Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1903

Prijzen van f 20 6375 547 12138 15385 18208 31 56 63 183 99 270 339 42 63 82 425 528 47 62 608 35 68 85 707 9 829 50 57 954 98 1022 29 34 56 93 1149 68 1236 69 85 93 1335 60 1409 37 1610 16 1704 47 69 1803 9 1916 tt25 32 47 2034 2124 2286 2316 78 2439 2631 2803 14 2913 62 3209 52 3304 43 50 3415 70 76 3500 60 3647 56 61 67 3748 3806 43 3912 53 4042 87 4124 26 92 4254 4357 60 63 4416 27 61 85 4520 35 73 88 4621 91 4710 19 24 30 91 4821 43 66 70 80 93 96 4960 65 5055 85 111 60 92 5224 6320 5466 5545 67 6624 32 5714 46 5920 6043 45 6146 92 98 6209 22 79 84 90 97 De eskadronctael majnor Perrot van lie 31e regiment dragonders is te Jhülons urMarne veroordeeld tot één franc boete ende kosten Tan bet geding wegen bedreiging met den dood van den secretarisgeneraal van bet departement van oorlog generaal Pcrsin omdat hü naar bj meende bjjde bevorderingen sinds drie jaar stelselmatig gepasseerd werd De krügsriiad deed verzaebiende omstandiglicdi U geldi ri nadat de beschuldigde verklaard had gehandeld tehobtien in oen oogenblik van verwarring Bbloie De bnrgeriyke medaille eerste klasse is toegekend aan den nit Parjjs geboortitcen 1 Uernard wegens ontwapening van den anarchist Knbino die den viglticndon No vember 1002 bjj het passeeren van koning Leopold een revolver atschoot Gboot Brittakkib De drie dnizend ketelmakers en scheepsbouwers van de firma Harland and Woltf Queen s Island te belfast die Üinsdsg het werk neerlegden hg wjjze van verzet tegen voorgenomen loonsverlaging zü kalmpjen aan slag gegaan eergisteren nadat met grootc meerderheid besloten was te bornsten btj do loon verlaging van één larthing per nnr DUITSCHI AND Vrijdag namiddag tegen vier anr is aan de halte Bucholz naby Annaberg een trein gederailleerd met het gevolg dat drie waggons omsloegen Ër waren vier dooden en zeven gewonden De kardinaal aartsbisschop Kischer te Keulen is Zaterdag namiddag over liUccrn en Milaan reehtstfeeks naaf Kome vertrok ken waar hg heden avond aankomt Ken onderolA ier die een soldaat petroleum hoeft doen drinken omdat de stakker zyn geweer er moe gepoetot had is door den krggsrttad dor vjjftionde divisie veroordeeld totf zeven weken gevangenisstraf Indien de dïrecU ön der beide tramwegrauntschappöen tii DJesden niet op royalen voet tegemoet kontoir aan de oisohen dor beambten schynt een staking ouverrngdeiyk Twee leden der ond strgders vereoniging te Uftrnngen zgn naar of cieele beschikking geroyeerd wegens sociaal democratische propaganda by de rykbdagverkiezingen bi Ejënland7 Over het verloop der wedstryden van de Koninkiyke Marinojachtclub te don Helder nog het volgende Om half vier begaf Prins Hendrik zich met een marine sloeij vun de Mercunr naiir hot opleidingschip der adelborsten Urania waar hy ontvangen werd duor den commandant den luitenant ter zoo Ie klasse Herman terwyi de adelborsten in hot want paradeerden en met drie hoerah salueerden Om kwart voor vieren keerde zyno koninkigice hoogheid weder aun wal terug Ken dichte menigte had zich roods omstreeks halt vgf op hot plein voor het station der Hollandscho Bpoor geschaard om den Prins te zien vertrekken Op het perron bevonden zich vorschilllendo militaire en civiele autoriteiten Omstreeks vyf uur arriveerde de extratrein met salonrgtuig begeleid door den inspecteur van het vervoer Van de Bosae en den adjunct ingenieur vun tractie Bierman Even voor half zes rolde het rgtuig van den Prins aan en na een kort onderhoud met verschillende heeren officieren en don burgemeester van Den Helder den hoer Steyn besteeg L K H het Bülonrytnig en sprak voor hot portiorrnam staando nog oeuigen tgd