Goudsche Courant, maandag 27 juli 1903

So 9167 4S8te Jaargang Maandag 27 Juli 1903 ftouDSCHE mum wnwS en Adrertentiehlad voor Gouda en Omstreken 0 Teleloiin u S9 A D V K U T E N T I E N worden geplaatst van 1 ö reg els a W Centen iedere regeel meer 10 Centen Jroote letters worden berekend nuar plaatiiruimte Inzending van Adv bntiën tot 1 uur dep midil Xeitloim V t e üitg ave dczev Courantgesdiiedt dagelijks met uitzondering van Zon an Feestdagen JDe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VTJF CENTEN ADVERTENTIE in aUe Couranten worden aang enoincn door het Adverteutie Biirean van A BRINKMAN ZOON ADVF RTEINriElN EEESTE AANEONDIGINQ Bj vonniB van de ArrondissementsReclit banjf te Rotteraam d d 22 Juli 1903 i oltgeBproken de icheUting van tafel en bea tnsschcn NEELTJBJAKOBA BOOM zonder beroep woDende te Heeuu jk en BENDRIK VB OHOOT landbouwer wonende te Hekendorp met al de gevolgen daaraan by de wet bepaald De Procareur van de Verzoekster Mr M M SCHIM va hek LOEFF Gouda 24 Juli 1903 EENEEniEBEN Prijsopgtir EKNDËN EIEKëN gevrnagd Levering bet lebeele jaar ongeveer 5U0 stnkB per week Franco brieven aan de Brooi en Bescbnitfabriek CERES te Uotterdanff Kermis te Gouda 1903 SCHDüiïBBLOBE nOEIiKHAUB naast de Sociëteit ONS GENOEGEN IDERLAlOe TOOlELVËBEËMGIIIi goedgekeurd bg Kon Besl van 24 Mei 1B95 van AMSTERDAM niNSDAO SH JULI oPEimas YOORSTEmiia verleden Tooneelspol in 3 bedrgven van Mevr INA BOUDIERBakkeb Oordeel der l ers over VËULCDEN Het Vaderland van 19 Dec j l Mooi eerlp eenvoudig doorvoeld werk dat Is dit drama De auteur kan de vertolkers dankbaar zUn t Wordt mooi gegeven W O VAN Nomiuïs Het Nieuwê w d Dag van 11 Dec j l VERLEDEN heeft diepen indrak gemaakt De schrijfster worde alle waardeering gebracht voor haar werk eene waardcering die zy zeker op de tooneelisten zal overbrengen Mevr BoDuiËH Bakkib zy dank gezegd en geluk gewenscht met hot schrjJTen van VEELEDEN J H RössiNO De Opr Baarl Crt van 22 Dec j l zy die kennis znllen maken met VERLEDEN zullen het mooie en ware spel van de leden der Nederlandsche Tooneelvereeniging even hoog prgzen als de kunst van de scb fster EBAHa COKSKN Ju Daabna OUD EN JONG Biyspel in 1 bedryt van Bknmo jAoonsuN Aanvang 8 uur Voor pryzen der plaatsen zie grootè en kleine biljetten In het Verlichtings Uag azijn De a vondster zgn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Huime keuze in ntmute Mjl Gasoriiaincnten ii Ballons Ecnig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden Door de vele omzet tegen Inye pr ixen en ouder OAItAMTIR Aanbevelend n M M m LOON Aanlogger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lïoelaandoening binnen den kortst mogeiyken töd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende beliroimde en wereldberoemde Superior LniivenBorst honig Extract M E L I A 1 T H E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jt Co Westhaven 9S Gouda A LATMSSTBTN Kleiweg S l 0 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12U te Gouda A BOUMAN Moordrecht tlSKaïi Nietmerktrkad IJiel A N tan ZESSEN Sr ioon ot i J Tii TOKKEN Bo iwp B T WIJK Oudeaaicr A SCHEER Ilaatlredit P W t EDE Oudewater K tamdsk HEIJDEN te Remwijk P v o 8PKK Moercapelh D ï d STAR WaddinQmeen Wed A HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Wadibmngeen P A uk GROOT Oudewater 1 m