Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1903

42ste Jaargang Dinsdag 18 Augustus 1903 o 9186 IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TciefMa I ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen jrootc letters worden l erekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur def midd TeletMa R St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco cr post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJFCENTEN Hotel DE ROMEIN Gouda TAPIJT mmss Hooptraai 342 Steger 44 GROOTE KEUZE In alle soorten Karpelleii en Dekkleedeii Tafelkleeden Mallen Loopers Tapijten CiordlJiiMlorfen tm ISAACS 6 UOTTKKDAM Teln aS3g mèÊmiÊim Openbare Yerkooping 0 MAANUAU 7 HEI TKJlUKIi l Mi im voormiddtigii te elf aren in de Mt t CONCORUIA der K K I oe ¥crecnigin f t iouda ten overataan van den to Hamtrecht goveütigden Notaris J HOKMAW No t Een goed onderbonden van vele Hcnakken voorzirn Woon en Winkellmis met KUK on UBUNU en afzonderlijk opgang hebbende BOVKNWONINO aan do Uoowe te iooda V k Noa 1Ü5 en inr Het BonedenhnlB waarin sedert vele jaren wn iironrl on Koekbnkkeril wordt uit eoetend ia by do week verbunrd voor 8 en de Bovenwoning Tuor t 2 50 Nn Ken gm d ingi lirllt Woonhuis en Erf aan de Ve t uaby d Oonwe to Ooiida wek d No 554 Verhuurd bij di weck vixir I Ü SJft No B Kim KAASPAKHins m mrt liU INI daaranbti r naanl bel voitrgainido immtitI Wyk O N h h Verboord pur drii mnniiduri voiir 05 No 4 Ken UOOXIIVIH m KItF mi t iJKONl dniirai btor nnnat het voorgaandelierceol vy c l Nr f 5 Terstond te nan tmrdt n on No a Km l AKHÜIH n Kltr iiari fen Tnrlsingi l l Uondii Wgk 1 No l t Vurbuurd by do S iiiiiahdon voor 2 i 1 0 jrroeel ii Nii 1 lol on nu t 4 ordfn na aliondcriyke veiling on aWng gocnnibinoord geveild on afgeslagen Uo percoelen yn te beiicbtigon de laatste drie werkdagen ó6r den dag dor veiling van den voorm W tot doB namiddags II nr n en o dien dag dea voorm van tot 11 uren Brooder by biljclten welke evonnla nadere inlicbtingen to bokoinon yn ten Kantore an NotariH KOKMAN voornoemd In het Verliclitings Magazijn De A voiMlsIcr i üjjn stcods voorliainloii BADEN EN GEISERS Tuin slaiiKf en Wa erN ro ier s Unime kouio iii uientce aêlfi lasornanienlin i u Ka lions Kenig adres Voor Qasgloeilichtbenoodigdlieden Dnor do vele oinzot tegen liiy ttrU u n en onder UAnADTIK Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Das on Waterleiding DttW Buurt B lli ïeleh IW V DF NATIONALE Glasverzekering Maatschappij een degelijk en ijverig tiiE T Voor C OI ll t en OiuAfreken tegen ruime provisie Brieven tn richtfn lan d Directie te s Gravenhagc Dennenweg W Goudschc Nclkiuricliliiig Bovcng cnooiiKlc InrifliJitifi blijlt zich by voortduring ijaiibcvflen voor 1 leiTTin van Fijnste kwaliteit TAFELBOTER f zeer geuripf vnn Hinaak 1 30 pei I4 Prima kwaliteit KEIJIiEIIBOTf i 1 90 per H G Uit8luiten leveringr van k roomboter ndci oontrólc van het BOTER JONTUOLE STATIOiV W te loeiden f Vau heden af Fisslllialer s Pilsner Ui ik I1 Directe en finale verdelging binnen 4 uur in dl grootste stallen viui Vliogfn MugRen Motten Afleren Vlooien Hapsen Oorwormen Torron PiKsebodden Het roinigeu van lum by Kundvoe Hchaup Varken Haisdieren Hoenders Hoenderhokken VoRels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrncht boomen en Hrooikasten en nog meer dan genoemd is Di poeder is gedeponeerd vorach onscbadelgk geurig niet biuderlijk de gebraiks aanwyzing geeft inlichting omtrent de bocvcelbeid