Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1903

weggestunrd door de graven Siapary en Nicolaas Banffy een agent die hem op zyn vlncht moest begeleiden was er mede belast bem een aanzienlijke schadeloosstelling ait te betalen Volgens hem Seres zon het plan hebben bestaan een twintigtal afgevaardigden om te koopen en eenige dagbladen der oppositie tot zwijgen te brengen Het getuigenis van Seres schijnt echter niet volkomen geloofwaardig te z jn Hg had onder anderen verklaard dat de premier in een der kamers van het Casino het onderhond tnsschen graaf Szapary en z jn agenten had afgeluisterd Een ter plaatse gezonden commissie constateerde echter dat de lokalen van het Casino niet met de beB y irijving door Seres gegeven overeenkwamen De geheele Hongaarsche pers met nitzondering van één enkel blad laat graaf Khnen Hedervary los De tot dusver regeertngsgezind gebleven Budapesti Hirlap zegt dat de op Khnen rustende verdenking Zaterdag verbazingwekkend was toegenojien De eveneens liberale Magyar Hirlap en Neuer Fester Journal zeggen dat Khuen zelfs in het gnnstigst geval en hy z jn onschuld kon bewijzen toch zou moeten aftreden Het orgaan van Banffy de Pesti Hirlap eiscUt dat de regeering in staat van beschuldiging worde gesteld De bladen der oppositie verklaren Khnen voor politiek dood Oraaf Szapary was naar zijn landgoed vertrokken doch hü is telegrafisch tegen Maandag voor de commissie verschenen Zoodra deze hem heeft laten gaan zal hij naar Ischl vertrekken alwaar hij door Frans Jozef is ontboden Ook graaf Steven Tisza en Alexander Wekerle ziJn naar Ischl opgeroepen Algemeen wordt het aftreden van KhuenHedervary s ministerie verwacht Als mogelijke toekomstige kabinetsformeerders worden genoemd graaf Czaky Weckerle en graaf Julius Szapary niet te verwarren met den omkooper van denzeltdeu naam wiens voornaam Ladislaus is De socialisten trachten natuurlijk uit de schandalen munt te slaan voor hun party Zij hebben reeds een betooging gehouden met optocht eindigende in een meeting waarop een motie werd aangenomen tegen Khuen Dienes het werktuig van graaf Szapary is Vrijdag te Berlijn aangekomen waar hij in oen hotel zijn intrek nam Des middags werd hij in een café herkend door een Hongaar die de politie waarschuwde Dienes wist echter uit het café weg te komen en Berlijn te verlaten Men vermoedt dat hij naar Hraifborg is vertrokken om van daar naar Amerika te gaan In het departement Seine Inférieure werd Zondag met den steun der monarchalen tot Senator gekozen de auti ministerieele repnbikein Rispal Te Rouaan hadden des avonds na de verkiezing betoogingen plaats Bij een verkiezing voor een Kamerlid tot vervanging van den tot consul te NieuwOrleans benoemden nationalist Bichard werd gekozen de nationalist Hèmard Verspreide Berichten Fbinkruk De groote anti clericale meeting die eergisteren beraamd was voor het standbeeld van den vrijdenker Etienne Dolot te Parijs 8 vrijwel in t water gevallen ofschoon het droog was Er waren ruim 20 000 menBchen byeengekomen maar de politie liet ze slechts in kleine gedeelten deSleeren en permitteerde geen toespraken Er werd geroepen leve de regeering leve Zola leve Dreyfns 1 Daar bleef het echter bij Na afloop evenwel op een meeting is er tusscben de socialisten en de anarchisten ruzie gekomen Er werd wat gevochten en de politie maakte een twaalftal arrestanteh Don Carlos die aan zijn eigen SpaanBche zaken niet genoeg schijnt te hebben heeft in eeu brief aan den voorzitter van een clericaal comité in Bretagne zijn leedwezen uitgesproken over de vervolging der kloosterlingen in Frankrijk Hij zegt evenwel te hopen en te verwachten dat het Katholicisme in Frankrijk zich herstellen zal en het doet een beroep op het goede hart het verstand en de ziel van de natie zoo na aan de natie waarover hiJ nog eens koning hoopt te worden DuiTSCni AND Mag men de Vorwirts gelooven dan beraamt de reactie een aanslag tegen het socialisme Een aantal groote indnstrieelen hebben zich volgens het blad vereenigd om te trachten bet algemeen kiesrecht in te knotten Dat rbcht