Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1903

in kaar ontbnlliiigitoezegi iucen wjjleii de froots lodutrieel liObaudy ion wezen DcinciiLtiiD Do r dag krügaraad te Piraa i de onderofficier Litu Tan het tweede regiment reldartilleria veroordeeld tot leveu weken HlgevangenisHtraf wegens minhandeling van iB en do krijgiraad te Usnabrtick legde on BeUde een onderofflcier Schieder vier a iaen gevaoguniiiatrat op met degradatie m it Initenaut der infanterie baron Von tiodin kreeg te Hhncben wegent mishandeling en nitschelding van minderen op gru welijko manier niet meer dan acht en twintig dagen kamerarrest en kan na afloop i n licbamelijku en moreele martelingen weer van nienwB af aan beginnen Tnaichen den vierden November lW i n den twaalfden April l J04 vindt in de Dnitscbe S ewarte te Hambnrg plaata e n chronumeterwedstrjd nitsluitcnd voor Dnitsch fabrikaat om twaaUbonderd elfhonderd duizend negenhonderd achthonderd en zevenhonderd mark De een eo veertigjarige baron Eberbard von der Tann u door de rechtbank te Fnlda veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf wegens beleediging van een spoorwegconductcar wien hy een scheldwoord toegeroepen en dien hy met Lta aangesproken beeft toen deje hem verbood het z n medereizigers lastig te maken OoaraaRux Hoiiaaiiui Half October op de doorreis naar Rome zoo de czaar voornemens z jn een bezoek ta brengen aan den keiïer te Weenen zoo wordt nu uit Hodapest gemold BINNENLAND Ranter seint alt Schwerin Prins Hendrik dar Nederlanden kwam hier gistermiddag te half zea aan en begaf idch naar Kabensteinfeld om groothertogin llarie te bezoeken Gemenifde Berichten Men ichrDft Dit Leiden aan de Ned Met de negen uar slaiting der winkels alhier gaat het niet naar wensch Sloten aanvaDkeliJk tal van winkeliers behalve opVrydag en Zaterdag om negen nnr des avonds enigen zjjn reeds van hun besluit taroggekomen wyi bemerkt werd dat er winkeliers wareA die wel beloofd hadden om aegeo nor te zullen sluiten en dit ookDogenacb nl k deden maar in bnn gesloten winkels verkochten I Zulk een verre gaand oneer tjke concurrentie dreigt de proefneming te zullen doen mislukken Te Bhenen la de metselaar P L die lich voortdurend aan misbruik van sterken drank schuldig maakte Zaterdagavond in zulk een verregaanden staat van dronkenschap thnis gebracht dat hjj na eerst nog eenige harde woorden en verwenschingcn togen zyn vrouw t hebben uitgebraakt op een stoel en vandaar op den leien vloer is neergevallen en daar in een slaap is geraakt waaruit b j niet is ontwaakt s Morgens werd hy dood gevonden Het aan vrouw en kinderen onthouden w kloon had by aan drank besteed Men meldt uit dan Haag Hoewel de luchtballon reedisgeheel en al gevuld was kon Zondag door net zeer ongunstige weder de opsttiging te Hcheveningen niet plaata vinden tien liet het gas diis weder ontsnappen en de menigte kon teleurgesteld huiswaarts koeren Het niet doorgaan van de opstyging Verwekte onder een gedeelte der toeachonwers van Btaanplaataen ad 25 et groote ontevre denbeid Zy elaohton bun entreegeld terug Men werd handgemeen De politie ondervond daarby veel verzet en bracht een vytof zestal waaronder een jongen naar bet posthnis Oevera Deynootplein over Behalve de dienstdMiide inspecteor verscheen oiok de commiwiris van politie en de inspecteur Rietberg A het terrein om de orde ta harstellen l lt Zaandam wfrdt van 16 dezer gemeld Hedenochtend bad de j oon van den winkelier K Walst het ongeluk in de tabakadrogery lioven perceel Ameland il een brandend petrolenmtoestel om te werpen In minder dan eeu tgd stond de geheale bovenverdieping nUmede de winkel in lichte laaie loodat d slapende bewoiera zich in aileryi moesten redden De belendende perceelen werden ook aangetast doch konden door het krachtig optreden der brandweer voor totale vernieling worden behoed r Het ongeluk op den Hétropolitain te Farys heeft ondir het publiek te Amsterdam eenige ongerustheid verwekt Ue Echo beeft daarom by dan haar Nalazen diraetanr dar geaaaa i teiyke tram aldaar inlichtingrn ingewonnen en het