Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1903

f L o 9182 Donderdag 13 Augustus 1903 43ste Jaargang fiOlinSCHE OERAOT J teuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Icletoon De itgave dezer Courantg eschiedf dagelijks met uitzondering van Zon en Fee sfdag en De prijs per drie maanden i s l 2 5 Iranco er ost 1 70 AlzoiMJerlijlve Nommer s VI IF K TK A DVKRTEhTTEN worden greplaat t van 1 reo el s a 50 Jenten iedere regeel meer 10 Centen Gr ote letters worden berekend n iHi daatKruimte In emling van Advertentiën tot 1 inir de inidil mmmm H N VAN SCHAIK C IHVWSO J DEN HAAG Hofleveranciers AOVKRTKINTIKN Ondertronwd ISAAC NOOTHOVEN Ti GOOB CHAELOTTE P WUNDER a ü A n f l903 Eerste Aanko ndiging B j Tonnis der ArrondigBements Rechtbank te Rotterdam dd 29 Jani 1903 U tnsscfaen MARIA CHAKLOTTA KLOEENTISA BOOTS zonder beroep wonende te Eotterdam en ANTOON BOELS bouwkundige mede wonende te Rotterdam de lushHding van tafel ên bed uitgesproken raet do gevolgen by de wet bepaald De Procureur van Ebicheres Mr A C vi BLOMMESTEIN Rotterdam 8 Augustus 19f 3 TE KOOP 160 stuks zware EIKEN BEROROEDEN in allo afmetingen en zwnarten Een part j dito var M tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen tlians gevelde boomen Een partii LICHTE BEROROEDEN voor de prijs van zeven tot tion gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Mulenassen Vangstukken Staarten enz Uezaagde en beslagen GEBINDTEN STMIjEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROIiBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde i 4 en f duimsclie EIKEN DEELEN Een groolo party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Oeboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAOSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle ulmetlngen voor Schoeiing Brug en Heining p len 6000 stuks EIKEN PAALT IES voor bokken ter beschutting van jonge vruchtboomen togen don prys van 12 et por stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOORLEUGEBS BALKEN HEIPALEN HEI tJINGHEKKEN enz IEPEN en BEUKENPLAÏEN in alle almetingen 2000 SPARHilN en OEKSPARREN mm stuks BOONESTAKEN Grooto hoevcolheirt ERWTEN cu Bt 0NENHUS 50000 bossen KKIBHÜUT AlUs wordt naar verkifsin f ter bfgtnnilfr plaalse giUmni Alles tegen Kherf oncurrerrfttUf prijsgn en maandtn errdiit by den lioutliiin telatir JOH DAUEN te Cothen Thiinj i Wondwbftlifo iu do f liHolü worölfl Iwkuiiil ou Kurouriiit üiiovt rtrütfwii irmlclttl UJKHii llo II u r 8 1 I o n t L e I e r Haagzlrkten ni limun llK lowul ala uuk lutwimdiK ui htjim tUo Kiuktu MTiilli n nitit gouil k vu w iti wonden frUs iwr flacon v t j per post I 1 is TUwr r i Wondtnalf liuzit 31 11 iiliiiOK onitaktiudt gtiiiooBlcrnrlit en liuiIxumD wtirkttiK Mnakt niuuBtHl elke pijulijku en Kovnarvotjo opwriitio eliottl ovüHmiiIik Mei l u ilf iiril mm 4 laar oud voor oiiKeueesll k rehouden berugexwd en uulunitH uen bijnn ti jaar kaukeriyilen gcnnen lirount uiiueziuK en verBAchlinK der pijiion bg wundun onUtekinguii en van ullorlei lurd PrUB per pot f l SO per post f 1 60 Oentnuil Dop6t voor Nederland lUBB iiBt btm oaMluiWrkMB ia rukksIykalB poattmlda toot HMna Bn vooril damcB tn Ktodcraobotdwerk IB ll Afptetmir t C M ilSUir 4 Ca C IWNl mHi Str 14 Man IMb coal lliv ep naam en fabrlekamark aMrntaar Übbub UMlim la iiaaaa Bra la l aa l i Hn i ai Ia aisal4 aratl ft jnT Apoltiekor IIKMKI ttlNUEHÜ Kokiu S AiusteriUni Wmu KMudcuöt il Wl llemeii lircfluu lie hutuntputhrka dM k THIF