Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1903

o 9175 Woensdag 5 Augustus 1903 43ste Jaargang mimm coeramt IMguwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teleroon Ho 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd Iji leloiin ni 1 De Uitgave dezer Courantg eschiedf dagelijks j met uitzondering van Zon en Feestdagen 1 De prüs per drie maanden is 1 2 5 franco peri post 1 70 Alz4 lei lijke Nummers Vf JF CENTEW BUllehlandscli Overzlcbt f 1 86 i 0 90 c ÏÏSB iOeneraalTert niroordiger root Keder and Julius MattenModt I Amiiterdiun Kalve stnuit 103 TE ROOP 160 stnka zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een partij dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partü LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien golden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEDKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer légen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 6 duimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN eji ïW re EIKEN ZAAGSTÜKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALT IE8 voorhokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prijs van 12ct perstnk STEENen p aNOVENHODT pOORLEGGERS BALKEN HEIPALïlN HEI NINÖREKKEN enz f i alle IEPEN en BEOKENPLATENafmetingen 2000 SPApREN en DEKSPAEREN 10000 stuks BOONESTAKEN i JGroote U oveelheidEHWTENA V pOONENBIJS A 60000 bossen KRIBHOÜT i Aüea wordt naar verkiezing tir estemder plaatse geleverd JOH DAMEN te Cètlien Alles tegen echerp concurreerendè pi ijzen en zee maanden crediet bü den houtlyindelaar Tkfinj i WondnbiliM in de getieulo woreld bekoud en geroemd OnoveptrotToii middel ttigen alle BorBt Long Lever Maagziekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna idle ziektegovallou met goed gevolg aar te wenden fr js per flacon 1 j per post I I IS TUnry i Wo danalf bezit oen alsnog ongekende geneeskruolit en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke n gevaarvolle opöratie gelioel overbodig Met dezo zalf wen een 4 Jaar oud voor oiijceaeesllfk r lioudeil beeug ezwel en onlani a een bijna tSJS Jaar knnkeriydtiii icenezeii Hrougt genezing en verzuchting dar pijiioii bij wouden ontstekingen enz van allerlei aard Prtis per pot f 1 50 per post f l eo Centraal Oepdt voor Nederland Apotheker IIENRI S4NDERÏJ Kokin 8 Amsterdiim Wiu geen depAt ii beitolle mcu direct aan A e bohuUeuaputhelte it t A THIBRRY ia Pre nda bel KohiUcli Oeaterreich OelicTB proipeetui te antbieilen bg het Ceutraal Depot Sander Rokin 8 Anuterdam Wie inker zyn wa da Eclif iSlJCel Cacao te outrangen tesamt iigesteld en aa vele prcüfiiemlngen ia don handel gekomen oude den naam des aitvinUers Dr Michaelii Yemaidigd op de best machines ia het wereidberoerad tebblisaement rm Oebr StoUwsrok te Keulen tlaclw Bikel Cacao n vierkanten buraen Deze Eikel Ciau met melk gekoolit eene uufiename gezonde dnnk voor dagelijkscti gebruik een i 2 theelepeli van t polder Toor een kop Chocolate AI geneoakrx btige drank bg geval van dwrihee ulecots met water te gebruikeu Verkrijgbaar by de vuuinaacute B 1 Apotheksra en l l Ka v Ka proa fbutjea Tsb tf Het bette oiiicliidelykile en e makkelykite poetenüddel voor Hcerea en vooral damee en Klnderachoenweric Ie de Appretunr Tan C M Nltltr fc Ca Itrlla BtuMi Str 14 Men lette ocd fll op naam en fabriekamerk Virkriribaar by HMren Wlnttltiri In ishMDWirk iiInterlH reiirveil wix l lt QêMrul DaeetbyW avaimuR Arnb