op alles toe te passen Haohinnal Spuitje Afü m l rhjk BUS f nvo Jr H l IXK ZKN Ad t n l itkjiii 15 ct iit Jclinjï oil tiist haileiijk ZuivermsS Vet u r iiri t Ml iK i iiit dutlttlijk du iijii wog tL Ucest onfrill ar al1 hrAmUomitni ok nnftnU BHr op Wt vel tegen hnuidorigheul klicrnclitiK if 1 1 imugeEichta fii iindefo Ïiinfiroveti rn womlt n i 11 sIckGuiiisscn l ij iTUUjin HinU rihuiddii tififii i ij si Uurft duuwHy tnnTiHon snij Ntt ontvnnint van postwissel u 40 cent of K ti K l a S mt wordt ü een T T gon ut xegttU It S iwnt of iHmUimo ll c oiit bnol rdiiii tW pr wonit Xwt vt rtMitiiii t H t w l pakket clfKir hi t eiilu lc Rijk vpraitmlcn Pcrlmtf i of na or Kilo s n dt pomh x minder iu pT I iQfiar door dirvct hi niiüii b sifiomi voorkomt miio blowlvtórgiftigiag en koud uur 10 rL per doos 6 siuks BO oont groot dÉÉI OO gmra SO cent toégp mlpi ti klflino dmiiyeii A oent Alltw ini t bruiktMUiii yKi g amibevpUnjtL u Ook verlcrijgbaftr bu A DROST Korte Ttonftevdg D 4 pn att toM Opeiil are Verkooping te REEUWIJK op WOKXSDAi 1 SKl TEMBKK I 03 in morgens te elf uren in het Kolfielmia van den heer L P vis l EKl WEX aan de Hceawyksche brag ten uverstaan van den te iondn reaideerenden Notaris G C FORTUIJN DUOOÖLEEVER TA c Nos 1 tot Ecne Bonwmanswoning geteekend E No 7 ni t eenige perceelen best Wei en Eooiland HOOMGAAEI BOSCHHAKHOUT TülN en VVATEU alles liggende op Klein en Groot ünd Kecnwjjk en de Ziidfen te zaïnen groot f Hectaren 22 Aren 42 Centiaren Te aanvaarden de Landery n 1 November VMfi on de Woning verdere betimmering n Erl don 1 Mei 1904 No 4 Een perceel WEILAND met het WATEli daarvoor aan den Oadenweg te Reeuwijk op het blok d Slocnen groot 91 Aren 24 Centiaren l e aanvaarden 1 November 190 i En No Een perceel HOOII ANÜ m WATER iian den Straatweg van Goud i naar Bodegraven onder de gemeente Zvïammerdam groot 1 Hectare 5 ren 30 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1903 De perceelen zlJn de laatste 3 werkdagen V J6r den dag der verkooping van 9 tot 4 oren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen N ndere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DRUÜGLEEVKK te Gonda TE kOilP l iO stuks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een part j dito vai 30 tot 40 voet Icngle geschikt om op porren te zetten allen IhnnR gevelde boomen Een paitij LICHTE liEI i l l 01 EN voor den prys van zeven UA in u gulili ti Zw inr ElKKNUOl T i Kcschikt voor Mob im M li juijtslukken Stuiirten enz Gizii iKii be ln Mi GliUINIlTEN STI II 1 N en LKKN 20 slukh KIKEX HKCKEN en DENNEN UOLULOKKEN Hff n ze i i isenpiii ÜOI sinks J i 4 en i iliiiniM he EIKEN DEELEN EiMi jr 1 iiiiitij EIKKN Kl sTllill T tut laVlitig dtiiiii breedte Jebdorde EIKEN l D Ml EN e zware EIKEN ZAAU vriKKEN 2 KK stuks EIKEN I ALEN in all iilimtingen voor Schèeiinft Brng en Hemmgpalen 0 K stuks EIKEN IMALT IES voor hokken ter besclintting van jonge vruchtboomen tegen den prjjs van 12 et per stok STEEN en PANOVENHOUT STOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGHEKKEN enz IEPEN en BEUKENPL ATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stniis BGONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWT N on BOONENRLIS 50000 tossen KRIBIIOCT AIUb wordt naar rerl ifsirig ter Urtemdfr plaatse geleverd Alles tegen K terp cótlhirreerende prijzen en zee maaiiden frediet bg den hoQthandelaar JOH DAMEN te Cothen öSrniwËiËsrias EN LEEBIilNGEN kunnen met 1 SEPT ol vroeger ge plaalêt W0rde