Goudsche Courant, maandag 13 juli 1903

Geen Kinkhoest Geen Influenza o 9150 öinsdag 14 Juli 1903 4Ss e Jaargang mmm cohmivt i wuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telelewn Ht De L itffave leztr Courantg escliiedf dagelgks met uitzoiiderinj van Z in en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jKist 1 70 Afzonderlijke Norainers VIJF CtóPiTÜN Teleroan It S3 A D V K U T E N T I E N worden freplnat f van rejj els i 50 Centen ieilere reg el meer 10 Centen Groote letters woiilen lierekend naar plaafMruiinte Inzending van Advertentiën t t 1 uur dec midd de NOUVKAITK S in Heeren Dassen A VAN 08 Az Klciwet K 73a OOUDA MA1 TEI S eo COSTUilËS W0 ien tot veel verminderde in yzen OPGERUIMD D SAHiSOM Aiivi iiTi i riKN SOCIKTKIX Ons Genoegen 1 II J 1 I Zaterdag en Zondagavoiid ECHT RiicyËLimii uit Kulmbach M W IIIIFmAN TA IV DARTS REGENSBURG Laan v Ueerdervoort 157 DEN HAAG Kisa4hrM li dr roelate rliil Kn Keionilb i l wordt hut best verkrogen en bohuuden dour eon normnln voeding Vele liekten en kwalen untKtaan niet nlleen door een te weelderige tafel maar moor nog door POn tmoonlttlhindijff on onytsondt voeding R t aardappelen en witte brood eten van den wtrknan in onto Hteden ia even ongeiond ah tfe weelderige overvloed vnn de tatel des rijken Ken voediiel b j irttnemondheid gezond omdat bet aau alle eischen van g5cd brood voldoet i f TRISCUIT De Inportearx voor NederlMid efn Koloniën Do NederlandBcbe Melicatesaon Handel UKBKS DAAMKN Rotterdam Tkiwry i WoBdwbtliia 1 in tte kdIiwiUi wereld iHtkeiill un garoemtt OmivertrutTtHt tiiidilul Uigen allo Baral Laar Leter aagticktea eai ln HU i 1 luuwel ftti M k iiitwiwIiR til bijiin till lutktegevnllmi ni t Kueil Kovolg niu u fiiilni PrU er Itaco Il iwr M M 1 16 Thiwrfi Woad n lf beztl mm hUiiok unxekouiW t o t kriiebt a lieilunto wurkmit Maakt niMMtjil Ike pyal ke n K iirvull optTHüu ncbiwl ovttrlxMlift M t tluicu £ lf r ml txm H ur OUd VOOr IMTMIMMÜtlk rehONdcB hMnrrxiiel en unlaux eui i gr tt tS fttar kniikrrlUdri reimccn liruuvi K o nK TöfwifhliHK liwr pynuii by wooiU n unUtokiugtHi us vft nllörtoi imrtl PrUt par pot f 150 per post f 1 60 Centnwt D pdt vuof NmlerUiiü Apothokor HKNKI Ü4MDKRS Kokin Amsi d m Watr i n t ii WilclU m n duw ua iwScliiitMiMjMrtM dw A rHlKKRT Pngnd M HakitM tMUmiek lakia 1 A Om Kinkhoest Influenza Borst en lïeelaandoening Nnoen den kortst raogeijjken tjjd te doen geneien neevt onmiddellijk de toevlacbt tot de van ada l ekeii le lickroi n k en wa eldtKJroeiml Superior Dniiven Borst honigExtiact M E L I A IV T H E git de Koninklijke Stooralabriek DE HONINOBLÜEH van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleverancien Flacons f 1 70 ct 40 et bij Firma WOLfF Oo Weathaven W Go uU A LATBIiaTKIll VMmea loO GmuU E H VAN MILD Veerrtal B 12ti te Gouda k BOUMAN Uoordndu PINK8K Sp0cialiteit IN KflIT M TOCHENElt öwehbbaIi Teven verki lj haar iilic nnil i i c BIEREN alles op IJs en vol eiiü hrl niriinsle syslttrm belmailrld Aanbevelend Klki M avond vorsch vcrkryglmai SS ai Patent H Stollen Mlttlllp ril Mn ealimt H mtUm êrrantmi lul Mui HriiÉXliin wmkUttn Sackahmnntmt fftm M Imfl Mr m n witim Küinrfm H SMtm ÊHt MP im wwtttf tott m iêioMit upaMwiMief NU ntw alil I ili i i l i m i f tmtM ai mn U Uf ii mt Etugit l w mf Seatrai Directs en fia le Terdelgiag biaiun 4 uur in ie grootste stallen f an Vliegen Moggen Motten Mieren Vlooien Hopsen oVwormcn Torren Pissebedden jlot reinigen van lais by Kundvee Sehaap Varken Hnisdieren Hoenders Hoenderbokken Vogels Vogelkooien Volièrea Rozen Abrikozen Feraiken en verdere Vrucbtboonien en Kroeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd