Goudsche Courant, maandag 20 juli 1903

fï Ij Eiken avond verseli verkrijgb i ir ADVERTENTIilI in aUe Couranten worden aang enomen door het tdvertentle Bureau vao A BUiNKMAN dt ZOü patkin toegenomen zfjn zelfs bestaat het voornemen urn het leger in Mandsjoerije te versterken Bouwomlernemers in Port Arthur hebben de vorige week opdracht gekregen te zorgen voor het noodig materiaal vonr de oprichting van barakken plaats biedende voor 20 000 man Beambten die aan de beraadslagingen deelgenomen hebben verklaarden dat de oorzaak van Rusland s verzet togen de opening van plaatsen in Mandsjoerije voor den vreeraden handel niet gezocht moet worden in het feit dat Rnsland daar geen aanwezigheid van vreemden wil maar daarin dat vreerade consuls in steden die onder Rusland s macht staan door de Chineesche regeering aangesteld worden Uit latere telegrammen weet men dat de kansen op een vreedzame oplossing der Mands joerjequaestie zeer zyn verbeterd Verspreide Berichten FniSKRIJK De Belgische clericale bladen Le Pays Wallen en La Gazette dn Centre zijn wegens heftige uitlatingen tegen het kabinetCombes in Frankrijk verboden De vice admiraal Besnard die minister van marine was in het kabinetRibotISg en in dat van Méline 1896 98 is op70jarigen leeftp te Lorient overleden Bkloie De koning en prins Albert hebben aan het gemeentobestnur van Antwerpen doen weten dat zj de feesten ter gelegenheid van den lOOen gedenkdag van den havenaanleg door Napoleon I in Augustus niet kunnen bjwonen Wel zal de koning het 60 jarig feest van de Antwerpensche Diergaarde Zondag a s met zijn tegenwoordigheid opluisteren DOITSCHLAND Eergisterenavond hadden aan het station van Hannover ongeregeldheden plaats bjj de aankomst van Italianen die de plaatsen van uitgesloten arbeiders kwamen innemen Een groote menigte wachtte de Italianen op en begroette hen met steenworpen Eerst toen de politie dreigde van de vuurwapens gebruik te maken ging de menigte uiteen zonder dat iemand verwond werd De metselaars te Mainz hebben naverschelde weken uitgesloten geweest to zijn den arbeid onvoorwaardelijk hervat Dinsdag is te Caracas het restant derDuitsche vordering op Veneznela totaal 1 718 815 67 bolivars bedragende voldaan Tusschen de Duitsche Oostenrijksche Fransche en Zwitsersche fabrieken van electrische gloeilampen worden te Berlijn onderhandelingen gevoerd tot het oprichten vaneen kartel De Hamburgsche overheid die de zorgvoor de bevaarbaarheid der BenedenElbevoor haar rekening heeft gaf in elf jaren 1891 tot en met 1901 aan het opruimen vanwrakken van daar gezonken schepen totaal 1 300 974 mark uit Het hoogste bedrag overéén jaar beliep 370 000 mark Gkiekeni and Men zegt dat do Kamer deu 30en Augustus zal worden ontbonden en den 25cn Octo ber nieuwe verkiezingen zullen plaats hebben BINNENLAND Men verzoekt ons het volgende op te nemen Volgens eene mededeeling aan de Britsche Regeering gedaan door eone Christelijke Vereeniging voor jonge vrouwen welke zich ten doel stelt vreemde meisjes die van Let vasteland naar Engeland overkomen te beschermen en te helpen is hot gebleken dat velen dier meisjes in het waandenkbeeld dat daar op eene gemakkelijke wjjze veel geld valt te verdienen naar Engeland oversteken zonder eenig uitzicht op eene betrekking en zonder behoorljjk daarvoor opgeleid te zijn Niot in staat tot het verrichten van huishoudelijken arbeid welke vojr haar gevonden zoude kunnen worden noch opgeleid voor arbeid van hoogere beteekenis zijn die meisjes blootgesteld aan de grootste gevaren Slechts voor n de meer dan 2000 meisjes waarmede de bovenbedoelde vereeniging in elk der jaren 1901 en 1902 in aanraking kwam kon geschikte arbeid gevonden wojden Sommigen hebben mogeIp door