Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1903

SAi Gl OSE is tot beden het beste middel tegen BLOEDARMOEDE en ZENUWZWAKtÉ dat in Nederland verscheen SANGUINOSE versterkt het bloed Sangninose overwint de hoofdpyn Sanguinoso overwint de vermoeidheid die men in de zomer zoo vaak voelt manguinote maakt uw tlaap aiep en cerkwikkena SANGUINOSE overwint lichamelgke en geestelgke uitputting Sangninose bevordert eene algemeene geesteiyke opgewektheid Sangninose kost slechts een gulden en vgftig cents de flesch 6 Sesschen 18 12 flesschen f 15 WAARDE HET DUBBELE De ondergeteekende veel last gehad hebbende van hoofdpgn voorkomende uit bloedarmoede en zenuwzwakte hoeft de ondervinding opgedaan dat er geen beter middel is ter bestrgding daarvan dan de Sangninose Ik kan het een ieder ten zeerste aanbevelen HïLAiED Provincie Friesland Mej P MIEDEMA Mgne ondervindingen over de Sangninose zgn dat het mettertgd de gewone staalpreparaten zal verdringen Ik geloof zeker dat een ieder die last van algemeene uitputting of zennwzakta hoeft door de Sanguinose weder geheel hersteld Bbus 8el P Dh nestor OHARBONDIER Prys p fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda by J ZIELSTRA Turfmarkt SPRÜIJT Co Boskoop nitgevonden dat het vreeselijkst kanon ter wereld belooft te zyn Het schiet een projectiel van 507 pond tien mijlen ver weg en op 2000 meter door een stalen plaat van 22 C M Rusland Stakende arbeiders van de snikertabriekente Kiew hebben eergisteren getracht hetspoorwegverkeer dat reeds danig in wanorde is geheel te beletten De gonverneur gallast op hen te vnren t geen na drie sommaties ook geschiedde Een aantal menschenwerden gedood en gewond Sbrvie Servische officieren die te BINNENLAND De miliciens der lichting van 1897 die bü de regimenten infanterie voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zjjn geweest keeren heden met onbepaald verlof naar hunne haardsteden terng Zy die in de nabijheid banner garnizoenen wonen keerden reeds gisteren huiswaarts De nitslag der herstemming voor den gemeenteraad in district II te Rotterdam is als volgt Aantal kiezers 5298 Aantal uitgebrachte stemmen 3733 Van onwaarde 22 Geldig 3711 De volgende heeren kregen het achter hnn naam vermeld aantal stemmen R D KETELAAR antir 1820 H G M VA DKR VIJVER r katb 1851 J VISSER JacZn aftr lib 1619 arts M l olak lib 1360 A A Hoos aftr lib 1322 P J Helsdingen soc dem 718 zoodat do drie eerstgenoemde heeren gekozen ziJn V£RG4DERIN6V4PiDliNGEMEENTËRiAD VRIJDAU 7 AUGUSTUS 1903 Vervolg Aan de orde Benoeming van een onderwijzer aan de School No 2 Benoemd wordt de heer H DE KWANT met 8 st De hoer 1 Vyverberg verkreeg 2 St en 1 biljetten in blanco De benoeming van een onderwijzer aan de School No i Benoemd wordt de heer J A PRONK met 12 st De heer A Dyksmnn verkreeg 2 stemmen Aan de orde De begrooting voor 1904 van het gemeente pensioenfonds Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel van den heer Cl P W Dessing betreffende hot vervoeren en verzamelen van de vuilnis De Voorzitter Wonscht de hoer Dessing zyn voorstel nog nader toe te lichten De heer Dessing M de Voorzitter de bedoeling van my is alleen geweest dat vuil dat per kar ol schuit werd aangevoerd on daar werd geladen op een andere plaats te doen geschieden nu hieraan reeds is voldaan trek ik myn voorstel in De heer Nederhorst De heer Dessing trekt nu wel zyn voorstel in maar komt hét nu later weder in den raad f Do heer Dessing Wat ik bedoeld heb is reeds door B en W in orde gebracht De Voorzitter Daar do heer Dossing zgn voorstel heeft ingetrokken is er nu geen voorstel meer Aan de orde Het voorstel tot verevening der kosten van bnitengewone voorzieningen aan de brug in de Crabethstraat Ing St No 48 De heer Nederhorst Ik kan wol modegaan om dat geld toe te staan maar hot spyt mij dat niet gevolgd is den weg die Ik vroeger