vorscb onschadelijk geurig niet hinderlijk de gebruikaaanwijzing geelt Inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maobinaal Sput a iHi cii Kij uiat Hrsn 5o jwr Mi i AftomlfHukt Hl S f O H iwit si uirJh f 0 10 hm Kln iifkwi Sjtmïje f 0 1S Oruotf IXH XKS O 0 cvut l akjra 15 cuut Geung en onaehMlel k ZuiTeriUfis vat xirxarht en ut rat dndetyk lit fiyii weg M iutest uiifinlUaar aMv Itrnnilwouden Ook ouftfilbaiir op het itl tefcoii braodflngheitt klierariitiK heid arnigeiiohu ii Hmlerf ti hajimiin mi en wonden Btrakhfliil ea takeutngt by Tenwvnogeu wmtei tMidei en toetüu by trhurfl dauw N i i t po t l Wcenl Ü T ffa tutixttmling tru po taegols a ft twiit oipAstwiasfl li mul hoopTliiimK pnjs wordt bet v riaiiKtlf n r pont fiakkat iloorlbet g tit ele Rijk venEuudi IVr lialf uf tutwr Kilo IS dl putider mi d r ia pryi JrduT Z i ring vrt lïO p J l lo e d 6 U iao m tl ut Alle i grf mik u i ij be l Kei r oorkoMt mn ïUur 10 ot per doof 8 Mukb 10 oent gnxit dw 100 gniB SO oMt Ook TMTkrijgbaar by A OBOST Korta Tiandawag D 4 1 1 5 fl E ö B s S6 s g o 0 oe r R SCHIJTTKIIIJ BEKENDMAKING BURöEMEEHTERenWETHOUDERSder gemeente WülJA voldoende aan art 21 van Zgner Majesteits Besluit van 28 Juni 1H28 Staatsblad No 42 brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissie van onderzoek omschreven in rt 15 der Wet op dB S c h B 11 e r ij e n van 11 April 1827 Staatsblad No 17 zitting zal honden in het Ilaadhnis dezer Gemeente op MAANDAH den 20n JULI liKj i des voormiddags ten 10 ore en roepen by deze op alle uit andere gemeenten gekuineii bcbulterplichtigeu om vopr genoemde Commissie te verschüoén ten einde redenen van vrijstelling hebbende die aan bet oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen op den bepaalden tgd voor de Commissie van Onderzoek te vecschijnen daar zy die niet mucbten opkomen gehoaden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en b j de Scbutterg zullen warden ingeiyid Oonda den lln Juli 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN VAJi JOOR I R I c Secretaris BROUWER De herstemming üe eerato stemming voor leden van den raad heeft de goede verwachting dat de Gondschc kiezers niet gaarne hun oude beproefde vertegenwoordigers loten vallen niet beschaamd De heeren De Schepper van Itorson en Prince zgn herkozen wg verhengen ons daarover en hopen dat deze heeren nog lang ton bate der gemeente werkzaam zullen zgn In twee districten echter beeft de stemming geen afdoend resultaat opgeleverd In district U komt de heer van der Straaten in herstemming met den heer Donker in III de Jieer van Eyk met den heer Krook Men begrgpt dat dit aanvankelgk vorkregen resultaat ons ook genoegen doet Maar hot is iiiet voldoende Slet allo macht moet worden gewerjit om onze candidaten daar de zege te verschaffen En blgkens de cyfers der eerste stemming kan dal mit s nutnurlgk onze vrienden al hun krachten in spannen FEVËLLeiOX DISCRETIE 8 Moet ik het als de meest ontegensprekelijke wecIHe beschouwen wanneer daraea van mijn atand een geneesheer om raad vragen Ieder balletdanser wiens naam op het hnidig tooneeiprogramma vermeld staat ou dunkt my dezelfde autoriteit voor ons bezitten Gij gaat te vtr genadige vrouw antwoordde de professor met onverstoorbare kalmte onder van de zooeven ontvangen speldeprik notiue te nemen ▼ oor den dokter bestaan twee velden wujop hij met een hemelsbreed verschil werkt Gij wilt aeggen twee klassen sneed de gravin ein ijlings den lin al Eene bewering die mij niet van grond ontbloot schijnt Ik leide velden mevrouw de gravin herhaalde Normann ietwat icherp Met het eeoe xinsped ik ep deo salon het boudoir van