toch is een te gevaarlijk wapen in handen van het socialisme De Vorwilrts publiceert namen van Kamerleden die vóór den maatregel zouden ziJn en die al in den a s herfst voorstellen beloofden te doen Wat er van aan is zal moeten bigken ExaELiND B j de laatste manoeuvres in de buurt van Salisbury heeft zich een niet onvermakelijk incident voorgedaan Een batterij artillerie reed eon graanveld in waar de eigenaar aan t werk was De man woedend om de schade die men hem aandeed gelastte de battery terug te koeren naar den wog waarop de commandeerende officier zyn manschappen last gaf den ruziezoekenden boer te arresteeren Nu greep evenwel de landbouwer een hooivork en sloeg zoo geweldig om zich heen dat de heele bende artilleristen aan den haal ging het kanon achterlatend De luitenant was het eerst in veiligheid Biykbaar zyn deze artilleristen in ZuidAfrika geweest OostenrijkHoNOAKiJE Uit Tiflis wordt gemeld dat daar tengevolge van de moedwillige verwgdering van eenige rails een goederentrein is ontspoord Twee personen werden gedood en drie gewond AlTEStKA Te Portland Oregon is Zaterdag een brug over de Willamette rivier ingestort terwyl een massa menschen naar het zwemmen van een man zonder armen stonden te kyken Vyftig personen verdronken Volgens Odell den gonvernenr van NewYork zgn voor de aanstaande presidentskeuze Theodoor Roosevelt en rechter Anton B Parker van New York de beide voornaamste candidaten BINNENLAND Zondagnamiddag deed de Koningin Moeder met het Koninkiyk echtpaar en den Groothertog van Saksen Cobnrg Qotha een rytoer Alleen de vier vorsteiyke personen warenin den landauer gezeten die door den Prinszelf gemend werd By het uitrgden juichte een opeengehoopte schare van vreemdelingen de Koninkiyke familie geestdriftig toe Hetrytuig reed door een paar hoofdstraten vanBaarn en sloeg toen den weg naar de Eemin om zoo over Bunschoten Spakenburgen langs de Zuiderzee over den Eemdgkterug te koeren Ook ditmaal hadden eenige wieiryders de onhebbeiykheid het koninkiyk rytnig te volgen Vad By de H IJ S M zgn plannen in overweging om aan haar centrale werkplaats te Haarlem voor het werkliedenpersoneel en regeling te maken waardoor de aanraking met de directie wordt bevorderd In andere fabrieken men denke aan de fabriek van Stork te Hengelo Conrad te Haarlem en Van Marken te Delft worden door de werklieden vertegenwoordigers aangewezen de Kern genaamd die periodiek met de directie in overleg treden Aan den chef der centrale werkplaats den heer Sloot is opdracht gegeven de regelingen in bedoelde fabrieken te gaan bestudeeren en daarover rapport uit te brengen De provinciale vereeniging Zuid Holland der Vereeniging van hoofden van scholen in Nederland hield te s Gravenhage hare eerste algemeene vergadering In die vergadering werd het reglement vastgesteld en het bestnnr gekozen Het bestuur bestaat uit N H v d Toorn te Rotterdam voorzitter G C Weeren te Ter Aar secretaris F Hemmes te Schoonhoven penningmeester J W Boerma te Dordrecht en A J P de Beste te s Gravenhage De provinciale vereeniging telt ongeveer 300 leden De Raad van beroep inzake de Ongevallenwet te Rotterdam deed gisteren een paar niet onbelangryke uitspraken De eerste betrof den graancontrolenr A h Mol wien door de Ryksverzekeringsbank ter zake van een hem overkomen ongeval schadeloosstelling was geweigerd op grond dat het bedrüf der graancontrolenrs niet behoort tot de verzekeringplichtige bedrgven by de Ongevallenwet bedoeld De Raad heeft deze beslissing vernietigd en aan klager de door hem gevorderde schadeloosstelling toegekeid omdat de werkzaamheden der graancontroleurs bestaan uit het vaststellen van het wicht van granen wegen en het verwerken van de graanlading uit een stoomschip lossen terwyi de bedrgven van lossen en wegen van de goederen behooren tot de in de O W genoemde verzekeringplichtige bedryven Voorts vernietigde de Raad de afwyzende beslissing der Ryksverzekeringsbank ten opzichte van een schoonmaakster die bezig zy nde in de werkplaats van de llrma Wed P van Waesberge Zn boekdrukkers te Rotterdam met stofafnemen