HKV iu Prwnii l l HihiUek Mattrnicb Btiim pnawtm t oiitki l l bu M U trMl U i t iidir KoklB a ImsMlBa Geen Kinkhoest Geen Inlluenz KoNINKLUKC Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoenin f binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoenide Superior DmivenBorst lioiiig Extract M E L I A H T H E uit de Kuninkiyke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM KN HAAti DEN HAAG Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF ét Co Westhaven 9 i Goudtt A LATEJISTBIll T i eiweaV lüO Gotuk E H VAN MILD Veerstal B 12Ü te timda A BOUMAN J oorrfrecAf PINKSK Nieuwerkerkad IJiel A N va ZESSEN ScAoonAoren J Th TüttKKN flontiop B T WIJK Oudewalrr A SCHEER Haattree U P W y EOE Judeuiatrr K Viü D B HEMDEN te Jieeuwijk P v d SP BK MoercapelU D t d STAR Waddingtven Wed A HOLST Waddmqmen M KOLKMAN Waddmnyeen P A ut GROOT OudiwaUr T DE JONüH Oudêwater J P KASTELEIN PoUbroehrdam ü BIKKEK te Bmnluip BWIIHH ii I WHI IVUl tcra Dlploma en Goud B kri unLi Otjin3 L2 rochc ni rwuNt ïwakie volwïitenm gebrik aar tetluft sleclile spIliverterinK zenuwhoofdplln ter virrterklng na ilekte of kriambed koorti en h fe ecvi li en OUINA LAROCHE FERRUOINEUX ut liet bijwridn t B n Bloedgtbr k Bltcksuebt itelwarinflatüM t 1 90 eii 1 OUINA LAROCHE I kwalen van ftritlMhen Iseft jd W V ttUaV ral vf r kinderen wakken wi kllerachtlgegeetellen te l j v leii AU leotukrachtlge drank l tj atoornliMn i cr splj avert er ingaorganen en diarrhét nok JmeMienltleinekmtiercii Pr perbu n k L Ll Kijr y 0 90 4 Ji K r 0 60 PRAEPARATEN VAN vcKir ttiigeliiigenenk KinderToadlng in buuen ft U Kcr 0 80 ó 2r dmg van de bevigate aanvallea vui Aathma etc In 60 S Kgr ƒ Ó 26 ïri Melksuiker J S Het rouken ener halve Cigarette is voldoende ter bestm r Asthma Cigaretten STO iiuofjr B O ÖÖ t I Tamarinde Bonbons l i Ji l l u S Z Sx Aam beien Migraine Congeatlaaetc vooralookftliiaxani v r kiadcrcn U ijzrii iIl Tamarinde éonboni van KRAEPFi lEN ft MOLM helangnjloe dicoeten 4ur de vorm voor hM kiiid begeerl ijk wi de CTnaak aangenaam it Pn i per doo e ƒ 0 00 en ƒ 0 60 Qa1mSalf Pflc4ni C nlgnneen erkend aJi liet BE9TB huUmiddel OaillliaiV 1 0 H 3 b Hotat Verkoudheid en KealpVii Iwt u 11 erii tUJmoploasend Hjf D fl iJ J verkrijgbiiftr Priji CJO per eichje Teraachtend middel by ultnemendtidd uinlutend m 2V Ptyti tmmUm w KItAEnUEN ft KOUl te Zeiat 0 n aOm Ptfrti H tm KRAEPELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST Éyklld Directe en finale verdelging binnen nnr in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Knpsen oorwormen Torren Piseebedden Hot reinigen van Inis b j Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoender bokken Vogels Vogelkooien Volières Kozen AbrikoKi n Perziken en verdere Vrucht boomen en Broeikasten on nog meer dan genoemd is Dit poeder ia gedeponeerd vorsch onschadelijk geurig niet hinderlijk de gebruiksaanwijzing geelt inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Haolilnaal Spuitje lo p viil li HLS n 511 i uirifï Il onsrhiKiolijk ZuiveriDss vet aU l IHjr Ataidiirlijko llUa f 0 1 0 K U Sl lllTJK r MO KiMi KlmtK kmi S mitjB Id H i JruuUi IXXIZKN BH en HO will l ulijiii 15 miiil Na oiitvangat van poatwiaael a 40 cent of 8 postzegel S emit wordt U eou iiiüiiiitörduoB ZuiveriiiBsvet van 100 gram loegOEOliden 6 kleine dousjoa US cent Alle met gebrilikaaanwijziug aanbevelingen m atteaten l ogen toewiiidiiiK van io t iiKiita n h i lit of lUHtwiaact 1 6 ueiit huuf r daii ilti pryH