Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1903

V wege Mr Van Boneval Fanre betoogde nitvoerig dat de Staat inbreuk maakt op de reebten van eigenaren van gronden Het recht dat de Regeering aan eigenaren toekent is niets dan scbjjn Het recbt om zeU opsporingen op een bepaalde plaats te doen wordt den eigenaar door den Staat ontnomen ja zells op straffe verboden Mr Vlielander Hein had ook grieven HiJ achtte dit wetsontwerp geheel onnoodig ter Tervnlling der wenscheiykheid om van staatswege te exploiteeren De Staat kan zooveel delfstoffen opsporen als hg wil np eigen domeinen en ook b j particulieren Spreker veroordeelde het ontwerp omdat zijns inziens de strekking er van was om den staat zich te doen verrijken ten koste van de rechten der eigenaars op den bovengrond De heer Havelaar verdedigde de indiening van het wetsontwerp als gewenscht tor bevordering der mijnexploitatie in algemeen en taatsbelang Mr t Hooft joichte ook de strekking en het doel van het ontwerp toe en ontkende dat inbrenk gemaakt wordt op de rechten der eigenaren alleen wordt de eigenaar slechts tydelijk in ziJn recht beperkt De heer Regent verdedigde ook het wetsontwerp wijzende op het belang dat de exploitatie zooveel mogelijk in ëëu hand blijft Do Minister van Waterstaat bet ontwerp verdedigende kwam op tegen Mr Van Boncval s beschuldiging dat de Regeering werkt met bedriegeiykon schvjn en betoogde dat het ontwerp in hoofdzaak de negatieve strekking heeft en andoren af te bonden gednrende zeker tijdperk van bet doen van boringen De Minister zette Voorts uiteen dat het ontwerp niet nadeelig is voor grondeigenaren Kr kan toch voor hen geen nadeel in gelegen zijn wanneer van staatswege op hunne gronden kostbare boringen volgen wetenschappelijk plan worden verricht Integendeel bestaat voor hen de kans dat de waarde hunner gronden hierdoor zal stygen Men meldt uit den Haag Naar wy vernemen is do ontworpen reorganisatie van het middelbaar ooderwy van den Raad van gtate by de regeering terug ontvangen De staatscommissie voor het vraagstuk der gemeente financieii is gisteren door den minister van binnenlandscho zaken met een korte rede geïnstalleerd en heeft daarna hare werkzaamheden aangevangen Gemeng de Berichten Hit Enschedé meldt men aan de N E Ct De kantonrechter alhier heeft den heer R van Hasselt gedelegeerd lid van den raad van administratie der H IJ S M vrijgesproken van de hem ten laste gelegde overtreding van de bepaling op den arbeidsduur by do spoorwegen op grond dat het wettig en het overtuigend bewys niet waren geleverd Dezer dagen wendde zich een miliciensergeant der lichting 1897 van het 8e reg infanterie tot den minister van oorlog met het verzoek om te mogen worden vrggesteld van deelneming aan de menage op grond dat hü vegetariër is Het N V d D noemt het bericht van de N Ct omtrent hel buiten vervolging stellen van de drie verdachten in zake den moord ia de Uzaar Peterstraat te Amsterdam beslist onjuist Uit Amsterdam meldt men Said Ba dilla kapitein der Arabieren op Banda is de eerste Indiër die voor de reis naar Knropa gebruik maakte van den Siberischen spoorweg Said Baïdilla vroeger een der voornaamste handelaren in de Molnkken on op NieuwQuinea thans eigenaar van een en veertig loggers die tor parelvisscbery varen is in de Oost een zeer bekend man die den ambtenaren der Indische regeering vele en goode diensten heeft bewezen Meermalen nam bet gonvernement hem in den arm als het aanraking wilde zoeken met de bevolking van Nienw Ouinea twee jaren geleden werd hem ter erkenning zijner goede diensten de zilveren ster geschonken Hg zoekt hier in Nederland genezing van een kwade oogziekte en heeft zich onder de behandeling gesteld van prof Snellen te Utrecht Het toeval heeft Said Battdilla er toe geleid door Mantsjoerye Siberië en Rusland hierheen te reizen en hy zegt dat de nienwe route hem bijzonder wel bevallen is Den 12en Juni vertrok hg uit Shanghai en den 7en Juli kwam hg te Berlgn aan De Siberische trein bracht hem dag en nacht