van een klok van een stoel waarop zy voor teze werkzaamheid stond was afgegleden en daardoor een contusie van het linkervoetgewricht bekwam Het bestuur der Ryksverzekeringsbank had de gevraagde schadeloosstelling voor geneeskundige behandeling en verbandmiddelen geweigerd op grond dat het ongeval niet bleek haar overkomen te zyn in verband met de uitoefening van een verzekeringplichtig bedrüf De Raad van beroep kende haar de gevorderde schadeloosstelling toe op grond dat onder de werkzaamheden ten dienste van het bedryi behooren het schoonmaken en stofvry houden der werklokalen waartoe het kon besluit van 7 Deo 1896 ter uitvoering van artt 6 en 7 der Veiligheidswet de verplichting oplegt mitsdien de klaagster was in de uitoefening van een verzekeringplichtig bedryf Verder werden een paar nieuwe zaken behandeld waarin de Raad over 8 dagen uitspraak zal doen Gemengfde Berichten Uit den Haag meldt men De luchtreiziger Gedard bleef eergisteren by zyne opstyging zóó laag by den grond dat hg in het krankzinnigengesticht op bet Slgkeinde alhier is terechtgekomen Wat er te Amsterdam waar hy eenige dagen heeft vertoefd met hem is gebeurd ligt nog in het duister maar Zaterdagavond was h wegens gemis aan een spoorwegbiljet te Haarlem uit den trein gezet en moest hg vanwege het Zeebad van daar worden afgehaald Dien avond kon te Scheveningen nog alles met hem worden besproken maar het viel toen op dat hy vreemd deed en in de gesprekken zonderling buiten koers ging Dit werd echter toegeschreven aan een zekere excentriciteit Gedard nam intrek in het Hotel Altenburg dat hy Zondagochtend vroeg verliet om naar hg opgaf eene wandeling te doen Het wekte in dit hotel een zonderlingen indrnk dat hg de muren van zgn kamer en de gang vol bad geplakt en beschreven met naam en aanduiding van zyn beroep van luchtschipper Men dacht niet verder dan aan eene zucht tot overdreven reclame De luchtreiziger reed per tram naar den Haag stelde zich opvallend aan in dit voertuig stapte af aan de AnnaPaulowna straat en deed op zyn weg znlke gekke dingen dat by de aandacht der politie trok die hem inpikte toen hg in de Alexanderstraat bg een aanzienlgk ingezetene een ruit insloeg en een militair een pypje met een sigaar uit den mond sloeg Aan bet politieburean aan het Alexanderveld gebracht bleek men met een krankzinnige te doen te hebben en nadat die toestand geneeskundig was geconstateerd werd Godard voorloopig in het krankzinnigengesticht alhier in veiligheid gebracht De ballon kon dns niet opgaan en de directie van het Zeebad liet biervan onmiddeliyk biyken door op de schutting welke de plaats omheinde waar het Palace Hotel zal worden gebouwd te doen aanplakken dat wegens plotselinge ongesteldheid van den luchtreiziger de opstgging geen voortgang kon hebben De teleurstelling was te grooter nu van alle kanten de kgkgragen kwamen opzetten en het weder voor do opstyging zeer geschikt bleek De noodige beschikkingen zyn genomen ora de echtgenoote van den luchtreiziger die zich te Pargs bevindt in kennis te stellen met het ongeluk dat haren man getroffen heeft De ballon Orange is onder berusting van de Knrhaus directie Het is nog mogelijk dat de opstyging een andermaal geschiedt zoo andere leden van de familie Godard die de luchtvaart beoefenen zich daartoe bereid verklaren Men meldt uit den Haag Onderscheidene wandelaars op den Kanaal weg waren eergistermiddag tegen 4 uur getuigen van een vry ernstig antomobielongelnk Een automobiel waarin vier personen de bestuurder een heer en dame en boerenknecht gezeten waren kwam nit de richting van de waterpartg in snelle vaart naar de rustieke brug op den Kanaal eg aanrgden Hetzg de chauffeur dacht dat hy geen hoek moest maken dan wel dat zgn stuur weigerde het voertuig verbrak de houten leuning en stortte met het viertal in het Kanaal Van de 4 passagiers redde een zich door zwemmen en aan de overigen werd een vaarboom toegestoken door een schipper die juist met zyn schuit voorbyvoer De meeste moeite had men met de dame die hevig door den schrik bevangen in het water van haar zelve