had willen inslaan namelgk met het polderbestunr daarover te onderhandelen dan spyt het mö ook dat de wyze van werking aan die brug niet is geschied zooals het behoort het kan myn goedkeuring niet wegdragen Het voorstel wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot bestendiging van den cnrsus voor de hoofdacte Ing St No 49 Wordt zonder hootdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot overneming in eigendom van een gedeelte van de Lethmaatstraat Ing St No 63 Do heer Nederhorst Op dezelfde gronden ben ik tegen overname van dezen weg als toen by de overname van den weg van den heer Jongenbnrger by raadsbesluit van 6 Dec 1901 is toch bepaold dat de weg geheel bebouwd bestraal en gerioleerd moet zgn alvorens de gemeente die overneemt met het overnemen van den weg van den heer Jongenbnrger hebben wg een precedent geschept en nu zal dit bezwaariyk weder kunnen vei holpen worden De heer Straater M de Voorzitter ik zou de aandacht willen vestigen by den aanleg van nieuwe straten op de veiligheid die nieuwe straten leggen 25 cM hooger dan de Boschweg men krygt daar zoo lichteen onj elnk hetzy met de fiets of des avonds zou het nu niet wenscheiyk zyn die straten met kleine paaltjes of een klein hekje aan te duiden De heer van Galen Het zal door my onderzocht worden en ik dank den heer Straater voor den gegeven wenk De heer Dessing Ik wensch het niet over de straten zelf te hebben maar ook over de bestrating zouden B en W er niet in kunnen komen dat evenals in groote plaatsen de wegen door B en W eerst warden aangelegd en dan de kosten verhaald werden op de bouwers u lacht er om M de Voorzitter maar het is het beste dan hadden wy niet telkens een straat over te nemen ieder maakt het nu op zyn eigen houtje on dan waren die straten allen gelgk De heer van öalen Het denkbeeld van den heer Dessing zal ik hg B en W ter sprake brengen De Voorzitter De heer Dessing baalt my persoonlgk by het debat maar ik weet wel zeker dat dit hier niet kan bier zgn zulke groote bouwers als in andere plaatsen niet te vinden De heer Nederhorst Ik ben het wel eens met den heer Dessing maar myn bezwaar is alleen en hoofdzakeiyk dat de straat nog niet geheel voltooid is er zouden daar komen een 40 huizen en nauweiyks zgn er 10 of I men vraagt de straat over te nemen de gemeente heeft er geen belang bg het is niet anders dan een concessie aan een persoon De heer van de Velde Ik bezoek in den I Inatsten tyd die straten nog al eens en ikmoot zeggen dat die straten daar flink wor I den gemaakt en mogen wg wel dankbaarzgn dat er bouwers gevonden worden en I waar nu de eischen op het bouwen zoo streng I zgn mogen wy eenigo toegevendheid ge I brniken I De Voorzitter Het standpunt eenmaal 1 door B en W ingenomen moeten wji nn 1 ook innemen Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 13 ttgen 1 stem die van den heer Nederhorst Aan de orde 1 Het voorstel om den oever van het Re I gentesseplantsoen te doen beschoeien Ing 1 St No 51 De heer Jongenbnrger M de Voorzitter 1 de raad wordt nn voor het feit gesteld om I een bedrag van f 4000 uit te geven I reeds vroeger is in de Commissie vanfabri I cage gesproken over het afkalveren van den 1 grond in het regentesse plantsoen toen heeft 1 men gemeend een verordening te moeten I maken waarop met minder snelheid met I booten of motorbooten door de singelgracht I mocht worden gevaren dat alles heelt nie I geholpen nu wil ik wel niet voorstellen het 1 varen in die Singel met motorbooten te j verbieden maar ik geloot dat de stoomboot I de Vooruitgang aan die afkalvering het meeste schuld heeft en nu zou ik voor wille I stellen dit pont van de agenda af te voeren 1 en de Stoomboot de Vooruitgang een lig f plaats aan te wyzen buiten de Singelgracht De Voorzitter Dus u stelt voor dit vfior stel in de volgende vergadering te behan I delen j De heer van