Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1903

I met pen en inkt oorlogBWolken te teekenen aan den politieken horizon Intnsschen leven Amerika en Rusland in vrede en volkomen vriendschap Verspreide Berichten Fbaxkeijk Door een hagelstorm is Chambëry eergistermorgen geteisterd in z66 ernstige mate dat in tien minuten tyds de straten bedekt waren met een laag korrels van de grootte van een druivenpit tot den omvang van een noot ter dikte van vijl i zes centimeter De glazeEraakers verdienen er een aardigen duit aan doch met den oogst is t trenrig afgeloopen er komt van het te velde staande niets terecht De nationalisten die ook wel eens 90e de invallen hebben zgn bijster gelakkig geweest in de nitdenking van een betooging in onvriendeiykcn zin bjj bet aanstaandebezoek van den premier Combes aan HarseUle ze zollen bnn hnizen met ronw loers behangen en halfstok vlaggen en dan hnneigen persoontjes mitsgaders hnn kroostmèt ol zonder politieke overtniging en met ol zonder haat tegen den kabinetsvoorzitter hallen in t zwart om aldna levende protesten zich te plaatsen op hnn balcona en b ir hnn vensters als dragende ronw overde aantasting def vrpeid DuiTBClltAND De keizer heeft nu op ziJn reis naar t Noorden mooi weer en de nitstapjes te land tagen da6 ook voortreffelijk Er is verteld dat de groothertog vanHessen die na een echtverbintenis van ze venen een balf laar met prinses Victoria van Saksen üobarg Qotha gescheiden is 21 December 1901 voornemens zon zjjn weder in hot huwelp te treden en wol met de rnim tweeen twintigjarigo prinses Xenia van Montenegro doch dat gerncht is spoedig weer tegengesproken wat daarom volstrekt nog niet wil zeggen dat t niet waarist Bjj de bankiersflrma gebpeders Schindler te Beriyn is een verduistering ont kt van UO OOO mark waaraan verdacht wordt een geëmployeerde Jacobns die vó6r een paar woken op reis is gegaan In verband met dezen diefstal heeft de firmant Joseph Hchindler die na de ontdekking den schnldige gelegenheid had gegeven te trachten geld te krijgen ter dekking ergisteren vnn Hambnrg nlt bericht dat hij staking van betaling niet wil overleven omdat hij als eerlyk man geen schnld draagt aan de lamp BINNENLAND STAl EN GENEHAAL KBHSTB iiAJHEn Zitting van Dinsdag 21 Jal Zonder stemming worden aangenomen onderscheidene wetsontwerpen o m betreffende het onder do wapenen honden der lichting 1902 snppletoire oorlogsbegrooting voor kazerneraent te Nümegen salarisrogeling klerken en bedienden aan de departementen provinciale heffingen in Friesland spoorwegaanleg en exploratie van Lawagebied en overeenkomst met de My Sariname decentralisatie van bostnnr in Nod Indié suppletoire Indische begrooting betreffende tydelgke invoering van het candidaat ambtenaarschap wyziging mailcontract met de Stoomvaattmaatschappy Nederland By de behandeling van het wetsontwerp omtrent de tractements regeling voor de leden der rechtbank n de kantonrechters te Amsterdam en Rotterdam pleitten Mrs Van den Blessen on Dyckmeester voor een meer algemeen betere salarieering der rachteriyke macht Minister Loeff achtte algeheele herziening een onafwysbaren eisch omdat ook hy de tractementen over het algemeen te laag oordeelde Voorts zgn aangenomen de snppletoire begrootingen betreffende kosten van de spoorweg enïnêtecommissie en Kaden van beroep ongevallenwet wetsontwerp tot voorkoming van geiyktydig genot van ongevallenwet nitkeering ou peuuoeu tun laste van den Staat Heden 11 nur is de behandeling van het ontwerp betreffende den snikeraccyns aan de orde Aan den commies griffier Mr Romeyn werd verlof verleend de functie waar te nemen van plaatsvervangend voorzitter in den Raad van beroep ongevallenwet te s Oravenhage Wyi op het vastgestelde nur geen enkele andere candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer to Rotterdam was opgegeven dan de heer J B Verhey kon deze als gekozen