iMi Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Reclaaiidocning binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I it W T H E uit e Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEi van N VAN SGHAIK t DEji HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 cts i 40 et bij l OLFf Mfjo Westhaven 198 ffourfa Z 4TjE JVSTB iV Kleiweg E loO ouda E H VAN MII D Veerstal B 128 te flouda A BOUMAN Moordrecht nüK Z Vieuwerterkad JJêel K vas ZKSSW Se ioonhoven J Th TOKKEN osi p B WIJK Oudewairr A tóCHEEK Haasttechl P W t EDE Oudewater K ïab due EpDEN te IHmiwijk 1 v d SPEK Moercahelf O v d STAR Waddingtveen Wed iteriEt dclKrirA olwinseben gebrek ofkrakmbed kooi dei t cn Bloedgel a L90 enJ A erkend a inge ifain van siTiaak voaimKelijk geb uflc voor klnè ren zwakk a en kheraclltlgc geEff lpn zeer aan te be QuinaJ arocHè t wtr BpltSYklerlng zenuwhoofdpjjn ter ven OUINA LAROCHE FBRRUGIN kwalfjtilvan Krltiachen leeftijd ent p sétlust slechte en hare gevultfeo lek Bleeltsucht Eikd Cacao lisvertei L 70 a vuor zuigfclmgen en kleine kinderen Pri s ier bus A j Kgr ifO a Kgr 0 4 ïk Kgr Ó 60 Chemi AJia hctti r é Speciaal voor Kindei voeding li butseii jji J Kg 0 80 iff Melksuiker U Kur f OJBO K Kgr 0 25 r ASmma Cigaretten H=t rooken er tlre Clsan tte i aoende ter bestrij Asthma etc In H LST Waddiniimeen M KOLKMAN WaMmingeen P A l pB GllOOT Oudewater Dt JONüp Oudewater f P KiSÏELElN oUbroekf dam f q BIKKEU te Bemchop varn de hevigste aanvallen doosje i f 0 80 en Ö BO Taèiarinde Bonbons EJ i ii SÊrcIJ ffi è ffa 1Si voor kinilerén bewijzen ie Tamarinde Èonbont van KRAEPELIEN 4 HOLM belangnjke dien tenJ daar de vDrtn voor hot kinil begeerlijk en de mnaak aangenaam i Prijt per doocje O SO en 0 60 ColtnSfllf I SIG é ïllf C nlgcmeen erkend Is het BESTE huismiddel aailll O j Hoeat Verkoudheid en Keelpyo het is een alljnMplOBsepd en vefiaciitend middel bij ultnemeadheid uitsluiiend in □ iieschjes vcrkrijglMW Prijs ƒ 0 30 per fleschje tttiqunttrn wn Fftbriekniark HpoHutken er n rat KRAEPKLICN Bc HOLH te Zeist xün allen itap t$e miam en handteekaning en yerkrijgbaar i üragüien ► KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren PigsebeddenHet reinigen van luis btj Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhok cen Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrucht boomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verach onschadelijk geurig niet hinderlgk de gebruiksaanwflzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Machinaal Spuitje muteeii govuldo BUS f LBO Geurig eu onschadelijk Zuiverlnftsvet por stel Afzoudorlijke HUS f O i O Eüii SPUITJE f O B l Ktrn Elaatuskon Spmtjö f 0 35 Groolo DOOZKN 60 en 80 cent Pakjes 15 cent Na ontvangat van postwissel a 40 cent of 8 postzegels a fi cent wordt U een raonatenlooB Zuiveringsvet van IflO gram toegezonden 3 kleine doosjes 65 cent Alles met gebruiksaan wijzing aanbevelingen eu attesteu Tegen toezending vun postzegels a B cent ofpostwiasel 1 6 cent liooger iliiii ilc prijs wordt hot verlangde per post pakket door het goheele Bijk verzonden Por half l of meer Kilo s ia do poeder minder in prijs verzacht eu neemt dadelijk do pijn weg Geneest onfeilbaar alle brandwonden Ook onfeübaar op het vol tegen branderigheid klierachtig heid aangeziohtsen andere lichaiimsroven en wonden strakheid en slekeuingen bij veraweringen winterhanden en voeten bij schurft dauwworm Bij brand en snijwouden en veraweriugen verzacht het vel niet alleen maar door direct