dreigde te vallen Nadat allen op het drooge gebracht waren werden zg met een inmiddels op hun verzoek ontboden rytuig huiswaarts gebracht De autocar kwam op de wielen in het water terecht maar zonk dadeiyk Slechts de lantaarn bleef boven water zichtbaar De procureur generaal by het Haagsche gerechtshof heeft cassatie aangeteekend tegen nietontvankelgk verklaring van het Openbaar Uinisterie in de vervolging van deu Dordrechtschen boekhandelaar die de bekende plaat van Het Volk tentoonstelde Te Amsterdam zyn eenige personen binnengedrongen in een huis van koop met recht van wederinkoop aan der Groenburgwal vermoedelgk door gebruikmaken van valscbe slentels Gestolen werden ongeveer 80 dames en heerenhorloges Een onderzoek is ingesteld Moord in de Celebesstraat te Amsterdam Omtrent de mededeelingen door Luier vau der Laan gedaan vernemen wg nog dat hg met de meest mogelgke kalmte aan de justitie een uiteenzetting heeft gedaan hoe het geheele misdryf zich heeft toegedragen Behalve dat het slachtoffer heeft willen ontvinchten aan de tuinzgde moet volgens zyne verklaring door haar ook nog een poging zgn gedaan om de voordeur uit te loopen Ook toen werd zg echter weder naar binnen gesleurd en viel zy in de gang tengevolge van h§t hevige bloedverlies nabg de keukendeur en die van de achterkamer en het privaat neer Ik heb haar toen nog wat versjonwd zoo verklaarde hy want ik moest in de achterkamer zyn om my te verkleeden en het lyk lag er vlak voor Uit alles moet bigken dat de vermoorde en haar belager hevig hebben geworsteld de onderkleeren waren haar voor een groot gedeelte van het lyf gescheurd Ook moet Luier nog by het Igk op de knieén hebben gelegen wat blgkt uit de bloedvlekken welke zich bevinden op zgn werkbroek ter hoogte van de knieën Het is verder gebleken dat hg niet alleen in Rotterdam Den Haag en Ngmegen maar ook nog in Antwerpen heeft vertoefd want nadat hg zich by de politie bad aangemeld werd bg fouilleering o in op hem bevonden ruim zes gulden één franc en eenige Antwerpsche tramkaartjes Er is in de zoo treurige zaak Van der Laan iets dat niet geheel verklaarbaar is De jeugdige Luier heelt reeds op 13 jarigen leeftgd een moord gepleegd Na vyf jaren van zyn straftyd doorgebracht te hebben in de gevangenis te s Hertogenbosch kreeg hg voor de rest vaa zgn straf gratie en zgn broeder Hendrik nara hem bg zich in hnis om te trachten zyn verleden te doen vergeten Dat is zooals van een braaf man verwacht mag worden Maar de twee broers zullen toch wel eens over dat verleden gesproken hebben èn de vraag ligt zoo voor de hand Hoe lien je er toch toe gekomen dien speelkameraad van je te vermoorden P Thans beweert Luier en hg stelde dat onmiddeliyk op den voorgrond niet om lichter gestraft te worden want hy sprak don wensch uit dat men hem maar levenslang zon vasthouden dat hg by wyien bevangen wordt door een bgna onweerstaanbare zncht om te moorden Niet zoo maar in eens thans alteen maar reeds vroeger Dikwgls zat hg wezenloos voor zich te staren en als dan Hendrik hem toevoegde Zit je weer te suffen P dan schrikte hg op en was hy weer hg Heeft hg nooit met zyn broer gesproken over dien noodlottigen en kwellenden moordlust die hem beving P Heeft hg zyn eersten moord nooit aan dezelfde onzalige neigingtoegeschreven N v N Oit Arnhem meldt men aan de N R C Zekere van de B houtzager aan den Westervoortschen Dgk bemerkte eergisterenavond met zyne familie nit de kerk komende dat bg hem ingebroken was De inbreker vond door een tqpval niets van eenige waarde en moest zich vergenoegen met eenige dingen van weinig belang te stelen Uit wraak beeft hg in de woning geweldig huisgehouden eieren in do linnenkast stuk geworpen een tafelkleed kapot gescheurd een servies op den grond gegooid enz De inbreker had ook verder geen pleizier van zyn inbraak want zich tusscben houtstapels gedurende eenigen tgd verborgen hebbende liep hg toen hg zich eindeiyk wilde verwyderen in het duister tegen een politiebeambte die bezig was met het onderzoek en die hem nu dadeiyk vastgreep en in verzekerde bewaring liet brengen