Goudsche Courant, maandag 27 juli 1903

na TonniiTelHng warden bnn bloemen aangeboden door geloovigen en vereerders DumcuLAJiD De k ier van de bankier en graanftrma Kempner nnd Co te Berlijn Manrita Levy die zeventien jaar werkzaam is geweest voor deze flrma ia na verduisteringen gepleegd te liebben tot een totaal van tweehonderd duizend mark spoorloos verdwenen na zf n schold bekend te heb J en Eerlang zal zich voor den krijgsraadd r elide divisie te verantwoorden hebbende onderolficier Dunkel van het zeventiende regiment wegens mishandeling van minderen in 570 gevallen Het heet dat er opnieuw een Dnitscheprinses op den loop h groothertogin aroïine van Uaksen Weimar dochter van prinsHeinrich van Beuss v 6r een drietal maanden gehuwd met den groothertog van Saksen senWeimar De negentienjarige prinses moetden last der gestrenge liofetiquetten ondertoezicht van vrouwelijke Cerbernsen in degedaante van bejaarde hofdames niet langerhebben kunnen dragen Gboot Brittausie In Phenix Park te ünblin heeft de koning ten aanschouwe van een bewonderende menigte een revue gehouden over tienduizend man waarbjj twee officieren doordien de paarden schrikten van het standaardgewapper en het geschreeuw der menigte gewond werden De Admiraliteit heeft bevel gegeventot den bouw van oen drietal gepantserdekruisers op particuliere werven en van demachinerieën voor eeu vierden te Pembroke In het Lagerhuis merkte lord Cranboruéten opzichte van Mantsjoerije op IndienRusland bereid is ten volle recht te doenwedervaren aan onze verdragsrechten en onzehandelsbelangen zou het ons niet overzoenIgk vinden staan tegenover het Mantsjoerijscbe verdrag BINNiENLAND Gemengd dubbel Kwartet uit den Haag De beste krachten van het welbekende Spoel s Vocaal Knsemble n l do dames Phine Licnac A van Olterbeek Bastiaans Fellcie ran IJzeren Annie Willing en de beeren Frans Andreoli J ten Hagen J van der Kun en A van der Hla f hebben zich vereenigd tot een Gemengd Dnbbel Kwartet en zullen gedurende de maand Augustus in ons latid en België concerteeren Arnold Spoel heeft de leiding op zich genomen hetgeen zeker niet weinig tot het welslagen zal bijdragen De heeren mr J D Verbroek en B Tabbernal hebben de pianobegeleiding op zich genomen De administratie is by de Con certdlreotle de Alg Muziekhandel Stumpft en Koning Amsterdam Geen feestviering op Zondag De minister van binnenlandscbe zaken heeft door tusschenkomst van de Commissarissen dor Koningin aan de burgemeesters bet volgende medegedeeld Bij Kon besluit van B Juli 1903 oo 50 is bepaald dat op Zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen geene militaire oefeningen zullen plaats hebben of wapenschonwingen worden gehouden tenzij zulks door de Koningin in bijzondere omstandigheden wordt bevolen en dat dientemgevolge wanneer de parade ter eere van de herdenking van Harer Majesteits geboortedag of van dien v n oen der leden van het Koninklijk Huis zou moeten plaats hebben op een Zondag of een algemeen erkenden Christelijken feestdag die parade zal worden gehouden op den eerstvolgenden werkdag De ri eling vervat in dit besluit kag geacht worden niet van belang ontbloot te ign by het bepalen van een dag voor mogeiyke plaatseiyke feestviering ter ere van een van genoemde geboortedagen Donderdagmiddag te kwart voor twee stoomde H M Bvertsen vergezeld door drie torpedobooten de reede van Nieuwediep op gevolgd door H M Kortenaer eveneens vergezeld door drie torpedobooten H H Evertsen voerde den standaard van Z K H den Prins der Nederlanden Niettegenstaande het buiige weder hadden zich duizenden toeschonwers verzameld op den zeedyk en langs de haven Alle aanwezige oorlogsschepen salueerden en paradeerden en de bemanningen joelden ter eere van het eerste bezoek van den Prins aan de Noordelgke marinedirectie Nadat de pantserschepen ter reede geankeid waren begaf de schont by nacbt J Wenthalt directeur en commandant der marine te Willemsoord zich aan boord van het torpedotransportvaartnig Mercunr geoomisaodeerd door den Initenaot ter iee Ie kl C Krnys naar H V Kvertsen öm Z K H nadat de