Goudsche Courant, maandag 13 juli 1903

Maandag 13 Juli 1903 Mo 155 42ste Jaargang mimm mmm IMeuwS en Admrtentiehlad voor Gouda en Omstreken GESCHER l KEMPER Groote Markt 14 15 Teiephoor i34 ROTTERDAM WAGAZIJHE TER MEI BILEEBI G Grootste sorteering Tapijten ALS AXMIMfilTER 3 10 en 4 d 0 per Meter BBUfilfiieLI 9 65 3 8A TAPEfi THY 0 90 1 90 LIITOLEUM 1 83 Meter l reed f 1 45 per Meter en hooger VERDER Zeil iDlald Tile GordIJnstoifeD Vitrages Tafelkleeden Loopers Karpetten enz enz WF Franco levering door het geheele Rijk Amsterdam Den Haag Arnhem Breda Irlefoiiii X It De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijlt uiet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per ost 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTER J P Hooftman en C M de Ruiter Simon ouders A IJpelaar en C J Prinsenberg Zwaantje Pietertje ouders L D Hartens en P IJ Broekhuizen 10 Leendort ouders L Baas on Mj Troost OVERLEDliSl 10 Juli C Manis wed K de Hoode 86 j D du Mortier 78 J M J Bohimoger huisvr van W F Meger 52 j ONDERTROUWD 10 Juli T Heygen en J C den Edel S Meewezen en M Fnrrer A IJpelaar en J Loogaard A H van Dam te Tiel en A Krggsman K H van der Eng en 0 van As H Kleyn en A Arends L F Dugmaervan Twist en N Dortland Stemt in Distriet III j i m WL EENIGE KIEZERS Trgzinnige Kiesvereenipg 60DDA Goedgekeurd bij Kon besluit van 30 Juni 1897 Staatxblad No 169 Bij de aanstaande herslemmingf voor den Gemeenteraad op l¥OEIVl9DAC IS jiiLl 1903 worden de vol rende Gandidaten driiiseiid aanbevolen Voor Diilrlet 11 de Heer F VA DER STRAATEl Voor District III de Deer J L VAili EUR Het filteiiiliureau Is geopend van S tot S uur EcMe SINGER NaaimacMnes voor tak van ntjverhetd alsook voor alle huiêhouAet k naaiwerk Oflderricbl gratis Mk in het moderne bordoren en stcypta SINGER MAATSCHAPPrj GOUDA Lange Tkndeweg 27 ADYEETENTIM in alle Couranten worden aaiig enonien door het dverteutle Bureau vao A BHIimMAN ZOON steeds rbeér I c verkoop van i Vademecum wordt teed meer steeds grooter Keeds duizenden zien in dat VADEMKOÜM inderdaad liet beste Uondwater ter wereld is Prijs ier Oacon 1 50 PneUjes 2U cent Eenige agenten voor Gonda on Hodograven WDLKK A Co iouda IIOPJ P o IK OU DP f SCHIEDAMMEÜ GEHEVEE Merk NiGHax AP VarkrUgbMr b i M PEETEE8 Jz N B A li bew i nn ochtlioiii ii esahet eD kurk iteodi voorEieo van den naam der Kirm P HOPPE Het Bettuur J VAK TELLINGEN E OOSTENRIJK J VERGEER H Ë VA DER ROER Dr H IJSSEL dk SCHEPPER Voon Mr M M SCHIM van deh LOEKF Vice Voor C 1 C HOOGENDIJK Secr C TAK VEEN Aï Pennmgm O A VAS DIB WANT GEEN beter adres voor alle soorten SCHÓENWEEE dan het M Brabulsdi SdweB M jjainetiugaiijg KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SIHITS Alle reparatiën en aangemeten werk TE KOOP m stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle almetingen en zwoarten Een partjj dito va 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een parts LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen 6EBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stnks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stnks gezaagde 3 1 en 5 dalmsche EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig daim breedte V Geboorde EIKEN POMPEN en xware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle almetingen Toor Schoeiing Brng en Heiningpalen èOOO sUks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge nnchtboomen tegen den prijs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHÓUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle almetingen aOOO SPARREN en DEK8P ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRIJS 5000O bossen KRIBHODT AUa wordt mor verkiumg Itr UiUnuieT phaUe gilnenl Alles tegen cA rp conmrreerendt pryrm Ki Ml mmnden ereéiet bjj