Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1903

e Vikn Slotkra SO 8ü i Va 8IV 81 ♦ l 1 TV 88 J6 104V 80 IIII sev H 878 418 1 lt4 m r lOI 1101 108 118 iiav 8 104V y 100 lts 140 101 107 1 lOS f K 104V m m M 4 lï 10l 10 ff 1011 loiV ii ur 4 101 IV gentesseplantsoen ten bedrage van 14100 en artikel 3i van Hoofdstuk VII der Ontvangsten Oeldlaening ter voorziening in de kosten van andere openbare werken Volgnummer 484 te verboogen met f 4100 Gouda den 6 Juli 1903 De kant van den Ridder van Cataweg helDraafpad naar Bloemendaal brokkelt tnsschen de brug aan bel Visscbertje en de onlangs door den polder Bloemendaal vernieuwde brug voortdurend meer af geheele stukken van het talud zgn reeds in bet water weggezakt De voorziening van dezen oever raag naar onze besliste overtuiging ter voorkoming van ongelukken niet langer worden uitgesteld Do gemeente bouwmeester zou den waterkant willen verdedigen door eene doorloopcnde schoeiing of door eene basaltglooiing welke ter lengte van 78 M zonden kosten respectieveiyk f 1850 of f 1050 Zoowel met het oog op de kosten als wegens de meerdere duurzaamheid zooden wg de voorkeur geven aan eene steenglooiing Wg hebben mitsdien de eer u voor te stellen te besluiten tot het doen aanbrengen van eene baaaltglooiing langs den waterkant van den Ridder van Catsweg tusschen do beide bovengenoemde bruggen en in verband daarmede lot het wgzigen der geraeentcbegrooling voor 1903 als volgt aan artikel 7 van Hpofdsluk XV dor Uitgaven Kosten vnii andere buitengewone werken die uil buitengewone ontvangsten bestreden mogen worden Volgnummer 199 wordt toegevoegd een nieuw onderdeel Hnsaltgiooiing langs den Ridder van Catsweg ton bedrage van f 1050 eu artikel van Hoofdstak VII der Ontvangaten fleldleening Ier voorziening in de kosten van andere openbare werken Volgnummer 48i wordt verhoogd met f 1050 Beurs van Imsterdain 11 JUU SaDiaiisp orl Ned W S J i iwo liio 11 H ihto dito dilo HoHa s UM iouill 1881 IIS4 TALta Iasdbr viDlï ISlt2 8l i Ooaraxa ObU m papier I MS dito iu silver ISAS a PoaTOS4L Old met coupon 8 dito tiakel S iKi i A D lbl lliiiiieol 181 4 i liita ieoona 1880 4 dilaliillUitlll 189 4 dito b Hop XfHt W 4 ditii 111 iinuii loHii isa s a dilii ihlo ililu I8II4 S Pi Js PerpM mIiuW 1181 4 remaN Oopr Uiiur looa I8 0 4 Ooo lentlinK irie I jecleenia MirieC ilotD ArB Rp r oblft I8U i tfliloO UIi it 8ak UVO VlMKXDII A Ohl onttcp 1881 4 AMaraiDu Obli isti n 18S6 8 EoTTaaDiM Slail Inii I8V4 8 Mbd N Afr MnadalK aiind Ar adib T b Uy Gerliaii ten MiHa tHbappü dito Ara Hjrpatheekb paodbr 4 CulLMy dor Voratenl aaud a Or Hypolhookb pundbr 4Vi Nederlandachii a i juind I Ned Hsndelmaala ih eito N W k P O Hjp b paodbr S Eott Hypotbookb pandlir 4 Utr Hvpotboakb Hito 4 OoRlHE Üuat UoDR bank naad Kcal Hjrpolhaokbank paiiilb t AlualKA K4 ut fay poth pandb 4 Matw L O Pr Lion oert 8 fm HoU U 8poor w Mg aand Mjj tot Kip j 8t Sp aaad Kod Ind SpoorWBg m aand V I XnM Afr Bpiii aand itu üitu uiLu lavl aiM 41 1 I ui Spoornl 18 7 8 A lialil 8 2uidIlal Spwmy A H obl 8 PoLKxjiWarBoliau Weeneo aaad BUil Or ua apw Myd obl 4 BaltiMhe dito aand Faatova dito aand I lwaDg I ombr dito aaoil 8 Kuak Oh Aioir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMlaiiA Cent Pao Sp Hg obl Ckio k North W pr Cv aaa I dito dito Win St Petar obl J Danver k Rfo Op Spm oert vjl Illinoia Central ollbin vond 4 Loniav k Naihvilli eer v aand Meiieo N 8p Mi Iabyp 8 Hln Kanaal v 4pCt prof aaod N IotkOnlaaiokWeal aand Penn dto Ohio obltg 8 ore goo Galir Ie brp in goud Si Paul Uinn kSbnit obl Un Pae HooriÜD oblig dito dito Line Col lebyp Oi CèHim Can South Cli8rt aanil In C Rail k Na lob d o O Amtlerd Oqinibua Hy aaad 1 gotteid Trani rOKUaala aaod Kan Stad Aroaterdam aand I Stad Botletdam aand I Bll eii SM Antwerpen 1887 i Stad Bruaaal 1888 fi Kon Theiaa Begullr Ooeelaoll 4 OoiTsaa StuUleanig 1880 i K K Oon B Cr 1880 8 Srun Stad Madrid 8 ll Na Tar B i Avb 8 oal e t PloUelio dat gebod in 411e geatrengbeid t willen aitvoereb leek een dol plan Maar Combea wilde bet Men lal in de algeloopes maanden wel