Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1903

o 9177 Vrijdag 7 Augustus 1903 438te Jaargang fiOlDSCHE COÜRMT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon 89 ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendinpc van Advertentiën tot 1 uur de midd Irleluuu H 3e üitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijkti niet uitzonilering van Zon en Feestdag en I e prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per l st 1 70 Afzonderlijke Nonimers VfJF CENTEN Amsterdam 4 AngDStas 1903 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 4 Angnstus door tuBschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder conrante fondsen UI pCt Aand Nederlandache My van Zekerheidssteliing voor Ambtenaren en Beambten 10 p t gestort Pref aand Bouwgrond Maatschij Linnaeuspark 4 pCt Oblig s Oravenhaagsche 82 Woning Maatschappij 4 li pCt Oblig Coiiperatie Bonw 90 125 110 vereeniging Dninoord Aand Algemeen Handelsblad Mg tot exploitatie van hetj Nederl Scheepsbouw Mg 4 pCt Oblig Maatschappij t p 921 35 91 80 van de Brakke Grond Aand Maatschappg voor Meel en Broodlabrieken 5 pCt Oblig Crediet en Handels vereeniging Banda Aand Nederlandsche Veem 45 Amstel Rijn Main Stoomboot Maitschappü 325 265 65 Nationale Levensverzekering Bank 10 pCt gestort Verzekeringsbank Kosmos 10 pCt gestort Nederlandsche Lloyd 12 pCt gestort 52 Verzekering Maatschappij de Zee 20 pCt gestort 80 Maatschappij tot exploitatie van Waterleidingen in Nederland 4 pCt Oblig Vereeniging t Christelijke Verzorging v Krankzinnigen en Zenawlijders in Nederland Opr aand Waterleiding Mg 96 i 42 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wiJ U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Mij de Zeven Landen totexploitatie van onroerende goedoren 90 pCt Nederl fabriek v AVerkt en Spoorweg Materieel Soiie A 65 Stoomvaart Mij de Amstel 30 Modjokerto Stoomtram Mij 5 Tramweg Mg de Megerg 75 Ass MiJ tegen Brand en o h Leven de Nederlanden v 1845 f 340 Tilburgsche Waterl Mg 64 pCt AANGEBODEN Oblig Oud en Nieuw Peyerswaard Bod Aand Pinantioele Maatschappij v Zuid Afrika cum dividend 100 pCt MiJ de Zeven Landen tot expl van Onr Goederen 95 Uitgevers Mjj Elsevier 85 Electra Mg voor Electri sche Stations 35 Oblig Electra Mij voor Eloc trische Stations 73 Aand Gooische Beetwortel Sniker fabriek Bod MiJ t expl V C G Rommenhöllersche Koolz en Zuurst Werken f lO OOO enbloc 60 pCt Nieuwe Rotterdamsche Hypo thetkbank 99 Amsterdam Londen Verzekering MiJ 102 Nederl Mij y VerzeTtering 98 Nederl Mg v Kunstm Oes terteelt 50 Groninger Waterleiding Mg 145 MAIXTEIS GD COSTUMES worden tot veel verminderde prezen OP JERUIMD P SAMSOM AOVERTËNTIEIM GEVRAAGD in een touwslagerij een Rl ECtlT op de hoogte met t slaan van allo soorten Hjnen vast werk Brieven letter C bureau dit blad Flieiiw BESSENSAP Slotemaker Co Goedkoope Uitstapjes met de MAASNYMPH naar OOSTVOOIlïïEaaiiZEE directtotaanlietStrand DA iELI KS gfedurendo de maand Augustus Vertrek vio KürïEKDAM West Maaskade sZondsgs s morgens 9 uur op Werkdagen s morgens O uur en s namiddags 3 30 uur OUSTVOORNE sZaadags namiddags 2 30 uur en s avonds 7 uur op Werkdagen voormiddag II15 uur en s avonds 6 30 Uür Duur der reU gemiddeld 2 1B uur Force majeure voorbehouden W Groote gezelschappen Hoofden van Scholen met hunne leerlingen en andere Inrichtingen belangrijke reductie Verdere infonnatiën verstrekt de Directeur A WILTON VANREEDE Maasifade W z 4 Rotterdam Xelephoon Intere 1247 GeeiiKiiiaihoest Geen Inüueiizi Om Kinkhoest Influenza Borsl en lïeelaandoening binnen den kortst mogeljjken tgd te doon genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract Hf E L I A il T II C uit de Koninklijke Stoomfabriek