Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1903

Amsterdam Slotkra De verontwaardiging in sommige Enropeesche landen over den yervischen Koningsmoord is vrjjwel gezakt en het ware beter geweest wanneer men van Servische zijde de zaak verder had laten rusten De onlHinister presideut Vladan Georgievitch denkt er anders over en plaatst in de Zukunft een uitgebreide verdediging van den moord met meedeeling van vele bgzonderlieden uit het leven van Alexander en zjn Draga Hy zegt 0 a dat Alexander tot het vermoorden van zijn vader Milan den sluipmoordenaar Knetsevits had gebuurd en toen de aanslag mtslokte dezen Knetsevits en den mede in de zaak betrokken Andijevits liet ombrengen om daarna do door hem gehate leiders der radicalen voor den door hem beproefden vadermoord verantwoordelijk te stellen Het vermoorden van een aantal radicalen waartoe Alexander besloten had is enkel door het persoonlijk ingrijpen van Keizer Frans Jozef verhinderd In zijn stervensuur zon Milan deze eoveldaad van zijn zoon aan Georgiëvitch hebben onthuld Al de dochters van een in ongenade gevallen Minister liet Alexander op zekeren dag door gendarmen naar een bordeel sleepon Nog meer van deze fraaie dingen worden gezegd terwijl de ondMinister eindigt of Europa dat anders toch niet zoo zedelp fijngovoolig is en geen zoenoffers voor bekende historische voretenmoorden heeft verlangd van de gruwelijk vuile en bloedige wijze waarop de laatste Obrenovitch en zijn als hysterische deerne in Belgrado algemeen bekende Draga hebben huisgehouden in het algemeen iets naders heeft geweten f Verspreid Berichten Fbaskhijk Een der gewonden bij het ongeluk te Rneil een kind is overleden en de beide slachtoffers zijn op stadskosten begraven De toestand der verdere gewonden is bevredigend Naar de oorzaak van het onheil wordt een onderzoek ingesteld Men schrijft het toe aan onvoorzichtigheid van hem die de mortieren geplaatst heeft Reinach is geïnterviewd geworden over ziJn onthullingen ten opzichte van de Drey fuszaak gedaan tegenover de vrouw vanluitenant Wessels Ér is sprake van eenspion Przyborowski die voor geld verraad had gepleegd en zich ook zou hebben laten omkoopen om te Rennes valsch getuigenisaf te leggen maar Reinach voegde er biJ dat men met zulke verhalen uiterst voorzichtig mOet ziJn er zijn papieren noodigen die mogen dan nog wel goed gecontroleerd worden Te Parijs is het weer buitengewoon warm geweest zoodat eenige personen dientengevolge krankzinnig zijn geworden en op Straal opgepakt moesten worden DUITBCHLAHD Leipjiig verwacht in September keizerlijk bezoek en de gemeenteraad heeft 20 000 mark toegestaan voor versiering der straten waar de keizer door zal gaan Minister Möller heeft te Osnabrück een rede over de organisatie van het handwerkgehouden waarin hy betoogde dat dezebet aan de nijverheid verloren terrein nooitZOD kupnen terugwinnen Te Heerlem Limburg hadden zichtwee Duitsche flesschentrekkers gevestigd die vele handelaren te Aken bij den neusgenomen hebben maar ten slotte toch inhanden der Duitsche justitie zijn gevallen Eén hunner is voor drie en de andere vooréèn jaar onschadelijk gemaakt ÖROOT BnrrTAMNIE Naar de Daily News meedeelt is eerlang een wetsontwerp te wachten tot het aanleggen van een kanaal van Londen of een ander punt van de Theems naar Southampton Dat kanaal zou 64 mglen lang 84 voet breed en minstens 12 voet diep zijn SsRVis Koning Peter zul een bezoek brengen nan de Enropeesche hoven beginnende met het Russische en wel in October na de verkiezingen De verkiezingsstrijd is reeds begonnen De liberalen en radicalen hebben besloten lederen candidaat die aan de Obrenovitsch gehecht was uit te sluiten BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De commissie uit de Prov Staten van Zuid Holland rapport uitbrengende omtrent het voorstel van Ged Staten betreffende het herstel van den Horreweg onder de gemeenten Ketel en Spaland en Hof van Dellt meent biJ deze gelegenheid nog te moeten uitspreken haar waardeering van het bestnnr van den Holierhoekschen en Zouteveenschen polder voor het krachtdadig optreden en daarbij O uitkomen hoe door de voortvarendheid en energie van den deskundige die het ter zijde stond den heer Koomen gemeente architect te Vlaardingen groot rampen zijn voorkomen Als slotsom barer besprekingen adviseert de commissie het voorstel van Ged Staten ongewijzigd aan te nemen De commissie in wier handen zijn gesteld do statistische gegevens door Ged Staten verzameld met betrekking tot do in gestichten verpleegde Zuid Holiandscbe krankzinnigen stelt voor de overgelegde opgaven onder dankbetuiging aan Ged Staten voor kennisgeving aan te nemen Do commissie in wier handen is gesteld het verzoek van de vereeniging Het Boter contrOlestation in Zuid Holland om geldedelijken steun en het voorstel van Gedep Staten tot toekenning eener subsidie van f 500 voor het jaar 1904 aan die vereeniging is eenparig van oordeel dat de door de voorgestelde bescheiden subsidie groote provinciale belangen zoUen worden bevorderd en do provinciale belangen daarbij in die mate betrokken zijn dat zij meent de aanneming van liet voorstel ten zeerste te mogen aanbevelen De commissie in wier handen werd gesteld liet voorstel van Gedep Staten omtrent do herziening der hellingen van rechten op het bevaren van de Gouwe alsook van die op het gebruik van het scheepvaartkanaal tusschen Rjjn en Schie benevens omtrent het bruggeld van den overtocht over de Oude Maas raadt aan de beide scheepvaartheffingen ongewijzigd vast te stellen Even eenstemmig is zij van oordeel dat er geen reden bestaat het braggegeld voor den overtocht van de brug over de Oude Maas af te schaffen Het verslag der commissie van rapporteurs omtrent de provinciale begrooting voor 1904 de vergaderingen dor afdeelingen werden door byna alle leden in de openbare zitting van 7 Juli aanwezig b jgewoond is dadelijk beantwoord door Ged Staten uit wier antwoord tegelijkertijd blijkt de strekking van verschillende opmerkingen in de section gemaakt Gedeputeerde Staten beamen de uitgesproken meening dat na regeling van de bezoldiging der griffie ambtenaren bij wijziging der prov wet van gratification van uit dienst tredende ambtenaren geen sprake kan zijn evenzeer dat tot behoud van financieel gunstigen toestand voorzichtigheid noodig is Het overleg omtrent verlegging va den Rijn buiten Leiden om zal spoedig geopend kannen worden Ged Staten verzekeren dat men zich over den bouw der nieuwe spoorwegbrug ov r de Gouwe met het oog op het kanaal niet bezorgd behoeft te maken Aan de scheepvaart zou het belangrijk oponthoud geven werd het formeeron van sleeptreinen bij de Mallegatsluis verboden De benoeming van een provincialen inspecteur voor de gesubsidieerde vakscholen achtten Ged Stalen vooralsnog niet wenscheiyk Mocht intnsschen na de van rijkswege te verwachten reorganisatie van het vakonderwgs het toezicht op dat deel van het middelbaar onderwijs niet voldoende blyken dan zullen maatregelen tot instelling van provinciaal toezicht nader overwogen worden De ontworpen wijziging der verordening op do stoomvaart in de boezemwateren waarby aan Gedep Staten de macht wordt toegekend in sommige gevallen het breken van ijs in vaarwater te verbieden met de adressen zoowel voor als tegen het ontwerp heeft ook in de commissie uit de Staten tot verschil van zienswijze aanleiding gegeven De slotsom van de