Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1903

yy4y p T H w U H y t h tvtZ L o 9169 Woensdag 39 Juli 1903 43s e Jaargang WMM mmm JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Nieuwe Concertzaal iöNCORDIA Westhaven 182 SCHITTERENDE VOORSTELLINGEN door het Internationale Specialiteiten GezelscMp Directeur de Heer J A VLEUGELS TelefMi N S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lette worden berekend nuar plaatjiruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd Tclcroiin i Kt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN IDE LA TE OTJI E lladciiiolielle Olga Troupe MarKahni in hsfl hoogst komieke pantomino Muzikanten Avonturen 5 personen groot lachsucces Tlie Alkers Araerikaanacüc Knnstzwemmers en Duikers Hcbelpcn zoeken eten en drinken Hoepelzwommen Kaartspelen Kunstzwemoeleningen enz Wmm mik OCamiVOOaSTELUNi VIUJDAG kL DKIlVOOK$TËLLL G AANVANG 11 UUR AANVANG 2 UUR Jf j voor de avondvoorslcllinjyeii fO y Enlfee voor de mMdaffvoorsteilin rcn f O Hil l edenenCaiid idaten doorloopcnd vrijen loe ran r Hunne dames voor de avondvoorslellintren f 0 45 lilltree voor de ri iddagVOOr ilellin yeil f 0 95 mimmmmmm Êmma m mmm GERARD PINIKSE Pachter 15 Aug 1903 trekt de Tiende Verloting te l1E iELO Geld door Notaris SCHEPERS 30 LOTEN EEN PRIJS Rerste PrUs 5000 GILÜRN Tweede Prijs 1000 GüLDKiV Derde prys I00 Gld Achtste prijs 400 Gld Vierde prijs 800 Gld Negende prjjs 300 Gld Vijlde prijs 700 ld Tiende prijs 2 M Gld Zoado prijs 600 Gld Kltde prgs 100 Gld Zevende prijs 500 Gld Twaalfde prijs 50 Gld Dertiende prijs 25 Gld Prijs per Lot f t 50 per post f 0 56 Verkrijgbaar bq D J TANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aansteltVerder bü LOUIS BLSSCHOP Sigarenh Dabbele Buurt B 12 Gouda AT B lONGKNEEL Oosthaven B 78 Gouda B L HAASTROP Lange GróenendailimGonda 6 v s VLIET Tiendeweg Gouda W LA GRAND WaddiKveen JOH dÉ BOER Lz Hazerswoude Dorp A BODEGOM Dsselmondé Druk van A BRINKMAN 4 Zn Gonda I4reiiger § MoiiHlftr CoHililiiaile genaamd oen Muzikale Manlterado Lc iLarliit s Eqnilibristisclie Kunstvorrichtingcn The Tree RIcharilliiI s Onder boleelde aanbeveling 159 w w i m in hnnno buitengewone kraclitocteningen 55 Onderneleekeiide beveelt bovengeiioeinde sclegeiilield lii de l l ZiJ van de COiHEHlil len xeersie aan HIJ al zorgdragen voor een heerlijk koud en goed glas Bier Voor een druk bezoek lioudi iilj zieli beleerd aanbevolen M W IIOFFMAIV I OMI VANICEHi nieuwe Sortooring goodkoopo POETEMOFEAI SIGAEEÏÏKOKERS ZtKIHtKTErKtlLLES i ailE M IJi JKS POKTKKIMLUINS enz A Q UA3S1 T ANTOON BENNER s Sloomcarrousel Eleclriek Standplaats tej enover Café uu Haiihonik I dit jaar wedor alhier geariveord met oon nieuw gomontoordc naar de eischen des tiids ingerichte S roOM L ARROUSKL SALON mKibuitruorwnnefirimteelfHrliiche vertirhtlny zoowel binnen als builen wanrby worden gepresenteerd praehtvolle gondelii Hoddoljaoht KONINGIN WILHELMINA Gondaljai ht van SKQUAH Gondeljaclit VKNETIK TRAKIIKNKR IIKNOSTKN on ARABISCHK l AARDKN ABOyUBMKlUTltOKKJES inhoudnuU tü rllten it 40 cent behalve f mUrte Minzaam aanbevelende AMTOOl bkninkii Specialiteit IN EOHT I ÖWENBSA Ü Eiken avond versch verkrijgbaar Axel iiarlel 2 Hoeren 2 Dames Hlco Ie Haas Do populaire Karakter komi Hans Hansen Trio En het verdere Gezelschap Tevens verkrijg l aar alle anriere BIEREN alles op IJs Il volgens liet nleiivvsle sjsleciii bdunilcld Aanbevelend 200 prijzen ieder van 5 GId 300 prijzen ieder van 4 Gld 400 prijzen ieder van 3 Gld MO prijzen leder van 2 Gld 687 prijzen ieder van 1 Gld J ButteDlaodsch Overzicbt