bg ü SAMSOM AN Zn Gonda Drok van A B BuiteoiaDdscfc Overzicii Koning Edward van Engeland is te MariSnbad aangekomen De edevoering waarmede Dohderdag de zitting van het Engelsche Parlement werd gesloten werd dientengevolge door eene commissie naar het Hoogerhuis gebracht en daar voorgelezen De voorzitter van het Lagerhuis had geen afschrift van de slnitingsrede gekregen zooals gebrnikeljjk is Hij vroeg daarom aan de leden of zö konden goedvinden de speech als gelezen te beschouwen wat onder veel vrooljjkheid werd goedgekeurd Slechts weinige leden van het Hnis volgden den voorzitter toen deze door den Black Rod Sir Michael Biddnlph werd nitgenoodigd s Konings woorden te komen hooren In de redevoering zelf wordt melding gemaakt van s Konings reis naar Portugal Frankr k en ItaHë en van de hartelijke ontvangst die Z M daar genoot Zoowel die bezoeken als het bezoek aan president Loubet aan Engeland toonen hoe goed de verstandhouding is tnsschen Engeland en de voornaamste vastelands mogendheden In bijzonderheden bespreekt de redevoering de toestand in Tarkije die aanleiding geeft tot algemeene ongernstheidT De Engelsche Regecring heeft in overleg let de andere onderteekenaars van het tractaat van Berlijn haar best gedaan om het gebied van den opstand te beperken en 2ij h opt dat de invoering van de door Rusland en Oostenrijk voorgestelde hervormingen een verbelering van den toestand ten gevolge zal hebben Na de jongste gebeartenissen zal het wel duidelijk geworden zjjn dat voor die verwachting weinig grond meer bestaat Over bet Indische Rijk zegt de boodschap De temgkeor van gunstiger weder en de verbetering van de financiën waarvan vermindering van lasten bet gevolg kon zp zullen naar ik hoop den toestand der bevolking aanmerkelijk v erbeteren Landbouw en handel geven blijk van voortdurenden vooruitgang en de vooruitzichten voor den aifxst zijn gernststellenc Voor prosperous India is bet te hopen De Tnrksche Regeering heeft aan de gezanten van Oostenrijk en Rusland de volgende mededeelingen gedaan over den otnvang van den opstand in trem uits eeds drie we TOM In het donanekantoor van Zibefsji werden helsche machines ontdekt die by de aankomst van den Ëuropeeschen trein uit Salonika moesten ontploffen Refds drie weken FEVILLE DISCRETIE 35 Tba ns nu ge a een geheel ander mensch voelt mag ik het immers zegsen diep beklaagde ik het voornaam en verlaten a venkind van al het uur waarin wijlen de gravin ontsliep en nooit kon ik u in al uw heertijkheid en pracht aanschouwen zonder te denken dat een glimlach looals ik hem heden middag voortdurend oi twaar u veel tchooner maken ecu dan alle kanten en briljanten Vergeef mij mevrouw de gravin indien ik onbescheiden was Neenj neen Brigïtta l riep de jonge vrouw bewogen terwijl zij de dienstmaagd de fijne hand reikte Ge hebt juister gevoeld dan ik Maxir wacht slechts ge zult weldra nog meer tevreden gesteld worden het zij er schalks op volgen En nu maak mg mooi ik zal er hartelijk om laclien misschien bereiken we dan iets buitenge WOGjfU Een halt uur hiter was het werk volbracht Lichte rose zijde met witte kanten zacht bedekt wuifde in zachte plooienschakeering neer Zoover was alles gereed maar het haartooisel ontbrak Wat draal Ik nog f riep Eleonora plotseling vroolijk f Breek spoedig eenige der schoonste men roaen Ttn Uea itroik n Meek is m in de geleden was daar gepoogd een zestal zakjes met dynamiet te doen ontploffen In het ïilalet Salonika in de