JONOH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemelmj Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren PissebeddenHet reinigen van luis by Rundvee Schaap Varken Haisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikojen Perziken en verdere Vrucht boomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadeiyk geurig niet hinderlgk de gebruiksaanwyzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Goung en oriBchadelijk ZuiTermgs vet voraoriit en neemt dadelijk do pijn weg Geneest onfeilbaar alle brandwonden Ook onfeilbaar op het vol tegen hrimderiglioid klioraehtig lieid aaiigeziciitsen niidoro Uehaanisroven en wonden strakheid en atokeningeii bij vorzweringeri winterhanden en vooten bij schurft dauw worm Bij brand en snij wonden en voreweringen vor Machinaal Spuitje mot 0011 BvulcloHUSn 60 per Btul AfiOiuloriijko IIUS f e iO Eon 8PÜ1TJIÏ f 0 80 Kon Eliistiokeu Spuitjo f 0 35 Cirooto DOOZRN BO O cont Pakjes IK cent Na ontvangst van postwissel a 40 cent of 8 postzegoia a 6 cent wordt U eou U cent iiooirerdaiidoDriisI B lm kleine doosjes 65 cent wordtZtveS X erp t gebruiksaanwijzing aaiibeveliagen JT pakket door hetgoh lo Bijk mno blüodvergiftising en Voud Vuur 10 et per loos 6 etuks 60 cont grooto doos 100 gram ao ceut Ook verkrijgbaar by A DROST Korte Tiendeweg D 4 011 a ooul 01 posiwiBsoL t B j maar door direct Iriermede voraonilori Porhiilf l of moer KHo b is do pootlor miiidor il prijs Uuoi OciieCBh tl emcen MunLt vokn Met Eer Diploma en Oouii B kruur de PRAEPARATEN VAN é l ITI W H W fl Q llitlïl I Arncfl dtmentkreohtigeBitTentcfkendcKINA WUNtesuizwakte o a l vyyuv 0 bij kinderen aU volwawcnen gebrek aan eetlust slechte spUavertcrlng zenuwhoofdpyn ter vtrsterklng na ziekte of krumbed koortt en hue gevoli m 1 QUINA LAROCHE PERRUGINEUX m het bijumder tegen Bloedgebrek Blaeknieht kwalen Tan RritlMhan laeft d ent Verkrijgbaar in flacoiM a ƒ 1 90 en 1 F I If l JC A r 9 A vcwlxaam verstM kend aangenaam van Rinuk voor i ae lijkwlt e eb uik X vooral voor kinderen xwakken en klierachtige gestellen zeer wui te bevekn Ah geneeakractitlge drank bij stoornissen der sptj9verterin Sorganen en diarrhea ook voor Mii hngwi en kleine kinderen Prijs per bus A K p Al TO 4 i Kgr 0 90i 4 Kgr 0 60 Chemisch MttllfC lf r Speciaal voor KinderTOcdlng in bussen A y Tliv f 9fi i e ITICII OUIIVCI Kgr ƒ O BO Ki r ƒ 0 2B A c4titTia iCTQf Atl Het rooken eener halve Clfvctte ii voldoende tetbestrij CilCII di g de hevigtle aanvaUea ven Asthma etc InJooMJcB a 0 80 en 0 60 Tamarinde Ronhntm FRUlT PUROATIEF teeen verstopping Aam beien Migraine Congesties etc vooral ook alslaxans voor kinderen l eu n n lic Tamarinde Bonbons van KkAEPFI IF N A Ï101 M Iwlangrijk diensten Mir b t kind begeerlijk en de smuk aangenaam is l iji per doosge O DO en 0 50 t e frafpattiffu iwt KRAEPCLIEN ft HOLH te Zelat M aOm t tiqufiilfK ttttarep O m t m en kamHeêkenimf t vtrkr fgham A m Mt FabrMnmeril MpoUteJteti m ih ogMen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUklU Patent4H Stollen His elczis ii iicliE IBr jianc FilirnaiiBïk iHMra tateut H stollen mmtinn Iniutmt luWct Warnung uhMtnmi w rthlomn NachnhmuHgm gagtban Hut kuift dêhtr tiimrt sM acli irfe H StoUeti MP MA iffl i A ef tftfar Jv mletuti Ei uih ndtungm olMfM mar flakêt fwM MbêoOahuHt ut$i héngtm Tr UliÊêen umi Zmêcnite wtt nai ftêmt CnlfMial Doc4ïl1 3kG algemeen erkend tlfl het BESTE