worden geproclameerd Officieel zyn gesteld tot oandidaten voor de Tweede Kamer te Sittard de heeren Jean Bickers Jabeek Jan Claessen Sittard J H ten Dyk Sittard E Gadiot Sittard Cb Rnys de Beerenbronck Maastricht Aagnst Kamps Limbricht A ü Snyders Den Haag M h G Schons Maastricht Jos van Wessem Sittard Door den Raad van Beroep der Ongevallenverzekering te Amsterdam werd gisteren een voor bet bavenbedryf belangrjke beslisting genomen hierin bestaande dat een cargadoors firma welke door de Rgksverzekeringsbank als verzekering splichtig was aangeslagen van die verplicliting werd ontslagen Deze firma laat al haar werk door een stuwadoor verrichten Op dien grond besliste de Raad van Beroep dat de cargadoorsfirma niet uitoefende het bedrgf van laden en lossen Voor de firma welke baar risico had overgedragen aan de Centrale Werkgevers Risicobank trad als gemachtigde op mr C W Star Busmann rechtskundige by voornoemde Bank Naar wg vernemen hebben do heeren mr P J M Aalberse lid der Tweede Kamer te Leiden prof mr D Josephus Jitta hoogleeraar en dr J Th do Visser lid der iVeede Kamer te Amsterdam zich bereid verklaard een commissie van advies te vormen tot bystand van het bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van den Handeldrgvenden Middecstand Betreffende de door den Bond ingestelde enqni te naar de wenscbelgkheid van invoerinfe by rgkswetgeving van geheele of gedeeltel ke Zondagsrust vernamen wg nog dat mot het oog op den omvang van dit onderzoek de gelegenheid tot inlevering der ingevulde vragen nog met oenige weken is verlengd Het bestuur van den Bond rekent hierby terecht op de medewerking niet alleen van de vereenigingen welke zich met het verspreiden en inzamelen der vragoniysten welwillend belast hebben doch in t bgzonder op die van de belanghebbenden zelf Winkeliers welke nog geen vragenigsteu ontvangen hebben worden er daarom op gewezen dat zy die aanvraag hy hunne locale vereenigingen kunnen ontvangen by den voorzitter van den Bond den heer J S Meuwsen te Amsterdam en bg den secretaris den beer W Nieuwenhntzon te Nymegon De correspondent der N R Ct te Bitavia seint omtrent de kiggsverrichtings in Korintji Kon compagnie van de colonne uit Djambi ging naar l oeloo Tengah De vgand vluchtte Een andere compagnie trok in westelgke richting en stuitte op een krachtig versterkte karapong De onzen keerden terng Luitenant van der Sreoten en 4 minderen werden gedood Luitenant van de Water kapitein de Gaay Fortman en 7 minderen werden gewond De vgand had 3ti dooden Biykens bet officiersboekje is de officier wiens verlies wg te betreuren hebben de Ie luitenant dor infanterie A van der Slotften De gewonde officieren zgn de kapitein der genie P L de Gaay Fortmanen de 2e luitenant der infanterie A van de Water Dezelfde correspondent seint Luitenant Dersjant is te Kroeg Raba Atjehj gewond Biykens het officiersboekje is bedoeld de 2e luitenant L Dersjant PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De Provinciale Staten hielden gisteren voormiddag hun tweede zitting in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal onder voorzitterschap van jnr J G Patgn Commissaris der Koningin Mededeeling wordt gedaan van de ontvangst van verschillende adressen omtrent het voorstel betreffende het verbod tot het breken van gs in de vaarwaters In deze zitting werden behandeld de volgende onderwerpen 1 Benoeming van een buitengewoon lid der Gedep Staten Wordt herkozen de heer Schippers met 44 stemmen tegen 32 op den heer do Bie 2 Provinciale rekening over 1901 Vastgesteld met een voordeelig saldo van f 54 209 28 Heffing vin rechten voor het bevaren van de Gouwe enz met gunstiger bepalingbetreffende abonnement voor zeilschepen Goedgekeurd zouder stemming Subsidie van f 500 aan het boter controlestation Hierbg ondersteunt de heer Hogeboom dit voorstel als een welkom middel om de goede naam en