De bijzetting van het Igk van paus Leo XIII beeft Zaterdag plaats gehad met al den praal en alle plechtigheid waarover de Koomsche Kerk kan besebikken Een paar duizend belangstellenden waren toegelaten in de koorkapel waar het voornaamste deel van de plechtigheid plaats had In de Sacramentskapel sprak de deken van de kanunniken een absolutie uit waarna het doodsbed onder het zingen van bet Miserere werd opgenomen door de stoeldragers omringd door nobelgarden en broeders van de aartsconfrerie van St Michael van Borgo dragende brandende kaarsen Voorafgegaan door waardigheidsbekleeders van het pauselijk hof gevolgd door kamerheeren en prelaten van hooger rang werd bet li k door het schip van de basiliek om het pauselijk hoogaltaar tnsschen twee ryen Palatijnsche garden naar de koorkapel gedragen Midden in de kapel werd de Igkbaar neergezet met het hoofd van het lijk naar het altaar gekeerd Na de voorgeschreven litturgische gezangen en onder het onophoudelijk luiden van de doodsklokken werd opnieuw de absolutie uitgesproken Daarop trad de majordomos rogr Cagiano de Adzevedo naar voren en bedekte ten diepste bewogen het gelaat van het lijk met een wit 2 jden sluier Daarover legde de prefect der ceremonièn mgr Rnggi een rood 7 jden doek en vervolgens vouwde hij het roode met gouddraad doorweven kleed dat over de baar was gespreid over het lijk samen Edelwachten traden nu naderbij namen bet lijk op en legden het in de met purper fluweel gevoerde kist van cypressenhont Wederom kwam de majordomns naar voren en legde naast het ISk drie purper flnweelen beurzen met 25 gouden 25 zilveren en evenveel bronzen munten de eerste der door den Paus benoemde kardinalen legde daarb j een perkament met de data uit s pausen leven gevat in een glazen koker Vele aanwezigen waren tot tranen geroerd Onder het zeggen der gebeden kusten graaf Peici 8 pausen neef en graaf Roapigliosi bevelhebber van de Zwitsersche garde de voetzolen van het lijk en toen werd de kist gesloten en gezegeld door den Kamerlengo mgr Oreglia den majordonus en mgr Rampolla De verzegelde kist werd geplaatst in een looden omhulsel voorzien van een opschrift vermeldende de namen den leeftijd de regeeringsjaren en den sterfdag van Leo XIII Terwijl het deksel werd dichtgesoldeerd las FEVILLETOX DISCRETIE 9 Want door dit uittreden uit de atille vertrekken behooren zi een wereld die hen nimmer als huns gelijken beschouwen doch er steeds een genoegen in vitwlcn dexe tweeslachtige schepsels m hun eigeDlijke sfeer terug te dingen En wat hebben zi dan gewonnen i In een ongelijken strijd hebben xij hun vrouwelijkheid verloren En is het dan niet bovenmate kleingeestig van de vertegenwoordigers van het sterkere geslacht wanneer zij de nauw opgeschoten kiemen in de geboorte trachten te verstikken vroeg de gravin eenigzins scherp Het ia niet kleingeestig het is natuurlijk antwoordde Normann met klem De man wil geen geleerde reisgenoote op den levensweg hebben maar hy wil een vrmiw een vrouw met al hare zwak en eigenaardigheden Hij wil de opvoeding zijner gade zelf voltooien daarom moet lij gevoegelijk zijn heerschappij erkennen zoodra z j hem hare Helde geachoDken heelt en met hare liefde baar achting Vrouwelijkheid ziedaar het zoete toovermiddel dat den man ook aan het oogenschijnlijk nietsbeduidend meisje kluisteren kan een onboatzncbtige gehechtheid aan den uitverkotene haan een prot ftiotarius een lange Lat jn8che akte voor vermeldende alle ceremoniën in verband met s pansen dood en de büzettinK van het lyk De looden kist werd opnieuw verzegeld en geplaatst