huinoiddel J Verkoudheid en Ke lp jn hrt is een BlljntoplosBcnd en verzachtend middel by ultoemendtaaid uiteluittod ie □ fleschjes verkrijgbaar Pnjs 0 20 jier fleschje TE KOOP 150 stoks ïware EIKEN BERÖEOEDEN in alle almetingen en zwaarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BBRGROEDEN voor den prij van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 Btnks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prp 500 stuks gezaagde 3 i en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote partj EIKEN KISTHOUT tot tachtig dnim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brqg en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALT JES voor hokken ter beschutting van jonge vruchthoornen togen den prvjs van 12 et per stnk STEENen PANÜVENHOUT SPOORLEGGEES BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEOKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPAREEN en DEKSPAEEEN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN ou BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHODT Allee wordt naar mrkiemg ter beetemder pbatee geleverd Alles tegen ecfierp concurreerende prijzen en zes maanden crediet bö don honthandelaar JOH èMm te Cothen Wi iieker zya wj de Echt l KlKtil taeat te ontvangen lesame C U en u vel cB emiogen ia den del gekomen onde dea nsun des I uitvinders Dr Miohaell varwmligd f op de best machines ia het wereidbe 1 roemd étabblissemem van Qebra StoUvarck t Kenlen tlicht Btkcl Cacao In vierkanten bussen Deze Eiktil Cicao is met melk gekookt eene wngenuae gezonde drank voor d geHjkaoti gebruik een l 2 thealepdi van t pcBder Toor een kop Chooobte Ah 1 genee kr tige drank b g nl van f darrhee leoiit met water te gebruiken Verkrügb b de voomanait B 1 Apotheksrs ens Pro j U Vt j proftnije ttsö nob 0 ass Qmeraalvert genwoordiger voor ITadw and Julius MattenklM Amnterdam Kalvc 8tr at 103 Thieny a Wondnbsliia in do gehoele worolil bektiud en Heroumtl Onovortrotfen middel tegeu allo Uorst Long Lerer Haagzlekten enz Imyendig zoowol als ook uitwendig in hljna allo zioktogevallon met goed gevolg aan te wenden PrHs IHSr Hacon tl per post t I iS Thitrrj s WoadMialf bozit eon alsnog oagokeude geaeeakr eht en huikame vorking Maakt mtiostal elk lelijke aa govaarvoHe operatie geheul overbodig Met doze zalf word een 14 jiutroad voor onf eneesli k rehOUlien beeUfezwd e onlantts een bijna jitar kankeriyden v nezen tirongt geueKïng en f oraaohting der pynou bij wondun ontstekingen enz van allerlei aard Prtis per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal DopSt voor Nederland Apotheker HEKRI SANDEKH Hoki 8 Amsterdam Waar gMn depAt ii beiUtlle men direct ua dieSohutieaapotheke iet A THIKRKY id Prsgradi bel KahitHli Oeiterreich Geliera prupectm te oatbieden by het CaBtnikl D pj t Sudar Rakin 8 Amitudau Het bcite ooaeluidelykst en f m en vooral dames en Klnder dtioainir t t Is de Appretuur Tcn C M Mlllir k Cê SJiJKk terlli BsNtlt Str 14 Men Ittto Dt4 ÖLL op naam en fabrieksmerk Verferiribau ky Kmtm WlahaHara la aakMawerk lalaMarls m iryaa a n Baaaraal Basrt iy Uritmim Mm Drnk van A BRIKKMAN A Zn Qoada Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD È r ttulteiilaDdsch Overzicbi Het Conclave zal evenals in 1878 geliondcn worden in het Vaticaan maar de cellen der kardinalen zullen dien naam ternauwernood verdienen tenzj men iedere twee