hiermede te smereu voorkomt mno bloedvergiftiging en koud vuur 10 et per doos 6 stuks 60 cent groote doos 100 gram SO cent Ook verkrijgbaar byj A DROST Korte Tiendeweg D 4 Patent H Stollen miKUif Inmtrnt niiifei Dl tli ti rni ttulie tir gliiii FiËrtttucü Der grotmf Brfolg ant uilètn i fUmitH SloUfn tmnian hat AnftMt w r f uMtitsiMn uwrtfilotien Nae tuhmntiifrn geg bên Uan kaufi dther untar gt U êihnrfen H mir ren uat d net odtr in MieJttn iitutiitndlun m m itmm imtêf f lêktt mia MbtaiWiVKl ungthMitm SS rrMêlUêen und Zeugniase gr t witf inMM Warnuntfi k C ADVEETENTrÈN in aUe Couranten worden aang enonien door het Advertentie Bureau van A BHINKMAN ZOON Zander Instituut Fluweeleii Singel R 724 GOl IIA Geneesli Dr J H BAKKER NIEMKIJER Directr D van DütTEEN i ianA yM rugg0gr verkrommlnaen inyevallen borat x en o beenen eu andere Hchaammiêvorm algem xuiakte constitHité spieren genr xtekten rheumaUmhe aandoeningen veratuikingen enz enz Vraagt bif uwen Boekhandelaar tfnProefnummer der Nederlandsche ttitgc vevan i Tourist De hooidtekst van dit halimaanddIjkBche tSdschrift bestaat nit de £ aehrijvtng eener Rei om de Aarde die de Heer E T Feenstra Kijiper in opdr köht der Vennootsctap ipaakt Elk nlimnier is tijk MlUuatreerdnam eigen photo graphiaohe opnamen j dezffl uit verse Perjië VoorlacQ enz ij per jaar Ieder inteekiiraar ontvtrigt per jaar on geveer 20 AnkirMkaaif n die hem aaneigen of eert Ander or A i o i tegeven adfea j or onze reizigejf wordentoeKiBzonden Vftr de eri ste m l komenlende plaatsen in Arabië AchtèrIndië Birma i Mai i y f 7 M ituA de Aneiehh n BI inteekei ing s te alljwijtöde opengesteld OoMde Ansichtkaarten torden te allen tM gelegerd i i Bm au De Wëreld l puriBt Haar Bm G f K H I j eler adres voor alle soorten CHOEUWERZ dan liet l loorii BraÜantsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de KleiwegstBeg Aanbevelend € SMITS I AUe reparatiën en aangemeten werk In het Verlichtings Uagazijn l e A vondsler zjjn steeds voorhanden BAOEN EN GEISERS Tuinslanj eii en Watersproeiers Ruime kenze in nieuwe Mjl GasoriiaiiKüilcii eii Ballons Eenig adres voor Gasgloeiliclitbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen lage prijxen en onder CiAKAIVTIi Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dnbb Bnnrt B 13 Teleln 117 ÊlmWvïiim Keil wordt verzocht op t JSGIIK te letten UIT HBT MaqizIJN TAN M IIAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEM 1 Deze THEEËN worden a eleverd in verzegelde pakjes voÉi vij twee en een half en een Nei one met vermelding van Nommer en iPrga voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoerin van geeerde orders aanbevelende i C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz Drnk van A BEINKMAN Zn Gonda Panskeuife Het waa J was het teg op de St H gierigen Tot op fSi oogenblik waarop dit nummer ter pei se gaat heeft het Conclave nog geen Vdaan Zaterdag mooi weder en daardoor en tien nar des morgens vrj druk Itersplaats daar tal van nijtawsii alle rangen en standen der ïlomeinsche burgerij begeerig waren de sfnmata de zuil van rook afkomstig van de verbrande stembiljetten te zien opgaan Bjj stemming die geen resultaat lieoft opgeleverd wordt het paiiersteedsmothooiofstroo vermengd Dit ïeett donkeren rook als signaal dat er log geen keuze gedaan is Al die niedysgierigen waaronder natuurlijk ook veel vreemdelingen tuurden onafgebroken naar den schoorsteen van de Sixt jnsche kapel doch moesten gednld oefenen tot kwart