volgende vernomen De I arvsche Métrupolilain en de Ijondensche Underground die beide het onderaardscbe ryk alleen hebben behoeven niet bevreesd te zyn voor publiek op de wegen Zy worden daarom gedreven op een geheel andere manier dan de bovengrondschc tram nl door middel van een derden rail die stroom levert en met de locomotieven in verbinding staat door middel van zfirmen De borengrondscbe tramwagens hebb i evenwel speciaal te letten op de nabyheid van bel pobliek on werken dus l l door ondergrondscbe geleidingen lit met boveogrondsche beugelarmen De laatsU heeft de AmHterdamsche tram zoo goed als algemeen Maar voor eiken wagen van de gemeentetram zgn na speciale voorzorgsmaatregelen genomen die een ongeluk daarmee om iM te zeggen onmogeiyk maken Elke wai aa toch kan wat bet eenvoudigste en meest voor de hand liggende middel in geval van ongerief is oogenblikkoiyk uitgeschakeld dit is buiten macht van den stroom gebracht worden door het neerhalen van den bengel Ten overvloede zgn aan eiken wagen nog twee oitscbakelaars tot datzelfde doel aangebracht nl een automatische en een die met de hand wordt bediend KIke dynamo die een stroom levert beeft nog zoo n automatische nitscbakelaar waardoor in geval van onklaar raken oogenblikkulgk contakt verbroken wordt Nog eenige maanden geloden is bet gebenrd dat plotseling alle trams stilstonden omdat de automatische nilschakelaar aansloeg Iiy onderzoek bleek kortsluiting te zyn geweest op de inrichting aangebracht büven de brug in de Marnixstraat bg het Haarlemmerplein In een oogenblik was alles weer verholpen en gingen de trams als geregeld By brand wanneer de electrische tramgeleiding mogelgk gevaar zon kunnen opleveren heeft de brandweer bevoegdheid een gedeelte der lyn uit te schakelen waarvoor ze gelegenheid heeft door middel van uitschakelkastjes die op gezette afstanden aan de palen der tram zjjn aangebracht £ en reiziger uit Duitschlaad werd dezer dagen te Oldenzaal aangehouden door de douanen aan het station By lyfvisitatie vond men op hem een zilveren inktkoker een gouden en zilveren horloge en twee kopjes en schotels van fijn asrdewark ter waarde van 1 86 Holbein die van Dover uitgaande voor de vyfde maal wil trachten bot Kanaal over te zwemmen is Vrgdag te Dover aangekomen Hy gevoelde zich zeer wel en eido alle hoop te hebben met voordeelige strooming goede tytien te zulle maken Als het weer gisteren te slecht was zon hy heden of Woensdag nog kannen gaan maar daarna is het gety te ongnnatig De zee staafhoog en het water is vrg onstuimig maar de temperatoar staat hem wel aan al ia zy een graad lager dan by Webb s poging Men verzoekt aan de Brielsche Ct ter waarschuwing het volgende mede te deelan iwi te Amt koosun on dSWF Den laatsten tyd worden te Brielle herhaaldeiyk het laaUt op 1 Augustus I I door een persoon zich noemende Samuel Da Cuxha geboren te Amsterdam 12 Angnstus 1872 wonende aldaar Rugsdaelkade 193 colporteur M in dienst bg den Noderlandschen Blindembond directeur C Post nia hoofdkantoor Koysdaelkade lUl te Am sterdam langs de huizen loten te geboden By onderzoek is echter gebleken zoogenaamde directeur Cornelis Postraa geboren te Helder 21 Juni 1859 een particulier ondernemer is Van een vereeuiging tot werkverschaffing aan thuiswerkende blinden welke hy beweert te behearen is geen sprake Postma spocaleorende op den weldadigheidssin der ingezetenen beoogt mot deze verlotingen niot dan igon voordeel Hy schynl dan ook erkend te hebben dat deze voor hem een middel van bestaan zgn Men Bchryn uit Amsterdam Den 28en September en volgende dagen zal door den expert J Sr holman in veiling worden gebracht de verzameling munten van prof Villielm UergsSe van Kopenhagen Urootendeels bestaat de collectie uit Araerikaansche munten Het meest opmerkeiyk vinden wy de vele munten van de West Indische en Boven en Ondcrwindsche eilanden Kigenaardig toch is het dat do bevolkingen van Ifóllandsche Engelsche Fransche Duenscbe en Zweedscho koloniën zich tevreden hebbon moeten stellen met munten en zelfs gedeelten van munten van