bemiddeling van anderen een werkkring gevonden maar een groot aantal moet op onbekende wegen zjin afgedwaald bü gebrek aan de noodige middelen om naar haar vaderland terug te koeren Voor haar die in staat zijn tot het verrichten van huishoudelijken arboid of bevoegd tot het geven van onderwijs in de Fransche en Duitsche talen en in muziek is er in Engeland een arbeidsveld te vinden Aon degenen die daartoe niet zijn opgeleid en aan haar die een gemakkelijk leven zoeken moet de overtocht naar Engeland ten ernstigste ontraden worden Het is daarom wenschelijk dat de meisjes welke zich om in haar levensonderhoud te voorzien naar Engeland wenschen te begeven vooraf de zekerheid trachten te verkrijgen dat zij met hare capaciteiten in eene geschikte betrekking kunnen worden geplaatst Bezoek der Koningin Moeder aan de Tentoonstelling te Groning en Gisteren bracht H M de Koningin Moeder een bezoek aan de Groningsche tentoonstelling De drailige dag en de regen schaadden de vroolijke straatversiering niet al te veel en de stemming onder de massa s belangstellenden langs den weg verzameld getuigde van veel geestdrift Te 1 uur per gewonen trein waarin Hr Ms salonrijtuig was gekoppeld arriveerde H M te Groningen Op t perron werd H M ontvangen door den Commissaris der Koningin en den burgemeester Wiens dochtertje Haar een bouquet aanbood Van daar werd H M direct geleid naar de gereedstaande rijtuigen om een rit naar het terrein der tentoonstelling te doen Overal op dien tocht langzaam gedaan werd H M vriendelijk begroet Om half twee arriveerde de Koningin Moeder op het tentoonstellingsterrein waar door de maatregelen van orde en het ongunstig weer slechts een matig aantal belangstellenden zich had opgesteld Als Hare Majesteit bet terrein tusschen de gebouwen overwandelde werd een baldakijn van een groen zjjden dak door vier beambten boven Haar hoofd meegedragen aldus beschut tegen den regen Op het perron van het gebouw der Groningsche Nijverheid werd H M namens het Hoofdbestuur der tentoonstelling verwelkomd by monde van don voorzitter den heer 1 E Scholten die de ingenomenheid van het tentoonstellingsbestuur met Hr Ms komst vertolkte Vervolgens voerde de zangvereeniging Caecilia onder leiding van den heer H M V t Kruijs een door hem getoondichten welkomstgroet uit dien H M aanhoorde staande onder het baldakijn vóór hot gebouw Na het slot het oude Wilhelmus barstte een spontaan gejuich ter eore van H M los waarvoor Zjj met een vriendelijke buiging dank betuigde Hare Majesteit liet nu den heer Van t Kriiijs bij zich ontbieden en zei hem vriendelijk dank voor de compositie Hare Majesteit was gekleed in paars satjjn met kanton opperkleed en toquehoed Het gevolg bestond uit jonkvrouw Van de Poll jonkbeeren Do Ranitz Van Tets en Van Panhuys Onder leiding van het hoofdbestuur werd vervolgens een rondgang door de tentoonstellingsgebouwen ondernomen allereerst door dat van de atd Groningsche Nijverheid dan door dat van Kunstnijverheid van Turijn en dat van Vervoermiddelen Do exposanten stonden overal naast do soms zeer smaakvol versierde etalages en tot enkelen hunner richtte H M een kort woord Ongeveer kwart vóór vieren was dit bezoek afgeloopen Daarna onderneemt H M een rpoer door de gemeente tot aan het hnis van den Commissaris der Koningin waar Zjj logeert Om halfzeven vangt aldaar het diner aan waar zullen aanzitten H M en gevolg de burgemeester de Commissaris der Koningin en de president der tentoonstelling met hun dames Om halfnegen hedenavond onderneemt H M opnieuw een rijtoer naar de tentoonstelling Alsdan zal ZiJ de afdeeling verlichting en verwarming bezoeken en ten slotte het lapansche Marktplein en hot Theehuis dat feestelijk zal worden geillumineerd Op