over elven toen en licht wolkje opging Men geloofde reedi aat de eerste stemming beslissend was geweest tot er zwarte rook volgde en wel gedurende leen kwartier duidelijk zichtbaar was Voor lien die met de Conclave gebrniken eenigszins bekend waren was het sein vol4oende om hen vourloopig weder naar huis te sturen maar velen bleven staan wachten ol liiet een tweede rookznil dadelijk de eerste zon volgen Toen de verwachting nataurlijk niet vervnld werd ontvolkte de St Pieters plaats zich weder tot tegen 4 uur des namiddags De bladen hadden gezorgd dat er spanning genoeg heerschte om het wachten en staren niet tot straf te maken Het heette reeds dat er een nieuwe Paus was gekozen men zocht reeds een plaatsje uit om het eerste zegengeven van Leo s opvolger te gaan aanschouwen toen dat eigenaardig mmoer ontstond hetwelk een teleurgestelde menigte laat hooren zwarte rook steeg op en weder moest men geduld gaan oefenen wat bewijst hoe dwaas alle mededeelingen zijn geweest als zouden de kardinalen het reeds over een candidaat eens ziJn geweest toen Ltoo nog ademde en het Conclave dus eigenlijk een formaliteit en niets meer zon zyn Aan den Petit Bleu ontleenen wiJ de mededeeling dat de eerste sfumata op eergisteren Zondag te 11 uur 20 min zichtbaar werd bijna onmiddellijk door een tweede gevolgd wat beduidt dat er een stemming by accessie plaats gehad hebbende de biljetten van iedere stemming afzonderlijk verbrand zijn By die accessie groepeeren de stemmen zich om de candidaten die de meeste stemmen behaalden opdat te spoediger een resultaat worde bereikt Sommige buitenlandsche bladen drijven den spot met allerlei kleine incidenten die zij FEVILLETOJM DISCRETIE 5 Eindelijk trad de held van den dag binnen Professor Nortlann in zwarten trak zonder orde en eereteekens tot eenigen luister zijn inderdaad frappante mannelijke verschijning Met één oogopslag overzag hij het zeer talrijk gezelschap waarnahij zich wendde naar gravin Hardenberg die hem vriendelijk de hand toestak Goed dat gij komt waarde dokter men overstelpt mij met allerlei vragen betreffende uwe komst Gij hebt het gecreëerd zijt daarom ook na hunne Majesteiten de meest gevierde persoon in deze lokaliteiten nietwaar lieve Rechberg De professar drukte een zachten kus op den onberispelijk witten handschoen en wendde zich naar een bonten kring die zich in minder dan geen tijd om den beroemden man verzamelde Oude Excellentidn in styve uniformen waardigheidsbekleeders uit het militaire en burgerlijke leven hoQonkers en wat maar aan vertegenwoordigers van klinkende namen aanwezig was alles beijverde zich hem het eerst de handen te drukken daar een vaag gerucht van hooge onderscheidingen sprak Weder openden de gegalonneerde bedienden de vleugeldeuren voor een nieuwen gast tMevrouw beweren dat hun nit het Conclave ter oore zy n gekomen en leggen den kardinalen vaak groote veeleischendheid op het gebied der verpleging ten laste De waarheid zal wel wezen dat de kardinalen bejaarde lieden als zij zijn gewend aan een rustig en kalm leven zich inderdaad groote ontbering getroosten Wat voor jongere lieden niets zou beteeke nen eenige dagen van zoogoed als eenzame opsluiting de voldoening aan zeer omslachtige formaliteiten etc wordt den ouden heeren een zeer zware verplichting en dat sommigen der bnitenlandi rs onder hen de eigenaardige Ita liaansche keuken niet kunnen verdragen en dus zorgen of beter gezegd gezorgd hebben te eten te krijgen zooals zij