tot het aannemen der voorgestelde verordening wordt overgegaan de billgkheid medebrengt dat deskundigen als de havenmeesters onzer groote handelssteden en de ingenieurs der rgkskanalen worden gehoord en voorts door feiten het gevaar wordt bewezen Bo vendien zy er nog op gewezen dat de vroeger bestaan hebbende verordening op het jbreken van gs door den Raad der Gemeente OuderAmstel d d 29 Augustus 1898 vastgesteld op aandrang van de belanghebbenden bg den handel en de scheepvaart tusschen Amsterdam en Rotterdam door de Hooge Regeering is ingetrokken Adressante is de meening toegedaan dat niet het beschadigen der oevers en werken het uitgangspunt van de verordening is maar wel het telken jare in meer of minder mate terugkeerend schandaal dat een zeker deel der dorpsbewoners die hunne belangen en genoegens door het breken van het gs geschaad achten door ruw geweld niet alleen uiting geven aan hun misnoegen maar werkelgk het verkeer hebben belet Op bovenstaande gronden verzoekt adressante eerbiedig üwe Provinciale Staten de voorgestelde verordening op het breken van ys in de wateren van uwe provincie niet te willen goedkeuren t Welk doende Nymegen 3 Juli 1903 de Vereeniging tot Behartiging der Stoomvaart Belangen in Nederland Het Bestuur P J M VERSCHURE Voorzitter C F CRiMER Secretaris Gisteren vergaderde te s Gravenhage de ntiliberale club nit de Provinciale Staten van ZuidHolland ter bespreking van de punten voorkomende op de agenda voor de zomervergadering Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben aan de Provinciale Staten overgelegd een opgave van de gestichten en de klassen waarin de ZuidhoUandsche krankzinnigen werden verpleegd op 31 December 1902 Hieruit blgkt dat in alle gestichten en klassen toen verpleegd werden 921 manneIgke en 962 vrouweiyke patiënten te zamen 1883 verpleegden Gemengde Berichten Men schrgft nit Haarlem Zondagavond te half zeven waren drie personen die niet geheel nuchter waren aan het roeien op het Zuiderbuitenspaarne Doordat zy zich schommelende wilden voortbewegen sloeg het schuitje om en raak ten allen te water Slechts een wist zwemmende den wal te bereiken de anderen verdronken Het lyk van een der verdronkenen is nog niet gevonden Het waren alle drie liedjeszangers die hier in een der volkshotels woonden Van Teiel meldt men dd 4 Juli Bg den proeftocht met de reddingsboot naby de Koog is deze in de landzee omgeslagen met het ongelukkig gevolg dat de roeier Klaas Tuinder verdronk Nog twee andere roeiers liggen niet geheel buiten gevaar In het hotel Broedergemeente te Zeist is Zaterdagavond een bejaarde dame uit Haarlem die aldaar logeerde van de keldertrap gevallen waarby zy zich inwendig zoodanig bezeerde dat zg binnen enkele oogenblikken aan de gevolgen overleed Uit Middelburg meldt men Een bierhnishouder zekere H heeft in den afgeloopen nacht twee revolverschoten gelost op eenige personen onder wie hg iemand meende te herkennen die kort te voren bg hem een glasruit had ingeworpen omdat men niet open wilde doen Niemand werd getroffen De politie die onmiddeliyk toeanelde arresteerde den dader en stelde hem ter beschikking van de justitie Op de revolver werden nog vier patronen gevonden De bierbrouwer J B te Merxplas aan de Belgische grens had by het verrichten van eenige werkzaamheden aan den brouwketel het ongeluk nit te giyden en in het kokende brouwsel te vallen Wel had men hem er spoedig uitgehaald doch B tras onherkenbaar en is zonder tot bewustzyn te zgn gekomen aan de vreeselgke brandwonden