beschouwingen der commissie is dat twee leden zich verklaren tegen bedoelde wijziging op grond dat het belang van de stoomvaart zoo overwegend groot is dat men die wat het breken van het ijs betreft geheel vrij moet laten De meerderheid adviseert de voorgestelde wijziging goed te keuren Zy was wel volkomen overtuigd van het groot belang van open vaart maar meende dat daarom niet andere nog grootere belangen mochten worden opgeofferd en tevens dat de bezwaren vooral door de verschillende LJsclubs in het midden gebracht by een besluit van Ged Staten tot verhindering van het ysbreken geen gewicht in de schaal zouden leggen De commissie adviseert tot onveranderde aanneming van de voorgestelde toevoeging aan art 3 waarby de bevoegdheid der boezerabeheerende besturen tot het geven van voorschriften by aanlegplaatsen wordt uitgebreid of alhans nader en dnidelyker wordt omschreven De Eerste Kamer die Maandagavond weer byeenkorast zal Dinsdag en Woensdag vergaderen tot behandeling van de nog aanhangige wetsontwerpen waaronder de Suikerwet De diroctiën der Nod Gist en Spiritusfabriek Fransch Hollandscho Oliefabrieken Nouveanx Etablissements Üalvé Delft Lym en Galatinefabriek Delft Flesschenfabriek Delft Plettery voorheen L 1 Enthoven 6 Cie Stoommeelf abriek voorheen Nicola Koechlin Co hebben een adres gericht aande Prov Staten van Zuid Holland naar aanleiding van het door Gedep Staten ingediend voorstel tot wüzigiog van de verordening op de stoomvaart in de boezemwateren Adressanten betoogen dat deze wyziging in hare gevolgen in de hoogste mate schadelyk zal kunnen worden voor de industrie dezer provincie voor welke goed bevaarbare vaarten en kanalen tot de eerste levensvoorwaarden behooren daar de aan en afvoer van koopmansgoederen voor het overgroote deel te water geschiedt Alleen voor de industrieën der adressanten worden wekelyks 7 millioen KG grondstoffen en productenper water vervoord hoofdzakelyk in de richting Rotterdam Ook zou in het byzondervoor de landbouwers in het spoelingdistricthet verbod van spoelingvervoer een rampzyn Door den voorgestelden maatregel zonden alle gevolgen van eene staking in de transportbedrijven hier jaarlyks in hunne volle kracht aan den dag komen Midden in den winter zouden de armoede in groote mate toenemen daar dnizenden arbeiders wegens gebrek aan werk zonden moeteii worden ontslagen Wat de motieven betreft door Gedep Staten tot steuning van hun voorstel aangevoerd merken adressanten op dat de bewering als zoude de gemeenschap tusschon de aan de beide oevers der kanalen en vaarten wonende personen door het ysbreken worden bemoeiiykt toch alleen kan gelden voor weinig bewoonde streken wa hr het geringe verkeer een brug overbodig maakt Én door het maken van vaargeulen van oever tot oever op bepaalde plaatsen zal aan de behoefte tot verkeer kunnen worden tegemoet gekomen Wat het motief betreft dat door het ijsbreken schade aan waterstaatswerken enz kan worden toegebracht wijzen adressanten er op dat sedert den beruchten winter van 1890 91 de vaartgemeenschap tusschon Delft en Rotterdam nooit meer dan een enkelen dag is verbroken geweest dank zj het gebruik van speciaal geconstrueerde ysbrekers en dat voor zoover hun bekend is geen schade hierdoor is veroorzaakt Maar zelfs al mocht eenige schade ontstaan dan is deze zeker zeer klein in vergelyking met de voordeden voor een zeer groot aantal ingezetenen aan het openhouden der vaart verbonden Adressanten zyn dan ook van meening dat in plaats van een verbod tot ysbreken het meer in den geest des tyds zou zyn het openhooden van het vaarwater by strenge vorst tot een onderwerp van provinciale zorg te maken j het provinciale toezicht zou van groot