andere landen De mogendheid iik zoo n vreemde mant voor koloniaal gebruik annexeerde liet daarop of op de gedeelten ervan eenvoudig een stempel slaan By de fr ie serie Brazilianen die ook tot de oollectielwhooren komen zeldzame goudan noodmantaa Toor door Hollanders in BraxUU gaataivn Ken grapje van het Britache miniaterie van oorlog De militaire administratie van de eipeditionnaire troepen in Somaliclaod seinde naar het departement van oorlog te Londen omdrie Parsoae wt t zenden een soort pompen welke naar den fabrikant aldus genoemd worden De beambte die voor de uitvoering van de telegrafische aanvraagbad zorg te dragen vond het wel vreemd dat de bevelhebber drie geestelgken wilde hebben toegezonden doch hg kweet zich met bekwamen spoed van zgn taak en voorzag een Anglikaanseh reverend een Schotscbe dominee en een pastoor van reisorders voor Berbera Men kan zich de verbazing van den generaal voorstellen toen de drie geestelgke heeren zich in het hoofdkwartier kwamen aanmelden Het kostte hem eenige moeite in hen de aangevraagde pompen to zien De Ruasiscbe stad Odessa moet volgens berichten die de Daily Chronicle over Berlgn ontving in volslagen opstand zyn De bewoners eiscben onder de pressie van oen menigte gewapende arbeiders een constitutie De geheele omtrek stennt den opstand Cieneraal De Whal is met een groote troepenmacht uit St Petersburg in de stad aangekomen Gistermorgen omstreeks 9 uur ia aan het station 1 P te Rotterdam trein 513 van den Hoek van Holland tengevolge van bet weigeren van de Westinghooserem en door de gladheid van de rails geloopen Het Btootblok waartegen bet voorgedeelte der locomotief opliep werd vernield Enkele portieren konden door de drukking niet geopend worden De passagiers kregen een iwaren schok doch kwamen overigens met den schrik vry Persooniyke ongelukken badden overigens niet plaats De politie te Zwolle deed Zaterdag een prachtige vangst In een café bevond zich iemand die een flets ver beneden de waarde te koop aanbood voor f 10 Iemand die er 20 voor bood en ze voor f 26 kon krggen kwam tot de gedachte dat het wellicht geen zuivere zaak was en deelde het zaakje aan de politie mede Deze hield den m n met de fiets aan t Was de 2i jarige Alfred P geboren te öroninge circa een jaar rondzwervende Hg bekende op 28 Juli een flotn te hebban gebuurd te Wolvega die bg voor f 20 verkocht te Leeuwarden Van daar ging bg naar Arnhem buurde daar weer een flets en verkocht die voor f 30 te Ngmegen Van bier ging hg naar Haarlem hnardedaar andermaal een flets en verkocht die te Amsterdam voor I 10 Ook daar buurde hfl er een cu verkocht die te Utrecht voor f 10 en dan ging hg naar Breda huurde daar er weer e n en verkocht die te Rotterdam voor 1 26 Ook daar huurde hy er eeiA toen hg die te Zolle trachtje te verkoopen werd hg door de politie ingepikt Wie weet hoeveel slachtoffers hy in delaatste maanden heeft gemaakt I Over t faillissement Laane en van Bommel te Haarlem schryit de Haarl Ct De rfailliet verklaring van de firma Laane en van Bemtaiel qp haar eigen aangifte wordt in allerlei kringen druk besproken Niet alleen de positie der beide firmanten doch ook de aard hunner werkzaamheden geve daartoe aanleiding Het aantal slachtoffers is groot tal van namen worden genoemd van personen die meer of minder belangryke sommen by de flrma badden uitstaan deze f 500 gene f 5000 of meer zelfs wordt genoemd de naam van een firma die voor f 50 000 k f 60 000 by het taillissement betrokken zou zyn Sommigen stortten nog geld een of twee dagen vAór fe katastrofe Tal van handelaren verscheiden renteniers en renteniertjes alsmede katholieke instellingen van hier en elders moeten getroffen zgn en juist het vry groote aantal personen dat zaken deed met de flrma doet meer van haar spreken dan het geval was met de beide andere flnaneieele instellingen die hier eenige jaren geleden moesten worden ontbonden Natnnriykjvraagt men zich af hoe groot het tekort zal zgn en hoeveel zal kunnen worden gerestitueerd En als bewys hoezeer daarover de meeningen verschillen want zekerheid