hebben ingezien dat de aitvoering van den maatregel op te veel bezwaren Btnitte en nn koot er een interpretatieve circnlaire over been die cbgobaar nadere aitleggingen geelt maar inderdaad naar bet on voorkomt veel van de bardheid dar vorige maatregelen tertig neemt In bet Engelacbe Hoogerbnia beelt de regeering een halve ned rlaag geleden intake de voorgenomen regeerirtg8cnaaf te naar de Werking van bet fiecale teUel en de wenacbeljjkfaeid bet ingrijpend te wyzigen Lord Northbrook dicv in vroeger jaren aUaUaecrëtariii voor Indi ia geweeat stelde in een krachtige redevoering in het licht Chamberlain bü het overpeinzen van zgn plan een ding vergeten had n 1 lndi in zgn acbema op te nemen Het invoeren van liet door Chamberlain voorgektane atolsel van voorkeartarieven zon voor Indie zoowel ondoeltreffend als gevaarlijk wezen Lord Lanadowne die namena de regeering antwoordde gal de toezegging dat de resultaten van het onderzoek zonden wiirdcn gcpobliceerd en ter kenni gedrecht van de leden van bet Unia Tevens gal Lanadowne te verstaan dat de regeerinf steeds gaarne haar voordeel zon doen met de raadgevingen en voorslagen van het Huis Lord JoBchen wilde weten wanneer de regeering met do resultaten van haar onderzoek zon voor den dag komen Met bet oog op Chamberlain s aangekdndigd vool nemen met zjfn campagne v66r protectie in October B s een aanvang te maken hoopte Ooachen dat de politici ir beide kampen v66r dien tüd zonden kunnen beschikken over do door de X iring verzamelde gegevens Hg zon bet r achten indien de regeoring wél de tegenatandera der protectieplannen niet over die gegevena zouden kunnen beecbikken In zt n antwoord leide de hertog van Devonshire dat by er naar zoninlormeeron tegen wanneer ongeveer de publicatie zoo kunnen worden verwacht Hen herinnert zicb dat de regeering in het Lngerbnia een vr j wat hooghartiger bonding aannam dan nu In dat der Lords In hot Lagerhuis toch hnddon Halfuur en Chamborlurn eenvoudig geweigerd zich ook maar in hot minst uit te spreken over de enquSte Zooals te verwachten waa heelt de gmweItjke misdaad die aan de dynastie der übrenowitsj oen einde maakte en Peter Karageorgewitsj op den troon van Serviü plaatste den toestand in dat land niet veel verbeterd De nieuwe koning waa nauwelijks gekozen of de parttl tviat die medewerkte om de toestanden in het land zoo hopeloos Ie verwarren begon opnieuw Het zou wel een wonder geweeat zyn zoo de nacht van 10 op 11 luni die twisten mede had betlindigd De ijervische staatslieden geven biyk naar het beroemde woord van Unizot niets te hebben geleerd Alk partyen vliegen elkander in de baron en maken bat den Koning onmogeiyk iets te do n Het acberpat woedt de strgd in den bseiem fer radJcale partg waar zich twee groepen hebben gevormd de onathankeiyken len de giidlatifiden De laatsten onder leidinj va I arjilai en Voeitsj zagen in dat d jisr Sleeldbeid in de radicale party slechts ten oëde komt aan de liberalen en streefden daarom naar vereeniging der beide groepen Doch de onafhankeiyken willen daarvan i iuts weten bun De gematigden wilden hiervan niet boeren en zoo zullen de beide groepen der radicale party by de verkiezingen als tegenstanders van elkander optreden De eerste Skoepsobtina die onder Peter s regeering vryeiyk zal worden gekozen zal bet bartverhcffonde schouwspel aanbieden dat geen enkele partg do meerderheid zal hebben en daar party coalitici in Servii niet lang dnren zal bet regeeren met die Volksvertegenwoordiging niet gomakkeiyk zyn t V In de Internationale ofScienae Pol Corr wordt op grond van het getuigenis van een Huigaar die het weten kan gezegd dat de Macedonische opstand zyn einde üabg is de kleine gevechten die hier en daar nog plaats hebben zgn de laatste stuigtrekkingen Dat zal wel zoo zgn want ook te Kofia 1 biykt men ingezien Ie hebben na de laal te ernstige vermaning van Rusland en ïustenryk dat meii verstandig doet bg te draaien De Porte altyd schryflustig heeft ook nog een nota verzonden aan de Mogendheden waarin gezegd wordt dat geen concentratie 1 Toa Inxipaa