recht hartelgk met schoutby naoht Wentholt wien de Prins dank bracht voor do ontvangst Toen schrilde het flnilje van den hoofdconductour en de trein zette zich in beweging ouder do luide toejuichingen van het pabliok Ken laatste afscheid werd even buiten de linie nog gebracht door hot muziekkorps der artillerie het bezoek van Prins Hendrik aan Den Helder behoorde alweder tot de geschiedenis In die geschiedenis zul het echter hlgven een prettige bladigdo I Heden horvat de enquête commissio omtrent het spoorwegpersoneel haar verhooron in het gebouw der Tweede Kamer Het voornomen is Uaandag tot en met Vrydag van elke week getuigen tehooren maar niet of in den regel niet des Zaterdags Het plan bestaat om do gebruikelgke toekenning van ridderorden en andere eereteekenen by gelegenheid van Koningin verjaardag dit jaar nit te breiden tot een categorie van autoriteiten officieren ambtenaren particuliere personen van wie in do dagen van de spoorwegstaking in April j l buitengMone diensten i n g Torderd of die zich 1 dien tyd bgzonder verdienstelgk hebbe gemaakt door gver en toewgding aan hun taak dienst of arbeid i i = Gemeiig de Be richten Van het N v N hebben wo voor enkele dagen overgenomen de roedcdccling dat het l ckende Huis met de Hoofden op de Keizersgracht te Amsterdam de woning vanLodewgk de Geer waar Oomenins logeerde later openbare bandelsscliool en tegenwoordig een hoogere burgerschool dat van dit historische perceel de geli cle gevel zou worden afgebroken en dan Op volkora dezelfde wgae weder opgebouwd De zaak is volgen i het N v d D ecnigszins anders De gevel vertoont teekenen van verval die een opneming wensclieiyk maken Om deze voor te bereiden moet de geheele gevel architectonisch worden opgenomen vandaar den bouw van een steiger Wanneer het onderzoek en de conuilete opneming het vermoeden bevestigen dat eene restauratie noodig is dan zullen aan den raad de noodige geldon moeten gevraagd worden Van het afbreken van den bestaanden gevel is echter in het geheel geen sprake Te Pargs wordt do vraag besproken of do Kifleltoren behoort te verdwgnen De concessie werd indertgd tot het jaar 1909 verleend on nu die termijn nadert en pogingen worden gedaan verlenging met 10 jaren te erlungiin komt men met allerlei bezwaren aandragen Velen vinden den torun leelgk en anderen beweren dat het gzeren gevaarte gedoemd is tot een spoedigen dood Niet dow het roesten dat zoo langzaam gaat dat hg nog wel een paar eeuwen staan kan maar omdat gebleken zou zOn dut by door windstooten ernstig gevaar loopt en reeds bovenaan door stormen de bindten hebben geleden Kenige bladen beweren dat de vorst van Bulgarije Soüa verlaten zon hebben met bet voornemen niet terug te koeren hg zon vluchten voor een militaire samenzwering Ken offieieiis blad verklaart dat deze tendenzieuse verklaring onjuist is en voegt er aan toe dat de vorst zich naar Koburg begeeft om Zondag den herinneringsdag van het overiyden zyns vaders te herdesken Naar aanleiding van de zaak Httssener zyn or tegenwoordig heel wat pennen in beweging om de afschaffing van den ponjaard voor vnandrigs tor zee welk wapen niterlgk overeenkomst heeft met don dolk van onze adelborsten te verlangen De Strassb Post stelt b V in het licht dat de ponjaard er meer uitziet als speelgoed dan als een wapen en niet hot noodige ontzag inboezemt aan do minderen van de landmacht waardoor altgd weer opnieuw kwesties over nietsalueeren ontslaan bovendien is de ponjaard echter een gevaarlgk wapen in handen van halfgare jongens als HUssener altomaal redenen waarom men best zou doen hom zoo spoedig mogelgk naar de oudheidkundige militaire inosea te doen verhuizen Ken eigenaardigheid