Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1903

flnancieele oilers is de Beiersche algevaardigde dr Heim veroordeeld tot tien marli boete Het Reichsarbeitsblatt bevat voor de eerste maal een werlilooslieidstatistiek gegrond op gegevens verstrekt de vakvereenigingen De statistiek loopt over 213 962 personen dus ongeveer vier procent van de naar de volkstelling van 1895 eenig bandwerk uitoelenende personen 5 445 759 en van dit getal van 213 962 personen waren er op den laatsten dag van het tweede kwartaal van dit jaar 675H das 3 2 procent werkloos terwyi de vakvereenigingen te zamen releveerden 172 390 dagen van werkloosheid met 258 414 mark aan ondersteuningen Door de Kamer van Strafzaken teAken is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf de vroegere restanrateur Honbennit Aken die in Brazilië werkzaam is geweest als bediende aan een Daitscbe Banken die in die kwaliteit met twee anderen wissels vervalscbte voor 120 000 mark en op devlacbt ging Te Genua werd hij aangebonden met veertig duizend mark in zijn bezit ÖBOOT BmTTillSlK De premier Ballonr verklaarde eergisteravond ir het Lagerhuis dat hem niets naders bekend was aangaande eenigerlei bondgenootschap tusschen Spanje en Frankrijk en ook niets van een vergeiyk Over t geheel kunnen de koning ende koEingin wel tevreden zijn over de hunte Diblin bereide ontvangst daar er geenincidenten voorgekomen z jn en de menBchen honsch niet onvriendelijk waren dochvan geestdrüt kan eenvoudig geen sprakewezen In antwoord op hém aangeboden adressen verklaarde de koning met genoegen vernomen te hebben dat onder liet lersche volk een geest van boop en een ondernemingszncht zijn ontwaakt die het beste doen hopen voor de toekomst Het zon den koning een bron van groot geluk zjjn indien het tijdperk van zjjn bestuur mocht samenvallen met een nieuwe aëra van socialen vrede on van vooruitgang in handel en industrie en Ierland BINNENLAND STATEN ÜKNKKAAL BEBSTB KAMGIt Zitting van Donderdag 23 Juli Aan de orde was het wetsontwerp betreffende de bepalingen omtrent den accijns op suiker overeenkomstig de Brusselsche conferentie Op verschillende onjuistheden wees de Uinlster van Financito in de gemaakte bedenkingen Onjuist is het dat de regeering ten doel zon hebben den invoer te verhoogen Wanneer het onderzoek van den toestand der suikerindustrie zon aantoonen dat onze suikerindustrie in goed geoutilleerde fabrieken zonder een snrtaxe niet in stand kan blijven zat de Minister de eerste zQu om Burtazo voor te stellen Naar aanleiding van een vraag wat der Regeering bekend is omtrent de meedeeling in de N R Ct betreffende reaoluliën door de vertegenwoordigei s der suikernijverheid aangenomen ten doel hebbende te verhinderen dat de Engelsche markt met suiker wordt overstroomd en in hoeverre dit bericht juist is antwoordde de Minister dat hen dit bericht in hoofdzaak juist schijnt De Begeering beeft echter nog geenerlei officicele mededeeling ontvangen Op zich zelf beschouwt de Minister die zaak van ondergeschikt belang Ook de Engelsche handolBwereld laat er zich zeer sceptisch over nit Mr Van den Biesen laakte het dat de Begeering onze suiker industrie niet beschermt tegenover bet buitenland en beweerde dat vooral in het zuiden des lands tegenover den Minister van Financiën groote verbittering beerscht omdat hjj nalaat de suikerindustrie van een wissen ondergang te redden Ook eenige van sprekers politieke vrienden oordeelen s ministers bonding vreemd onverklaarbaar onvoorzichtig en moeilijk te rechtvaardigen Spr hoopt dat de Minister niet te Iaat met maatregelen zal komen De heer Breebaart oordeelde dat de voorstanders van surtaïe hefflrg zeer overdrijven omtrent den toestand der suiker industrie HU achtte de nadeelen dor snrtaxe grooter dan do voordeelen Als de biotenprSs voortdurend daalt kan het land zeer goed met andere producten worden bebouwd Spr verheugt zich dat de suiker belasting voor 190G moet worden herzien met bedoeling haar belangrijk te verlagen