Goudsche Courant, maandag 20 juli 1903

So 916S Dinsdag 31 Juli 1903 4Sste Jaargang 60ÜDSCHE mmm JMeuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Telefoon l o SS ADVERTENTIËN worden g eplaat st van 1 1 reg els a öO Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot uur df iiiidd lelelviin ii 1 3 De üitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per jjost 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN als Tolgt J S Bach J S Bach G F Haendel 6 F Haendel Archangelo Corelli Het programma laidt 1 Praelnilinm A moU Band IV No 13 2 Fuga D molI Band VI No 21 Sopra Dorch Adams Fall ist ganz verderbt 3 a Becit nnd Aria ans M H van t Krnijs Edvard Grieg Anten Bonman dw Messias b Recit and Aria aas Xerxes Largo Voor Zang met Orgelbegeleiding i Sonate D moU a Preludio b AUemanda c Sarabanda d Gigo Voor Cello met Orgelbegeleiding 5 a Andante G dar b Zwei Elegisclie Helodiën 1 Herzenswunden 2 Letzter Frühling 6 Andante nit het D moIl Concert Voor Cello mét Orgelbegeleiding 7 a Waar Gjj heengaat Eagen Hildach Kor Kujjler daar wil ik ook heengaan Rath 1 Vors 1G 17 b Osterlied Voor Zang met Orgelbegeleiding 8 Festnachspiel Allegro maestoso Uso Seifert Wjj vestigen de aandaclit onzer lezers op de in dit no voorkomende advertentie der Vierde Groote Arnhemsche Verloting welke onderneming zooals nit bare prospectassen blijkt allen waarborg geeft voor soliditeit Voor het eerste gedeelte Notarieel Staatsexamen slaagde gisteren te s üravenhage o a de heer S J Rnizeveld te Boskoop Kbiwe a d LEK Donderdag werd van hier nit bet adres inzake de overbrngging van de rivier de IJsel aan H M de Koningin verzonden Het adres draagt ruim 1100 handteekeningen van belanghebbenden in do verschillende gemeenten en Inidt als volgt Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Geven met den diepsten eerbied te kennen de ondergeteekenden allen ingezetenen der gemeenten Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Lekkerkerk Berg Ambacht Stolw k Berkenwonde en Ouderkerk a d IJsel dat meer en meer bljikt van welk een overwegend belang het bij steeds toenemende scherpe concurrentie voor den Handel en de Industrie alsmede voor het Landbouwbedryi in hanne gemeenten mag beschouwd worden dat het rechtstreekscb verkoer met de stad Rotterdam als groot handelscentrum zooveel mogelijk onbelemmerd kan plaats vinden dat de verkeersweg zooals de e thans bestaat over bet veer bij Capelle a d IJsel daartoe ten e8neu uale onvoldoende waarborgen oplevert dat toch de overtocht over de rivier de IJsel die steeds doch vooral bij stormweder met zeer veel bezwaren gepaard gaat in de wintormaanden wanneer alle verkeer te water door vorst is gestremd veelal door iisgang geheel onmogelijk wordt gemaakt dat daardoor een groot en welvarend gedeelte van de Krimpenerwaard tijdelgk volkomen wordt geïsoleerd dat in dezen teestand slechts afdoende verbetering kan worden gebracht door eene doelmatige overbrugging van de rivier ae IJeel redenen waarom adressanten de vrijheid nemen Uwe Majesteit eerbiedig doch met aandrang te verzoeken wel Hare aandacht te willen verleenen aan dezo voor den bloei en de welvaart van hunne streek zoo gewichtige zaak en het daarheen te willen leiden dat de noodigo maatregelen worden beraamd opdat aan dezen voor hen zoo ongnnstige toestand zoodra mogelijk een einde kome t Wolk doend etc Krimpenerwaard IC Juli 1903 Ouderkerk a d IJskl Donderdag