Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1903

f eeir den etrgd van zes uren lang werden de Tnrkache soldaten afgeslagen met een verlies van 210 gesneuvelden en gewonden De verliezen der opstandelingen zijn niet bekend Volgens athentieke rapporten uit Konstantinopel hebben de Turken na de inneming van Krushevo de geheele Gbristen bevolking zonder uitzondering vermoord ook eenige geëmployeerden aan het tabaksregie dio onder Europeesche bescherming staan Albaneesche soldaten doodden vier Bulgaarsche spoorwegarbeiders B ergisteren is by Oratzko de nachttrein van de Servische grens naar Saloniki opgeheven Rnsland s optreden tegenover Tnrköe naar aanleiding van den moord op den consul Rostofsky vindt in Duitschland en Oostenrijk geen bijzonder gunstig onthaal In do Duitsche pers vooral wordt er de nadruk op gelegd dat de consul door zijn optreden tot het gebeurde aanleiding heeft gegeven Het berl Tageblatt neemt met bli kbare instemming een schrijven op van iemand die erop wijst dat de taak van de Russische consuls in Monastir en Oeskjoeb een uitsluitend staatkundige is z hitsen de orthodox slavische bevolking tegen de overige elementen op Do bevolking van Oeskjoeb in welke plaats tot 1902 steeds vrede heeft geheerscht wist wol wat haar wachtte toen bekend werd dat Rusland deze stad de eer van een consulaat toedacht en verzocht de Porte te trachten Rusland van ziJn voornemen af te brengen daar te Oeskjoeb geen behoefte bestond aan een Russisch consulaat De Porte gaf aan dit verzoek gevolg maar kreeg als eenig antwoord den eisch dat do nieuwe consul bij zijn landing ontvangen zou worden met de militaire eer toekomende aan een prins van den bloede en dat alle militaire en civiele ambtenaren hem geiyke eer zonden bewijzen als den hoogsten ambtenaar der Porte Dezelfde schrijver beweert dat de gewelddadige reactie tegen Ruslands optreden door Rnsland opzettelijk is uitgelokt al is het niet in den vorm waarin deze reactie zich geuit heeft In geen geval meent hg kan de moord worden opgevat als een gewone daad van barbaarschheid De Küln Ztg heeft aan een dergelijke redeneering plaats gegeven en het kan in dien gedachterigang geen verwondering baren dat deze bladen hot denkbeeld voorstaan dat de bestraffing van den moordenaar een afdoende genoegdoening is voor het gebeurde en bet zenden van een eskader een te vèr gaande maatregel is tenzü daarbij bpedoelingen in het spel zyn Voor dergelijke bijbedoelingen vreest men klaarblijkelijk ook in Oostenrijk De Neue Freie Pi esse vraagt waartoe het moet dienen oorlogsschepen te zonden nu de Porte de voornaamste eischen van Rusland heeft ingewilligd ea aangeboden heeft den moordenaar van Rostkowsky te straffen Het blad vraagt Is het soms noodig eenige schamele visschershutten te bombardeeren op do Roemeenscbe kust of denkt Rusland er misschien aan ziJn oorlogsschepeii den Bosphorns te laten passeoren en met zyn kanonnen Yildiz kiosk zelf te bedreigen P Zou een dergeiyke bewoging niet ten gevolge hebben dat de eskaders van meer dan éen mogendheid in beweging zonden worden gebracht om den Sultan te beschermen De houding van Rusland tegenover Turkije zoo besluit de Neue Freie Presse heeft de grenzen bereikt van het toelaatbare tusschen twee staten die diplomatieke betrekkingen onderhouden Het is tyd dat Rusland ophoudt tenminste wanneer het niet in tegenstelling met de geven verzekeringen een algemeenen opstand vorlangt en een bespoediging van den ondergang van het Ottomaansche rgk Verspreide Berichten FBiNKEIJK Werklieden die in het huis van een dokter te Andierne een zwaren steen oplichten hebben een schat gevonden ter zwaarte van vyftig kilo ruim bestaande nit oude munten Lodewyk XIV en Lodewyk XVI en volgens do wet moet het gevondene gelgkelgk verdi i ld worden voor de eene helft aan de doktui voor de andere helft aan de vinders Er ontstaat onder de bevolking vanBretagne geleidelgkweg een groote agitatietegen do oprichting van een standbeeld vanRennn te