reputatie van de Hollandsche boter op de buitenlandscho markt te herwinnen Daarom is bet voorstel van Ged SUten zeer te waardeeren maar hg zou wenschen dat de bindende bepaling dat de toegotredenen lid moeten zgn van de HoUaudsche Maat scbappg van Landbonw verviel hoezeer hg ook het nut dier instelling erkent De heer Van Wassenaer betoogde dat Ged Staten in het vervolg met de opmerking rekening zullen honden Het subsidie werd verleend Jaarwedden personeel voor het veer on bet jaagpad tusschen Leiden en den Leidschendam maximum en minimam Goedgekeurd Uitbreiding van bet personeel van den provincialen waterstaats Idem 7 Verhooging van hel subsidie voor het Sopbia Kinilerziekenhnis te Rotterdam totf 1500 Toegestaan Statistiek betreffende de Zuidhollandsche krankzinnigen Aangenomen voor kennisgeving Regeling met het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te s oravenhage De heer Van Heemstra zou niet kunnen meegaan met onvoorwaardelgke verwerping van het voorstel opheffing van het binnengesticht maar vereeuigt zich liever met het gewgzigde voorstel van Ged Staten om te beginnen met het bouwen van een paviljoen op Oud Rozenburg Tot verbetering van het binnengesticht te s Oravenhage zal hg intnsschen gaarne medewerken Hg hoopt dat het voorstel van Ged Staten zal worden aangenomen De heer Ruysch neemt niets terng van zgn waardeering der verbeteringen door regenten ingevoerd die gedaan hebben wat zg konden want mishandelingen zgn niet moer voorgekomen maar dat neemt niet weg dat z i de onverbeterlgke toestand een bezwaar blgft voor afdoende verbetering van het binnengesticht ongeacht de plaatsruimte die thans bestaat in andere gestichten De heer v d Velde kwam op tegen den z i onbillgkec toon tegen de regenten van het bestaande geSticbt die de toestand aanmerkeiyk hebben verbeterd eti zeker niet zullen in gebreke biyven verdere hervormingen in e voeren Dan kan het stadsgesticht blgven bestaan Aan den gemeente directeur moet de beslissing biyven of een patient in een buitendan wel in een binnen gesticht moet verpleegd worden Do heer Van Weel stelde nu voor de beslissing over de voordracht te verdagen Nadat de voorzitter alsnog had geadviseerd om onder de gewgzigde omstandigheden de voordracht van Gedeputeerde Staten aan te nemen werd dienovereenkomstig besloten met 15 steramen tegen na verwerping met 45 tegen 32 stommen van dé motie tot verdaging van den heer Van Weel Na uitvoerige beraadslaging hebben de Provinciale Staten met 45 tegen 32 stemmen aangenomen een voorstel de Monchy om tot de najaarsvergadering nit te stellen de beslissing over het voorstel van Gedeputeerden om hnn bevoegdheid te geven in bgzondere gevallen het breken van gs in do boezemwateren te verbieden Geineng de Berichten Maandagmiddag om halfvyf geraakte op het stationsemplacement te Hilversum de ladingraeester Berends onder een rangeerende locomotief met het noodlottig gevolg dat hem de rechterarm hg den schouder werd afgereden Per raderbaar werd de ongelukkige naar t ziekenhuis vervoerd Dr Ten Brink verleende de eerste hulp De ongelnkkige ia kort daarop overleden Hg w as gehuwd en vader Hdbl Men vertelt dat het getal bouquetten en palmen dat het vorsteiyk echtpaar Zaterdag nit Limburg meevoerde 800 stuks bedroeg vertegenwoordigende een waarde van 8 A 10 000 gulden De Meent bg Blaricum Gooiland is weer zoo goed als droog doch het vee heeft nog geen lust oq Ijet raet zeewater doortrokken groen op te zoeken Voor het winnen van hooi verwacht men ook zeer weinig van het nog te maaien gras De bekende Frans Rosier die zich in de strafgevangenis te Leeuwarden bevindt maakt hot zyn bewaarders van tgd tot tyd nog al eens lastig Verleden week heeft hy gedurende eenige dagen niet willen eten of drinken en heeft men hem mot dwang het voedsel toegediend Hg bevindt zich thans in de ziekenkamer tot observatie zgner geestvermogens Ass Ct