den hoitliandelaar m DAMEH te Coüwa Dnk Tan A BRINKMAN A Zn Gonda TWEEDE BLAO Stadsnieuws GOUDA 11 Jali ia03 Aan het voortgezette admissie examen voor de hoogere klassen aan de rijks hoogere burgerschool namen 8 candidaten deel Tot de ie klasse zgri toegelaten UiUqnga Fnhri Snethlage N R Slop P 6 van Soest De candidaten voor de 3e en 4e klasse werden algewezen Giateren slaagde aan de Universiteit te Utrecht voor het doctoraal wis en natuurkunde de heer M J van Uven cum lande Aan de universiteit te Amsterdam is gisteren Oum lande bevorderd tot doctor In de rechtswetenschap op proelscbritt Landbouwpacht de heer L J Sparnaag geboren te ÖOBd j f Door den heer Directeur Generaal der Staatsspoorwegen is de lieer S D Boon wegens buitengewone diensten aan de Haatschappij bewezen gedurende de titaking bevorderd tot Stationclief Ie KI A standplaats Gouda De winkelier B te Gouda die op il vliering van een pakhuis eenige bezigheden had te verrichten zakte plotseling loor de niet meer gave planken en kwam zóó ongelukkig terecht dat hd bewnsteloos moestworden weggedragen Daar de ongelukkigebovendien nog met lyn hoofd door een raam viel bekwam hg ook nog ernstige verwondingen Geneeskundige hulp wer onmiddeiyk ingeroeptn t Kott N De gewezen mantilacturier Ui Schounboven D die onlnngs door het gerechtshol te s Gravenhage tot 10 dagen gevangenis werd veroordeeld wegens beleediging vatt sn curator in zgn faillissement heeft ecu verzoek tot revisie ing iend Haastriohi By de gisteren gehouden stemming voor twee leden van den gei lëen teraad werden nitgebracht 2 stemnWi Hiervan Terkrcgen de heeren H Uittenbogaard aftr Ui D Reneraan aftr 132 G G Raateland 82 ei J Jansen 73 stemmen van ODwaarde 3 st zoodat gekozen zgn de heeren H Uittenbogaacd en D Ke Stolwmk Bü de gisteren gehouden Terkiezijig voor twee leden van den gemeenternad werden uitgebracht 98 geldige stemmen Hiervan Terkregen de heeren C Verdoold aftr lid lib J 80 C Anker Dz lib 42 L Anker oti reT 27 en J de Stigter lib 34 stemmen Herkozen dus d eer C Verdoold lib on bersteinming voor de vacature A Kaateiin die verzocht had niet meer in aanmerking te komen tnsscli n de hb C Anker Dz en J de Stigter beide lib I MooKUBXCKT Bij de gisteren gehouden verkiezing TOor twee leden vin den gemeenteraad werden uitgebracht 163 stemmen van onwaarde 4 stemmen Hiervan verkregen de hh J van Gennep r k 43 J J Ripke a r 78 C Tom a r 70 en J IJff lib 95 steonan Gekozen de heer J IJff lib en herstemming tmschen de hh J J Rupke en C Tom beide a r Dinsdag jl is de labridi van matten en tapijten van de heeren StaTeos Zoon uit Rotterdam begin gaan maken met den arbeid Ondar leiding Tan een bekwai nen meesterknecht i D Tier manneltke werklieden benevens 2 jongens en 3 meisjes met het kunstwerk begonnen terwijl bet voornemen beitut getegeld nienwe leerlingen aan te nemen zoo zg zich maar aanmelden De werkzaamheden scbgnen zeer voor uitbreiding vatbaar te zgn daar voor het gemaakte geregelde afnsme is De storai van Maandag heeft aan de glasbedekking nogal schade berokkend daar verscheidene ruiten stuk gewaaid M W BODRURAVES 10 Juli Bjj dc heden ge honden stemming van 3 leden voor den Gemeenteraad zgn nitgebracht 515 st Van onwaarde 4 511 St Volstrekte meerderheid 258 Hiervan verkregen do hh A Okkerse 344 H Rollman 316 Dr G de Niet 274 C V Muiswinkel 236 J Burggraaf 180 Alzoo zgn do aftredendon herkozen Krimhen a d IJs t Tot leden van den raad dezer gemeente zijn gekozen de heeren A A van Walsnin en S Boer Horstemming tnsschcn do heeren B Hailing en 8 Slappendel Ocdkrxeek a d IJski Donderdag werd onze gemeente bezocht door den subst officier V Justitie Mr Tervaert den rocbter cnmmissarih Mr Tolling en den wanrn griffier ten einde een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van