Wy lezen in t Nieuws De bevolking van bet eiland Urk welke zooals men weet moet leven van de visschery op de Noord en Zuiderzee blgft in de laatste jaren vrywel onveranderd in getal Wgl vele huisgezinnen metterwoon vertrokken zgn naar IJmniden den Helder enz Voor de Noordzeevisschery is het eiland nl niet gunstig gelegen er gaat veel tyd en dns geld verloren met des Vrydags of Zaterdags naar huis te zeilen en des Maandags of nog later weer naar buiten de Noordzee Alleen de gehechtheid aan hun eiland weerhoudt nog vele andere Urkers om ook naar elders te verhuizen Om aan dit bezwaar eenigszins tegemoet te komen is nu een stoombootdienst speciaal voor TTrker visschers geopend welke hen Zaterdags uit IJmniden naar Urk en Maandags weer van Urk naar IJmniden brengt Verscheidene neringdoenden zien dit echter met bekommering tegemoet wgl zg vreezen dat nu voortaan allerlei benoodiglieden voor schepen en bemanning elders zullen aangeschaft worden In den Berlgnschen dierentuin is een speeltuin voor roofdieren geopend Men heeft namelgk succes gehad met een methode om jonge roofdieren niet in hokken maar in een groote ruimte op te kweeken Daar ontwikkelen zg zich buiten verwachting en groeiden op met huns gelgken en met honden terwyi zg voortdurend in aanraking komen met menschen Het merkwaardige is dat de dieren zoo tam zyn als goedaardige en welopgevoede honden en men met hen doen kan wat men wil Een van de beambten neemt byv een luipaard in zgn armen rgdt op een leenw en loopt gearmd met een beer wien hy ook lekkere hapjes tusschen zyne lippen vandaan laat halen Op het oogenblik zgn in den speeltuin een groote leeuw uit Dnitsch Zaid West Afrika een uit WestAtrika een uit Senegal en een uit Abessinie waarbg ook een in den dierentuin opgevoede leeuwin is gekomen Verder is er in den speeltnin een Indisch luipaard een grnppige beer uit den Kankasus en een hyena die allen vrg met elkaar verkeeren en hun meester op slag gehoorzamen De nieuwe havenwerken bij Bingen zgn thans na jaren tgds en groote sommen gekost te hebben gereed gekomen Tegeiyk met door de Hessische regeering uitgevoerde normalisatie van den Rgn heeft de gemeente Bingen den ouden qever 80 M naar het midden van de rifier toe opgeschoven De nieuwe oever is over een lengte van 1200 M van een stellen kademuur voorzien zoodat groote stoombooten en aken daar knnnen aanleggen en lossen Op het terrein dat op de rivier gewonnen is staan nu acht loodsen een graanpakhuis een gebouw voor de administratie een petroleura tank drie verplaatsbare electrische kranen en een vaste kraan De kaden zgn door vele sporen met het station verbonden De kelders van het pakhuis en van dp loodsen kunnen gebruikt worden als entrepots en zgn van electrische liften voorzien Van den gouverneur van Sumatra s Westkust zgn dd 2 3 en 4 Juli de volgende telegrammen ontvangen 30 Juni Selapan Halei Kain geheelrustig nog ingeleverd door Tandjong l anah nabg Soleman 4G door TandjoengPaoeh 10 geweren totaal 2072 SandaranAgoeng werd bezet tot handreiking aan Djambikolonne voorloopig door 3 seotitin Europeanen onder kapitein Jonker Daar toe werden de EuropeeSche fuseliers vanbezetting Soemerep en Koemanten aangetrokken thans zyn daar respectievelgk 30 en 42 bajonetten Na aankomst aanvullingvan Padang znllen Europeesche fuseliersdaarvan over beide detachementen wordenverdeeld Kolonnekommnndant gaat moteen sectie Europeanen en een sectie inlanders op het eerste bericht ook naar Sandaran Agoeng waartoe detachement DepatiToedjoeh wordt aangetrokken en taak daarwordt overgedragen aan kapitein te Kawang in vereeniging met kommandant vanhet detachement te Kota Liman Saring Navertrek kolonnekommandant bigven te Rawang achter 80 bajonetten w o 22 Europeanen 1 kapitein en 1 luitenant te KotaLiman Saring 2 officieren en 00 bajonetten Afstand thans Rawang Sandaran Agoenghalve dagmarsch Rawang Kota Limau Saring 2 nnr Rawang Soemerep 1 nnr 25 minnten Soemerep Koemanten 25 minuten marcheeren Bg kolonnekommandantkwam bericht in dat by gevecht Hiang eenzeer voornaam aanvoerder der ToeankoeKorintji