voortsnellend in twaalf en een halven dag van Dalny het eindpunt van den Siberischen spoorweg naar Moskon De Siberische expres logt dien afstand in tien dagen tgds af maar in dezen sneltrein was geen plaats meer te krygen daar de tentoonstelling te Tokio het verkeer op den nienwen spoorweg zeer had verle vendigd Baïditia zegt dat het hem gedurende de langdurige poorwegreis aan niets hooft ontbroken Nu en dan werd aan tusschenstations een half uur of een vol uur halt gehouden men kon zich dan vertreden en ververschingen inslaan voor den volgenden dag waarvan altoos een overvloed te koop werd geboden In Mantsjoerge werd de spoorweg door militairen bewaakt en onze reiziger zag op zgnen weg herhaaldelgk militaire transporten in oostelgke richting Hier en daar waren in de nabgheid der Ign kazernes in aanbouw De haarden der locomotieven worden gestookt met den afval van den nitgestrekten houtkap Langs de Ign van den Siberi schen spoorweg doen vele vronwelgke beambten dienst Baïdilla besteedde 30 dagen voor de reis van Singapore over Sjanghai en Dalny naar Berlgn Maar hg heeft hier en daar zgne reis onderbroken men kan das veilig rekenen dat men den tocht van Batavia naar Nederland binnen den tijd van eene maand kan volbrengen Vermelding verdient nog dat onze Nederlandsche consul te Warschau een reisgenoot van Baitdilla een Arabier met goed succes bijstond in een netelige aangelegenheid waarbg bleek dat onder de omstandigheden van het oogenblik de Ncderlandsche consul van de Russische autoriteiten méér gedaan wist te krggen dan de Engelsche consul tot wien de reizigers zich eerst haddon gewend Said Battdilla ondergaat thans een lastige en langdurige kuur by prof Snellen wg hopen dat een gelnkkig herstel van zgn gezichtsorgaan later het terugdenken aan zyn verblgf in Nederland zal veraangenamen Men schryft uit Arnhem aan deN R Ct Dezer dagen word melding gemaakt van de aanhouding door de Duitsclie politie op verzoek der HoUandsche van oen Wartembergschen chauffeur die op den Westervoortschen Dgk alhier met zyn autocar een paard en wagen omver reed waarbg de voerman ernstig gekwetst werd De Dnitsche politie heeft vanharebereidvaardigheid om de HoUandsche van dienstte zgn genoegen gehad want bg de aanbonding bevond zich in de automobiel nog eentweede persoon die onderweg was ingestapten die door de Dnitsche justitie werd gezocht om met hem een kleine tekening tevereffenen Men meldt aan do N R Ct De toestiind van Ë Zondag bg het festival te Ktoosterzande verwond was Dinsdag verergerd De vermoedelgke dader V is gisteren naar het buis van bewaring te Middelburg overgebracht Een dienstmeisje nit Schiedam was dezer dagen met haar mevronw naar Vlissingen gereisd vanwaar de dame met de dagmailboot naar Engeland wilde oversteken zy was mee aan boord gegaan om de bagage aan mevrouw over te geven Toon het meisje weer wilde terugkeeren bemerkte zy tot haar groeten schrik dat de boot reeds in beweging was zoodat zg zich verplicht zag eveneens de zeereis te aanvaarden Des avonds in Engeland aangekomen keerde zy daarop weer terstond met de nachtboot naar Vlissingen terug Van den gouverneur van Sumatra s Westkust zyn onder dagteekening van 15 en 17 Juni door de Regeering de volgende telegrammen ontvangen Kolonne 10 dezer via Sikoeng koeng Kota Toea Kota Kapajang Koebang en Loeboek Soelit te Rawang aangekomen de bevolking bevond zich met vrouwen en kinderen in de doesoens Te Sikoeng koeng en Kota Toea werden nienwe versterkingen aangetroffen die door de bevolking op last kolonnekommandant terstond moesten worden geslecht Depatis van beide doesoens verklaarden ze op bevel depati Uatoe Lampar van Uiang te hebben opgericht Woningen in doesoen Si koengkoong werden doorzocht 13 geweren en tal van blanke wapens in beslag genomen en vernietigd Rawang werd kolonne vriendschappelgk ontvangen en behuisd Elf dezer zon wegaanleg van Rawang over Sikoeng koeng naar Kota Liman Saring aanvangen II Stafchef maakte 11 dezer met een sectie Europeanen verkenning naar doesoen ïanah