wonlt lii l Vftrliiugilo p r poatk lakkut iluiir ItoL f etieiiLu Bijk vonuuiluii Pur lialf 1 of uwor Kitu a ia dti Kimtor miudor lil prya vyraii ht 11 eiiit iladülijk iü pijii wwg ïerieest onfeübaar hJIk bnmdwouden Ook onfeilbaar p i et vol tegen bruiuloriglioid kUerachtig heid lumgeziclitsen andere licUaamBrüvon on wonden striiklieid en stekeiiingen bij verzweringen winterhandeii uri voeten bij BoUurft dauw worm By brand en snij wonden en verzweringen verZflclit bet vel mot alloen maar door direct bierinede te smoren voorkomt miio bloed vergiftiging en koud vuur 10 et jier doos 6 stuks BO cent groote doos 100 am Sü cent Ook verkrUgbaar by A DROST Korte Tiendeweg D 4 iiSS Patent H Stollen smitiirn Inuitrtn uMtcl Bu 61111 m liclsTiir lü i nirti flït Warnung ÏSL v I ig srrungên Hat Mats ia tat mktaÉaMK werthlosen Nachahmvitffe g gatm Hm iêu éaitat wuere ateta acfMrfmt H VoU i iMP MM HM 4Net odaf la loleim üaankaBJiui m m tmm HMaafflaiat fmia M MiiMM f autffiuiti m ADVMTENTIM in aUe Couranten worden aangfenoineti door het iiilverCeiili Bureau vad A BKIi KMAN ZOON Telephoonnet Gouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratin Het net is aangesloten aan bet Kijks Intercommunaalbnrean Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contraeten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DK VISCHMARKT Ia het Verlicbtings Uagazijn ff De il vondster zijn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuioslangen eo Watersproeiers Ruime keuze in tite we MUfl Gasornanientcn rn Ballons Eenig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdheden Door de ïole omzet tegen Ini e prU en onder AIIA HTIK Aanbevelend IW M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Teleln 117 Wie Zeker uja w l i Echt ElKel vttCAtf U oDtrüugon teËajü st 3steid en na vele pi tbfiiomiogen n dw handel gekomen ondff det nutm dea aitviudsrs Dr Miohaelu verT rdigd p d best machines m ha wereldbervrad étabblissement vu Gebi StoUirarck te Keulen Itchc Cikel Cacao in vierkanten buaaen Deze Eiki l Caca is met melk gekoolit eene ungename gezonde drank voor dagelijkscb gebruik een t i theelepels vao t poeder voor een kop rjiooolate U geneeskrucbHge drank by geval van dKiriheo lieLiita mot water te jetruiken Verkrijgbaar by de voornjuuaite H Apotheken eni f 1 80 c 9 90 o a 5 Gencraalvertegenwoordiger raat Sedm lind Julius Mattenklwtt Amnterdam Kalverstraat 103 beter adres voor iiUo soorten SCHOElfWEEE dan het iHiril firiiliiiiils li Scliocii en UiiniiuiiuijaKyii KLKlWE i E 0 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiün en aangemeten werk moPm If o II k oude f SCHIEDAMMEH GEITEVEE Merk NlGHTCAt VarkrijgbMT bijl Rl PEETERS Jz Tf B All bewijs tm acbtliaia i ouhet en kurk tteeda roorlien ran daa oum dar Firn P HOPPR Zenuw en Ylaaglijders wordt ait orertoiging als een werkelijke hnip in den nood bet boek I3sia ca gre ver aanbevolen Na onUangit van adres per briefkaart orit d t boekje franco per post toegezonden door BIiOKPOEL S Boekh Zaitbommel Druk van A BBINKMAN 4 Zn öoada UultenlaDdscli Overzlcbt Keuier seint over het spoorwegongelak te Pai s het volgende Üiï aanblik van du lyken die uit de tunnel gehaald worden is vei schrikkelijk He lyken zijn allen opge iet daar alle slacbtotfiT geslikt ziju door cien rook Om hall zeven gistermoigen waren H4 lyken te voorscbyii gehaald Toen waagden de journalisten het in de tunnel binnen te dringen waar zjj een treurig schouwspel zagen Het geheele