commandeerende officieren der op de reede aanwezige oorlogsschepen en torpedobooten aan den Prins voorgesteld waren naar den wal te begeleiden Ten ongeveer halt drie kwam Z K H met de Mercunr aan den wal en werd bg aankomst ontvangen door den burgemeester der gemeente Helder den kolonel garnizoens commandant den chef van den staf der zeemacht den intendant der zeemacht in de directie Willemsoord en den kapitein van den generalen staf toegevoegd aan den stellingcommandant Tegenover de aanlegplaats stond een eerewacht onder b f el van den luitenant ter zee Ie kl C J van der Hegge Hfies opgesteld welke door Z K H werd geïnspecteerd Daarna begaf zich de Prins te voet over den dgk langs Ur Ms Holland waarvan de bemanning paradeerde naar de woning van den schout by nacht Wentholt Ntt daar eenige oogenblikken vertoefd te hebben begaf Z K H zich naar degroote zaal van bet directie gebouw waar de com mandeerende officieren do hoofden der vakken van uitrusting van s rykswerf te Willemsoord en nog eenige autoriteiten aan Z K H werden voorgesteld Na de audiëntie voor autoriteiten en het bestuur der Marine Jacbtclub bezocht de Prins de marinewerf waar de dokken de stoomwerkplaats de torpedoloodseu en de magazyuen werden bezichtigd Verder vertoefde Z K H in do marinierskazerne en aan boord van bet pantserdekschip Holland Daarna werd door den Prins deel genomen aan het diner ten huize van den schout bg nacht Wentholt waar mede aanzaten de Burgemeester de heer Van Steen de garnizoenscommandant de marine autoriteiten en de adjudant van Z K H De oorlogsschepen en het directiegebouw waren verlicht De illuminatie slaagde prachtig Het weer bleef droog en belooft veel voor de wedstryden van heden Gemengde Berichten üit Scheveningen meldt men De zee was gistermiddag zeer woe st De salon pierboot vertrok haastig naar den Waterweg Om half drie kwam de zee bg vloe3 zeer hoog zelfs tot aan de trappen van de boulevard afritten tegenover het Uranje hotel en tot aan de loopplanken voor de onlangs vernielde strandtentjes Een gedeelte van de badkaetsjes worden voor tlle zekerheid op den boulevard gebracht Schade werd niet geleden alleen sloeg wat vechten ryswerk van bet strandhoold in aanbouw weg Do stormbal hing van den vuurtoren uit Confectieloonen De Volksstem deelt het volgende looniystjo mode van oen inrichting te Dordrecht waur tal van vrouwen en meisjes werken Betaald wordt voor het maken van 12 boezeroens BG cent 12 cheviot broekjes en Igfjes 60 cent 12 cheviot broekjes zonder Igfjes 40 cent 12 mansfianellen 60 cent 12 vrouwenAanellen 50 6ent 12 mansfaemden 45 cent 12 vrouwenhemden 40 cent 12 schorten met banden 60 cent 12 schorten gewone bonte 25 cent 12 Vrouwenbroeken 60 cent 12 mansonderbroeken 6U cent Wande r er thuis gewerkt wordt dan wordt dit tarief met 10 cent verhoogd voor garen etc De naalden moeten apart betaald worden bet zgn machinenaalden met 27 cent per stuk Men schryft aan de N B Ct Tot de staking aan de sigarenfabriek van don heer Aarts te Bergeik die nog voortduurt is besloten op advies van den geestelgken adviseur De heer Aarts had na zyne werklieden met ontslag bedreigd te hebben wegens hun toetreding tot de in Mei opgerichte afdeeling van den R K Tabaksbewerkersbond dezen eene verklaring doen teekenen dat zy voor altgd voor het lidmaatschap zouden bedanken De werklieden zien hierin een aanslag op hunne vrijheid en worden door den bond in bun verzet thans gesteund Wg kannen thans mededeelen dat Zondagochtend te 11 uur in de kapel van het gebouw der Internnntiatuur aan het Bezuidenhout te s Gravenhago een H Mis van Reqneni zal plaats hebben voor de zielerust van Z H Paus Leo XIII Het zal een stille dienst lyn opgedragen door den Hoog Eerw Heer J H van Erven Dorens deken van sGravenhage Een zangkoor zal de godsdienstoefening met toepasseiykegetangen opluisteren De Koninkiyke familie zal zich laten vertegenwoordigen Door den Fauselgken Zaakgelastigde mgr Giovanni warden voorts autoriteiten en diplomaten en de in de residentie wonende katholieke volksvertegenwoordigers tot bywoning dezer H Mis uitgenoodigd