de Velde Ik zou wel eens willen weten waarom de beer Jongenbarger dit voorstel doet het aunwyzen van ee I ligplaats buiten de Singel kan toch geen I verband hebben met dit voorstel of wil d I beer Jongenbnrger dan met een ander voor I stol komen I De beer Jongenbnrger Juist wanneer I de stoomboot buiten de Singel een aanlieg I plaats krygt dan zon b v een wiepenbe I schoeiing kannen worden aangebracht di I veel goedkooper is I Het voorstel van den heer Jongenburger i wordt in stemming gebracht en met alge 1 meene stemmen aangenomen I Aan de orde 1 Het voorstel om langs een deel van den I waterkant van den Ridder van Catsweg een 1 basaltglooiing te doen aanbrengen Ing St I No 52 De heer Straater M de Voorzitter toe I valligerwflzo heb ik den toestand van de 1 Bloemendaalschen weg nog nader onderzocht 1 maar moet de gemeente wel beschouwd 1 worden als onderhoudsplichtige in de keu I van Bloemendaal staat dat de gemeente het verharde pad moet onderhouden maar d 1 bermen moeten de gehoefslaagden onder houden nu zou ik wel willen weten of de gemeente ook tot de gehoefslaagden behoor I is dat niet het geval dan behoeft de ge I meente ook daarvoor niet te betalen De Voorzitter Afdoend antwoord kan i It ik op uw vraag niet geven waarom B en W dit punt voorloopig terugnemen Aan de orde Het 2e suppletoir kohier van schoolgelden op de Burgerscholen ligt ter visie Wordt in besloten zitting behandeld Na heropening wordt dat kohier vastgesteld Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten Gemeng de Berichten Amsterdam heeft op het oogenblik geen gebrek aan water niet alleen tengevolge van de vele regens van den laatsten tgd ook door het water dat te Leiduin wordt opgepompt uit de boorpatten geslagen sedert het groote waterdebat in Januari Op dit oogenblik vernemen wy kan er zooveel water gepompt worden dat Amsterdam d w z het gedeelte van Amsterdam dat door de duinwaterieiding vowzien wordt bet water niet op kan Intnsscben is nog niets te zeggen omtrent het al ol niet blgven van dien toestand De boringen die gedaan zgn en die dit meer aan water opleveren zgn uitgevoerd met goedvinden der commissie van deskundigen welke B en W van Amsterdam benoemd hebben en die bestond uit den heer Schotel uit Haarlem majoor P Kleyobens en dr Kapteyn uit Abcoude Verder is deze commissie echter met baar werkzaamheden die vooral ten doel hebben een onderzoek naar de watervoorziening voor de toekomst nog niet gevorderd Majoor Kleynhens toch heeft wegens verschil van meening omtrent de bevoegdheid der commissie en de taak die den directeur der waterleiding moest worden gelaten zyn ontslag genomen Op verzoek van B en W heeft daarop de hoofdinspecteur van den waterstaat de heer W F Leemans geadviseerd wien B en W in de plaats van den heer Kleynhens moesten benoemen De heer Leemans noemde den hoofdingenieur van den waterstaat H E de Bruynte sGravenhage Na langdurige samensprekingen over de taak der commissie verklaardede heer De Bruyn zich bereid lid van deze comra uit te maken mits de min er geen bezwaar tegen had dat hy deze functie waarnam by zyn rgksbetrekking Een antwoordvan den minister op een vraag dienaangaande laat echter sedert een paar wekenop zich wachtten Hbld Eerst hedenavond zal bekend worden wat te Amsterdam de collecte voor do kinderen der slachtoffers van de staking hoeft opgebracht Het bedrag belooft mee te vallen want de dames en heeren vooral de dames kweten zich met groote animo van hun taak Hier en daar gal die yver tot een kleine stoornis aanleiding op verschillende punten der stad o a Bembrandtplein en Leidscheplein meende de politie te moeten optreden tegen het collecteereu by wandelaars De vergunning was verleend voor een collecte langs de huizen en niet op straat Een paar collectanten moesten mede naar het bureau maar werden natuurlgk terstond weer ontslagen Jammer dat