op het gebied vanhet kiesrecht doet zich in de Zeeuwscbo gemeente Zuiddorpe voor nl dat iemand tegoiyk in Nederland en België kiezer is Uit Nederlandsche ouders in België geboren is hy later naar Nederland teruggekeerd enhoeft hg hier aan zyn militaire plichten voldaan Toen hg zich later weer in Belgiëvestigde werd hy als geboren Belg daar opde kiezersiyst geplaatst Na zgn hai eiykheeft hy Zuiddorpe tot woonplaats gekozenen is nu ook in Nederland kiezer terwglhg nog tot 1 Hei 19Ü4 kiezer in België biyft VI Ct Men meldt uit Haarlem De heer Hugenholtz wiens strattgd gisteren verstreken was is uit de gevangenis ontslagen Hg werd door 10 geestverwanten per rgtnig algehaold en buiten door een honderdtal vrouwen en kindoren met gejuich ontvangen Hedenochtend wordt hy feestelgk onthaald in bet gebouw van het H A S Op d kermis te Arioii Belg Lnx embnrg is een schouwburgtent gedurende een drnkbezochte voorstelling ingestort De ongedeerd gebleven toeschouwers vluchtten doodelgk verschrikt en een peloton soldaten ging snel aan het werk om de onder planken en balken liggende monschen te bevrgden van welke verscheidenen zeer ernstig gewond bleken Ken eigenaardige begrafenis heeft men onlangs te Ottowa Canada aan den groothandelaw S J Major gegeven ingeyolge de bepalingen van zflii uitersten wil Het stoffelgk overschot werd onbedekt voor iedereen zichbaar op een Igkwagen van bgzondere constructie door de stad gereden Na de begrafenis werd die wagen verbrand met al de bloemen welke als laatste hulde aan den doode waren gezonden In bet testament was verder bepaald dat hot buis en het magazyn van den overledene met rouwfioers behangen moesten blgven tot veertig dagen na de begrafenis on het in zyn zaak gebruikte pakpapier moest voorzien zyn van een zwaren rouwrand In de N R Ct geeft een passagier nit Ned indië die dezer dagen bier te lande is aangekomen en de reis met den TransSiberischen spoortrein aflegde verslag van zyn bevindingen onderweg Den 12n Inni vertrok hg uit Sjanghai en den 7n Juli kwam lig te Beriyn aan De Siberische trein bracht hem dag en nacht voortsnellend in twaalf en een halven dag van Dalny het eindpunt van den Siberischcn spoorweg naar Moskou Hg zegt dat het hem gedurende de langdurige spoorwegreis uan niets heeft ontbroken Nu en dan werd aan tusschenstations een half uur of een vol uur balt gehouden men kon zich dan vertreden en ververschiagen inslaan voor den volgenden dag waarvan altoos een overvloed te koop werd geboden In Mandsjoerye werd de spoorweg door militairen bewaakt en onze reiziger zag op zyn weg herhaaldeiyk militaire transporton in oosteIgke richting Hier en daar waren in de nabgheid der Ign kazernes in aanbouw De baarden der locomotieven worden gestookt met den afval van den uitgestrekten houtkap De reiziger besteedde 30 dagen voor de reis van Singapore over Sjanghai en Dalny naur Berlgn Maar hg heeft hier en daar zgn reis onderbroken men kan dus veilig rekenen dat men den tocht van Batavia naar Nederland langs dezen weg binnen den tgd van één maand kan volbrengen Onze reiziger heet Said Bajtdillu en is kapitein der Arabieren vroeger een der voornaamste handelaren in de Molukken en op nieuw Gninea thans eigenaar van een enveertig loggers die ter parelvissoherg varen Hg is in de Oost een zeer bekend mnn die den ambtenaren der Indische regeering vele en goede diensten heeft bewezen Meermalen nam het gouvernement hem in den arm als hot aanraking wilde zoeken met de bevolking van Nieuw Guinea Twee jaren geleden werd hem ter erken ning zgner goede diensten de zilveren ster geschonken Het doel van zyn reis naar Nederland was een bezoek aan prof Snelten te Utrecht te