Trégnier waarvan de onthullingbepaald is op den dertienden Septembera s in tegenwoordigheid van den premier Combes den minister van onderwgs Chanmiè Berthelot en Anatole Franco Mendncht groote manifestaties tegen 4e plechtigheid en tegen den persojn van den mi nisterpresident zoodat de autoriteiten omvangryke maatregelen zullen nemen Iffnecker de spion te Belfort is verklapt aan de autoriteiten door zgn vrouw die hg geregeld mishandelde en die de bewgzen voor zgn schuld als verrader porsoonigk geleverd heeft Dl lTSOHLANn Maandag a s zal de keizer te Mainz een rovno houden waaraan deelgenomen zal worden door troepen uit Wiesbaden Darmstadt en Gieszen den zesden September zal de keizer Halle bezoeken en den 21cn September zal hg to Dantzig de onthulling bgwonen van het keizer Willielmstand beeld De macbineloods van het centraal station te Stuttgart is geheel uitgebrand doclihet rijdende materiaal kon in veiligheid gebracht worden Tusschen de Saksische stations Rothenkirchen en Obercrinitz ia de personentrein Karlsfeld Wilkan ontspoord met het gevolg dat drie personen gedood twintig lichten twintig zwaar gewond werden van welke laatsten er later één overleden is To Gleiwitz hadden zich gisteren veertien werklieden uit Zabr e te verantwoorden wegens oproer bg de jongste verkiezing voor den Rijksdag Een werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf deoverigen werden vrggesproken Volgens bericht uit Aken is Zaterdagop neutraal gebied te Altenburg een speelbank geopend wolke den eersten dag door spelers uit België en Duitschland reeds druk bezocht werd Tegen een leidekker die 29 Mei 1 1 een kleermaker op den openbaren weg vjjt pfennige had afgenomen is bevestigd doorde rechtbank te Leipzig het te Neurnppingevelde vonnis van vgf jaar gevangenisstraf vgf jaar verlies van eer en drie weken hechtenis BINNENLAND Eergister werd to Dordrecht de eerste openbare zitting gehouden van den R iad van Beroep waarin als plaatsvt rvangendc griffiers werden beëcdigd do hoeren mr H M Moll en mr K K Douw van dor Krap Negen zaken werden behandeld vier ingesteld door werklieden en vgf door werkgevers Hot bestuur der Verzekeringsbank was in geen der zaken vertegenwoordigd Een dor zaken die van 1 van Ballegooyen te s Gravcnhage die zich vertild had bij het neerlaten van een tonmolen in het Baïkgat te Dordreclit word uitgesteld wegens afwezigheid van den deskundige en de uitspraak der zaken van Hendrik Kroonen te Dordrecht en Cornells Twigt Gouda werd bepaald op de eerstvolgende zitting op 29 Aug a s Ook deze twee zaken betroffen spiervcrtekkingen Belangrijker kwestie was die mn Hendrik Grebben te Dordrecht in dienst der firma Masion en Zonen steenkoolhandelaren alhier die zich bg het laden van kolen door een val ongeneeslgk bezeerd had De Rgksvorzekeiingsbank weigerde nitkoering omdat naar de meening van het bestuur het bedrgf dezer firma niet verzekeringspiichtig is De firma had zich als verzekeringsplichtigo opgegeven bg het bestuur der Rijksverzekeringsbank die do aangifte echter niet bad aanvaard Tegen deze beslissing was de firma in beroep gekomen Haar handel bestond voornamelgk ia het lossen laden en vervoeren van kolen Beide zaken zgn dos van elkander afhankelijk De firma s C van Drooge to Dordrecht F Kloos en Zoon te Kinderdgk en Gebrs Swets te Neder Hardinxveld vroegen verlaging der premie door de Rgksverzekeringsbank voor haar bepaald De laatste zaak betrof het korps zakkendragers alhier Dit korps was door het bestuur der Rgksverzekeringsbank als ijerzekeringsplichtig ingeschreven Hiertegen kwam het korps op omdat het van oordeel was dat de werkgevers verzekeringspiichtig zgn en het korps dit niet is omdat het een gemeentelgke instelling is die alleen beoogt den werkgevers goede krachten te verschaffen en de arbeiders te waarborgen dat het werk gelgkel k verdeeld wordt Van een werkgevend lichaam in don zin der verzekeringswet kon dus naar hun meening geen sprake zgn In al deze kwesties zal de Raad den 