liet thuis gewend zijn men moet een ander al zeer weinig comfort gdnnen om hen dit kwalyk te nemen Ten slotte Er wordt in het Conclave zeer eenvoudig geleefd De keuze van Leo XIII heeft destijd s aan de Apostolische kamers 723 000 lires gekost Onder dat bedrag is stellig ook begrepen de inrichting der cellen en wat dies meer zij alsmede de betaling van het personeel van bedienden etc de kosten der antwoord telegrammen en alles wat noodig was om het Conclave voor te bereiden en te doen plaats vinden De reis van Jtoning Eduard en zyn gemalin te midden hunner Tersche onderdanen is geëindigd De Koning heeft oflicicel afscheid genomen met een boodschap waarin hij vriendelijke woorden van waardeering voor de lersche bevolking vindt en hartelijke wenschen nit voor lerlands gelukkige toekomst of om de koninklijke woorden zelve aan te halen WiJ koesteren de warmste gevoelens voor het land en voor het aantrekkelijke en rijkgezegende volk Daarom paren wij aan onze hoogste voldoening de hoop dat een glanzende toekomst voor Ierland moge aanbreken en bidden wy oprecht dat de zegeningen van orde tevredenheid en bloei overvloediglijk aan Ierland deelachtig mogen worden De Engelsche koning heeft alle reden ingenomen te zijn met dit uitstapje De Engelsche kroon had veel goed te maken tegenover het stiefmoederlijk behandelde Ierland want het was in de laatste eeuw een hooge zeldzaamheid dat eenig Engelsch souverein den voet op lerschen bodem zette Eduard VII schijnt zich echter voor het nageslacht den eeretitel van pacificator te willen verwerven Hy heeft in Ierland alvast de poging gedaan de ook in dit opzicht ontstemde gemoederen tevreden te stellen en hij is er volkomen in geslaagd want niet alleen zijn de zoo gevreesde vijandelijke dtji gravin Sternskjöld Ja daar trad zij binnen zoo kalm als schreed zij in haar boudoir en bovendien zoo onberispelijk schoon dat aller oogen vol bewondering op haar trotsche verschy nitig rustten Langs een onderkleed uit matte witte zijde waarin hier en daar een met zilver geborduurde roos verstrooid lag viel een hofsleep uit hemelsblauw fluweel welker zoom met zilveren ranken doorweefd was Aan beide zijden werd het bovenkleed door een fonkelend brillantbouquet rozen voorstellende opgenomen en liet zoo het teedere zachte weeisel nogmaals tot haar recht komen De heerlijke buste werd door een fluweelen lijfje nauw omsloten en uit deze bezitting traden wedijverend met den matten glans der witte zijde hals en armen ontegensprekelijk schoon te voorschijn In de Ijlonde haren droeg zij een krans van witte theerozen en op het hooge vowhoofd een fonkelende diadeem Rechberg kon onmogelijk een anderen cavalier de plaats aan Eleonora s zijde afstaan hi nam kort en bondig van de opperhofmeesteres afscheid en baande zich een weg tot de jonge vrouw Toen zij den ceremoniemeester zag naderen vloog een zachte schaduw over hare heldere trekken maar zij was te veel werelddame om den voornamen man niet bedaard hare hand te laten welke hij eerbiedig aan zijne lippen bracht ZaUg hij wien de goden reeds voor de geboorte tegenlachten zeide hïj ietwat hartstochtelijk vEn dit is waarschijnlijk geen loos woord Aan uwe wieg gravin zaten alle goden en beraadslaagden wiens lievelinge gij in de toekomat anti Engelsche betoogingen uitgebleven maar het lersche volk heeft zyn souverein met hartelykheid ontvangen waar men zich van feestbetoon onthield geschiedde dit ten minste niet op hinderlijke wijze Ja zelfs