brengen ten einde dezen over een ernstige oogontsteking te consulteeren De beschaafde en ondernemende Arabier ondergaat thans te utrecht een kuur Ken feest aan hot hof te Tokio Onlangs werd te Tokio de verjaardag van het huwelgk van den keizer van Japan gevierd door een reeks schitterende feesteIgkheden Niettegonstaonde in Japan de Europoesche invloed zich meer on meer doet gelden blgft dit feest steeds Japanscho zeden en gebruiken in eere houden Het begon mot de ontvangst in het paleis waarby de autoriteiten van het land en de gezanten van andere mogendheden tegenwoordig waren De troonzaal waar de receptie plaats vond was prachtig versierd de muren waren met kostbare tapgten bedekt en duiïonde bloemen prgkten langs kolommen en plafond In Japan kent men geen feest zonder bloemen elke bloem iedere tak heeft zgn bgzondero beteekenis de Japanner is in merg en been dichter en op zulke dagen ziet hy in elke bloem een voorteeken Takken van een pgnboom beteekenen geluk chrysanten kotiinklgke waardigheid kersenbloesem vreugde en rozen zy ook daar het symbool der liefde De troon wa s bg deze plechtigheid nit de znal verwüderd want do keizer verscheen als echtgenoot niet als heerscber en daarom bad men twee lenningstoelen voor het keizerlgke paar op een verhevenheid geplaatst Onder aan deze estrade zaten de ministers en gezanten op den achtergrond stonden de stoelen voor de keizerlgko prinsen en prinsessen Het toilet der keizerin was volgens Enropeesche mode een staatsiekleed met langen sleep en zilver brocaatversiering voorstellend feniksveeren welke alleen de leden v in het vorstenhuis mogen dragen De keizerin die klein en tenger is moet er als een poppenfee hebben uitgezien met haar schitterende kroon met diamanten Na de receptie volgde een banket waaraan BOO personen deelaamen De hoofdtafel had 200 converts en in de aangrenzende zalen traden de prinsen als plaatsvervangers van den mikado op Keizer en keizerin zaten in het midden van de hoefyzervormige tafel naast elkaar Achter hen was een palmenversiering aangebracht waartusschen de scbooaste bloemen prijkten Tusschen die bloemen zaten twee ülaine zeldzame bout figuurtjes n overoud man en een ïven oude vrouw deze twee beeltjes stellen het boerenpaar voor dat tgdens zyn lang leven steeds yverig gewerkt en nooit met elkaar gekibbeld heeft Deze fabel flgnren zyn in Japan bg ieder bruiloftsfeest aanwezig Op tafei stonden kolossale vier voet hooge zilveren kraanvogels waarachter een zilveren vggenboom met een zilveren schildpad aan den voet alles omgeven door bloemen kristal en zgden draperieën Dit was hert geschenk van de familieloden aan het keizerlgk echtpaar Naast het couvert van lederen gast stond een keurig bewerkte zilveren bonnennière ook voorstellende een kraanvogel en schildpad cadeaux die de keizer zgn gasten aanbood De kraanvogel beteekent een lang leven do vggenboom geluk en de schildpad rgkdom Het diner was echt Japansch De gebakjes waren meesterstukjes op dit gebied elk stukje stelde een bloem voor en muntte uit door natuurgetrouwe nabootsing Na het diner werd een Japansch bal gehouden Acht eeuwen berust by dezelfde familie de betrekking van keizerlgk hofdanser In tegenwoordigheid van den keizer mogen alleen mannen dansen Ken oud wgsje drie eeuwen geleden gecomponeerd begeleidt de bewegingen en gebaren der dansers die geschiedkundige tafereelen plannen en voorspellingen voorstellen Dat dansen duurde een uur Daarna klonk muziek de trompetten schetterden groote schermen kwamen naar beneden on onttrokken het keizerlgk paar aan de oogen der gasten het feest was afgeloopen De moordenaar van de herbergierster Louise van Bogaert te Zwgndrecht is