do estrade vóór het Theehuis zal de liedertafel Bruno eenige liederen zingen Geineng de Berichten Onlangs deelden wiJ een en ander mede omtrent eene bespreking over de wenscheIpheid en mogelijkheid van het stichten eener economische organisatie van het personeel der Holiandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij np coöperatieven grondslag Naar wjj thans vernemen zal deze organisatie welke bij eventueel tot stand komen grootendeels zal worden gesteund door de directie der Maatschappij bestaan uit Chr verbruiksvereeniging kruidenierswaren huishoudartikelen kleeren voedingsartikelen brandstoffen Spaar en voorschotkas 3 Uitzetfonds voor in het huwelijk tredende dochters der leden voor in een ambacht gaande zoons der leden 4 Ziektefonds voor gezinnen der leden omvattende betaling van dokter apotheker verpleegster en eventneele hulp in de huishouding Ondersteunings fonds bij ziekte der leden met het doel aan het door ziekte getroffen personeel eene ondersteuning te verstrekken boven en behalve de uitkeering welke in zoodanig geval van de Maatschappij wordt ontvangen Herstellings instelling Het plaatsenvan herstellend personeel en herstellende vrouwen en kinderen in bestaande herstellingsoorden Wellicht later het inrichten van zeer eenvoudige eigen hersteilingsoorden aan zee en in boschstreek voor herstellend personeel herstellende vrouwen en kinderen Vacantio instoUing voor zwakke kinderen der leden en eventueel voor leden met hunne gezinnen Begrafenisfonds Uitkeering van kosten der begrafenis van vrouw en kinderender leden Weezen verzorging Het verleenenvan hulp bij de verzorging van weezen ofhalfwezen van in dienst omgekomen personeel Woning instelling Het stichten van goedkoope woningen op plaatsen waar zulks noodig en mogelijk is Onderwijs instelling Vakonderwijs herhalingsonderwijs voorbereiding voor examens der Maatschappij Instelling tot ondersteuning bij buitengewoon onderricht Het geven van een vrijplaats of het verstrekken van financieelensteun by het verkrijgen van eene plaats aankinderen der leden op ambachtsscholen huishoudstholen tot opleiding van dienstboden studiebeurzen op H B S of andere scholen Bibliotheken Op bijv drie plaatsenvan het Holiandsche IJzeren Spoorweg Maatschappijnet waaruit alle leden op wolk station ook boeken kunnen leenen Instellingen tot ontspanning Een muziekcorps bijv op drie plaatsen van het Holiandsche IJzeren Spoorweg Maatschappijnet plaatselijke zanggezelschappcn plaatselilke of gewestelijke tooneelvereenigingen organiseeron van populaire voordracht avonden in verschillende plaatsen reis combinaties in verloftjd enz Instelling tot lichamelijke ontwikkeling Plaatselijke sportgezelschappen Het uitgeven van een algemeen orgaan zoowel voor vak doeleinden als terbevordering van den werkkring der hoofdvereenigingen en der onder vereenigingen Hoogstwaarschijnlijk zal nu de Holiandsche Vereeniging van Spoorweg ambtenaren tot liquidatie overgaan en medewerken aan de stichting van eene Coöperatieve Vereeniging tot bevordering v an de Welvaart van personeel der H IJ S M Denkelijk zal dit de naam zijn der nieuwe organisatie N V d D Eergisteravond was ter hoogte van Valkenhuizen aan den Apeldoornschen WQg de automobiel van den heer B te Arnhem blyven stilstaan De beide inzittende personen waren uitgestapt on om het defect aan de machine op te sporen nam een van hen een brandende acetyleenlantaarn De lantaarn schijnt te dicht gebracht te zijn bij een lek dat vermoedelijk bestond want eensklaps geraakte het benzine reservoir in brand en sloeg uiteen De geheele wagen vatte vlam en werd totaal vernield De automobiel was verzekerd voor f 5000 bjj de maatschappij Agrippina N A Ct B j referendum heeft de