29en uitspraak doen Men schrgft uit Amsterdamj In plaats van één Nederldmdsche opera die haar bestaan reeds voortdurend in moeilijkheden moest voortslepen kondigen zich thans twee Nederl opera s aan en wel De Nederlandsche Opera die te dezer stede in den Stadsschouwburg en De Nieuwe Nederlandsche Opera die in het Paleis voor Volksvlgt zal optreden Van de eerstgenoemde zgn de hh D H Joosten directèurgorant en Walther Honry Rothwel en Richard Hageman kapelmeesters Solisten mevr C Engelen Sewing colorateur en jeugd dram zangeres als gast voor dit seizoen mevr A Bosse Semmer Ie dram zangeres mej Irma Lozin lo dram inezzoaopraan mevr R Hageman v OpIiemert jeugd coloratuur en soubrette mej Willy Bierlee dogazon en sourbrette mevr UassntoMichels sopraanzangeres inej Helena Helraoring 2e sopraanzangeres mevr Harras Idzerda mej J G Cup en mej Marie Kramer kleine partyen de hoeren Louis de Backer en Henri Dons als gasten Ie baritons Chr W F do Vos lieldentenor Martien Smits Ie tenor Ernesto Dalarno Ie lyrische tenor Mees Boogaarts en Frans Hoosemans lyrische tenoren 3 Van Beein trial Edmund Hecker Ie bariton Aug v d Hoek Ie baryton A AlJxanders lyr baryton P HeidkanH Jr baryton S v Helvoirt Pel en 6 A vanJVladeracken bns barytons F H van Duinen Ie bas F Moormans bas M N V Weeren A 1 Scheepers Jan Bergsma en P van der Ploeg kleine partgen Mevrouw lulia van Lier Cuypers Ueeft zich voor het spcelseizoen 1903 1904 verbonden aan het Haurlemsch Tooneel directie Louis Bouwmeester Haar optreden in een nog niet in Nederland opgevoerd stnk kan reeds in September verwacht wqfden Met dit engagement mag do Mrectie van het Haarlemsoh Tooneel zeker jfeeluk gewenscht worden Het hefeft dit gepote voordeel dat Louis Bouwmeester nu ten vrouw naast zich zal hebben fipelende niet hetjaiin één toon De heet Loip9 de Vriffl sluij goed by hen aan en zijujis er kans da voorstellingen zullen ffqrden gegever oen liarmonisch geheel vormen kan de Iira ëlitischi militairen der Bandmacht die piet aiin i e strengere tucÉl bghet algemeen depot tean discipline ofllerworpen zgn en die Uln eerlang invallpude godsdienstige feesten te hnnr ont wensjibente vieren moet volgens bepaling van denminister van Oolrlog daartoe gelegenheidworden gegeven oor Ie aan hen er ouders of betrekkiögen m hun garnizoen ptaats wonon j rgstelfiftg van den dienst tewverleenen vooi het Nieuwjaarsfeest op deöj 22steii en 23stt3ii September a s voor dén Groóten Vei zoendag op 30 September eOi 1 October en vonr het October met eW voor het tot en met Loofhut enfeest vai H October a s 2o a4n de overige militairen een verlof te vert enen van en met Maandag 21 Sopt tot en fibet Dondorda 15 October a s 3e aap de Israélitische miliciens die zich den 19Bn September a s onder do wapenen bevinden op dien datuip groot verlof te verleenen voor zooveel zg op don bepaalden tg onder do wapenen zijn gekomen ten aanzien van hen die niet op don bepaalden tyd zgn opgekomen blgtt het aan don korpscoinmandant overgelaten hun naar omstandigheden op Iciatstvermelden datum groot verlof te verlecnen dan wel hun slechts do hiervoren onder Ie omschreven vrijstelling van dienst of bet onder 2e bepaalde verlof toe te staan lo aan de Israël miliciens vcrlofgangers der lichting van 19 X van het 3o rog vest art en van die der lichtingen 1897 en 1898 van het Ie reg veat art die zyn opgeroepen om onderscheidenlgk op 1 en 5 October a s onder de wapenen te komen uitstel van die opkomst te verleenen tot 15 October d a v Wgders zal aan de bg het wapen der cavalerie en bg de korpsen der bereden artillerie ingedeelde Israëlitische miliciens der lichting van 1903 aan wie dadelgk na hun iniyving verlof is verleend tot 1 October a s verlenging van dat verlof moolen worden verleend tot 15 October d a v Voor de paardententoonstelling in het Malieveld te s Gravenhage is door de Vereeniging ter bevordering der paardeulokkery in Groningen een gouden medaille uitgeloofd voor den besten in Nederland geboren tweejarige