Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1903

W Zaterdag 1 Augustus 1903 So 9172 438te Jaargang fiOüDSffli mum i ietifi s en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMn N St A Ö V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere wonien berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de mi ld Irlerwia a M üe uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranoo per JK 8t 1 70 Afzonderlijke Nominers V1 FF CFlJiTliN Eiken avond vmm h verkrijfrliniir Nieuwe Concertzaal CONCOIIDir Westhaven 182 DoiKlonlaii Vrijilji Zaterdag eii oiula SCHITTERENDE VOOESTELLINGEN door het Intematioiiale Specialiteiten Gezelschap Directeur de Heer J A VLEUGELS Axel Qnartel 2 Heeren 2 Dames Wlco de Haas De populaire Kara tcr komiek Hans Hauseii Trio lireiigers iloiislcr Combliialle genaamd oon Muzikale Maskerade Les Larliit s Equllibristische Kunstverrichlinger The Tree Kleliardliil s in huimo buitengen one krachtocleningen En het venlere GeKelscbap VRIJDAG KINDERVOORSTELLING aanvang 2 kr ZO tTD A C3 l a I3 ÉE j j ji VA liTC3r 12 UtJK Knlrcc voor de midda voorstellingrcn f 0 95 li iitr 0 voor de avondvoorslellinjjcen f 0 73 Illl lieden cnCandidaton doorloopend vrijen toefv ang Hunne dames voor de avondvoorsle1lin jfen T 0 4S mmÊamÊÊÊÊÊmÊmmmmmmmÊmÊÊmmm KntrCC VOOr de middagfVOorHlellingen f 0 95 üHiMMHHMMMMHii GERARD P1IVK8E Pachter f Zander Instituut Fluweeleii Singel K 7 M neenli Dr 1 H BAKKKK MKMKI IKK IHrectr I va f l KKN Bnliand vanruggei r verlirommtngen in effallen hiiritt x en it bpmen en miKre lUihnanitnUvorm nl iem wnkte eontHvntle Dpteren genr xlrJilen rheumalUuthe aatKlomingen verMulkingen ear mr nieuwe AALBESSEN JEMEB Asnborelend Slotemaker Co Vraaijt hij Uiriiii ISoekJianddaar een Proefnummer der Nederlandtcke uitgave van nX i II De lioofdtolmt vE WcRELt V i Hif ii xiiidc lUUnlul B Ix Ktant uit de Heitehrijvlng emer llriiiotndeA nrite die do Heer K T Kkkxsiua Ki U r in üpdraclit der Ven nootBCliap mnalct Kik nummer i r il naar eigen phuti graphiitehe opnamen Ieder intoekenaar untvangt per jiiiir ongeveer aO Annicht eaarlen die Uümaan eigen o een antler door hem op te geven ndreii door on e reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal Itomi n deïo uit vcrucliillende plaatsen in Arabii Perïlfi Vooren Achtcr Indilt Birma Malacca enz Pr ê fw jttaryantj T VO incL tie An$ü h kanrten De Intoekoning in te allen tyde opengcstplil Ook de AnHicUtkaarton worden te allen tyde geleverd i Het twiti onvchidelykatM to f makkelykate poelimtddel voor Hmfmi in vooral damci en Klndericho nwerk Il da Appretuur van C M MUIItr Cft faL w erlll Bauth Str14 Men leltt lové i P op nanm en fmbriekimerk V r p f HV k P MWM WMtdari In tiliMniiark lititarlu Sa Dnk TU A BBINEKAN Za Grada Buroau Do Woreld TourUt Haarlem spiAR m mmm n goiida Aan liclang hcbbenilpn wordf Itekend gemaakt l dat de Zitting op ZATKRDAO 1 AUGUSTUS des avond van 8 t t 10 nnr voor tmifg en die op MAANDAG Aütt WTD S de i avond van 8 tot 9 uur voor letHgbelalimg Ml KV zal gehouden worden 3 dat voor iHirg in termgbelaUHg de gclegcnluid wordt opengesteld op MAANDAH 3 AUUCSTlIb vap 12 lot 1 uur namiddag M 9 dal de Zitting voor de Uuipbamk op ZATKKDAti 1 AUUUSTUS 90 4eu gewmmem lyé van 6 tot V uur zal plaats liebben ÊÊKT BUmTIIVK 00001 30 JiOi ISm DE WERELD VERGAAT op Zalerdai I AiijiusIua a s Specialiteit m BCHT Tevrns vorkrijffhaar alle andere BIEREN ÓWENBBAÜ alles op IJs II vol n s hft nieuw sle sjsieriii behandrlil Aanbevelend Ti BLEA U X B IL A TR OTJ3PB fladeiiiolNelle OI i a Troupe Margalml in ban lloogst komieke pantomine Muzikan Éj Kn 5 personen groot lachsncce The Alkers Amerikuanscho Knnstzwemmers en Duikers Schelpon zoeken eten en drinken Hoepolzwemmcn Oader beleefde aanbeveling K Kaartspelen