overleden Men schryft uit Haarlem VyIn verband met het bericht van het overrgden door den sneltrein van een man bj Vogelenzang kan gemeld worden dat het de aanstaande was van het meisje dat voor 9 een week of drie op die lyn zoo ongelukkig iB den dood vond De man werd byna op de t zelfde plaats overreden gevonden Sm Te Maastricht zgn in het gesticht Calva1 riënberg ter verpleging opgenomen een moei der en haar beide kinderen die bg een brand in een woonwagen te Gulpen hevige brand1 wonden hebben bekomen Reeds is een der kinderen aan de gevolgen overleden ter wgl de andere lyders nog in behandeling zgn Men meldt uit Sittard 3 Te dezer plaatse is een stryd ontstaan I tusschen den fiscus en de slagers omdat door den Slagersbond biljetten zyn verspreid waarby de burgerg verzocht wordt geen 4 vleescb te koopen van geslacht vee aan geslagen door de rgksambtenaren Thans 1 gaat er byna geen dag voorbg of er wordt 1 slachtvee benaderd hetgeen niet meer door Ê de rgksambtenaren wordt geslacht maar 1 naar Holland wordt gezonden 1 De Voss Z herinnert dat het thans 2Vi 1 eeuw is geleden sedert voor t eerst het i burgerlgk huwelgk dat is de voltrekking M door een verklaring voor een Staatsambte m naar werd ingevoerd En wel in Engeland M onder Cromwell door het zoogenaamd Korte 9 Parlement by de scheiding van Kerk en m Staat In 1660 trok Karel II die wet weder 9 in en eerst in de vorige eeuw werd het borgoriyk huwelgk weder voor personen die niet tot de Staatskerk behooren ingevoerd 1 In de Republiek der Vereenigdo Nederlanden J werd het burgeriyk huwelgk in 1656 bg 1 verordening der Generale Staten voorge 1 schreven en wel verplicht voor de katholieken 1 enz terwgl de protestanten de keus badden tusschen een huwelgk voor de overheid of voor den kerkeiyken bedienaar In Frankrgk voorde de Conventie in 1793 het verplicht burgeriyk huweiyk in dat later in den Code Civil werd opgenomen en zoo ook in België en de Rynprovinciën werd i toegepast Hier te lande is bat door het I Wetboek van Koning Lodewgk ingevierd en sedert gehandhaafd In Italië geschiedde het eerst in 1866 in het Duitsche Rgk in 1876 en thans geldt het in geheel Europa behalve in Spanje Zaterdag was het 82 j ar geleden dat Napoleon s overlgden in Engeland bekend ij werd De Globe had den tact op dien dag aU in herinnering te brengen hoe het doodsbe fl richt in zyn nummer van 4 Juli 1821 werd WÊ opgenomen het luidde aldus Dood van S Napoleon Wy berichten den dood van Bonaparte De ofSdeele mededeeling ia Ê hedenochtend door de admiraliteit ontvangen Het overiyden had den 5den Juni plaats H zijn gezondheid verminderde reeds geruimen M tgd Hy overleed aan maagkanker Hy werd in 1769 geboren De kosten van zyn onder houd op sint Helena bedroegen twee tot drie honderdduizend pond per jaar Dit was het geheele grafschrift in een dei voornaamste Engelsche bladen De laatste byzonderheid van het bericht wat de kosten 1 betreft is zeker niet het minst eigenaardige Men schrgft nit Utrecht a Uit goede bron vernemen wg dat de oud WÊ hoogleeraar H Snellen zyne functie als direc teur van het gasthuis voor ooglgders heeft nedergelegd Als zgn opvolger is benoemd zgn zoon prof H Snellen Jr die reeds ge durende eenige jaren een deel dier functie waarnam De oud hoogleeraar zal ook voortaan nog aan het gasthuis verbonden bigven terwyi hy ook de oogheelkundige practgk als tot dusver te zgnen huize bigft uitoefenen De heer A van Loen opperrabbgn te Groningen moet thans te kennen hebben gegeven dat hy het tieroap naar s Oravenhage