was de verstandhouding over en weer zoo goed dat men den koning het voornemen toeschrijft een buitenverblijf in Ierland te stichten hetgeen komt het eenmaal zoover in de geschiedenis van het Ver Koninkrijk een gebeurtenis van beteekenis zal ziJn Voorloopig mogen hier eenige uitingen van lersche bladen volstaan om te toonen dat de stemming in het land zelf op het oogenblik zeer welwillend is De Irish Times stelt in uitzicht dat Ednard VII eenmaal zal heeten de Koning die Ierland gelukkig maakt indien lijj of de Prins van Wales een bezoek aan het land brengt en Ierland daaidoor niet langer als de Asschepoetster van het koninkrijk beschouwd zal worden De Dublin Daily Express schrijft dat de Koning en Koningin beleefd zjjn ontvangen omdat zy niet kwamen als de vertegenwoordigers van eenige party of politieke kliek en geestdriftig ontvangen omdat zij de belangen van het lersche volk ter harte hadden genomen Eindelijk de Irish Daily Independent die het bezoek in alle opzichten welgeslaagd noemt en de hoop uitspreekt dat de Koning bij zyn terugkeer begroet zal worden door een volk Kesterkt door een toencmenden bloei en aangemoedigd door de hoop geboren nit de wetenschap dat de zon der vrijheid over hun toekomst schijnt Hertog Ernst van Saksen Altenburg vierd e gisteren zyn gouden regeeringsjnbileum Hy is 77 jaar en dus een van de oudste Duitsche vorsten en kan onder dezen na den groothertog van Baden op de langste regoering terugzien Onder zijn bewind is de welvaart van het hertogdom toegenomen wat vooral bU ek uit een groote vermindering van de belastingen Altenburg is het land van de groote boerenhoeven Hier wonen de ryke boeren die s Zondags met zilveren knoopen aan hun jas pronken Maar hertog Ernst heeft hoewel zjjn landje slechts 1324 vierkante kilometers beslaat ook een politieke rol gespeeld Reeds in 1862 sloot hij met Pruisen een militaire conventie en in 1863 bleef hjj weg van de vergadeeing van Duitsche vorsten te Frankfort Den 14den Juni 1866 liet bjj zyn vertegenwoordiger te Frankfort tegen het Oostenrijksche mobilisatie voorstel stemmen sloot zich aan by het Pruisische voorstel zoudt worden en En wie ontving ten laatste de voorkeur viel de gravin schertsend hem in de rede ffVenus gra in Juno en Minerva Alle drie Excellentie Wie zou u weerstand kunnen bieden gravin Bij deze woorden waren zij in het midden der danszaal gekomen waar gravin Hardenberg haar reeds verbeidde sHier breng ik de koningin van het feest zeide Rechberg terwijl hy mjt een diepe buiging terugtrad Normann had deze woorden ook gehoord en zijn hart klopte sneller van misnoegdheid maar hij blikte in hei oog zyner vriendin en zag hoe het zoo vragend op hem rustte dat hij zijn wrevel bedwong en haren welwillenden blik met verzoening beantwoordde Maar hij meende rechtschapen te handelen wanneer hij dezen blik niet volgde hij moest immers opnieuw vreezen algewezen te worden De ceremoniemeeater raadpleegde zyn in brillanten gezet horloge Binnen vjü minuten zullen hunne Majesteiten arriveeren Daarmede verliet hij de zaal Met een nauw hoorbaren zucht wendde Eleonora zich tot de hooge gastvrouw Hoe goed Excellentie dat ik in het eerste beeld staan kan ik gevoel mij toch nog altijd zeer aangegrepen Arme lieve gravin troostte de goedhartige vrouw En toch ben ik overtuigd dat ge u na een uur meer op uw gemak zult gevoelen ik tot hervorming van den Bond en stelde zijn troepen ter beschikking van Pruisen Hy heeft door deze