heeft men daaromtrent nog nik zg slechU medegedeeld dat wy als vermoedelgk tekort cyferè hoorden afwisselend tnsschen 5 ton en 3 millioen Wy noeman dit enkel M te doen uitkomen de overdrgvicg waaraan men zi9h ooIT in deze treurige zaak schuldig ma kt Hat HfltLTl iDf schrgft o m Hoe de ramp moet worden verklaard is nog niet geheel dujdelgk Zyn wg gged op de hoogte en dat meenen wy te zyn dan heeft de firma slechte zaken gemaakt met twee groote fabrieken in België een staalfabriek en een ünoleumlabriak in welker kapitaal zg deelgenomaa bad Verder zou zy schade hebben geleden door hat vrggevig verleaoea van krediet In de Kalk Onderwgzer vertelt iemand Derde bank van voren op den hoek bg het raam zit Kees Zandbnis te Inisieren naar de som die de anderwgzer bezig is op te geven Mnar al zat Kees er niet ge zoudt zgn plaats nog gemakkelgk kunnen herkennen aan de grauwe plek die vgf uren daags met de broek van Kees in aanraking is en aan het tafelblad t welk in zgn langdurig verkeer met handen en armen van Kees de kleur en den glans van rookvleesch heeft aangenomen De som wordt door alle leerlingen uitgerekend Op een gegeven teeken vertrouwt ieder t verkregen antwoord toe aan een reepje papier dat hy voor zich heeft Kees wordt aangewezen om de som vóór de klas te komen uitrekenen Hg beklimt het bankje en dra iit zich om Aller oogen zgn op hem gericht en in t besef dat zyn uiterlgk ge èn kritiek doorstaan kan slaat hg de zgne neer Wel moet de zuinigheid in t gezin waarvan hg deel uitmaakt gebiedend voorschrift zgn want om vgf centen uit te sparen heeft zyn vader er niet tegen opgezien zich als een beunhaas in het haarsngden tedoeo kennen Kees heeft dezen ochtend een breede zwarte streep op de grens tnsschen hals en aangezicht wettigt t vermoeden met een natte band bet vuil van het midden naar de randen von zyn gelaat verplaatst oogen neus en monl getuigen echter dat bgdaarbg zeer oppervlakki is te werk gegaan Met de krampachtig dichtgeknepen linkerhand houdt Kees èn zgn buis ën zgn vest èn zgn broek gesloten de jongens behoeven niet te weten dat hg weinig of geen ondergoed aan heeft ze kgken toch al zoo naar zgn bloote voeten in de kapotte mansbottines Even voelt de onderwgzer den lust in zich opkomen om de vuile rechterhand van Kees tnsschen vinger en duim te neuen en den onzindeiyken knaap eens aan de kaak te stellen maar t volgend oogenblik verneemt meester in zich de waarschuwing der liefde veroordeel niet zonder gehoord te hebben en zgn strenge blik treft een jjngen die zich ten koste van Kees wil vennaken en zachtjes zegt hy Ua maar zitten Kees je moet om twaalf uur eens even wachten En wanneer Kees na sehooltyd aan meester vertelt dat ze by hem thuis met z n negenen zyn dat vader wegwerker is an t spoor dat moeder geen verdriet beeft van de onzindelgkheid van Koes want dat ze blind is dat de oudste zus de huishouding waarneemt dat die zus hem van ochtend by gebrek aan brood een halven cent gegeven heeft en dat hy daarvoor do peen hfeft gekocht die hy voor meester in de mand beeft moeten gooien dat hg heel stiekem met pakkiesdragen al zes en twintig centen heeft verdiend en dat hy die centen Ijeeft weggestopt om niemand te laten merken dat hg aan t sparen is voor pantoffels die hy zyn moeder geven wil op haar verjaardag Wanneer meester dat alles verneemt dan drukt hg de vuile handen van dien knaap in de zyne en zegt met weeke stem Kees je beseft nietwaar f dat die blindheid voor je moeder een zware beproeving is Heb je er wel eens aan gedacht dat haar lyden nog zwaarder worden zon wanneer iemand haar eens vertelde hoe vuil haar jongen naar school gaat f Laat ze zoo iets nooit te hoeren krggen Kees ita naar de kraan wasch je eens flink en je doet t voortaan a lederen ochtend nietwaar f Ik zal je helpen T het te onthouden Of meester er op deze wyze in slagen zal d jongen van diens gebrek te genezen f Twgfel er geen oogenblik aan D gepensioneerde 4iapitein van het O I lege de V H te s Oravenhage is in hechtenis genomen verdacht van verduistering van gelden gepleegd in zgn