Kampong daar aarden versterkingen met veel gewapend volk aangetroffen Twaalf dezer ging kolonnekommandant met Ie en half 2e kompagnte en genietroepen en i sampans waarin trein uaarTanah Kampong Bg nadering versterking kwamen Depatis dier doesoens onderwerping aanbieden kolonne daarna doorgernkt tot verkenning Hiang Bg Kota Baroe Hiang werden eenige honderden gewapenden aangetroffen met veel geweren vgand word na kort doch hevig vuurgevecht dat door hem begonnen werd uit doesoen en omliggende sawahs verdreven Doesoen werd genomen en door zocht buizen allen ledig Half 3 namiddag keerde kolonne naar Rawang terug zonder verder iets van vgand te bespeuren luitenant van den Berg schampschot linkerarm Europeesche fuselier Liesten niet levensgevaariyk gewond aan linkerdg Europeesche fuseliers Troost en de Vries levensgevaarIgk gewond r spectievelgk schot mond en rug vyand liet 57 doeden op terrein veel bloedsporen wezen op veel gewonden Tien donderbussen 13 voorlaadgeweren en veel blanke wapens bnitgemaakt Gezondheidstoestand zeer gunstig Dinsdag werd te Leeuwarden behandeld de zaak tegen Johannes O H 38 jaar makelaar te Bniksloot beschuldigd van vaischheid in geschrifte lotergzwendei gepleegd te Sneek op 10 Juni jl Groote Friesche verloting Gehoord werd o getuige juffrouw Rgpkema die de verklaring aflegde dat bekl zich s morgens voor de loting had uitgelaten alsof alle loten op een 4000 4 500Ü na verkocht waren Beklaagde ontkende dat het zgn opzet was geweest het publiek op te lichten De officier van justitie daarentegen kon dat denkbeeld maar niet van zich afzetten en vorderde tegen hem 3 jaren gevangenisstraf In de boomkweekerg van de wed v d Mei onder Kathjk in de Friesche gemeente Schoterland waar ook tuinvruehten verbouwd worden richten de kongnen tegenwoordig groote verwoesting aan zoo vertelt het Nieuws Het geheele terrein ia afgerasterd met vlechtdraad maar nu maken de dieren loopgraven onder de rastering door Wel werden deze door de knechten dichtgedanid maar dan is reeds den volgenden morgen weer een nieuwe loop gemaakt Des avonds komen ze bg bonderden nit de naburige bosschen opdagen en knagen dan den gebeelen nacht aan de tninvruchten welke daardoor bladerloos en vernield worden De jonge boompjes laten ze tegenwoordig onaangeroerd omdat ze liever tninvruchten hebben De booinifjcs moeten het in den winter ontgelden Onder het opschrift een Conflict bevat het Waeklad van het Recht No 7924 het volgende De raadkamer van doRotterdamsche Rechtbank gaf op 27 Mftart 1903 een merkwaardige beslissing Op het verzoek van den vader gedaan krachtens art 357 B W werd machtiging verleend om diens zoon in verzekerde bewaring te doen stellen voor den tgd van drie maanden in het huis van bewaring te Rotterdam on voorts vergunning verleend tot het kosteloos ten nitvoerleggen van de gegeven rechteriyke beschikking Naar de bedoeling van de Rechtbank bg de beschikking nitvoerig toegelicht had deze laatste vergunning de strekking dat de inbewaringstelling van den minderjarige begrepen is wy erkennen dat deze opvatting niet onaannemelgk is maar meenen dat niettemin de Rechtbank aan de in art 872 opgenomen bepaling een toepassing heeft gegeven welke zooal met de woorden in overeenstemming de bedoeling des wetgevers verre overschrydt Nadat de redactie nader met een beroep ook op de litteratuur als haar oordeelheeft uitgesproken dat de kostelooze vastzetting was toepassiiw van de aan het V van B Rv toegevoegde bepaling die de redelijkerwyze daaraan te stellen grenzen te buiten gaat zegt zg verder Intusschen do beschikking was er on bracht naar liet schynt het College van Regenten over de gevangenissen te Rotterdam in een moeiiyk parket De bepaling van art 357 wordt uiterst zelden toegepast gelgk Mr H L Asser indertijd reeds opmerkte Bescherming van minderjarigen bl 24 ontbreken statistische gegevens de gerechtelyke statistiek maakt geen melding van het vastzetten van kinderen volgens het B W en toen bg de behandeling van het ontwerpCort van der Linden