wg ook enkele minder onschuldige voorvallen vememon er biyken eenige personen te zyn die niets met het comité te maken hadden en voor eigen rekening en zak eenige wyken hebben afgeloopen Een paar van die bedriegers verrichtten beschonken op de Lgnbaansgracht bun werk doch werden gelukkig by de politie aangegeven N v N Omtrent den verschrikkelgken moord te I Chaam meldt het Dbl v Nbr o m U Dos morgens om vier uur toen Jan Brosens I zyn huis verliet om zgn schoonvader op den I akker te helpen bg het rapen raaien liet I hy zgn gezin achter in blekenden welstand I En nauw twee aren later toen de schoon I vader teruggekeerd om een litermaat te halen I vond by zyn dochter gewurgd op haar leger I stee Het tpnw waarmee de misdaad was I gepleegd lag op den grond en bloedige I krabbels aan kin en hals getuigden van de I hevige worsteling die den dood voorafging I Doodelgk verschrikt holt de ongelukkige I man naar z n huis en roept z n vrouw en I z n schoonzoon I Door buren vergezeld keeren zg terug I naar de hofstede en vinden na lang roepen I en zoeken ook de 62 jarige moeder van Jan I Brosens gestikt in den groenkuil op ongeveer 120 meter achter de schuur Zg lag I voorover halverwege in het water en het I eenig spoor van uitwendig geweld op haar I waargenomen was een gebroken tand die I later in de slaapkamer der jonge vrouw I werd opgeraapt Inmiddels verschenen de I gemeente politie en de marechaussee uit I Alphen op het terrein der misdaad terwgl I dr Govaert van Baerle Nassau een paar j uren later bg beide vrouwen den dood door I verstikking constateerde Omstreeks vgf uren I in den namiddag kwam het parket ter I plaatse bestaande nit de heeren mrs Pat huis Cremers reohtsr commiBsaris Speyart van Woerden officier Van Bomondt plaatsvervangend griffier Vergissen we ons niet zegt het Dbl v Nbr verder dan valt uit de houding der justitie op te maken dat zg reeds weet hoe t misdrgf is gepleegd Aan het touw waarmede de jonge vronw is geworgd bevindt zich bloed alsmede eenige grgze haren in kleur overeenkomende met de baren van de verdronken schoonmoeder De tand die laatstgenoemde mist is in het bed waarop de geworgde vrouw lag ternggevonden t Meest waarschyulgkste is dus dat de schoonmoeder in een vlaag van verstandsverbgstering haar dochter van t leven heeft beroofd en daarna zich zelf heeft verdronken Dit is en biyft echter nog slechts een vermoeden Niemand is tot dusver gearresteerd en ook wordt niemand verdacht Beide Igken zyn gisteren door doktoren aan een nauwgezet onderzoek onderworpen Nog steeds wordt de verschrikkeiyke zaak nauwkeurig onderzocht Men schryit uit Utrecht Dat de bevoegde plaats welke aan de Utrechtsche Courant die door de heeren van de Weger wordt uitgegeven heeft medegedeeld dat er van het bericht omtrent den aankoop van grond door bemiddeling van pater Wegers bg haar niets bekend was als het een bevoegde plaats was opzettelgk onwaarheid heeft gesproken kan biyken uit onderstaand koopcontract Ondergeteekende Petrus Wilhelmus Antonius Weyers verklaart gekocht te hebben namens en voor de naamlooze vennootschap Padua voor de som van drie hectaren grond kadastraal bekend sectie C No 194 en gelegen aan den Meentstroom en de openbare badplaats ten eene zgde langs den aan te leggen weg ten andere lungs de tweede thans bestaande sloot onder voorwaarde dat vóór of op den eersten Mei negentien honderd vgf op dit terrein zal gevestigd worden zoo de vereischte vergunning d artoe door het ministerie van oorlog zal worden verleend hetzg een kerk hetzg eA klooster hetzg een school hetzy een sanatorium hetzg een weeshuis hetzg een oude mannen of vrouwenhuis hetzg een andere phllautropische inrichting mits deze laatstgenoemde philantropische inrichting de goedkeuring heeft van den verkooper is geteokend q q P W A Wegers Als de Utrechtsche Courant zich eens tot eene andere