Da kapel dia galegan ia op da eerste ver dieping van bet legatiegebonw zal voor deze gelegenheid geheel in rouw worden gehuld Te Pargs wordt de vraag besproken of de Eiffeltoren behoort te verdwgnen De concessie werd indertgd tot het jaar 1909 verleend en nu di tarmyn nadert en pogingen worden gedaan verlenging met 10 jaren te erlangen komt men met allerlei bezwaren aandragen Velen vinden den toren leelgk en anderen beweren dat het gzeren gevaarte gedoemd is tot een spoedigen dood Niet door het roesten dat zoo langzaam gaat dat hg nog wel een paar eeuwen staan kan maar omdat gebleken zou zgn dat by door windstooten ernstig gevaar loopt en reeds bovenaan door stormen du binten hebben geleden Voor de H B S te Hilversum had het zoontje van een ingezetene een uitstekend toelatingsexamen afgelegd maar toch kon voor hem geen kostelooze toelating meer worden bedongen omdat de plaats reeds vervuld was Op elke 50 kan nl slechts aan één leerling kosteloos onderwgs worden gegeven Ken 27tal Hilversummors hebben er zich nu voorgespannen en aan den raad verzocht de verordening zoo te wgzigenrdatltet vooirecht van kosteloos onderricht aan meer leerlingen ten deel vallen kan Aan t bureau van politie te Hilversum worden dezer dagen bg herhaling information ingewonnen omtrent de bewoners van villa Rudolphina aan het Alexanderpark aldaar Do commissaris van politie aldaar verzoekt nu mee te deelen dat te Hilversum geen villa van dien naam bestaat en dat evenmin een Alexanderpark daar bekend is Men zal dus verstandig doen geen goederen er heen te verzenden In verband met het vinden van het Igk van Kouwenbcrg by Enschot meldt men Het gisteren opnieuw door de justitie ingestelde onderzoek heeft niet kunnen uitmaken of hier bepaaldeiyk oen misdaad in het spel is Wel ontdekte men aau het Igk een scbedelbreuk en vloeide bloed uit het rechteroor maar de mogelgkheid bestaat dat de man aangereden is en wellicht een trap van een paard kreeg Ook bestond voor zoover men weet tosschen K en lieden van zyn kennis geen veete die aanleiding tot misdaad kon geven Eergisteren waren een paar werklieden bezig met het restaureeren van de villa van den heer Noteboom te Bussum onder het schaften aan het stoeien toen de een door een niet gemeenden slag getroffen werd Hg ontstak daardoor zoodanig in drift dat hy een troffel greep en zyn kameraad den 19jarigen Roelof van Harten zoodanig op het hoofd sloeg dat deze in bewnsteJoozen toestand naar het ziekenhuis moest worden vervoerd De dader is na gehoord te zgn op vrye voeten gelaten De geneesheer achtte den toestand van den getroffene zorgvol B en W van Zaandam hebben naar aanleiding van bet verzoek van de federatie van gemeentewerklieden om wgziging in de verordeningen betreffende het verleenen van pensioen aan de gemeente ambtenaren hun weduwen en weezen aan den Baart praeadvies uitgebracht Allereerst stellen zg voor een wijziging aan te brengen waardoor aan werklieden in dienst der gemeente pensioen wordt uitgekeerd als bg geneeskundig onderzoek biykt dat zg voor geen enkele betrekking meer geschikt zyn Thans geldt nog de bepaling dat de ongeschiktheid in en door den dienst moet worden verkregen B en W stellen voor het recht op pensioen te verleenen wanneer zg a den leeltgd van 65 jaar bereikt hebben na minstens 25 jaren onafgebroken in dienstder gemeente te zyn geweest b gedurende 40 jaar een of meer ambtender gemeente te hebben waargenomen enden leeftyd van 60 jaar bereikt hebben c door ziekten ziekelgke gesteldheid ofgebreken voor den gemeentedienst ongeschikt zgn geworden Wanneer de ongeschiktheid sub c bedoeld niet tengevolge van uitoefening hunner functie is ontstaan wordt het pensioen indien do betrokken ambtenaar 25 of meer dienstjaren heeft ten volle uitgekeerd heeft hy echter minder dienstjaren dan wordt het pensioen uitgekeerd naar verhouding van het aantal dienstjaren Door de gemeente werklieden was ook gevraagd van bezoldigingen beneden f 500 geen bgdragen te keffen Dit komt B eu W met het oog op de financieele gevolgen ongewenscht voor Tot de pensitfengerecbtigden worden