Knnstzwemoeleningen enz WOI Ww li c WESTHAVEN 198 JMi Blommesteins Inkt yJonoerVindeiiik oe BES E r volKomen ONSCHADELi k APELDOORN HOILAND TE KOOP 0 stuks zware EIKEN BEHGROEDEN in alle almetingen en iwaarten Een partij 4 i t o var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partü LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBIXDTEX SÏULEN en BALKEN ÜO stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs jOO sinks gezaagde 3 i en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote partfl EIKEN KISTHOUT tot tuchtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKKN ZAAGSTIJKKEN 2000 stuks EIKEN P LKN in alle almetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen y HX stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrucht boomen tegen den prijs van 12 et per stak STEENen PANOVENHOUT SPOORLEÜGERS BALKEN HEIPALEN HEININIJUEKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPAHREN MM stuks BOONESTAKEN üroole hoeveelheid ERWTEN OD BOONENRl JS iiOOOO bossen KRIBIIOÖT AlU wordt naar verHezinij tér beHetnder j laatge geUvérd Alles tegtB srfterp eoticurreerends prezen en zen uxaamUn trediet bij den lioutbundelaar JOH DAHEN te Cothen Uulteolaodscb Overzickl Woensdagavond heelt te Rome een grootsehe volksbetooging plaats gehad ter gedachtenis aan k ning Humbert I Een aanzienlgke stoet met verscheiden muziekkorpsen en tallooze vaandels trok naar het Pantheon latigs het Corso Ümberto en de Via Lapa Ken groote menigte nieuwsgierigen stond langs den weg opgehoopt De stoet trad bet Pantheon binnen en defileerde langs de graftombe van wijlen koning Humbert Bij het verlaten van het Pantheon ging de stoet naar het Kapitool waar talrijke vereenigingen geschaard stonden De algevaardigde Piuchia hield een redevoering ter herinnering aan den overleden koning te midden van kreten Leve de Koning s Avonds hadden er aan de btueaux van de comité s der verschillende atadgkwartieren herdenkingsbijeenkomsten ter eere van koning Humbert plaats Zanardelli liet een krans neerleggen op de tombe des konings welke in den loop van den dag door do ministers voorzitters van Kamer en Senaat notabelen en een groote menigte werd bezocht De Temps is zeer boos op Combes omdat deze den lijkdienst voor den Paus niet heelt bygewound Zoolang bet concordaat niet is opgezegd en Frankrijk op het Vaticaan een gezant heelt bezit de Paus tegenover Frankrijk de prerogatieven en de rechten van een bnilenlandschen souverein Dus had de regeering hem het vereiscbte eerbetoon zoovele malen ook aan koningen bewezen niet mogen onthouden De Temps spot met do solidariteit van het kabinet Combos niet Delcassé weltegenwoordig biJ den lijkdienst In de Siècle ziet Comely daarentegen in dit verschillenddoen een teeken van vrgbeid ieder doetin gewetenszaken wat hem goed dunkt Maar de Temps vreest dut de Franschgezindheid van het Conclave door Combes handelwijs niet versterkt zal worden Er is biJ de Notre Dame nog een weinig gemanifesteerd door anti clericalen aangespoord door l Action het blad van den bekenden exgeestelijke Charbonnel den schrijver van Levensdrang Er is gefloten en men heeft mort an Pape geroepen een kreet welke bij een lijkdienst meer om de bedoeling dan om de beteekenis ergeren kan Hoewel Thérèse met haar lieve bfocdver wanten eerst den 8en der volgende maand voor de rechtbank zal verschijnen wordt FElllLLETOX DISCRETIE 2X Het is dus waarheid en geen booze droom meer Dit jaar zal nu in geluk en genotvol eindigen i Maar wat zegt mijn vader danrvan vroeg zij angstig Hij was even als gy verrast door de guntttge wending prees lexander a standvastigheid en stemde er in toe hem norgenavond te ontvangen Daarmee hebben wij mt den aard der zaak gewonnen ipcL Ja maar morgcDavood leide Angelika terwijl ik nietjCens