aan de Regeering om eenige cgfers gevraagd werd bleef zg niet onwaarschgniyk omdat zg zelf de gegevens miste het antwoord schuldig De gevangenisstatistiek over 1900 en 1901 brengt ons al evenmin eenig licht vergioedeiyk kwam in die jaren een toepassing van art 357 niet voor Hoe het met de kostenberekening en vergoeding gaat wanneer die toepassing dan eens wel geschiedt ligt voor ons in het duister Wy hebben een daarop betrekkelijk voorschrift niet kunnen vinion doch vermoeden dat de vader de kosten zal hebben te verrekenen met den directeur of den cipier va i het Hals van Bewaring zoodat toen nU hier kostelooze plaatsing werd gelast zich de vraag zal hebben voorgedaan hoe en van wien de Rotterdamsche directeur zyn kosten zou kunnen terugkrygen Het Collego van Regenten wendde zich tot den Minister van Justitie om te vernemen wat het had te doen on ontving van dezen het antwoord mede opgenomen in W 7918 De Minister vangt aan met de verklaring dat naar zgn oordeel uit art 872 W v B j R niet kan worden af eleid dat de kosten van de vastzetting van een minderjarige krachtens art 357 B VV bg onvermogen van den vader knnnen worden gebracht ten laste van den Staat wgst op de bg de wet van 1901 aan art 357 toegevoegde bepaling en verklaart dan wat zeker niemand hem zal betwisten dat nu voornoemde wet nog niet in werking is getreden op deze aanvulling geen beroep kan worden gedaan Op grond van deze overwegingen en omdat door hem rechtens geen ontheffing van de in art 357 B W gestelde verplichting tot betaling van de kosten gegeven kon worden een ontheffing die door de Rechtbank gegeven was en de Minister dus niet meer behoefde te geven machtigt en verzoekt de Minister het College van Regenten den minderjarige los te laten en aan zgn vader over te geven tenzg deze de kosten van bet verder onderhoud wil voldoen Aldus de rechter verleent veriof tot plaatsing en gelast dat die plaatsing zal geschieden kosteloos de Minister weigert dat rechterlgk voorschrift te erkennen en machtigt tot ontslag De rechter beslist dat de minderjarige zonder kostenbetaling in een Rgksgesticht zal worden geplaatst de Minister is niet genegen die gastvrijheid te verleenen en wil het Staatslogies slechts beschikbaar stellen wanneer hem de kosten worden vergoed Wg staan dus voor een conflict tusschen rechterIgke uitspraak en ministerieel bevel het machtwoord van den Minister ontneemt aan de rechterigke beschikking haar waarde en uitvoerbaarheid Bg de beoordeeling v n dit conflict acht de redactie tweeérlei opvatting raogelgk De Min kan den rechter het retht ontzeggen te beschikken over de middelen van den Staat De Rechtbank achtte een verplichting van den Staat aanwezig en dan weigerde de Min gehoorzaamheid aan de wet pleegde hy contempt of court Tusschen deze twee opvattingen ligt de keuze Onzerzgds neigen wg tot de tweede van de alternatief gestelde conclusiën al erkennen wg de bestaanbaarheid van de eerste Uit een oogpunt van opportuniteit zooden wg de ministerieele uitspraak anders hebben gewenscht Wg meenen dat de Regeering het voorbeeld behoort te geven van eerbied voor de beslissingen der rechteriyke autoriteit en er naar moet streven die beslissingen zooveel mogeiyk te doen erkennen en tot uitvoering te doen komen Het is niet wenschelgk dat de eene macht in den Staat de beschikkingen eener andere krachteloos maakt Het moge practisch uit een oogpunt van comptabiliteit eenige moeiiykhoid hebben knnnen baren om de wet uit te voeren zooals de Rechtbank die interpreteerde by eenigen goeden wil ware dit toch wel te regelen geweest De vastgezette minderjarige zon eenvoudig kunnen zgn beschouwd als behoorende tot de bevolking van het gesticht en de daaruit voor den Staat voortgesproten onkosten waren zeker at zeer gering geweest Overwegende beswaren zouden daartegen niet hebben bestaan Op die wyzo ware uitvoering gegeven aan de rechterlijke beslissing waaromtrent dan door een saccatie in het belang der wet de nitspraak van den hoogsten rechter zou kunnen zgn gevraagd