en bg Lolo 2 der Depatis en 1 voornaam aanvoerder tot gesneuvelden behooren Van civiele gezaghebbers gunstigeberichten in zake wegenaanleg en toenadering In noordelijke richting is kolonnewegtot Soengei Laboe gereed Gezondheidstoestand gunstig toestand gewonden bevredigend 2 Juli Selapan Halai Kain geheelrustig Luitenant van de Water lichtte inMendopo Soemerep een voornaam bendehoofd op Taak w civiel gezaghebber Depati Toedjoeh is heden afgeloopen Eengroep inlandsohe militairen van Pamoentjoek Boekit Gedang werd overgeplaatstnaar Kota Liman Saring Sandarang Agoengdoor kapitein Jonker bezet niets byzonders voorgevallen Kolonnekommandantzou heden met een peleton naar SandaranAgoeng vertrekken Kapitein met aanvulling van Padang gezonden zal 4 Jnli teRawang arriveeren en tgdens afwezen ko lonnekommandant met pacificatie SelapanHalai Kain belast worden Nog ingeleverddoor Koemanten Soengei Paoeh en Pena ar 20 geweren Gezondheidstoestand gunstig toestand gewonden bevredigend Kolonne kommandant ontving van Djambikolonne Bchrifteiyk bericht gedateerd 25 Juni dat over enkele dagen zou worden opgerukt van Boekit Goemoeroe naar Tamiaimet een kompagnie terwyi andere kompagnie een boschbivak te Soengei Penekibetrokken heeft l III 3 Juli 3 uur namiddag werd kampong Bengasi na hardnekkig verzet genomen Vyand liet 14 dooden op terrein buit vele geweren en blanke wapens Wg maakten twee krggsgevangenen Vele bloedpassen op heuvel achter bocht ondoorwaadbare Meranginrivier gelegen kampong wezen op vele gewonden Ónze sterkte bedroeg 4 sectien Europeanen één sectie inlanders Niet levensgevaarlgk gewond de Europeesche fuselier de Vries 4 Juli rukt kolonne kommandant door in de richting Poelau Sangkar Oit Palembang werd dd 4 Jnli aan het Bat Nbl geseind De bezetting van Sendaran Agoeng in Korintji ontving een schrifteiyk bericht van de in Znid Korintji werkende kolonne gedateerd 25 Juni waarin gemeld wordt dat de kompagnie onder bevel van den kapitein der infanterie A C L de Klerck een bivak aan de Penetayrivier heeft betrokken en dat de kompagnie onder den kapitein der infanterie B Filet uit Boekit Kemoeroe zou oprnkken tegen Temari Het blad toekent hierbg aan Het nit Palehibamg ontvangen telegram brengt de lieugeiyke tgding dat de verbinding tusscben de nit Djambi en de uit Indrapoera tegen Korintji werkende kolonnes verkregen is Stadsnieuws GOUDA 4 Angustus la03 Voor een vooral op den eersten rang vrg goed bezette zaal gaf de Nederlandsche tooneelvereeniging gisteravond voor de tweede maal Verleden tooneelspel van Mevr BondierBakker wy knnnen niet anders dan den groótsten lof hebben voor het natunrlgke eenvoudige spel van alle vertooners Zulke echte knnst kan alleen worden verkregen door voortdurende samenwerking onder bekwame leiding Wg hebben in één woord genoten van het prachtige spel terwyi het stuk ons bg deze tweede opvoering diep trof door de eenvondige situatien waarbg het tragisch conflict in den hoofdpersoon waarvan in het nastnkje sprake was geenszins ontbrak Dat nastuk een biyspel Een lastige keus bleek een amusant stuk dat evenzeer voortreffelgk werd opgevoerd Hedenavond als afscheidsvoorstelling Ora et Labora Bid en work van Herman Heyermans Jr een spel van het land dat iedereen moet gaan zien Zg die de andere werken van dien schrgver kennen znllen vanzelf zich aangetrokken voelen om er heen te gaan Voor den dienst hier te lande slaagde bg het examen voor de cadettenschool te Alkmaar o a J H C Smeltzer leerling der r h burgerschool alhier Bedankt voor het beroep te Leiden by de Remonstrantsche Broederschap door dr K F Sparnaay te Meppel Aan het gebouw van het Provinciale Bestuur werd gister o a aanbesteed Het uitdiepen van een gedeelte van den Hollandschen IJsel onder Moordrecht en Gouderak Minste inschrgvor D K Bons Sliedrecht f 25 000 FOJLTLTTBl GEVONDEN voorwerpen In de afgeloopen maand is aan het bureau van politie gedeponeerd een sleutel Voorts zgn te bevragen 1 hark by C v d Klis Boomgaardstraat 32 1 zak inh zakdoek en kinderarmband bg C Scheffer Gouwe 232 1 blauw koralen armband by D