voorzorgen misschien zyn landje voor ernstige conflicten bewaard Uit zijn huwelijk met een prinses van AnhaltDessau is slechts een dochter geboren die sedert 1873 gehuwd is met prins Albrecht van Pruisen den regent van Brnnswyk Vermoedelijk troonopvolger is de broer van den hertog prins Moritz ook al een man van 74 jaar Deze heeft echter een zoon die hem weer op kan volgen Zoowel het voor de parlementaird commissie van enqnête verhandelde alsook sommige intusschen voorgevallen incidenten hebhen het Hongaarsche pnbliek versterkt in de meening dat de premier graaf KhuenHedervary op de hoogte was van de plannen van graaf Szapary De Napszava oen socialistisch orgaan publiceert een bericht volgens hetwelk graaf Szapary de voornaamste Hongaarsche socialisten bij zich zou hebben doen komen om hun te vragen onder wel e voorwaarden zy geneigd zouden zijn hun vijandige houding tegen de regeering te laten varen De socialisten noemden het algemeen stemrecht en de codificatie der wetten omtrent het recht van vereeniging en vergadering Graaf Szapary ried hun toen aan hun wenschen op schrift te stellen en het document aan den premier of andeis aan hem te doen toekomen Deze onderhandelingen liepen op niets uit hoewel graaf Szapary in persoon het bureel der Napszava bezocht om aan te dringen op een spoedige opstelling van het geschrift V6or de enquêtecommissie werd door Zoltan Papp op eenigszins omstandiger wijze als in de Kamer bet verbaal gedaan van zyn relaties met den omkooper Dienes Dienes zeide hy hiid verklaard dat het geld hoewel niet onmiddellijk van den premier komend toch door een Excellentie werd verschaft en dat de premier wel zorgdragen zou dat die Excellentie geen schade daarbij leed Dienes zeide in verband te staan met den premier en gereed te zyn het te bewijzen door politieke concessiën ten gunste van Papp te verkrijgen Graaf Szapary werd vervolgens verhoord en bekende getracht te hehben nog andere afgevaardigden om te koopen De heer Olayi obstructionist die eveneens door die commissie gehoord werd zeide dat wanneer de premier bleef volharden by zijn weigering om heen te gaan hy een beschuldiging tegen hem zon indienen De heer Seres een journalist verklaarde dat Dienes in allerijl nit Boedapest werd wed lieve gij lijdt eenigzins aan tooneelkoorts I O toch niet Hebt gij mij ooit angstig gezien vroeg de gravin met een lichten zweem van haar vroeger zelfbewustzijn Haar eigen geweten verloochende zij en een zwakke blos bedekte langzaam hare wangen Een gelukkig toeval maakte intusschen aan hare innerlijke verlegenheid een einde Koetsen kwamen aangereden en hielden met een donderend geraas voor het portaal stil De opperhotmeesteres verdween in de voorkamers en snelde naar de stoep waar zij haar doorluchtig bezoek opwachtte Een algeraeene bewegmg ontstond m de zaal die aan de ontvangkamer grensde De menigte drong van de deuren naar het midden terug en vatte daar post Nog een kort ooaenblik van spanning toen werden de vleugeldeuren wijd geopend en vooratgegaan door den ceremoniemeester graaf Rechberg geleidde de Koning zijn Gemalin in de zaal De muziek speelde het volkslied en mengde zich in het eerbiedig gemompel van het gezelschap dat zich werktuigelijk van links naar rechts verstrooide toen de Koning met een vriendelijk hoofdknikken de ronde deed Een aandachtig waarnemer kon het niet ontgaan dat de oogen van den Monarch ijverig naar iets zochten wat zij voorloopig niet konden vinden Wordt vervolgd