gearresteerd Te Calloo w aar hy het middagmaal bad gebruikt was men zgn spoor bgster geraakt maar hg was daar herkend zoo datmen zyn naam wist Onmiddellgk werd naar alle gendarmeries van Vlaanderen getelegrafeerd en overal aan de bevolking aan t houding van den verdachte verzocht Om 8 uur s avonds toen de tram in het dorp Nieukerke stopte ontmoette de conducteur den verdachte dien hy kende Alsof hg van niets v ist bood hy hem een potteke bier aan hetgeen de verdachte vermoeid van een geheelen dag loopens niet afsloeg Terwgl zg in een herberg zaten vond de conducteur gelegenheid om een boodschap naar de gendarmes te zenden die den man arresteerden Kg ontkende alles en verhardde daatbg totdat men hem in het huis bracht waar s morgens te voren do misdaad was gepleegd en waar de leden van het parket van Ter monde reeds aanwezig waren Ook tegenover hen ontkende de evangene alle schuld maar toen meiv hem met het lyk van het slachtoffer wilde confronteerea werd hg angstig en legde weldra een volledige bekentenis van zgn schuld af De misdaad is gepleegd op de wgze zooals in ons vorig no reeds werd medegedeeld en diefstal was er de eenige drytveer van De moordenaar heet Frans Cappaerts 30 jaar oud gehuwd en vader van 3 kinderen Hg woont te Kieldrecht op het Hollandsche grondgebied der gemeente en oefent zoogenaamd het beroep van grondwerker uit maar in werkelgkheid leeft hy hoofdzakeiyk van smokkelen en strnopan Reeds eenige dagen te voren was Cappaerts in de herberg van Van Bogaert geweest maar toen waren er bezoekers en ging hg spoedig weer heen Hy heeft zyn misdaad dus met voorbedachten rade gepleegd Terwyi de justitie den moordenaar in de herberg ondervroeg liepen de bewoners van Zwyndrecht voor het huis te hoop en hun houding was zoo dreigend dat de burgemeester naar Beveron moest telegrafeeren om bereden gendarmes Dezen escorteerden den wagen waarop do gevangene naar Beveren werd vervoerd en van daar verder per spoor naar Termonde De moordenaar moet zgn slachtoffer met dolle woede hebben aangevallen Behalve talrgke wonden met hamerslagen toegebracht constateerden de geneeskundigen bg de lyksohouwing tien messteken terwyi tevens eenige vingers waren afgesneden Emigratie naar Chili Mevrouw Hogewoning Raitenbach ontving uit Chili een schryven geteekend namens de onlangs daar aangekomen ZnidAfrikaansche immigranten door Frits van Straaten kommandaot en C Sanders veldkornet Do schrgvers zyn zoo doelen zg mee goed en wel gearriveerd en op hartelgke wgze door de regeering en bevolking ontvangen Ons dorp ligt zoo gaan zg verder in een gezond gedeelte van Chili het klimaat is heeriyk het land vruchtbaar dicht aan den spoorweg gelegen Wg zgn er ook op gesteld om meerdere kolonisten op te nemen maar wenschen dat zulke menseben zich in onze kolonie vestigen die zich voor de algemeeno welvaart willen opofferen en hoofdiakelgk londboswera zullen lyn Wg zullen desnoods een vertegenwoordiger naar Enropa storen die met n persoonigk over nieuwe kolonisatie kan spreken Stadsnieuws GOUDA 27 Juli 1903 Gisterenavond had aan het station alhier hét volgende plaats Zekere H de M die te s Gravenhage werkzaam is was des morgens naar Rotterdam gegaan om daar den dag door te brengen daar hy hier familie had is hg hier uitgestapt en zou gisterenavond weder naar den Raag vertrekken en stapte in den trein maar in het gedeelte dat naar Rotterdam vertrok dit bemerkende deed hg het portier open daar de trein reeds in beweging was en sprong er uit imet het gevolg dat hg aan het hoofd ernstig is verwond Hg is per raderbaar naar het gasthuis vervoerd Dr Levedag verleende de eerste hulp Mej C van Ondhousden leerlinge van de heer J