onze tot de hofkringen behoorende dames en 90k de van ouds bekende goede kamer onzer achtenswaardige burgerrronwen In al deK woonsteden van uiterlijke pronk en innemende iricndehjkheid is de geneesheer slechts een overtollig meubel dat men hoe zeldzamer het on voorkomt zooveel te aangenamer vindt Zooals wj reeds in een vorig artikel zeiden de heer F van der Straaten verdient niet alleen wegens zijn karakter en ervaring maar bovenal als bouwkundig specialiteit een plaats in de raadszaal de heer van Eijk vertegenwoordigt een aanzienlgken tak van handel in deze gemeente en kent daarenboven van jongs af de toestanden alhier Zg zgn beide mannen van ooalhankelgk karakter en denkwgze zoodat wij ze verreweg verkiezen boven de candidaten die met hen in lierstemming komen Wy wekken dus de kiezers in het tw ede en d rde district op als éen man ter stembus te gaan Met eenigen goeden wil desnoods met een kleine upoltcring van tgd ot geld kan elk zgn zaken zoo regelen dat hg tijd vindt om te stemmen Getrouwe opkomst van de onzen is bepaald noodig willen wg kans op succes hebben Ieder doe dus zgn plicht en kome niet allden zeil maar wekke ook anderen op om te gaan stemmen in District II op den heer F van der Straaten Id Umiriet lli op dmi henr J L van Uulleiilaiidscli Uverzicbl Nog altgd is er luet het ieder dogenblik verwachte bericht yan den dood van Leo Xril wanneer tenminste niet later op den dag de telegraaf het ons brengt Zaterdagavond was het met den Paus nogsteeds hetzelfde Het bulletin van Zaterdagavond 7 uur luidt Do dag ging vrg rustig voorbg Daar de algemeene toostaud verlicht bleef kon men het onderzoek van de borstkas herhalen De stand van de kleine hoeveelheid vocht die overbleef na de gistaren verrichte burstopening is dezelfde gebleven In het bovenste gedeelte van de plek waar hot vocht zit hoort men licht borstgérentel met niet overmatig slgmgeraiscli üo pols is minder klein en minder zwak De jipisslag is 86 de ademhaling 28 en de tempenatunr Alles te zamen gevoelt dé zieke zich meer verlicht Het rapport is geteekend door Rossoni Mazzoni en Lapponi Na het consult van hedenavond ontving de Paus vier kardinalen en deze spraken vgf minuten met hem In een interview heeft dr Rossoni gezegd dat de kiapvliezen van het hart nog bewon Daar is men lid der samenleving mit tirhien ter wilb der ed e wetrnsst fi nog een weinig belangwekkender ca spffcekt en wordt gehoorzaamd als lederen salonheld Hoc andera op het tweede veld waarmede ik de wericzaamheid van den geneesheer aan het ziekbed bedoel 1 Inderdaad uw onderscheidingstalent ia Veelzijdig tofh wenachte ik mij een zeer oppervlakkige vraag te veroorloven Welk pnderscheid prolesaor maaki gij dan tuüschen de behandeling welke gf eener eerbare buraervrouw en eener dame van rang verschuldigd zijt i Geen tGeen lachte de gra in ironiich tO wilt mij dus diets maken dat gij aan de sponde van prinses Marianne dezelfde plichtplegingen als aan het bed myner kamenier maakt Aan het bed der zieke prina zeer zeker zeide hij kalm i £n welk beginsel eerbiedigt gy dan wanneer ge my met een bedelares op één lijn stelt f Een beginsel welks gegrondheid ieder rechtgeaard sterveltüg erkennen tboct ik behandel nooit da persoon maar alleen de ziekte Ottc nieuwe leer kwam der jonge vrouw toch wat al te bar voor zy wist niet waarom juist haar dezf woorden coo diep kwetsten zoodat ttj eeni zins verward en verlegen voor zich staarde De prcrfesaor liet een oogenblik de oogen doordringend op haar rusten en ging toen met onverstoorbare kalmte votirt iGij trekt de oprechtheid tnijiwr woorden in derenswaard werken en dat de helderheid van geest jm