bevoegde plaats om inlichting wendt kan zg beter ingelicht worden De formeele tegenspraak van het bericht door hare bevoegde plaats doet denken dat een klooster in het coitract zoo klakkeloos tusschen andere stichtingen genoemd eigenlgk wel het hoofddoel van den aankoop is In een ontwerpcoptractje door Pater Weyers eenigen tyd geleden opgemaakt treedt hg op als handelende namens de orde van den H Dominicus Stadsnieuws GOUDA 8 Augustus 1903 Door den heer P Antheunis modelleor alhier is een bas relief vervaardigd van Z H Pias X Wg hebben een kykje genomen en vonden het in verrassende overeenstemming met de portretten die wg van Z H reeds zagen De heer A heeft zyn werk in zgn atelier Kleiweg 25 achter de O L Vr Kerk tentoongesteld zoodat ieder stadgenoot zich kan overtuigen van de sprekende geIgkenis en kostolgke uitvoering door onzen stadgenoot De Ie luit kwartierm M Fuld van het 5e reg int te Amersfoort wordt 15 dezer overgeplaatst by het 4e reg inf alhier Benoemd tot lid van de commissie vantoezicht op de rgkstuinbouwwinterschoolte Boskoop Chr RUpke burgemeester vandie gemeente Stot Oddewateb Door het Damescomité of bestuur van den alljier bestaanden verstelcursus is aan belangstellenden een verslag gezonden van de werkzaamheden en den toestand over het afgeloopen werkseizoen De cursus begon met 47 en eindigde met 39 meisjes De inkomsten bedroegen met het batig slot van t vorig jaar f 191 61 de uitgaven f 86 42 1 batig slot t 105 184 Het comité bestaat thans uit 11 dames die de moeilgke doch tevens zeer nuttige taak op zich hebben genomen In de laatst gehouden vergadering is besloten eene leerlinge van den cursus met de Kinderdyksche gezondheidskolonie voor den tyd van 3 weken naar Ettenr Leui te laten gaio HAAiTasoHT In de Woensdag gekooden vergadering van den Gemeenteraitd werden de geloofsbrieven van de heeren H Uittenbogaart en D Reneman herkozen leden van den Raad goedgekeurd en tot hunne toelating besloten Benoemd werd tot lid d r Commissie tot wering van Schoolverzuim in plaats van yien den heer S de Jong Jz de heer J Kila hoofd der school Verder zgn ingekomen adressen van de afdeeling Haastrecht van de Zuid Hollandsche vereeniging Het Groene Kruis en de voreenigiog Gemeentebelang strekkende ter voorziening in beter drinkwater en tot het nemen van maatregelen tegen vervuilde slooten Van beide adressen zal bg de begrooting 1904 nota worden genomen terwgl in een der volgende vergaderingen Burgemeester en Wethouders nader daaromtrent zuilen rapporteeren Een adres van het Algemeen Ned Werkliedenverbond van nagenoeg geiyke strekking bleet als oiigezegeld zynde buiten behandeling Rbbuwijk De gemeenterekening dienst 1902 welke tot en met den 10 Aug a s ter visie ligt op de secretarie bedraagt aan ontvangsten f 1866 3 13 i en aan uitgaven f 18146 52 derhalve een batig saldo van f 516 61 Vlist Bg de gisteren gehouden stemming voor een heemraad van de polders Vlist oostzgde Vijst westzgde en Bonrepas werden door 22 stemgerechtigde ingelanden uitgebracht 444 stemmen Hiervan bekwamen d heeren J Karsbergen 350 A A Streng 68 en J v Diemen 26 stemmen zoodat gekozen werd de heer J Kasbergen I N O E Z O N DEN Mijnheer de Redacteur U verwyzende naar het manifest van don Blindenbond in de Goudsche Courant van Zaterdag 11 Juli geven ondergeteekenden U kennis dat zy ter bevordering van het daarin aangegeven doel onder het eerevoorzitterschap van den burgemeester van Gouda den hoer E L Martens een comité hebben opgericht Ook zg yn er van overtuigd dat hulp en bgstand moet verleend woiden aan die bliiideli die door ziekte en ouderdom verhinderd zgn eenigszins in hun onderbond te voorzien en behalve hun reeds zoo groot gemis aan t heerlgke licht nu nog gebrek zonden moeten lyden Daarom stellen zg by zich xerkrggbaar loten voor de Nationale Verloting ten behoeve dier blinden ad 50 cent en