werd de gemeente bezocht door den hoofdinspecteur der Volksgezondheid Dr Hnijsch uit s Gravenhage Donderdag zijn drie nieuwe typhus gevallen aangegeven in de kom der gemeente Men blijve dus op zijn hoede en neme bjj voortdnring de voorzorgsmaatregelen in acht door de overheid voorgeschreven tot voorkoming of beteugeling der ziekte INGBZONDEN VakwetlstrUd voor Coiipeiirs en Kleedeniiakers Men meldt ons dat de vakwedstrijd voor Conpenrs en Kleedermakers buitengewoon succes heeft Kenige H H Confectioneurs te Amsterdam hebben een fliike som ter beschikking gesteld van bet Bestuur van ile Technische Club onderafdeeling van de Ned Coupears Vereeniging om daarmede de wedstrijd uit te breiden Het bestuur heeft na 2 afdeelingen aan de wedstrijd toegevoegd De 4de Afdeeling zal omvatten bet maken van een ecnrij demisaison De ödo Afdeeling is opengesteld voor het maken van een jacauet met drie knoopen gesloten Aan geldprgzen zijn uitgeloofd voor elk dezer afdeelingen een 1ste prijs van f40 2de 25 cn een 3de 15 Programma s met volledige vermelding bg het bestuur van de Technische Club de H H Chr A i Anrijchte Voorzitter Jacob van Campenstraat 5ö en A Vaz Dias Secretaris Commelinstraat 49 Amsterdam Burgert Ij ke Stand GEBOREN 17 Juli Maria Catharina ouders H van Loon en W Jansen OVERLEDEN 15 Juli M Levie hnisvr van A A Sanders 58 j E Koppendraijer wed Montagne 88 j 16 H M Aelbers 80 j ONDERTROUWD 17 Juli L Zinkhaan en M van der Laan 0 Lenrs en J de Mol Prijsvermindering van Parasols A VAN OS Az Kleiweg K 78a GOUDA TeleiHtOfm Xo at Beurs vau iiislerdam Vrkrsi Slotkrs 80 6V 16 JULL NlDlllAND Cerl Ned W S OV ililo dito dltc S 95 diU dito dito 8 95 HoNO OM Ooudl 1881 984 l 9 8 iTALlH InHohrijniiK 1863 81 5 U OüsTlN OW in papier 1888 I 82 81 dito in ilvorl888 S PoKTUOAL Obl mot coupon 8 dito tiokel 3 UI RvibAND Obl Binnenl 1894 i 6011 dito OecouB 1880 4 9 dito bij Rotb 1889 4 971 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leon 1833 n dito dito dito 1884 I SPAHJI Forpet scbuld 1881 4 87 i TomBlJ Oopr Conv loon 1890 4 86 Gbc loening serie D 4 Vg Öoo leenin iorieC 28 ZDlu AFK Bp ï oblg 189 S 104V Msilco Ob c int ach 1890 6 V liZOl l A Obl onlwp 1881 4 i 30 AhsTihuau übliitatleu 1896 3 9 1 KoTTEiUAH Sted leeu 1894 3 NlD N Afr HandoUi and Aroadab Tab Mg Cerlificaton 76 Deli MaalBobappü ilito 416 Am Hypotheekb pandbr 4ViOult Mij dorVoratenl aaud i Or Hypotheekb pandbr Nederlandsche bank aand Ned Hapdelmaatsoh i tiitoN W l Pao Hjp b pandbr 3 Bolt Hjrpotbeekb pandbr 4i Utr Hypotheekb dito 4 1 OosTliN Ooit Honi bank and 180 RusL Hypotheekbank pandb B Akbbika Kqitl hy poth pandb 4 Maiw L ö Pr Um oort Sta Holl IJ apoor w Mij aand 106 liïj tol Bipl V 81 8pir aand IIS Ned Ind Spoorweg m aand I 3181 Kod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 41 ItALll Spoorwl 1887 89A Eobl 3 60 Zaid llal 8pwmij A H obl 8 69 PobRN Waraohau Weonen aand 1041 RusL Or Ruas Balliloho dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 98 Kunk Ch Azow Sp kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9 li Ahsbika Cent Pac Sp Mij obl 6 Ohio il North W pr Cv aand 816 dito dito Win 81 Peter obl 7 140 Denrer It Rio Sr Spm eert r a 40ii Ulinoia CoDlral obl in goud 4 1081 LoaisY k Natkvilll Cer t aand 107 Mexico N Spw Mij Ie hyp a 8 106 Miaa Kanaas t 4pCt pref aand N ïork Onlaaio fc Weit aaud 38 Fonn dto Ohio oblig e Qre gon Calif Ie hyp in goud 1041 at Paul