Thans is een rechterlgk dictum krachteloos gemaakt door de weigering des Ministers om tot de tenuitvoerlegging er van mede te werken Voor een zilveren 5 francatnk zgn deze week te Pargs op een openbare veiling 2000 francs betaald De beeldenaar stelt Lodewgk Napoleon voor als president der republiek met een haarlok over het oor De president vond dit leelgk en liet het munten van de stukken staken nadat al 23 waren geslagen zy zgn dus heel zeldzaam en daarom voor liefhebbers veel waard Half Rotterdam heeft eergisteravond op stelten gestaan door het gerucht dat in de stad een als heer gekleed persoon en e@n juffrouw rondliepen die aan schoolkinderen vergiftige chocolade boontjes uitdeelden Een ware vervolgingswoede maakte zich meester van de menschen Signalementen van mannen en vrouwen het eene al vager dan het andere werden door gedienstige lieden bg de politie aangebracht Het getal vergiftigde kinderen in het ziekenhnis opgenomen of reeds overleden steeg bg het uur terwyi in werkelgkheid niet één kind was overleden of in het ziekenhuis verpleegd werd Slechts een paar kinderen hadden iemand aan te wgzen of in een ommezien had deze honderden achter zich En dan begon er voor zulk een slachtoffer een wedloop om aan het publiek waaronder zich grooteren mengden die een dreigende houding aannamen te ontkomen Gewoonlgk eindigden deze rennen met het zoeken van een toevlucht in het een of ander politiebnreau Een paar Schotten van Wishaw eergisteravond met den trein uit Vlissingen te Rotterdam aangekomen om een pleizierreisje door Holland te maken trof o m dat lot Zg wandelden op den Coolsingel en werden daar door een jongen aangewezen als uitgevers van de boontjes De jongen had het natnuriyk zelf gezien Onniiddeliyk vormden zich een oploop Het geroep van giftmenger I weerklonk en op de dreigende houding van het publiek gingen de vreemdelingen beenen maken Het ging straat m straat uit totdat zg eindelgk doodop bezweet en bleek van schrik zoo ge nkkig waren in de Lange Torenstraat te land te komei waar zij met hulp der politie in het olitiebureau een tgdelgk toevlucht kregen Den heelen avond ging dat zoo door Elk kwartier steeg de vervolgingswaanzin van het dolle publiek Een zes of zevenhonderd menschen hebben een kwartier lang als dollen rond de St Laurenskerk geloopen om zoo n zg boontjesuitgever te achtervolgen Hier en daar zag men er enkelen amechtig van het woeste loepen op de stoepen ineenzakken Eerst tegen 9 uur toen de kinderen zoowat overal naar bed waren gebracht hebben de groote menschen langzamerhand hun verstand teruggekregen Het uitstekende geschrift van prof dr C A Pekelharing t e Utrecht over de waarde van suiker als voedsel onlangs uitgegeven door den Anti Suikeraccyns Bond iathants met vergunning Van het bestuur van dien Bond en van den auteur in de serie der door de Mg tot Nut van t Alg uitgegeven Kleine Geschriften opgenomen door aanvulling en weglating is alles wat aan een propagandageschrift kon doen denken aan het oorspronkelgk geschrevene ontnomen En zoo wordt t nu in ruimen kring verspreid Aan de Voss Ztg wordt geschreven d at allengs meer en meer aan t licht komt hoe schandelgk slecht de Kussische spoorwegen in Azié zgn aangelegd Niet alleen de Siberische waar de spoorbaan en de sporen niet sterk genoeg blgken te zgn maar nog meer de lynen naar en door Turkestan met name de spoorweg van Orenburg naar Taschkent Telkens worden stukken van de baan door de rivieren weggeslagen Tusschen Aschabad en Merw was de spoorweg van 7 Mei tot Jnli onbruikbaar en moesten de reizigers en goederen op de oude wgze vervoerd worden Een commissie is uitgezonden om den toestand te onderzoeken De Koning en Koningin van Engeland zyn gisteren met het Koninkiyk jacht naar Ierland vertrokken en te Kingstown geestdriftig ontvangen Antwoordende op een hem aangeboden adres zeide de Koning dat de dood van den Paus hem evenveel droefheid in het hart bracht als aan talloos velen van zijn onderdanen Hg wist hoeveel belang Zgne Heiligheid stelde in het