plaats baóit behalve voar aoavar ter onderdrukking der benden noodig is en dat zg t llig voornemens ik de door de Mogendheden geweobcbte hervormingen in te vaaren en de vreedzame inwoners tegen last t b cbermen Verdpreid B ricliten I KajkauuK De Petit Journal geeft een Ifjstje van niet minier dan 12 personen die Zaterdag te i arö op straat door de hitte zgn overleden Xondagarond heelt er e n orkaan gewoed die enorme schade toebracht aan de guirlandes papieren lantarens tydeiyke mnzicktenten te die dienen moesten op den feestdag vyi 14 lull Uok do boumen hebben er veel van geleden Met toespraken van de presidenten van den Hikiaat dn den gemeenteraad en in tt genwuordigheid van alle ministers en van de familie wSraon is Zondagmorgen te Pargs eeu standbeeld voor toles Simon ontbnid Het gerucht ging dat de Kamerpresident Hourgeois wiens dochter kort geleden is gestorven niet meer in liet politieke leven zou terugke ren Dit bigkt nu zeer onjuist Bourgeois jal in October weer gaan presideeren en in Januari zich voor herkiezing beschikbaar stellen De paketboot jVillo de Tnnis varende tusschen Marsellla en Oran te Marseille aangekomen heeft pkits baar geheel bemanning moeten nis n die deserteerdewegens het ontslag vkn een pnar stokersen drie tremmers Met matrozen van andere booten onder baar bekeer bei ft de Cojn pagnietransatlantique nochtans de VilIede Tunis weer kunnen bemannen zoodat het schip met luttele vertraging kon vertrekken DulTSCIll iSD De werkstaking in Hirschbiirg die vier weken duurde is geëindigd Door de patroons werd een loonsvcrhooging van 1 pfennige per uur en ei n werktgd van lUt iu plaats van U uur per dag toegestaan Men had gemeld en gehoopt 66k dat er revisie zou plaats hebben van het scbnndeiyk onbeduiripnde vonnis don moerde naarvaandrig Hllssener opgelegd Dit biyktonjuist Met twee jaren vostingstraf is deze wildeman dos naar Pruisisch militair recht voldoeode gestraft In een theater te Lttbeck trad aedjbl enkele dagen de bekende kottingbrokor V lliams op die voor de oogen van het p bliek uit de sterkste boeien zicb loswron Deze heer is thans gearresteerd Hg had in Kiigeland getoond enkele malen zells dat by evengoed inbreken als nitbreken kon en de Kngolscbo justitie bad aanhouding en uitlevering gevraagd iNu heelt Williams dus practlscii gelegenheid zyn kunst te benutten BINNENLAJVn Men schrgit aan Hot Centfom d d 11 Juli over het bezoek van Dr Kuyper te Kolduc o B Do minister van Binnenl Zaken die s avonds te voren uit Maastricht te ken was aangekomen waar de minister door Z K H Urins Hendrik in audiëntie werd ontvangen arriveerde hier per rytuig in gezelschap van dr Nolens cfrca halfelf Bg zyn aankomst hadden de leeraren en leerlingen als naar gevoonte zich opgesteld op bet terras voor de kerk Vandaar begaf men zich naar de aUla waar de directeur dr forten in eenllje woorden den beogen bezoeker welkom hintte en hem begroette niet alleen als een vertegenwoordiger van het over ons gesteld Jezag maar vooral als don man van hopge wetenschap en stoere werkkracht en wys staatsbeleid en lalt not least als den christen die bezield mtt een vorig geloot n ridderiykeu moed htt had aacgedorfd ook in ons volle openbale leven de christelllke vlag te ontplooien i die het zicb tot levenstaak gesteld had i Nederland de yrgheid van bet cbristelllc onderwgs te haidjïaven en te verboogen De minister antwoordde hierop dat bdt hem een griwte voldoening co een wan vreugde was hier te vernemen dat men oo in deze kringen zgn streven begreep en ra I waardeeringen sympathie begroette Krachti spoorde bg allen aan tot eendracht en stam vastig samenwerken er op wgzenl hoi wat ons ook ifcbeiden mocht èén zaak on allen vereonigde bet g luk van ons dierbaa Nedtriand en de eer van Hem dien ook d volkeren als bun tl eer en Heester erkennen j Na aan de kleineren eenige interessant bgzoiiderbeden verteld te hebben oit zgi eigen jonge jaren richtte de minister zie meer in het byzonder tot do onderen H wee ben er op well een macht voor di toekomstlicht in 400 jonge christeiyke man nea en