Mulder Keizerstraat 1 77 1 halsketting bg S Cats Gouwe 4 1 ceintuur bg L V d Berg K Groenendaal 11 2 schryfboeken by C de Groot Stoofsteeg 75 1 gutta percha band bg M Spee N Haven 62 1 zilveren broche Zeeuwsch model by Dr de Boer Gonwe 173 1 spoormandje by N Kok Doelesteeg 258 1 onderstuk gouden oorbel bg M v Ham Achter de Kerk 17 1 fantaisie broche bg T Huisman Onder de Boompjes 269 20 postzegels hg J Straver Speldemakersteeg 78 1 gouden broche by C de Koster Groeneweg 222 1 portemonnaie hy J Kaptein Vorstmanstr 462 1 hondenketting by C V d Tnin Karnemelksloot 589 1 portemonnaie met geld bg A de Groot Kleiweg 31 1 bril bg v d Meiden N Haven 1 defect zilv horlogeketting bg A de Bruin Karnemelksloot 525 1 gouden damesring by W N v Elk Boomgaardstr 48 1 gedeelte gouden ketting bg J v d Sanden Achter de Kerk 18 1 mesje bg A de Bruin Karnemelksloot 525 1 blauw zgden das by R Akkerman J v d Hegdenstraat 60 1 stuk katoen bg J Lnxen Rotterd Veer 550 3 sleutels aan ketting bg J ürbanus Achter de Visehmarkt 156 1 zwarte vrouwenzak bg M v Dgk Looyerpoort 30 1 vrouwenzak met zakdoek by A Paridon Molenwerf 3 3 1 portemonnaie met geld en rozenkrans bg N Reparon N Haven 48 1 rozenkrans bg A Verhoef Spieringstr 47 1 lombardbriefje bg W v Ham Achter de Kerk 1 heipaal aan de Gasfabriek 1 zilveren horlogeketting by J v d Post Heerenstraat 535 1 hoedenspeld by M Moorings Kleiweg 48 1 kuifkam by W V d Dungen Markt 1 koralen ketting by J Scholten Gouwe 137 1 knipmes bg E v Dantzig Kleiweg 33 1 gouden oorknopjebg A Nienwveld Wilhelminastraat 48 1 zilveren idem by C J v Velzen Gonwe 3 1 mes en schede bg P Verschoor Oude Mannenhuis 1 p glacé handschoenen by H Kousbroek Dubb buurt 3 2 aardapjiëjmanden bg de Botte Pluw singel 695 1 rozenkrans bg N de Jong Peperstraat 15 1 portemonnaie bg L Rietveld Karnemelksloot 351 1 kruiwagen by J de Jen L Tiendeweg 32 1 zilv vingerhoed bg C Logaard Raam 299 1 vrouwenzak bg de Bon Wijdstraat 44 1 sleutel bg L Boer J v d Heydeni traat 56 1 jockey pet by M v d Klein Zeugstraat lO 1 medaille voor trouwe dienst by J Wassing J Philipsweg 471 1 portemonnaie met 3 lorabardbriefjes by W Verhart Lemdnlsteeg 181 1 witte koralen ketting by J Brakel Gouwe 56 1 zilv broche by V Wolferen Steinkade 49 1 rooden ceintuur bg A V Vliet Laurierstraat 293 1 rozenkrans bg H V d Wolf Karnemelksloot 377 1 bronzen medaille bg P den Edel Nobelstraat 248 Gouda 2 Augustus 1903 De Commissaris van Politie W N VAB GARDEEEN VERSCHEIDENHEID 15 opgeslotenen zgn nit de gevangenis van Pelson Californie ontvlucht na twee gevangenbewakers gedood en een derde gewond te hebben De troepen achtervolgden hen en doodden er één kwetsten er drie maar de elf andcrou vluchtten in de bosschen van Colora in welke streek zg de schrik der bevolking zgn Een jonge joodsche vrouw te Kisjinf een zekere juffrouw Froemkine die den dag na de gruwelgke moorden aldaar op den bevelhebber der gendarmerie had geschoten zonder hem echter te raken is tot elf jaren dwangarbeid veroordeeld De veroordeelde iemand van een zwak en ziekelgk gestel bewaarde tydenshot proces aen uiterst kalme en waardige houding Zg weigerde rechtsgeleerden bijstand met te zeggen dat zg de feiten bekende en geen genade verlangde Een advokaat zou toch niet nauwkeurig de dryfveer van haar aanslag knnnen aantoonen die is naar haar eigen woorden een protest geweest tegen de willekeur der Russische autoriteiten Beleediging en gros Tegen de kamer van koophandel te Maagdenburg is een gorechtelgke aanklacht wegens beleediging van een geheele stad ingediend In een verslag dier kamer stond nl te lezen Te Aken aan do Elbe heeft men elkander niets te verwyten omdat de handelaarB daar allen hnn voordeel doen met het koopen van gestolen scheepsgoederen tot zeer lage prgzen de een in het klein de ander in het groot Het gemeentebestour van die stad heeft daarop vuur en vlam gevat en een gerechtelgke vervolging ingesteld Volgens een Reonr telegram nit Peking zou zekeren Tsjen Tsjien een Chineesch journalist en hervormer op last der Keizerinweduwe met stokslagen zyn doodgeranseld De