Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1903

So 9159 Vrijdag 17 Juli 1903 42ste Jaargang fiOüDSCHE fiOURMT IMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Onistreken leleloiin o KS De uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2ö franco per post 1 70 Afzonderlijke JVommers VI IF CENTEN Tolrfonii Kil 83 ADVERTENTIEN worden geplaiitst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettor s worden berekend naar plaatjiruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur d aiidd REGENSBURG Laan v Meerdervoort 157 DEN HAAG TE KOOP 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle atraetingen en zwaarten Een partj dito van 30 tot iO voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een parts LICHTE BERGROEDEN voor den prifs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenaseen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen QEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEDKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEJ DEELEN Een groote partü EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor bokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prjjs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOOT SPOOR LEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRIJS 50000 bossen KEIBHODT Atlea wordt rtaar verhiezing ter bestemder plaatee geleverd Alles tegen aeherp ewttwrréerende prijzen en zee tnaanden erediet b den houthandelaar JOH DAMEN te CotlieD Vraagt hij uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van De hoofdtekst van dit hallmaandelyksche tijdschrift bestaat uit de BeMhrijving eener Meis oih de Aarde die de Heer E T Peenstra Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geïllustreerd naar eigen photographiache opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Anniehtliaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adren door onze reiaigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijê per jaargang f 7 20f ind dt Aneichfkaarten De inteekening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau De V ereld Tourlst Haarlem Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rps Intercommunaalbureau Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DB VISCHMARKT Geen Kinkhoest Geen Influenza KONINKLIJKE Om Sinkhocsl Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezeni neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde ew wereldberoemde Superior Druiven Borst honigE tract ifl E L I A N T II E uit de Koninklijke Stoomfabrie c DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAtK t BmMkU DEN HAAG Hoüeveranciers Flacons f 1 70 cte 40 et bij Firma WOLFIP C Co Westhaven 198 Gourfa Z MiVSTB i Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12Ö te ffourfo A BOUMAN ooWm i PINKSE Nieuwerkerkad IJeel A N tan ZESSEN won wi en J Th TORKHN 5o too B T WIJK Oudewalrr A SCHEER HaaetncH P W EDE OaAioo r K ïA Dua HEIJDEN te Recuwijh P i a SPEK Moereapelle O v o STAll Wa4dini iveen Wed A HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waddsvingeen P A uk GKÜOT Oudewater V DE JONUH Oudewater J P KASTELEIN Poklroekerdam O BIKKER te Bemchop Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen üorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van luis bü Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vruchtboomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verscb onschadelijk geurig niet hinderlijk de gebruiksaanwijzing geelt inlichting omtrent de hoeveelheid op alle s toe te passen Maobinaal Spuitje luütocii güvuldü BUS 1 1 60 i jier stel Afzondorlijkü BUS f 11 i Ü Ëeii SPUITJE f O BÜ Ken Elastieken Spuitje f 0 35 Grüüte DOOZEN 60 e 30 cent Pakjes 16 cent Geurig en onacliftdelijk Zuiverlnesvetr v ir car ht en noemt dndelijk Ie pijn weg Geneest ont eilbiiar hIIo bnimlwondon Ookonteiibinir üj liet vel tef en brundorighoid ktiomrjitiglieid