te huis zijn kan l Van u tegenwoordigheid wilde uw vader itiliwijeend niets weten diï ware immers ookia strqd met de regelen der welvoegetijkheid ik zette het dus doW dat gij met mevroifw vonHiitel het wst beaocken zult midderwijl Alexander lijne belangen bij uwen vader Kieplett En komt gij dan met roem en bijval laden van het bal terug dan zinkt gij ab gelukkige bruid mijn benijdenswaardi n neet in dé armen Bevalt u dit arrangement O gij zg t edelste de beste maKpo aarde riep Angelika met onm Eenbaie gentdrift Miur ik had immen gaarne Termn Jweei onbeurgd ik ui Uat gtaoeg vencbïj de president Bonnet bestormd met aanvragen voor speciale tocgangskaarten om de zitting bjj te wonen Teneinde zich te redden uit de moeilijkheid waarin hem de beslissing voor ieder bijzonder geval brengt heeft hii besloten alleen kaarten af te geven volgens de bepalingen oener oude eenigszins in onbruik geraakte circulaire van 1891 waarin bepaald wordt aan welke personen zulks geschieden mag Zijn besluit zal evenwei niet beletten dat de zaal toch stampvol zal zijn Er zgn er zoovelen wien van rechtswege de bijwoning der zitting geoorloofd is dat zoo dio allen verschijnen het lokaal misschien toch te klein zal wezen Het lieve leven in bot llongaarsche parloment is weer losgebroken en al spreken de telegrammen in eenigszins verschoonende bewoordingen van Oorverdoovende kreten en onbeschrijleliij tumult ons voorstelling vermogen is waar het Hongaarsehe parlementaire toestanden betreft langzaraerhund voldoende ontwikkeld om te weten dat zich in de Hongaarsehe Kamer van Afgevaardigden weer tooneelon moeten hebben afgespeeld als hot gevecht eener woeste horde met heidensch kabaal tot begeleidende krijgsmuziek Zoo zjjn onze manieren zegt men in sommige parlenenten Doch ditmaal zonder do verdenking op ons te willen laden danrraodo iets revolutionnairs te bedoelen zou men bijna zeggen dat er reden was voor de Hongaarsehe heeren afgevaardigden om hun gevoelens op de boven omschreven wijze te luchten Want men mag het werkelijk oen gebeurtenis noemen die zijn weergado in de parlementairo geschie denis niet kent dat een afgevaardigde lich in volle Kamerzitting naar het bureau der Kamer begeeft daar een zak metlclinkende munten neerlegt en deze woorden spreekt Ziedaar het bedrag dat men miJ gegeven heeft opdat ik op zal honden met mijn oppositiepolitiek en het parlementaire strijdperk zul verlaten Dit is wat de Hongaarsehe afgevaardigde Zollan Papp gedaan heeft zichzelf daarmee een aureool van zeer toe te juichen unkreukbare eerlijkheid en onaantastbaar karakter verleenende doch der regeeringspartg indirect een pijnlijke vernedering toedienende Deze laatste was verstandig genoeg met algemeeno stemmen Papp s voorstel aan te nemen om een commissie van onderzoek naax de ongehoorde poging tot omkooping te benoemen Maar daarmede was de stemming niet bedaard de storm was opgestoken zij bleef ontketend En de vergaderzaal bood weldra nen om ife zijn groet te kunnen overbrengen Dus afgesproken Afgesproken O uit welk een geheet ander oogpunt beschouw ik nu de wereld riep zg vol vuur Mijn hart is een en al geluk en genot het is slechts voor hartelijke gevoelen ontvankelijk en wars van iedere opwelling van haat Bedaar lieve nicht schertste Nermann met de bedoeling het ontroerde meisje gerust te stellen i anders moet ik terstond den terugtocht blaztjp Ja juist ik wilde nog verder over den kortelings ontvanjren brief uitwijden misschien heb iV hem iïïts bij mij Juist f Mag ik voorlezen lioe wieed zijt gij ik zou h xia zeggen boosaardig bromde het aanvallige meisje Ge schept er ontegenzeggelijk behagen in mij te kwellen met waar Normann lachte tevreden en begon lïNog weinige dagen mijn trouwe vriend en een jaar ligt achter m i dat ik