zeide ban dat ze worden mooslè gumuan van onaan tyd die bet volle lev van bon tyd Meeleven en niet altoos in bon eng eigen iringetje blgven ronddraaien mannen wars van alle loomheid kü jan saliegecst Om 12 nu bezichtigde Z Exc de inrichting van onderwgs zgn byzondere aandacht schenkende a o het historische karakter van het oodë Roldnc Daarna weiid hem door den directeor n diner aangebolen en om 1 uur vertrok Z Eic wederom met den trein naar Hittard eiii iig ie Merichten De rechtbaiJk te Middelburg beeft betbevpI tot Yoorloipige gevangenhouding van Salomon Koole verdacht van den driedubbelen moord weder piet M dagen verlengd De politie te s jravenhage heeft op verzoek van e Amsterdamscbe eergisteren in een café te s iravenhage aofigehaoden een Duitscher en diens vrouw Deze laatste heeft zicli te Amsterdam schuldig gemaakt aan diefstal van f IHXI ten uadeele van een inwoner der boofdF tad Do aangehoudenen hadden bet gestelene reeds voor Dnitsch geld verwisseld en hadden het voornemen aan Londen uit te wgken Onze corresjiondent te Haarlem meldt lislernacht kwam ile sigarenmaker Moger die zgn meisje naar den trein liad gebracht op den Kleinen Hotitweg vier per ioncii tegen die hem medetroonden naar deii Hout enhem daar beroofden van zgn horloge en ge d Daar bg tegenweer bood bracht een hunner Dirk ïlas hem met een mes een levensgevaarlgke wond toe aeliter het oor M wist zicb nog tot het politiebureau voort te sleepen zuodat hg aangifte kon doen De doders zgn gevat N K Ct Men meldt aan de N R Ct De rykspolitie te Haarlemmermeisr beeft uit do Ringvaart dier gemeente bg do Nieuwe Meer opgehaald het Igk van een onbekend manspersoon waarvan de handen waren saamgebonden zoodat het vermoeden niet is uitgesloten dat hier een mi jdryf lieeft pl iats gehad Het lyk is naar Hoofddorp gebracht aan de jmtitie ia kennis gegeven Kr komt op de wereldlentoonateliing te St Louis die t volgend jaar zal worden geopend nu al aan alle kanten gebrek aan ruimte Het groote kunstpaleis bleek te klein en men ia er toe moeten overgaan een atzonderiyk paviljoen in te ricuten waarin de beeldhouwwerken onderdak zoliiin worden gebracht Dit paviljoen h 150 voet lang en 100 voet breed Hot ligt direct achter bet kunstpaleis waar voor schilderyen reeds eeu ruimte van Ijfi voet lengte en 94 voet breedte is gereserveerd t it Vrankrgk zyn maar even iJOO aanmeldingen van beeldhouwwerken ingekomen Te Muiden zgn verschillenda oplichteryen gepleegd waarvan een kantobrbudiende S 1 verdacht werd Toen deze plotseling verdween e n men vermoedde dat hg zich naar Hiiveraom had begeven werd de politie daar met het geval in kennis gesteld en zgn sig iement opgegeven met welke ge gevens het haar gelukte den verdachte aan te houden Bg zgn arrestatie bekendu hg do oplichtergen te hebben gepleegd en levens in liilvorsum een horloge te hebben ontvreemd dat hg reeds verkocht had Een aardige byzonderboid op ondcrwgsgebied meldt de Haagscbe Kroniekschrgver van do N tJr Ct Ër is tot de hoogere burgerschool mjt 5 jarigen cursus in den Haag voor d 3e klasse een leerares middelbaar onderwgs toegelaten I Ra ra wat is dat f Het is niet zoo heel vreemd maar toch zeker niet alledaagscb een jonge dame 16 juien oud in t bezit van het diploma voor teekenen middelbaar onderwys heeft zich tot verdere ontwikkeling barer gaven aan t examen onderworpen en is voor de 3e klasse geslaagd Zaterdagavond omstreeks 9 nor werd door l een 260 tal Haarlemscbe geestverwanten en par ygenooten van de boeren Hugenholtz en Van der G es die in de strafgevangenis te Haarlem verblgfhouden aan ben een ovatie gebracht jocialistische en vrgbeidsliederen werden gezongen Velen in de buurt wonende kwamen uit hunne huizen en voegde eb onder de zingende aenfgte O H Ct f i De aldeeling Dordrecht van de Vereeniging van Handelsbedienden M rcurius en do aldeeling van de Ned Vereeniging van Christ Kantoor en Handelsbediapden hebben een schrgven gericht aan da patroons aldaar waariii zg verzoeken aaii bet kantoorpersoneel jaa rlgks tenminste acht dagen vacantie te geveh De baar