ttungezielita eii iiuderolu liiiiiinsroven on wonden stnikheid en stekeuingen bijveraweriugen wiüterhaudeii en voeteu bij schurft lauw Na onlvangBt van poatwissel a 0 eont ij brand en snij of 8po8t egels a 6 cent wordt U oen wondon en er wenngen ver Tegen toozen bng van post J i Z i enngB et van 1 10 gran = 1 7 U Mgels 6 cent olpostwisse j j j u j j 5 t maar door direct luermedo 16 centhoügerdandeprij y met gob u ksH nwij ing aanbevelingen f y orkomt no bloedvprgiftiging cu koud vuur 10 et per doos 6 stuks 50 cent groote dooa 100 gram 30 cent r lt het verlangde per post jj J 1 1 pttkket ioor het gehoolo Kijk venoriileiu Purluilf l of mtiei Küa s is Ie poeder miador Ook verkrijgbaar bü A DROST Korte Tiendeweg D 4 Dwoi üetieefih slgemt en c nb volt n Met Eere Diplomto en Gout B Lro i t PRAEPARATEN VAN I W W f W T f l WWFTftFWWTïlS ill prijs tf ll1fl5l l fimphp damee tkraohtlgeen versterkende KINA WIJN tegen zwakte miICt aivyyil j umdereii ds voiwaBbenen gebrek aar eetlust slechlo spijsvertering zenuwhoofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en liare L evolyen QUINALAROCHE PERRUGINEUX m het bij ndui tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Ktitischan leeftijd enz Vcrknjgbaai ni flaci ip a J 1 90 en 1 pllf f if Or VOBd iain versterkend aangenaam vansnmak voordftgclijkschgtb ulk J i v i v CTV v j j kinderen zwakken en kUerachtige gestellen zeer aan te be velen Als geneeskrachtige drank bij stoornis en ler apijsverterlngaorganen en dlarrhée ook vogrzmgeJingon en kleineknidercn Pn s pevlnis a a Kgi 1 70 A 4 Kgr 0 90 a J Kgr 0 50 Mf flfQUilrPr Speciaal voor Kindervoeding in bussen H Kgr O ÖO Chemisch zuivere ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In JM P doosje a O feO en 5Ö i TamarindeBonbons rrn I SgcIS S i a ans voor kinderen iiewijiLii tie Tamarinde Bonbons van KRAEI ELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor hat kind begeerlijk on ile smaak aangenaam is IVij per doo je 0 90 en O BO Qalmfalr f QCiïn AG algemeen erkend als het BESTE huismiddel J o Verkoudheid en Keelpyn h t is een slijmoplossend co veraachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ tieschjes verkrijgbaar Pi ijs 0 30 per fleachje slat c M attHn voorxien van vmtrtjgbaar bij de mr ie pfa pa nlrH Pan KRAEPIXtEN 4 HOLH te Zelat tüt eltqinH ii rnnrr fi of naam en hamileekminff e L Asthmil C iffSrCttCfl letrooken eener hRWeClearetta is voldoende ter bestnj JAJI KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A lilld ADlTEETEmffl in aUe Couranten worden aang enomen door het Jkdverteutie Burean vao A BRINKMAN b ZOON In het VerlichtiDgs Magazijn De Avondster zijn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen u Watersproeiers liuime keuze in nieuwe êUf $ Gasornanienteii en Kalluiis Eenig adres voor Gasgloeilichtbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen lage prijgen en onder CAItAllTIE Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dnbb Buurt B 13 Teleln 117 Thierry s Weaderbaltta in do gekeule wereld bekend ou geroomd OflovertrolïeH middel logen allo Borst L o II fr Lever Haagziekten enz Imvendi zoowel alfl ook uitwondifi in bijuu illo itioktogovaUeu met goed i evolg aai te wonden IViJS icr flttCon t 3 per püst f l lö TUsrry s Wondera lf bozit een alsnog ongekende genoeskruclit en heilzame werking Maakt moestal elke pijnlijke on evaarvollü operatie geiieol overbodig Met dure Kulf word een 14 jaur ouü vuof ouiceiieeslljk ffehoudcii beeiiffezwel on onlaims oen hijnn ii uar kankerlijdeu jceiiezeii HrouKt gouezing on vor aclitinft dor pijnen bij lyoiidon ontatekiugoii enz van allerioi aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Düp6t voor Nederland Apotliok r IIEMKI S4MfiEKS Ilokin Ü Ainstordiim Waar gi CD depOt ia bestelie men direct aau iliubcliutzoiiaiKitliuke defl A THIKRBY m Pregrsda bel KoliitBcli Oeiterreich Gelieve