zullen de dames leden gaarne voorwerpen tot prgzen bestemd in ontvangst nemen U dank zeggende voor de plaatsing Het Comité R L MARTENS Eere Voorzitter J A W BAART Turfmarkt 93 Voorzitter Mej J G BURGEKSDIJK Turfmarkt 182 Secretaresse Mej W COMFURIUS Crabethstraat 222 Penningraeesteresse Mej W DEN HERTOG Oosthaven 108 Dr A C A HOFFMAN Bleekerssingel 300 A KETELLAPPER Turfmarkt 44 KONINGINNEDAG De firma B Groote Cov in de Kalverstraat te Amsterdam die o a hg de Inhuldiging en de Hawelgltsfeesten het geluk had gedenkwaardige oogenblikken door welgeslaagde toto s te vereeuwigen is tot de ervaring gekomen dat er op geen enkelen dag des jaars in Nederland zooveel gefotografeerd wordt als op Koninginnedag Overal in het land wordt dan feast gevierd worden volksspelen en wedstrgden gehouden en daarom is die nationale feestdag begrypeiykerwgz ok voor do Amateurfotografen een dag den dagen De firma Groote Co is nu op het denkbeeld gekomen om aan H M de Koningin een Album aan te bieden met uitgelezen foto s als biyvende herinnering aan het feestbetoon op haren jaardag De firma Groote Co wenscht ieder in de gelegenheid te stellen mede te werken tot een dergelgk geschenk en van daar het door baar ontworpen programma voor een wedstrgd waaraan alle Nederlandsche Amateurs kunnen deelnemen Het omvat in het kort de volgende bepalingen De toto s mogen zyn van elk tormaat doch niet grooter im 18 X 24 zy moeten zgn genomen op 31 Augustus e k en een afbeelding geven van eenig feestbetoon op Koninginnedag Van elke opname der mededinging moeten twee afdrukken worden ingezonden waarvan een opgeplakt De foto s biyven het eigendom der firma B öroote Co die zich het recht voorbehoudt daarvan een tentoonstelling te organiseeren met vermelding van de namen der inzenders tenzy anders gewenscht De Jniy ui worden gevormd door drie leden wier namen later bekend zullen worden De Jury zal de bekroningen aanwgzen en tegeiyk een keuze doen nit alle ingezonden foto s voor de samenstelling van het Album waarin de namen der vervaardigers worden vermeld Elke inzending moet worden voorzien van een motto dat herhaald worde op de omslag van een gesloten convert waarin de naam van den inzender De uit te loven pryzen hebben een gezameniyke waarde van f 600 Zy bestaan uit de volgende foto artikelen 1 Mentor Camera Klapcamera 9 X 12 cM met drie dubbele chassis Gordgnsluiteren dubbel Anastigmaat Serie III No O vanC P Goerz Berlin compleet in zwart lederen tasch prgs t 141 45 1 Notenhouten Statief Camera 13 X 18 cM met drie dubbele chassis extra rapid Aplanaat met Iris diaphragma Thornton Pickard Sluiter voor Tyd en Moment drieledige drievoet en waterproof tasch t 72 60 1 Vouwbare Sterioscope camera 8 X 17 cM met driedubbele chassis en tweeextra Rapids Aplanatische Objectieven metIris diaphragma f 51 50 1 Vouwbare Handcamera L la 9 X12 cM met Aplunatisch Objectief en Instelinriehting en driedubbele chassis f 42 1 Handcamera Monopol voor 12 opnamen 9 X 12 met prima Aplanatisch Objectief f 36 1 Metalen Projectie Lantaarn met 4 Inch condenser prima Achrometische lens en Inrichting voor gasgloeiiicht of 3 pitspetroleumlarap f 30 1 Handcamera Nova voor 12 platen 9 X 12 met aplanatisch objectief en Bausch Lomb sluiter f 24 1 Handcamera 9 X 12 voor 12 platen met Achrometisch Objectief en Bauschen Lomb sluiter prgs f 22 1 Reclame Handcamera voor 12 platen 9 X 12 met prima fr roscopisch Obgoctiet f 19 50 1 Notenhouten Statief Camera 9X12 cM met aplanatisch Objectief Momentsluiteren dubbel chassis en tweeledige drievoetf 17 60 1 Reclame Hondcamera 12 platen 9 X 12 met achrometische lens f 14 75 12 1 Reclame Handcomera voor 6 platen 9 X 12 met Achrometische lens f 9 50 13 1 Reclame Hiindcamera voor 12 platen met Achrometische lens f 7 60 De inzendingen moeten voor of uiterlgk op 30 September worden verzonden aan de firma B Groote