nut kunnen zyn Op grond van een en ander dringen adressanten er met den moesten nadruk by de Prov Staten op aan de voorgestelde wyzi ging in de verordening op de stoomvaart te verwerpen voor zoover daarin wordt voorsteld Gedep Staten het recht te geven het ysbreken in de boezemwateren en vaarten des winters te verbieden Gemengde Berichten De Times bevatte dezer dagen een brief van Louis Botha aan een vriend in Engeland waarin Rotha zeer klaagt over den toestand in Transvaal een toestand welke de Engelschen zelven meer verontrust en ontevreden maakt dan de Boeren Het Engelsche bestuur vervalt weer in zyn vroegere misslagen het verloochent in Afrika de vryzinnige politiek die in den oorlog werd voorgespiegeld Botha acht dan ook bet tydstip gekomen om te spreken want langer zwygen zon aldus opgevat kannen worden dat de Boeren berusten in den slechten gang van zaken Aan bedoeld schryven ontleonen we nog t volgende De generaal is van oordeel dat de mynmagnaten de regeeriog van Transvaal beheerschen De regeering volgt een verkeerde politiek die de verzoening met de Boeren onmogeiyk maakt Het is dezelfde politiek die de voorvaderen der Boeren uit de Kaap verdreef en die zooveel ellende over ZnidAfrika bracht Zy wordt beheerscht door wantrouwen en vrees Toch heerscht onder de Boeren een groote kalmte Alle energie is er op gericht de gevolgen van den oorlog te overwinnen Niets is meer treffend zegt generaal Botha en niets geeft meer hoop op de toekomst dan de energie waarmee de bevolking aan de voltooiing van dat werk arbeidt Botha heeft over dezen brief al een en ander moeten hoeren De Times wydde er een afkeurend hoofdartikel aan andere jingo bladen deden t zelfde lie Standard bv verweet Botha dat hy de goede gezindheid der Engelschen op een zware proef stelde en waarschuwde de Boeren dat Engeland indien het blykt dat de Boeren zyn goedertierenheid verkeerd opvatten of mis bruiken de verleende tegemoetkomingen weer zou kannen intrekken en de Kaapsche dagbladcorrespondenten zijn op den generaal afgestormd voor t verkrygen van nadere inlichtingen Aan den correspondent van de Daily Mail zei Botha dat de brief inderdaad voor openbaarheid bestemd waa maar men behoort hem te lezen naast d vredesvoorwaarden van Vereeniging Overigens weigerde Botha meer te zeggen Biykbaar aciitte de Boeren hoofdman t oogenblik gekomen om nog eens ronduit en fiink in t openbaar zóó dat iedereen t hoeren en onthouden zou den Engelschen aan hun verplichtingen jegens de Boeren te herinneren t Feit dat dat nog moest gebeuren zullen de Boeren leiders voor t oogenblik een ernstige les genoeg geacht hebben Botha ontkende in de bovenbedoelde interviews nog eens beslist dat by naar Europa zon gaan om met Kruger en Leyds te spreken Integendeel hy gaat met mevrouw Botha naar Pretoria om te werken voor het Boerenvolk De Hollandscho Maatschappij van Landbouw zal hare 73ste algemoene vergadering dit jaar houden te Naaldwyk op Donderdag 10 September Tot de ponten van beschryving behooren een voorstel der afdeeling Zijpe om f 1000 beschikbaar te stellen voor de noodlijdende boerenbevolking in den Kethelpolder waaromtrent gelyk gemeld werd door het hoofdbestuur oen ongnnstig praeadvies is uitgebracht de door dr K H M van de Zande in te leiden vraag door het hoofdbestuur aan de orde gesteld Is het gewenscht dat maatregelen worden beraamd tot beveiliging van den goeden naam der Goudsche en Edamraer kaas f Eon twintig jaar geleden had er by Buffalo een spoorwegongeluk plaats Onder tal vun omgekomenen lag ook een bewustelooze vrouw Naar t hospitaal gebracht genas zy maar bleek zy haar geheugen volkomen en haar verstand gedeeltelyk verloren te hebben zy verzeilde hoe blykt