Minn It Mauit obl On Pao Hoof Ijjn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 69 Oanaüa Can South Chert r aand 64 Vbs C Rallw t Na Ic h d e O 99 AiDSterd Omnibus Mij aand Rotterd TramweKMaata aand Nbp atad Amsterdam aand 9 101 8Ud Rotterdam aand 8 1087 Bbloib Stad Antwerpen 1887 lOU Stad Bruaael 1886 8 lOSl ll l U71 lOI Hou TheisB Begulbr Oeselsoh 4 Ooinn aUatsleenig 1880 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spaxji Stad Madrid 8 1888 Nn Tw Bei Arb Spoel eart MA4i TELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPGERU lVlD D SAMSOIM AOVKRTEf riElM EEHIS MOT TAN THEE Meu woriU verzocht op t HËUIi te letten UIT HET MaG ZIJN VAN M IUVENSWAAYZÜNE GORINCHÉM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vau vijl twee en een half en een Ned ons met vermeldiag van Nomraer er JPrys voorzien van nevenataanti jMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinK van geëerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen J BREEBAART Lz draagt bij Proefnummer van Uwen Boekhandelaar een der Nederlandsche uitgave Do hoofdtekst van dit halfmaande lijkacLe tjjdsclirift bestaat nit de Jteachrijvintf eener JteiMomdeAnrile die de Heer E T Feenstka Ki IPER in opdracht der Vennootschai maakt Kik nummer is rfj geUluHtreerd naar eigen photo graphi e he opna leder inteekenaar ontvangt prr jaar ongeveer 30 AnHie htliaarteu die hem nni eigen of een ander door hem op te geven miren door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze ait verschillende plaatsen in Arabië Perzié Vooren Achter Indie Birraa Malacca enz Prijs per jaargang f 7 30 incl de AnitichfkaarteH De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem f Wie zeker aju wn da EcUtp Eikel Oacau te ontvangen teeani i J i esteld en na vole pvuofneraingen in den handel gekomen onde den nsam dea uitvinders Dr Hiohaelig verraardigd p de beste machines ta het wereidbefOBiade étabUissement ran Gebm StoUCT rck te Keulen al cha J p n2ie 2acIlV Ëikel Cacao in vierkanten bussen Dezo Kkel Ctcao a laét melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksüh gebruik een i 2 theelqwl van t pooder loor een kop Ohooolate Als genecsKracbtige drank bij geval van diarrhee tecits met water te gebraiken Verkrijgbaar by de voornwnwte B 1 Apotbskara enï f 1 807 c 0 9Ö 0 35 Qeneraalvertegenwoordiger voor Ked and Juliu Mattenkledt FOI ££ ODD i SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bijl M PEETERS Jz NB A U betris ran eohtheiit ia cachet ea kurk steeds voorsten nn dan qkiuh der Firmi p hoppe Amnterdam Kalvcistraat 103 Bultenlandscü üvcrzlcbl Voordat de ster van Paus Leo XIII voorgoed onder den horizont verdwijnt is zjj opnieuw sterker gaan stralen Vrijdag moet de Heilige Vader een der beste dagen van ziJn ziekte doorleefd hebben en volgens een der telegrammen kan deze toestand nog eenigen tijd duren daar het plenrisvocht na een snel toenemen in de vorige dagen nu gebleven is wat het was terwijl alle andere Innctiën regelmatig blijven hoewel eenigermate gedrukt De Pans heeft zich gevoed met eonsommé en een weinig lamsvleesch Hji heeft niemand ontvangen behalve s avonds kardinaal Rampolla dien hö heeft laten roepen Vernemende dat eenige kardinalen zich in het zijvertrek bevonden heeft hjj hun ziJn zegen gezonden Hjj herinnerde zich dat het Sint beodag was en heelt daarom door een geheim kapelaan een Mis doen vieren in de groote kapel De geneesheeren