welzgn van bet volk van het Britsche ryk uit elk oogpunt beschouwd Z M voegde er bg dat zgn bezoek aan Ierland in een tgdstip viel nu schitterende Verwachtingen gekoesterd werden dat een nieuwe sfeer van bloei zich voor bet land zou openen hg bad vurig dat dezo verwachtingen zonden vervuld worden Ook te Dublin was het koningspaar een ware ontvangst bereid Bg den brand in het hnis van 1 Tree te Rozendaal is voor eene groote waarde aan antiquiteiten verloren gegaan De Tree is als roeper present by alle verkoopingen vooral op boerenverkoopingen kocht hg vele oudheden zoodat hg voor eene groote waarde in huis had Door kenners werden hem onlangs groote sommen geboden Van deze waarde was niets verzekerd De Amerikaansche commissie die Europa bezoekt in t belang eener mnntregeling en de vorige week in Den Haag zich ophield bevindt zich nu te Berlgn Gisterenavond werden hare leden in het Savoy hotel feesteIgk ontvangen door de onlangs te Beriyn opgerichte Amerikaansche Kamer van Koophandel Ook de Mexicaanscha en deChineesche eommissies zgn uitgenoodigd Toen gisterochtend de deurwaarder in de zitting van het kantongerecht te Deventer de beklaagde weduwe X IJ ter verschijning opriep verscheen een ma n als gemachtigde van bekl Hg verklaarde de man van bekl te zgn wat grooje hilariteit veroorzaakte Ja hg was 25 jaar reeds met baar getrouwd Bg onderzoek bleek het woord weduwe abusievelgk op de dagvaarding vermeld te zyn Door papavers gedood De heer Witte deelt in het Ned Tuinbottwblad Sempervirens mede hoe drie varkens wien men uitgetrokken planten van Papaver nndicaule een bekend plantje I nit den bloementuin had gegeven in hooge mate ongesteld werden Na een goed half uur verkeerden zg alle in wanhopigen toestand Met wgdgeopenden bek snakten de arme dieren naar adem Voorgezette melk dronken zg gretig op Eén evenwel die vermoedeiyk de meeste papavers met halfrgpe zaaddoozen had genuttigd zwol sterk op en was spoedig dood De twee andere kwamen het ongevü te boven Papavers bevatten in haar zaaddoozen een scherp vergift opium en daar in veel tuinen tegenwoordig papavers als sngbloemen worden gekweekt verdient het aanbeveling ze buiten bereik der dieren te houden En ook buiten bereik van kUine kinderen Woensdagmiddag is oen meisje van het strandhoofd tegenover het paviljoen van prins van Wied te Scheveningen in zee gevallen Gelnkkig werd dit gezien door een gezelschap van dames en hoeren Een dame en twee heeren liepen gekleed in zee en wisten nog bijtyds de drenkelinge te grgpen en behouden op het droge te brengen Uit Tilburg wordt aan de s Hert Ct gemeld omtrent den dood van den arbeider K Gistermorgen zag een voerman van hier op weg naar s Hertogeubosch op de grens van Enschot en Berkel aan de Ënschotsche laan het lyk van een manspersoon langs den weg liggen Bg nader onderroek bleek het te zyn zekere K een man van ongeveer 60 jaar behoorende tot de losse arbeiders en nog al als ruw bekend Het is zeer waarschynlgk dat hy met een stok is doodgeslagen want hg was ernstig gewond aan t rechteroor dat ook hevig bloedde Al etende schgnt hg overvallen te zyn want zgn boterhammen lagen naast hem De ontboden geneesheer dr Bloemen kon slechts den dood constateeren Voor zoover men te weten is kunnen komen moet de verslagene eergisteren den ganschen dag rondgezworven hebhen verschillende herbergen bezoekende en het laatst gezien zyn op den weg naar Tilburg De burgemeester van Berkel en rgks en gemeente politie uit Tilburg waren reeds vroeg ter plaatse Gistermorgen ten 10 uur arriveerde alhier de justitie nit Breda ten einde een onderzoek in te stellen Het is te hopen dat dit onderzoek meer omtrent deze geheimzinnige zaak aan t licht zal brengen Nader meldt men nog Gistermiddag arriveerde de justitie nit Breda tot het instellen van een onderzoek omtrent de doodsoorzaak van K wiens Igk gisterochtend onder Enschot werd gevonden Dit onderzoek leidde tot het vermoeden dat K een zware slag achter het rechteroor is toegebracht terwgl hg zat te eten Althans naast het