zal aannemen Van een candidaat en zgn Igst I Als je candidaat bent voor den gemeenteraad dan raak je door dat feit alleen nog niet bekend in het doolhof der wetsbepalingen Dat is dezer dagen weer gebleken in een der gemeenten onzer omgeving Daar woont een heer die erg graag is naar een zetel in den Raad zyner gemeente Verleden jaar was hg er al verlekkerd op Met een mooie Igst begaf de candidaat zich toentertgd naar het raadhuis doch daar moest hg van den burgemeester hoeren dat een candidaat zichzelven niet mag stellen Toen gezocht en gezocht naar een helper dia t even zon willen doen maar ten slotte by de stemming gezakt t Schgnt intusschen dat in de ongenoemde gemeente weinig willige kiezers wonen die eens candidateniysten ten stadhnize willen brengen Want dit jaar nu onze candidaat weer eens een poging wilde doen om in den Raad te komen heeft zgn aanstaande EdelAchtbare voor het inleveren der lyst blgkbaar een niet al te bevoegd persoon kunnen vinden Want op den avond v66r de verkiezing vond een der ambtenaren van de secretarie der ongenoemde gemeente de weer besproken lyst in zgn brievenbus Nu zegt echter de wet dat de Igst door een der onderteekenaars persoonlgk ten stadhnize moet worden ingeleverd Maar wie kent ook al die wetten zelfs al ben je graag naar een zetel in een dorpsraad En zelfs al heb je een vorig jaar al eensleergeld betaald In één keer leer je zoo nkarwei niet Noord Br Stadsnieuws GOUDA 7 Juli 1903 De uitslag van de overgangsexamens aan de ryks hoogere burgerschool alhier is Uit Ia bevorderd naar II A Bosman A M de Blauw voorw P H van Cittert H Crebas voorw J A M J Dekker W Dogterom W Eikelenboom J örisnigt H Houwing H I Keus A J van der Kind G N N Kruisheer H van Krimpen fvoorw P Mul Elizabeth de Ven A A Weurman Niet bevorderd 5 Uit 14 naar II J C Mulder J van de Rotte J Salomons M C Samsom J Sanders C W K Schoorel M G Schuddeboom C van Staveren voorw J J A van Staveren H Vermaas W J de Voogt P Vrglandt S C van Wgngaarden en voor enkele lessen W Zwanoveld en A C de Rooy voorw Niet bevorderd 1 Dit Ila naar III M de Beer C P Boonzaayer A 1 Cats G J Dekema J C Dessing I J Doeleman P A Droste voorw J Eikelenboom P C Hooft L P Hoogendgk A de Jongh G C J D Kropman M van Muiswinkel D A Oskam I Samsom voorw Niet bevorderd 3 Dit 116 naar III J G Arentz C Bonte D H Greup J G Qoudkade J de Mink W A Rotteverl voorw S h Sanders S H Smit B Sprugt L C S W vander Torren K van der Torren G F van der Want D W Zugdam Niet bevorderd 4 Uit IIIo naar IV J W van Cittert W H Cremer J C van Eeten J C de Jong L D Kens A M Kuysten J van der Meulen 6 van Meurs E J Montgn J Th van Oordt H Th Septer J J Septer H Slegt Niet bevorderd 2 Uit III6 naar IV P L van Andel J Th Boer T A Hooftman J F Mirandolle Sophia den Oudsten J J F Pino J W F C Proper Nelly de Raadt B Sibbes J H C Smeltzer Anna Trgbits W C J Viveen W Vryiandt J D Wolterbeek Uit IVo naar V W J P Andreoli Pb van der Breggen P de Brugne voorw S L Cats A J Donk J M von Freytag Drabbe W A Goddgn 6 E van der Horst W H Houwing C N H van Lawick van Pabst voorw W J de Moog Helena van dor Roer Th de Ruwe voorw Dit IV6 naar V A Bakker Niemeyer G van Horwaarden voorw M de Jongh A W de Koningh H Kool W den Oudsten voorw J C Sibbes J A Teginck J G van der Veen voorw F N van Vliet J D N de Vrede D van der Want M J van Westrienen C A de Wilde F Wüstenberg voQrw Niet bevorderd 1 Deze opgaven zgn inalphabetischevolgorde De 19 leerlingen der 5e klasse nemen deel aan het eindexamen waarvan het mondeling