verbergen echter niet dat de lichte verbetering vandaag weer verdwenen kan zijn Donderdagavond heeft KampoUa gevraagd enkele bevoegdheden te mogen uitoefenen die den Paus zju voorbehoaden Deze ontving de vraag gunstig en nam de daartoe noodige maatregelen Éampolla gaf vervolgens verslag aan den Paus van de deelneming der wereld ook van vele niet katholieken in zijn ziekte De Paus was daar verheugd over en vroeg aan Rampolla taatkandige nieuwsberichten Rampolla antwoordde bondig en Z H volgde de uiteenzetting met groote helderheid van geest Donderdag toen de Paus zich wat verlicht gevoelde en in zön fauteuil zat zei dr Mazzoni lachend Ik zou wel een oogenblik willen ophouden met chirurgie om photograaf te worden De Paus stemde glimlachend toe en dr Mazzoni nam drie photo s van zün patient Kardinaal Oreglia de kardinaal kamerling heeft weer een bewijs gegeven van ziJn voortvarendheid door een soort penning te laten slaan zonder welke na den dobd van den Paus niemand op het Vaticaan mag 1comen Het doel is het binnendringen van vreemdelingen te weren üqiq penningen dragen aan de eene zijde het opschrift Interregnum tusschenregeeringjaan d andere Juli 1903 Als de Paus nu ook maar niet deze penningen te oud laat worden door het tot Augustus uit te houden In verband met de naar allen schijn toch aanstaande pausverkiezing wordt in buitenlandsche bladen herhaaldelijk het veto recht besproken dat volgens traditie aan Spanje Frankrijk en Oostenrijk toekomt De Popoio Romano bevat echter een blijkbaar geïnspi FELILLEIOX DISCRETIE Met woest rollende oogen zocht zij zich aan de ijzeren hand van den professor te onttrekken deze echter zat daar als een uit erts gegoten beeld en wierp bij wijlen een ondcrzoekenden blik op de Koninklijke ouders die slechts met de uitdrukking der hevigste zieleangst zijne blikken trachtten te kruisen Ik moet bekennen gravin dat deze uren nimmer uit mijn geheugen gewischt zullen worden Verder verder I lispelde Eleonora Daar dreunden zware slagen van den nabijgelegen Dom zij klonken atgrijselijk door de grafetilte van het ruime slot het was middernacht De ziekte slaakte een hevige gil die ons allen door merg en been drong en zonk levenloos op hare sponde terug Met een luiden kreet van ontzetting en wanhoop stortte zich de Koningin over de verwelkte gestalte harer dochter Mijn kind sterft o red mijn kind De Koningin had het hoofd tegen de schijven gedrukt en staarde sprakeloos voor zich heen Dan eensklaps verliet de professor zijne zitplaats uit zijn oogen straalden hoogmoed en zellbcwustzgn en zijne stem beefde van innerlijke ontroering Neen Majesteit uwe dochter leeft en zal genezen de reerd artikel waarin wordt gezegd dat Italië het veronderde en zelfs door twee Pausen öregorius XVI en Plus IX veroordeeld vetorecht niet erkent Italië waarborgde de bescherming van de volledige vrijheid van het conclave en elke macht die op deze vrijheid inbreuk zou willen maken vond niet tegenover zich den kleinen Kerkelyken staat maar het groote Italië dat tot plicht had de onafhankelijkheid en de geestelijke rechten der kerk en het eigen historische en nationale recht te verdedigen Of Italië nu ook nog zoo ijverig zou z n om voor de rechten van het conclave desnoods gewapenderhand op te komen f In een hoofdartikel betoogt de Temps dat Frankrijk en Engeland om duurzaam te geraken tot een bevredigendcn toestand van samenwerking in de