proapeotu te ontbieilen bij het Centraal Üoput Sand r Itolciu 8 Amsterdam Wiö £ Atir ZIJD 1 de Ecötp Cikel Cacao to onti imgün Lmmi jstolU m na töIö projfiiömingen b dt u jiantlüi gekonieu uiitlo det naaui doa iiitvmJtrs Dr Miclia Jis Terriuiiligd 4 de bi ta machmes ia hot wereiril fosmde fttabblissement van Gebra SfcoUsrarck te Keulen etsche J p n2iel2aefH Eikcl Cacao in vierkanten buaaen Deze Ëikül Ctcao s niet melk gekouifi 1 ene ngoname gezonde dr nk voor d gelykacti gebruik een 2 theelepels tm t pooder voor een kop fihoocltte AJs 1 genee3kr cbHge dranü bi geni rm f diarrhea leuota reer Matur ta gebruiken Verkrijgbaar bij ce vüurn jjrt £ H j Apothekaro en Vt Ko Kfl yrjofomjoii Pr i f 1 80 o oaó G ner lvert gonwoorJig iir j Stati Julius Mattênkloe Amiiterdam Kaivc s tr a tj j Zander Instituut Fluweeleu Sing el R 724 GOtDA Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEE Directr D vak DUtlEEN Behand ymruggegr ver If rommingen ingevallen borst x en o beenen en anieTelichaammiavorm algem wakte eonatiaatle spieren genr stekten rheumatisehe aandoeningen verstuikingen enz enz NEDERLANDSCHE r Hypotheek en Crediet vereeniging Priasengracbl 708 AISTEBDAÏ verstrekt geldJan op te en Xe hypotheek rente + A 5 Ook courtcholten en bearüf kapitaal op langen termijn van aif300 tot elk bedrag Druk van A BRINKMAN 4 Zn Goüda KE I ISGEVll G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda brengen ter openbare kennis dat afsclirilten van de processen verbaal betreffende de lierstemming ter verkiezing van twee leden van den Gemeenteraad zyn aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zgn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 anr Gouda den 16 Jnli 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN vak GOOR Lo B De Secretaris BROUWER Buitenlanüscli Overzicht Volgens de uit Rome ontvangen berichten sch nt de ziekte van de Paus een onganatigen doch met het oog op s grijsaards boegen leeftijd niet onverwacliten keer te hebben genomen De laatste berichten geven geen enkele houp meer Reeds dagen lang is de voeding zeer onvoldoende maar de zieke kan het weinige voedsel dat hiJ krijgt niet eens raeer verteren Flauwten en brakingen komen voor De nierwerking heeft geiieel opgehouden Alle familieleden van Leo XIII zijn te Rome bijeen De verwachting is dat de H Vader zachtkens zal insluimeren om niet weer te ontwaken In ziJn slaap ijlt de zieke nu en dan om hem rust te geven werden hem injecties toegediend Maar bfj een zoo onverwoestbaar gestel als dat van Leo XÓl kan het sterven nog lang duren Alle verhalen over kwalen die de H Vader zou hebben worden officieel tegengesproken De eenige kwaal waaraan hy lijdt de kwaal waartegen geen kruid gewassen is en die hem langzaam ten grave sleept is zjjn leef tyd en de daaruit voortkomi nde zwakte En naar de Patria mededeelt weet Z H zeer goed dat het afloopt Hy verwacht heden den dag van Onze Lieve Vrouwe van MontCarmel te zullen heengaan In het Vaticaan zoo wordt uit Rome gemeld heerscht de ontroerende drukkende kalmte die de niet te vermijden ramp voorafgaut De Tribuna meldt dat de kardinaal Oreglia bevel heeft gegeven zoodra de laatste ure van den Paus geslagen is hem en de kardi FEVILLEIOJV DISCRETIE Gij peinst over levensraadselen welker oplossing op uwe zenuwen slechts een nadeeligeo invloed kan uitoefenen Zoek vroolijk gezelschap hetwelk uwe fantasie opwekt iflk ken geen persoonlijkheid welke daartoe in staat is zeide de jonfjo vrouw halfluid Niet Hoe nu Gij kent immers rftejutJrouw von Alten ï Een lieftalliger vriendin zou ik u niet kunnen aanbevelen Inderdaad Eene oamiskenbare ironie klonk uit deze op gerekten toon gesproken woorden Mij staat de natuurlijkheid der jonge dame niet in dezelfde mate aan O toch wel I antwoorde de protessor die jdeze nieuwe hartstochtelijkheid zijner schoone patiënte ditmaal werkelijk niet gehoord