Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1903

k o 9153 Wie wil voor 10 Vrijdag 10 Juli 1903 4dste Jaargang Trt V f 12000 Compl Salon RUwieleo Na enz euE I Totaa ALLÉÉN m rEHLOTIiXGÈl meuws en Advertentieblad voor Gouda enoZLken lelefoon o De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommere VI rF OENTEN LOTEN A IJl te Rotterdam bij de Wed NIERICKER Raam hoek Zt D hb Gouda ALBs JONGI Kleiweg iir T J KOUSBRO ondernemers B SNIJDERS of per postwissel met cent Sog eenige mogelijke mate van vrijheid worden verleend en alleen die uitzonderingen van de bepalingen van het gemeene recht worden aangegeven noodig met het oog op de handhaving van de openbare orde 3o de Vereenigingen die zich op grond van de vereenigingswet zullen vormen zullen zich kunnen verbinden om de uitoefening van den eeredienst te verzekeren io Staatssubsidies aan eeredienstvijeenigingen zgn uitgesloten Ten slotte wordt nog meegedeeld dat in de commissie de stemmen staakten bij de vraag ot de provincies ol gemeenten eeredienstsnbsidies zouden mogen geven Men ziet als het rapport is als de e punten dan heeft het er veel van dat men het ontwerp oo zal aonkleeden dat iedereen het beter vindt het vooreerst maar weer te laten rusten volg zjjn van den slechten toestand en het wanbeheer van s lands geldmiddelen Te Leipzig hebben huiseigenaars renteniers en zelfs ambtenaren op een socialist gestemd omdat de liscus hen te hoog had aangeslagen en hun reclames niets hadden uitgewerkt Thans is in Saksen een vereeniglng tegen te hooge belastingaanslag tot stand gekomen die door een zeer gezien uitgever te Leipzig gesticht is en een bolwerk wil vormen tegen do willekeur van den fiscus Menschen van allerlei stand zooals advocaten dokters geeitelgken leeraars en kooplui hebben zich dadelg k by die veroeniging aangesloten en zgn plechtig voornemens met alle klem de belangen van linn beurs tegen de regoering te verdedigen Deze beweging zoo kort komoBde na de demonstratie van de Saksische kieiers op l j en 2ö Juni is een nieuwe waarschuwing aan den zoo weinig beminden minister von Metzsch om heen te gaan Men denkt dan ook dat hg en zijne geestverwanten den langsten tgd op het kussen hebben gezeten Geen Kinkhc De vertegenwoordigers der Suikerconferentie van Kusland Oostenrgk Duitschlund Frankrijk Belgiè en Nederland namen in de beden gehouden conferentie besluiten welke bedoelden te verhinderen een overstrooming der Engelsche markt De uitvoer zal beperkt worden tot het gemiddelde van de laatste jaren Een contingent zal vastgesteld worden door elk der landen die aan de ottderteekening deel namen De duur der conventie zal gelijk zgn aan die der nationale Brusselsche conventie Door deze cartel die aan de goedkeuring onderworpen is der belanghebbende landen hopen de fabrikanten de tegenwoordige prgzen in Europa te kunnen handhaven en den prg s op de Engelsche markt te kunnen doen stijgen met 1 of 2 francs Hot aangekondigde eigenhandig schrijven van keizer Krans Jozef aan dr Von Korber bigkt van den volgenden inhoud te wezen Beste dr Von Korber Na rijpelgk overwogen en diepgaand onderzoek van de redenen welke er u toe hebben geleid nw ontslag en dat van het geheele ministerie aan te bieden heb ik gemeend het verzoek niettegenstaande de naar uw opvatting bestaande moeilijklieden welke den toestand bebeerschen en belemmerend werken op uw arbeid niet te mogen inwilligen Met het oog op da hoogst belangrijke vraagstukken welke binnenkort zullen moeten worden in behandeling genomen heb ik uw bijzonder kostbaren steun ook voor het vervolg noodig Terwgl ik u en den overigen leden van het ministerie mgn dank en erkentelijkheid betuig voor de ele tot dusver bewezen diensten vertrouw ik op uw zoo dikwijls gebleken vaderlandsliefde en geef ik u de verzekering van het onveranderd en volkomen vertrouwen dat ik in u stel w g FRANS JOZEF Weenen 7 Juli 1003 De beteekenis welke aan dit keizerlijk schrijven dat naar beweerd wordt door Von Korber zelf zon zijn geïnspireerd wordt gegeven is deze dat de Kroon openlijk te kennen geeft bg een obstructie politiek der oppo sitiepartijen den ministers de hand boven het hoofd