Bond van Nederlandsche onderwijzers verworpen het voorstelOpsterland om f 2500 het voorstelAmsterdam om f 1000 en het voorstel van het hoofdbestuur om f 250 uit de algemeene cas te bestemmen voor do slachtoffers der Werkstaking in April jl Het eerste voorstel werd verworpen met 1858 tegen 375 stemmen en 56 blanco het tweede met 1551 tegen 666 stemmen en 60 blanco het derde met 1209 tegen 1009 stemmen en 54 blanco Men meldl uit Grouw aan de Leeuw Ct De vrouw van een in Indië vertoevend marinematroos alhier woonachtig kreeg bezoek van een vreemdeling die het Lombokkruis en nog andere onderscheidingsteekenen droeg Hij kwam vertellen dat hij vóór eenige dagen uit IndiS was gearriveerd en op verzoek van haren man een kist met goederen voor haar had meegebracht Die kist bevatte o a fraaie vazen en het portret van den matroos Om ze uit Rotterdam overgezonden te krijgen moest de vrouw vijf gulden storten wat ze dan ook gedaan heeft Bij anderen had de vreemde vergeefs zgn slag pogen te slaan met groeten van familieleden uit Amerika die hem van daar eene kist mot allerlei kostbaarheden voor hen haddon meegegeven Men zij gewaarschuwd voor het geval dat hjj ook elders zijn praktijk tracht uit te oefenen Men herinnert zich dat onlangs de rijksjachtopziener W Bos te Voorthuizen ernstig werd mishandeld door een polderjongen dien I hjj moest arresteeren De woestaard sloeg B 0 a met een zinken wasehbak op het hoofd tengevolge waarvan hg gernimen tyd bewusteloos lag B heeft thans ontslag moeten vragen daar hy als gevolg der mis handeling ziJn geheugen totaal verloren heeft Te Goirle bjj Tilburg bestaan op de fabrieken zoogenaamde dubbeltjespotten waarin elke werkman wekoljks een dubbeltje stort om daarvan kermis te houden In deze potten is thans nu de kermis begint ecu bedrag van f 2000 aanwezig En dat van menschen die om hun geringe verdiensten zich menige levensbehoefte ontzeggen Tel Een jaar geleden deed in Londen een aristocratisch orgeldraaier Viscount Hinton zooals hü zich zelf tegenover zjjn interviewers noemde veel van zich spreken hij beweerde een afstammeling te zvjn van den schatrijken lord Poulett en dus minstens hot recht te hebben op het lordschap en de daarbij behoorende rechten Nadat alle bladen de geschiedenis hadden verteld aangedikt en uitgeplozen de orgeldraaier zou een zoon zyn uit het eerste huwelijk van lord Poulett met een mi s Newman maar werd door zijn vader niet erkend zoodat een zoon uit een tweede huwelijk lord werd rankte de geschiedenis in het vergeetboek en doodde Viscount Hinton zich den tijd van wachten met orgeldraaien Hij bleef echter op zijn rechten staan en nu eindelijk zal het Hoogerhuis zetelende als Hooggereclitshof den 23sten Juli over do vermeende rechten en aanspraken van den orgeldraaienden pretendentlord beslissen In verschillende deelen van Duitschland heeft het hoogwater in de laatste dagen geweldige schade veroorzaaht Doch vooral Silezië heeft veel te Ij den van overstroomingen De stad Breslau loopt gevaar en de schade is reeds onberekenbaar Hoeveel huizen bruggen enz half of geheel weggeslagen zijn is niet te zeggen In het district Neustadt zijn o a 19 bruggen vernield te Wiese en Langenbrück alleen 50 huizen met al wat er in was verdwenen Allerlei vaak akelige bijzonderheden uit het overstroomde gebied worden door de Duitsche bladen gemeld zoo bijvoorbeeld nit Arnolsdorf Wijar het halve kerkhof is weggespoeld Men heeft veertig l jken uit den Oder opgehaald tachtig andere dreven nog in gebarsten lijkkisten tusschen allerlei dröfliout rond Er zijn openbare inzamelingen voor de noodlijdenden geopend De viering van den Onafhankelijkheidsdag op 4 dezer in de Vereenigde Staten heeft in het geheel 56 menschen het