Janson lid der B giaeb Kofflar heeft een wetsvoorstel ingediend waorby wordt bepaald lo dat blinden en gebrekkigen die niet kunnen reizen zonder vergezeld te zgn van een leidsman of steun wann er zg op de Staalsspoorwegen in de 3e klasse reizen recbt zullen hebben op kosteloos vervoer voor bun geleider 2o dat van 15 Jnli tot 1 October en gedurende de twee Paaschweken telken jare door bet bestuur der Staatsspoorwegeo plaatsbewgzen 3e kl sohoolvacantiekaarten gekaamd zullen Wierden afgeleverd met vermindering van 75 pCt op den prys van het gewone tarief ter beloonin van trouw schoolbezoek In den Baiten Aoatel te Amsterdam viel by t visclijesvangen een 12 jarige knaap te water Een loodgieter sprong hem na bracht hem behouden op het droge en gaf hem een paar flinke klappen op zgn zitvlak De jongen gooide daarop zyn redder met een steen een gat in t hoofd met de woorden Dat is voor jou schoft Dat beer belooft wat De Deiftsche Lostrumfuesten Hoe jammer dat al het artistieke Byzantgnsche bouwwerk voor de feesten maar zoo weinige dagen daar staat up het feestterrein van Stads D oelen Een machtigen indruk maken de troonzaal de muorbeschilderingen en mozaiken de bekleedewanden het koepelgewvlf op hel podium de marmeren zuilen alles werk van denheer A Molkenboer uit Amsterdam alsmen de nieuwe concertzaal van Stads Doelen thans in oogensthoaw neemt Het geheel is vervormd in een purperen zaal vanhot keizeriyi paleis te Byztntium Een zacht groen licht stroomt door de m onyxplaatjes herschapen ramen op de gaanderg in de plechtige ruimte Een geel zgdon velom sluit de zaai van boven af Een breede monumentale trap met Oostersche tapgten belegd voort nil de groote zaal naar de eigenlgke troonzaal een geheel vrgstaanden binnenbouw op het podium waarvan het koepclgewelf rust op twaalf kolommen waartusschcn lila zgden ryk geborduurdeportièros zgn gehangen Op een lage verhevenheid onder hot koepelgewelf zgn dezware keixerlgke zolel en de lichtere der keizerin geptaulsl de eerste een getrouwe nabootsing van de beroemde Chiosa metropolilane te Ravenna die uit goud en ivooris opgebouwd Daaromheen zgn kleinerezelels in denzollden stgl geschaard bestemd voor de hoogste waariligheids bekleeders Voor den hoofdingang is een poort opgericht met drie balkontogen boven de hoofdpoort In don tuin vindt men een reuzen bloemperk smaakvol aangelegd met de letters D S e en lie initialen van den keizer in kjenrigoiplant es Voorts is er een bloemenkiosk een groot buffel de sigarenkiosk van de firma liillen en daarnoast hel choco ladetentje van den heer ter Braake De Anislerdamsche flrraa Springer heeft gezorgd voor de elektrische verlichting der lokalen Zondag was het al heet druk in Delft Trams en boelen brachten van verschillende punten bezoekers aan om de reeds aangebrachte versieringen in oogenachonw te nemen üp het feestterrein had s middags om 3 uur een eigenaardige plechtigheid j laats Daar waren toen aanwezig de senaat ouiJ enalorBn korpSieden eenige Delftsclie jongedames de borgemeeslei de secietaris der gemeente en andere aotoriteilen en onder harteiyke toespraken werd door B J K baron van Lijnden namens 19 oud senatoron aan den president van Uen senaat eeu presidentsstoel aangeboden verder bg monde van den beer Brewes door de eerste jaarskurpsleden de overige 4 senaatsstoe len Door mej Vliegentbart en andere jongedames is het borduurwerk op de leuningen vervaardigd Jhr A S C Sloop beloofde naraone de eere leden van den senaat een nieuwen presidèntshamer En nog vele andere gesciienken werden aangeboden waarvoor de president van den senaat de heer C J van der Hoeven hartelgk dank zeide öister middag om 2 uur werden door den senaat op de sociëteit Phoenix de reoniaten en de vertegenwoordigers der bevriende atudentenkorpsen ontvangen waarba men zicb om half 3 naar de Pol School begaf In zaai IT van de school hield de senaatspresid4nt een rede die beantwoord werd door den voorzitter der rouniaten dan heer de Koning Daarna mdlakte het ceon bestuur met den senaat zgn opwacbtiug by den Haad van Bestuur der Pol