gaarne met de helft van mijn leven terugkoopen en ongeschied makenwilde Welke folteringen voor m den ware schuldige welke zorgen voor haa de reioe en vlekkelooze zijn aan deze periode onafscheidelijk verbonden Hoe vaak moest ik geheel min e kracht bijeengaren om niet mijn gegeven belofte ontrouw te worden v UerinoeT je je nog dien noo y gen avont toen ilt tn den zwijmel van mij eugdig gelv den rampsalige tuchtigde die het waagoe dj maalstroom mijner geneugten met spottende woo den te critiseeren Had een andar opvliegend weien in mjjn jKwitie d n aoden kunnen hao znik een ergerlijk tooneel dat de presideerend vice voorzittor Taillan hot verstandig oordeelde de verdere parlementaire uitingen let lot openbare voorslolling te laten voor het publiek De zitting werd geschorst en de tribune ontruimd en de Kamer ging over in vergadering met gesloten deuren onder voorzitterschap van graal Apponyi zeil waar twee leden der opposiliepartQ mededeelden dat oolang geen volledig licht zou schijnen in de juist onthulde poging tot omkooping van een lid der oppositie deze partij geen geregelde discussie zal tclaten In de Kamer het is middelerwijl middernacht geworden verklaarde Polonyi dat de zitting van Donderdag niet volgens het reglement was aangekondigd Do regoeriiigspartg wil onwettigheden begaan welnu wg zullen voor haar plaats maken Do obstructionisten verlaten daarop de zaal onder het zingen van het volkslied De meerderheid applaudisseerde Graal Apponyi protesteerde tegen het Verwijt dat onwettigheden waron bexiian Vervolgens werd aangenomen een vabrstel van den minister president om oniniddellgk de discussies te openen o or de vourloopige kredieten Het betrelfend ontwerp werd te één nar des nachts aangenomen De volgende zitting lal heden plaats hebben w De begrooting van het Engelsche ministerie van koloniën is aangenomen met 184 tegen 74 stemmen In den loop der debattenzeido minister Chamberlain dat een der grootste moeilijkheden waarmee men in Zuid Alrika had te kampen niet was do verhonding tnsschen Boeren en Engeischen maarde verhouding tnsschen de Boeren onderling Hg had ziJn best gedaan gedurende zjjn bezoek aan Znid Alrika om deze verhouding te verbeteren en hiJ was verhoogd te kunnen zeggen dat bevredigende berichten te dezen opzichte inkwam n Hjj was overtuigd van de noodzakelijkhfjid dal de Transvaalscheregeering krachtige bevoegdbeden behield enindien bleek dat I bet paciflcaliewerk zonder resultaat was itoesten deze bevoegdhedenzonder aarzeling worden toegepast en de onruststokers wonden verwijderd De Ministor hechtte geen waarde aan het schrijven van Botha dat Bothal s invloed slechts zon verminderen I Wat betreft de ontdekking der diamantvelden de Regeering had tot taak zooveel roogeiyk voorMeel voor den Slaat te verkrijgen zonder echter de ontwikkeling der mijnen daardoor tegen te gaan delen Ik sloeg hem mijne woede geen mees tflr meer met mijn hatldschoen in het gezicht en bedacht niet dat ik mij aan ecu myncr superieuren daadzaketijk vergreep aikt een persoon die mijn verdere loopbaan m handen had Het kwam zooals het komen moest Met een strenge terechtwijzing uit hél diplomatieke leven ontslagen kwam ik bij Angelika a vader die nu je weet immers hoo zyne woorden luidden Zeg mijn diep gekrenkte dochter voor Muwig en altoo vaarwel Dit wa dui het einde mgncr zaligste tevennperiode Toen brak jij een lans voor mij Walter want je kendet den knaap van uit eljn kinderjaren immera beter dan allen die mij nu verdoemden Jij zaagt onze trouwe lietde en dit was je voldoende omd je zoo hoog boven alle klaingeestige vooroor len verbeven zijt Het gelukte je AngeÜka s vader te verzoene een jaar van scheidinif teen toenadering op het gegeven eerewoord en weder intreding in mijn oude carrière Het jaar