leven gekost 3000 werden gekwetst vermoedelijk vooral bij het schieten en afstoken van vuurwerk dat hjj die gelegenheid bijzonder geliefd is Een schippersvrouw te Balk zou met haar dochter haar scheepje te Slooten van de helling halen Op het Slootermeer geraakte de dochter overboord zj greep het roer maar de moeder was niot bij machte haar binnen boord te helpen De drenkelinge had toen de tegenwoordigheid van geest zich een touw dat de moeder haar toewierp om het middel te bevestigen Zoo moest zjj een half uur in het water meedrijven tot een voorbijkomende praamschipjffir haar nit haar gevaarlijken toestand bevrijdde Izaak Vermaak leerling machinist te Leiden is door do rechtbank te Utrecht vrijgesproken van de aanklacht dat door zyn schuld het spoorwegongeluk biJ Waarder op 27 December 1902 zou zijn ontstaan Hot O M had 14 dagen hechtenis geëischt In het vonnis wordt overwogen dat de wet wel den machinist die door een onveilig signaal rijdt in het geval ala thans voorgekomen aansprakelijk stelt doch dat naar uit de getuigenverklaringen in deze zaak is gebleken duisternis en mist zoo erg kunnen ztjn geweest dat de machinist het onverlichte afstandsaignaal voor de Wierickerbrug niet heeft kunnen waarnemen zoodat het wettig en overtuigend bewijs van bekl s schuld niet is gebleken ADVERTENTIEIN DRAAIERS TERSTOND GEVRAAGD DHAAIBHS uitsluitend voor groote Bloempotten Schoorsteenpotten Trechters enz tegen hoog loon Zonder bewgzen van bekwaamheid onnoodig zich aan te melden bjj C PILIPPO Fabrikant Hazerswoude biJ Leiden 6 OHaELEESFELIira in de GROOTE of St JANSKERK op DINSDAG 21 JULI 1903 des avonds 7 uur door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejdffrouw ALIDE SCHALY Cello Schoonhoven en den Heer W A L NIENHUIS BasBari toh Delft Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar bij de boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON en bij den Koster en ten overstaan van den Notaris C A van BLARICÜM te Amersfoort op f rydag 31 JhU t0O3 des morgens 11 uur in het kofSehuis het Valkje te Amersfoort van de BlPckeilj VVascli ïlansStrijkinri hliiig genaamd DE VOLHARDING met WOONHUIS WASCHHUIS enSPOELBAK SCHUUR en DROOGINRICHTING E F TUIN en BLEEKVELD benevens El met SCHUURTJE en PAKHUIS of BERGPLAATS met ERF en TUIN alles aan elkander zeer gunstig staande en gelegen to Amersfoort even buiten de Kleine Koppelpoort onmiddellijk aan de spoorlijn en de rivier de Eem ter grootte van 31 Aren 22 Centiaren Te veilen in 3 perceelen en massa Betaaldag der kooppenningen 31 October 1903 Breeder bjj biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris Zuidsingel 49 Amersfoort TIENDEWEG GOUDA Specialiteit in NICKELWARi f J KRISTAL EN GLASWERK met Nickel gemonteerd HF Alle Nickelwaren worden onder garantie verkocht EGITE EOEmJOKQEllS Verduurzaamde Advocaat Aanbevelend J M F BEÏÏDEKEII HOOGE GOUWE TAÜÜAiRTS REGENSRÜRG Laan v Meerdervoort 157 DEN HAAG Kleine stukjes fijne voor de LOGEERKAMER Prijs per doz 0 ets Per stuk é ets TE ROOP 1 50 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien golden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 2Ó stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 6 duimsche EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zwaro EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prjjs van 12 ct per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOORLEGÖEBS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BïlUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN on DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN lu BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOÜT Alles wordt naar verkiezing ter bestemder plaatse geleverd Alles tegen echerp conearreerende