H B Spaanderman slaagde Zaterdag met algemeeno stemmen voor het diploma van de Maatschappg van Toonkunst in zang en theorie Volgens achterstaande advertentie heelt de pachter der R K Leesvereeniging dit jaar wederom de heer Vleugels geëngageerd voor de kermisdagen van Woensdag tot Zondag De zaal Concordia die het vorige jaai reeds trok door haar gezelligheid zal thans voltooid ditmaal nog t meer doen terwgl de heer Vleugels met artisten voor den dag komt die zonder twgfel het publiek zullen amuseeren Wg hopen dat de heer Pinksen succes mag hebben met zyn onderneming Zondag 26 Juli hield de Postduiven vereeniging de Vriendschap Gouda om 7 f raaye prgzen eene wedvlucht van uit Aken de duiven waren met helder weer en zuiden wind om 7 uur losgelaten en hunne aankomst was als volgt Ie pr A Plomp aank 10 u 36 m 3 s 2e J de Kegzer 10 38 60 3e Ant Kraagenbrink 10 40 1 4e denzellde 10 40 l Se C Kyiers by loting 6 J de Keyzer 10 44 46 7e A van Dgk 10 53 22 Poule No 1 A Plomp 2 Ant Kraagenbrink 3 denzelfde 4 bg loting M van Leeuwen 5 Ant Kraagenbrink 6 A van DiJk De poule prgzen werden in geld door den President uitgereikt In de Vrydag gehouden zitting der Alg Synode der Ned Herv kerk rapporteerde Dr A W Bronsveld over een verzoek van de classicale vergadering van Gouda dat de Synode zich in betrekking stelle met de regeering om een waakzaam oog te houden dat de uit Frankryk verdreven congregaties zich niet in ons land neerzetten De rapp colftm achtte in de tegenwoordige omstandigheden een beroep op de regeering niet nuttig en stelde dus voor het verzoek van Gouda niet in te willigen maar uitte tevens den wensch dat alle protestanten werkzaam zullen zyn vooral tegen het toenemen van het bezit van onroerend goed in de doode hand Dit rapport werd onmiddellgk in behandeling genomen waarby het niet ontbrak aan stemmen welke zich ten gunste van het verzoek deden hoeren men achtte het zoo zeker niet dat een beroep op de regeering vefgeefsch zon zgn maar vooral meende meJ dat een protest vanwege de Synode zeefHgewenscht ware Ook zon do Synode zeei fgoed doen haar steun te verleenen aan Ike vereenigingen als Varitas Oastaaf Adiff Hulpbetoon Na eenige bespreking diende de vice president in de volgende conclusie in tegenstelling tegen die van het rapport De Synode wende zich tot de regeering wyzende op het binnendringen van nit het buitenland verdreven congregaties en het zich vestigen op vaderlandschen grond waardoor de belangen der Hervormden worden geschaad dat zy maatregelen neme tegen deze immigratie De firesident stelde voor in het rapport te lezen dat men betwgfelt of de regeering aan zulk een verzoek zon kunnen voldoen Dit amendament werd met 14 tegen 4 stemmen aangenomen en daarop de conclusie van het rapport met 13 tegen 5 stemmen waarmedq het voorstel van den vice president verviel 373 Staats loteriJ Ie klasse Trekking van Maandag 27 Juli No 10231 f 5000 7473 ea 11480 ieder f 1500 3716 en 7998 ieder f 400 1119 4748 12806 15659 16976 en 17651 iadar I 100 6426 41 61 4651 63 6649 92 6726 49 58 41 95 40 9613 47 99 53 94 12215 15408 64 9766 28 26 18383 80 93 97 18437 9848 12325 15636 44 52 40 87 63 60 62 15749 85 9970 12539 61 18569 72 10051 53 94 18750 6820 81 74 96 96 6909 10156 90 15853 18846 38 63 12611 85 19042 66 29 15906 64 76 98 19 87 73 99 12710 29 19117 78 10227 7000 63 1 10370 33 10464 7117 76 11 39 33 31 54 74 33 16032 77 69 16250 96 81 66 19217 24 7263 10519 12804 7330 62 40 16321 35 34 92 12921 16400 37 58 93 13072 63 39 67 10726 74 73 67 74 40 97 16531 19329 7424 43 13117 33 86 95 81 65 99 95 7501 93 13235 16600 19403 7604 10851 69 10 44 82 10902 13382 37 19501 7710 5 13444 43 20 21 14 13625 