Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1903

Hotel DE ROMEIN Gouda No 9189 Vrijdag 21 Augustus 1903 43ste Jaargang fiOMCHE COIRANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletooii tlo 89 Dê Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco perpost ƒ 1 70 I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teleroon N S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat 8ruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur dep midd Van heden af FissIÜuiler s Pilsner üiqiieli ingevolge Art 38 We th m Kooph Biykeiis acte den 4n Angaatns 1903 ten overstaan van NIC TREURNIET NotarLn resideerende te Moordrecht verleden iieene Naamlooze Vennoutscbap opgericht onder den naam van ÏÏOLLANDIA stoom Meubelfabriek yeoestliid te WAUDINXVEJsy De acte in haar geheel is met het besluit der Koninkiyice bewilliging onder vülgnr 513 geplaatst in do Nederlandsche StaatR courant van Zondag IC eu Maandag 17 Augustus 1903 Nr 1 1 l K ÜOOpT 160 stnks zware EIKEN BERÖROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een partij dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een partij LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stnks gezaagde 3 1 en 5 daimscbe EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brng en Heiningpalen 5000 Btnka EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrucht boomen tegen den prjs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOOKLEGÖEBS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN en EÜONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT AIUb wordt naar verkiezing ter bestemder pUiaiee geUverd Alles tegen echerp concurreerende prijzen en zee maanden crediet bij den hontfaandelaar JOH DAUEN te Cothen Zander Instituut Fluweeleii Singel K 724 GOl Dilt Oeneesh Dr J H BAKKER NIEM KLIER j Directr D vak DUITREN B hand vunruggegr verkronuntngen ingevallen borHt x en o beenen en aniereUchaammUvorm algem xwakte eonsttiintle npteren genr giekten rhetimattêche aandoeningen vertituiklngen enz enz OPjk i oiKi OU DE f SCHIEDAMMER GEUEVER Merk Vorkrijgbftar b i M PEETERS Jz i tï B A li bevü i eolitheid ib cachet en kuVk steeda voorEÏea van den naam lor Firm P HOPPB NIGHTCAP Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Iteelaandoening binnen den koitst mogolijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en werelrlberoeinde Superior DruivenBorst lionig Extract in E L I H T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM rio H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF S Co Westhaven 198 fiourfn A LATMXSXEÏN Kleiweir E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal U 12Ü te fi o a A liOIJMAN Moordrecht PINK8K Niewcerkerkad IJtel A N van ZESSEN Sc won ioMn J Til TOKKEN Bosknov B nunnL Pn f OK Oudewater K vandrb A riol T 7 M vnfllhJ Z rf STAK TTarfAV Wed A HOLS Waddmqmeen M KOLKMAN Waddtmngeen P A uk GROOT Oudewater 1 DB JONOH Oudeu ate r J P KASTELEIN Pokhroekerdam O BIKKER te Bemchop nmrwfWfm j é XtrJrór êu i i wwrpFnwwiii PRAEPARATEN VAN éM O ui n S l rOCh C tmohHge en veraterlcendt K W A Wy N tegen iwakte r M c m tfA l JVil V joowel bi kinderen ali volwauenen gebrek aar eetluat alechte Bp arerttrlng zenuwhoofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hu c gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m liet bijtuiuler tegen Bloedgebrek Bledcnioht kwalen Tan KrltlachaD leaftud