in een eikenhoaten omhalsel dragende op het deksel de wapens van Leo Deze kist Verd gezegend en door het kapittel van het Vatikaan geleid naar de locolas den eenvondigen sarcophaag boven de denr naar de linkergalery van de kapel waarin ze zonder verder ceremonieel werd geplaatst Hier biytt het lyk op zyn minst een jaar tenzü de nieuwe Paus binnen dien t d mocht komen te sterven totdat het grat in de door den overledene aangewezen kerk gereed ia V Gisteren zon in de congregatie het testament van wijlen Leo XIII worden voorgelezen Voor s Pausen bloedverwanten is naar de correspondent der Neue ITreie Prosse seint de opening van den uitersten wil van den Paus grootcndeels een verpletterde slag geweest Wij hebben trouwens M cenige dagen geleden medegedeeld dat het meeste van de nalatenschap van Joachim Pecci gezegd Leo XIII aan do kerk kwam Zijn erfgenamen z jn bedroefd en vertwyfeld en zij zeggen dat de overledene zoo goed als geen be grip had van de economische verhoudingen van onzen t jd Voor zich zelf gebrnikte hjj nuuweiyks drie lire per dag on by was vreeselijk verbaasd toen zijn achterneet graaft C umillo Pecci dien hij in het Vnticaan een postje kommandant der paleiswacht bezorgd had om verhooging van salaris vroeg De man had toch 400 lire per maand Het beste is er aan toe graaf Lndovico Pecci omdat deze krachtens ziJn geboorterecht de familie goederen heeft gekregen die ongeveer 700 000 lire waard ziJn Riccardo Pecci kan onbezorgd leven door een rijk huwelök Maar de commandant der paleiswacht de genoemde neet Camillo schijnt nu vrijwel op straat te staan want van zich zelf of ziJn vrouw heeft hj niets Wat er van hem worden moet weet niemand hiJ kan zich moeiiyk voor dienstneming onder de Italiaansche vlag aanmelden gesteld al dat men hem daar gebruiken kon Zijn vrouwelijke bloedverwanten heeft de Paus slechts bedacht met legaten van 2000 4000 lire De familie Pecci beschouwt zich door den dood van Leo XIII dan ook als gernineerd en acht zich er nog erger aan toe dan graaf Cappellari na den dood van Gregorius XVI Oreglia de kardinaal kamerlengo heeft pllchtshalve Zaterdag de neven en nichten harten is de grootste macht welke een vrouw ooit kan uitoefenen Ja mevrouw de gravin ging hij voort en in Kijn toon lag een meer en meer stijgende geestvervoering vrouwelijkheid en zonneglans zijn m hunne uitwerkingen geheel uniform zij doordringen het meest gevoellooze hart en schenken het een weldadige verkwikkende warmte Een Mmerva boezemt ons eerbied en ontzag in een Venus echter bemint men Ëleonora s wangen gloeiden verradehjk door het verteerend vuur dat in haar binnenste smeulde Waarom sprak hij zoo tot haar hij immers kon niet weten dat zijne zooeven geuite zienswijzen juist de kwelgeesten waren welke haar sedert dagen en weken onophoudelijk vervolgden Zij kon het niet van zich verkrijgen aan het verder gesprek deel te nemen maar leunde zoo diep achterover dat de oranjetakken haaf gelaat bijna bedekte Hoe zoet hoe melodieus voIUlen zijne woorden van lielde en echt in haar haft een weerklank O hoe geheel anders had men haar het jeugdig onervaren kind leeren voelen en denken I Werktuigelijk keerde haar gedachtengang tot haar overleden moeder terug en nu plotseling verstond zij de stomme klachten dezer diepliggende oogen hare uitgeteerde wangen haar vroegtijdigeo dood 2ij was immers ook even als haar dochter mccdoogenlooa opgeofferd 0 moeder aime geliefde moeder Een traan van smart ontglipte hel oog der g avin en schitterde op haar lehebUnke hand ntsteld wiichte zij te al deze vochtige getuige beboOTde