Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1903

So 9 Dinsdag 4 Augustus 1003 4S8te Jaargang TAFIJT UASA21JN Hoflgstraal 342 Steiger 4i GftOOTE KEUZE In alle soorten Karpetten en nekkleedêii Tafelkleeden Malten Looper § Tapijten Gordijnstoffen enz ISAACS CO ROTTERDAM mmm mmm JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur do midi lelcfuon ttS De Uitgave dezer Courant g eschie lt dag e lij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VLIF CEINTEW Teln 3S3S nieuwe AALBESSEN JENETEE Firma C Lour ns IScenthoogctdandepr ijgs met gebra ksaanwijzing aanbevelingen t l wnrilt hot vni laiivrln npr nnttr rf ni o MntMivartriUMnntr on SmnA Telephoonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bjjks Intercommnnaalbnreaa Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT In bet Verlichtings Magazijn De Avondster zgn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Ruime keuze in nieuwe tUfl Gasornanienten en Ballons Eenig adres voor Gasgloeiliclitbenoodigdheden Door do vele omzet tegen Inge prtjiten en onder CAIIAMTIE Aanbevelend M Itt VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 Hotel DE ROMEIN Gouda Van heden Fïssllhaler s Pilsner Urqiiell Gedurende de Kermis geleg enheid tot Dineeren en Soupeeren Diners van af i 1 en hoog er i og 11 lagen 15 Aug 1903 trekt de Tiende Verloting te HIÜi GELO Geld door Notaris SCHEPERS 30 LOTEN EEN PRIJS Eerste Prils 5000 G Derde prijs 900 Gld Vierde prp 800 Gld Vulde prijs 700 Old Zesde prjjs 600 Gld Zevende prijs 500 Gld ULDRN Tweede Prl s 1000 GULDEN 200 prijzen ieder van h Gld 300 prijzen ieder van 4 Gld 400 prijzen ieder van 3 Gld JOO prgzen ieder van 2 Gld 587 prezen ieder van 1 Gld Achtste prijs 400 Gld Negende prijs 300 Gld Tiende prijs 200 Gld Elide prijs 100 Gld Twaallde prijs 50 Gld Dertiende prijs 25 Gld Prijs per Lot f 0 50 per post f 0 55 Verkrijgbaar bjj D 7 JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bij LOUIS BISSCHOP Sigarenb Dubbele Buurt B 12 Gouda ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78 Gonda B L EAASTROP Lange Groenendaal 1123 Gouda G VAN VLIET Tiendeweg Gouda W LA GRAND Waddinxveen JOH BE BOEE Lz Hazerswoude Dorp A BODEGOM IJsselmonde middel tegen Bheumaheld enz mag in geen breken In flesJO et bij enDrogUten dim bil a tCa S ROTTERJAM Dit t goi de oude Huistlek Jicht Terkoud enkel Huisgezinont dien k f 1 25 75 HHApothekerg tv Atnster fc n T Tuyll F AD Hl WBÊÊÊBÊÊÊm Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Firma HERMAl en ZOOK NleDwe Aalbessen JeDever Uitsluitend Ie kwaliteit Zoet of Riiisch per Liter 83 cent per Pleseb 70 eeat Goudsche Melkinfichling Bovengenoemde Inrichting blijft zich bij voortduringaanbevelen voor de levering van Fijnste kwaliteit TAFELBOTER zeer g eurig van smaak 1 30 per K Cm Prima kwaliteit REUKEiüBOTER f 1 20 per H C uitsluitend levering van k Standplaat s WI fDSTKAAT over CMC VISEDR BRST Voor Ie eerste maal alhier 9 H t ffrootste levende wonder van dm tegenwoordigen tijd gt Mllc Marie de Paepe 9 e roomboter ondercontrole van het Bt TER COiNTROLE STATION W te Leiden ë M ft DE REUZIN VAN VLAANDEREN de grootste en zwaarste dame welke J wordt vertoond Gediplomeerd met de gouden medaille te Brussel loo f m O SOO guUeu uU onverschillig aan welke dame dje U ar overtrelt in g IA grootte en zwaarte J M Hopende met een druk bezoek vereerd te worden JJ DE DIRECTTF Standplaats WIJ PST RA AT over Café VREDE BEST Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren PissebeddenHet reinigen van luis bjj Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrucht hoornen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelijk geurig niet hinderlijk de gebruiksaanwijzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maohinaal Spuitje Goung onMkadelvjk V Mo BUS f 150 HHEl ll BGIII3i