DK HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 cta 40 et bij Firma WOLPF Jb Co Westhaven 103 Gouda A LATJÜNSTMIN Kleiweg E loO iouda Ë 11 VAN MILD Veerstal B 12U te Gouda A BÜUMAN Moordrecht PINKSK Nüuwerterkad JJsel A N tan ZESSEN Schoonhoven J ÏH TOUKEN Botkiop U T WIJK OiuUnairr A 8CHËKK Haastrecht P W v KDË Oudewater h nu dbk HEMDEN te Remmijk P v n 8PKK Moercapelle D v d STAR Waddirnisveeit Wed A HOLST Waildiniiineen M KOLKMAN Waddtvingeen P A UK GHOOT Oudewater 1 DB JONGH Oudeaater i P KASTELEIN PoUhroekerdam ü BIKKER te Bemdtop IWfTVSFv Pfïfini gWW l i IW uuur Cjeneesh r ljfemcen fc nbevulen Met EerGUlplom i en Oou B kr iiitc itlnii I amplify sc Ulllrt l itl l VIIC j aytfA b Vmdereii al volwassenen gebrek aar eetlust slechte BpijsvertBring zenuwhoofdpljn ter versterking na liekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder t cii Bloedgsbrck Bloekxueht kwalen van Krltischen leeftijd enz Verkrijtihaar in dacoiw g L90 en l f7 l A apoA voedzaam versterkend aangenaamviinsnaak voordaeclO schgeb aUc I IVd V €lV lV v or a vo r binderen zwakken enklleraclltlge gestellen eccr aan te bevtlL n Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spy sverteringsorganen en diarrhée ook voor iigelinEW = n kleine kinderen Frii perbns a j k T A 70 a H KjJT O OO 4 Kgr 0 50 PRAEPARATEN VAN YÜiaWrcttWrf f Speciaal voor kindervoeding In bussen i H Kgr O OO TICIK UIIVCI Kgr f 0 50 i Kgr 0 28 Chemisch j zuivere Cigarette is voldoende ter bestri Aathma etc In AStnma V igarCttCn 1 van de hevigste aanvaUen doosjes A O SO tn O éü TfimarinHf Rnnhonc FRUIT PURQATIEF tegen verstopping Aam 1 giliai illUC UVFilUlJIlO beien Migraine Congttf les etc vooral ook alsUxans vóór kiiiTe rHi liéwij n k Tamarinde Öonbons van KRAEPFXIKN ft HOLM belangrijke diewten daar de vorm voor hel kind begeerl ijk en de maak aangenaam i I n per doosje O OO en ƒ 0 50 Qalmtal OaC niAC nlKemccn erkend als het BESTE hulsmiddei jgiHIIrtlVl rtomica hq Vea koudheW en Ktslp n het is e 1 alijinoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uibluitend m □ tlcsclijes vcrkriigliaar Pri s 0 30 per fleschje liti frttPimrnli ïabiieksmatlE Aj otkeXer pr KRAEPELIEN ö HOLM Hofleveranciers ZEIST Patent H Stollen Warnung Der groiMe Erfolft tfen iftvngtn hit Atilntt tu r r wwth iêen HacImhmHnge H gt timt Uut ktiift iativ unieri stet tchnrfe i H StoU h mo nu urn Olnot odtr In tokhm Éisê tnvjt iup M tfifiM uneef N Ut M rtflMMam mtgttttaii m KRAEPEUEN ft HOLM te Zelat afin twrfieu yan J maant ei Mandtsetentitfi m w rltri gbaar k de mtetU ïh OffiatêH Gevestigd Kattensingel ü s 140 l JOt i ARTS SPREEKDDB van 1 uur Speciale beliandcling van Kosteloos voor minvermogenden DINSDAG en VRIJDAG GEVRAAGD Een A E T voor een LEVENSVERZEKERING Mg met aldeeling weekpremie voor GOUDA en omstreken Brieven franco onder letter D Bureau van dit blad Openbare Verkooping De Notaris II GHOBN BS DAAL te Guuda is voornemens op IfOüNSDAG JU AVaUSTUS 1003 des voormiddags 11 nur in liet Kolfiehnis Het PonthHin to Moordrecht in het openbaar in ééne zitting te veilen en verkoopeu Een xeer ijoed onderhouden en Qtriefelljk ingericht WOO HIJIS verileeld in 4 Woningen in liet Oosteinde te Moordrecht nabu het dorp Nos 203a en a03i TUIN ERF en DIJK LIJNBAAN voor touwslagerjj met 6 paden en 5SCHUREN ouder één dak Kadaster Sectie B Nos 962 963 1462 1463 1732 en 1733 samen groot 29 Aren 47 Centiaren Te nanttaarden 10 October 1903 lictiuildag lier kooppennlngeit 15 October 1903 Nadere information ten kantore van genoemden Notaris GROENEN DAAL te Gouda TE ROOP l iO stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een partü dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDÏEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prjjs 