hengst Ook uit Engeland ziJn reeds verscheidene paarden voor het Concours hippique ingeschreven Gemengde Berichten Men weet dat de krggsraad den sociaaldemocraat Kappetein heeft veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens de uitdrukking Weest waakzaam en solidair in het door hem verspreide vlugschriftje van den Bond van Miliciens en Oud Miliciens Het Hoog Militair Gerechtshof heeft die straf gehandhaafd maar alleen de strafmaat met 2 maanden verkort Thans heeft Kappetein een aanklacht ingediend by den burgoriyken rechter tegen den schrgver en medoonderteekenaar van dit geschriftje den soc dem Alb Keuuing Het Volk Men schrgft ons nader uit Tilburg Gisterenmorgen ten 9 11 arriveerde de justitie nit Breda met twee militaire dokters die in het gasthuis de Igkschouwing jverrichtten van den verslagene Na een langdurig verhoor heeft een der verdachten A H 20 jaar evenals de verslagene sigarenmaker van beroep bekend den moord bebben bedreven Het mes was met Itrt boven het linkeroor door den schedel heêï in de hersens gedrongen Do beide andere aangehoudenen Van Laarhoven en Graaf mans zyn ten twaalf uur in vryheid gesteld Na met het Igk geconfronteerd te zgn word Hamers ten half twee onder toevloed van een massa nieuwsgierigen van bet gasthuis naar het stadhuis geleid waarna by in t den trein van 1 13 door de marechau naar Breda werd getransporteerd s H Ct Men schrgft aan de N H Ct j Te Geulle Limburg hebben drie stnde van Utrecht een bivouac betrokken i hebben een tont opgoslageri waarvoorhunner beurtelings de wacht houdt der studenten is op zgn beurt belasthet doen van inkoopen en met de ven zorg voor do menage Dit vroemdsoi kamp lokt vele bezoekers Uit SehiJndel wordt dd 16 dezer aai sHertb Ct geschreven Toen eergistermiddag wejgemoed eei bonderden leden der H Familie naar Hai zoudon trekken ha hier een groot ongj plaats dat de omstandigheden in aan king genomen nog klein te noemen is Verrtoodelgk gosijjhrikt door de eerste l der harmonie d e e bedevaart lu steitj zette begon oen jo ife paard voor oen L kar gespannen voer het logataent Hee j midden in de dorpskom dermate te stgi dat fefo piraijlnen jiiiet in staat warei straat was be kinda dier betedgiblen inot Menschön ii hb jlP ki dbteiï van rs lde hét fiollenA gè ep p ik en kwiA tcrécht f SEen lulB n ftW den VerbrgzöH et kjnd t Jjhindyiie ord ern tl go y IC l en zevenj g iWs i In iolle pi rt rd ltó het onbehqjDrde pim t Mi ir del Maat Spn vreeseÉk too ilae Bg tillitall n li en nen vrouwen on kiiitdereil p st kliat ii kiTOj n deels o eliind y öp de been Een kloost t dei eerw r paardi t staan breiij onder t paard eli bank en een kinderw doch gelukkig indi doch de rapeder jer Weer lyat verder we overreden De gowon déu worden Urecöt nengeüragen en door den ter hulp gesn lden geneesheer onderzocht P v d Laar e knecht uit hot klooster ontving terstond het H Oliesel en overleed nog in den avond van dienzelfden dag Kort daarna stierf ook het zevenjarig meisje van A y d Heuvel terwyi dd toestand der andere patiënten geen redenen tot gioote bezorgdheid geeft Een Kï jarige bengel te Amsterdam sloegin een woning in een der dwarsstraten vande Haarlemmerstraat zyu moeder zóó heyigmet een steenon waschkom op het hoofd dat de vrouw ter verpleging naar het Gasthuis moest worden vervoerd Baren on voorbggangera verzamelden zich blgkbaar mot minder vriendschappelgke bedoelingen tegen den ruwen knaap voor de woning zoodatde politie krachtig moest optreden om demenigte te verspreiden Hbl In den afgoloopen nacht is in de hofstede van A Meesters in het Bietgoor onder Rozendaal diefstal gepleegd De dieven zgn langs de staldeur binnengekomen hebben in da kamer waar de famine sliep kasten on laden geopend waaruit zg al het goud en zilver benevens een aanzienigk bedrag aan bankpapier hebben ontvreemd en zyn langs de huisdeur vertrokken Meesters had zich eergiateravond omstreeks 9 nnr ter ruste begeven en heeft niets verdachts bemerkt Gisterochtend bg het