te houden en niet zooals in Hon De Belgische Kamer nam met 91 tegen 35 stemmen bij 7 onthoudingen de motieWoeste aan waardoor het debat over den Congostaat geëindigd is Vooraf was een amendement verworpen om uit de motie de woorden het eens zijnde met de Regeering te doen vervallen De motie Woeste Inidt De Kamer het eens zgnde met de Regeering vertrouwen stellende in de normale en geleidelgke ontwikkeling van den Congostaat onder leiding van den Koning Sonverein gaat over tot de orde van den dag Het is geen geheim dat de ontevredenheid die zich in den uitslag van de verkiezingen voor den Rgksdag in het koninkrijk Saksen heeft geuit goeddeels toe te schrijven is aan de drukkende belastingen die weer een ge aarde bekwaamheid Eleonora s stem klonk zeer ongeduldig Aangezien ik hedenmorgeD hevige hoofdpijn had en mijn huisdokter zeil lijdende is besloot ik den professor te consulteercD En waarom is hij met gekomen De ziekte van prinses Marianne heeft sedert gisteren zulk een ongunstige wending aangenomen dat de Koning ook hem nog aan het ziekbed bevolen heeft En zal hij haar er door halen De gezante opende nogmaals het biljet ed las vluchtig de volgende woorden Nadat gisternacht gedurende mijne behandeling een aanmerkelijke beterschap is ingetreden heett zijne Majesteit mij in zekeren zin voor het leven der prinses verantwoordelijk gesteld Ik mag mij dus eerst morgen tegen den voormiddag veroorlooven mü bij u mevrouw de gravin te vervoegen f Den Hemel zij dank I riep het jonge meisje opgetogen Die uitmuntende kuur aan een koningsdochter zal hem op het toppunt zijner roem brengen I vje phaotaseert lieve merkte de gravin spottend op En nu mag ik niet langer toeven vervolgde Angelika met vuur misschien verneem ik oog iets meer bepaalds van hem Van hem zelve Misschien heeft bij onderwijl mijn vader bezocht En mij schrijft hij dit beleedigend briefje p Maar lieve Elly hij kent je immers in het geheel niet anders bad hij je bepaald niet laten wachten Berisp hem morgen flink voor zijn onhoffelijkheid Mag ik mijn dienaar bellen i De gravin wendde zich misnoegd om en trok driftig aan het belkoord iLaat het rijtuig der Barones voorkomen Ik bescheiden menschenkind ben te voet gekomen lachte Angelika met zulk een kinderbjke opgeruimdheid dat de gravin een scherpe opmerking onderdrukte iMaar een dienaar had je immers tot begeleide nietwaar c x Welnu zeker Eleonora O afefe ISOT W MO n boos gezicht geloof mij zulk rva miqMdend personaadje gaat ongehinderd baiSlèffi l Noblesse oblige hervatte de ipi ar je nu ten mijnent bent moet ilc ïfp ii jke plicht tegenover je vervullen Baithaz ljn rijtuig moet terstond voorkomen De dteuar ging heen Angalika valte de handen der gravin tOoeden nacht onverbiddelijke trotsche dochter van het koude Zweden zeide ZIJ schertsend Je handen zijn koud en je oog staat mat Zoek de rust op het IS zeer laat geworden De jonge vrouw scheen over iets na te denken ngelika begon zij eindelijk meer bevelend dan smekend ik zou je willen verzoeken tegenover professor Normann nimmer van mijn naam te gewagen Mag ik hopen dat je mijn verzoek indachtig zult blijven Mijn woord ten onderpand je weotch zal mij hedig zijn l imm msmm Aanbevelend Slotemaker Co TE KOOP l Wstnks zware EIKEN BEBGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een partij dito var SO tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen tbans gevelde boomen Een parttj LICHTE BERGROEDEN voor den prjjs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangfitukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 Btoks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prgs MO staks gezaagde 3 4 en dnimsche EIKEN DEELEN Een groote part EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN WAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrochtboomen tegen den prijs van 12ct per stnk STEENon PAN OVENHOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN inz IEPEN an BEUKENPLATBN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPApEN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOÜT AlUf wordt naar vtrkUzing ter bettemder plaatje geleverd Alles tegen scherp eoncurreerende