lynvak is verbrand op de steenen vloeren liggen hoeden parapinies kleedingstnkken de kussens der spoorwegrijtaigen zijn overal verspreid Men kan nagaan dat er een vreeselyke stryd beeft plaats gehad tusschen de slachtoflers Vloeren en muren zitten vol bloed De herkenning der lyken in de Morgue geelt aanleiding tot pynlyke tooneelen Een groot aantal lyken is in de kazerne neergelegd die veranderd is in een doodenkamer De bevolking van Parijs is zeer onder den indruk Minister president Combes vergezeld door den prefect van politie Lépine bracht een bezoek aan de Morgue De brandweer heelt een bewonderenswaardige toewyding en heldhaftigheid getoond Het aantal lyken tot nu toe herkend bedraagt 71 De identiteit moet nog van 8 dooden vastgesteld worden De herkenden werden in rouwstoet naar hunne woningen gebracht Onder de dooden is geen vreemdeling noch iemand van eenige bekendheid Het verschrikkelijke onheil maakte een indruk in de stad als nooit te voren In de straten weerklinken de sombere uitroepen der krantenjongens die met de derde en vierde edities der bladen een steeds grooter aantal dooden melden Het officieele cijfer spreekt van 84 dooden Te elf nnr daalden de ministerpresident Combes en de minister van openbare werken Marnésonis in de gewelven af President Loubet zond een telegram van deelneming aan de Parjjscfae bevolking Overal heerscht groote drukte In de Morgue spelen zich hartverscheurende tooneelen af van weduwen die het lyk herkennen barer echtgenooten De Hongaarsche onafbankelijkheidspartij heeft verklaard dat een terugkeer van rust en orde in bet parlement niet te verwachten zal zyn zoolang aan de nationale rechten van Hongarije inzake de legerquaesties geen behoorlijke plaats ia 1 zyn ingeruimd Tevens FEViLLETOX DISCRETIE 3 yMijn hart was ziek zeide zij bitter toen zij in haar slaapveitr k terugkeerde irtoeo heb ik het uitgerukt en het ver van mg gesleurd Nu londer hart als ik thans ben gevoel ik mij oneindig beter Vaarwel Waller man mijner eerste en laatste liefde ik zal je nooit nooit weerzien Luid weenend ronk zij op haar legerstede enbegroet haar gloeiend gelaat in de koude kussens Het tiende ochtenduur was reeds lang voorbij toen Eleonora uit een doffen zwaren slaap ontwaakte en zich goedschiks door Brigitta aankleeden liet Beide vrouwen verwachtten met een onverteerbaar reikhalzen dat een punt van fïisterenavond te borde zou komen de nachtelijke brief maar beide schroomden er Toor deze vraag uit te spreken Eleonora omdat zij angstig voor de gevolgen beeide welke deze brief onvermijdelijk na zich moest slepen Briptta omdat zij vreesde de gravin daarmede wellicht aan een onaangenaam uur te herinneren Eindelijk was het toilet gereed de kamenier wilde lich terugtrekken toen de gravin een besluit vatte en met gewone kalmte vroeg Zijn mijne bevelen den brief betretfende itipt ten uitvoer gebracht drukte de party den wensch uit dat de Koning zich ter regeling van de moeilijkheden naar Boedapest zou begeven De collectieve ontslag aanbieding van het Kabinet werd eerst Maandag aan den Koning overhandigd daar zjj eerst dien dag kon onderteekend worden door den minister van Eerediensl Wlassics die uit de stad was Maandag begaf de Hongaarsche minister van Financiën zich naar Ischl hotjachtverblijf van Frans Jozef De audiëntie by den vorst gold echter nie de crisis doch do suikerquaeslie Toen graaf Khnen Hedervary in het Huis van Afgevaardigden mededeelde dat hy den Koning