gerekend alle gemeente ambtenaren en werklieden uitgezonderd de losse werklieden zoodat thans ook de gemeente veearts en de gemeente vrouwen die daar tot dusverre buiten vielen daarin agn opgenomen Ten slotte is een bepaling opgenomen die bet recht verleent jaarlgks een onderzoek naar den gezondheidstoestand van de volgens sub c gepensiunneerden te doen Wanneer uit dat onderzoek zou biyken dat de ziekte of bet gebrek niet meer bestond dan zou hg opnieuw in een gemeente betrekking benoembaar zgn op een gelgk salaris als verbonden was aan zgn ourspronkeiyke betrekking trekkingBg niet aaovaarding verliest hg het reciit op verder pensioen Voor een hotel ie Chicago stond dezer dagen een vigilante met een bejaard paard door den koetsier voor een oogenblik aau zgn lot overgelaten Een knecht kwau buiten met een mand orchideeën Maar hy bedacht dat hg iets vergelen bad zette de mand even neer en ging weer naar binnen Toen hy terug kwam zag hg ontzet de laatste der kostbare bloemen in den bak van het hongerige oude dier verdwgnen dat aldus voor een kleine 100 gulden opgegeten had In de jongste te s Gravenhage gehouden vergadering van het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappy van Landbouw gaf de heer Ph van der Breggen verslag van zgn reis naar Engeland tot aankoop van eenige Yorkshire beeren van zuiver ras Zeven stuks werden aangekocht waarvan eenigen op teutoünbtellingen in Engeland zgn bekroond Ze zullen aan de afdeelingeu die aanvraag deden by loting worden toegewezen Goedgekeurd werd een adres aan de regeering van de afdeeling Het Eiland Wieringen vragende een veearts op het eiland te plaatsen Het toestaan van subsidie voor te houden tentoonstellingen door de afdeelingen ïeiol Zgpe eu Oegstgeest en omstreken zal afhankeigk worden gesteld van de financieele uitkomsten dier tentoonstellingen Dj volgende vergadering zal plaats hebben op den dag der algemeene vergadering Donderdag 10 September te Naaldwgk Men meldt uit Maastricht aan de N Cl Woensdag vergaderde alhier do Nederlandsche Slagersbond Aan het verhandelde ontleenen wg het volgende In verband met de vaststelling der begrooting werd in beginsel besloten tot verhoogiog der contribntie en daarvoor gratis toe te zenden aan alle leden het orgaan van den bond Besloten werd beschikbaar te stellen de volgende subsidien als f 75 voor de in September e k te Alkmaar te houden tentoonstelling f 100 tot voortzetting der pogingen aangewend tot verbetering van het varken sras langs de beide Llseloevers f 100 tot verbetering van bet varkensras in de provinciën Noord en ZuidHolland en Utrecht f 100 voor het maken van krachtige propaganda voor den bond in de noordeigke provinciën en f 100 voor bekroningen bg eventueele tentoonstellingen Besloten werd by de Regeering aan te dringen op het toestaan van hooger beroep bg benadering van vee Een vraag of het bondsbestuur bereid is in overweging te nemen de al of niet gegrondheid tot oprichting eener collectieve verzekering van patroons bg ongevallen en overlgden wordt commissoriaal gemaakt Als plaatd der volgende bgeenkomst is Amsterdam aangewezen aTTvëriextiijin Telep ioozLiiet ouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K U 1 gelegen Aanleg en ontlerhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommnnaalburean Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT NUNMOZË VENNOOTSCHAP ITationaal Qrond1 ezit TE s GRAVENHAGE De DIBECTIE bericht dat de C p n der 47 pCt OMtgaUem vervallendef Mmgmttm t903 betaalbaar zgn te Gravenhage ten Kantore der Vennootschap der Firma P J LANDRY ender HAAGSCHE COMMISSIEBANK Avuterdam b d HH PB TOBIUS kZOON Gouda b d H H MONTUN M DOBT LAND Kennis te Gouda 1903 SGIOÜWMSLOSE IIQKf KHytUE naast de Sociëteit ONS GENOEGEN goedgekeurd bg Kon Besl van 24 Mei 1895 van AMSTERDAM uiysDAO aft JULI OPENINQSV0ORSTELLIS VERLEDEN Tooneelspel in 3 bedryven van Mevr INA BOUDIER Bakkeb gp Oordeel der Fers over VERLEDEN Het ViiAerland van 19 Dec j l Mooi eerlgk eenvoudig doorvoeld werk dat ia dit drama De auteur kan de vertolkers dankbaar zgn t Wordt mooi gegeven W G VAN