Zulverlnis vet P J IBB ip 2u lHl Ie pijn weg Geneest onfeil S i S B ll brandwonden Ook Afmnilerlijko IIUS f O tO V S i Mfi M onfeilbaar op het vol temn Een SPUITJE f O 60 S Si rfJ W b liSi B bronderigbeid klieraohlig Ken Elastieken Spuitje f 0 15 tf t d il g H beid sangezichts en andere Grootc DOOZEN SO en nB JIHinyilU ll strakheid en stekeningen bij 80 cent nn m mmmnimipiiipm verzwaringen winterhanden Pakjes 15 oent en voeten bij schurft dauw Na ontvangst van postwissel a O cent Ü = of 8 postzegels a 5 cent wordt U een Ir rrfX rr l gsvet van 100 gra 1 1 It wonden en verawermgen ver als a B cent ofpostwisaol toegezonden 6 kleine doosjes 6 cent wordt het verlangde per post jj pHKK6t door net goneele Bijk verzonden PerUalf 1 of meer Küo s is do poeder minder in prijs bloedvergiftiging en koud vuur 10 et per doos S stulu SO oent groote doos 100 gram 80 cent Ook verkrijgbaar bU A DROST Korte Tiendeweg D 4 zacht het vel niet alleen maar door direct hiermede Buiteulaodscb Overzicht Voor vele Romeinen is het alweer een gunstig ol ongnnstigl voorteeken dat het Heilig College in Conclave ging juist op Vrijdag 31 Juli 1 1 den dag volgens den roomschen kalender gewijd aan den H Ignatius van Loyola den stichter der Jezuïetenorde Te 5 uur des namiddags kwamen alle te Rome aan A ige kardinalen bijeen in de Paulinische kapel van hel Vaticaan en trokken van daar volgens de aloude ceremonieele voorschrilten in plechtstatigen optocht naar de ruimte voor het Conclave afgezonderd in dit geval de Sixtijnsche kapel Een cruciSx werd aan het hoofd van den stoet gedragen zangers hieven het Veni Creator Spiritus aan en langzaam schreden de kardinalen voort onder geleide van den ceremoniemeester en de prelaten wier taak het is te zorgen dat hun afzondering niet verstoord wordt In de Siïtijnsche kapel ziJn zooveel troonzetels ieder met een baldakijn er biweu opgericht als er kardinalen ziJn Oreglia s zetel is groen de overige alle violet van kleur Toen de Conclaveleden hadden plaats genomen deed de onderdeken een gebed en hield vervolgens een korte toespraak om hen aan te sporen by het doen bnnner keuze zich alleen te laten leiden door het belang der Kerk Vervolgens las hij de constitutie van het Conclave voor die daarop door de kardinalen een voor een bezworen werd waarna de Conclavemaarschalk principe Chigi met officieren van de Zwitsersche garde en eenige dignitarissen van het Vaticaan de kapel binnentrad om voor het altaar geknield den plechtigen eed al te leggen van trouw en eerlijk Conclavewachter te znllen zijn Daarna legden zjjn begeleiders denzelfden eed al Nog eenige o genblikken mochten de kardinalen zich met vrienden en bekenden onderhouden maar weldra klonk de roep des ceremoniemeesters Extra omnes als bevel voor onbevoegden om de kapel te ontruimen De kardinalen begaven zich naar hun cellen d w z naar de suite van drie vertrekken die ieder hunner is aangewezen Toen de schemering inviel deed de camerlengo kardinaal Oreglia begeleid door drie hooge geestelijken Zwitsersche gardes en dienaren die fakkels droegen een rondgang die wel een uur duurde teneinde zich te overtuigen dat het Conclave geen nieuwsgierigen enz herbergde En eindelijk volgde de plechtige ceremonie der sluiting Aan den hoofdingang op de trap die van het FEVILLETOX DISCRETIE 24 Als een kind verblijdde aij zich steeds met iedere gelegenheid welke hem met haar samen bracht en die bittere prikkel welke haar Angelika s gezjcht steeds deed gewaar worden verdween allengs weer bij het aandenken aan zijne ondoorgrondelijke oogeo De oude Bngitta bad hare toiletkunsten uitgeput en staarde nu vol bewondermg haar gebiedster aap die achteloos haarplaats voor den peiIcirspiegel verliet looder er te voren een bUk in geworpen te hebben O mevrouw de gravin verzocht de kamenier bescheiden Wat