niet naar Frankryk waar zJ allengs èn geheugen èn verstand terugkreeg Geheel de oude geworden wist zy weer dat zy te Rockford in Illinois gewoond had als de echtgenoote van eenen Olson en de moeder zyner kinderen Onlangs vertrok zy weder daarheen helaas slechts om te ontdekken dat haar man sedert tweemaal hertrouwd was en de derde vrouw nog leefde evenals hare eigen thans volwassen kinderen Een der by t spoorwegongeluk omgekomen vrouwen had men voor haar aangezien en onder haar naam begraven Het geluk baars mans niet willende verstoren trok ziJ zich edelmoedig tarug Het verhaal komt natuurlyk uit Amerika en als het geluk van den heer Olson ongerept is gebleven toen hy t in zyne courant las moet men aannemen dat een Yankeegemoed alevel wat raars heeft Zeker is het dat Henoch Arden s edelmoedigheid op afdoender wyze werd toegepast Opr Haarl Ct Donderdagmiddag reed te Arnhem een ongenummerde automobiel op den Westervoortschon dyk tegen een kar tengevolge waarvan paard en wagen van den dyk rolden en de voerman zekere E uit Groessen vr j ernstige inwendige kneuzingen bekwam De automobilist vervolgde zonder zich om het ongeval te bekommeren zyn weg Daar hy vermoedelyk een Duitscber was heeft de Arnherasche politie zich onmiddeliyk telefonisch met de Dnitsche politie aan verschillende gpensplaatsen in verbinding gesteld om hem aan te houden Dit is werkelyk gelukt Het bleek te zyn een zekere P Z uit Stuttgart Ook in Utrecht had hy moeilijkheden met de politie gehad In Pruisen is een ambtelyk onderzoek ingesteld naar den arbeidstyd van fabriekswerksters en de vraag of de 10 urige arbeidstyd voor vrouwen kan ingevoerd worden De Soziale Praxis is in staat reeds een en ander van de uitkomsten mede te doelen Van 397 794 arbeidsters boven 16 jaar die onder de enquête vielen hadden 149 137 nog een langeren arbeidstyd dan 10 uren de overige 247 577 hadden een korteren werktyd Van de 29 ambteiyke rapporteurs zyn 16 besliste voorstanders van den 10 uurswerk dag 7 maken eenig voorbehoud 6 achten den maatregel onnoodig bedenkeiyk of onuitvoerbaar Een vreeseiyk ongeluk heeft Zaterdagnamiddag plaats gehad in de touwslagery en machinale garenspinnery van de firma Jan Hoos aan den s Gravenweg No 262 te Rotterdam Een der firmanten de 29 jarige heer P N Hoos begaf zich naar de machinekamer die in tweeöu is verdeeld en vroeg den stoker in het eerste gedeelte aanwezig even iemand voor hem te gaan roepen De stoker ging om aan deze opdracht te voldoen en zag nog dat de heer Hooa aan de machine voelde Enkele oogenblikken later toen de stoker met den door hem geroepen man terugkeerde miste hy zyn patroon echter zag hy terstond daarop een arm tusschen de machinerie hangen Onmiddeliyk werd een onderzoek ingesteld waarby de heer Hoos vreeselgk verminkt aan hoofd beencn en armen in den bak onder de krnkas werd gevonden De machine werd dadelyk stop gezet maar twee ter hulp geroepen geneesheeren konden slechts den dood constateeren Men vermoedt dat de heer Hoos door een stang van de machine aan zyn jas is gegrepen en toen is rondgeslingerd py het spoorwegongelnk by SonthroadBridge op 6 mylen afstand van Liverpool werden vyf dames en een stoker gedood en ongeveer dertig personen gewond De machinist bekwam ernstige brandwonden doorbel springen van den stoomketel De man verkeert in doodsgevaar Verscheidene passagiers zaten zoo in de vernielde waggons bekneld dat zy er uit gezaagd of met kranen bevryd moesten worden Rechts en links van de baan was men aan bet graven en vermoedelijk was tengevolge van de hevige regens een gedeelte van den weg verzakt Zoo kwam het dat de machine in volle vaart van de rails Sfirong na een bocht gepasseerd te zyn juist aan den