500 stuks gezaagde 3 4 en 6 duimsche EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brng en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALTJES voor hokken ter besohntting van jonge vrachtboomen tegen den prjs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEÖGERS BALKEN HEIPALEN HEININGEEKKÉN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote boeveelheid ERWTEN en BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHODT AlUs wordt naar verkiezing ter bestemder plaatse geUverd Alles tegen scherp coneurreerende prijzen en zes maanden crediet bü den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen Druk van A BRINKMAN 4 Zn Gouda UuUenlitndscli Uverzicbl Alle levensbeschrijvingen en karakterschetsen van den nieuwen Paus betuigen nagenoeg eenstemmig dat met Ginsepp Sarto geen politieke opperpriester der E K kerk op den Heiligen Stoel is gekomen De nieuwe opvolger van Petrus is vóór alles priester tierder In een leven dat algemeen geroemd wordt als een toonbeeld van deugdzaamheid en stillen eenvoud vond Giuseppe Sarto gedurende zijn gansche priester loopbaan z n vreugde in stille weldadigheid en de nauwgezette vervulling van Zijn berderljke plichten Bijna zvjn gebeele bestaan als zoodanig heeft hg in zijn geboortestreek doorgebracht Hoewel tot verscheiden congregaties beboorende die van de Ritus den aflaat en relequieën enz heeft hiJ zich zelfs als kardinaal met de politiek van de Curie weinig bemoeid Hij stond bjj zijn politiseerende collega s dan ook bekend als een b 5sclieiden persoonlijkheid van niet bovenmatig gruote ontwikkeling als het type van den goeden vreedzamen dorpspastoor Aan een zekere boersche rechtschapenheid paart Sarto echter ook een groot redenaarstalent wat hem te zamen overal waar hy als zielverzorger werkzaam is geweest de harten der menigte heeft doen winnen DaarbJ is door een zijner vroegere medeleden van het kardinalen college nog hulde gebracht aan zijn ascretischen ijver Kortom alles wijst er op dat in Plus X op den pontificalen troon van Rome is gekomen het ideaal van een nietpolltiekenf zoiver godsdienstigen paus dien vele kardinalen duidelijk hebben laten merken te begeeren na een tweetal figuren als Pius IX en Leo XIII vooral laatstgenoemde Van uiterlijk is Pius X een man van niet groote gedrongene gestalten met een vriendelijk voorkomen Te Rome verzekert men dat de nieuwe pans den naam van Pius X heeft aangenomen niet omdat hij zich Pio Nono tot voorbeeld wilde stellen maar omdat hiJ vooral een vroom godsdienstig kerkhoofd wil ziin De bladen deelen mede dat minister Zanardelli den prefecten een dépêche zond waarin hij zegt dat nu de nieuwe Paus zjjn verkiezing niet beeft meêgede eld de staatsambtenaren niet kunnen deelnemen aan de kerkelijke feesten die ter gelegenheid der verkiezing zullen worden gevierd De kroning van den Paus is thans officieel vastgesteld op 9 Augustus Zij zal plaats hebbon in de basiliek van de St Pieter Waarschijniyk zal de conclavist mgr Bressau benoemd worden tot secretaris van den Paus Volgens de Tribuna heeft kardinaal Crnscha FEVILLETOX DISCRETIE = 7 Ik dank u duizentimaal voor uw vriendelijke en vereerende leiicïtatie in één geval echter kwam deee te vroeg Diep gekwetst met beleedigde vrouwen waarde wendde de gravin zich van den man af die zonder eenige rckenin te houden met hare vreedzame hartelijke gevoelens haar zoo onrechtvaardig alweea en haar in haar eigen oogen trachtte te vernederen Het gezelschap dat van de beide sprekers alteen de otficieel ontboewmingen kon gadeslaan sloot na het heengaan der gezante opnieuw een diditen kring om den erastigen man die zich in dit oogenblik oneindig ongelukkiger gevoelde