prijzen en tt maanden erediet b j den houthandelaar JOH DAUEN te Cothen Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van De hoofdtekst van dit halfmaande lijksohe tpschrift bestaat uit de JieHchrijvlng eener Heisomde AardCj die de Heer E T Eeknstua Ki iPEK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is ry geUluMtreerd naar eigen photographlHehe opna leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO AnairMkoMTten die hem aan eigen of een ander door hem op te geveii adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter Indie Birma Malacca oni Prijs per jaargang 7 90 tW de Ansichtkaarten De inteekeping is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Touriat Haarlem G E E lü beter adres voor alle soorten SCHOENWEEE dan het Mril Br iknt h Srhoen en LiiarzcDinai azijii KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend CHIHITS Alle repdratiën en aangemeten werk Om ISinhhocst Influenza Borst en Koelaandoening binnen den kortst raogolijken tiJd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Eruiven Eorst lionigExtract 11 E L I A nf T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK C EN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et by Firma WOLFF Jb Co WesthBveü 198 öoiirfo A LATESSTEIll KMyiei l 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te Gonda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuaerkerkad IJsel A N van ZESSEN Sc ioon iocen J Th ÏOttKEN JSostoo B T WIJK Oudeuairr A SCHEER Haastrecht P W v EDE O ideicater K va due HEIJDEN te Reeuunjk P v d SPKK Uoercapelk D v o STAR Waddinasveen Wed A HOLST Waddingmeen M KOLKMAN Waddsmngeen P A uk GROOT Oudewater V DB JONÜH Oudewater J P KASTELEIN Polshroekerdam D BIKKER te Benschop if fs yri Nii m t tf iv r fli i i w fi i n f i tvinjr f jeiie fcli ul £etrcen i nbevok n Me L i L i ilonia ii Guti B krbui ce PRAEPARATEN VAN QllïnQ I am VlA dAmeeitkntoIltigeenversterlcandcKINA WlJNtcireniwaktc Uin tI trm nC k j i g brek aar ee uM slechle spijsvertering zenuwhoofdpQn ter versterking na riekte of kraambed koorts en liare t cvolueii QUINALAROCHE FERRUGINEUX ni lie tiiKoiuIe te cn Bloedgebrek Bleekiueht kwalen van Kritischen lecftyd m crltnigbaai in ilacowi a 1 90 eii 1 p j f a1 f a po voedzaam versterkend aangenaam van naait voor dayelijWh geb ik l l zwakken en kllerachtige gestellen ee aan te be v lui Als ganeeskracbtige drank n stoornissen iki spijsverteringsorganen ca diarrhea ook vi iriuiKelingen en kleine kintleicn riii er biisn K 1 70 Kgry 0 90 a Kfir 0 6O ChemlBCll MxalL cilSL pr Speciaal voor Kindervoedtni in bussen a u Kgr ƒ0 90 zuivere fTlCIK5 UIKCr j y f o lt n j m r n ding vpn de hevigste aanvaUen van Asthma etc In T 5 ö So TamarinHp Rnnhnn fruit PUROATIEF tegen Veratopping Aam gillrtl IIIUC UUIIUUIia beien Migrain Congeitiwetc vuorolookalsiaxansluor Mndeitn 1 e ijtci Tamarinde Bonbons m KKAFPFLIEN ft HOl M Iwlangnjloe diensten 1 het kiriü begeerlijk en I aangenaam n Prijs per doo e 0 0 en 0 60 Qsi1tTli£ll r ac4SII C alRftnceti erkend kIe het BESTE buismiddel dMlllCb o Verkoudheid en Kwlptjn het is een slijnwploasend en veriachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in □ flCTchjef veiiriJglAftr Piijs O SO per flesdije f wpnt nh M ram KRAEPELIEN ft HOLM t Zeiat ti m afltm tvor te t mm I em katuttMMentmg I m krifftaar W Fabilftknnerk ttfioffiii M tmaraiÊ ifr KRAEPEUEN HOU Hoaeveranciers ZEIST AliÉkfll I 11AH KRl IDËi bii HOLFF € o In het Verlichtings Magazijn De Avondster zjin steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslaogen en Watersproeiers Rnirae kenze in nteutee tU l Gasornanientcii n Ballons Eenig adres voor Gasgloeiliclitbenoodigdheden Door de vele omzet tegen lage pramen en onder eAUAWTIi Aanbevelend M IM VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Banit B 1 S Tele n 117 WESTHAVEN 198 EENIQ MOT 7M THEE iVeii wonit verzocht op t JIGKK e letten triT HBT Magizijm tan Vl IIAVK SWAAY ZüNE ÖOHINCHEM Peze THEEËN worden afgele perd in verzegelde pakjes van vij twee en een half ea een Ned ons met vermelding van Nommer ol Pr 8 voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo Pneerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BKEEBAAET Lz Wie ker ajn ii de ttsht Elkel Cacao t omvingen leBumM gesteld en na vele prcofuemiogen ia den oandol gekomen onde det naam des aitvindera Dr Miohaell vervaardigd ip de beste machines ia het wereldberffimde étabblissement van Oebrft StoUwerok te Keulen gischa Cikel eacao in vierkanten bussen Deze EiktJ Ctcao s met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dageiykseh gebruik een i 2 theelepels van t poeder voor een kop fihooolate Ala goneeskr obHge drank bij geval van dterrhee slecüts met water te gebruiken Verkrijgbaar by do voumaiafte EL 1 Apotheksrs en p V go ft Ka p jfmiPjee f Ü80 n o 9d 4 Ü a6 Generaal F0r egenwoordiger vj t Seéer and Jufius Mattenklgdl Amnterdam Kal e stra3l 10 Thiinj B Wendtrbftliia ia de gülieele wereld bekend co geroemd Onovertroffen middel tegen slle Borst Long Lerer Haagzlekten enz Inwendig k zoowel als ook uitwendig in bijaa ftUe ziektegevallen met goed gevolg aar te wenden PrUs per d COa 1 J per post f l lfi TUinj s Woadinalf bezit oen alsnog ongekende geneeskraclit en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U jaar oud roor ongeneesIi k rehondeu beeagezwel en onlangs een bijna iSS Jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prtia par pot 1 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothokor BESIUI 4H EHi Hokin 8 Amsterdam Watf geen depAt il b t Ue men direct un aieiwhiitMoapotheln dei A THIBRRÏ lu Pnind bel Uoliitoch OeiMrrelch Gelieve proiIieetiuteoatbl desbv iietCei triil D rtt8 ud r Drak van A BKINKMAN Zn Gouda BulleDlandsch Overzlcbt Het bulletin omtrent den toestand van den Pans van gistermorgen 9 uur 30 zegt De nacht ging tameljk rustig voorbó hoewel de Paus geen verkwikkenden slaap genoot De polsslag is snel maar regelmatig De ademhaling is echter niet zoo vrij als gisteravond De toestand van den Paus laat geen lang onderzoek toe maar men kan constateeren dat de longaandoenig schijnt te genezen en dat de opeenzameling van vocht in het borstvlies zich niet schynt te herhalen Doch de toestand van den hoogen lijder kan ons toch geen gerustheid inboezemen vooral met het oog op den toestand van depressie die van tijd tot tiJd merkbaar is Het bulletin is geteekend door Lapponi en Mazzoni Het gerucht gaat dat de toestand van den Pans nog steeds hoogst ernstig is De get jieesheeren maken zich ongerust over het geheel uitblijven van urine afscheiding De Igder wordt opgewonden vertoont leekenen van flauwten en sluimert van tijd tot tp Men beweert dat de staatssecretaris kardinaal RampoUa alle beschikkingen heeft genomen om zoodra daartoe het oogenblik is gekomen het Vatikaan te verlaten Zijn appartementen aan de Piazza Santa Marta z jn reeds in gereedheid gebracht Zoodra namelijk een Paus sterlt worden alle panselgke ambtenaren met nitzondering van den kardinaal kamerlengo en den kardinaal grootpoenitentiaris ontslagen Het bestuur van den Apostolischen Stoel gaat voorloopig in handen van den kamerlengo over De secretaris van den kamerlengo kardinaal Oreglia en de architect Schneider zijn begonnen de plaats uit te zoeken waar het conclave zal worden gehouden Het bulletin van 7 unr 25 m s avonds luidde De dag verliep kalm zonder aanvallen van zwakte De polsslag is niet sneller en iets Binker De ademhaling kalm de algemeene toestand iets beter Het bulletin is onderteekend door de doktoren Lapponi en Mazzoni V De commissie van de Fransche Kamer tot onderzoek van alle voorstellen en ontwerpen over de scheiding van Staat en kerk heelt het na ijverig werken zoover gebracht dat zg de punten heelt vastgesteld waarnaar het Itlvige rapport in de vacantie zal worden uitgewerkt Ziehier nu wat de commissie heelt vastgesteld lo het wetsontwerp zal zich bepalen tot de scheiding van Staat en kerk maar de regeling van de kerkelijke orden er buiten laten 2o er zal de hoogst FEVILLEIOM DISCRETIE 5 De gravin wilde juist een nieuwen woordcnslrfld beginnen toen de portierea teruggeslagen werden en ten bejaarde dienaar de vrouw des l = Wjet op een zilveren blad ter hand stelde yan mijnheer den professor Normann lichtte hij in gezantavrouw was opgestaan en nam