Onlangs jheeft zooals men weet minister Kuyper eên bezoek gebracht aan een aantal steenfabrieken aan den Hollandschen IJsel Het resultaat van dit bezoek zal natuurlgk later moeten bigken evenals van de gesprekken bg deze gelegenheid met tal van werklieden gevoerd Een paar anecdoten komen ons echter ter oore die te vermakeIgk zgn om ze niet made te doelen De ministor had van een kruister reeds vernomen dat het werk haar niet te zwaar viel dat zy er niet moede van werd enz en vroeg toen of alles dus nogal naar baar zins was Ja antwoordde zg dat ging nogal doch nu was er in Den Haag een Kuyper en die had den boel leelgk verknoeid waarop de minister zeide Zoo meisje die Kuyper ben ik In een ander gezin vond de minister al leen een vrouw thuis Werkt ge op de steenfabriek Neen mynbeer ik niet maar myn dochters wel Kan ik haar ook eens spreken F Jawel doch ik heb niemand om ze te late lepen en ik kan niet bg dat kleine kini Bfaan IJr als ik i n eens even op dat kindje paste O dat is goed dan zal jjc e wel gaan waarschuwen De minister paste op het kindje en de vrouw kwam weldra met haar blozende dochters thuis Op een andere fabriek had de minister aan een kruister de gewone vragen beantwoord gekregen toen by haar nog vroeg Maar zondt ge toch niet liever in een andere betrekking gegaan zgn b v gaandienen of naaien O neen mgnhoor we krggen dikwgls nog veel gauwer een vrger dan een boerenraeid R N De Russificatie van Finland wordt met spoed voortgezet Telkens worden nieuwe maatregelen genomen om de laatste rest van Finland s onafhankelgkbeid te vernietigen Zoo wordt op last vin den Czaar thans oen ontwerp uitgewerkt waarbg de Russen met Finscbe burgers in de gemeente de zelfde rechten krggen als de Finscbe burgers en eenige ten aanzien van het gemeontebestnur genomen voorloopige maatregelen definitief worden vastgesteld De militaire afdeeling van den Finschen Senaat en hot Commissariaat van Oorlog zgn opgeheven Een boerenzooa zou vuor de eerite maal naar de markt te Tilburg gaan met een koppel kippen in een mand Zgn vader zei hem Let nu goe op als men e vraagt wie zyt gy dan zegt ge de oudste zoon van Lamberts Vraagt men dan wat zit er in de mand dan zegt ge een Jcoppel kippen Biedt men u geld dan zeg ge doet er nog zooveel bg De snuggere jongen herhaalde onderweg de drie antwoorden geregeld Pas aangekomen komen een paar opkoopers by hem en vragen Ie vraag wat hebt ge daar in de mand waarop hg antwoordt de oudste zoon van Lamberts 2e vraag Jongen wie wilt ge voor den gek honden P Antwoord een koppel kippen 3e vraag Moet ik je een paar oorvygeo geven P Antwoord dat is niet genoeg doet er nog zooveel bg Men meldt uit Amsterdam De ontsporing van gisterenmorgen heeft gelukkig geen persooniyke ongelukken ten gevolge gehad Een knaapje werd slechts licht gekwetst Trein 123 vertrekt van hier te 10 uur 22 naar Rotterdam Nabg blokhuis 3 wordt dan de wissel gepasseerd van de lyn die rechts naar Den Helder af wgkt en waarschgniyk zyn de vier laatste wagens tengevolge van t verspringen van dien wissel op de Zaansche lyn geloopen hetgeen wel een deraillement tengevolge moest hebben Immers werden de wagens door het verband met het voorste treinstnk voortgesleurd totdat het contact brak maar toen waren alle vier de wagens ontspoord De daarin aanwezige passagi rB stapten in de voorste wagens over De Zaansche Ign was geheel versperd door bet niet in dienst zgnde gederailleerde postrgtuig dat dwars op de rails en half over zg lag De Ign Haarlem bleef voldoende vrg voor bgna ongestoord treinverkeer Reizigers voor NoordHolland werden alzoo via Haarlem vervoerd Te ongeveer zes uur vernamen wg dat de versperring was opgeheven en ook de treinen naar hot Noorden weer konden vertrekken Het vrg ernstig deraillement bepaalt zich alzoo tot materieele schade De czaar heeft een belangrgke concessie toegestaan aan een groep Amerikaansche