groot is dat de nieost ervaren geneesheer Trch in den ernst van den toestand zou vergissen Hg verwachtte echter ook een spoedig oinde Rarapolla heeft Vrgdag toch aan den Paus don dood van mgr Volponi meegedeeld en dej heeft toon mgr Marini auditeur benoemd tot secretaris van de consistoriale congratie Nog twee kardinaals zgn plotseling ziek geworden Dezer dagen werd dit ook al van een ander gemeld Men moet ook niet vergoten dat de meeste kardinalen op leeftyd zgn en dat deze dagen groote ontroeringen voor hen meebrengen Een van do nu ziek geworden kardinalen is Oreglia de kardinaal kamerheer een van de waarschynigke candidaten voor het pausschap een tegenstander van Rampolla en geen vriend van Leo 1II De Italiaanscbo regeering hoeft besloten in overleg met de Kransche om hot bezoek van koning Victor Emannel aan Parys uit te stellen tot eind Vugnstus De aanwezigheid van den koning in Rome tgdens hot conclave is wel geenszins vereischt maar mon wil geen aanstoot geven door in dagen van roftw feest te vieren De verhalen over do dader van Wilhelm II lyn legenden geweest i e Nordd Allg Ztf bericht Een Beriynsch boursblad lieoft den 7en dezer gemeld dat de keizer verleden Zondag by de godsdienstviering aan boord van de Hohenzollcrn een gebed voor den zieken Paus zon hebben uitgesproken Andere bladen wisten te berichten dat de reis naar hel Noorden uitgesteld werd omdat Z M in geval de Paus mocht komen te sterven voor Ie plechtigheden der begrafenis ziih naar ItaliS 7on begeven Wy zgn gemachtigd al deze berichten als verzonnen te kenschetsen V In de Hongaarsche Kamer gaat voorloopig alles goed en de obstructie is nog niet weer aangezegd In het parlementair debat blgkt de nieuwe premier Khuen een handig en onvervaard man Polonyi oen der onverzoeniyken van de onafliankelgKheidsportg verweet den premier dat by zyn beloften aangaande de intrekking van de legerwet diet geho uden had door in zyn program ede te spreken van voorloopige intrekking Daar Kbnen ztjn belofte niet gehouden had redeneerde Polonyi kon hy ook van de oppositie niet verlangen dat de e haar woord zon gestand doen De Minister president wees echter punt voor pont aan dat de voorstelling van Polonyi twijfel en ik wenachte mij van zulk een onwaardige verdachtraakmg aU ware mijne handelwijze in lynnchte tegenspraak met mijne gezegden tegenover u te rechtvaardigen Geloolt gij dan mevrouw dat de doo l zich in gala kleedt alvorens hy zich opmaakt naar het trotsche koningspaleia Gelooft gij dat een prinses minder lydt wanneer de verzengende gloed van de koorts het bloed in hare aderen verteert dan andere jonkvrouwen van haren leeltijd i Het tegendeel ia waar menschen die van de geboorte af veriroeteld en verwend zijn geworden zullen zeifi de geringste smart meer gevoelen dan de arme dagloonersvrouw welka zich nimmer den tijd mocht gunnen zich aan haar lyden over te geven Ën wanneer het nu de heerlyke taak van den geneesheer is de steun der zieken te wezen hun steunpunt en hun vertrouwen op aarde wat volgt daar dan uit Dat hij hoe minder gelaten de patiënt zich betoont zooveel te vaster en ernstiger hen behandelt Gedurende deze met hartstocht gesproken woorden had de gravin hare tegenwoordigheid van geest geheel herkregen en sprak zeer gemoe delijk Dat toch zoo vaak de vruchtelooze poging sedaan wordl de eriatokratie ten kuste der waar heid tf fnuiken en de bourgeoiae onrechtmvtjg op te hemelen Het zijn juist tw e tegenstrijdige elementen wrlke ingevolge eeuwenoude ervaringen zich nooit vereenigen kunnen noch m ztenswyie noch in gemeeoschappelyk streven Uit alle twisten zyn zy even wijs te voOTschijn gekomen