De hoer Dojes verdedigde het standpunt der regeeriiig maar bepleitte eveneens verlaging van den sniker accöns De heer Godin de Beaufort voreenigdo zich met de afwachtende houding der regeeriug Spreker kan niet iniiep dat de accgns verlaging aanbeveling verdient en droog bjj de regeering aan op spoed tot onderzoek naar den toestand der sniker industrie De Minister van Financiën antwoordt dat het onderzoek der boeken van eenige suikerfabrikanten door hem zal geschieden op verzoek der betrokken personen zelf Ueenszins heeft hg zich daartegen terstond verzet Het verschil tusschen andere invoerrechten en de surtaxe is dat de laatste geen bate oplevert aan de schatkist doch aan de bil de suikernijverheid betrokkenen Dit verschilpunt raakt het hart der quaestie De Minister protesteert er tegen dat de suikerindustrie een bete noire van den Minister is Het is veeleer een canchemar van hem Het wetsontwerp wordt zonder stemming goedgekeurd Na goedkeuring der notulen gaat de Kamer op reces VM Budolstadt wordt gemeld dat Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik daar in de tweede helft van Augustus een tgd lang zullen vertoeven en dat de Koningin daar baren verjaardag denkt te vieren Voor dien dag zou o m groothortogin Marie van Mecklenburg Schwerin overkomen Intusschen meldt men nit den Haag Naar aanleiding van boitenlandscbe berichten betreffende een aanstaand verbiyi van H M de Koningin in Duitschland gedurende de gebeele maand Augustus kau worden verzekerd dat H M op Haar verjaardag stellig hier te lande hoopt te zgn Uit het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de instelling van landbouwraden biykt dat een geregelde vertegenwoordiging van den landbouw bg verschillende leden weinig bgval vond Zeer veel leden echter erkenden de behoefte aan een wetteiyk georganiseerde landbonwvertegenwoordiging Velen hadden echter tegen de voorgedragen regeling zooals ze daar ligt zoo overwegende bezwaren dat zg niet voor het ontwerp kunnen stemmen Zy hoopten alsnog op een bevredigende oplossing der bezwaren Verscheiden leden hadden bezwaar tegen een vertegenwoordiging van land en tuinbonw en velen achtten niet opneming van veldarbeiders in de vertegenwoordiging een font Ook tegen provinciale landbouwraden hadden vele leden bedenking andere niet De rgkslandbouwrnad vond meer aanhangers In een nota bepleit de heer van Dedem het corporatieve stelsel voor de samenstelling der provinciale landbouwvortegenwoordiging Op een adres van den Nederlandschen slagersbond om afschaffing van den accgns op het geslacht hoeft de minister van financiën geautwoord dat voorloopig daaraan niet te denken valt Do N D Ct verneemt dat verwacht wordt dat het aantal studenten aan de polytechnische school bg het aanstaande studiejaar tot 1000 zal stygen jetnengde Berichten Uit den Haag meldt meu Zaterdag zal de geheele niemite winkelgalerg aan den strandmuur te Scheveningen gereed zgn en in gebruik worden genomen De arbeid aan de verdere werken zal met dien dag worden gestaakt om het seizoen niet te storen maar zal dadeiyk na t seizoen worden hervat Het V meldt dat twee personen uit Amstetdam gistermorgen de stoute schoenen hebben anngetrokken voor een voetreis naar Bome Ze nemen alleen wat kleeren en eeti hangmat mee en zgn van plan buiten te overnachten Verder moeten zy al reizende aan den kost zien te komen Men schryft aan het Hdbl uit Umuiden van 22 dezer Gistermiddag waren wg getuige van een eigenaardige plechtigheid Uwe lezers herinneren zich ongetwyfeld de redding der bemanning van de Noordsche bark Nora door den stuurman Bertnt Krab en den matroos Cornells Oldenburg van den stoomtrawler Holland III der Naaml Venn Stoomvisschery Umuiden Hunne moedige daad had de opmerkzaamheid getrokken van verscheidene personen in verschillende doelen des ryks Zoo was by hot Hdbl ingekomen een bedrag van f87 50 t welk door de redactie reeds aan de beide helden was overgedragen Gistermiddag nu werden hun door den heer Weerts burgemeester van