of drie kamers aan ieder Conclave lid in gebruik gegeven cel zou willen noemen De afzondering van de buitenwereld behoeft er niet minder volkomen om te wezen Dagelijks melden de couranten de aankomst van kardinalen nit de provincie en nit het buitenland Het langdurig ziekbed van den Paus zal oorzaak wezen dat het Heilig College vrij voltallig ten Conclave bijeen kan zijn Er moeten onéeveer 00 duizend personen in den St Piei gedefileerd hebben voor t tentoongestelde lyk aldaar De voetkus werd niet meer gegeven Men zegt vanwege de hygiène Doch hoe dit zy hot schouwspel is er niet minder indrukwekkend om Enkele bevoorrechten mochten achter het hek het praalgraf tot zeer nabjl naderen Volgens den berichtgever van de KBln Ztg Was de menschenstroom in het middaguur echter niet sterk De hitte was trouwens ondragelijk en daarom stelden vele nieuwsgierigen hun bezoek nit wat de gemakkelijke circnlatie zeer bevorderde Het was opvallend hoeveel militairen zich onder de menigte bevonden De commandanten der wachthebbende afdeelingen stonden namelgk hnn manschappen toe om zonder geweer doch overigens in volle wapenrusting den dom binnen te gaan Dienstdoende officieren gingen zelf ook wel een kijkje nemen Eergisteren zijn de Novemdiales de negen dagen van kerkelijken ronw begonnen en Zaterdag om 11 uur zal het Heilig College het corps diplomatiqne officieel ontvangen Volgens de Tribuna werd de vierde congregatie die gisteren plaats had voorafgegaan door een vergadering van de kardinalen capi d ordini met den camerlengo Daar werd bepaald dat het Conclave zal geopend worden op 31 Jnli De vierde congregatie werd bijgewoond door mgr Kopp wiens warme ontvangst doet beseffen hoe groot zijn invloed op het Conclave zal zgn De Perseveranza zegt dat na langdnrig en zorgvuldig onderzoek van de aanspraken en de hoedanigheden van de kardinalen als FEVILLETOX DISCRETIE 17 Mi ik mij een vraag veroorlooven genadigde vrouw i Zegt uw hart bij deie overweging van het gez d vernutt ja en amen i Eleonora staarde een oogenblik in het vurig oog van haren tegenstander die onbekommerd om het aanwoiig auditorium zich eheel in haren aanblik verdiepte en alleen voor hare woorden gehoor had toen zeide zij ïacht Ja De dienaar bracht de thee Normann stond op Mijn tijd is verstreken Gij wilt ons verlaten docter f riep Rechberg verbaasd Ik was hier in mijn hoedanigheid van geneesheer uïtwoordde Normann een onderzoekenden blik op de gravin vestigend En of ik in deze hoedanigheid hier nog langer toeven kan blijlt een vraag Zijne stem klonk bij deze woorden zoo innemend lieftallig dat ook Eleonora een zachten glimlach niet kon onderdrukken Hct zal mij zeer aangenaam zijn wanneer gij bij ons blijft Hoe kon u zoo ongastvrij over mijne vriendin detikenl icherttte AngeÜka klaarblijkelijk zeer papablli meest waarschijnlijk in aanmerking komen mrgs Capecelatro Herafino Vannntelli en Sarto Aan de congregatie van gisterochtend namen 32 kardinalen deel Volgens de dagbladberichten is voorlezing gedaan van geheime berichten nit Parijs Mttnchen en Weenen De aanwijzing van de cellen voor de kardinalen zal aanstaanden Maandag plaats hebben en zal geschieden door kardinaal Cavagnis Jf Volgens de Giornale d ltalia zal kardinaal Oreglia bij de ontvangst van het corps diplomatique een nota voorlezen door den camerlengo gezonden aan de mogendheden In