NODUUÏS Het Sieuw vlil Dag van 11 Dec j l VERLEDEN heeft diepen indruk gemaakt De schrytster worde alle waardeering gebracht voor haar werk eene waardeering die zg zeker op de tooneelisten zal overbrengen Mevr BouDiEK Bakker zy dank gezegden geluk gewenscht met het schryven van VERLEDEN J H Rüssisa De Opr Uaarl Ort van 22 Dec j l Zg die kennis zullen maken met VERLEDEN zullen het mooie en ware spel van de leden der Nederlandsche Tooneelvereeniging even hoog prgzen als de kunst van de schrgfster i Frans Coenes Ja Daarna OUD EN JONG Blgspel in 1 bedrgt van Benno Jacobson Annvawj H uur Voor prgzen der plaatsen zie groote en kleine bitjelten TE ÜOi P 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prgs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prgs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTÜKKEN 2000 stake EIKEN PALEN in alle afmettagen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor kokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tégen den prys van 12 ct per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOOELEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid EBWÏEN on BOONENBIJ8 50000 boaaen KBIBHOÜT AlU uicrdt naar vtrlnezini Ur bettemdtr plaatit gtlmtrd Al lea tegen êcherp concurreerende prijsm en za fitümden crediet by den houthandelaar JOH DAICEN te Cotliea Onder eteekende maakt aan hare Stadgenooten bekend dat zg met hare Fofertjes en WafeUnkraam is geplaatst op de MARKT hoek KOBTE TIENDEWEG vraagt weder als tal van jaren vriendelgk een ieders gunst H ed l§IBBei § Polfertjes en Wafelenbakster alhier Nouveauté s IN Heeren Dassen Strikken Plastrons en Zelfstrikkers in ZWART en GEKLEURD in ruime keuze voorhanden in de Meuwe Winkel M nii T X steeds groote voorraad FRO ITI ItOOIIIIEM Manchetten Overheaulen SPORTHEMDEN TRUIEN ENZ MSZ voor Heeren Dames en Kinderen SOLIEDE iOEOEUKN L GE FKIJZEN Aanbevelend CiE BWINSEB nieuwe AALBESSEN JEHE7ES Firma C Lourens TIENDEWEG GOUDA Specialiteit ui iMCKKLWARKIN KRISTAL EN GLASWERK met Nickel gemonteerd WF Alle Nickelwiifcn worileii onder jrarantie verkocht GEËil beter adres voor alle soorten SCHOENWEEZ dan het Noorii Bnüianlsd Schoen en Laarzemnagazijo KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk In bet Verlicktings Magazijn De Avondslep zyn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Wittersproeiers Euime keuze in afemre MH GasornaiiieDten u Ballons Eenig adres voor OasgloeiUchtbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen lage prljtn en onder CtARAWl lK Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dabb Buurt B IS Telefn 117 Fhina H ERMA1 e n ZOON Nieowe Aalbessen Jenever Uitsluitend Ie kwalileit Zoet of Riii§ch per Liter 85 cent per Vlesch 70 cent Delftsche SlaOlie W 15 Aug 1903 trekt de Tiendc Veplotlng Ie lie ELO Geld door Notaris SCHEPERS 30 LOTEN EEN PRIJS I lerste Prijs 500 1 GULDRN Tweede Prijs lüOO GULÜF 200 prgzen ieder van 5 Old liOO pryzen ieder van i Old 400 prgzen ieder van H öld 500 pryzen ieder van 2 Old 587 pryzen ieder van 1 Old Derde prys M Old Achtste prys 400 ld Vierde prys 8IK Jld Negende prys i00 Gld Vyide prys 700 Jld Tiende prgs 2 X Old Zesde pr s tiÜO Old Elfde prö 100 Old Zevende pry M Uld ïwaallde prys 50 Gld Dertiende prys 25 öld Prijs per Lot f 50 per po st f 0 55 Verkrygbaar by D J lANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten nanrtelt Verder bij LOUIS HIS SOHOP Sigarenh Dubbele Huurt B 12 Gouda AtiB JÜNÖKNEEL Oosthaven B 78 Gouda B L BAASTROP Lange Grooiiendaal 1123 Guuda G van VLIET Tiendeweg Gouda W LA GBAND Waddinxveon JOH bb BOKK Lz Hazerswoude Dorp A B0DE60M Usselmonde ecialiteit i Tevens verkrygbaar alle andere IN ECHT BIEREN alles op IJs II voigens tiet nieiiwsie systeem behandriil Eiken avond verscli verkrij baar Aanbevelend EcMe SINGEE ïfaaimacMnes voor eiken tak van nUverlield alsook voor alle huiahoudeHlk naaiwerk Onderrieht gratis ooli in het moderne bordnren en slO ipen SINGER MAATSCHAPPIJ GOUDA Lange Tlendewea 27 i hinii ABVEETENTIÏlïf in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau vaD A BKINRMAN ZOON