ontwaken vond hg kasten en laden ledig Te Twello nabg Deventer heeft Zondag een hoogst droevig ongeluk plaats gehad Een 15 jarige knaap uit Zutphen die bg een familie aldaar was gelogeerd had toon hy met eenige andere knapen in een schuur aan het spelen was het ongeluk in een zeis te vallen waardoor hy zoodanig in de buik verwond werd dat hg den volgenden dag is overleden De werkman Verwoerd te Ophensden stond aan den voet van een steenhoop te snappen dat is het opvangen van steenon die bg paren worden afgeworpen Deze steonen moest hy per kruiwagen vervoeren De personen die op den hoop stonden voelden deze wankelen en sprongen bg tyds er af V echter kreeg de gansohe massa op zich De steenen waren nog gloeiend en moesten eerst afgekoeld worden vóór ze konden weggeruimd worden V werd half verbrand en leefde nog even toen men hem onder de massa vandaan gehaald had bg het optillen scheurde het vel van zgn armen In zyn voorhoofd waren twee gaten V was ongehuwd en 12 jaar ond In Het Vaderland van 15 dezer kwam het volgende bericht voor Men schrgft ons uit Alkmaar dat daar do malaria aU het ware epidemisch heerscht en dat bovendien in den laatsten tgd dag aan dag gevallen van ontsteking van den blinden darm voorkomen Er liggen pl m 50 personen in het gasthuis die wegens deze kwaal moeten worden geopereerd Geen dag gai t haast voorby zonder dat er nieuwe slachtoffers bykomen dikwyls wel een viertal in de 24 nren Er wordt intusschen niets gedaan om de oorzaak van deze de algemeene gezondheid bedreigende ramp op te sporen en t kwaadIe keeren Ia het niet plicht van de overheid om een tnderzoek in te stellen Naar aanleiding daarvan schryft een inzonder aan de N Ct l De vraag rgst of zef wanneer het mocht blyken dat de berichtenloverdroven zyu het hier niet in t bgzonder tot den plicht van den Ministor van Oorlog kan gerekend worden te behoorep in dezen als het niet al reeds gedaan is onverwyid oen nauwgezet onderzoek te doen instellenl door een mili talro gen eskundige commissie geassisteerd door speciale bacteriologen naar den toestand van de kazerne der Cadettenschool het daaraan verboAden hospitaal het drinkwater ie afvoerwegen der faedalién uit die gebouwen het omliggohd tatrein met grachten j slooten enz enz i J In den loop dew maand September komen te Alkmaar een M 4 60 tal nieuw benoemde llyjadetten om opg eid jte wordert tot officier J zoowel v or het leger hier te lande als voor dat in olfie overzeesche bezittingen En waar nu bet vSibrafgegaan geneeskundig onderzoek dezer joiwolieden zeer streng en nauwkeurig mag genMmd worden waardoor geen anderen din Aejï gez de jongens voor plaatsing w rd iaugew eztn zullen naartbescheiden maenih J de bloedverwanten zelter mogen t vanwege de rogeering ook het Werk word gesteld om voor Ijn M r jonge menschen zooveel l te flaken voju naraelgk door toe ran daelniatigepiygiëhische maatre 5 op de thans te Alkmaar laria zou eenige mcMedeelingIJ jiii het dijpaftement v i Oorlogomtrent l ezej j angelegeniifeid en de c q genomen 1 te nemeii j aatregelenJ lvoor de betrokkW ouders zA r hoogst aHigenaam zün I 1 zyn = è Stadsnieuws i 80UDA 19 Augustus 1903 Heden middag had do werkman van Dyk op de houtzagerg van den heer Nederhorst aan Stolwgkersluis het ongeluk at zgn hand werd afgezaagd De ongelukkige werd per rgtuig naar het gasthuis overgebracht Naar wg vernemen zal de WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht op Zondag 13 September a a haar jaarlgkschen achietwedstrgd houden Gisterenavond woonden wy de Sste Orgelbespeling door den heer Spaanderman in de GrQote Kerk by met medewerking van Mej Marie Haentjena alt uit Arnhem en den heer Jan Tak viool uit Amaterdam Mej Haentjes zong een viertal liederen waarvan Sei Nur Still van J W Franck het beste was Vooral in de lagere tonen heeft zg een goed gelnid dat bg voortgezette studie zeker tot zgn recht zal komen Alleen de aitapraak was wat ondnidelgk De heer Jan Tak toonde zich een uitnemend violiat al zgne