antwoord op een vraag van mgr Satolli verklaarde mgr Oreglia dat de kardinalen den 3lBn Jnli hun cellen kunnen betrekken en het Conclave dus den len Augustus kan beginnen Het Vatikaan is vol van karren mot kalk steenen en andere materialen voor het aanstaande Conclave De groote vensters van de eerste loggia zullen met dubbele chassis van karton en stof worden bedekt Kardinaal Rampolla zal morgen zijn vertrekken in het Vatikaan ontruimen Volgens de Tribuna hadden de kardinalen Oreglia en Delia Volpe heden na de congregatie een langdurig onderhoud met kardiBnal Jvopp Volgens de Italia ligt kardinaal Cretoni ernstig ziek aan hersen aneraie en zal hij niet deelnemen aan het Conclave Een der officieren moordenaars in Servië van het koningspaar de majoor Andelkowitsj plaatsvervangend commandant var het zevende regiment infanterie dat met het zesde het grootste aandeel in de wandaad heeft gehad is benoemd tot commandant van de koninklijke garde Daarentegen is kolonel Nicolitsj commandant van het achttiende regiment een der weinige officieren die met woord en daad aan het oude vorstenhuis trouw zjn gebleven ontslagen Kolonel Nicolitsj die in den nacht van den moord zijn regiment te Banitza gekazerneerd trachtte te bereiken om het koningspaar ter hulp te snellen werd toen gewond nadat hij zelf door revolverschoten eenige officieren van de samenzwering gedood of gekwetst had Na do gezanten van Rusland en Oostenrijk Hongarije kwam Woensdag jl de Pransche gezant öeorges Benoit zijn geloofsbrieven overhandigen er volgde een langdnrig gesprek waarin de Koning deed uitkomen dat de gezant van Frankrijk het land dat hem eertijds na zp verbanning uit Servië gastvrij voldaan Normann nam lopnieuw plaats en duldde het dat Balthazar hoed en handschoenen medenam fEn nu zult gij ons zeker iets pikants uit uw veel omvattenden werkkring verhalen niet waar wendde zich Rechberg nogmaals tot zijn buurman Ik werd gisteravond vrij laat nogmaals bij de jongedochter RothenfeU ontboden die zooals gij wel weten zult in het laatste stadium der tering ligt Nadat het ouderpaar ons verlaten had smeekte mij het meisje haar mijne zienswijze aangaande de ziekte in al hare bijzonderheden mee te deelen Aangezien zij karakter genoeg scheen te bezitten om een zekere waarheid te verdragen gat ik mijn meening onbewimpeld prgs In stede van een klacht vatte zij eindelijk mijn hand en zeide ruim ademhalend Den Hemel zij dank zoo zal ik tenminste van mijn kwaal bevrijd wezen om eenmaal de wederhelft van mijn bruidegom te zijn 1 Wat zegt gij daarvan dames en heeren Dit gezegde zweeft mij voortdurend voor den geest het heeft mij om het zoo te noemen in zedeÜjken zin verontwaardigd Ontzettend riep Angelika met tranen in de schoone oogen Welk een afgrond van ouderlijke zelfzucht en liefdeloosheid Ach wie is in staat te zeggen wat dit arme meisje gevoelde wat zij in haren bruidsstaat geleden heelt hoe men haar tot dit verbond met den gehaten man als t ware gedwongen hattt En toch komt dit schepsel mij ala een rrfkdwl voor waarom zich vry herfcergde recht had op een welwillende ontvanj t I Topola waarheen Peter I Zondag a s denkt te vertrekken zal hy op de plaats van de tapel waarin het stoffelgk overschot van zijn grootvader en van zjjn moeder bügezet is een groote kerk oprichten Dan zal het gebeente van vorst Alexander de vader des Konings