Co Kalverstraat 43 Amsterdam of een barer depothouders te weten de H H Beintema Koopmans Leeuwarden J W van Dehn Bussnm Z E Frelier Middelburg C J de Gilde s Gravenhage H Jonker Leiden en M Kosters Baarn Prijsvermindering van Parasols VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA Teteuhoon Xo Si Bursrerlijke Stand GEBOREN 6 Aug Maartje Johanna Suzanna ouders G Peek en J Meger OVERLEDEN 5 Aug J van der Htnay hnisvr van H van der Starre 44 j I Boom weduwe D Burger 82 j 7 P Snel 16 j ONDERTROUWD 7 Aug A van Oyk en J Brandt H D W Bats te Boskoop en C van der Meer MAi TKI S en COSTUaHES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD D SAMSOM AOVERTEf TIEN DANKBETUIGING Door dezen breng ik myn harteiyken dank aan allen die hunne deelneming betoond hebben in de ziekte en het overlgden myner geliefde Echtgenoote inzonderheid aan Heeren Bestuurders en Bestnnrderessen der Werkinrichting Zusters der Wykverpleging en de Eerwaarde Zuster van het St JozefsWeeshuis alhier W F MEIJER GEVRAAGD Een AC EI Ï voor een LEVENSVERZEKERING Mu met afdeeliag weekpremie voor GOUDA en omstreken Brieven franco onder letter D Bureau van dit blad Gevestigd Kattensingel 140 S M JONti SPREEKUUR van 1 8 uur Speciale behandeling van Zen a X7 zielcte Kosteloos voor minvermogenden DINSDAG en VRIJDAG EN LEERUN EN kunnen met 1 SEPT ol vroeger gf plaatêt worden by D SAMSOM TE ROOP 150 stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Ee party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prgs van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 Btnke EIKEN BEUKEN en DENNEK ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prys 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Ken grouto paity EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAÖSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in ulle afmotingen voor Schoeiing Brug en Hoiningpal n 6 00 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtbooraen tegen den prgs van 12 et per stuk STEEN en PANOVEI HOUT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en BOO NENRIJS 60000 bossen KRIBHOOT Allee wordt naar verkiezing ter bestemder phatee geleverd Alles tegen eclterp concurreerende prijzen en zet maanden crediet by den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen Het tKito miHttitlytuU tn inalckelylcflte poetsmlddel voor Heerenen 70oral dames en Klnderschoenwerk U de Appretuur ren C M Mttller II CtC H BerJIn Binlh Str 14 Men lette coed fÖLl op naam en fabrlekemerlt VerkryibBif br Hmen Wlnkelian In leheanwark lalentirt aiery aa araal Dagatby W Sirdamaan Aralia y Volkomen gezond zich te gevoelen is een weelde die inderdaad weinigen kennen Vraag eens iemand di zich voor een wedstrgd getraind heeft welk een verrnkkelgk gevoel dat is Welnu die weelde is byna uitsluitend te danken aan een eenvoudige normale voedingswyze ledere sportman die vroeger in zulk een periode nog brood gebruikte neemt nn niets anders dan TRISCUIT l JJJJI l ill f De Importeurs voor Nederland en Koloniën De Nederlandsche Delicatessen Handel GEBRS DAAMEN Rotterdam TIENDEWEG GOUDA Specialiteit in MCKELWAREIN KRISTAL EN GLASWERK met Nickel gemonteerd W Alle Nickelwarcn worden onder jrarantie verkocht G Ë E H beter adres voor alle soorten SCHOEHWEEE dan het Nounl Bralianlsch Schoen en LaaneDinagazijn KLMWEG E 30 tegenover de Kleiwegiteeg Aanbevelend C SMITS Alle roparatiën en aangemeten werk In liet Verlicbtings Magazijn De Avondster zyn steeds voorhanden i BADEN EN GEISERS Tuliislaiigeo eo Watersproeiers Ruime keuze in nieuwe M$lfl iiasornaiiicDtcii en Ballons Eenig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdbeden Door de vele omzet tegen lage prijxen en onder CAIIANTIE Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger vnn Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 ïelefn 117 1st van alge leel hersteld