executie moet plaats hebben gehad in den hof van het Yamen van het stralgerecht waar men den ongelukkige twee uur lang met bamboestokken geeselde Tsjen Tsjien had bekend zich in 1900 te Han Kian te hebben schuldig gemaakt aan aanstoking tot den opstand Voor hetgerechtshof beroemde hg er zich op steeds den sluipmoord te hebben aangeprezen als een middel om zich van de Mantsjoe dynastie te ontslaan en had hy zich bereid verklaard voor zyn zaak te sterven Het officieel verslag zegt dat de man ia onthoofd maar inlichtingen nit andere bron zeggen dat hy doodgemarteld is Te Peking heerscht onder de vreemdelingen groote opwinding naar aanleiding van deze zaak Twee Engelsche vrouwen trekken thans de aandacht van het publiek in Zuid Afrika de eene z5nder bet te begeeren de andere speciaal uitgekomen of nitgesproken om propaganda te maken voor eeu politieke richting Van de eene vrouw miss Hobhouse zegt een regeeringsgezind blad dat haar doel is kwaad te stoken en dat ze hoe eerder boe liever Z Afrika behoorde te verlaten de andere dame mrs Fawcett houdt alom in den lande lezingen tuinpartyen drawingroom meetings onder bescherming van magistraten en loyale gilden maar werd niet tegenstaande haar beslist anti Afrikaner propaganda door de Afrikaner organen met rust gelaten Beide vrouwen verdienen onze eerbied voor haar zedelgke moed en energie speciaal in een land als het onze waar kranige vaderlandslievende vrouwen bizonder talrgk zgn kan ieder Engelsche vrouw welke ook haar staatkundige overtuiging mag wezen verzekerd zgn van ridderiyke bejegening van de zgde der Transvalers Dat deze laatsten echter bizondere waardeering gevoelen voor miss Hobhouse behoeft de vrienden van mrs Fawcett waarlg k niet zenuwachtig temaken Dat er onder onze Engelsche vrienden nog gevonden worden die zoo erg bang zgn voor een zwakke vronw is voorwaar geen kompliment aan het adres van t staatsbeleid der Transvaalsche Regeering Wie nu nog aandringt op de verwydering van miss Hobbonse nit ons werelddeel geeft zeker geen blgk van een gerust politiek geweten te bezitten 1 Volksstem Naar men meldt heeft men dit jaar te New York en omstreken ontzagigken overlast van muggen on muskieten vermoedeiyk tengevolge der zware regens Vooral te NewJersey en op Long Island weet men geen raad Groote vuren en talrgke vaten olie die men over de poelen uitgoot bleken vruchteloos te zg n De plaaggeesten zyn dit jaar kleiner van stuk dan gewoonlgk en dringen daarom door het gaas heen dat anders beschutting brengt Daar zg s nachts uit de weiden naar de huizen vliegen heeft men 500 morgen van dat land laten omgraven om de larven te verdelgen Een compagnie soldaten die by een meertje op Long Island kampeerden werden door groote zwermen overvallen zoodat zg zich den geheelen nacht door roeken moesten verdedigen en den volgenden dag naar een andere plaats verhuizen Per Telegraaf Het Conchme heeft heuoemit Karatnanl Santo fatriareh van FenelU 0S Jaar oud tlte aen naam mal voeren van g ta X Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 4 Augustus 1903 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor ibte kwal 37 2de kwal 35 3dekw 28 cent per half kilo Magere aasen melkvee en vaarkoeien goedaangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 28 2de kwal 4 3de kwal 20 cents per half kilo Stiere groote aanvoer iste kwal 32 2de kwal 28 3de kwal 24 cents ppr half kilo Graskalveren redelijk aangevoerd Handel voor alles redelijk prijshoudend Prij s vermindering van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA VelephooH Xo 31 MAl TEtS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPÜERUIMD P SAMSOM AOVËRTElXTIElN GEVRAAGD Een AC Ei T voor een LEVENSVERZEKERING ilv met afdeeling weelepremle voor GOUDA en omstreken Brieven franco onder letter D Bureau van dit blad van den heer MAX R NUNES wordt opgegeven dat de OOVDSCBB COVBAST 40 Vj reductie aan genoemd Adver tentieBureau te Amsterdam verleent Wg geven hierby kennis dat dit xoniler onze voorkenntH ia geplaatst en OEBBBL BEZIJDBS DB WJAUBBID A Brinkman Zn Uitg Goudtche Courant