die in Temesvar stierf en in Weenen begraven ligt ook daar bygezet worden Woensdag werd rop verzoek van velen op het graf van Alexander en Draga een mis gecelebreerd omdat het koningspaar s nachts in liet geheim begraven was zonder eenig kerkelgk ceremonieel waarop zö zooalnist als vorstolyke personen maar dan toch als gewone stervelingen recht gehad hadden De Bulgaarsche minister president Petrotf verklaarde aan een medewerker van de Pol Korr dat het gevaar voor een oorlog tusschen Bulgarüo on Turkye is afgewend en dat zelfs do mogeiykheid bestaat op een volkomener overeenstemming tussohen beide landen öeneraal Petroft deed uitkomen dat deze gunstige toestand vooral te danken is aan de bemoeiingen van Rusland en Ooa tenrykHongariJe De minister president besprak zeer nitvjerig de treurige toestanden in Macedonië wétfover hy zgn meening met berichten der consuls staafde Vooral betreurde hg hot dat de invoering van hervormingen nog steeds zich liet wachten en dat de autoriteiten in plaats van door middel van deze het vormen van benden te voorkomen al hnn aandacht slechts wgden aan de vervolging van deze benden Deze scherpe vervolgingen echter en de telkens weer ondernomen huiszoekingen naar wapens zgn juist oorzaak dat de wanhopige bevolking weder oproerig wordt Drieduizend vluchtelingen nit het vilajet Adrianopel waren naar Bulgarge uitgeweken Naar de oorzaken van deze vlncht werd zoowel Van Tnrksche als van Bulgaarsche zgde een officieel onderzoek ingesteld Over het repatrieoren der vluchtelingen worden thans onderhandelingen gevoerd door de gezanten van Oostenrgk en Rusland met de Turkache regeering De Macedonische agitatie der comités in Balgarye was zeer verminderd meende minister l etroff De rogeering had de leiders weten te bewegen te wachten op de invoering der hervormingen Indien maar eenige verbetering werd tot stand gebracht zon de rnst verzekerd zgn in Macedonië willig alsteen ofTerlara feil te bieden zoolang men nog ééa ademtocht in de borst gevoelt om een neen uit te spreken Barones gij dacht in dit oogenbUk niet aan uwen vader zeide Rechberg met een zachte berisping ik weet hoe zulk een opinie den in het hofleven vergrysden wereldman zou verdrieten Zoolang de maatschappelijke wetten op een hechten grondslag gebaseerd waren is het een onkreukbaar recht van alle ouders dat zij over het toekomstig lot hunner kinderen en tea zeker van hunne dochters de vrije beschikking hadden En hot natuurlijk is dit i Wat den jeugdigen harten van een minnekozend paar begeerenswaarcUg dunkt verliest onder den doordringenden blik van een familieraad grootendeels aan waarde wij hebben dit immers herhaalde naaien beleefd ja zeker zijn duizende harten roeedoogenloos gebroken nep AngeHka opgewonden omdat wellicht het hoofd des gezins in het geluk ïijner kinderen vóór alles de venrezetilijking zijner eigen wenschen meende te ontwaren O Excellentie huldig toch niet onvoorwaardelijk dien onnatuur lijken voorzorgsmaatregel de geschiedenis der zieltogende gravin Rothenfcls zij u een bittere vermaning voor al deze rampzalige welvoegelyk heidshuwelijken Stom en onbewegelijk had Eleonora naar dit gesprek geluisterd haast kwam het haar voor alsof de professor met opzet dit onderwerp tot voorwerp zijner discussie gekozen had AU in den droora hoorde zij Angclika s bewogen stem o reeds éénmaal had zij zulke