Velzen uitgereikt twee zilveren bekers welke voor dit doel door een edelmoedig Amsterdammer waren geschonken De eerste beker bestemd voor Bertus Krab was van binnen verguld en bet daarop gegraveerd opschrift Inidde Den held Bertus Krab 7 July 1903 De tweede beker was niet verguld en ook eenigszins anders gemodelleerd hierop was gegraveerd De held Cornelis Oldenburg 7 July 1903 Nog kwamen op de beide bekers voor in zeer kleine letters C H waarpcbynlgk de initialen van den mildeu gever By de bekers was voor elk nog een verrassing gevoegd in den vorm van een couvert waaruit een bankbiljet van f25 werd ontsloten Verder werd hun nog ieder f 10 uitgereikt eveneens door een bewonderaar aan de burgemeester toegezonden Met een zeer hartelgk woord werden deze geschenken door den burgemeester aan de helden overhandigd Het was hem een voorrecht waar hg zoo dikwerf iemand moest ontbieden om een reprimande in ontvangst te nemen nu hen beiden te mogen ontvangen om een biyk van hoogachting en waardeering ter hand te stellen Als burgemeester dezer gemeente stelt hy er groeten prgs op dat daar mannen en jongens worden gevonden met Hollandscb bloed in de aderen die hun leven waagden om dat van anderen te redden Hy hoopte dat het hun op hun verder levenspad wel roocht gaan dat hun kinderen en kindskinderen nog vol vereering deze bekers mogen aanschouwen en bewaren en nog vol bewondering mochten terugzien op de moedige daad waaraan deze ter herinnering strakten Vervolgens werd bg monde van den beer Vuerhard directeur der My Stoomvisschery Umuiden meegedeeld dut van den beer Teves by hem was ontvangen een bedrag van f 56 50 en van een ingezetene te dezer plaatse nog f 3 Daar nog meer te wachten staat wenscht de directie der My Umuiden deze gaven byeen te zamelen en ieder der belden een spaarbankboekje met bet hun toekomende uit te reiken Stunrman Krab bedankte namens beiden en verzocht hun besten dank aan degenen die ben wel wilden gedenken over te brengen Omtrent den bejaarden man wiens lyk gevonden is op de grens van Enschot on Berkel wordt aan het Dagbl v N B gemeld Men beweert wel dat Kouwenberg algemeen bekend onder den naam van Peerke Papen getroubleerd was daar hy dikwgls zoo vreemd kon doen Dinsdag nog kwam hy bg een Enschotschen boer die hem een stuk brood gaf Daar vroeg Kouwenberg om een emmer water bewerende dat hg met den Heiligen dag van Petrus en Faulus een zonnesteek ad gekregen Toen hem het water was gegeven stak hg er zgn handen diep in maakte zyn hoofd nat en ging liggen spartelen op de weide Ook was Kouwenberg geen vgand van jenever Om maar aan drank te komen verpande hg alles in Cafe s wat maar eenige waarde had wanneer hy geen geld had Laatsteiyk nog zgn zyden halsdas welke hg evenwel Dinsdag nog gelost bad Dinsdagavond half acht was hy in t café Wolffs te Knschot waar hy een glas bier gedronken heeft Boeren aan de Enschotsche laan wonende zagen hem dien avond circa negen uur welgemoed voorby stappen zoodat dus de vermoedeiyke moord even over 9 uur zal geschied z l Een der redactieleden van het Volk ontving nit de gevangenis te Haarlem van den sociaal democraat Fr van der Goes een briefje waarin deze mededeelt dat hg zich zeer wel gevoelt en gverig aan het werk is De beer Van der Goes vertelt verder dat alle beambten zeer vrlendeiyk zgn de direc tenr in de eerste plaats Hy noemt de preek die hg Zondag te hooren kreeg abominabel Overigens was het een goede tydpasseering Ten slotte verzoekt de hoer Van der Goes van serenades verschoond te blgven Het bekende kasteel te Wgcben bg Ngmogen dat in het laatst der 16e eeuw gebouwd werd door Dom Emannel van Portugal is in publieke veiling ingezet en met 760 hoogen gebracht op f 21 250 Het is groot 4 88 52 H A Uit Dinxperlo wordt aan de Arnh Ct gemeld De bakker A H een Hollander in het naburige Snderwick die vroeger bier woonde heeft van de I rnisische overheid bat bericht ontvangen dat zgne zonen niet meer in Pruisen mogen komen omdat zy als militairen niet in