ingang van een brug De locomotief vloog tegen het yzerwerk aan en kwam omdraaiend met den voorkant naar de wagens te staan Deze schoven door hun vaart de machine nog een meter of twintig over de brug en vervolgens kwam het gevaarte in het plnatskaartenlokaal van het kleine station terecht De twee voorste wagens werden daar aan splinters geslagen Onder den naam van Ongelukkige Liefde is te Schweina in Saksen Meiningen door jonge meisjes en oude vrysters l die in de liefde onaangename ervaringen hebben opgedaan een vereeniging opgericht Voorzitster is een driemaal gescheidene In New York stelt men veel belang in de behandeling van het proces Fair er is reden toe want h t gaat om eene erfenis van etteiyke millioenen die nagelaten zyn door den heer en mevrouw Fair het vorige jaar op een reis in Frankryk by een antomobielongeluk te Lisieux beiden omgekomen De rechter onderzoekt nu wie der beide echtgenooten het eerst overleden is omdat daarvan afhangt of de erfenis aan de nabestaanden van den heer of van mevrouw Fair zal worden uitbetaald Dezer dagen yn nu twee getuigen uit Fraakryk overgekomen om te komen verklaren dat mevrouw Fair na liaar echtgenoot is gestorven De rechter werd achter overtuigd dat de erfgenamen van mevrouw Fair deze getuigen hadden omgekocht en heeft nu beiden laten aanhouden onder beschaldiging van valsche getuigenverklaring ïtt de omstreken van Breda staat de boekweit prachtig te velde en in bloei Duizende byen garen l arop honig Uit dit drukke byenbezoek aan de boekweit wordt een goede oogst van de laatste en een ryk gewin van honig voorspeld Te Ginneken zal in de nabyheid van het hotel Groene Wond een sanatorium voor teringlyders gebouwd worden De inrichting zal staan onder directie van dr Kouling thans te Rukfen Noordbrabant Een waaier die aan Marie Antoinette toebehoorde werd te Londen verkocht voor ruim f 300 Een steur van 200 Engelsche ponden is bg Ramsgate gevangen en aan den koning ten geschenke gezonden Het is n heele hap voor Z M I Een Weener blad weet te verhalen dat de Khedive van Egypte toen hy onlangs uit Engeland naar Parjjs terugkeerde van Calais af by den machinist op de locomotief heeft gestaan en veel schik had in deze zonderlinge manier van reizen Te Amiens had hy er echter genoeg van nadat hem onder de snelle vaart zyn muts was afgewaaid Pikzwart nam by zyn intrek in zyn salonwagen De Fr Z zegt hieromtrent dat in Dnitschland streng verboden is onbevoegden op de locomotief mee te nemen ook vorstelyke personen omdat dit de aandacht van den machinist kan afleiden Het verbod werd uitgevaardigd toen Ferdinand van Bulgarge op geiyke wyze de reis van Salzburg naar Mttnchen had gemaakt 5De typhoon welke den 8en en 9en Juni over de omstreken van Tonkin woedde heeft verschrikkelyke verwoestingen aangericht Al de inboorlingen die zich in den storm bevonden zyn omgekomen Blykens de laatste berichten zyn er ongeveer 5000 gedood gevestigd waren waar de typhoon overheen trok zyn totaal gerumoerd Te Stekene by Koewacht werd een jongeling van 24 jaar die onder een boom wilde schollen door den bliksem getroHen Hy was onmiddeliyk een lyk Een veertigtal ontslagen spoorwegbeambten hebben te Arnhem eene onderlinge werkverrichting opgericht welke binnen korten tyd met hare werkzaamheden zal aanvangen De raad van toezicht op het beheer wordt gevormd door de hoeren F H baron van Verschuer M Goedhart lid van den gemeenteraad en J N van Munster Een Amerikaansch mnnten en penningverzamelaar heelt het oorspronkelyk denkbeeld geopperd een geldstuk te fabriceeren dat een millioen dollars yertegenwoordigt om het tentoOntestellen op de a s expositie te St Louis als waardig symbool van de vereering van den