nummers voldeden uitstekend en gaarne hadden wg nog langer naar hem geluisterd Daarvoor brengen wg hem onzen dank maar naast hem ook aan den beer Spaanderman die zich een meester op het orgel toonde zoowel in de begeleiding der verschillende zang en vioolnummers nftiar ook in de nummers voor orgel alleen Bizonder mooi waren no 1 en 6 Met verlangen zien wy daarom de volgende orgelbespeliug tegemoet Nadat in de vorige woek eenigen onzer groenteverkoopers op initiatief van een hunren waren bgeenkomen ten einde de noodzakeiykheid van vereenigen te besproken werd gisteravond in Café Unie een tweede vergadering gehouden waarop de vereeniging Door Eendracht Verbetering werd geconatitntcerd Staande deze vergadering werd een bestuur gekozen de heeren C v d Spelt J Binnendyk H Sliedrecht N J Dgkman Hub Kok A C do Vos en N Ondijk van welke heeren de eerste drie resp als Voorzitter Secretaris en Penningmeïster optraden De voorzitter van het voorloopig comité de heer Kok die de vergadering tot hiertoe geleid had legde den hamer neer waarop de nieuwe praeses zich in hartelijke bewoordingen tot de vergadering richtte belovende met tart en el de belangen der vereeniging personeif en zaken betreffende naar zgn beste vermogen te zullen behartigen Het doel der vereeniging is dwangmiddelen en oneerlgke concurrentie tegen te gaan en vooral fraudes te voorkomen die niet alleen hier maar ook op veilingen in andere plaatsen de zaak der groenteboeren bederven Op de eerstvolgende vergadering zal het reglement worden vastgesteld Nadat de voorzitter de aanwezigen nog had aangespoord nog meer leden aan te werven het aantal bedroeg op t oogenblik 12 sloot de voorzitter de vergadering met dankzegging voor de trouwe opkomst By den Kegelwedstryd personeele baan te Nymegen behaalde de heer N A van der Ree alhier een prijs met 35 punten In den Kampioen wedatryd op de vrge baan behaalde de heer N A van der Ree alhier de 2de prgs met 37 punten Aan de Raadsleden zyn de volgende ingekomen atukken toegezonden Goudn 11 Anguatus 1903 Blykens eene mededeeling van de Gezond heidsCoromissie moet de woning in de Kuiperstraat Wgk K No 85 geacht worden ongeschikt ter bewoning te zgn Het perceel voldoet niet aan de voorschriften vervat in de Bouw en Woningverordeping voor de Gemeente voornamelgk aan die van het Derde Hoofdstuk dier Verordening aan de achterzgde is totale afwezigheid van lic it en lucht de ruimte is onvoldoende een privaat ontbreekt en kan nergens in de woning worden aangebracht evenmin bestaat er gelegenheid tot het verkrygen van drinkwater terwgl eindeiyk de woning zeer ver waarloosjl en in hooge mate vervuild ia Het B mt ook ona voor dat de bedoelde vf oning fivelker vervuilde toestand bovendien een geiviar kan wof den voor de volksgezondheid liet door he aanbrengen van verbe ing99 in bewoonbaren staat kan worden gebrachl zoodit wg U in overweging pioeten geven S n haren opzichte te nemen hot volgende tesluit He Raad der gemeente Gouda Gezien de vfoordracht van Burgemeester en Wetljüuders dd 11 Augustus 1903 No 63 Overi egende dat do woning Wgk K No 85 kadastraal bekend gemeente Gonda in Sectie D l o 378 staande in deKniperstraat ter bewoning ongeschikt is en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht Gelezen het advies van de Gezondheidscommissie dd 21 Juli 1903 No 19B Gezien Art 18 der Woningwet Heeft besloten De bovenbedoelde woning in de Kuiperstraat onbewoonbaar te verklaren met last tot ontruiming daarvan binnen den tyd van ééne maand te rekenen van den dag waarop de tyd tot voorziening zal zyn verstreken of het besluit tot onbewoonbaarverklaring zal zgn gehandhaafd Gouda 11 Augustus 1908 Bij Uw besluit van 2 September 1902 werd de vervulling der betrekking van Bnreelambtenaar bg het Bouw en Woningtoezicht voor den tgd van één jaar aan den Heer W Fetter alhier opgedragen De Heer Inspecteur van het Bouw en Woningtoezicht onder wien hy werkzaam is geweest acht het billyk en wenschelyk dat hem eene aanstelling