Holland hebben gediend en voor den dienstplicht in Pruisen niet in aanmerking konden komen De vader die van den commissaris der Koningin in Zuid Holland bet bewgs ontving dat zgn zonen niet in de termen van den Nederlandschen militairen dienst vielen heeft de hulp van den Nederl gezant te Berign ingeroepen Er staan nog meer HoUandsche jongelingen op de nominatie om die reden te warden uitgewezen Men meldt aan de N B Ct Omtrent de Helmondache B K Spaarbank quaestie vernam ik nog dat de pao ningmeester K die eerst kortelings is gehuwd nog afwezig is Men zegt dat de familie de zaak in orde brengt Er wordt gesproken over een som van f 6000 van andere zgde wordt van f 80 000 gesproken Benter seint nit Beriyn Moritz Levy de kashouder der bekende Beriynsche korenkoopersfirma Kemper Co is voortvlnchtig na meer dan 200 000 mark verduisterd to hebben De 12 jarige Johannes Zander te Amsterdam begaf zich Woensdagmorgen 8 uur reeds met een vriendje op weg naar school Op de Lynhaansgracht bg de Westerstraat gekomen zagen zy een petrolenmschuit liggen die door den regen zeer slipperig was geworden De jongens besloten wat op de schuit te gaan spelen doch het duurde niet lang of de jonge Zanders gleed te water Op het hulpgeroep va zgn vriendje kwamen spoedig een aantal bewoners dier buurt toesnellen Eén van hen sprong te water om den jongen te grypen doch hadden de andere toegeschotenen hem niet gered bg ware zeker verdronken Daarna begaf zich een tweede persoon te water maar ook dezen mocht bet niet gelukken welke pogingen hy ook aanwendde het inmiddels gezonken knaapje op te halen Ten slotte kwam de sigarenmaker H M de Brngn wonende op den hoek van de Slootstraat en Lynhaansgracht toesnellen met een haak waarmede hy naar den drenkeling begon te dreggen Het dnurde evenwel een geruimen tyd eer hg met den haak de kleeren van den jongen kon vastkrggen Toen men dan ook eindeiyk den jongen op de schuit had gehaald bleken de levensgeesten reeds geweken te zyn Zaterdagavond bood de lirma Stork en Co te Hengelo aan het personeel der machinefabriek met hunne vrouwen of meisjes een feest aan ter herdenking van het feit dat eenige tgd geleden de 2000ste ketel werd afgeleverd en ongeveer terzelfder tgd de nieuwe gieterg in gebruik werd genomen Het feest bood de meest mogelgke afwisseling en werd bekroond door een fraai vuurwerk waaraan groote kosten waren besteed terwgl allen op milde wyze werden onthaald Sultan Abdul Hamid die zooals men weet uit angst voor een moordaanslag of vergiftiging geen rustig oogenbiik in zgn leven heeft verkeert na den moord op het Seivische Koningspaar in een toestand van zenuwachtige overspanning die zich openbaart in allerlei buitengewone voorzorgsmaatregelen en vele inhechtenisnemingen van officieren ambtenaren bedienden enz Uehemed AU Bey hoofd der geheime politie en een adjudant van den Sultan zyn onlangs ook in hechtenis genomen en verbannen Op de bloedverwanten van den Sultan wordt zeer nauwlettend toezicht gehouden en niet bepaald uit angstvallige zorg voor bun persoon zy mogen in geenetlei verkoer staan met officieren of ambtenaren en twintig officieren zgn naar afgelegen garnizoenen ver bannen alleen omdat zg leden van des Sultans familie hadden gegroet 18 19 en 20 Juni werden van den gouverneur van Sumatra s Westkust de volgende telegrammen ontvangen Patrouille vond 13 Juni doesoeoTanahkampong geheel bewoond Op 5 voorlaadgeworen werd beslag gelegd kolonnewegwerd door bevolking aangelegd TransportBawangKota Limausaring geschied doorbevolking Depati Toedjoeh Door Eawang zgn 149 geweren en donderbnssen ingeleverd Hoofden Soengei Penoeh Depati Toodjoeh Semoeroet en Karamanten wordt opgedragen koelies op communicatielgn te leveren Hoofden Penawar berichten dat verlies vyand 12 dezer 66 doeden en ongeveer 100 gewonden bedroeg TanahHiang Tinggiebereid verzet voor kolonne 14 Juni daarheen uitgerukt Bewoners waren Kevlncbt doesoen werd doorzocht buit 6 geweren en 1 donderbns Doesoens Betong Koening enKota