School in de Prinaenkamer waar men ontvangen werd door den wnd hoogleeraar directeur den beer Pekelharing Daarop begaf men zicb naar het raadhuis waar t reuniebestnor aan den borgemeester werd voorgasteld Toen toog men naar bet feestgebouw Dit de Amsterdamsche week van het IItr Dagblad ieeft de uitslag der verkiezing zelf geen aanleiding tot vroolgkbeid wel doen dat een paar voorvalletjes die ik van den voorzitter van een der sterobureanx veiFuam en die alweer aantoooen hoelang onnoozele zielen onkundig koooen biyven van t geen er bollen boD kringetje voorvalt en hoe nuttig t zou zgn dat er een stemsysteem werd ingevoerd waarby het totaal onmogeiyk zou worden dat dezulken door bun slimme natuorgenooten by den neus genomen werden Zoo weten velen nog volstrekt niet boe ze hun stem moeten oitbf engen en beschouwen dan het ingevulde voorbeeld Zoo moet ge stemmen dat door de sociaal democraten aan den ingang der bnreaux wordt uitgereikt als een redder in den nood Een mannetje dat een tyd lang ingespannen was bezig geweest otn van zyn stembiljet een nauwkeurige copie van dat voorbeeld te maken kwam ten overvloede nog even vragen of t nu zó6 werkeiyk goed ingevuld was Een ander kwam na een langdurige bestudeering van het biljet ook bg den voorzitter met de vraag Meneer welke nullen moet ik nu zwartaakei f waarop de e onnadenkend antwoordde ü hebt alleen maar die nullen zwart te maken die u kiezen wilt Eeu derde eindeiyk wilde met alle geweld dat de president een boofdonderwy er hem zeggen zou wien hg kiezen moest IJ bent nu tocli de bovenmeester van m n zoontje zegt u t nou maar En toen hem met veel moeite beduid was dal dat niet mocht verdween hg ten slotte met een znchl en een Dan zal ik er maar wat opzetten i in het bokje De Daily Telegraph meldt imtrent de vreeselgke hitte te New York dut het aantal der slachtoffers reeds bgna dertig bedraagt behalve nog de talryke ziektegevallen In New Jersey komt bg de hilti nog een lastige en gevaarlgke moskieleiiptuag Op de stilstaande wateren giet men petroleum om de muggen te vernietigen maar veel resultaat schgnt deze poging nog niet te geven De Pruisische Spoorwegminisler heeft een maatregel genomen die alle toejuiching verdient Hy heeft ui den atalions ri slaurateura aangeschreven dat ze in de nuchlkamersen opde perrons langs de treinen goedkoope niotalkobolische dranken en goede versche vruchten in voorraad moeten hebben Zoo moet overal spuitwater in voorr iad zyn tegen 3 cent per glas uit sifons in 6 cent per flesch Limonade mag niet mcei dan 9 cents per Vt liter kosten suikerwnter hoogstens 6 cent per liter Zooveel mogelijk moeten deze dranken en vruchten lang ulle treinen te koop worden aangeboden in elk geval langs alle sneltreinen Dit geldt voor alle stations groote en kleine De dranken mogen niet te kond zgn omdat dit nadeeligis voor de gezondheid in geen g val onder 10 graden C Voorts heeft de minister bepaald dat alle eeten drinkwaren die in de buffetten en op de perron wagecs zgn geplaatst van doideiyk zichtbare prgzen moeten zgn voorzien Overal moeten daartoe kleine bordjes van porselein of email geplaatst worden zoo dat iedereen direct kan zien w ii hg te betalen beeft en bet pnbliek zoodoende snel geholpen kan worden Stadsnieuws GOUDA 14 Juli 190 By Kon besluit is o a una G Prince 2delnitenant der dd schutterg alhier op zyn verzoek eervol ontslag verleend wegens verandering van woonplaats ouder gebondenheid dat hy de op hem uit kracht der wet nog rustende verplichtingen als gewoon lid der schottery volbrenge Aan het gebouw van bet Pmvineiaal be stnor te s Gravenbage is gister o m aanbesteed bet maken van een basaltmpur en verdere werken tot verwiiming van de Gouwe te Boskoop Minste inachryver W A Verbrogge te Gouda voor f 8440 Kleine bonten gebouwen worden zelfs in onze verlichte eenw nog dikwyis zondtr beschutting gelaten In den goeden ouden tyd toen bet hout nog weinig kostte en de arbeid goedkoop was was dit van minder betaekenis Ook ontbriik vroeger een geschikt en afdoend middel om bont te conserveeren Sedert wy