had Eene nadere kennismaking zal u ongetwijfeld naar mijne overtuiging doen overhellen Hij maakte voor de jonge vrouw eene buiging tot afscheid terwijl deze hare wrevel ternauwernood verbergen kon Ik heb het volst vertrouwen in mijn recepten Koel beantwoorde Ëleonora zijn groet Vaarwel heer professor naals Serafina Vanutelli Gotti en Macchi dadeiyk te waarschuwen en naur het Vaticaan te brengen Is de Paus overleden dan zullen Gotti en Macchi het testament van den Paus dat in zgn slaapkamer ligt openen en daarna alles verzegelen Oreglia neemt maatregelen voor de inrichting van vertrekkeJfvoor do kardinalen die tydens de lykplechtif heden en het cojiclave in het Vaticaan znllfti wonen Het bulletin van 7 uur s avonds luidt Gedurende den dag werd geen byzonder verschynsel in den algemeenm toestand van den hoogen lyder waargenomen De uitputting der krachten nam niet toe Ademhaling polsslag en temperatuur bleven nagenoeg onveranderd ademhaling 30 pols 84 temperatuur S i 4 Het bulletin is geteekend door de doctoren Rossoni Mazzoni en Lapponi Generaal André heelt rekening houdende met de ervaring van verleden jaar toen te Parys zooveel gevallen van zonnesteek voorvielen op den heeten Julidag dezen keer de groote nationale wapenschouwing s morgens vroeg laten beginnen Reeds om half negen verliet president Loubet in gezelschap van den ministerpresident het Elysée om het militaire feest by te wonen In het Bois de Boulogne waar veel menschea bijeen waren werd de President levendig toegejuicht Het was prachtig weer zonnig maar winderig Toen hp op het paradeveld kwam bracht het volk opnieuw een ovatie aan den President Eenige oogenblikken later zag men den bestuurbaren luchtballon van Santos Dumont boven het veld zweven de luchtreiziger loste eenige revolverschoten ter eere van het nationale feest en richtte toen weer snel zyn Inchtschip naar de loods te Puteaux De troepenbewegingen begonnen daarna en de charge die ten slotte werd uitgevoerd wekte als gewoonlijk de meeste geestdrift Om half elf kon de President weer van Longchamps vertrekken Niet alleen hy ook de minister vah oorlog werd hartelyk toegejuicht Later op den dng waren er nog een duizendtal menschen meest leden van de Patriottenliga en van Elzas Lotharingsche vereenigingen op het Concordeplein bgeen voor de jaariyksche plechtigheid der omkransing van het beeld der stedemaagd Straatsburg Op het Elysée gaf de President een lunch waarby eenige opperofflcieren aanzaten Van den uitslag van de verkiezingen voor Volg slechts mijn raad genadige vrouw Nog een korte stonde en het zwaar fluweelen voorhangsel scheidde t ee menschen die in iedere opwelling huns harten hemelsbreed verschilden en slechts in één gevoel elkaêr tegen wil en dank kruisten in de bewondering hunner wederzijdsche voortreltelijke hoedanigheden III October was voorbij De üJovemberstormen woedden door de hoofdstraten der residentie waar ons verhaal speelt Lichte sneeuwvlokken met zwaren regendruppels vermengd vielen op de grijze steenen en vormden langzaam een vuil kleed op de trottoirs Tot voor korten tijd was van eigïnlijke wintervermaken in de hooge en hoogste knagen nog geen sprake geweest de ziekte der eenige dochter van den alom beminden koning hield de bezorgde gemoederen bevangen en verstikte iedere vroolijkheid in den kiem Maar sedert eenige dagen waren de vertegenwoordigers van den hoogen adel ook van deze Octoberzorg ontheven want roet het ophouden der bulletins was het immers als zeker aan te nemen dat de kunst der geneesheeren dit dierbaar leven den dood ontworsteld hadden Tot viering der genezing van prinses Marianne had de opperho f meesteres der koningin terstond een schitterend banket met levende beelden georganiseerd welk teest door de hooge tegenwoordigheid van geheel het hot zou opgeluisterd worden Overbodig is het betoog dat de keuze der peraoonlijkheden