awt io du aalon der voorname weraid van den overledene uitgenoodigd om de voorlezing in de zaal van het consistoriam van het voor hen i o verpletterend document te komen bijwonen Do meesten zullen er gisteren wel niet zijn heengegaan De verkiezing te Bernard Castle is op een verpletterende nederlaag der unionisten en een triomf voor de arbeiderspartij uitgeloopen Gelijk men weet was dit kiesdistrict tot dusver vertegenwoordigd door een liberaal Na den dood van den heer Pease moest een nieuwe verkiezing plaats hebben maar de kans op een overwinning der regeeringspartij zon bierbij gering zgn geweest wanneer de anti miuisterieelen niet onderling verdeeld waren geraakt liberalen tegen arbeidspartg De candidaat der arbeidspnrt j Henderson was het eerst in het veld en vele liberalen waren van oordeel dat hjj diende gesteund te worden en de liberalen zelve geen eigen candidaat voornit moesten schuiven Toch deed zulk een candidaat zich voor de hoer Beaumont Een vinnige twist ontstond geen van beide partijen wilde toegeven en de vrees scheen niet ongewettigd dat de miniaterieelen van de verdeeldheid ouder hun tegenstanders voordeel zonden trekken en den strijd winnen Herstemmingen toch werden in Engeland niet ehouden en wie de betrekkelijke meerderbeid heeft wordt als verkozen beschouwd Ondanks de bijzonder ongunstige omstandigheden waaronder de strijd werd gevoerd heeft de heer Henderson dien toch gewonnen Hy vereenigde op zich 3370 stemmen terwijl de unionist er 3323 en de liberaal 2809 verkreeg Arbeiderspartij en liberalen hebben te zamen 6179 stemmen uitgebracht tegen de ministerleelen 3423 Een meerderheid tegen de regeering nitgebracht dus van 2856 stemmen By de vorige verkiezingen bedroeg die meerderheid 1073 Een groote voornltgang in ieder geval Deze nitslag zal aan de arbeidersparty nienwen moed geven om zich te organiseeren en aan den politieleen strgd mede te doen Tot dusver had zy slechts vier vertegenwoordigers in het parlement Bg de volgende verkiezingen zal zg ongetwyteld moeite doen er een grooter aantal te verkrggen Wanneer een succes als dat van Barnard Castle haar maar niet overmoedig maakt en aanspoort zich geheel van de liberale party af te scheiden Verdeeldheid voor de stembus zou voor beide partyen noodlottig kunnen zgn Niet altyd zal het even goed floepen als thans te Barnard Castle De leiders der arbeidersparty zgn echter koppig terwgl de houding door de liberale dame Maar twee donkere gloeiende oogen Kad den den heeten druppel zien vallen twee oogen die met zulk een onuitsprekelijke deelneming op de aanvatlige trekken van Eleonora rustten Walter Normann s oogen Hij verliet z ne plaats en doorschreed als in gepeins verdiept het vertrek daar een koortsige gejaagdheid zicli van zijn persoon had meester gemaakt De talel is gedekt mevrouw de gravin riep Balthazar middelerwijl hij de beide vleugeldeuren opende De gezante hief zich met haar gewoon bedaardheid en bood den ceremoniemeester hare hand Normann naderde Aagelika die zich met een verrukkelijken glimlach aan zijn arm hing Hij bleet opzettelijk eenige stappen achter het vooruitschnjdend paar terug vWat scheelt u toch heden avond Angelika f vroeg hg met zachte stem Uwe rozige wangen zijn bleek en uw obg is vochtig Waarom dit alles i Ik kan niet vroolijk zijn waarde vriend antwoordde zij treurig Wat bedroeft uw hart Ik mag het immers WtitfAl vroeg hij glimlachend kWanAeer zat die kwellende onzekerheid eeneinde nemen Spoedig AngeliWil v i rofe w t p mij Spoedig i Ach ik hco iMs soo lang geduldig gewacht Hoe Gij zoudf nu nog