ondernemers waarvan deel uitmaken de heeren Ferdinad Peck commissaris der Ver Staten op de Pargsche Wereldtentoonstelling in 1900 en de heer Lyman J Gage oudminister van de Ver St Hot gebied dat door de combinatie in concessie is verkregen licht in bet noordoostelgk deel van Siberië tusschen de golf van Anadyr en de Behringstraat en heeft een oppervlakte tweemaal zoo groot als de staat NewYork Het gebied is rgk aan mineralen en de zalmvisscherg kan er zeer belangrgk worden De Amerikanen die in deze op de persooniyke en financieele medewerking des Tsaren kunnen rekenen zyn onder leiding van Peck naar Siberië vertrokken De Utrechtache reservesargeant Jonkeis Jb wegens het schrgven van het stuk over den luitenant Lakorveld de Hens tot 8 dagen provoost veroordeeld meldt het Volk De waarheid of onwaarheid van de door hem gepubliceerde feiten werd niet onderzocht door de commissie van onderzoek die bestond uit twee kapiteins en een lo luitenant De straf werd opgelegd wegens het publiceeren van daden van een officier in een onderteekend stuk gezamenlgk met een vrgwillig korporaal en 7 minderen zonder gebruikmaking van gezag Jonkers die meent niets strafbaars gepleegd en niet tegen de krggstncht gezondigd te hebben omdat hg in zgn stuk geen oordeel velt over den luitenant Lakerveld de Heus doch slechts door dien luitenant bedreven feiten meedeelde wil in hooger beroep recht zoeken voegt het blad er bg Dat is nu do zaak Jonkers Maar daarnaast bestaat de zaak Lakorveld de Heus die belangrgker is En diirover zullen we 66k nog wel wat anders vernemen Want dat men dat zonder onderzoek eenvoudig maar blauw blauw zou laten is toch niet aan te nemen nietwaar P De soldaat K van het 1 e reg te Leen warden werd in het begin der maand Jun dezes jaars overgeplaats bg het 8e reg inf te Doesburg Op den dag dor overplaatsing verliet hy te Zwolle den troin verkocht zyn militaire kleoding on uitrusting verbraste het geld en hield zich verder te Kampen op waar zgne ouders wonen In de vorige week werd hy na eene afwezigheid van zgn korps van 80 dagen gearresteerd Zaterdagmiddag jl is hg door een sergeant en twee soldaten van het Instructiebataljon naar het huis van bewaring te Arnhem overgbracht waar hg wegens Ie desertie in tgd van vrede voor een krygsraad zal terechtstaan Stadsnieuws GOUDA 22 Juli 1903 Aan de Raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 6 Juli 1903 Bg Uw besluit van 6 December 1901 No 14 werd aan J E van Dongen Bolding alhier behoudens de rechten van derden en onder zekere voorwaarden vergunning verleend op de perceelen kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie E Nos 1670 en 1671 een nieuwen weg in de Korte Akkeren aan te leggen aansluitende aan do Prins Hendrikstraat Volgens eene dier voorwaarden moet de hoofdweg met de dwars of zgwegen na bestraat en gerioleerd te zgn kosteloos aan de Gemeente in eigendom en beheer worden overgedragen Bg adres van 29 Juni j l hiernevens gevoegd wendt zich de eigenaar tot Uwe vergadering met het verzoek om het eerste gedeelte van den nieuw aangelegden weg die thans don naam van Lethmaatstraat draagt namelgk het gedeelte gelegen tusschen de Prins Hondrikstraat en do eerste dwarsstraat aan de Gemeente te mogen overdragen Uit het van onzentwege ingestelde onderzoek is ons gebleken dat bedoeld gedeelte van den weg behooriyk beatraat gerioleerd en langs den waterkant beschoeid is en in voldoenden staat van onderhoud voor oplevering verkeert zoodat onzerzuds tegen de inwilliging van het verzoek g en bezwaar bestaat Wg hebben daarom de eer U in overi weging te geven van J E van Dongen Bolding bovengenoemd voor de Gemeente kosteloos en om niet fn eigendom te aanvaarden het gedeelte van den op de kadastrale perceelen in Sectie E Nos 1670 en 1671 aangelegden en aan te leggen weg genaamd de Lethmaatstraat dat zich uitstrekt van de Prins Hendrikstraat af