wereld moeten trachten de vele geschillen uit den weg te ruimen die steeds tusschen de beide natiën hangen Juist de veelheid en veelzijdiglieid der kwestien maakt dat van onderhandelingen over een algemeene oplossing zooveel te wachten valt Etienne de vice president van de Fransche Kamer heeft even vóór de reis van Loubet naar Londen in de PIngelsche National Review een overzicht gegeven van de geschilpunten welke op koloniaal gebied de beide rijken in een toestand van argwaan houden De Temps geeft in enkele ruwe trekken aan hoe men elkaar wederzijds tegemoet zou moeten komen an Engeland zou Egypte worden overgelaten Frankrijk moest Marokko onder handen kunnen nemen In Siam komt het slechts aan op de juiste naleving van bestaande tractaten In midden Afrika moest een regeling worden getroffen zoo dat Frankrijk een behoorlijken verbindingsweg kreeg van Franscli Soedan naar de Fransche bezittingen bij het Tsjad meer Frnnz Kossuth heeft het presidium van de onafhankelijkheidspartij in Hongarije neergelegd In een bijeenkomst der partij deelden Kossuth Julius Justh en BelaKomjathi hun plan om af te treden mede Kossuth voerde het woord Hjj gaf als reden voor ziJn aftreden aan dat een aantal leden der party het besluit om de obstructie tegen het kabinet Khdu Hedervary te staken niet opvolgden De meening dat door de voortzetting van de obstructie nationalistische concessies bij de legerwetten zouden worden verkregen achtte Kossuth onjuist hg koestert de beste wenschen voor de nationale gedachte die in het partjjpropram wordt uitgesproken doch meent dat de houding van crisis is voorbij I Het overige kunt gij u voorstellen De Koning drukte den wakkeren man de handen als een lieven vriend de Koningin vond geen woorden genoeg om den levensredder harer dochter die na weinige minuten haar bewustzijn herkreeg genoegzaam te danken Men zou haast zeggen dat de professor als een heerlijk geschenk van de eene hand in de andere ging ieder wilde hem spreken ieder hem uit den grond zijns harten filiciteeren fin den loop van den anderen dag gravin bracht men hem uw verzoek waaraan hij ook spoedig gevolg dacht te geven maar de Koningin zelve mengde zich er in f Niets daarvan beste Normann gij moet bij ons blijven de schoone Zweedsche moet nog maar één dag geduld oefenen £ n ook de prinses smeekte met zoo hartroerende stem haar toch niet te verlaten dat hij eindelijk toestemde zich voorshands schriftelijk bij u te verontschuldigen men zegt dat de Koningin hem hiertoe persoonlijk pen en inkt heeft gereikt O myn God dacht de jonge vrouw terwijl zij zich vergeefs beyverde hare ontroering te bedwingen en hoe heb ik hem destijds bejegend Werktuigelijk beefde zij toen zij aan haar eerste ontnooeting met hem dacht Of hij zich deze onvriendelijke ontvangst nog herinnerde Bechberg bemerkte zeer goed de toenemende ontroering der gravin alsmede de hoogroode blos welke haar wangen overtoog maar hij wijtte dezen toestand aan Iwt ziekelgk zenuwgestel der jonge de nationalistische partij bedehkelijk on gevaarlijk is In politieke kringen wordt het besluit van Kossuth als een daad van zwakheiden halfheid beschouwd Rationeel ware geweest dat Kossuth de leiding had blijven behouden en de ohstrnctionisten uit de partü had gesloten Thans meent men dat Kossuth van de obstructie gebruik wil maken zoo i j succes heeft maar de verantwoording van zich wil schuiven zon zjj mislukt Doch