districtenLandoera Menljk on Marde kwamen gevallenvan brandstichting voor in het district Katerin gevallen van ontvoering en moord Inhet vilayet Monastir zijn bij Kathadyk enDibre oprocrige benden te voorschijn gekomen die na een hardnekkig gevecht door de Tnrksche troepen achtervolgd worden InDordjewordt reeds dagen lang gestreden Op verschillende plaatsen worden de telegraafiünendoorgesneden en brand gesticht De Bulgaarsche bevolking Van Derdje is naar het gebergte gevlucht By Kastoria werden doorde opstandelingen groote hoeveelheden graanen levensmiddelen bnitgemaakt Zoo gaat het voort Overal vertoonen zich benden gewapend met aohterlaad geweren somtyds de Macedonische vlag voerend die in de dorpen een soort schrikbewind uitoefenen en zelfs de steden de Turksche garnizoenen niet ontzien Hun stoutmoedig en driest optreden vervult de bewoners der vilayets met schrik Zy sluiten zich bj den opstand aan of pogen bnn leven te redden door naar het gebergte te vluchten En de Turksche Regeering is machteloos haar troepenafdeelingcn worden aangevallen zoo de opstandelingen sterker zön En om groote afdeelingen wnrdt een vacuum gevormd zg vinden dorpen verbrand en uitgeplunderd ambtenaren gedood openbare inrichtingen vernield Waar gevochten wordt geschiedt het met afwisselend geluk uren soms dagen laftg bonden de Komitadsji zooals men do opstandelingen noemt den strgd vol Het is niet te verwonderen dat de Porto by zulk een toestand wanhopig wordt De correspondent van do Frankf Ztg te Sofia geeft het volgend overzicht van de vorderingen van den opstand in Macerfonië De opstandelingen zegt hg honden het geheele gebied tnsschen het meer Ochrida in het westen en het district Vodena in het oosten Kitsjevo in btt noorden en Kastoria in het zuiden bezet de steden altyd uitgezonderd Van de steden zyn zg enkel in Krusjevo de baas waar zij hot onbepaald langen tyd kunnen uithouden volgens een Reuter telegram worden zij reeds tien dagen in de stad belegerd en in het strategisch gewichtige Kitsjewo in laatsigenoemde plaats echter hebben zich 400 man Tnrksche troepen in de kazernewgk verschanst Den 17en bezetten de opstandelingen na het kleine Tnrksche garnizoen te hebben afgemaakt bet ook vanwege zgn strategische ligging lokken en op de borst in plaabi van het tooisel En aoo geacHiedde het Voor de eerste maal in haar leven vefWheen gravin SternskjOld zonder steenen zeer m gdelijk met Iris che rozen getooid Plukt toch de rozen alvorens zij vergaan neuriede Eleonora voor zich heen toen zij den blik ondertoekend van rechts naar links wendend de ontvangkamer doorschreed Welk e n warm leven stroomde heden avond door hare aderen hoe geheel tinders was haar tegenwoordige levensopvatting en hoe gemakkelijjc bewjoog zij haar kleine voet Ue eerste gasten waren het gelukkige bruidspaar Aogelika met haren vcrlcotde die door züne elegante houding zich terstond van een voordeelige xijde deed kennen Angelika week niet van de zijde harer vriendinen werd ijiet moede de fiere Zweedsche too aangenaam ta howen keuvelen fSlechté rozen i vroeg zij verbaasd O Elly je bent wonderlijkschoon l En toch ben ik zoo zonderling beschroomd als stond ik voor den aanvang van eep beslissen den slag En zij kwamen allen de voomam vrienden van het hotel Sternakjold de opperhotmeesteres en graaf Rechberg de laatste bijzondere plechtstatig Slechts één ontbrak er oog in den welbekenden kritig ZicL dasr komt Recbberg I Blijf vooral b mij AugeKta