hoedanigheid van ecretaria vi n een societeitsvereeniging in India Zyn aanhouding was door de justitie in Ned Indil gevraagd De aangehoudene bevindt zich thans in het huis van bewaring in afwachting van een gelegenheid tot vervoer naar Indië De Pmisische regeering heeft herioneril aan een besluit in 1881 genomen waarin openbare voorstellingen van zoogenaamde magnetiseurs worden verboden omdat ze nadeelig knnnen zyn voor hen die als mediu dienen Thans is een geval van ernstige benadeeling der gezondheid voorgekomen bg iemand die by een openbare voorstelling was gehypnotiseerd Aan de politieantoritaiten wordt er daarom op Bewezen dat hypnose magnetisme en suggestie als geiyküütige zaken te baschouwen zgn en niet met openbaar mogen worden toegepast Uit Soerabsja wordt van 20 Jnli gemeld Aan boord van het stoomschip Edi dat j naar Shanghai geweest is om een kabel te P leggen zgn opstootjes voorgekomen Een I matroos die ontoerekenbaar was werd den Un Mei met vgf dagen provoost gestraft hetgeen aanleiding gaf tot verzet van de jde der bemanning vooral toen de kommandant gelastte dat de deur der nauwe provooat waarin een hooge temperatunr heerschta moest worden gesloten DeoÉderen waren verplicht zich met hun revel vers te wapenen De dokter van het stoomschip is waarscbgnlgk naar aanleiding van deze gebeurte nissen krankzinnig geworden Door eenige schepelingen is in het Soer Hbl protest aangeteekend tegen het optreden van den kommandant By bet diner dat bet boofdbestnur der Groninger tentoonstelling van Industrie en Kunstngverheid aan den gezant van Japan by ons hot Z Exc Mitsuhashi gegeven heeft zyn door den gast enkele woorden gesproken die met bet oog op den nadruk waarmede zg gezegd werden buitengewone belangstelling verdienen De gezant sprak van de 40 nog geen 50 jaar die Japan noodig had gehad om zich de Enropeesche cnltnnr eigen te maken en hy stelde zich de vraag hoe het mogeiyk was geweest d it Japan zich roo spoedig in die nieuwe verhondingen bad ingeleefd zyn antwoord was karakteristiek te meer omdat bg uitdrukkeiyk releveerde dat dit de eerste maal was dat hy dit antwoord in het openbaar gaf Welnu indien Japan zichzelf zoo gauw beeft kunnen veranderen dan is dit alleen omdat de Nederlanders voor die buitengewone adaptatie de grondslagen badden gelegd Het is aldus Zyne Excellentie in een uitmuntend in elkaar gezette en goed doordachte speech het gevolg van de eeuwenlange relaties tnsscben Japan en Nederland dat Japon in deze laatste jaren de wereld heeft verbaasd en wg Japanners hebben de Enropeesche cultuur ons slechts kunnen eigen maken met behulp van een Nederlandsche vertaling Onnoodig hieraan toe te voegen dat Z Exc hoopte en vertrouwde dat de nieuwe betrekkingen tnsschen Japan en Nederland aangeknoopt tot nieuwe resultaten zonden leiden De Japansche afdeeling der Groninger tentoonstelling die Z Exc met nadrnk en herhaaldelgk buitengewoon goed geslaagd noemde zon naar zgne meoning een nieuwe spoorslag zgn voor Nederland om naar Japan zelf te gaan en nieuwe handelsbetrekkingen aan te knoopen De uitbundige toejuichingen en het goed doorgezet handengeklap waarmee het zeer talryke publiek den Japauschen diplomaat het eere lid der tentoonstelling begroette was zeker naast de warme begroelingsrodevoericgen van den voorzitter en twee andere leden van het hoofdbestnur een bowys dat men in de vertegenwoordiger van het verrekeizerryk een aangtaamen en beminden gast ontving Stadsnieuws OOÜDA 18 Augustus 1903 Ter gelegenheid van den Verjaardag van t M de Koningin zullen behalve de belde optochten ook nog volkspelen plaats hebben A Voor Mannen en jongens boven Ki jaar 1 Mastklimmen 2 Gewichtwerpen 3 Tobbesteken B Voor Jongen van 12 tot 16 jaar 1 Turfrapen 2 Zakloopen 3 Wedloop met hindernissen Voor Meisjes boven 12 jaat 1 Wedloop achterwaarts op muilen 2 Eierendragen 3 Draadknippen Alnmelding tot uitbriyk Maandag 24 Augustus by de firma C O van dar Post Hoogstraat Kegelen Bij den Korps Wedstrgd te Ngmegen die gisternamiddag eindigde werd de 3e prys een grootf zilveren lauwerkrans