Baroe Hiang werden gedeelteiyk bewoond bevonden houding hoofden en bevolking onderworpen gezondheidstoestandzeer gunstig 16 Juni onderwierpen zich hy kolonne kommandant onvoorwaardelgk Depati Batoe Hampar of Atoer Boemi en Depati Toenggal beiden van de mendapo Hiang eerstgenoemde leider van het verzet in Selapan en Tiga Halei kain is niet alleen hoofd der mendapo Tanah Hiang doch wordt als hoofd beschouwd vau de geheele confederatie der Selapan euTiga Halei kain en speciaal als hoofddepativan lapan Halei Kain Door Bawang 16 juni nog 43 en door doesoen Tanah Kampong 62 voorlaadgeweren ingeleverd m Drie secties onder kapitein Jonker vonden 15 Juni Tanah Hiang Tinggl bewoond doch Depati Atoer Boemi niet aanwezig Aan wegen werd door bevolking ingevolge opdracht gewerkt Twee secties qnder stafchef bezochten Mendapat Depati Toedjoeh Semoeroet en Karamanten en keerden langs oosteiyk gebergte naar Bawang terug Karamanten onderwierp zich Hoofddepaties werden meegenomen om opwachting te maken hg kolonnekommandant kolpnne gaat 17 dezer naar Hiang Soleman Tandaran Agoeng Lempoer westrand meer Soengei Penoek en Bawang Tocht zal vurmoedelgk 4 dagen duren Gezondheidstoestand gunstig Te Koewncht in Zeeuwsch Vlaanderen beeft een klompenmaker een der duiven gevangen die op Ajaccio zgn opgelaten Hy gaf den eigenaar een beer uit St Nico laas in België daarvan kennis en deze kwam onmiddellgk per rgwiel om zgn duif in ontvangst te nemen en weer op te laten De duif zal nl nog best een prys kunnen behalen want de reizigers komen zeer traag aan Het schgnt dat ze in het zuiden van FraiÉryk door regen en hagelbuien overvallen zyn en uit den koers geraakt Te Delft vervoerde iemand een wagen met gras die de aandacht der politie trok By onderzoek bleek dat onder hot gras een koe met afgesneden nek verborgen lag Door de politie en ook door rykaarabtenaren is wegens ontduiking der wet op de accgnzen proiesverbaal opgemaakt Kapitein W Voorswinkel 48 jaar oud varende op het rgnscbip Greta Lnise van Mulheim a d Oder geraakte gisternacht te Terneuzen bg de opschntting beklemd tusschen zyn eigen schip en do Engelsche stoomboot Faraday De man was onmiddellgk dood en laat een weduwe met acht kinderen na Juist twee maanden geleden verdronk zgn 16 iarige zoon Stadsnieuws f GOUDA 24 Juli lUOS Wy vestigen de aandacht op achterstaande advertentie van het Nederlandsch Tooneelgezelschap dat in de volgende week bier tor stede zal optreden AVas de laatste jaren de schouwburgtent geplaatst op de Markt thans wordt die geplaatst op een terrein aan de Boelekado vlak naast de Sociëteit Ons Genoegen Rustiger standplaats had men moeiiyk elders kunnen vinden daar toch het straatrumoer dikwgls zoo hinderlgk was dat men verschillende passages miste waardoor bet geheel in het stuk verbroken werd Wy hopen dat de schouwburg dit jaar drukker bezocht zal zgn dan vorige jaren daar eeu der grootste hinderpalen is weggenomen Door de politie uit Zevenbergen is overgebracht een minderjarige uit deze gemeente die zwervende was aangetroffen Omtrent het circus en specialiteiteu gezelscbap directie de bh Jacques en Budolpbe lezen wg in Westergoo Nieuws en Advertentieblad voor Bolsward en omstreken het volgende Donderdagavond werd de eerste der vier voorstellingen alhier gegeven in den circus onder directie van de bh Jacques en Rndolphe dat geplaatst is op het Hengstepad alhier Het opgekomen publiek was zeer talryk en ok den volgenden avond waren de rangen tameiyk goed bezet Wat dit gezelschap te aanschouwen geeft is een kykje overwaard De verschillende nummers werden met belangstelling door de aanwezigen gevolgd Op het gebied van acrohatique werden meesterstukken verricht en ook de paardendreseuur dwong ieder tot bewondering De beide clowns gaven het publiek stof door hunne aardigheden en kwinkslagen eens harteiyk te lachen De voorstelling werd besloten met eene pantomime voorstellende Een episode uit het Pargscbe artistenleven Deze pantomime werd los en vlug afgespeeld en