er bestaat geen brug die deze tegenstclliogcn m minder juist was en beriep zich op Kossuth die dit bevestigde liarabaa ondervoori vande onafhankelgkheidspartg die bedankt hadna het bekende votum waarby Kosanth gehandhaafd werd beoogde dat ook onderde tegenwoordige omstandigheden obstructiegeoorloofd was Khuen toonde aan dat Barabas veertien dagen geleden anders geaproken had en toen beloofd van de obstructieafstand te doen Barabas wist niet veel daartegen in t brengen en voorloopig komt deobstructie dos niet zooals er voorloopig ookgeen legerwet komt Dit laatste geschiedt wel in het najaar De nieuwe Honvodminister ia druk bezig met het nieuwe ontwerp waarin d tweejarige dienattyd voor de infanterie tal worden voorgesteld Voor do cavalerie en bereden artillerie blgft de driejarige diensttgd gehandhaafd Voor de marine wordt do diensttyd van vier tot drie jaren verminderd De loting zal vervangen worden door een stelsel waarby do vrystellingen aan kostwinners zullen worden gegeven en aan hen die om familieredonen hierop aanspraak knnnes makon De zitting van de Cortes zal 20 Juli worden gesloten maar zoodra het debat over het adres van antwoord op de troonrede in de Kamer geSindigd zal zyn zal de konlnkiyka familie naar hut paleis van Miramar hy 8t Nébastiaan vertrekken De Koning ia van plan dezen zomer nitstapjes te maken op zyn jacht Giralda langs de noordwasteiyke kost van Spanje en in Salicie Midden October zon hy terngkceren in de hoofdstad kort voor het byeenkomon der Cortes Alsdan znllen de begrooting voor lOUl en de belastingwetten aan de orde komen Silvela doet al zyn best het kabinet gedurende de komende vacantie by te bonden al mag het dan iok een beetje scheef gaan De minister van marine hoopt hy zal welgedold oefenen nu het er tegenwoordig naargaat lyken dat de zuinige Villaverde torrein verliest Enrgistercn heeft Morot in de Knmer ter sprkke gebracht wat het bezoek van da Eransche oorlogsschepen të artagena lind beduid liet gerucht is verspreid dat het Kransche eskader by wyze van oefening een stelselmatigim scbuiriannval op Carthagena heeft uitgevoerd en daarop heel beleefd den Koning van het in verbeelding beschoten ryk aan boord had ontvangen Van regeeringswege is dit gerucht tegengesproken Silvela herhaalde de verzekering dat het niet waar was De minister president deelde roede dat kunnen vereenigen Wel bestaat er een mevrouw de gravin dieechter door de vertegen wowdigers van den adeleven schuw ontweken wordt ata de leden der mindere klassen haar zouden willen passeeren Ikbedoel de naastenliefde I Juist wij ctoktoren die uitverkoren zijn dngelijks in de meest vemchlllende standen der maatschappij op n af Iedalen kunnen een onpartijdig oordeel aanitaande de hier en daar omvangen indrukken verstrekken Kn zoo wtl ik dap zelfs op gevaar al onbeleefdte schijnef mijne meening prysgeven dat naastenliefde in onze gezelschapskringen een zeerzeldzaam artikel is Onwillekeurig balde de jonge vrouw de bjïde handen om zich te overtuigen dat zij niet de speelbal eener zinsbegoocheting was Voor de eerste maal had een mensch ich vermeten in haar bijzyn zulk een onbeschaamde laai te bezigen en o ramp nog wel een man dien zij niet eens een plaats onder hare bekenden wilde inruimen Zij gevoelrle door die eerste samenkomst zich zoo diep krenkt dat zij tot iederen pr s aan dit gesprek een einde wilde maken Maar reeds stond zij zeer onder de iKtoavenng van haar tegenaUixder om hem goedschiks haar gevoe lens kenbaar te maken Daarom beurde zij zicli uit hare achtelooze halfliggende boudiAg overeind en teidc op iedor woord en bijsondere nadruk leggende H fir t vervolgd