wensch je Brigitta vrOeg Eleonora verstrooid gWerp een blik in de spiegel Waartoe Het schouwspel is overheerlijk o zeker mijne gebiedster zal opnieuw in schoonheid alle vrouwen overtreffen Het kostuum kleed dan ook allerprachtigst hoe zal men mevrouw de gravin bewonderen I vMeen je inderdaad dat ik opzien zal wekken vroeg Eleonora met een haastige beweging zich naar den spiegel begevend Ja ja je hebt gelijk maarschalks binnenhof naar de Sala Begia voert verscheen de Conclave maarschalk te midden zyner trawanten dienaren Zwitsersche gardes en Vaticaansche hof beambten Uit de handen van den camerlengo ontving hy een beurs met de sleutels van de beide hoofddeuren waarna hjj de afgezonderde ruimte verliet de deuren eigenhandig sloot en de sleutels weder in de beurs stak die bjj verder aiin den lijve bewaart Voor de deuren staan nu Zwitsersche gardes met het strenge consigne niemand te laten passeeren Een van die deuren heeft een venstertje alleen daardoor heeft het strikt noodige verkeer met de bditenwereld plaats tenzij men K wi rekenen dat t welk plaats vindt door middel van vier draaiborden die vastgezet werden maar lederen middag geopend worden gedurende twee uren om kleine benoodigdheden voor de Conclaveleden door te laten Strenge visitatie geeft de zekerheid dat er langs dien weg geen ongeoorloofde briefwisseling plaats vindt Des avonds te 9 uur nadat de oorkonde betreffende do slaiting was opgemaakt en onderteekend waren alle formaliteiten afgeloepen Er zjn thans 265 personen in het Vaticaan zoogoed als opgesloten totdat de nieuwe Paus zal gekozen zjjn De National Review voor Augustus bevat een lang artikel van het Fransche nationalistische Kamerlid Syveton waarin deze de beginselen van het nationalisme blootlegt zijn oorzaken en zjjn idealen Na in het kort te hebben herinnerd aan de voornaamste gebeurtenissen der laatste jaren de Dreyfus quaestie Pachoda het ministerie van de defense republicaine de verkiezingscampagne van 1902 en haar uitslag na verder nog op de rol door de ligas gespeeld te hebben gewezen en in de eerste plaats op die van de Patrie FrauQaise eindigt de schrijver aldus Over het algemeen kan men peggen dat alle nationalisten voorstanders zijn van een herziening der Constitutie en dat de groote meerderheid onder hen anti parlementair is In de buitenlandsctie politiek zjjn zjj voorstanders van het verbond met Rusland doch niet om gevoelsredenen Zg zjjn er van overtuigd dat het er niet zoozeer op ahnkont met wien men een bondgenootschap sluit doch dat enkel de voordeelen welke het kan opleveren in rekening mogen worden genomen Maar juist daarom achten Wjj dat geen ander verbond dan juist dat met Rusland onze voornaamste belangen het best kan waarborgen te weten ons onafhankelijk Brigitta je banden waren bekwamer dan ooit Is alles in orde Alles mevrouw de gravin er ontbreekt niets binnen tien minuten kunt gij verkleed zijn ffLaat ons dan gaan I Brigitta wierp de gezaute een tluweelen met pels gevoerden mantel ora de schouders en vatte het kostbare juweelkistje dat zij zelve zorgvuldig den trap atdroeg Op de bovenste trede stond Balthazar en zag eveneens vol bewondering de schoone vrouw aan die anders nooit een vriendelijk woord voor hem had gehad De gravin bemerkte zijn verlegen en mistroostig uiterlijk waarmede hij haar sleep opnam teneinde ze niet door den trap te laten beschadigen rBalthazar zeide zij bijna verlegen tot den bejaarden dienaar yuw kleinkind is ziek niet waar Helaas ja mevrouw de gravin Wel ontbreekt het u niet aan de middelen voor de patiënte voldoende te kunnen zorgen doch het ia myn wensch dat de kleine ook wat mooi speelgoed of een buitengewoon mooi kleedje ontvangt Hier ging ziji voort terwijl zij den braven dienaar een brillant overhandigde breng uw lievehng in de wolken God zegene uwe