behaald doof Harmonie alhier met 188 punten in 30 worpen Benoemd tot tjjdeiyk teeraar in de Fransche taal aan bit gymnasium te s Oravenhage de heer A Heringz leeraar te Gouda Uit Gouda is te Rotterdam gevankelök aangebracht de kok 1 P S uit de Bokelstraat die in die gemeente een paard en tytuig te koop had aangeboden te Rotterdam door hem gehnurd bg den stalhouder H Stolk ip het Noordplein De gearresteerde is overgebracht naar het politiebureau in de Vinkenstraat PosterUeo ei Telegrapkie De benoeming van den commies der telegraphia l t kltaae C A Spmyt tot dire tenr van het telegraalkantoor te Vlissingea zal ingaan 16 September e k Verplaatst 1 Aug de klerken der postergen en telegraphic 2de klasse M de Gruyter van Rotterdam telegraalkantoor naar Groningen telegraatkantoor 1 F van Hout en mej 0 D E Meenerbreuker van Rotterdam telegraalkantoor naar Amsterdam telegraalkantoor de klerk der telegraphic 2de klasse H Laagland von Rotterdam naar Lichtenvoorde 6 Aug de bnreelambtenaar der posteryenen telegraphie 3de klasse P J 8peyer van Middelbni g bureel inspecteur naar Utrecht bureel inspecteur 16 Aug de commies der postergen 1ste klasse F J W Schoon van Amsterdam byposten telegraalkantoor Overtoom naar Zaandam de commies der posteryen 3de klasse M E A Bachiene van Arnhem naar s Hertogenbosch onder intrekking zyner verplaatsing naar Tilburg de telephoniaten M J V Schieke van ZeiM naar Utrecht en J G van den Berg van Roermond naar Utrecht de leerling telephoniste M M D van Beek van Alkmaar naar Zeist 1 Sept de commiezen der telegraphie 2de klasse C Meyer van Goes naar Zwolle J L Grap Hellingman van Utrecht naar Amsterdam P J G Vennik van Weesp naar Rotterdam en H O W L Beerstechor van Rotterdam naar Leiden de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse H C Diels van Waalwgk naar Grave en C Mosselman van Grave naar Waalwgk 7 Sept de hoofdcommiezen der postergen F J W van Goor van Rotterdam spoorwegpostkantoor no 2 naar s Oravonhago T J M Montyu van Rotterdam naar Leiden J H de Witt van het spoorwegpostkantoor no 2 te Rotterdam naar het postkantoor aldaar J P W Galand van het spoorwegpostkantoor no 1 te Amsterdam naar het postkantoor aldaar A W Boon van Ngmegen spoorwegpostkantoor no 4 naar Arnhem en J C de Vulder van Noorden van Breda naar Groningeuj de commiezen der 1ste klasse D H van deWerk van s Gravenhage naar Leiden H J Lettink van het boofdpostkantoor te Amsterdam aar bet byposten telegraalkantoor Hobbemastraat aldaar G Smitt van Utrecht spoorwegpostkantoor no 1 naar Gorinchcm J J G Sabloniére van Eelde van het bypost en telegraalkantoor Wyk te Maastricht naar het hoofdpostkantoor aldaar H J Hniskes van s Gravenhage naar Roosendaal B Meylink van Utrecht naar Middelburg L de Wit van Ngmegen naar Arnhem J G Bondam van Ngmegen bgpost en telegraafkautoor Station naar Almelo A P S van Oalen van Utrecht bypostkantoor Gatharynekade naar Rottrfdam W Hnisma jr van Amsterdam bgpost en telegraalkantoor Watergraafsmeer naar Meppel A J Stoop van Ngmegen naar Eindhoven G J vanGortel van Zwolle spoorwegpostkantoor no 3 naar Enschedé W van Rgn van Amsterdam bypost en telegraalkantoor Bloemgracht naar Borgen op Zoom J van Ngmegen Schonegevel van het postkantoor te UtreSht naar het spoorwegpostkantoor no 1 aldaar J van Wieringhen BarskI van Zwolle naar Venlo J G van Brnggen van Amsterdam spoorwegpostkantoor no 1 naar Helder M G van Pellecom van Zwolle spoorwegpostkantoor no 3 naar Vlissingen H L Dik van het bgposten telegraalkantoor Nieuwe Binneweg te Rotterdam naar het postkantoor aldaar H G van der Weerd van Arnhem byposten telegraalkantoor Groote Markt naafo Amersfoort D Schotanus van Groningen liaar Sneek en J Brester van Arnhem spoorwegpostkantoor no 4 naar Nymegen spoorwegpostkantoor no 4 de commiezen der posteriien 2de klasse J G Potjewyd van het hoofdpostkantoor te Amsterdam naar het bgpost en telegraalkantoor Bloemgracht aldaar H Vogel van Koog Zaandyk naar Hoorn G H Mulder van Sneek naar Assen P van Zpiden van Meppel niCar Maastricht bypoft en telegraalkantoor Wgk C W