als bedoeld in Art 9 der Instructie voor den Bureelarabtenaar wordt gegeven zgne gebleken geschiktheid en de gver door hem in het afgeloopen jaar aan den dag gelegd geven hem aanspraak op die aanstelling Ons met het gevoelen van den Inspecteur vereonigendo hebben wg de eer den Heer W Fetter aan U voor te dragen ter benoeming tot Bureelambtenaar voor den tgd van drie jaren Gouda den 13 Augustus 1903 Kil is herhaalde malen gebleken dat het van beide zgden borgden meer nog het van de zgde dar Gouwe inrgden van de Aaltje Baksteeg gevaar oplevert Wg achten bet daarom noodzakelgk dat aan artikel 52 der Algemeene Politieverordening worde toegevoegd het verbod om die steeg te borgden in de richting van de Gouwe naar de Raam Do Algemeene Politieverordening behoeft voorts enkele wyzigingen als gevolg van eerder genomen Raadsbesluiten Hat verbod var het beryden der plantsoenei behoort toch nu in het Regentesseplantsoen feea ryweg is aangelegd niet van toepassing Veiflaard te worden voor een deel van daf plantsoen hetzelfde geldt voor het van Bergen IJzendoornpark In de tweede plaats mag in verband met het blgkbaar welslagen van de genomen proef verwacht worden dat met het houden dor groenteveilingen op de Houtmansgracht zal worden voortgegaan ter voorkoming van mOgelyke moeilgkheden dient in ieder geval artikel 100 eenigszins gewyzigd te worden waarby dan tevens rekening ware te honden met den wensch of de opvatting der belanghebbenden om onder do te veilen groenten ook te Urstaan aardappelen en boomvruchten dodr de tuinders veelal met de eigenlgke groenten gekweekt en aangevoerd Met het oog op een tot Burgemeester en Wethouders door de Vereeniging tot behartiging der belangen van W nkeliers gericht verzoek verdient het eindeiyt aanbeveling in het zalfde artikel 100 vior de marktkramen eene wyder omschreven ruimte aan te wyzen Naar aanleiding van een pn ander ontwierpen wg de hierbg den Ekad ter vaatstelling aangeboden Verordening tot wijziging der Algemafne Politio Verordaning De Commissie voor de Strafverordeningen R L MARTENS Voorzitter VERORDENING tot wgzigiJg der Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gouda EENIG ARTIKEL In de Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gouda vastges eid den 1 September 1896 en afgekondigd den 21en dier maand worden de volgende yzigmgen gebracht a in artikel 16 wordt de tweede alinea gelezen als volgt Dit verbod is niet van toepassing op de rgwegen in het Van Bergen IJzen doornpark op de Manege met hare toe gangen en op het Eegentesseplantsoen van de woning Wgk N No 321 tot aan den Kleiweg en van het pakhuis Wgk C No 98 tot aan de Gouwe 4 aan artikel 52 wordt toegevoegd een tweede lid luidende Het is verboden de Aafltje Baksteeg te beryden in de richting van de Gouwe naar de Raam c in artikel 100 worden de onderdeden 2 8 11 en 12 gewyzigd en gelezen als volgt 2 voor vruchten op het marktplein ten Oosten van het Raadhuis aan het Nieuwe Voerstal en op de Houtranna gracht 8 voor groenten op de Naaierstraat en op de Houtmanagracht 11 voor andere uitstallingen van koopraanswaren op het marktplein ten Oosten ten Zuiden en ten Zuidwesten van het Raadhuis 12 voor aardappelen op hetVeeratal op de Houtmanagracht en op de Vesten het Bolwerk bg da Potterspoort HMaTBEOHT Zaterdag 1 1 werd het uitvoerend Comité van Concordia alhier door het vriendelgk aanbod van de muziekvereeniging Apollo van Schoonhoven in de gelegenheid gesteld aan Haastrechts ingezetenen een volksconcert aan te bieden De muziekvereeniging Apollo heeft dan ook aan ons een genotvollen avond bezorgd een avond die bg ons een dankbare herinnering heeft achtergelaten Wg stemmen dan ook geheel in met de woorden aan het eind van den avond door den Edel Achtb heer Burgemeester Mr A E Schouten aan Apollo toegesproken dat t deze vereeniging met haar directeur steeds wél moge gaan en roepen haar een spoedig tot weerziens toe Stolwijk Verleden week had de metselaar F van D het ongeluk door het breken