en verlaat mjj geen oogeil lik I ürhts ontMaorgd 1 belangrijke Kntzowalagische dorp Klizurain het district Kastoria Turken zoowel alg opstandelingen doen aan moord en brandstichting By de inneming van Kitsjewo werd het Tuksche kwartier waarvan de inwoners eh gewapend op de ter plaatse wonende Bulgaren wierpen verwoest By Monastir richtten de aldaar van uit BcsniA geïmmigreerde Turken in de omringende Balgaarsche dorpen vreeselgke moordpartgen Naar het heet zouden de opstandelingen een postkonvooi bg Rastani hebben overvallen hel uit 40 man bestaande escorte neergeschoten en zich meestergemaakt hebben vaa een som van 10 H 0 Turksche ponden Oo c bg Mokreoi moet hun een som van 1900 pond in handen zgn gevallen Het conservatieve Kamerlid Denys Cochin zal wanneer de Kamers weder bgeengeko men zjjn oen intorpollatie tot do regeering richte betreflendo het decreet hetwelk de Kranstbe regecring den boy van Tunis heeft doen teekenen en waarhg de Franschj Wet op do Vereenigingen op Tunis toeposselgk wofdt verklaard V De Hongaurscbe bladen pnbllceercn hot bericht van de parlementaire enqoëtecom missle voor de poging tot omkooping van den afgevaardigde Pap Dit rapport zegt dat de gouverneur van Finmo graaf Ladislaus Sznpary gehandeld heeft tegen het belang van het vaderland doch dat do regeering e de minister president daarbg niet betrokken zgn De daad van Szapary wordt een zelfstandige poging tot omkooping genoemd terwyi uitdrukkelgk wordt gezegd dat by het onderzoek de onaantastbare moreele onkreukbaarheid van alle leden der Hongaarsche wetgevende macht gebleken is Daar in deze quaestie geen noodzakelgkheid bestaat om eenig besluit to nemen stelt het rapport voor tot de orde van den dag over te gaan De crisis in Hongarge duurt nog voort De Koning is nog niet te Budapest aangekomen doch houdt te Weenen conferenties met graat Khttn Hedervary graaf Albin Czaky en graaf Apponyi waaraan door Gulochowski on Von Koerbor wordt deelgenomen Graaf Khün heeft den Keizer verschillende politieke personen genoemd die het wenscheIgk zou zyn over de crisis te hooren Eergisteravond is graaf Khün naar Hongarge teruggekeerd Men verwacht dat de Koning Woensdag te Budapest zul aankomen Wel keuvelde Eleonora met schijnbaar zorgeloos gelagjjuiopens de verschillende plannen welke voor de jKnanden zijnde haltvasten gesmeed werden weiDeantwoordde zij hartelijk de aanvragen Daar hare ongesteldheid van gisteren en gaf door haar gulten lach te kennen Mt alle bezorgdheid overtollig was maar aan dit alles ontbrak de ware blijdschap zij moest zich zelve bekennen dat zonder hem zonder Normann geen ware vreugde meer voor haar bestond kNu komt hy fluisterde Angelika acht Ik hoor een nWgen voorrijden yHa eindelijk Maar mij is het zoo wonderlijkte moede zoo kan ik hem onmogelijk ontvangen I aal mij een oogenblik alleen in de eenzaamheidmijn krachten vergaren Ik zal dra weer bij uzijn Waar ga je dan heen Slechts een oogenblik in den wintertuin ik ben te overspannen Ongenierkt verdween zij in het gedrang toen Balthazar met tuide stem de verschijning van Protes or Normann aankondigde Haastig naar alte zijden groetende i elde Normann j iet midden der zaal waar hij de gravin hoopte te vinden maar slechts Rechberg aantrof die melancholisch de bladen van een myrthenboom telde Verder doorschreed hij de prachtige lokaliteiten en werd hier en daar doe goMe vriieoden opgehouden men legde beslag op zijn persoon tot hij cindelij t in koortsige