prijzen en zes maanden erediet hij den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen In het Verlichtings Magazijn f De Avondslei zijn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuiuslangeii en Watersproeiers Ruime keuze in nteutee ttifi Gasornanienten en Ballons Eenig adres voor Gasgloeilichtbenoodigdheden Door de vele omzet tegen laye prijsen en onder CiAI AllTIE Aanbevelend M M VAi L00 Ü H besH ontchadelykiu eo makkelykste poetamlddel voor Httrea en vooral dames en iCindertelioenwurk IL UdeAppreluurianC M MUIlar fc C Vli rllii Btalli Str 14 Men lette loed lal op naam en fabrlekemerk nrtrmtuf ty Ilaeriii Wliittlliri In lUitiiwfrt liatiriu anryiB au it ttaaraal lqol Ir W lirMuu Krak Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 Firma tl ERMAiV en ZOOi NieQwe Aalbessen Jenever Uitsluitend le kwaliteit Zoel or Riiisch per Liler 85 cent f per Fle§cli 70 ccni 15 Aug 1903 trekt de Tiende Verloting te IlË GELO Geld door Notaris SCHEPERS 30 LOTEJS EEN PRUS Kerstc Prijs 5000 GULÜKN Tweede Prijs 1000 GIILÜK 200 prözen ieder van 5 GId 300 prijzen iojier van 4 Gld 400 prijzen ieder van i Gld 00 prijzen ieder van 2 Gld 5H7 prijzen ieder van 1 Gld Derde prjjs 900 Gld Achtste prjjs 400 Gld Vierde prijs 800 Gld Negende prijs 300 Gld Vijfde prijs 700 Gld Tiende prijs 200 Gld Zesde prjjs 600 Gld Eltdo prijs 100 Gld Zevende prjjs BOO Gld Twaalfde prijs 50 Gld Dertiende prys 25 Gld Prij s per Lot f 0 50 per post f 0 55 Verkrijgbaar bjj D 7 JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bij LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 Gouda ALBs JONGENEEL üosthaven B 78 Gouda B L RAASTROP Lange Groenendaal T123 Gouda G VAN VLIET Tiendeweg Gouda W LA GRAND Waddinxveon JOH dk BOER Lz Hazerswoude Dorp A BODEGOM IJsselmonde ir T ri i io D L H t N Tcvcnfi verkrijg baar alle andere alles op ïJs vol fiiis hrl nieuwste syslewii belinmh ld Aunbevolond Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Bupsen Oorwormen Torren PissobeddeiiHet reinigen tob luis bü Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderbokken Vogels vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrucht boomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadeiyk geurig niet lunderiyk do gebruiksaanwijzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maohinaal Spuitje mutoeii govuido BUS f 1 50 per stel AfzoritlGrlijke BUS f O m Eon SI üirJK f 0 60 K i ii Eliwtu küii Spuilji r 35 tirootti DOOZEN flO en 30 coiit Pakjes 15 cent Gflurlg oil üiiscliiulülijk ZuiverinBsvot Na ontvangst van postwissel a 40 cent of 8 postzegels a B coiit wordt U een zegels a B cent of postwissel Zuivenngsvet vun IflO gram 16 cont hoogordalidepnjs g le kl u ö do i jes B5 cent wordt het verlangde per post pakket door hetgehoolü Bijk verzonden Per half 1 of moer Kilo s is de poeder minder in priJB Tegen toezending van post vor iinht on nooint liiidtiUjk lu pyn wilg iimt OHt mfoilhiuit jillo hnuuhvoudon Ook oiifoill imr op liüt vfl Logon iiiaiideiiglieid Vlifiniclitig lioid iiangtiziclits uu iindoro licliiLiinsrovoti on wotulon atmkhoid en Btokeniiigeii hij voriweririgen wmtorhnijifen OTi voeten lïij öoliurft dauwworm Bij brund on snijwonden en verKweriugoii vorzacht het vel niet alleen maar door direct hierniodo Alios nietgol ruik8aanwij mg H inbevolin göii a eron voorkomt iniioen attesten hloedvergiftiging eu koud vuur 10 ct per doos 6 stuks Ook verkrü gbaar by A DROST Korte Tiendeweg D 4 Dit goede oude Huistiek Jiubt Yerlioud enkel Huisgezin ontBchen A 1 25 75 HH Apothekers Amster middel tegen Rhenma beid enz mag in geen breken In fles ct en SO ct bij i Drogisten bij QévWeisz Co ag Te T Tuylljv F AD ROTTER DAM i4É a imaM JMé BO cent groote doos 100 gram 30 cent