almachtigen dollar in het land der vryheidliovende Yankees Het muntstuk zal een middellyn hebben van 40 voet en dertig duim dik zyn De daarop voorkomende letters en data worden vier voet groot In den nacht van Donderdag op Vrydag heeft men ingebroken in het depöt der Société Vinicole van de firma Vorder Hake Co aan het Sophiaplein te Amsterdam Het vermoeden ligt voor de hand dat meer dan een man aan die inbraak heeft deelgenomen daar men zich toegang heeft verschaft door het tuimelraam Eenmaal binnen zynde heeft men alles doorzocht een paar merken wyn gekeurd en in het kantoortje den lessenaar opengebroken Hierin vond men een bedrag aan geld van ongeveer drie honderd galden dat door de dieven is medegenomen Omdat het depot des nachts onbewoond is hadden de dieven eenmaal binnen zynde vry spel De inbraak moet in elk geval in den nacht hebben plaats gehad Tot des nachts twee unr toch heeft een politio agent een vaste post op het Sophiaplein en het is natuurlyk niet aan te nemen dat men inbreekt wanneer de politie in de buurt is N V N Stadsnieuws GOUDA 20 Juli 1903 Van de Goudsche h b s zijn Zaterdag voor het eindexamen geslaagd Mej J W Bokhoven en de heeren J M M Bitter W P F L Winckel en P Broer De Amerikaansohe spoorwegkoning de heer van der Bilt met familie heeft de afgeloopen week hier ter stede een bezoek afgelegd In het Hotel de Zalm werd de lunch gebruikt en daarna de kerkglazen in de St Janskerk bezichtigd Het jacht van genoemde heer was te Rotterdam gemeerd Door den heer G B t Hooft Boekh Rotterdam is uitgegeven en voor den luttelen prys van 10 cent verkrygbaar gesteld een beknopte Gids voor de reis van Rotterdam naar Oostvoorne met de Maasnymph In dit boekje dat versierd is met een 18 tal fotografische opnamen en een kaartje allen betrekking hebbende op de reis naar Oostvoorne komt de geheele reisbeschryving voor naar genoemd zeestrand en de verschillende merkwaardigheden Wy bevelen de lezing van genoemd boekje ten zeerste aan en gelooven dat vele onzer stadgenooten daarna eens een boottocht naar Oostvoorne zulen ondernemen Donderdagavond geraakte het 11 2 jarig zoontje van den landb J S te Nieuwerkerk a d IJsel in een onbewaakt oogenblik te water met het treurig gevolg dat het kind even later levenloos werd opgehaald Veemarkt te Rotterdam Maandag 20 Juli 1903 Vette oasen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 34 2de kwal 33 3e kwal 29 cents per hatf kilo Vette kalveren redelijk aanvoer prijzen waren Yoor ie kwal 27 2e kwal 24 3e kwal 20 cent per half kilo Vette varkens redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal 2 oVi 2de kwal 20 3de kwal 18 cent per halt kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee en vette kalveren traag iets minder in prqs Vette varken schapen en lammeren prijshoudend Prijsvermindering van Parasols A VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA Televhoott So ai Keurs van U JULI Vrknj 80 911 881 siy il4 V 81 VloMuuiB Cert Ned W 3 ï V 80V aito dito dilc S I V6V dito dito dito 3 HoNOai Obl Ooudl IISI HS 4 TiLH ImiihroimgUlU Sl SOoiTllo Obl in pspiei 1898 tdito in zilver 1868 t PoftTUftAL Obl mut coupon 8 dito tiokat 8 ltll ul D 0bl Biiinanl l8 t dito Oeooaa 1880 4 dito bij Bolba 188 4 dito bij Hop 18811 90 4 ilito in goud lieo 1883 6 ilito dito dito 1884 S IPASls Porpot oliald 1881 4 I 67 t rutmij Oapr Conr leen 18904 3 6ec leuning sario I iecleenin sorie C 104 iOro ArERp v oblli 189 7IXUI1I1 A Obl onf b p 1881 4 90 88 7B 416 VvaxitaDAM Obligation 189 S EtoTTliUAil Sted leen 1 894 8 lo K Afr H ndi lir umi Arend li T b Mg Cortifln ton UeliMaatsohapptj dito 194 Am Hypotheokb paudbr 4l Cuit Mü darVontenl aaud Br Hypolhookl paudbr 41 Nederland ohe