dan de schoone blonde vrouw onder den fonkelenden diadeem Ean onuitsprekelijke weemoed maakte zich van Ëleonora meester hoe gasme had zij nu te huis in ha r geliefkoosd prieel gezeten en haren smart door heete tranen don vrijen loop gelaten Zij zag angstig om lich heen of iemand ook haar droeve stemming bemerkte maar geen der aanwezigen Jacht er in het minst aan achter deze in al haar bloemenpracht statig prijkende roos den komiiKr eener versmade liefde te zoeken niet het veto beteeken I maar alleen den wensch zijner regeering uitgesproken dat de keuze van het Conclave zou vallen op een kardinaal die de tegenwoordige politiek van het Vaticaan vooral ten aanzien van Italië niet wilde voortzetten De Tribuna meldt nog dat Oostenrijk Hongarije en Duitschland in dezen samengaan De Paus poseerde gister voor een beeldhouwer die ziJn borstbeeld zal maken De Tribuna vertelt dat paus Pius X ziJn zogen wilde geven van de buitenste loggia maar dat de secretaris Merry del V l hem daarvan afhield De üiornale dell Italia zegt dat het veto van Oostenrijk Zondagmorgen per telegram kwam wat doet vermoeden dat Oostenryk kennis had van de voorafgaande stemmingen in het Conclave Van verschillende deelen van Europa komen berichten van werkstakingen In Spanje in Frankrijk in Rusland is de toestand in sommige plaatsen zelfs ernstig de stakers stelden zich niet tevreden met betoogen maar grepen naar do wapens boden tegenstand tegen het gewapend gezag bloedige gevechten volgden en vele dooden en gewonden vielen als slachtoffers van den vreeseiyksten aller oorlogen den arbeidsoorlog Van de verschillende bijzonderheden dezer gevechten maakten wü reeds melding In Frankrijk is de beweging naar het schijnt nog van jrtaatselp karakter en is het alleen het departement Morhiban waar ernstige ordeverstoringen voorkwamen De Russische staking trouwens een reeds lang sleepend proces is veel uitgebreider en omvat feitelijk geheel Zuid Rusland De stakers treden er met de grootste driestheid op zoo deelden wü vóór eenige dagen zelfs mede hoe zij geruimen t jd een geheelen treinenloop bij Tiflis verstoorden In den omtrek van Kieff breidt de staking zich het sterkst uit in de fabrieken der Zuidwester spoorwegen ligt alle arbeid stil en ook de andere fabrieken hebben het bedrijf stop moeten zetten Eindelijk de Spaansche staking De vooruitzichten waren hier voorzeker het ernstigst Voor den aanvang van deze week hadden do Spaansche socialisten het bevel gegeven tot de algemeene staking over te gaan indien de regeering niet wilde vrglaten de reeds lange maanden preventiefzittende personen die bij veel vroegere arbeidsgeschillen waren gevangen genomen Een oogenblik scheen deze bedreiging van staking van ernstige beteekenis te kunnen worden men herinnerde zich de bloedige dagen van het vorige jaar der algemeene staking te Barcelona Evenwel was Arme Ëleonora Daar ginder stond de schepper van je geluk en je smart onbekwaam de oogen van je at te wenden want hij gevoelde wat scherpe kwetsure hij je hart heeft toegebracht en nu hij waagde het niet meer je vergifienis te smeeken Een zacht tikken deed de gravin uit hare overpeinzingen ontwaken het was de hooge gastvrouw die vertrouwelijk den arm om haar taille legde Nu nadert het gewichtig oogenblik lieve Sternskjold Hunne Majesteiten zullen zoo aanstonds Hoogst Deszells plaatsen innemen Ik geloot dat ij nog maar over zeer weinig tijd zult te beschikken hebben Laat bns clan gaan Excellentie ik ben gereed en zal trachten de eer uws huizes naar bestwil te verhoogen De opperhofmeesteres keek de schoone spreek ster een oogenbhk doordringend in het oog Ik weet niet welke beteekenis ik aan uwe woorden moet hechten maar de schoone Zweedsche