viel wel in den smaak der aanwezigen Met gerustheid durven wg den belangst Uden een bezoek aan dezen circus aanbevelBB Rechtzaken Aan het verslag in de Leeuwarder Courant van de bebaudoling van de zaak van den lotcrgzwendel te Sneek tegen J C Heller makelaar te Buiksloot ontleenen wg de mededeeling over het verloop der zaak door en oUcier van justitie zooals dit in het verslag wordt medegedeeld Bypkema was in moeiiyke financieele omstandigheden en hoopte zich door een verloting daaruit te redden Zyn goederen zouden de basis zgn voor de operatie Die goederen waren volgens deskundigen met f 8000 ruim betaald zooveel bedroeg ook de hypotheek Helling wist niet eens dat de goederen bezwaard waren Melchers Groenbeide en Helling waren in Botlerdam Amsterdam en elders te goed bekend alzoo moesten de twee anderen de loting dekken Zoo gaat spreker verder met op te noemen wat zy reeds deden Tot de leiten komende staat bet vast dat beklaagde niet beeft opgelezen het door Groenheide overhandigde nummer 40363 maar 4363 vast staat ook dat dit nummer niet in het kistje was En al ontkent nu beklaagde dat dit met opzet is gebeurd voor spreker staat de kwade trouw vast Die kwade trouw blgkt verder uit de onregelmatige wgze waarop detrekking plaats vond Het eerst trekkenvan de prgsnummers toch zet de deur openvoor allerlei knoeieryen Naast beklaagde lag de lyst met deonverkochte lotnummers allereerst die vau 125000 Beklaagde die de hoofdman was indeze zaak ontkent eigenaardig genoeg alhet hem bezwarende Terwgl door drie getnigen is verklaard dat beklaagde wel degeiyic eerst het nummer aflas voor hg het opteekende wordt dit door hem ontkend hg weet wel dat daar het hoofdbewys voor zgn kwade trouw zit Eigenaardig maar voor spreker gelukkig is dat eerst 4863 werd gezet Toen bleek dat de eerste 8 een 3 moest zyn r am het wantrouwen toe Toen daarop het lotnummer van do hoofdprys werd opgevraagd door het pnbliek werd dit geweigerd Natnuriyk de heeren wisten wel dat het nummer dat opgegeven was zich niet in het kistje bevond 4 Door de rechtbank is reeds gewezenop de nummers welke op twee wgzcn kunnen worden gelezen Maar spreker wil nog constateeren dat er zeker nog nooit een amalgama van nummers in een verloting is voorgekomen als hier De loten zgn op alle mogelgke iï gzen beschreven of bedrukt met allerlei soorten van inkt en met potlood Er was geen ambtenaar voor het contro leeren toen de Vries niet berekend bleek voor het oproepen verving men hem eenvoudig door eon der belanghebbenden t Is talles zonderling in deze zaak Van de 100 000 loten is slechts een klein doel verkocht Het gebeele optreden van dezen beklaagde ook tegen zgn medeleden geeft stof totwantrouwen Hg deelde hun niet eens mee dat er nog wel 50 000 loten onverkochtwaren ♦ Ten slotte wil spreker nog hierop wgzen De inlichtingen omtrent dozen ontvangen qualiflceeren hem als een flosschentrekker als een man zonder crediet Op dit oogenbiik is te Amsterdam nog een zaak tegen hem hangende oök over een verloting Hg brengt onberekenb ar nadeel teweeg aan een groot aantal personen die denkende och laten we de kans ook eens wagen van hnn spaarpenningen worden beroofd Alles in deze verloting was berekend op atzetten Zoo iemand moet gevoelig gestraft worden Onder oplichting kan t feit niet worden gebracht Sprelter meent echter dat door bet verhoor dnidelgk aan t licht is gekomen dat de trekkingslgst dopr beklaagde aangehouden de basis vormde voor de ofücieele en dat deze dus vormt een geschrift in den zin van art 225 van het Wetboek vau Strafrecht Spreker vordert op grond van het voorgaande veroordeeling tot 3 jaar gevangenisstraf J H Koolbergen commissionair in effecten te Utrecht is door de rechtbank aldaar wegens den bekenden aanslag op den effectenhandelaar Pryda op den 4en Juni jl gepleegd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis De eisch was 2 jaar PosterUen eo Telegraphic Bevorderd 16 Juli tot hoofdcommies der postergen L M Snellen van Vollenboven N J van