vimkelmoedig worden Toch niet Angellta wendt den blik omhoog ik ben immers bij al Gij zijt mijn eenfgen hoop voorzeker party in de laatste jaren aangenomen niet van een aard is om tot samenwerking uit te lokken Vele liberalen hebben overigens bj de ver kieiing van Bernard Castle voor den arbeiderscandidaat en tegen den offlcieelen hunner party gestemd aangezien zy de bonding van dien candidaat de heer Beaumont niet konden goedkeuren De nitslag dezer verkiezing doet overigens zien dat de Britsche kiezers zich nog niet door Chamberlain s plannen en roorstellingen hebhen laten paaien In de tweede lezing in het Engelsche Lagerhuis is bet ontwerp tot waarborging van den intrest der TransvaalAche leening van 35 millioen p st aangenomen Minister Chamberlain verklaarde naar aanleiding van het voorgesteld gebruik van Indische koelies by de spoorwegen dat de openbare meening in Transvaal vyandig was tegen den invoer van Aziatische arbeidskrachten en daarom wilde hg niets doen om dezen invoer te begunstigen Maar indien de openbare meening niet meer vyandig was tegen den invoer zon hg met deze opinie meegaan om dezelfde reden als by thans met de tegenovergestelde opinie medeging De discussie over de fuaestie van den invoer van Chineesche arbeidskrachten was voorbarig want geen vooratellen te dien opzichte waren hem gedaan Hy was van oordeel dat de nieuwe koloniën aan haar verplichtingen zouden kunnen voldo n en in de toekomst tot de meest voorspoedige der Britsche koloniën zouden behooren Hy wenschte indien geen imperiale belangen dit beletten Transvaal als zellregeerende kolonie te behandelen In een telegram aan de Times uit Tokio wordt gezegd dat de alarmeerende berichten in Engeland vei spreid over de oorlogstoerustingen van lapan volkomen ongegrond zyn Wel neemt in Japan de verontwaardiging over Rusland s optreden toe maar bevolking en regeering zyn volkomen kalm Echter zyn de Japanners zooals gezegd slecht te spreken over Rusland en zoo zgn de Japansche bladen thans weer erg boos over de verklaring dat Rnslau l zich tegen de openstelling van Mantsjoeryscho havens niet zou verzetten omdat deze verklaring eigeniyk zou beteekenen dat Rusland daar Bouvereine rechten zich aanmatigt Zgn de Japanners niet over de Russen te spreken deze zyn over de Engelschen zeer verontwaardigd En de heer Hartung direc antwoordde zij met een nauw hoorbare zucht De weinige stappen welke Eleonora aan den arm vim graaf Rechberg moest afleggen schenen haar opnieuw een halve eeuwigheid Zij wist dat Normann aan Angelika s zijde heenichreed zij boorde een zacht vertrouwelijk gefluister en mocht evenmin het hootd omwendeo als eenige onrust laten vermoeden Zij leed meer dan zij zich zelve bekennen wilde Aan den disch droeg Rechberg met de bedrevenheid van den ervaren holbeambte de kosten van het onderhoud waarbij hem slechts de professor nu en dan ter zijde stond de beide dames bleven afgetrokken en in gedachten verzoi ken Eindelijk nam ook deze gedwongenheid een einde de gravin gaf het sein tot opstaan en wendde zich om naar den saUm temp te keeren toen Rechberg op smeekenden honigzoeten toon zeide Streel ons gehoor no een weinig gravin muziek maakt het bartr blij en licht Üij zeide dit met betrekking tot Elconoia s afg meten toon welken hij roet zjjn aanzoek in verband bracht Wil je singen Angelika i vroeg de gravin onverschillig Gaarne toodra iemand er behagen in schept mij aan te hooien Moet men u dit nog verzekeren t Uw gezang is bctoorerend Volg mij dan zeide de gravin terwijl zij naar de muziekzaal schreed Het gezelschap trad binnen