lyk en onder het rechteroor hebenden zich bloedpassen en stukken van bebloed gedeeltelgk opgegeten brood Overigens vertoonde het lyk geen sporen van mishandeling waaruit men meent te mogen besluiten dat misschien tengevolge van oen plotselinge val een hersenschudding werd veroorzaakt Het justitieel onderzoek dat tot laat in den avond duurde heeft niet geleid tot aanwyzing van een of meer daders De stranding van het Belgische opleidingsschip de Ville d Ostende op de Snikerplaat dat thans in het droge dok te Vlissingen in reparatie ligt heeft nog oen eigenaardigen nasleep al staat het na te melden feit ook geheel op zich zelf Maandagmiddag kwam een deurwaarder uit Middelburg met het doel beslag te leggen op het genoemde vaartuig Oe commandant echter weigerde den deurwaarder de toegang zoodat het beslag niet kon gelegd worden Dinsdag herhaalde de deurwaarder zyn poging docü met hetzelfde resultaat De commandant van de Ville d Ostende die Maandag na het gebeurde telegraphisch instructies aan zgne regeering had gevraagd hoe hg moest handelen verklaarde daarop nog geen antwoord te hebben gekregen en bleef den toegang tot zgn bodem weigeren Den deurwaarder bleef dus niets anders over dan onverrichterzake huiswaarts te gaan te meer wyi een telegraphisch verzoek aan onzen minister van justitie om bgstand van de gewapende macht voor geen inwilliging vatbaar bleek te liJn De aanleiding tot deze zaak is de volgende De spoorweg maatschappy MecheleuTerneuzen is indertgd 4oor een expediteursfirma in Terneuzen in rechten aangesproken tot terugbetaling eener snrtaxe die de Belgische staat boven het gewone tarief deed gelden De spoorwegmaatschappg riep den Belgischen staat op in vrgwaring De Middelburgsche rechtbank veroordeelde de spoorwegmaatschappg dus indirect den Belgischen staat tot terugbetaling en verklaarde de snrtaxe alzoo onwettig De Belgische staat kwam van dat vonnis in cassatie by den Hoogen Raad der Nederlanden en deze handhaafde de beslissing van de Middelburgsche rechtbank Niettegenstaande dat vonnis in het hoogste ressort bleven alle pogingen om op minnelgke wgze tot de betaling van het door den Belgischen staat verschuldigde te geraken vruchteloos Daarom werd thans deze wegingeslagen Midb Ct Te Pargs heeft een oplichter een bankier op een even gemakkeiyke als veilige wijze beet gehad Hij heeft eenvoudig onder den naam van dien bankier een briefje aan het postkantoor gezonden verzoekende brje Mi en stukken niet langer aan de balO Aar aan zgn adres dat van den oplichter te zenden Natunriyk had hg er vooraf voor gezorgd onder den naam van den bankier logies te nemen in bet een of ander verborgen logement je Den volgenden dag was de bankier ten hoogste verbaasd geen enkelen brief te ontvangen Hg zond een boodschap naar het postkantoor en vernam toen tot zyn ontsteltenis en schrik dat zgn brieven reeds aan een ander waren afgegeven Men deed een onderzoek aan het opgegeven adres maar de vogels was reeds gevlogen Hy bad een groot aantal brieven gekregen zeide de logementhoudster Aangezien de post te Pargs aangeteekende brieven aan huis bezorgt kan de oogst van den oplichter vrg aardig zgn uitgevallen De bladen spreken er schande over dat de pastadministratie zich zoo gemakkeiyk laat verschalken Zooals de zaken staan kan een ieder zich de brieven van een ander doen toezenden zonder dat eenige andere formaliteit daartoe noodig is dan üet schryven van een briefje onder valschen naam aan het postkantoor Gedurende het afgeloopen jaar zgn te NewYork 451 190 mannen en 180 096 vrouwen als landverhuizers aangekomen Van dezen waren respectievelgk 53 197 en 20 224 Dnitschers Italianen kwamen er meer dun 210 000 het aantal vrouwen onder hen was betrekkelgk gering niet meer dan 40 000 Van die Italianen komen de meesten alleen om eenige honderden dollars te verdienen en daarmede naar Italië terug te keeren Stadsnieuws GOUDA 23 Juli 1903 Heden morgen had in den tuin van de Sociëteit Ons Genoegen een Concours plaats van trekhonden ingespannen en los Als