tot a n den dwarsof zgweg naar de Scheltemastraat en over de volle breedte tusschen de rooi of geveliyn en de langs de Noord Westzydo van don weg gelegen sloot onder voorwaarde dat de Gemeente het afgestane gedeelte zal onderhouden als openbare weg wordende deze contrapraestatie g ichat op tien gulden Heden slaagde voor het eindexamen h b s met 5 j c de heer D M van Bnuren leerling der h b s alhier Heden middag ten ongeveer half een arriveerde alhier de gezondbeids kolonie die gedurende vier weken naar Scheveningen was nitgezonden De kinderen werden aan het station opgewacht niet alleen door hun ouders maar ook door de Commissie voor gezondheidskolonies alhier Heden morgen ten ongeveer half zeven schrok op den Kleiweg het paard gespannen voor een wagon der Stearine Kaarsenfabriek voor de stoomtram met het gevolg dat het viel op den stoep van de winkel van Nutricia Met behulp van vereende krachten werd het weder opgetrokken zonder dat noemens waardige schade aan genoemde winkelpui werd toegebracht De heer Spaanderman die gisteravond zgn 6e orgelbespeling gaf was dezen keer zeer gelukkig geweest in de keuze zyner medewerking Mej Schaly gaf een paar nummers die wel wat lang toch in don smaak van t pnbliek vielen Had mogelgk een mannenband de cello nog meer d en uitkomen toch toonde zjj haar instrument meester te zgn en was haar spel over t algemeen zuiver Een beetje meer inspiratie had niet geschaad De beer Nienhnis nit Delft heeft ons verplicht In hem boorden wy een Bas Bariton die zgn krachtig vol basgeluid weet te beheerschen en met gevoel zgn liederen voordraagt Zgn recitatieven vaak ondankbaar zeer schoon was zgn Xerxes niet minder zgn Buth terwgl Osterlied gewis gobiseerd zou zyn was het er de plaats voor geweest Do keuze der orgelstukken was als naar gewoonte Van de Zwei elegische Melodiën bekoorde ons de Letzter FrUhIing het wy hopen op een dergeiyken avond Stoi wijk Aan de gisteren gehouden herstemming voor één lid van den gemeenteraad namen 91 kiezers deel die 89 geldige stemmen uitbrachten Hiervan verkreeg do heer C Anker Dz er 33 en de heer J de Stigler 58 stemmen Alzoo is gokoAn de beer J de Stigtor OoDERKEBK a i IJsbi Hot bostuur dor muziekvereeniging Excelsior alhier heeft den 20iiten dezer hot volgende besluit ontvangen De Burgemeeotor van Ouderkerk a d IJsel Overwegende dat door hem bg brief van 8 Juni 1 1 no 202 vergunning werd verleend tot het houden van een rauziek concours binnon deze gemeente op 26 Augustus a s dat sedert 14 Juni d a v de volksgezondheid ernstig is verstoord door het voorkomen van vele gevallen van typhus waarvan twee met doodolglten afloop dat het onder deze omstandigheden onverantwoordelgk zou zgn eene byzondere aanleiding te geven dat velen van elders zich in deze gemeente zouden komen ophouden daar de besnjetting aldus naar andere streken des lands zou kunnen worden overgebracht i dat het belang der zieken en herstellenden tot beden meest allen in de kom der gemeente bovendien onafwgsbaar vordert de meest mogelgke rust Gezien den brief van den heer Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te s Oravenhage dd 17 dezer no 1629 219 op persoonlgk onderzoek ter plaatse gegrond waarin ernstig ontraden wordt hot muziekconcours binnon enkele weken te doen doorgaan Besluit Voorloopig in te trekken de door hem verleende vergunning tot het honden van een muziek concours op 26 Augustus aanstaande En zal dit besluit worden toegezonden aan het bestuur der muziekvereeniging Excelsior alhier ter informatie Rechtzaken In de gistermiddag gehouden bnrgerlgke terechtzitting van den Hoogen Raad vacantiekamor nam procureur generaal mr Polls conclusie in de zaak van den eigenaar van een paar perceelen grond onder Gouda die opkwam tegen de bepaling door de Rotterdamsche rechtbank van de waarde van dien grond in de onteigeningsprocedure ingesteld door de Maatschappg tot