den Met je wehiemen Angelika l Zij trad naar de lamp om beter te kunnen zien en 1m zwijgend de weinige regel Slechts een opmerkzaam waarnemer kon het vluchtig samentrekken der h aai gewelfde wenkbrauwen ontwaren toen zij het biljet weer samenvouwde Het IS goed Balthazar gij kunt gaan De dienaar verwijderde zich Angelika die eveneens was opgestaan naderde de gravin Is dit biljet werkelijk van Professor Normann Pv hij meldt mg dat het hem voor heden met meer mogel k is mij te bezoeken sprak de jonge vrouw somber iije hebt hem dus doen ontbieden Mevrouw de opperceremoniemeesteres kwelde mg immer voortdurend met zijne nooit geeven Telefoon So S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 0 Centen Groote letters worden Aerekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd garije is geschied te willen capituleeren voor de eischen der minderheid De Tsjechen die door het succes der Hongaarsche opposjtiemanneu geprikkeld gepoogd hebben hun nationale eischen in het Huis van Afgevaardigden kracht bij te zetten door een obstructietactiek weten nu waaraan ziJ zich te honden hebben en zij zullen zich wel naar den wenk gedragen Met de beruchte paragraaf U doet een üostenrijksch minister president wonderen Tot dusver hebben de Tsjechen van hun dwarsdrijverü geen ander succes gehad dan het erlangen der zekerheid dat de regoering zich niet zal laten intiraideeren Verder is ministerRezek die in het Kabinet de speciSekTsjechische belangen vertegenwoordigt en behartigt nit wanhoop over de halsstarrig heid en onverzoenlijkheid der Tsjechen maar in arrenmoede als minister afgetreden In het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden werd graaf Khuen bij de verdere bespreking over bet Eegeeringsprogf am door de oppositie verweten dat hjj een vreemdeling is in de Hongaarsche znken en dat hij niet op de hoogte is van de wenschen en verlangens van het Hongaarsche volk Oraal Khnen antwoordde hierop dat hij als oud lid van de Hongaarsche Kamer en als lid van het Magnatenhnis en ook als vertrouwensmauderRegeering in voortdurende betrekking gestaan had tot het politieke leven in bet land Hi had liever gezien zeide hiJ dat de nieuwe Regeering uit hot tegenwoordige Parlement wa voortgekomen maar men moet niet altoos blijven aandringen op wat nn eenmaal niet kon Dat hg met concessies kwam dio Szell niet kon aanbieden had ziJn grond in de door Szell aangegane verplichtingen Szell had bij de kroon op zich genomen het verhoogde contingent door te zetten nu het bleek dat dit onmogelgk was wilde de kroon niet dat Szell het legerontwerp zou intrekken omdat hiJ dan zijn woord zou breken De minister Khnen deelde verder mede dat hg hoopt de parlementaire crisis toreen kalm einde te brengen zonder genoodzaakt te wezen de Kamer te ontbinden en liet land voor een verkiezingsstrijd met znlk een lenze te plaatsen Verspreide Berichten Fkakkrijk t staat met prinses Mathilde Bonaparte niet voordeelig zg heeft een beroerte gehad en prins Louis Bonaparte is nit Tiflis ontboden Vaarwel en heb dank voor heden avond In spgt mijner oproerige grondbeginselen Ik Iwn met haatdragend Vaarwel I Goeden nacht Eleonora 2 De pendule m het boudoir der gravin had zooeven het tiende morgenuur verkondigd toen Brigitu de bejaarde kamenier van Eleonoia onhoorbaar den saton opende en een sierlijken brief op de marmeren tafel voor het rustbed neertegde Die letters en pentrekken komen mij bekend voor ik moet ze meer gezien hebben prevelde zij voor zich heen M i hat een groet van juffrouw Angelika tgn Wat n liet vriendelijk kind dat mijne gel edstcr zooveel inschikkelijkheid betoont Zij weet trouwens niet met welk een dwang men deze beauté heeft groot gebracht en hoe de gestrenge graat ICrona sedert den dood der zalige gravm zich nimmer om z n eeoige dochter kon bekommeren Geld en goed in overvloed het eene parelsnoer kostbaarder dan het andere briljanten voor en briljanten na maar liefkozingen bleef het arme gravenkind vreemd Is het te verwonderen wanneer zij voor velen harer natuurgenoten koud en ontoegankelijk schijnt te zijn en dat men vaak schroomt hare gestrenge blikken te ontmoeten U IVordt vtrvolgd