gedeelte a s Maandag te s Gravenhage begint De ge ieele uitslag was dus als volgt Klasse I n III IV Bevorderd Voorw bevorderd Niet bevorderd 26 6 6 25 3 7 26 1 2 21 7 1 Totaa 37 35 29 29 De kapitein A J Dekker commt der art instr comp te Schoonhoven die met 1 Augustas wordt overgeplaatst by het 2e reg vesting art komt dan te Amsterdam in garnizoen Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappg Datum 2 Juli 1903 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram 130 vervloeiende kiemen 20 soorten 4 ziektekiemen geene Opmerkingen goed w g Dr H J VAS t HOFF De luit J H W Dangerman Grootepas district commt der Kon marechaussee te Leeuwarden ia overgeplaatst naar do Ie divisie te Eindhoven De afdeeling Moordrecht Gouderak van het Algem Nederl Werklieden Verbond heeft besloten niet in te gaan op het verzoek van de commissie om deel te nemen aan de vergadering op 2C Juli a s te Utrecht te honden De afdeeling is vnn oordeel dat het niet past nu reeds te trachten een nieuw Verbond op te richten daar met een weinig goeden wil van beide partgen de quaestie kan worden opgelost Voorts stelt de afdeeling op prgs dat het Centraal Bestuur pogingen doet om weder gezameiyk te kunnen voortmarcheeren De afdeeling acht het haar plicht het Centraal Bestuur daarin te sleunen daar verbrokkeling alleen op nadeel voor de arbeiders kan uitloopen Beurs van Amsterdam Slotkrs 80V 6 JULI I Vrkrs SlDlEUlND Jert Ned W 8 8V 80 iilo di o illtc S I 6 ilito dito ditQ 8 91 8 lil 86 V7 oHOi Ubl Gouill 1881 93 4 taub lDilchr Tiugl86S 81 K OosTBKK Obl in p8pierl888 8 81 dito ia z Iver 18RS B i oBTtTOvt O il rout coupon S duo tiokel 8 tusuili Obl UiDoeol 1894 4 dito Oecona 1880 4 ilito bij Botha 1889 4 dito bij Uop 1889 90 4 dito ÏQ goud tebii 1883 A dito dito dito 1884 5 67 H l 26 l t04V 80 80 881 e i 416 iFiNjE Perpet tchaid 1881 4 i uMKEiJ Gepr GouT loon 1890 4 Oer loeeing Bene 1 Gdo Ieeuin BeneC Diu AlB Rp V obig 1891 6 V biioo OI ii Seh 1880 6 7BKBKÜBLA Obl oubep 1881 4 Vvbtibqah Obligation 1896 8 lioTTBBSAM Sted leeu 1894 8 SlD N Afr Hsndelsi and Arendnb Tab Mg Oertifioaten Beli MaatBchappg dito ArQ Hypotheeltb pandbr 4V CuU Mij derVorBtenl aand b Gr Hypottieelcb pandbr 4Vi 194 Nederlandac bo baak aaad Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 3 961 Kott Hypotheekb pandbr 4i Utt Hjpollieekb dito 4i 10 1 OomBNB Oost Hong bank aand I 180 ItusL Hypotheekbank paudb 8 AJCBBIKA Ëqut hy poth pandb 4 ll 106 118 I 18 liaxv L G Pr Lion cert 6 Mlo HoU IJ Spoor w My aand Uy tot Gipl r St Spw aand Ned lud Spoo veg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 IIALIB Spoorwl 18S7 89A Bkibl 3 i6 Zuid ltal Spwmij A H obl 3 i l Poim Waraelian Weenen aand I 1041 aoaL Or KusB Spir Mijj obl 4 BaltiBobe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 981 j Eurak Ch Azoir Sp kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9 ii Akrrika Cent Pao Sp Mg obl 6 UhicitNortli W pi CT aand 918 dito dito Win 8t Peter obl J 1401 Denver 4 Eio Gr Spm eert T a 40 i j ÏUinoia Central obl in goud 4 I lOSV 1 Louiav k NaBbiilli Oer aand 107 Mexico N Spw Hi Ie hyp a 6 105 j UIbb Kan8aBV 4pGt pref aand j S6y 104 N Tork Ontaaio k West aand nre gon Oalif Ie byp in goud gt Paul Minn k llanil obl Un Pao Hoof IjJQ ob ig 6 dito dito Line Col Ie byp 0 8 69 Olmada Oan South Obert r aand H Tbn 0 Ballir k Na lo h d o O M Amalerd Omnibus Mij aand Nbd Stad AraBterdam aand t 101 8Ud Bolterdam aand 8 108 Bblsib Stad Antwerpen 1887 i 10li at d Brnaeel 1886 108 Ho ls TheiBsBegnlliOeaelaeh 