bank aand Ned HnndetmaatBoh dito N W k Pao Hyp b paudbr 8 961 Kolt Hjiiothookb panilbr i l Utr Uypotheelb dito 4 l 101 OosTii Oo t Hong bank and i HO ItusL Kjrpotheokbank paiulb 6 flD Holl IJ Spoor w Mg aanJ l 108 Mij lot Kip ï 8t Spw aand l 11 Ned ibd B ioorve m aait l f Sl8i Nod Zuid Afr 9pm aand dito dito dito 1891 duo 41 iTAiu Spoor 1887 89 A Kobl 3 Zuid Ital Spivmij A H obl 3 1041 PoLRM Wareohau Weonen aaud ItviL ar Ru i Üpir Mij l olil 4 Baltiactio dito aand 1 981 lodv l i Fasiowa dito aand 6 Xwang Dombr dtlo aand 5 Kurtk Oh Azo r 8p kap obl 4 dito dito obliit 4 Amcuixa Cont Pao Sp Mü obl fi Chic fc Nortb W pr Cv aan I 818 i dito dito Win 91 Peter obl 7 140 Denver Ie Kio Gr Spin eert r a 40ll Illinoi Central old in goud 4 lOÏ Louur Il Kaakvilii Cer v aao l 107 Meiiro N Spw Htl Ie h p a n 1 OS MiM KanM i 4pCt pref aand N York Onlaiio li Weat aan l 3S Penn dto Ohio oblig 8 Ongoo Calif Ie byp in goud IO4I St Paul Mina k Jlaoit obl Dn Pao Hoof lijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 89 Canada Can South Chert v aao l 64 VlH 0 Uallw k Na lo h d o O 9 Amsterd Omnibu Mij aand Rottord Trannreif Maati aand ïflD SUd Amsterdam aand J 101 Stad Soltorilam aand 3 10 BlMlI Stad Antwerpen 1887 87 10ll Stad Brua el 1888 V lOSV MoKS TheiM Begullr Oeaelioh 4 11 9 OoiTin Staatileenig I860 5 II7I E K Oo t B Or 1880 8 lOi SfAlin SUd Madrid 8 1888 41 Ni Var B i ATb Spoel oort Ma4 TK1 S en C08TLMES worden tot veel verminderde prijzen OPGiERülMD D 8A I180 I1 AOVERTËI TIElN TERSTOND GEVRAAGD EEN Halfwrs Strijkster MET KOST Adres Boelekade R 184 dIaaTërsT TERSTOND GEVR AGD UlliiAIEIIS aitsloitend voor groote Bloempotten Scboorsteenpotten Trechters enz tegen hoog loon Zonder bewijzen fan bekwaamheid onnoodig zich aan te melden b i C PILIPPO Fabrikant Hazerstroade bg Leiden Nette Qeffleubileerde Earners GEVRAAGD gedarende de Kermis liefst omtrek Markt Brieven letter B aan het Bureau dezer Courant Telephoonnet Oouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g rati s Het net is aangesloten aan het Rflks Intercommnnaalbareaa Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT NEDERLANDSCHE Hypotliesk en Crediet vereeniging PriDSüiiiiracbl 708 kUWm verstrekt gelden op Ie en He kppotlteek rente + 4 A J Ook eoorëcholteu en hedryftleapUaal op langen termijn van af 300 tot elk bedrag In het Verlichtings Magazijn f üe Alvoiidstei zijn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tiiinslsngen en Watersproeiers Ruime keuze in nfenice êllfl iasornaiiieiiti n en Ballons Eenig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden Door de vele omzet tegen Inye prijxen on onder OAIIANTIi Aanbevelend Al IM VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 i 1 1111 I III f 9 4 SCHIEDAMMER ffik GfEITEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bijl M PÈKTERS Jz N B Al beiriji ran echtheid I q n oaohüt en kurk atoedl voor SCHI EDA M zien van den naam der Firma O o P HOPPR DPENsm mmm ten overstaan van den Notaria 0 A van BLARÏCUM te Amersfoort op rrgdag 3i Jntt 190S des morgens 11 uar in het koffleliuis het Valkje te Amersfoort van de HIcvkery VVasiii ilaiis en Slrljkinrichting genaamd DEVOLHAEDING met WOONHUIS WASCHHOIS en SPOELBAK SCHUUR en DKOOGINRICHTING ERF TUIN en BLEEKVELD benevens IIKKKKi UlilS met SCHUURTJE en l AKHUIS of BERGPLAATS met ERE en TUIN alles aan elkander zeer gunstig staande en gelegen te Amersfoort even buiten de Kleine Koppelpoort onmiddellijk aan de spoorlijn en de rivier de Eera ter grootte van 31 Aren 22 Centiaren Te veilen in 3 perceelen en massa Betaaldag der kooppenningen SI October 1903 Breeder biJ biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris Zuidsingel 49 Amersfoort i