den brand in liet kaaspakbuis in de Ztjde en van dien van het huis in de Kromme Maandagnacht VERSCHEIDENHEID Volgens de Revue militaire des armées étrangers van Mei bedraagt het aantal leden van schietvereenigingen in Zwitserland 209 8 50 op een bevolking van 3 315 413 zielen Zeldzame atmosferische verschijnselen ijn don 13 November 1902 in Australië voorgekomen Toenmaals heerscbte daar sedert een dag of vjt zes buitengewoon warm weer en toen de hitte haar hoogtepunt bereikt bad ontstonden zooals daar vaak het geval is hevige stofstormen Inmiddels verschenen echter ook plotseling vnurkogels In Boort vielen zg op de straat en deden vonken spatten De geheele lucht scheen met nnr gevuld daartusschen echter waren tijden van volslagen daisternis zoodat men bg dag de lantarens moest opsteken terwg l kippen en ganzen zich in hun hokken begaven In Longdale werd een huis door een vnurkogel in brand gestoken In het plaatsje Chiltren Victoria ontploften vnurkogels in de nabijheid eener mgn en staken het houtwerk in brand Uit verscheidene andere plaatsen en stations kwamen berichten omtrent de dnisternis des daags en over hèt optreden van vnurkogels In Murrnmturrab zweefde gedurende den storm op 13 November geruimen tijd een groote vnurkogel over de huizen en verdween daarna In de nabijheid van Sydney werd een man door een boven zi n hoofd ontploffenden kogel verlamd Volgens deze berichten heeft men hier h ijkbaar met kogelbliksems te doen gehad die anders hoogst zeldzaam zgn Maandagnamiddag trof de dochter van H Huisman te Giesen Nienwkerk het ongeval om van de werkstoep bij T Slob in de Giesen te vallen wat gelukkig door eenige baren bijtgds werd opgemerkt anders had ze zeer zeker den dood in het water gevonden nu werd zij door vereende krachten op het droge gebracht Een werkman te Seibierum aan den NoordFrieschen Locaal Spoorweg had zich in het schaftuur naast de rails te slapen gelegd in de meeoing dat er in dst aar geen locomotief Ibeer loa paaseereo Telefosn Ko Sf ADVEBTENTIEN worden geplaatst van l r els k 50 Centen ieflere Tegel meer 10 Centen Groote lettere wtmlen hereköi d naar plaatNruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur def midd Terwijl hg sliep kwam evenwel een extralocomotief welke een viertal werklieden moest vervoeren De slapende bad den rechterarm uitgestrekt op een der rails deze arm werd nu letterlgk afgesneden Nadat het eerste verband was gelegd werd de ongelukkige met don eorslvolgenden trein nuar liet Ziekenhuis te Leenwarden vervoerd Te Wouw badden de erven Eist f fiOOO gespaard om oen huis te bouwen waarvan de aanbesteding eerstdaags was aangekondigd Gisternacht ocbtor hebben brutale dieven bij hen ingebroken en al bot geld benevens verschillende gouden on zilveren Igfsieraden gestolen De daders zUn nog niet bekend Ueurs van Auislerdani Koninklijk bezoek aan Maastricht I Slatkra JULI ViDiaLAND a rl Ned W S l iito dt o dltc 8 iiu dilo dilo S HoHS Obl Oauill Iall a8 4 lTALia Iniiolirgrilig LgSS 81 8 OosTlKa Obl to pnpisr L888 8 dito in ulier 1888 8 PoaTU Ai Obl met ooupon 8 dito tlikal 8 ItviuKD Obl Bbneul 1184 dito OMoat 1880 dilobi Itotlu l88 4 dito bij Hopv t88 tO dlls in Oud len 1888 8 dito dito dito 1884 8 irxitiK Parpet eohuld 1881 4 ruREMU Gapr Couv teen 1880 4 üvs leaning eeri D G c laeaÏD urieO SuiuAr Kp r obli 18B t I Uliioo Ob it aak 1880 t TlHBZDlLA Obl ontwp 1881 4 AviTiaoAH Obbgitian 1886 3 ItoTTHDAH Stad laan I8V4 8 NlD N hh H ndali aand Arandib Tab H i Oertif oataa Deli Maataeha pij dito Arn Uypotheokb paodbr 4 Oult My der Voratflul aaDd i a Or Hypolheekb pandbr 41 a Nederlaodiflbe bauk aaad Ned Handalmaataeb dito N W k Faa U p b paadbt 8 Bott Hjpothaekb paudbr 4 Utr Hjrpotheekb dito 4V OoaTBNR Oott UonK bank aand ItuBL