Aken J J G StUtterheim P W Papegaay P H L Verwey F J W van Goor T J Montyn A G J Geysen H J C Jansen J P Ooms G J Balfour van Burleigh J Boomsma J H de Witt D J Bekaar T de Groot J P W Caland A W Boon J C de Vulder van Noorden A de Kok J Post D van der Hoek H F de Bruyn Tengbergen W J P Kroef M Zandee thans commies der pusteryen van de eerste klasse tot commies der postergen van de 1ste klasse D J Brakenburg Jr met bepaling dat hg rang zal nemen onmiddelgk na den commies der postergen Iste klasse H Boonacker J H de Laat de Kantor J Brester K Schraver J F Abbema Copes van Hasselt D van Hoytema N C Muller F I van Scbeers A W Kymmell J J C de la Sablonière van Eelde W G A Feltzer W C Callenl ls A WSchgel van SohUd wolde H J Huiskes C Schreuder J F Damsti P J B B Wakkers A van Cappelleu B Meylik L de Wit C W Hegdeman G J Stellenboom G van Grafhorst P B A van der Voort Maarschalk A M Lagerwey M L Pleyte J Besseling H A M do Bruyn J C Bondam H B Graswinckel C Zym V C E Dittlinger jbr A E van Foreost V V van Cammingha A P S van Galen J A Janssen A j F Wouters W Huisman jr G J van Gortel J F Rommel J W Nortier W van Ryn J J van Houweninge J van Nymegen Sohonegevel L H Barteliuk J van WieringhenBorski P N L Feltzer P M A van Wyk J G van Bruggen D van Beusekom M C van Pellecom F J W Schoon H L Dik H P J Huiskes B ten Cate H G van der Woerd C H Windt D Schotanus thans oommies der postergen 2de klasse tot commies der posteryen van de 2de klasse F J Mgnssen met bepaling dat bg rang zal nemen onmiddellgk na den commies der posteryen 2de klasse H J J L Gout J B A H Schiltz m t bepaling dat hg rang zal nemen onmiddellgk na den commies der posteryen 2de klasse H J M A Janssen J M Lietz met bepaling dat hg rang zal nemen onmiddellgk na den commies der posteryen 2de klasse K A van Langeraad jr G 6 Beuningh jhr G K van den Santheuvel H Kanning D Bamondt jr M A Bamondt K A Hegblom G O Kluit A Busacher L P J M Trnffino J D Udo I Ie Grand W H van dor Meulen J Ottens J van Tonderen jhr J E von BUlow J Lazonder 0 van den Toorn H C Bongenaar C F D Nagel A C Abbing R Benthem J B Visscher B Boogaart J P Haanschoten H J Eyssel Th Aberson W G H ie Fevre J Booster J C Nieuwenbuys J Kaan D L Buchli Fest N Kluyver J Brandon Bravo J P Welman K van Ham J Smit F van Eek L J Kuiper J Bonman G J van Mansvelt jbr J de Oasembroot mej G W A A van der Ent mej L C Cochius L Witmaar A W Vermeulen C Visser L de Boer van der Ley H Rieteraa J P J do Kleyn J F H Heidenrjjk E G Bgstenbil mej D E Walthoer J A Feickens D J de Boer T Overdiop raoj R S van Gigch O A L A H Goraorda Tbesing N C A Hakbyi thans commies der postergen 3de klasse tot commies der postergen 3de klasse C C M Ligtenberg K Singels L E Bosch H B baron van der Feltz J M Bekaar C Kuipers H M Bouwmeester E F W Hagedorn mej J M ten Holten T Bloos L j Lgkloma C Bicker Caarten D Aeyelts A H Soutendyk thans com der post 4de kl tot commies der postergen en telegraphic 3de klasse K F Ehrmann D H J Vinkenborg J G H Dhont J C Fehr A C A Pisters G Spoon A Smit P C W Worst J S Kniphorst C Evenbiy H B Jansen W de Vries J C C D Pronk G J D Degenaar A van den Eelaart A P F Duynstee J 6 Wugster B J E ten Brink P J N Hofsiag F Leinweber P Schmidt M in den Berken H A M van Peppel J Benier W Koezen J Ebens J C Maas mej A J O de Bidder J H Parker Verboom mej J M Ledeboer J Scbolten thans commies der posteryen en telegraphie 4e kl tot hoofdcommies der telegraphic J M van Aken A Obbens W F H Bronner A ïimans J C Hermann D Hoffman J H Jansen I Waterman J A Ilsink J Graf J H Keinpor J J van KersbergenH Vizjévene C C Gorter C J de Back G H Peerboom J Zittersteyn D P Binders C W van Byievelt J H Schwaanhnyser F H Dangremond C A Sprayt L de Veer F Allen H G Icke J B van de Haar H J P van Batenburg B J A Rust W Smits R van der Vegt J Wannee B G van Enck W A Rtthling H Groenendgk C Schwaanhuyser W W Knoth P Weyers H Moll thans commiesder telegraphie 1ste klasse tot commies dertelegraphie Iste klasse M Hillen J A