mondeling het ontslag van het ministerie had aangeboden werd in de vergadering geroepen Love de Koning welke kreet herhaald werd toen Khnen aankondigde dat BVans Jozef in bet eind der week to Boedapest zou aankomen om te trachten in eigen persoon een oplossing voor de moeilijkbeden te vinden Met genoegen zien wy dat de kwaadwillige uitval van een onkundige in de Loi ziger Neueste Nachrichten over het dusgenaamde treurige lot van de Nederland Indische kolonialen in dat blad niet onbeantwoord is gebleven Het antwoord is van den heer G Gllnther gepensioneerd NedorlandschIndisch commissaris van politie Deze Inzender is bet met ons eens dat de schrijver van het giftige stuk de heer von Kotze de militaire toestanden in Nederlaudsch Indië valsch beoordeelt en dus niet kent Het is schryft de heer Günther o m aan geen twijfel onderhevig dat onze Duitsche soldaten het wat voeding betreft zeer goed hebben maar het is een feit dat de Nederlandsch Indiache soldaten veel rgkelgker en ook vermoedelijk wat de hoedanigheid betreft beter gevoed worden verder is de behandeling van den kant van hun meerderen in NederlandschIndië in overeenstemming met de in de heele militaire wereld als noodig erkende krijgstucht en ik moet er ook ter wille van de waarheid byvoegen dat men in NederlandschIndië nooit iets hoort van soldatenmisjiandeling wat in elk geval een in het oogloopend verschynsel is in vergeiyk met andere beschaafde militaire staten Verder merkt de heer Ganther op dat alhoewel de soldaten daar in de tropen meer blootstaan aan malaria en andere ziekten het ook onomstootelgk waar is dat de Nederlandsche regeering voor hare terugkeerende soldaten die een korter of langer diensttyd achler den rug hebben door levens Geheel volgens de lastgeving uwer Genade Zijne Fixcellentie Het mtj het beKheid geworden dat hij tegen twaalf uur hier hoopt te zyn Eleonora s hart klopte sneller En hoc laat is het nu i f Het loopt reeds tegen twaalf uur mevrouw de gravin is laat opgestaan Eleonora veriiet ijlings het boudoir en trad het roode salon bmnen dat vriendelijk de winterzon nestralen door zijn heldere vensterschijven liet binnendringen Nog één uur ben ik meesteres van mijïelve o laat mij dit uur genteten Zij ging langzaam op en neer terwijl zij voor ieder meubelstuk beeld of blocmstruik staan bleet en als t ware afscheid van hen nam Voor het bloemprieel schenen hare gedachten weemoediger te worden zij plukte een royrthentak af en bevestigde bera op hare borst Daarna nam zij aan het venster plaats en staarde peinzend naar buiten in het heldere wintergezicht Met den laatsten kIoksla2 welke de nabij gelegen kerktoren dot verkondigde reed ten prachtige staatsiekoets vlak voor de oogen der jonge vrouw en hield stil aan het portaal van hotel tRechberg o mijn God hij is stipt Wat moet ik hem zeggen r Is dit bedrog dan geen bedrog Zij was niet bij machte hare plaafa te v laten maar zat als vastgenageld en staarde naar de portiere welke den ingang afsloot Onaangediend trad Rechberg in het saton en beschouwde met onmiidtenbare tederheid de jonge vrouw die voor zijne blikken de oogen neenloeg lange pensioenen voortreffolyk zorgt en hy kan alleen te Leipzig een heele reeks van zulte gepensioneerden noemen die er in weerwil van jarenlange diensten uitstekend uitzien en elk kwartaal hoogst vergenoegd hun pensioen in ontvangst nemen Voor het geestelijk welzyn v in zijn soldaten zorgt het Indische legerbostnur even goed want in de