is niet meer de schalksche en ondeugende spring in t veld van weleer gij zijt als tware verwisseld glk ben inderdaad zeer zeer lijdend I Mijpe arme zenuwen veroorzaken mij in spijt van alle voorschriften dag en nacht een ondragelijke pgn Rechberg voegde zich in allerlei bij de beide dames Het is ten hoogste tijd Wij vliegen Het onderhoud nam van lieverlede een einde Het gezelschap begaf zich onder aanvoering van het hooge paar in de wel wat ver afgelegen de beweging toen verloopen door de geheel onvoldoende organisatie der Spaansciie arbeidersgroepen En ook ditmaal is gebleken dat de Spaansche socialisten wel algemeene stakingen kunnen proclameeren doch dat daarmede een algemeene staking in Spanje nog niet tot een feit wordt Behalve eenige berichten uit plaatsen waar gedeeltelijk gestaakt werd en ongeregeldheden werden onderdrukt luidden reeas eergisteren do uit de provincie ontvangen berichten dat de algemeene staking in Spanje als mislukt was te beschouwen Thans is gepubliceerd de nieuwe overeenkomst tusschen de Engelsche regeering en de CunardStoomvaartmaatscbappij Zooals men zich zal berinneren sloot deze maatschappij zich niet aan biJ de Oceaantrnst van PierpontMorgan De maatschappij die denj dienst voorziet tusschen Liverpool Quilinstown Ierland en New ork zal een jaafijksrhe subsidie van ongeveer 850 000 gullen ontvangen zoodra de nieuwe in aanbouw zgnde booten der maatschappg in dienst zVJn gesteld Deze beide nieuwe schepen evenals de andere schepen der maatschappij moeten zoo noodig dienst doen als reservekruisers De helft der bemanning moet behooren tot de m rinereserve en de officieren en der bemanning moeten Engelschen z jn Hiervoor onlTÏngt de nmntscbappij £ 1 50 000 s jaars on oen leening van hoogstens £ 2 600 000 voor den bouw der nieuwe booten De Oostenrijksch Hongaarsche pers is vrij eenstemmig in haar oordeel dat door do verklaring van graaf Khttn voor de enquêtecommissie zi n persoonlijke eer volkomen is gered maar ze oordeelen verschillend naar gelang van de politieke overtuiging der schrijvers over den invloed der verklaring op de oppositie van den minister president Een enkel blad merkt naar aanleiding van graaf Khün s beweren dat graaf Szapary een zonderling een halve dwaas was op dat de graaf indien hjj werkelp zoo was als de minister hem beschreef niet in zjjnambt als gouverneur van Piurae had moeten worden gehandhaafd Officieel is thans de ontheffing van graaf Ladislaus Szapary van het ambt van gouverneur van Flume gepubliceerd De journalist Hegyi die Dienes naar Berlijn vergezelde verklaart dat hü na de bekentenis van Szapary getracht heeft Dienes tot terugkeer te bewegen Deze weigerde echter en zou gedreigd hebben Hegyi dood schouwburgzaal In het parket vleiden de dames zich beh elijk neer terwijl de heeren zicb deels in de kleine loges begaven of lich met de achterste plaatsen tevreden stelden Geheel vooraan op twee prachtige purperen zetels zat het Koningspaar en staarde even als alle aanwezige gasten met spanning naar het toontel De plaats welke anders dosr het orkest werd ingenomen was in ten bloeienden tuin herschapen welks vochtige geur geheel het hooge lokaal bezwangerde Het tooneel werd bedekt door een zwaar rood voorhangsel door lange gouden franjes omsloten en daarboven prijkten in vuur dedooreengestrengelde namen van het hooge ouderenpaar onder een reusachtige kroon daaronder de naam Marianne Op een zachte wenk der Koningin tilde Rechberg zijn witte staf op en plotseling weergalmde in de onraiddelijke nabijheid en toch in schijn zoo ver een hemelsche muziek welke aan de boveooardsche heirscharen ontleend scheen te zijn Waren dit niet smartelqk bewogen stemman welke uit die zachte tonen