hartelijke woorden uit haren mond vernomen destijds kwam haar Omtrent de ontwikkeling van de Dnitsche handelsvloot geven de volgende cgfers licht Op Dnitsche werven werden in 1902 gebouwd 227 stoombooten met 212 280 bruto registertonnen 1901 280 schepen raot 263 999 tonnen en 280 zeilschepen met 58 715 tonnen 1901 211 met 30 704 tonsen De tonnenmaat met name die van het aantal stoomschepen is dus nug al achteruitgegaan en de vooruitgang bg den aanbouw van zeilschepen weegt hiertegen niet op In deze cgfers die voor 1903 tot dusver nog wat ongunstiger zgn is inbegrepen deaanbouw van oorlogsschepen kleine zeilschepen onder 100 ton sleepbooten lichters enz Na aftrek van deze vaartuigen blijkt dat in 1902 aan groote schepen voor de handelsvloot zgn aangebouwd 55 stoomschepen met 161 833 ton 1901 210 218 1900 218 982 tonnen en 13 zeilschepen met U525 ton 1901 5813 1900 11 258 ton In aanbouw bleven stoomschepen 117 531 ton zeilschepen 7958 ton De Standard verneemt nit Tientsin dat Rusland aanhoudend troepen in Port Arthur en elders concentreert Verspreide Berichten Frikkruk De minister van binnenlandsche zaken beeft nu bevel gegeven tot de sluiting van een drieen veertigtal gecstelgke onderwgsinricbtingen in het Seinedcpartement geopend zonder machtiging van de regeering en aan enkele inrichtingen is gistermorgen officieel kennis gegeven van de weigering der machtiging met de mededeeling dat tgdens de aanstaande vacantie de zusters niteen moeten gaan Te Toulon is eergister ten aanschouwe van het geheele garnizoen en een talrgke menigte gedegradeerd de matroos Uigouard ter dood veroordeeld wegens een door hem gepleegden moord op een herdorin doch later begenadigd tot levenslangen dwangarbeid De man was uiterst onbeschaamd zelf rukte hg de knoopen van zgn jas en toen de verontwaardigde menigte schreeuwde Ter dood 1 antwoordde hg Jelui uit nog wel vóór my uitstappen 1 Door de Kamer van Strafzaken taParys zgn een achttal paters eergister veroordeeld tot zestien fr boete elk omdat zg de wet op de vereeningen overtreden hebben en toen de veroordeelden de zaal verlieten hoogmoedig hart daartegen in verzet en nu De prolessor knikte zijne buurvrouw instem mend toe waarin hij zich tot den ceremoniemeester wendde ffWat die rampzalige dwang reeds voor onheil gesticht heett is mij gisteren helaas opnieuw gebleken ook tevens hoe geweldig die wetens dwang ook op de m est teergevoeligeJ kou wenharten werkt Cr Van de honderd vrouwen wier geluk men op deze wijze jammerlijk verwoest heeft zijn wellicht tien overgebleven die hun hirt en geweten daarbij smet en vlekkeloos behouden hebben Professor ga nog eens goed met u zelve te rad ialvore DB gij verder spreekt riep de gravin ratósMWV iftSB derbaarlijke mengeling van trots en WM iXiiei dde geen oog at van de jonge MWi S fêt spreek ik Ifchts na rijp be road en tireed ook zoover ik eet niemand der hier aanwezigen te na Eleonora kon zijn blik niet meer verdragen zij sloeg de oogen bedeesd ter aarde Stel u een gelukkige uit Helde gestoten verbindtenis voor Daar valt niets van wederzydsche berekening te bespeuren wat raakt het den gelukkigen man ot de huwelijksgilt zijner gade een paar thalers meer of minder zwaar gewogenheett en wat deert het der minnende vrouw of de uitverkorene haars hartea de di ai er van een naam van den eersten ol tweeden rang is Ifordt vtrvolgd