16709 77 24 26 29 30 8062 27 90 36 1967677 85 13609 57 19703 7803 67 13713 72 38 é 76 33 16826 43 7948 11088 13920 16927 66 8067 98 43 46 85 99 11117 62 17002 19877 8119 59 99 70 79 93 75 14011 95 19964 8256 11201 20 17163 H 8373 36 96 17219 20009 8423 36 14105 42 17 25 39 14207 17313 20101 8531 60 53 68 8 33 88 78 83 20 44 11 304 87 17464 20216 49 15 14345 90 44 62 67 72 17563 91 58 11500 U4 37 17618 20326 76 15 78 77 49 8696 78 89 79 79 8775 88 14725 85 93 8825 11670 40 17702 20412 30 11709 61 86 40 62 36 14861 17821 72 8962 4 64 98 20025 9052 11983 98 17916 20704 80 12011 15027 70 87 9215 15 60 82 20860 68 69 15112 18029 749357 84 23 64 209229402 90 36 80 83 22 12126 16259 18135 9787 33 15381 69 DES Vereeniging Hulpbetoon voor eerlijke en vlijtig e armoede over het jaar 1802 1803 Het is ons een genoegen een overzicht te geven van het 57ste jaarverslag onzer Vereeniging Dank zg de sympathie en medewerking van vele leden zoowel binnen als buiten de stad bleven we in staat gesteld onze vronwen geregeld werk en waar noodig ondersteuning te geven In de samenstelling van het Bestuur kwam zooals gewoonlijk weer eenige verandering door het bedanken van Mevrouw Scheltema Koch Mevr Montgn Schelling en Mevr Bronwer van Oldenborgh ontstonden er 3 vacatures dieweer vervuld werden door Mevrouw Geitel Schoneveld v d Cloet Mevrouw van der Torren Oosthoek en Mevr Schoneveld V d Cloet van der Mey Daar Mevrouw Brouwer die jaren lang met zeer veel gver de functie van Penningmeesteresse waarnam moest hierin voorzien worden Mevrouw Becking van Veen verklaarde zich welwillend hiertoe bereid Wg bevelen onze tegen den winter te houden jaarlgksche lotery wederom met warmte aan ook vestigen wg nogmaals de aandacht op de groote voorraad kleedingstnkken die we steeds voorhanden hebben en zeer geschikt zgn voor bedeelingen Men vervoege zich hiertoe ten allen tgde ten hnize van de Presidente Mejuffrouw Roest van Limburg Hoogstraat A 111 Onzen hartelgken dank aan Heeren Regenten en Dames Regentessen van het Oude Hannenhnis voor de soepiysten waarmede e onze gezidnen steeds zeer verbiyden Door Dames Regentessen van het Oude Mannenhuis worden we voortdurend van breien naaiwerk voorzien dat steeds zeer welkom ontvangen wordt Wg willen alle stadgenooten er nogmaals op wgzen dat onze Vereeniging zich gaarne belast met naaiwei k Mejufvrouw Roest van Limburg en Mevr van Iterson Graafland stellen zich steeds beschikbaar tot bet in ontvangst nemen daarvan Aaiv belangstellenden wordt tevens medegedeeld dat de rekening en verantwoording ter inzage ligt ten huize van Mevrouw Becking van Veen Namens het Bestuur der bovengenoemde Vereeniging Mej ROKST v LIMBURG Presidente Mevr VIN ITKRSON Guaafi and Secretaresse Prijsvermindtring van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telephnmt Ma 31 tieurs vah Amsterdam Slotkrs n JULI I Vrkr 81 lDI l A l Cort NiKi W S ïVi lOV dito d o dUc S 9t ilito dito dito S 95l llossi OM Gouill 1881 934 lIS s lTAUl InMhrg ingl88J81 6 1 OoaTiNm Obl in papier 1888 8 83 dito in iilTBrl888 8 SIl PoETVQAL OI l met coupon 8 dito tiolial 8 lo i A iD Obl Binnenl 18 4 4 SDU dito Hecons 1880 4 98 dito bil Kolhl 1889 4 971 Jito bij Hop 1889 BO 4 DP dito in fcoud leeu 1888 8 dilo dito dito 1884 S poijs Fsrpel inbuld 1881 4 81 l DKKRtj Gopr Ootiv leen 1890 4 86 Gec Ineninff wrie I KiViOao teonln serie ü is giu Arit H i v olilg 180 l 1041 VIlilco Uli t aoK 1890 8 NElllll t OM on Hp 1881 4 89 VlITlADAil Obhftatiea 1898 8 9lj Hottiiuax SmH leen 1894 8 BB iD N A r 11 indelsv uud Arend b T b Mij O rlilio ton 675 lleliMmitaohanpij dito 418 Am Hjrpotheolcb paudbr 4I 1 C ult Mij dorVorateu aand Or HypothoeVb pandbr 