gejaagdhied AngetikA bereikte die hem een teekèn gaf naderbij te komen G xoekt Eleonora niet waar i Ook Rusland zal volgens den Timescorrespondent te Konslantinopel de schadeloosstelling van 100 000 gulden aan de weduwe van den consul Rostkowsky geboden door de Porte weigeren Hierop besloot do Sultan het dubbele dier som te geven 01 dit minder beleedigend zal zyn voor de weduwe valt to betwgfelen Het gaat toch hoogstwaarschynlgk om het principe en niet om de hoegrootheid Graat Lamsdorff heeft mevrouw Rostkowaky een telegram van deelneming gezonden namens den Czaar Het Igk van den vermoorden consul zal hoogstwaarschgniyk vervoerd worden naar Odessa om bygeaet t worden in het familiegraf De Russische bladen bevatten een allerzonderlingst bericht n l dat men in Bntgaarsche kringen openlgk Engeland beschul digt van het opstoken tot dien moord Een geheel nieuwe lienswgze die verder zonder eenig commentaar gegeven alleen vermeldenswaard is om de curiositeit Zeer begrypeiyk is het dat de verschillende mogendheden na den moord op den Rnssischen consul te Monastir bevreesd zgn voor het leven van bare respectieve vertegenwoordigers Eenige staten met name worden zQ niet genoemd hebben de Parte gevraagd vooral zorg te dragen dat hunne gezanten of consuls geen kwaad overkomen kan Intusschen maakt man lieh te Konitantinopel reeds ongerust over bet lot van dr Matidelstam don Russischon consul te Uskjoeb wlen tydeiyk opgedragen werd de vacature toKonastirte bezetten Een zestal dagen geleden vertrok hy met zgn Oostenryk Hongaarschen collega Para om een inspectie reis in MacedonitI te ondernemen In dien tyd werd niets van hem vernomen Dit feit kan zyn oorzaak vinden in de tegenwoordige gebrekkige telagraat communicatie Maar natnuriyk 1 men geneigd in de laatste dagen tot het denken aan erger Verspreide Berichten FURKKIJK Er worden vandaag of morgen op de reeds van Brest sehiotproeVén genomen iset bet doel na te gaan ol het ingewikkeld org anisme der moderne pantserschepen bestand Sn tegen den geweldigen schok van modorne projectielen Daartoe zal bot oorlogschip Massëna den toren van de 8at fren onder vuur nemen Het heet dat de procurenr der Republiek te Marseille in hooger beroep zal gaan van het vonnis der correctioneele Waar is zij It verteer van brandend ongeduld In den wintertuin waarde vriend Ua tot haar Maar men zal ons missen misschien opzoeken Geen zorg ik zal als gastvrouw tungeeren en de kosten van het onderhoud dragen Gij zijt mijn beschermgeest Angelika zooals ik eenmaal de uwe was Duizendmaal dank I Tusschen bloemen en bladen half verscholen stond de gravin en trachtte tevergpefn haar kloppend hart te doen bedaren Niets verroerde zich in de hooge met welriekende geuren bezwangerde ruimte slecht bij wijlen verbrak het plassen van de fontein de zwoele stilte Ee acht licht straalde op het donkere groen neer nu en dan scbemerdj een verlichte glazen bohals een brandende bloem uit het prieel te voorschijn tiet was zoo stil zoo zalig onder die zwjigendeplam boomen itndien ik nog gelukkig worden kan mijn God nog gelukkig worden zat fluisterde de gravin instilte tschenk mij die vreugde dan spoe4Jg m nziel smacht naar ruit Wel ligt ifï deze uit deliefde ontsproten kwellingen iets onbeschrijfelijkzoets doch ons hart Laat zich niet tevreden stellen tot het eenmaal een blik in het hart vanden uitverkorene geworpen heeft O mijn hart mijn nieuwsgierig hart hoe moet ik je tevreden stellen IVffrdt vtrvolgd