deze politiek zal naar de Hirlap uiteenzet geen resultaten hebben Want de uiterste linkerzijde rekent te vergeefs op een nieuwe ministerieele crisis Om den vrede te verkrijgen werd naar de Neue l reie Presse zegt een kabinet aan de oppositie opgeofferd Een tweede maal kan dit niet weer gebeuren te meer nu de oppositie de overeenkomst door Kossuth Justh en Komjathi met graaf Khlin aangegaan niet schijnt te willen aannemen De liberale part j zal eindelijk tot krachtiger maatregelen moeten besluiten om de oppositie te bestrijden Dit alles iieeft Kossuth juist ingezien hü wilde zich door zijn party niet laten verleiden tot woordbreuk jegens graaf Khlin Hedervary Of hy echter den goeden weg insloeg toon hy de leiding der onafhankelgkheidsparty neerlegde is een andere vraag In de Kamer zetten Barabbas en zijn vrieiiden inmiddels de obstructie voort acht en vijftig nationalistisehe afgevaardigden zyn aan hun nieuwen leider getrouw gebleven Dadeiyk na de opening der zitting vroegBarabbas aan graaf Khlin zyn programmabetreffende de nationalistische eischen blootte leggen Welke voornemens heeft de minister tegenover de verzoeken om invoeringder Hongaarscha taal als legertaal en deinvoering van Hongaarsche herkenningsteekens en Hongaarsche vlaggen Zal de minister hy de Kroon aandringen op het toestaandier concessies wanneer de nieuwe legerwetzal worden ingediend De tyd dringt Onze souverein is oud Wy kennen hem als een trouw beschermer der Grondwet Maar wie weet wat later gebeuren zal Men dreigt ons met absolutisme maar wy vreezen dat niet Wjj verkiezen het zelfs hoven een schijn grondwet De minister verklaart dat hy het beginsel program van het kabinetSzell zal volgen maar waarom vernemen wy uit zyn mond niet de belofte van trouw aan recht en wet Voor de laatste maal vragen wij thans zal de Minister onze eischen inwilligen by de indiening der legerwet P Van zyn antwoord zal veel afhangen zyn zwijgen echter zal de opgewondenheid in het land doen toenemen Minister Khün wees er in zjjn antwoord vrouw vik handelde onverantwoordelijk mevrouw de gravin u een zoo gedetailleerde beschrijving te geven teedere karakters als het uwe dienen met eeltige omzichtigheid behandeld te worden ffO toch niet smeekte Eleonora allengs haar gewone bedaardheid hernemend Het was maar een plotselinge ontroering welke mij overviel Zie Eicellentie nu is zij geheel van mij geweken fHet was toch zeer onvoorzichtig van mij I hield Rechberg vol wien deze cpgewonden toestand vrij bezorgd maakte Wanneer gij dan zoo plechtig in uw schuld volhardt zeide de gravin lachende dan kent gij den eigenlijken inhoud van het verhaal een derde uw redenaarstalent echter twee derden toe want ied r nog zoo krachtig vrouwenhart zou by die gloedrijke schets sneller geklopt hebben Ik zou dus het voorrecht genieteo uwe volle tevredenheid te hebben verworven vroeg Rechberg met gesmoorde stem terwijl hij zijn leunstoel een behendige wending gat welke hem in dichtere aanraking met de gravin bracht Inderdaad Excellentie ik mag u mijn lof niet onthouden I En gij zult ten dank mij het beloofde loon verleenen fluisterde Rechbefg met steeds zachtere stem Van welk loon spreekt ge waarde graaf Een kus op die schoone kleine hand Ditmaal ontbraken der anders zoo behendige vrouw de juiste woorden om een haar onverdragelijke eisch af te wgzen en toch toch mocht zij op dat hy met de leiders der onafhankelijkheidspartij