G van der Voort Maarschalk van Enschedé naar Winschoten A I J Schmalhansen van Bergenop Zoom naar Gouda M Pott van Amersfoort naar Amsterd bypost en telegraalkantoor Prins Hendrikkade J H van Wilpe van Middelburg naar Dordrecht K A van Langeraad Jr van Leiden naar llkmaar M P J Sngders van Gorinchem naar Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Gondsche Singel J B A H Schilz van het hoofdpostkantoor te s Gravenhage naar bet byposten telegraafkantoor Parkstraat aldaar J M Lietz van Doesburg naar Apeldoorn H Kanning van het hoofd ostkantoor te Rotterdam naar het bgpost en telegraafkantoor Nieuwe Binnenweg aldaar D Ramöndt Jr van Breda naar s Gravenhage bgpost en telegraafkantoor Conradkade M A Ramondt van het hoofdpostkantoor te Amsterdam naar bet bgpost en telagraafkantoor Watergraafsmeer aldaal K A HeybloB von Middelbarg naar Oss J van Topderen van Leiden naar Utrecht bypostkantoor Gatharynekade Jhr J E von Bülow van Eindhoven naar Deventer C van den Toorn van Arnhem bgpostkantoor Station naar Nymegen post en telegraafkantoor SUtion H C Bongenaar van het spoorwegpostkantoor no 4 te Arnhem naar het bgpost en telegraafkantoor Groote Markt aldaar J R ViSscher van het spoorwegpostkantoor no 2 ta Rotterdam naar het postkantoor aldaar J P Haanschoten van Amersfoort naar Amsterdam bgpost en telegraafkantoor von der Helststraat W G H Ie Fèvre van Arnhem naar Zutphen J O Nieuwonhnys van Venlo naar Helmond J Brandon Bravo van Arnhem spoorwegpostkantoor no 4 naar s Gravenhage bgpost en telegraalkantoor Fluweelen Burgwal J Smit van het hoofdpostkantoor te Amsterdam naar het bgpost en telegraafkantoor Overtoom aldaar F van Eek van Leiden naar Maastricht J Bouman van Utrecht naar s Gravenhage Mej G W A A van der Ent van s Hertogenbosch naar Middelburg Mej L C Cochins van het hoofdpostkantoor te Amsterdam naar het bypost en telegraalkantoor Bilderdykstraat aldaar de commiezen der posteryen 3de klassa L E Bosch van het bypost en telegraafkantoor Conradkade te s Oravenhage naar het hoofdpostkantoor aldaar H B Baron van der Feltz van het bypoat en telegraalkantoor Groote Markt te Arnhe naar het boofdpostkantoor aldaar J M Bekaar van s Hertogenbosch naar Breda H M Bouwmeester van het postkantoor te Rotterdam naar bet spoorwegpostkantoor no 2 aldaar en A H Sontendgk van Rotterdam byposten telegraalkantoor Gondsche Singel naar s Hertogenbosch de commiezen der posteryen en telegraphie 3 fe klasse K F Ehrmann van Velp naar Rotterdam postkantoor J G Fehr van het bypost en telegraafkantoor Flnweelen Burgwal te s Oravenhage naar bet hoofdpostkantoor aldaar A C A Pistors van Oldenzaal naar Arnhem spoorwegpostkantoor no 4 W de Vrijj van Assen naar Zwolle Bpoerwegpostkantoof no 3 G J D Degenaar van Dordrecht postkantoor n r Rotterdam spoorwegpostkantqor no 2 F Leinweber vaii Hoorn naar Utrecht postkantoor P Scbmlilt van Leeuwarden postkantoor naar iZwolle spoorwegpostkantoor no 3 H A M van Koppel van Maastricht postkantoor naar Arnhem spoorwegpostkantoor no 4 J C Maas van Ijet bgposten telegraalkantoor Parkstraaf ne sGraveuliage naor het boofdpostkantoor aldaar en J Scholten van Amsterdam postkantoor naar Leiden postkantoor de commiezen der postergen en telegraphie 4de klasse M P Buys van ïiel naar Arnhem postkantoor J Tieks Koening van Deventer postkantoor naar Arnhem spoorwegpostkantoor no 4 E M J van der Ven van Tilbnrg postkantoor naar Utttcht postkantoor M A J J Blankert van Vlissingen postkantoor naar Rotterdam spoorwegpostkantoor no 2 G Vrybnrg van het bypost en telegraafkantoor Tulpplein Ie Amsterdam naar het hoofdpostkantoor aldaar J Campagne van Groningen telegraafkantoor naar Nymegen postkantoor P C C Engelbrecht van Apeldoorn naar Nymegen postkantoor J L Cluysenaer van Haarlem postkantdor naar Amsterdam spoorwegpostkantoor no 1 C W van Santen van Harlingin naar Amsterdam postkantoor P J Meerburg van s Gravenhage postkantoor naar Leiden postkantoor Mej P M Verheul van Helmond naar Breda postkantoor P üoekstra van Oss naar Tilburg postkantoor S Willenmier van Zutphen postkantoor