t az Verkrijgbaar m flacons a ƒ 1 90 en 1 p3 rpl f £ j TO faaam vorstetkend aangenaam van naak voor Iftgelijksdieeb nBi V vooral voor kinderen zwakken enklteraclitige geBtcllen leer aan tebe velen Als leneaskrachtlge drank bij atoormasen k r spijsverteringsorganen en diarrhé o k voorroigelinggp en kleine kinderen Pni per bnw a S l gr 1 70 a H Kgr O BO H Kgr O BO ChBmiach Möll ciMlf r Speciaal voor KinderTOeding in bussen A W Kfir O OO ulvere ITlClKalWlVCi J y q sq h Kgr ƒ 0 88 Acftlttia f iofai P ffl rt Het rocken ener IiaUe Ctpuwte b voldoende t bestni i J l ia ttWIl ding van de hevigste aanvaUen vw Asthma etc In doosje t f 0 80 en 0 6Ó Tamarinde Ronhorm fruit PUROATIEF ieEenV rtopplng Aam M grame Congertiea etc voortJ ook alslaxans voor kiaderen bewijzen k Tamarinde Bonbons vmn KRAEPFI IEN A IlOLMbeltngnjkie diemten éuu de wm voor W kmd begeerlijk en ili sranaW aangenaam i Priji pn dootje ƒ O tK en ƒ 0 60 ültnïilL i l ÏIC tlll C alserriMn erkend tls het BB8TE liulstniddd ctaillICO j Hoggt Verkoudheid en Keelpyn het een sUjnwplosBend en versachtend middel by ultnemendhekl uiteliutend m □ fteschjes verkrijgl ar Prijs 0 30 per flesclije JJfl Pmfpartih atiquviten tfma op th naam nt ktutdteeluning en fan KSAEPELIEH ft HOLH te ZclM m ttm t KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Uy j ttJbrf fftamr da meet e ADYEETENTIEN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteiitie Burcau van A BUINKMAN ZOON Openbare Verkooping te GOUDA op MAAND VG 21 SEPTEMBER 1903 des morgens te elf uren in het Kolflelmis HAKMONIJE aan de Markt ten overhtaan van don Nojaris O C t t KT JIJN DROOGLEEVER van Ehi op goeden stand gelegen iliuden No 1 goed ondcrb KOFFiKllllS waiiriii ook WOONHUIS WONINü Gonda Wjik bjj de week t i en bo Nes 2 en naast clkanJi achter de de Gouwe hunrd bij de voor 1 90 f 3 30 en I No8 i en T ipperij wordl iiilgcoelenil met atzonderljjko BOVENden Kleiweg te cj ERF aan E Nüs 54 en 54a Veihnord tot 1 Mei 1904 beneden voor ivien voor t 2 50 3 Twee goed onderhouden M innde HUIZEN en ERVEN Vischmarkt te Gouda dicht bij fijk I No 105 en 16G Ver week en wel I 165 beneden 1 boven voor I 1 40 Samen 1 16 voor J 2 10 5 Twee naast elkander ge legen KOETSHUIZEN met Paai denstalling en ERF met GROND in de Vrouwensteeg te Gouda wLk H Nos 244 en 244a Tt aanvaarden 1 November 1903 Nos C en 7 in de Aaltje Nos Twee HUIZEN en ERVEN aksteeg te Gouda Vfijk C 191 194 Verhuurd bg de week 191 bonedjsn voor f 1 20 en boven voor Samec i 2 0 en No 194 voor No J 1 10 1 1 30 No 8 Een HUIS ERF en GROND in de Lemdulsteea te Gouda VVjjk M No 202 Terstond te aaivjiarden En Nos 9 fcn 10 Twee HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat te Gonda W k RR Nos 7 en 8 Verhuurd bj de week No 7 voor 1 1 50 en No 8 voor f 1 75 De perceelen zijn de 3 laatste werkdagen v6ór den verkocpdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot U uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria Gonda FORTÜIJN DROOGLEEVER te EENISDI OTVANTBEE Heil wonlt ver oclil op t MëKK telenen UIT Hirr MA 01ZIJN tan VI IUVKNSWAAYZO E OC RINCHEM Detee ÏHEEEN worden afgeleverd in yerzegelde pakjes vau ut tioee en een half en een Ned ona met JTermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Meriri volgens de Wet gedeponeerd Zicli tot de nitvoeritii van ge erde orders aanbevelende I 1 G BUL voorbeln J BREEBAART Lz Thi rrj i Wondirbaliw