echter in bet sedert 25 jaar proefboudend gebleken Avenarins Carbolineum van de firma R Avenarins Co Stuttgart Hamburg Beriyn en Keulen een middel hebben waarmede op eenvoudige wgze alleen doot bestryUng het bont tegen verrotting bederf en zwam volkomen gevrgwaard worden kan ia hot onbegrgpelgk waarom zoo vele schuttingen bonten bruggen sluizen slagboomen enz daarmede niet behandeld werden Zeker hebben ds minderwaardige concurrentie preparaten van het Avenarins Car 1 bolinenm hieraan veel schuld Het echte Avenariia Carbolineum ii verkrygbaar bg C ran Dillen en Zonen verfwaren en vensterglas Gouda In de Maandag gehouden bnitengewone algemeene vergadering te Rotterdam is beslaten den heer E A Zwaaneveld alhier toe te laten als lid der Nationale Organisatie van Accountants Aangenomen bet beroep bg de Geref kerk te Axel door da N P Lilloog te Krimpen a d Lek Aan de Raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda den 6 Juli 1903 Tot de door den gemeente bouwmeester in Juni 1902 ter uilvoering in 1903 voorgestelde werken behoorde ook hel maken eeoer oeverbekleeding langs hel Regenlesseplantsoen volgena hem noodzakelgk door liet voortdurend we zakken van den kant in de Kattensingelgracht naar gelang overgegaan zou worden tol ee ne eenvoudige bekleeding van eiken perkoenen waarachter groenen planken en pninbestorting tol eene doorgaande dennen perkoenbeschoeiing of lot eene doorgaande beschoeiing van Amerikaansch groenen hout werden de kosten te brengen op de gemeente begrooting voor 1903 doorhem geraamd op respectievelijk f 4100 f5300 of f 8500 zgnde de lengte der aan te brengen oevervoorziening van den Kleiweg tot de Plantsoenbrug 45 M van deze brug lot de Vrouwenvestesteeg 116 M van deze steeg tot de Korte Dwarsstraat 145 M en van deze laatste straat tol aan de pakhuizen bg de Gouwe 135 M of in totaal 441 M De Commissie van bgstand in het beheer der gemeentewerken in wKr handen de begrmitingsvoorslellen van den gemeontebouwmeester tot onderzoek en advies werden gesteld schreef ons eenige beschoeiing van de Katlenaingelgracbt aan de planlaoenzgde onnoodig te achten doch drong aan op bet maken van verbodsbepalingen tegen het Ie snel varen van sloom en motorboolen in genoemd water Uit den aard der zaak hebben wg steunende op het advies van do deskundige Commissie van bgstand gempend geene uiti aven voor de bedoelde oeverbekleeding op de ontwerpbegrooling der gemeente voor 1903 te mogen brengen Wj vonden daartoe ie minder aanleiding omdat de Commissie voor de Strufverordeningen bgna g jheel bestaande uit de zelfde leden Uwer Vergadering die ook zitting hadden in de Commissie van bystand in bel beheer der gemeentewerken den Raad eene ontwerp verordening tot Vgziging der Algemeene Politieverordening onveranderd vastgesteld den 19 September 1902 en in bet Gemeenteblad opgenomen onder No 146 aanb bod waarin met ter zgdestelling van het denkbeeld om hel bevaren der Kaltensingelgracbt voor stoomen motorbooten geheel te verbieden werd vtiprgesteld eene maximnm snelbeid van 6 K M per uur voor deze vaartuigen en dit water Klachten over bet overschrgden dezer maximum enelheid zyn ons niet bekend geworden te snel varen van de Boskoopsche boot on motorvaartuigaD werd ook ua opzettelgke controle evenmin geconstateerd Toch beeft het afkalven van den kant van het Regentesseplanlsoen zulke verhoudingen aangenomen dat van onzentwego zeer voorloopige voorzieningen moeaten worden getroffen ter beveiliging van het plantsoen dat in waarheid dreigt met den daarin gelegen weg lo zullen wegspoelen wy wenscben de veranlwoordeiykheid voor een langer uitstel van definitieve maatregelen niet te dragen Wy betwgfelen of een geheel verbieden van bet bevaren der Kaltensillgelgracht door stoom of motorbooten wel uitvoerbaar zou zgn wgl daardoor de belangen van handel en nyrerheid te zeer zonden worden geschaad doch achten zulks toch niet afdoende Naar onze overtuiging behoort dus te worden overgegaan tot het aanbrengen van eene oeverbekleeding en wel op de eenvoudigste minst kostbare der door den