41 Naderlaiidache bank aaud 1 1V4 Jïed Handeliaaatnoh uito 1 N W k Pao Hyp b pandbr Si 981 Rolt Hypothookb pandbr 4i l Utr Hypothookb dilo 4 lOI O sTlKa Ooet Hong baiik aand ISO lEUSL Uypotheakbankpandb 6 Ambbika Kqnl hy potb pandb 4 Maiw L O Pr Lion nort 6 68 Sm Holl IJ Spoor w My aaod 106 M j tot Eipl 8t Dp aand 118 Ned Ind Spoorweg lé aand I8V1 Nod Zuid Afr 8pm aand fi i dito dito dito 1891 dito 4V iTAUlSpoorwl 1887 8tA Kobl 9 8e ZuidItal Spwmy A H obl 8 I 5 4 l uLKX Wanohau Weenen aand 1041 Huil Qr Knia apw Myd obl 4 Baltiioha dito aand t Faatowa dito aand 5 I Ivang Dombr dito aand fi 981 Kut k Ch A rSp kap obl 4 100 dito dito obliu 4 Amskika Jont Pao Sp Mg obl 5 Ghie k North W pr Cr aand 118 dito dita Win SI Peter obl 7 140 DeSTor k Blo Or Spm ooft r a 4011 Illinoia Central obl in goud 4 1081 Lonisr kNaahiilli Oer V aand 10 Ueiico N Bpir Mij Ie hyp a 8 108 Hisa Kanaal v 4pCt pref aand I N Tork Otitaaio fc Waat aand 88 i Penn dto Olito oblig 6 nre gon Calif lo byp in goud 104Vt Si Faul Hinn fc VaoiLobl On Pao Hoofliin oblig 8 dito dito Line Cdl Ie byp 0 8 89 CoiAUA Cao South ühert T aanl 84 HIK C Sallw fc Na lo b d o O Anttard Omnlbua Mij aand Kotlerd TramweK Haata aand tu Blad Amatordam aand I IOIV4 Stad B ttordam aand 8 Uil IIU aiI SUd Anlwarpan 1887 f lOU 8Ud Bruaaol 1888 1 1081 oxe Tbeisi Kegullr Goaelaoh 4 llB lonillE Slaatileenig 1880 8 117 K K Ooal B Cr 1880 8 108 Srini Stad Madrid 8 1888 411 VlD Ver Par A rb Hwwl rt JWAl TEI S en COSTUillES worden tot veel verminderde prrjzen OPGERUIMD D SAMSOill Veemarkt te Rctterdajs Maandag 37 Juli 1903 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor istc kwa 37 ade kwal 33 3de kw 37 cent per half kilo Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 37 ade 3 kwal 33 de kwat 30 cents per half kilo Vette varkens redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwal ao 3de kwal 19 3de kwal 17 cent per half kilo Schapen en lammeren goed nangevoerd Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel in vet vee vette kciveren schapen en lammeren redelijk Vette varkens trang minder in prijs AOVERTËr TIElN Kermis te douda 1903 SCnOüWMSLOSE 1 o K Li K H 1 K naast do Sociëteit ONS ÜKNOKGEN ineKLODSCIlE TOOlELVEREËKiGIMi goedgekeurd by Kon llosl van 21 Mei 1895 van AM8TKRDAM DINSDAG 8 JULI 0F£inil9S 700RSTELUII VERLEDEN Tooneolspel in 3 bedrgven van Mevr INA BOUDIKKBakker t OordettI der Pers over VEKLEDF N Het Vaderland van 19 Dec j l Mooi eeriyic oenvondig doorvoeld werk dat is dit drama De auteur kan do vertolkers dankbaar zjjn t Wordt mooi gegeven W 6 VAN NOUHUYS Het Hieuui vilt Dag van 11 Dec J l VKRLKDEN heelt diopen indrnk gemaakt De cbrljlstcr worde allo wanrdeering gebracht voor baai werk eeno waardeoring die zj zeker op de tooneelisten zal overbrengen Mevr BauiiiEB Bakkkb zjj dank gezegden geluk gewenscht met bet schrijven van VKKLEDKN J H EfissiNi De Opr Haarl Crt van 22 Dec j l zy die konnis znllen maken met VKELEDEN zullen het mooie en ware spel van de loden der Nederlandsche Tooneelvereeniging even hoog prjjzen als de kunst van de schryister FliAtis CoisEK Jr Daarna OUD EN JONG BIjjspel in 1 bedrijl van Bknno Jacuusok AanvnniJ H uur Voor pryzen der plaatsen zie groote en kleine biljetten Telephoonnet Qouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en imilerhniid gratis Het net is aangesloten aan het Btjks Intercommunaalbnrean Op 1 Juli 1903 Ui verkregen aansluitingen ontracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE V18CHMARKT C0I k fOIKE OüDk SCHIEDAMMEK GENE EE Merk t NIGHTOAP Verkr gliaar bH t M PEUTERS H N B Ma bewija ran oohtlioid ia oachot on kurit steeds voorlion an den naam dor Puma P HOPPB