Exploitatie van Tramwegen ten behoeve van den aanleg van de tramiyn Gouda Schoonhoven Het eerste onderdeel van het aangevoerde cassatiomiddel volgens hetwelk do rechtbank 3150 vlerk M van de 10 820 vlerk M waaruit het terrein bestond zon hebben onteigend zonder schadeloosstelling toe te kennen achtte proc gen ongegrond Feiteiyk toch staat vast dat de rechtbank de vergoeding heeft toegekend voor de perceelen in hnn geheel dus voor 10 820 vlerk M En nu moge het waar zyn dat daarvoor slechts de waarde ia toegekend die de 7670 vlerk M bouwterrein van de perceelen bezaten het is de taak van den judex facti om de waarde te bepalen en over onvoldoende motiveering werd bg het cassatiemiddol niet geklaagd Het tweede onderdeel van het middel volgens hetwelk de rechtbank bg de bepaling van de werkeiyke waarde van den grond tweemaal denzelfden waardeverminderenden factor had in rekening gebracht door de kosten van hot maken eenei nieuwe brug ad f 2500 af te trekken niet van de waarde die bet terrein zou hebben in den toestand waarin het zou verkeeren als de nieuwe brug zou worden geoaakt doch van de waarde die het terrein bad met de thans bestaande allerongunstigste brug achtte proc gen daarentegen gegrond Waar de taxatie van het terrein toch was geschied met het oog op de ongunstige omstandigheden waarin het thans verkeerde en niet in den toestand waarin het zou komen als de nieuwe brug er was kon van aftrek van de kosten van van die brug geen sprake zgn Door dien aftrek ontving de eigenaar minder dan de werkelgko waarde van zgn terrein waarop hg volgens de Onteigeningswet aanspraak hoeft Mr Polis concludeerde derhalve tot vernietiging van het vonnis te dezen opzichte on dat de Hooge Raad ten principale recht doende de toegekende schadevergoeding zou vermeerderen met f 2500 alzoo brengen op f 9110 met veroordeeling van don verweerder in alle proceskosten Uitspraak 28 Juli des middags 3 uur Voor de Rechtbank te Rotterdam werden gisteren 0 a de volgende zaken behandeld In de maand April van dit jaar kwam J M V t H 42 jaar koopman in goud en zilver te Schoonhoven ten huize van D J Buitenga te Capelle a d IJssel vragende of er niet wat te ropareeren was Daar B een gouden horloge had dat niet ging was hem dit ter hand gesteld Voor f 2 75 zou bg hot in orde maken Na eenigen tgd had hy een horloge teruggebracht en toen van de vrouw f 1 op afbetaling ontvangen Met toestemming van do vrouw beweerde beklaagde zou hg om het horloge een andere kast doen daar de oude slecht was De vrouw sprait dit echter pertinent tegen zg had alleen toegestemd dat er een nieuw goudorl randje om werd gedaan Bg nauwkeuriger bezichtiging was het echtpaar gebleken dat beklaagde een geheel ander horloge had teruggebracht Reeds vroeger is hg wegens verduistering veroordeeld Het openbaar ministerie nam als bewezen aan dat beklaagde voor een ouderwetsch horloge met dikke gouden kast een van mindere waarde heeft teruggebracht en vorderde ter zake van verduistering gepleegd by berlialing 9 maanden gevangenisstraf De verdediger mr A Slob achtte de mogeiykheid niet uitgesloten dat de vrouw vergunning tot de verwisseling beeft gegeven waarom by niet bewezen achtte dat by beklaagde het opzet hooft bestaan zich het horloge wederrechtelgk toe te eigenen Naar pleiter s meening moet vrgspraak volgen Op 23 Mei vervoegde F H H 24 jaar zonder beroep te Rotterdam zich ten huize van don rywiolhandelaar A Dgksman te Nienwerkerk a d IJssel in gezelschap van zekeren E aan den rgwielhandelaar bekend Hg droeg sluitveeren om de broek en gaf voor aan t station een rywieJ te hebben staan dat stuk was Daar hg naar Moordrecht moest naar den notaris om over aankoop van grond te spreken vroeg hy een rgwiel te huur Dyksman door een en ander in den waan gebracht mot oen soiled persoon te doen te hebben had hem een rywiel verhuurd In stede dit terug te brongen heeft beklaagde