Genade hoe moet ik u danken zeide de dienaar in geestvervoering terwijl hij beurtelings de gravin beurtelings het edelgesteente aanstaarde irik ben goed geluimd gij moet het ook zijn Laat ons nu gaani Balthazar maakte een diepe buiging en drukte ongemerkt het gewaad der gravin aan zijne volksbestaan en het spelen van een belangröke rol in de Enropeesche aangelegenheden De nationalisten zijn eerder gezind om de continentale belangen van Frankrijk boven zön koloniale te stellen Zjj zön er op gesteld het koloniaal gebied door de Republiek aangeworven te behouden en het te doen bloeien maar zjj achten toch dat Frankrjjks expansievermogen aan de overzijde der zeeën slechts als de resultante mag worden beschouwd van zgn continentale kracht en dat het in Europa zelf is dat over het lot der koloniën wordt beslist Daaruit volgt dat de nationalisten geenszins stelselmatig de vijanden v n Engeland zgn Zy wenschen niet anders dan het sluiten van voor beide landen gunstige politieke en coramercieele overeenkomsten Met al het overige deel van de Parjjsche bevolking hebben zy koning Eduard by gelegenheid van zjn bezoek met eerbied ontvangen En dp meesten geven er zich rekenschap van dat indien het bondgenootschap met Rusland waaraan zy gehecht zyn mocht worden aa igevallen die aanval eerder van den kant van Duitschland dan dien van Engeland zal komen De Hongaarsche Kamer heeft Vrgdag de commissie yan onderzoek naar de omkooperg beuoemd en heeft toen haar zitting geschorst niterlgk tof 10 Augustus Vooraf had nog een korte discussie plaats Kossuth verklaarde zich niet tot spreekbuis van de achterdocht te willen maken Maar nn de gouverneur van Fiume die na tot de regeering staat erkend heeft de schuldige aan de poging tot omkooperg te zgn nn komt de argwaan op den voorzitter van den ministerraad te liggen die de openbare meening moet weten tot kalmte te brengen of het presidium er aan moet geven Kbün Hedervary antwoordt op de woorden van Kossuth dat hg oor de commissie van onderzoek zal vers$kgnen Deze verklaring werd op alle banken toegejuicht Kossuth zoo ging de president van den ministerraad voort heeft gezegd dat hg my zelfs niet verdenken wilde naar aanleiding der omkoopergzaak maar hij heeft mg niettemin uitgenoodigd myn post te verlaten Naar mgn meening zou ik schnldig staan niel enkel tegenover mgzelven maar ook tegenover het land indien ik aan deze sommatie voldeed Er is nu bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd tegen den ex afgevaardigde Dierek die niet alleen beschuldigd wordt van poging tot omkooperg maar ook van het uitgefen van valsche wissels lippen nZij is een engel prevelde hij binnensmonds Eleonora gevoelde een zonderlinge gewaarwording in haar binnenste toen zij de stralende blikken van den ouden dienaar zoo dankbaar op zich gevestigd zag Waarom dacht ik daar anders niet aan iemand een vreugde te bereiden Het is een geheel eigenaardig gevoel zQoats ik het vroeger nooit gekend heb Voortaan zal ik mij zulke aangename oogenblikken meermalen verschaffen Onwillekeurig dacht zij daarbij aan Normann Of hij mjjn han delwijze zal billijken Zij vermoedde in het geheel niet dat het slechts liefde was welke die schoone hemelsche bloera in haar hart deed bloeien en dat hij aan wien zij zooeven dacht door haar kinderlijke goedheid diep beschaamd zou zijn wijl hij immers niet geloofde dat haai zelfzucht zulke gevoelens in haar deed ontwaken Het rijtuig moest een geruime poos stilhouden voor het kon oprijden Een luid ah ontglipte den omstanders toen de gravin uitstapte gevolgd door Brigitta die zegenpralend glimlachte Binnen in de schitterende met kroonluchters versierde zalen bewoog zich de élite der residentie bijna van geheel het land Wie maar even in de gelegenheid was van deze feestavond getuige tt zijn was van mijlen