Nederlandsch Indische kazernes staan hibliotheken couranten geïllustreerde bladen in verschillende talen ter beschikking van de manschappen Ook in de tropen geldt dat men by een soliden levenswandel oud kan worden U legt nu zoo oindigi do heer Günther hizonderen nadruk op de ziekten in de Indische veldtqchten maar noemt u my mynheer von Kotze een groeten veldtocht die zonder tyfus on andere ernstige ziekten onder de soldaten is verloopen Ook in den laatsten veldtocht van de Duitschers in China zyn ef genoeg ziekten geweest en dit is overal hetzelfde Wie echter als soldaat naar Indië gaat doet dezen slap slechts vrijwillig De heer von Kotze is natuurlyk door bet antwoord van don heer Günther niet bevredigd Dat kan ons ectfter koud laten Want een onpartydig lezer kan zelf wel oordeelen aan wiens kant do meeste zaakkennis is al draagt de aanvaller ook een addjökon naam van zekere vermaardheid Deneer Günther heeft echter een goed werk gedaan met den laster tegen onze koloniale regeering die altyd weer opnieuw in de Duitsche pers opduikt bytijds den kop in te drukken Een bekend Deensch staathuishoudknndige de heer Peschke Köedt heeft een oordeel uitgesproken over de plannen van Chamberlain dat niet alleen een duideiyk denkbeeld geeft van de meening in Denemarken maar ook leerryk is voor de agrariërs in andere landen Wanneer Chamberlain s plannen worden uitgevoerd zoo zegt de heer Pcschke KOedt dan wordt een recht geheven van Deensche en andere landbouwproducten terwyi die der Engelsche koloniën vry worden ingevoerd 6f aan de koloniën wordt de gelegenheid gegeven door gesubsidieerde stoomhootiynen hun waren vrachtvry aan de Engelsche markt te brengen Wordt nu het invoerrecht zooals te verwachteh is binnen matige grenzen gehouden byv 10 pCt der waarde dan zal de Deensche landbouw toch in staat zyn de moeilgkheden te overwinnen en baar plaats op de Engelsche markt te behouden Want iedere begunstiging werkt verlammend op Hij wilde als gewoonlijk haar hand aan z n lippen brengen maar zij onttrok hem ditmaal bijna werktuigclijk haar bevende vingers Intusschen verhoogde die ongekunstelde bedeesdheid de aantrekkelijkheden der schoone Eleonora in niet geringe mate en deed den hartstocht van den ovcrgelukkigen huwelijkscandidaat nog meer ontvlammen Gravin gy kuut bevroeden met welk een on r lutd ik dit uur te gemoet zag en hoe vaak heb uwe gelukbrengende woorden gelezen en ten mijnen gunste uitgelegdl Zijt u daarom boos Neen antwoordde zij blikbaar bevangen Ik mag dus vrij en onverholen u de indrukken van dit oogenblik weergeven vroeg hij zich nevens Eleonora neervleiend Maar wat kan ik 11 voor nieuws brengen Heb ik u niet van af het eerste oogenblik onzer kennismaking alles altea geopenbaard Ik dank u voor uwe mij tot dusver bewezen vriendschap en deelneming siste zij nauw hoorbaar er vruchteloos naar reikhalzend aan dit onderhoud een einde te maken maar te laat fHoe i dank i gravin ge drijft den spot I Dit uur ware een meer dan voldoende belooning voor een geheel leven van zcr en ontgoocheling Eleonora voor alles moet ik nu zekerheid hebben veroorloof mij slechu één vraag Met klimmende ontzetting had de jonge vrouw naar de woorden van Rechberg geluisterd hoe nader het beslisseod antwoord kwam zooveel ie meer gevoelde zij welk een misdadig spel zij met dien man en baar eigen hart speelde Bestond er de energie van den begunstigde Doch tegenstand wekt op tot nieuwe en verhoogde krachtsinspanning Door de