getracht het te Gouda te gelde te maken Tgdens de onderhandeling daarover was echter een inspecteur van politie verschenen die beklaagde in arrest en het ryjiel in beslag heeft genomen Beklaagde is vroeger roedi herhaaldelgk veroordeeld Ter zake van oplichting werd tegen hem geëischt 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf De verdediger mr J van den Koek wgzende op beklaagde s verleden dat hem jsist bemoeilgkt in zgn vorderen levensloop verzocht de gevorderde straf aanmerkelgk te verminderen Amsterdam 21 Juli 1903 Volgens het Weekblad van de Commissiebauk te Amsterdam zyn in de week geëindigd 21 Juli door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Buitenlandscho Bankver eeniging 113 pCt Landbouw Mg Melattie 27 Landbouw Mg Bongga 91 Kon Maatschappg de Schelde Scheepsbouw en Werktuigenfabriek te Vlissingen 5j Noord Nederlandscho Beet wortelsnikerfabriek 80 Stoombierbronwerg ttlaantje 120 5 pCt Oblig Mg t expl van C G RommonhóUerscbe Koolzuur en Zunrstofwerken 90 Oblig Simplex MachineRgwiel en Antomobielenfabriek 76 Aand Noderlandsch Amerikaan sche Land My volgestort 100 5 pCt Oblig Verschure Co sAlgomeene Binnenlandsche Stoomvaart Mg 95 Aand Stoomtramweg Maatschappg Breskens Maldohem 186 36 Aand Brandwaarborg My Salamander te St Potersburg 102 pCt Conservatrix Nederl Algomeene My van Levensverzekering volgestort Nederl Mg van verzekering te s Oravenhage 80 4 pCt Oblig My t expl van Bad en Overdekte Zweminricbtingen te Amsterdam 70 50 f 15 Aand Gaarantiekapitaal van de Spaarbank Toor de Stad Amsterdam Nederl Mg tot handhaving van Stamverwante Belangen in Zuid Afrika Opr aand Javasclie Cultuur Mg Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in genoemd weekblad vermelden wg ü de volgende fondsen 93 f 115 GEVRAAGD and Amstordamscho Oalery Mg 49 pCt Nederland Maatschappy v Verzekering op hot Leven Nederlandsche Lloyd Opr bew Zuid Hollandsche Hypotheekbank lU pCt Bod 315 pCt 50 Bod AANGEBODEN Aand Buitenlandscho Bankveroeniging Noorder Bank te Alkmaar Rente Cassa Bod 105 pCt 91 Amstordamscho Galerij My gew Nederl Drukkerö v h Jan L 0 Ketting Co Oblig Mg tot expl v C G Rommenhöllersche Koolzuur en Zunrstofwerken 50 Mille onbloc Aand Fransche Hoflandsche Oliefabrieken Calve Delft Lettergieterg Amsterdam v h N Tetterode Nederl fabriek v Verdunrz Bod 75 pOt f 340 100 pCt 66 f 70 vruchten Mg de Betuwe Tramweg My de Meyery Assurantie Mi togen Brandschade en o h Leven de Nederlanden van 1845 Nederland My van Verzekering op het Loven Nederlandscho Lloyd Opr bew Singkep Tin My PosterUen en Telegrapblc Vacante directies Post en telegraafkantoor te Cnlerabnrg Jaarwedde f 2200 er vrye woning Pensioensgrondslag f 2500 Borgtocht f 1560 reéel Post en telegraafkantoor te Hoerenveen Jaarwedde f 2600 on vrgo woning Pensioensgrondslag f 2950 Borgtocht f 18730 reëel Ingevolge de bepalingen van hot Koninkigk besluit van 21 Maart 1894 no 17 hebben de telegraafambtenaren voor de eerstgemelde directie on de postambtenaren voor de laatstgemelde directie den voorrang Sollicitatie in te zenden vóór 1 Aug a s Benoemd 16 Juli tot adjunct directeur bg den dienst der postergen L J Keiser jhr A van Raab van Canstein H Helling Wz thans hoofdcommies der poJlergon tot adjunctdirecteur by don dienst der telegraphic H F Dörfiinger thans hoofdcommies der tolegraphie tot brievengaarder te Kollumerzwaag L de Boer thans postbode te Stions tot brievongaarster te de Lier mej G A van Bunren Prijsvermindering van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telephoon Mo af MAi TEI S en COS run ES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD D SAMSOM ÏovErtMtiën Bükrofind Isntoon Hage Ang WWt WnaldbAroemd 8ohoei Appr tanr Lip rin SMin qe lyn da bertaJ middelaa voor bet onder nio iu kenrif potrt van sUe K irt vink el I jfioii Drogftrym ei Uen letta fftbriekftïwrk S itMl op nftMn ro Agatiti W tardmiM