keurmeester fungeerde de heer L Sogers uit Amsterdam Een 38 tal honden was aangegeven Bekroningen werden uitgereikt aan Reuen 1ste prjs A Snoek Gouda met Leeuw 2e Bello 2e G Rademnker Lekko 3e B Roos Castor 3e A Deelen Stolwgk Bello 3e W Kranendonk Gouda August 4e J Langerak Bruno 4e C A V d Broek Prins 4e M Baas Prins 4e P V d êroek Snoek Zeer eerv verm A SpeksnUder Stolwgk met Ner Teven 3e pry C A v d Broek Gouda met Hector 3e A Verstoep Gouderak Prin 4e G Hol Waddingsveen Tiras Zeer eerv verm L v d Heuvel Stolwgk met Bello Eenspannen Ie prgs W Kranendonk Gouda met August 2e B Roos Castor 3e G Rademaker Lekko 3e J Langerak BrBno 4e A Deelen Stolwgk Bello 4e M 6aas Gouda Prins Zeer eerv verm A Verstoep Gonderakmet Prins Eerv verm Wed Middelkoop Hekendorpmet Prins Meerspannen Ie prgs A Snoek Gouda met Leeuw en Bello 2e C A V d Broek Gouda met Prins en Hektor 3e P V d Broek Gonda met Snoek en Geel 36 E V d Bas Moordrecht met Snoek en Geel 4e A Speksngder Stolwgk met Blom Nero en Betsy Eerv verm J van Oye Waddingsveen met Bello en Prins Zeer eerv verm Wed Middelkoop Hekendorp met Prins en Bello Bestnursprys vdor de beste kar P Plak te Haastrecht HARKTBERICHTEN Oonda 23 Jnh 1903 GRANEN Tarwe tnet iets meer vraag Overigens onveranderd Tarwe Zceuwsche 8 25 i f 8 60 Mindere dito 7 50 ü 7 75 Afwijkende 6 25 4 7 Polder 650 4 740 Rogge Zceuwsche 5 50 4 5 75 Polder i Buitenlandsche per 70 kilo 4 ƒ Gerst Winter 4 Zomer S Cbevallier 5 15 i 5 7SHaver per heet i li J 3 60 per 100 Kilo 6 75 4 7 50 Hennepzaad Inlandsche 4 Buitenlansch 4 Kanariezaad 10 4 11 50 Koolzaad a Erwten ICookerwten 4 Niet Itookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 K 1I0 a booDcn Bruine boenen 4 Witte Boonen 4 Paardeboonen 4 Duiveboonen 4 ƒ Mai per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 35 4 6 50 Foxanian 4 Odessa 6 50 a 6 75 Cinquantine 7 50 4 7 75 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel matig prijzen zeer hoog Vette varkens goede aanvoer handel vlug 18 4 10 ct per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel flauw 16 417 ct her half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw o 60 4 0 90 per week Vette Schapen geen aanvoer handel geen 4 Lammeren goede aanvoer handel vnjw 16 4 ƒ ao Nuchteren Kalveren red aanvoer handel zeer vlug ia 4 16 Graskalveren geen aanvoer Fokkatveren 14 4 ƒ ao Kaas aangevoerd 127 partijen handel vlug ie kwal 25 4 27 zde kwal ao a 23 Zwaardere 27 Noord hobandsche 4 Boter redelijk aanvoer handel vlug üoeboter iio i 1 20 Weiboter 95 k i io Prijsvermindering van Parasols VAN OS Az Kleiweg K 73a GOUDA Telephaon m 39 Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Juni Johanna ouders A Bos en J W Karroman GEHUWD 22 Juni T Heggen en J C den Edel E H van der Eng en C van As Reen wijk GEBOREN Margaretha Nicoletta ouden J de Jong en M M van der Helm Hendricus Joseph ouders G Straver en it van Lent Teuntje ouders A van dei Berg en A Perdyk GEHUWD ï Versluis en A M Schoonderwoerd en COSTUMES worden tot veel verminderde lirijzen OPGERUIMD D SAMSOM iüVERTElNTIEN V Ondertrouwd L A SJOUWERMAN KN ROSALIE POLAK Huweiyksinzegening 11 Augustus a s Amstbbium 2 j j j 1903 Gouda Volstrekt eenige en algemeene Kennisgeving Receptie 11 Aug a s Lange Tiendeweg 76 van 2 tot 4 uur OFENBABE mSOOFINS ten overstaan van den Notaris C A v n BLARICÜM te Amersfoort op rrffOag 3i JhU M903 des morgens 11 uur in bet kolfiehuis hst Vai kjk te Ainersloort van de BlrvkcrU Wascli Glans en Strljklnrlcbling genaamd DE VOLHARDING met WOONHUIS WASCHHÜIS en SPOELBAK SCHUUR en DROOGINRICHTING ERF TUIN en BLEEKVELD benevens HEGKEi IIUI $ met SCHUURTJE en PAKHUIS ol BERGPLAATS met ERF en TUIN alles aan elkander zeer gunstig staande en gelegen te Amersfoort even buiten de Kleine Koppelpoort onmiddeliyk aan de spoorlgn ende rivier de Eem ter grootte van 31 Aren 22 Centiaren Te veilen in 3 perceelen en massa Betaaldag der koopppnningen 31 October 1903 Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris Zuidsingel 49 Amersfoort