Hypotheekbaak pandb fi Ambiika Equt hr poth paodb 4 Maiw h a ft Lion oart 8 NlD Holl U 8poor ir Mij aand Hij tot Eipl T 8t Spir aaad Nftd lod Spoorweg m aaad Ned Zuid Air Bpm aand 4 dito dito dito 1891 dito 4 i ITALIB Spoorwl 1887 88A l obl ZaidItal SpwmU A H obl 8 PoLKK Waraoliau Weenen aand i ÏDiL Ot Ruaa apir HIjl obl 4 Baltiaehe dito aand f Faatowa ditp aand 8 j Iwaog Dombr dito aand 6 Knitk Ch kmw Sf kap obl 4 dito dito oblig 4 iMBBiKA Cent Pao Sp lljj obl 8 Cbio k North W nr C aand dito dito Win 9t Peter obl 7 Danrer k Rio Gr Spm ofrt v a iUiooia JoDtral olil la fcoud 4 Louiar fc NaihTÜlI Oer v aand ICoxieo N Bpw Mij te hyp a 8 Uisa ganu t 4pCt pref aand N York Oalaaio k Weet aaod Ponn dto Ohio obliK 8 ore goa Calif Ie brp ia goud Bt Paul Hinn k itanit obl Un Pao Hoof IBn obdg 8 dito dito Line Cqt Ie hyp O 8 Oavada Cao South Ohert r aaa l Vm O Kallw k Na Ie b d e O Amaterd Onnibua My aand Kottaid TnimireKHaata a nd Kbd Stad Amiterdam aand I a Stad Botterdam aand 8 t Stad Antwerpen 1887 Stad BruBiel 1888 8V I om Theiu Rei ullr Geealaob 4 i Oomn Staataleeoif 1880 8 K K Ooit B Cr 1880 8 1 Alui 8M Madrid 8 1888 1 mo T B i Avb 8pMl a rt rikra 801 Al 61 S 88 811 9011 1 V Hot programma van liet bezoek van H M de Koningin on Z K H Prins Hendrik aau Maastricht en der feoston bg die gclegenlieid luidt als volgt IV Woensdag 15 Juli 3 uur namiddags Aankomst en plechtige intocht in do stad 61 2 uur diner in het gouvernementshuis aangeboden door den Coinmiasaris der Koningin aan H M en Z K H en do leden der Prov Staten 9 uur groote fakkeloptocht door de vorschilU ndo Maastricbtsche sociëteiten 88 8 80 80 V 678 416 Donderdag 16 Juli O 30 uur Ilezook van H M de Koningin on Z K H Prins Hendrik aan het hospitaal Calvarienborg 10 uur Benoek aan den Sint Pietersberg matinee op Slttvante te geven door de Groote Sociëteit 2 15 unr Bezoek aan de tentoonstelling van de vereeniging ter bevordering van Tuin en Landbouw in Limburg 2 30 uur Bezoek aan hot stadhuis 3 uur Rijtoer door de omliggende gemeenten 6 30 u Diner in het gouvernementshotal aangeboden door den Commissaris der Koningin aan de Hooge Gasten on de autoriteiten der stad Vrijdag 17 Jali 10 15 uur Vertrok van het Vorstelijk echtpaar naar Roermond Men meldt uit Haarlem liO l 108 Ui 118 Zeven weken geleden begon de ingenieur A Hartog uit den Haag den bouw van den circus Wolff te Zandvoort en gisterochtend te half twaalf arriveerde het gezolscliap dat heden avond met de voorstellingen een aanvang zal maken ll 6 104 981 100 911 In den circus die een aangenamen indruk maakt zijn 4500 zitplaatsen In verschillende sectoren prijken de beeltenissen der Koningin en der Koningin Moeder en van Prins Hendrik In een zaal zijnde portretten van de Oranjevorsten tot wijlen Koning Willem III aangebracht De circus is electriech verlicht en bevat waterleiding en brandleiding en de noodige nooddeuren Een waterbassin dat zgn v8ltooiing nadert zal gelegenheid bieden tot het geven van waterballetten 818 1407 40 108 107 w 108 104 69 r 84 99 101 m lo r 1091 108V ii V 117 tot V De hoofdingang moet nog vandaag worden afgewerkt want de storm van Maandag sloeg den aanbouw alteen En zoo is er nog meer dat vandaag nog af moet De nieuwe circus met zyn restaarant en champagnebar zal een aantrekkelgkheid voor Zandvoort worden Rechtzaken Door de Arrondissement Rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a bet volgende vonnis gewezen L A 41 jaar jager en visscher te Nieuwerkerk a d IJsel wegens mishandeling tot drie maanden gevangenisstraf Burttérlljke Stand EBOREN 8 Juli Johanna Pieternella ouders D Hofstede en J P Kolster 8 Willem Gerhardus Catharinns ouders W O van Driesten on C Ankena 9 Gflsbertos Adrianui ouders C A Sevenhoven en A C de Lasga Johanna Maria ouders