in de tableaux vivants hande den Kyksdag hebben de Duitsche offlcieusen tot heden niet veel gezegd Men heeft nu de stemmen van de verschillende partyen eens opgeteld en dan biykt dat de overwinning van de sociaaldemocraten werkeiyk buitengewoon is De rooden steken door hun stemtal ver uit boven alle andere partyen ook over het centrum Het is 3 087 000 tegen 2 107 100 hy de vorige verkiezingen De nationaal liberalen hadden 1 290 000 tegen 971 300 de vorige maal Men zal dus deze byna kleurloos geworden liberalen de eer moeten toekennen dat zy zich dapper gehouden hebben en een beter lot verdiend dan een vyftigtal stemmen in het groote koor De Katholieken nemen nog altyd de tweede plaats zy hadden 1 790 000 tegen in 1896 1 455 100 dus ook weer een hooger cyfer maar hoe het ook ga men blyft hier altyd om de honderd waarmee zy beter afkomen dan de nationaal liberalen Opmerkelyk is dat byna al de partyen een hooger cyfer liadden Een uitzondering maken daarop de vry conservatieven die van 343 600 daalden op 290 000 en de vryzinnige volksparty van Ö58 300 op 540 000 De vryzinnigen die by de eerste stemming geen enkel mandaat hadden zyn nog iets gegroeid van 195 700 op 200 000 De Polen wonnon twee zetels weer iets uit de vorkeorde wereld want zy gingen in stemmental achteruit van 244 100 op 185 000 een rare geschiedenis maar daarvoor zyn t verkiezingen Misschien was er meer uit de cyfers te loeren indien het geen adat geworden was by de hoeren om na de verkiezingen hun hersenen zoolang uit te wryven dat er een draai is uitgevonden waarmee ieder kan beweren in zeker opalfjit gewonnen te hebben Lil i pTTsjifoe uit I Een WfrTl sjifoe uit Port Artbnr ontvangen RealterteleKram gedateerd van 9 Juli is eergisteren door de Engelsche bladen opgenomen Opnieuw wordt in dat telegram de aundacbt gevestigd op de alleszins verontrnstencje teekonen waaronder men vooral reken de samentrekking der Rnssibclie zeemacht de versterking van de strydkrachten in Mandsjoerye met ongeveer 16 000 man en de samenkomst van de hoogste Knssische persoonlykheden met den minister van Oorlog Koeropatkin en deu gezant Lessar Eigenlyk nieuws bevat tiet telegram niet maar toch geeft het èn couranten èn publiek te denken en dan herinnert men onwillekeurig nog andere dingen die gebeurd zyn b v de besprekingen die gehouden zijn door den naar China terugkeerenden Engelschen gezant in I eking met lord Curzon en den lend optredond op de schoonste vrouwen gevallen was en wie schittert in deze krans van lieftallige vrouwelijkhoid schooner dan gravin Sttrnskjuld Met innerlijken tegenzin en slechts op aanhoudend aandringen der hooge gastvrouw had zij besloten een levend beeld voor te stellen Wars van hare gewone heerschzucht en bandelooze wil had zij bereidwillig zich in het gekozen genre en kostuum gestoken zonder ook maar één minuut er over na te denken ofhaartrotsche verschijning daar wel voordeelig in uitkwam Toch waakten over dit punt twee innig verknochte harten het eene behoorde Angelika von Alten het andere den ceremoniemeester graaf Rechberg die ondanks zijn vergevorderden leeftijd en langdurig weduwnaarschap een levendige om niet te zeggen teedere belangstelling voor de blonde Zweedsche gevoelde Openhartig met zijn aanzoek voor den dag te komen daartoe ontbrak hem de gunstige gelegenheid en in den laatsten tijd meer dan ooit want de schoone oogen der jonge vrouw hoewel zij met den dag verleidelijker staarden waren den bejaarden huwelijkarandidaat ondoor grondelijker dan ooit te voren Hij noch een ander waardigheidabekleeder of hofridder kon op de geringste onderscheiding dezer schoone vrouw bogen van haar die stralend als een meteoor maar ook eenzaam als deze aan den horizon rerrezeo was t oeW l nu de gravin die zijne oogmerken reeds lang yfaigkpen had hem met kalme vriendelijkheid b ende en hem hare salons steeds bereid willig jr