4 Ut OoniKB StaaUleenig 1860 U7 E E Oost B Cr 1880 8 101 SPAHn Stad Madrid 8 1888 tl fito Ter Bcz Avb SpoeU oert PenQ dto Ohio oblig A Opuleiiw Ontvangen de NOUVEAUTE 8 in Heeren Dassen A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telepkoou Xa 3i Burgerlijke Staud GEBOREN 3 Juli Karel ouders C Loendersloot en N Binnendgk Petronella Sophia ouders K C Agten en P S Spruit Sophia Cornelia ouders C L van Eyk en E C van Maaren 5 Antonius Wilhelmus Joannes Adrianus ouders C Verkroost en M Tennissen Johanna ouders W Kwinkelenberg en F van Eyck Bastiaantje ouders J van den Heuvel en A Verhoeff Wilhelmina Alida ouders A J Vermeulen en M W J Schutte Saartje Engelina Catharina ouders P H A Berlgn en C van Gent Adriana ouders C de Koster en T Groenewdg Albert ouders J van Os en D van der Togt Cornells Franciscus Wilhelmus ouders C Ooms en F W van Stavel OVEELEDEN 4 Juli D J do Wit 2 m M C Hogenboom wed J L Wezel 87 j 5 C C Verdouw 7 m 7 H J van Raag 22 m Ma I TELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPÜERÜIMD D SAmSOM Veemcirkt te Rotterdam Dinsdag 7 Juh 1903 Vette oasen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 37 i 2de kwal 34 3e kwal 28 cents per hatf kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 29 2e kwal 26 3e kwal 21 cent per half kilo Stieren goeile aanvoer ie kwal 32 2de kwal 30 jde kwal 26 cents per hall kilo Handel voor alles prijdhoudend mager vee stug ADVERTËI TIEIM tWf die iets te vorderen hebben I van of vermhuldlgd zgn aan de nalatenschap van Mej de Wed POUWELS geb Smits overleden te Goüda 2 Juli 1903 worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 1 AUGUSTUS 1903 aan Notaris J KOEMAN te Haastrecht 1 pi UU Vraagt bij Owen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandaeke uitgave Van Tourist De hoofdtekst van dit halfmaandeIgksche tydschrift bestaat nit de Beitehrijving eener Mei om de Aarde die de Heer E T Fkknstra Ki iPEs in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rtjl getUuKtreerd naar eigen photographleche opnamen Ieder ioteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO Ansichtkaartert die hem aan eigen of een ander floor hem op te geven ndree door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzie Voor en Achter Indiê Birma Malacca enz Prijt per jaargang 7 30 incl de Antkhlkaarten De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarle m mtnj t WandirbÜMB in du gobeülü wereld bekend on geroemd Onovertroffen middel tegen allo llor8t Long Lever Maagziekten enz Inwendig oowel als ook uitwendig in bijna ille ziektegevallen met goed gevolg iian to wenden PrUs per flacOU t j i r post I 1 15 TUirrj Woadtfiklf bozit een alsnog ongekende geueeakraoht o hoüzHine working Maakt moostal elke pynlijke m govnarvolle oporntio gelieol overbodig H t dozo zalf werd een i4 aar oud voof i iiK ueeHttJk r hoaden beeugezwel ou onlaugB eon b na lae jaar kankeriydeu irenezeii nrengt genezing en vorzjicUting der pijnou bij wondau ontstekingen onx van allerlei aard Prys per pot 1 1 60 per post f 1 80 Oentraal Depdt voor Nederland Apcliliekor HENKI SAKDERS Rokin 8 Amsterdam Witr geendepAt ii butelle mtn dirMt uu diebchutieuaiKitlieka de A THIICRItY iii I regrada bel KohiUoh Oeiterreleh Aeheve pnaiMetua te ontbiaden by h t Csnlrul UapAt Sindir KokiB 8 Amitêrdua Zenuw en Haagflijders wordt Bit overtuiging aU een werkelj ke holp u den nood het boek aanbevolen Na ontvangafc van adres per briefkaarttvorit d t boekje franco p r post toegezonden door BLOKPOËL S Boekh Zaltbommel