nfstands toegesneld en verbeidde nu de verschijning van Hunne Majesteiten alsmede de voorstelling van de toegezegde vier levende beelden Op het spiegelblanke parket prijkten kwistig Eenigen tijd geleden heeft lord Hamilton in zgn qualiteit vw staatssecretaris van Engelsch Indié het Lagerhuis verblgd met de mededeeling dat de Engelsche diplomatie eindelgk eens een overwinning op de Russische had behaald De Engelsche minister zeide dit natnurlgk niet in dezen vorm dat ware zeker op zichzelf al een gebrek aan diplomatieke distinctie Doch de mededeeling was zóó ingekleed dat men er wel met fijnen speurzin den diplomatieken zet achter kon ontdekken wat voldoende moest zyn pinnenkort zoo vernam het Lagerhuis zou een Britsche commissie naar Thibet worden gezonden om met vertegenwoordigers van den Dalma Lhama te onderhandelen over de grensregeling tusschen BritschIndië en Thibet en bovendien oen handelsverdrag tusschen beide rgken voorbereiden Aan het hoofd dezer commissie was geplaatst majoor Yoonghnsband en het geleide zou bestaan uit een sterke afdeeling infanterie cavalerie en genieDe mededeeling werd ook buiten het Lagerhuis vernomen en in Petersburg vond men de Engelsche plannen belangryk genoeg om de aandacht op een en ander te vestigen Al staat Thibet onder Chineesch toezicht men kent de Russische belangstelling voor tal van Chineesche grenslanden voldoende om te weten dat niet alleen Mandsjoerye doch ook Thibet tot den Russischen sfeer van warme belangstelling behoort Men was dus minstens geïnteresseerd bg deze betuiging van belangstelling van Engelsche zjjde En waarlgk daar verneemt men dat Busland niet hg Engeland in belangstelling achter wenscht te blgven Naar de Köln Ztg uit Eydtkuhnen uit Chineezen bron verneemt heeft de regeering te Peking van Rusland het verzoek ontvangen om geologische onderzoekingen in Thibet te mogen honden en tot veiligheid der geleerde vorschers eenige honderden kozakken toe te laten Het antwoord der Chineesche regeering op dit verzoek dit tusschen twee haakjes Inidde weigerend maar niettemin is de eerste Russische afdeeling der geologische expeditie door kozakken vergezeld te Seistan ii Thibet aangekomen Nu is Seistan het eindpunt van een nieuwen weg die de Engelsche wetenschappelgke expeditie óók door Soldaten vergezeld had willen aanleggen Verspreide Berichten Frankrijk Zaterdag a e wordt Therese Humbert in openbare zitting verhoord De president ontplooide rozen nevens nauw ontloken seringen en viooltjes en achter de van juweelen fonkelende waaiers kwamen vol verwachting brandende oogen te voorschijn zooveel te verleidelijker naarmate de schoone bezitsters zich reeds van hunne lieftallige schroom rail igheid ontdaan hadden In de diepenissen met verkwistende bloemenpracht gedecoreerd sprongen zacht plassende bronnen in verzilverde fonteinen Ginder die brunette in een vuurrood gewaad vangt met het kanten doek zulk een straal schertsend op Hoe jammer voor het fijne weefsel Geen zorg het is immers overheerlijke parfum wat daar onatgebwken neerborrelt en de ruime lokalen Aiet weU wkende geuren bezwangert een leven welk een opgewekthoid te midden dezer met rozen getooide godengroep Vijf verwaten jonge meisjes keuvelen lachend met ettelijke holjonkers die zich als ware helden van de danskaarten wilden meester maken Wanneer ook de handen in den vroolijken strijd met elkaar in aanraking komen wat hindert het i Dra zal de knop in den golvenden dans aan de borst van haren vriend rusten en bloeien en wanneer de avond vervlogen is zal zy een vreemde beeltenis in haar hart dragen De opperhofmeesteres in den vollen glarib harer waardigheid stralend onderhield zich vrij opgewekt met graaf Rechberg die reeds vaak naar de zich voortdurend openende en sluitende vleugeldeuren den blik gewend had IVordt vervolgd