ïfende toch wist zy met de fijnste takt ïijn bewondering en toewijding op een even cer gouverneur van Birma ook de gebeartenissen in Japan zooals de versterkingderkrygsmacht en de moeite die de Mikado zich gegeven heeft om markies Ito met markies Lamagata te zamen te brongen worden weer opgehaald Natuurlijk is de ontruiming van Mandsjoeryo die op 1 April j l geschied had moeten z n het hoofdonderwerp van de gesprekken Men erkent dat een ontruiming op de overeengekomen voorwaarden feitelyk geen ontruiming zou zfln omdat altyd nog 30 000 man in Mandsjoerye achterblyven Dezen heeten dan wel spoorwegbewakers maar het verschil tusschen die bewakers en gewone infanterie is zelfs vüor het sclierpstziend oog niet te onderscheiden Men zou zich intusschen hiermee tevredejistellen ware het niet dat de by den handel met Mandsjoerye meestgeinteresseerde mogendheden die de deur open hadden behooren te vinden juist de deur lompweg voor hun neus zagen dichtslaan en dat in Korea aan de lalnrivier de Japanners van Russische zyde zooveel te verduren hebben Men heeft im eenmaal in Ëngeiand de vaste overtuiging dat Rusland Japan zoo veel mogelyk sart hoe dom het is om de kranige Japanners te onderschatten en te pukkelen schynt men in Rusland niet in te zien Natuurlijk roept men zich in deze dagen den inhoud van het Engelsch Japansch verdrag voor den geest Voor Engeland treedt de casus foederis eerst dan in wanneer de een of andere mogendheid met Japan handelsbetrekkingen zou aanknoopen na Rusland het tot ccR oorlog wil laten komen denkt natuurlyk iedereen aan het gesloten verbond Al is er voorloopig geen grond om aan te nemen dat Frankrijk zich zou mengen in een zaak vo r de republiek van geen belang zoo bestaat toch altoos wel de kans datöï Engeland óf Frankryk in de verwikkelingen betrokken zal worden In dat geval is het een niet gering te schatten geluk dat de beeuen v an den heer Delcassé zoo pas onder de weivoorziene tafel van lord Lansdowne gestoken hebben Er is nu niet veel staatsmanswijsheid voor noodig om Engeland en Frankryk na de ontvang 4 van Loubet in Londen nauw aan elkaar verbonden uit het gedrang te houden President Roosevelt ontving Dinsdag de petitie van hot Joodsclie gezelschap b nai b rith in zake de gruwelen vau Kisjineff Waarschijnlijk zal de petitie niet worden verzonden maar zal langs diplomatieken weg de Russische regeering over het aanwezig zyn eener dergelijke petities worden ingelicht Het zou aan Rusland worden overgelaten of het de petitie wi aannemen of niet Het biedii en als gepasten afstand te houden Het hotel der gezante zwom heden avond in een zee van li t zoodat de schitterende vensterschijven zich op de atraat weerkaatsten Het was receptie avond b=j de gravin hoewel zij vooraf weten kon dat door du op handen zijne feestelijkheden iedereen de handen te vol had om ditmaal een ontegensprekelijk officieele soiree te bezoeken In den meergenoemden rooden s ilon was het raiatdien nog zeer stil slechts het gelijkmatig tikken der vergulde pendule verbrak bij wijlen de diepe stilte De gravit stond peinzend aan het venster en tuurde door de teruggeslagen kanten voorhangsel op de vochtige straat welke bij het flikkerend licht der lantarens nog somberder schoen Wat deert mij toch f sprak zij cp halfluidon toon Wat noopt mijn hart bij da en nacht in verzet te komen wat doet mij zoo vaak reikhalzen om de stille eenzaamheid te ontvlieden en builen altijd en altijd opnieuw te vernemen dat er toch maar één plaats bestaat die mij boeien kan dit vertrek dat niij anders nooit zoo aanlokkelijk scheen Zij streek eacht met de hand langs de schijven Is het waar wat mijn oude Brigitta mij zoo vaak vertelt zou dtt onverklaarbaar gevoel inderdaad heimwee heeten Heimwee naar het slot mijns vaders naar de bosschen die door hun suizen zoo dikwerf het arf eloozo kind schrik aanjoegen IVortit vervolgd