gemeente bouwmeester aangegeven wgzen eene nog primitiever beschoeiing eene waterschöeüug zooals door énkele leden uwer Vergadering was in overweging gegeven meenen wy met beslistheid te moeten ontraden als volkomen onvoldoende bet wegspoelen van den ondergrond wordt daardoor toch allerminst voorkomen en schynbaar moge dan eenige vermindering der directe uitgaven wolden verkregen in werkelgkbeid zou deze besparing eene geheel verkeerde zuinigbeid bigken te t ff wy geven den Kaad mitsdien in overweging ons in staat te stellen nog in den loop van dit jaar den oever van het Eegeiltesseplantsoen te doen voorzien van eene bekleeding van eiken perkoenen met groenen planken en eene puinfiestorting daarachter door opide gemeente begrooting voor 19Ö3 aan artikel 7 van Hoofdstuk XVder Uitgaven Kosten van andere buitengewone werken die uil baitengewo ie ontvangaten bestreden mogen worden Volgnummer 199 toe te voegen een nieuw onderdeel t Be achoeüng vao den watarkont van bet Be Opnieuw Oiitvaiigèii de NOUVEAUTK S in Heeren Dassen VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telephuom Mo 31 Veemarkt te Rotterdam Üinulag 14 jut 190J Vette ossen en koeien tfortlc aanvuer priizen waren voor ic kwal 37 adc kwal 33 3c kwsl 2 cents er liatl kilo Afagerc vissen nwlkvee en vaarkocien goed aan gevoerd Vette kalveren redeliik aanvoer prij en waren voor ie kwj 27 ie kwal 24 3e kwal 20 teiiï per ha f kilo Stieren groote 3nH oer ie kwat 31 2de kwal 29 3ite kwal 24 etit 4 ier halt kilo Handc in vet v c en mager vee stug prijshoudend Vette krJveren vlug pnjihoudend Stieren truag rniader m pnjs graskalveren traag en COSTUiUES woril n tot vppI verminderde y l J KRUI MIX D 8Aili80M Posterijen en Telepaplilc Vacante directie Post on telegrnafkanlüor te Dellijjl Jaarwedde I 1 300 en vrije woning l enaioeogrondülag I ÜGOO torgtgcbt I 12152 re el Foat en lelegraafkantoor te l liolcu laarwedde I 2100 en vrije woning l ensioonsgrondslag I 2400 Horgloclit f 2Ü XX reëel Ingevolge de bi palingen van liet Koninklijk bo i luit van 21 Maart 1B94 no 17 liubbon de lelegruafambtenarnn voor deze directie den voorrang SollieitaticH in te zenden v6ór 27 Jnli e k li e II o e m d 1 Juli tol nd iHtent te Uot terdani II A Kverttien tlian kiintoorknecbt aldaar tul booldbrievonbesteller Ie Kotterdam H Vantslra thans adbislenl aldaar O lali tot klerk der posterijen en telegrnpLie 2de klasüo mei plaatsing te l erborg H HlommendunI Ifi Inli tot brievengaarder te Hl lanssleen I J de Potter tot brievengaarder te Kloelinge P Hloniaard thans postbode aldaar 1 Aug tot directeur van bet posten teiegraafknntoor te Nensen O 1 Ackel thans in geljjke belrekking te Dellzijl lol directeur van bel post en telogrnalkantuor te Maassluis W I van West Ibuns in geljjke belrekking te Tbolen li e V o r d e r d 3 luii tot klerk der postorijen en lelcgrnpblc 1ste klasse de klerk der postertien eii lelegrnpbie 2de klasse op den voel van surnumerair der posteriien en telegraphic W van lluldener lo Uotlcrdain lelegraafkantoor Verplaat ti 25 Jnnl do lelegraBst T M A liaytenborg van hel liootdlelegranlkantoor naar hel bjjpost i n lilogrinlkanloor WnlergraalHraeer te Amsterdam I luii de vrouwelijke klerk der posteriji n en telegraphio 2do klasse F van der Xk j Zwart vap Amsterdam teiegraalkantoor naar Hui tenposl Een jaar verlof vorlpend onder slilslnnd van anciünniteil aan 1 Aug de vrouwelijke klerk der poslerjien en telegraphio 2de klasje P M Iloom te Amalerdani lelegraafkantoor de toltphonisto A Kaasveldt te Haarlem B u r g e r I Ij k e Stand GKBOKRN Inli Hagdalenn lohanna Kngelina oudere I Melkert en K Jansen 12 Adrianus ouders G Verwij en M Delt OVEKLKDKN 11 Juli Z Piket 3 j A Aferhocven 11 d 18 F Hlief wed A Swke 70 j HivMïwmï To ephoonnet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor porceelen binnen eien kring van K M 1 gelegenj i Aanleg eii onderhoud giiatis Het net i aangesloten aan liiit Köksinter communaatbure D Op 1 luii 1903 142 verkregen aanalüitingen Contracten en voorwaarden verkrSghaar aan het Bureau ACHTER UK BCH MARKT 1