naar Arnhem spoorwegpostkantoor no 4 Ij Leyor van Schiedam postkantoor naa Amsterdam postkantoor W A Klooaterboer van Enschedé naar Nymegen postkantoor J L Flnvandraat van Almelo naar Arnhem postkantoor P M Polak van Helder naar Nijmegen postkantoor C Brpg van het telegraafkantoor te Leeuwarden naar het postkantoor aldaar A Kuiler van Hengelo naar Doesburg M Uhl van Apeldoorn naar AmAerdam postkantoor J H C allenfels van Helmond naar Breda postkantoor F C Pervoort van Roosendaal postkantoor naar Amsterdam postkantoor en T Panman van Zwolle telegraafkantoor naar Zwolle postkantoor de hoofdcohimiezen der telegraphie W F H Bronner van s Oravenhage naar s Hertogenbosch A Timans van Groningen naar Rotterdam I Waterman jan Arnhem naar Rotterdam C G Gorter van Heerenvean naar Amsterdam C W rap Byieveit van s Oravenhage bypoit en telegraatkantoor Oranjeplein naar Rotterdam H J P van Batenburg van Lelden naar Arasterdam R J A Rust van Breda naar Rotterdam B G van Enck van Zierikzeb naar Rotterdam C Schwaanhnyzer van s Oravenhage naar Rotterdam P Weyers van s Oravenhage bypost en telegraatkantoor Conradkade naar Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Veerkade en H MoU van Gouda naar Rotterdam bypost an telegraalkantoor Prins Hendrikkade Prijsvermindering van Parasols A VAN OS Al Kleiweg E 73a GOUDA Teieplutom 90 at Beurs van Amsterdam Slatkrt soy Vfkrs 0V iV IV 14 i Vi v V 17 AUG I l i Vzoaauxn Cvt Nad W 8 i i tito di o dllc Sdito dito dito i lloas i Obl Oouill ltSl 84 Italib lDtehruTingl80t 81 B Odniva OU in papier UOI dila ia i lvnlltt I roarUttMt OU iu t ooupon S dilo tiAel I 1041 iO 10 414 1114 V lOl IM J 10 UI l lOi i id l llD ute 0bl Biaiiwi ll 4 4 dito leeoaa lliO 4 dilobijllolhl ll l 4 dilo by Hop UI 0 4 dito ia ouil Ua 1119 dito dilo dito 1114 t n i ParpM Kkuld lltl 4 iSxaaiJ Qapr Uour leni IIVU 4 Gw leattiag Miia D Gao lMoin wriaO iSDiDAra Bp r obig lltt Uailoo Ub r ilkSoh IMO 6 VBKaiesLA Obl aniwp Iltl 4 A ITiau M Obliffatiea lt t S lloTTiaUAM Stad Iwu 1 4 1 iMO N h Handali aand Anindib Tab lly Carli oaMO ÜaliMaaueliappy dito Arai UTpotkaakb paodbr 4 i üult Mij darVoratoal aaait i Or Hjrpolboakb pandbr t t Nadarlandarhe banl aaad Ned HandalmaaUeli dito N WliPaa Hyp b paadbr l Bott Hypothaakb pandbr 4i Utr Hypothaalib dito 4 OosTSNa Ooat Hopg bauk aaad Hmi Hypotkaakbank paadb 1 MIB KA Rqut hr pola paudb il Haaw t O Fr Liun wrt SaD Holl lJ 8puür Mi Hy totKipl T St Spw aand N l Ind Spoorweg aagd N Zuid Afr 8pm aand 4 ilito dito dito lltladiu 4Vi TauaSpoorwl IIST IIA Kobl Zuidtlal SpwBÏ A H obl I j l OLZM Wafaokan Waanea aand I AlIiL Or Ruai Bpw l yd obl 4 BalUioha dito aand Faatowa dito aand i Iwang Dombr dito aand S Kunk Ck Aiow Sp kap obl 4 1407 40 107 lOi Va dito dito oblig u aaauEA Cent Pao Sp MIj obl I Ckio Il North W pr Cr aaail Ili dito dito Win St Patar obl 1 Danvar t Kio Or Spm Mrt T a niinoU Antral obL in ond 4 Louliv k Naakrilll Oar f aanil Halieo N Bpw Ug la kyp a Uiaa Kanaaa t 4pGI pref aaad N Tork Ontaaio li Waat aaad Pann dto Okio obiig 1 De nog vo irhan len MANTELS COSTUMES Blousen en Rokken worden tot SPOTPRIJZEN opgei uinid D 8A1I180M VeemarM te Rctterdam DitukUg i8 Augustus 1903 Vette OHcn en koeien goede lanvoer priiMn waren voor iste kw l 37 Ie ltw l 33 jJe kw 38 cent per half kilo Magere oitaen melkvee en vaarkoeien Roeduo gevoöd Vefte lalvcren goede aanvoer prezen warMtS voor i le kwal 7 ide kwal 34 3de kwal Ip centB per half kilo Graftkalveren redelijk aangevoerd Stiere groote aanvoer iste kwal 32 adt kWÜ t 3de kwal 4 ceota per half kiloHandel in vet flouw bette melkoeiep duur mindere loorten mager vee traag stieren en vette grukatvereo prijshoudend B n rcer lU k e St a n d ÖEBOKKN 14 Ang Francina Maria Wierdina oaders P Janknegt en W van Waaa 15 Cornelia Maria ondera A C de Vo en M de Korte j Pieter ondera W Haree en M L Hogendoorn Carolina Maria ondera C Wieser en A Verkerk 16 Krederik Kryn ondors R K Kiene en J C Posthnraa 17 Gerrltie ondera F MeUal en M den Unden Matje ouders J Vonk en A Verwey OVKKLEDEN 15 Ang J van der Linden 87 j