eener lot van een steiger te vallen Met de linkerzgde kwam hg op een balk terecht en bezeerde zich inwendig zoodanig dat men den geneesheer te hulp moest roepen Daaga te voren was een jongen door de gladheid van dienzelfden ateiger afgegleden maar deze kwam gelukkig in het water terecht zoodat dit ongeval met een nat pak afiiep Een ongeval dat achromolyke gevolgen had kunnen hebben had Donderdag jl op den Gonwweg plaats Daar schrikte oen hit gespannen voor een wagentje waarin een zevental personen gezeten waren voor een tas staonen daar benoodigd voor het maken van een klinkerpad In een omzien zat alles in den Gonwvliet die daar vry diep is Gelukkig waren tal van helpers in de nabgheid en met vereende krachten ondernam men het reddingswerk dat met groote moeite gepaard ging te meer doordien zich onder de drenkelingen een oude vrouw en een klein kind bevonden Toch liep alias boven verwachting af alles werd behouden op het droge gebracht zelfs de hit waarvan eerst niet veel meer dan een atnkje van den kop te zien was In enkele nabgzgnde woningen werden de personen die zulke gevaarvolle ooganblikken hadden doorleefd van droge kleeren voorzien en konden g zich van den schrik herstellen Rechtzaken Voor de Rotterdamsche rechtbank stond gisteren terecht een gewezen boekhouderredacteur van het weekblad Handelsbelangen van het informatiebureau der firma P V d Graaff Co aan de Wijuhaven te Rotterdam beschuldigd van het zich wederrechtelyk toeêigenen van twee geldsommen van f 800 en f 2100 in den loop der jaren 1901 2 In December 1898 was bekl in dienst gekomen op een salaris van f 125 per maand en was hy vroeger ook belast met de administratie Hg bakende bg tuaachenpoozen geld uit de kaa te hebben genomen togen overlegging van bons Den 20en October 1902 werd ontdekt dat er fouten waren in de boeken terwgl de bons ontbraken Bekl bekende dat hg op een oogenhlik f 780 uit de kas had genomen Hjj verwachtte evenwel geld nit Indië in verband met een erfenia Bekl kreeg het geld in handen met behulp van twee andere jeugdige kantoorbedienden die de kleine kas onder hun beheer hadden Hg wiat niet waar de bons gebleven waren 9 Getuigen werden in deze zaak gehoord Verdediger is mr Limbarg Deze zaak nam da geheele zitting in beslag Prijs verminderin g van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Velephoou Mo 31 lil Beurs van Amsterdam 18 AUG Vrkrs Slutkri üfsDMlinD C rt Nod W 8 SVi 80V iito di o dllc S Vl dilo dito dito 8 Vi Hosaix Uhl Goudl 18Sl 8 4 Italib lusohrgTtDgl86S 81 5 IV OoBTIS 01 1 m p pior 1888 8 8S dito in silver 1888 t IV 81 i FOBTUSAL Obl mot ooupOD 8 dito ticket 8 V Ru LAND Obl Binneiil 18114 4 dito Oeooni 1880 4 m dito hij Roths 1889 4 V dito bij Hopt 18811 10 4 dito in goud leen 1883 8 ilito ililo dito 1884 6 SpillJl Porpot lohuld 1881 4 87V TmKBiJ Gepr Conv loen 1890 4 88 m Reo leening leiie D V Oec leeiiin aerieC SoiD ArBKp y oWg 18 6 104V UBiloo Ob i lit Sok 1890 t = S55=H = De nogf voorhanden MANTELS COSTUMES Elousen en Eokken worden fot SPOTPRIJZEN opgeruimd D 8AII180M AÜVKRTEIMIEI Oproeping van belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie ZUIDHOLLAND roepen by deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten te verschyhen in de openbare vergadering van hun College welke zal gehouden worden in het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voor t alhier of Maandag den 24 Aagus1903 des namiddags te iV ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake hot adres van de Heeren K JONKHEID D BREMMER JzN H JONGENBUBGEB P RUPKE en J vis BERGEN leden van den Raad der gemeente Waddinxeeen houdende bezwaren tegen de niet toelating van den Heer H BLANKEN als lid van dien Raad a GBAVBNBiGE 18 Augustus 1903 De Gedeputeerde Staten voornoemd PAÏIJN Voorzitter F TAVENRAAT Griffier Zenuw en Maagrlijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na Ontvangst van adres per briefkaart or Jt d t boekje iranco per post toegezonden door BLOKFOBLS Boekb Zaltlmmmel