Koudys ö J Falk H Brouwer T A vanHeltei J Vergouwe J Bgenga H Pauwola C of C J de Witte J H E d Arnaud D van de Rotte W H M de Veer F W van Menrs T G de Jong P Nieuwenhuizen D B vari Urk G J A Menningb J C itmarsch H W Huysman H W Butenuth T Viel C F Jibben W R J Hackfoort J D Kelder J P A Hendrikx D J Huyer A Meilink W Croon A Klok J B van Beek E J van Lionden J E L Eugtenbnrg J L Bloemen H de Graatf H Froie A G Brumsen H F Oldendorff F Armand A M Kok A F J Kleyn J Buisman J J Hetterschy C Dronkers B van Oyck F Ketner M C Knyper P H Groenemeger B A Dekker thanscommies der telegraphie 2de klasse metbepaling dat de commiezen der telegraphieIste klasse M Hillen J 6 van Oosterhondt J A Koudys G J Falk en H Brouwerin de aangegeven volgorde rang zullen nemen onmiddellgk na den commies der telegraphie Iste klasse P 8 van Kuyk Ir tot commies der telegraphie 2de klasse J k Rongen F J van Vloten F W J Tethof J Blitz G E de Groot A J van Ree J N Pisuisse J Goohsen Czn T van Asporen B Eoeterink jr T J Geraata J N Eoeterink G J Hofker J Baemaekers 1 Bos E Harmsen P Bëckling J Lohman P Ie Grand J A Haas B H Cuypers J B van Voorst H van Wigcheren J P Lambert J W Fransen D Byio J J Schoon M F van Leer W A C E de Boo H A Vrieling R Tjepkema W B H Meiners J A D G Correljé J Smitz W H de Hom H Pott J G Woldringb mej S K Wanting H K Frans J H Eeiniers J B M Brinkman mej J Lolcama J L Crap Hellingman K H Vos J J P Hnizer T Meger J den Heger 6 Kiveron J D Mulder C R E Becher W P Hartshalt G Blok C Gaanderse B Paber E A R Stockx L Vlaanderen J Andriessen P J G Vennik P Klaasen E A Bongenaar G H Stotgn J C Pull J Bruce mej J L ten Cate W A Moelker M van t Vlie A W Banting G J van Dam A Noltée J A Wagenvoorde G v Megcbolen J Mensen J Jansen J V Gnoddo B J van Hork VEBSCHEIDENHEID Een vreeseiyk ongeluk wordt uit KrefeH gemeld In een vry uur vermaakten zich do leerlingen van het gymnasium op de speelplaats Daarbg liepen twee jongens in zulk een vaart met de hoofden tegen elkander dat een van hen neerviel en kort daarna tengevolgo der hevige hersensclmdding overleed Omdat een zynor adjunct inspecteurs hem er op had gewezen dat in de buurten van Wageningen met de Arbeidswet schromelgk de hand werd gelicht heeft de hoer G J van Thienen inspecteur van den arbeid te Arnhem een paar weken geleden op een nacht een bezoek aan verschillende steenfabrieken in de omgeving van Wageningen gebracht Waargenomen werd toen dat dien nacht op verschillende fabrieken word gewerkt door vrouwen en kinderen beneden de 16 jaar Daarvoor hebben voor het kantongerecht te Wageningen nu terecht geatann dosteenbazen van de fabrieken van den heer J C do B en gebrs B te Wageningen Beide beklaagden ontkenden de feiten niet Dit bet getuigenverhoor bleek dat de steenbaas van den heer E bepaald last had gegeven tot werken in den bowusten nacht terwgl de andere had toegelaten dat het geschiedde Tegen den eerste werd geëischt 9 maal f 10 boete of 9 maal 4 dagen hechtenis tegen den tweede 16 maal f 10 boete of 16 maal 4 dagen hechtenis Tegen den steenbaas van de firma Wolf is nu Maandagmorgen weer proces verbaal opgemaakt wegens het laten arbeiden van een 14jarigen jongen vóór s ochtends 6 uur Te Tripoli is de pleizierige boodschap ontvangen van den Sultan dat hy noch ambtenaren noch leveranciers hnn achterstallige vorderingen kan betalen voor zoover die loepen tot het jaar 1317 van de Hedzjira d w z tot oinde 1901 Deze telegrafische mededeeling aan den gouverneur van Tripoli ia des te pyniyker voor de genoemde schuldeischers daar zy gehoopt hadden nu juist betaald te worden omdat de regeering tengevolge van een goeden oogst de achterstallige tienden heeft kunnen innen Prijsvermindering van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleiikoon Mo 3M Predikbeurt bij de SemonstrantsobQareformeerda Qemeente alhier Zondag 26 Juli s morgens te lOJ uur Ds J T TEBNOOIJ APEL Evang Lath Pred te Alkmaar MAi TELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD D SAMSOM