geheele geschiedenis van den Deenschen landbouw is de ervaring merkbaar dat de moeilykbedon ons hebhen sterk gemaakt en dat tegenstand ons sneller tot het beoogde doel heeft gebracht In andere landen strydt men tegen do steeds lager wordende pryzen voor landhoaw prodncten met hoogere invoerrechten De Deensche landbouw beeft door yverigen arbeid door besparing van arbeidskosten door beperking van don tnsschenhaudel door verbetering der vervoermiddelen en vele andere verbeteringen het evenwicht weten te bewaren wy zyn qualitatief en qnantilatief sneller vooruitgekomen dan onze door bescherming verwende concurrenten En tegenover do Engelsche koloniën zyn wy in het voordeel door onze natuuriyke ligging die ons in staat stelt sneller producten te leveren die nit don aard der zaak beter en vorscber zyn en daardoor beter betaald zullen worden Do heer Peschke Köedt meent dat da diplomatie in deze quaestie machteloos is Zy kan niet in verbinding treden raet do vriJhandelaars in de Regeering en in het Parlement Maar van een samenwerking der vryhandelaars in alle landen verwacht PescbkeKiiodt veel En om die te verkrygen heelt by z jn meeningen gepubliceerd Groote verontwaardiging heerscht in Madrid over telegrammen uit I a Linea ontvangen een havenplaats dicht biJ Gibraltar In de wateren om deze stad houdt de Engelsche vloot thans manouvres op een afstand van 800 meter buiten de kust Eenigo kogels zyn verdwaald en terechtgekomen in een klein visschersdorpje waar natuurlyk een paniek ontstond De bladen bevalt in heftige artikelen en vragen of deSpaanscbe regeering niet van plan is te protosteeren in Londen Een Weensch handelshuis dat oen filiaal heeft te Kieff kreeg van zyn vertegenwoordiger een schryven met de volgende mededeelingen De levensmiddelen stygen ten gevolge van de staking zeer in prys ze ponden zwart brood kosten reeds twaalf kopeken Vele industrieelen zyn geruïneerd byv de groote tabaksfabrikant Kogan dn pianofabrikant Strobl en de stoommolenaar Bradski In de straten wordt onophondelyk gevochten tnaschen stakers on soldaten Van electrische verlichting is in de laatste tyden dan geen hulp meer voor haar geen uitweg uit dit uur vol tantaluskwellingen i Ik begrijp het olfer v komen dat gij mij brengt doordien gij uw gulden vryheid verzaakt vervolgde de graat met vuur en alleen mijn liefde moge een verontschuldiginic wezen voor het egoïsme van uwe onberekenbare goedheid zulk een onbeperkt gebruik te maken Noirniaals Eleonora ik bemin u maar ik wenschte ook een zeilde bekentenis uit uwen mond te vernemen Gevoelt ge voor mij iets meer dan gewone genegenheid Spreek spreek De portiere werd in dit oogenblik teruggeschoven en Walter Nwmann een reddende engel voor de uitgeputte gravin stond op den drempel Ken vluchtige blik was hem vo doende de toestand ic overzien hij las hem op Kechberg s teleurgestelde trekken hij las hem in EteonoraN moede oogen welke zij met een weemoedige blik op hem richtte iDat zijn dui de vruchten mijner rampziltge verblinding volgde hij zijn snellen gedachtcngan In dit pijnlijk uur heb ik de liefde eener vrouw verloren die mij onuitsprekelijk gelukkig had kunnen maken Maar ik wit alles weer herstellen zij ht ook ten koste van de helft mijns levens wanneer ik slechts haar geluk venekeren kan Indien zij wist wat Brigitta mij straks vanharen toestand van gisteren van hare tranen en den haar door de wanhoop ingegeven brief aan Rrchberg vej haald hertt I i Wordt vervolgd