ii nu len einde en ik durf mij zelve het getuigenis geven dat ik Angettka s liefde mij ten volte waardig betoond heb Niet genoeg dat ik tot legitimatie raad bevorderd ben tooit ook een onle met welke oiet lichtra dig wordt rondgeHprongen mijne borst Deze onderscheiding zij bij onzen gestreneen vadermijn voorspraak Woensdagavond hoop ik te arriveertn Doe de groeten aan né hartelijk geliefde bruid geheel mgn leven £ flL voor haar trouw een gering blijk mijner erkentelijkheid wezen Tot weerziens Walter Je dankbare Beef Alexander De Pruisisehe schatkist heeft dit jaar in het water een groeten vijand Eerst de verschrikkelijke overstrooming in SUozie waarvoor 10 millioen mark werd uilgetrokken en thans weer de waterso od ib Posen die hoewel van niet zóó g oojMLOjnvang toch vele slachtoffers gemaakt tridn In tegenstelling met haar houding by de Silezische overstrooming wij maakten vroeger melding van do scherpe opmerkingen der groote Duitsche pers te dien opzichte stelde thans do Pruisische rcgeoring dadeiyk een som gelds beschikbaar voor de getroffenen 30 000 mark groot terwgl ly by den Landdag een krediet zal aanvragen van 270 000 mark Een comité is gevormd een lyks comité met do bedoeling om de particuliere liefdadigheid hier aan te sporen tot geven en de binnengekomen gelden naar biliykbeid te verdeelen onder de slachtoffers in Slleiia Posen en Brandenburg In deze provincie staat ook een deel van den bodem blank Beschermheer van deze commissie is de Kroonprins voorzitter minister Posadowsky Het Roode Kruis gaf dadeiyk 50 000 mark Verspreide Berichten 4HtNKRUK Da nUnUtK van marin r n tu Mltrouwen met oen üójarigo onderwyzercs Do zoon van den koning van Siam IIte Marseille aangekomen door zyn vadermet een missie aan minister Delcassé belad Okoot Bkittakkie j In bot Lagerhuis is na een levendig debat in tweede lezing de suiker conventlewèt met 244 tegen 144 stemmen aangenomen Minister Chamberlain onderetenpde de wet door te wgzen op hot gevaar voOr een DuitschOostenryksch snikermonopolie indien het premiestelsel bleef behouden Hy wees op hot onrecht West IndiS en den Britschen raffinaderyen door de premies lioroknend en verklaarde dat de conventie den vryen handel in suiker verzekerde de stabiliteit van de suiker industrie dééd toenomen en ten goede zon komen aan West IndiU Di iTSciiiiiiri Er loepen geruchten van oen samensmelting der nationaal socialistische party met de vryztbnige vereeniging van dr Barth V lgenB het Berliner Tageblatt zal het aanstaand congres der nationaalsocialendie samensmelting eker goedkenren Te Wurzbnrg is do politie tot de ont n kleine pau e ontstond tijdens welke de professor het icbrijven samenvouwde en weer in zijne brijventasch legde Uit Angelika s ooi en viel traan op traan die zij zich beijverde te weerhouden mArme Alexander dacht zij met kwalijk verholen leedgcvoel je hebt meer geleden door een ondoordachte opwelbng dsn velen die een inderdaad tlrafbarc handeling begaan hebben Mijne lieldo heeft je tot dusverre slechts leed berokkend het zal echter van stonde aan mijn heilig streven wezen je dien tijd te doen vergeten tij weent Angelika vroeg Normann mat zoo innige deelneming aU niemand ze in dienernstigen afgetrokken man Lwvroed had lk benijd uwen toekomntigen gdffTom tiet bezit uwer liefde Laat mij hopen d uwe vriendschap mij door de nieuwe verhouiung niet onthouden sal worden Dit is het eenig geluk wat ik van uwe kunne verwachten mag iNeen neen ook u zulte dezelfde genietingen deelachtig worden riep Angelika vreugdetranen schreiend ilnte ndeel ik durf bevroeden dat gij anders onsen gids en leermeester ditmaal ons voorb ld zult volgen Wacht daar niet op gaf h mistroostïg ten besclicid iGeniet uw jong genik en laaimijeenzaam mijns weegs gaan Worill virvtltJ