een overeenkomst aanging en dat die party zich daaraan niet houdt Hy is voornemens de beloften door het vorige kabinet gedaan na te komen en hij wil alles doen om de ei schen der natie met betrekking tot de militaire quaestie in te willigen Maar hy kan niet toestaan dat de Kroon wordt betrokken in zaken die alleen den verantwoordelyken minister aangaan en hy weigert zich nit te laten over de vraag of de Kroon hem gemachtigd heeft de door hem geuite meeningen in de Kamer mede te deelen Toen de Minister zeide dat by voortzetting der obstructie de meerderheid hem zou steunen bü bet zoeken naar middelen om uit den parlementairen doolhof te geraken ont ketende hy een waren storm Zelfs Kossuth verklaarde dat Kamerontbinding en nieuwe verkiezing vóórdat de eï Iex toostand opgeheven ia noodlottig worden zou Een afgevaardigde riep By Philippi zullen wy elkander wederzien doelende op de nederlaag die Octavianua daar Brutus toebracht Ja by Philippi antwoordde de Minister Maar het volk zal er tegen u zyn In de liberale clubs verklaarde graat Khün dat hy er niet aan denkt de Kamer te ontbinden Hy hoopt zonder dezen uitersten maatregel aan den ex lei toestand een einde te maken Do nieuwe Grioksche minister van Justitie Merlopulos is rechtsgeleerde en was afgevaardigde voor Mossenia Hjj staat algemeen bekend als een door en door kondig man en men vertrouwt dat hy zoo hem de tijd gelaten wordt de jammerlijk verwaarloosde justitie reorganiseeren zal Do minister van Eeredienst Pharmakopulus is en volle neef van den ouden Deliannis en rechtsgeleerde te Nauplia Men zegt dat hy én zyn betrekking èn zijn ministerschap geheel aan zyn bloedverwantschap met Deliannis dankt De minister van Oorlog Konstantinids lui tenantkolonel der infanterie gaat door voor een hoogst bekwaam officier die in den laatsten oorlog met Turkije zich aanvoerder van talent getoond heeft Ralli treedt op als tijdelijk minister van Financien voor Karapanos die zich naar Londen ingescheept heeft om werkzaam te zyn in vereeniging met den nieuwen consul genoraal in het belang van het krentcn monopolie Karapanos zal wanneer by zyn terugkeer dit ministerie nog aan het bewind is de taak van Ralli overnemen den graat na dit uur beleedigen nog leruitstooten Zou zij hem zijn ver i k toestaan Ondoordacht mocht zij thans in geen geval te werk gaan er stond met die onopgesmukte huldiging zoo eel belangrijks in verband fCenc kbine pauze ontstond gedurende welke Rechbergs blikken steeds glocicnder die van Eleonora allengs verwarder elkaêr kruisten Gij aarzelt gravin Ik ben niet vermeiel genoeg dit aarzelen ten mijnen gunste uit te leggen of mag ik hopen f Mag ik aan de vervulling mijner schoonste droomon gelooven Mejuffrouw Angelika von Alten riep Baltha zar met luide stem De grapin voelde zich van een centenaarslast ontheven zij streek met den kanten doek ijlings over het gloeiend voorhoofd als wilde zij daarmee de herinnering aan dit drukkend uur voor altijd uitwisschen terwijl de graal de wanhoop op het gelaat zijn armstoel terugschoof en eveneens opstond Wees mij van harte welkom AngeUkat Met deze woorden begroette Eleonora het jonge meisjo zoo verheugd als het sedert dien Octobemvond niet meer het geval geweest was Ik kom laat maar ik kom Elly zeide het lieftallige meisje nadat zij voor den stommen graal een lichte buiginp had gemaakt aan den arm harer vriendin zich naar de sofa begevend