spraken i Waren die zoet wegsmeltende accoorden niet gelijk aan heete tranen gestort door een zwaar gewond hart Nu klonkj de hoorns en de verdere muziekinstrumenten zoo onheilspellend als ware iets ontzettends voorgevallen hetwelk zij den hier aanwezigen leeken verkondigen moesten Met angstvalligheid staarden de toeschouwers naar het doek dat plechtstatig opging Een gemompel der hoof ste verbaxmg liep door de njen allei aanwezigen Een onherbergzaam oord vertoonde zich voor te schieten als hij hem het geld dat h j voor Dienes bjj zich had niet overhandigde Hegyi koos eieren voor zijn geld on gal onmiddellijk aan den eisch toe De verbanning van Finsche burgers blijft voortduren Een correspondent van de Times noemt verschillende namen van aanzienlijke en geachte Finnen die uit het land zijn gezet Medegedeeld wordt dat een der voornaamste stamhoofden in Beloedsjistan de khad van Kalat aan de Britsch Indische regeering een vrij groote maar dun bevolkte landstrook langs de grens In erfpacht heeft afgestaan tegen een jaarlpksche vergoeding van ongeveer honderdduizend galden Tegen een jaarlyksche vergoeding van 2500 ropijen stond hij bovendien een gebied in het noorden van Nassarnbad al Verspreide Berichten FSINKBUK Te Ronbaix is Dinsdag een zonderlinge luchtvaart ondernomen In de mand werd n l een kooi gezet waarin twee gedresseer de leeuwen zaten De temmer ging mee Blijkbaar vonden de leeuwen dit reisje allesbehalve genoeglijk althans ij huilden en gingen te keer dat het was om er medelijden mee te krijgen Tot overmaat van ramp ontsnapte er gas uit den ballon waardoor de temmer en de beide Ittchtschippers half stikten De leeuwen lagen toen al van angst als levenloos terneer en het gas deed hun natuurlijk geen goed Doch toen de ballon weer op den beganen grond was kwam het zestal weer spoedig in den besten welstand maar de leeuwen rilden nog toen zg van den ballon naar de menagerie werden gereden en t bolle gevaarte nog eens bekeken Een kind van de familie Rocca te Gorbio nabij Menton had een bom gevonden De ouders vergunden het met het rare dingte spelen Plotseling ontplofte de bom ende moeder met twee kinderen werden opslag gedood De vader en een endere dochter werden zwaar gewond Een duel dat niet zoo goed afliep als gewoonlijk is te Oran gevochten Daar hadden SaintLanne redacteur van de Voixdu Peuple en Senegons redacteur vande Avenir op het pistool geduelleerd op 19 Juli n aller blikiten stijle kale bergen namen de ruime tooneelruimte in waar een ondoordringbare duisternis heerschte Maar op den voorgrond dicht bij de tampen leunende tegen e n naakte lots rustte een zoete vrouwengestalte Ëleonora zij stelde de smart voor Met een betooverende gratie ontkiemde haar rechterhand het wanhoop het onherbergzaam gesteende terwijl zij den Imkerhand met een verheerlijkten blik ten hemel richtte Het rijke blonde haar hing kwistig langs hare ontblcotte schouders en lag zwaar op het zwart fluweelen gewaad Onvergelgkeli k was de uitdrukking van het bleeke gelaat dat de oogen bewegingloos naar het uitspansel ophief Zacht spoelde de muziek hare klagende tonen voort de toe schouwers lot rust en wepraoed stemmende maar was het een zinsbegoocheling P Was het werkelijkheid i Een traan onti lipte het sprakelooze beeld en roMe langzaam neer op het harte gesteente Hel doek viel De Koning bood met vochtige oc en der gestreelde gastvrouw dankbaar de hand Zoo zag het er eertijds in mijn hart uit Hoe wonderschoon was die verlichamelijkte smarts In een kleine loge stond Normann met gekruisde armen tegen een vergulden zuil geleund ZijD blik töefde nog altoos op die plek waar zij gerust had hoewel het voorhangsel het bzeld reeds lang bedekt bad Wordt vervolgd