ïq do gehoele frereld bekeatt ea Koroemtl Onovartroffeo middel t gen alle Korst L o n f L e r e r Maagziekten enz lavendig I zoowel als ook uitwendig in bijna iille ziektegevRllen met goed evolg aap te wenden Prfjs per Hmou J j per post 1 Z 15 TUniy s WoAdirnlf bezit oen alanog oagekeude geneaakraclit fln heikama working Maakt meeatal elite pynlyke en gevaarvolle oporatie geheel overbodig Met leze zalf werd een 4 Jaar tfud vooroni eneeslllk rehonden beenicezwel en onlftngs eon bijna 23 jaar kankeriyden ipenezeB Brengt geaezmg en verzachting der pijnen by wonden ontetekingen onz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centr af l 9pot voor Nederland Apotheker HENRI SANDERS Rokin 8 AmBterdam Wur geendepAt ii bestelle men direct un die Sebutusapothek des A THIBKRY in Pregradi bel Rohitaoh Oeiternioli Gelieve proipeotaB te ontbieden by bot Centr l Depdt Stnder Rokm S Anuterdam Gonda Druk van A BRINKMAN Zk Bulteolandsch Overzicht De bericbten omtrent den opstand in Macedonië worden met den dag ernstiger Het schijnt wel of de Nette Ireie Presse geiyk heeft en do bonding van Basland een zeer aaninoedigenden invloed lieeft op de opstandelingen Volgens de jongste berichten is thans ook in het vilayet Adrianopel de opstand nitgebroken en nam elfs een bende opstandeling een afdeeling Tnrksche troepen 60 man sterk dicht bg de Bnlgaarsche grens gevangen Wat aal Tarkjje doen om deze uitbreiding van den opstand tegen te gaan De tot nog toe gevolgde strijdwöze maakt den toestand eer erger dan beter Door bet verbranden van dorpen en voorraden het naar de gevangenis sleepen van geestelijken en onderwijzers het mishandelen van vronwen en kinderen en andere heldendaden van de Tnrksche troepen worden de Macedoniers steeds meer geprikkeld tot verzet Telkens siniten zich moer mannen bjj de commando s aan en de Komitadji s zijn daardoor in staat steeds brntaler op te treden De Vali van Salonika deelde aan de Enropeesche consuls mede dat de laatste Turksche troepen uit de Enropeesche provincies gemobiliseerd zijn maar dat ook deze mobilisatie geen resultaten zal hebben wanneer de vervolging der revolutionaire benden op dezelfde stelsellooze wjize als tot nog toe wordt voortgezet de eenheid in het commando over de troepen geheel ontbreekt en elke militaire actie van uit Yildiz Kiosk wordt tegengewerkt De vali van Salonika noemde het een bijna onherstelbare font dat in Monastir een provincie die volkomen in opstand is een burger tot vali werd benoemd Gaat het zoo voort dan zal ten slotte een interventie der Enropeesche mogendheden onvermgdelijk zijn De senaat van Columbia heeft gemeend de Panamaovereenkomst met de Vereenigde Staten niet te kunnen aannemen Klaarblijkelijk wil dit Colnmbiaansche wetgevende lichaam pogen wat meer geld dan de tien miilioen dollars in de overeenkomst aangeboden van de Vereenigde Staten te verkrijgen Het plan van de Vereenigde Staten om het groote werk door De Lesseps begonnen te voleindigen is hierdoor voorloopig weder van de baan Na langdurige onderhandelingen en met groote moeite was het ontwerp dezer overeenkomst in den zomer van 1902 door de wetgevende macht in de Vereenigde Staten FEVILLETOX DISCRETIE 38 Ja nu valt mij een blinddoek van de oogen die kleiDC schermutselingen deze verklaringen waren iWaren het begin eener edele sterke liefde Kide zij warm Ik dacht veeleer dat gij den professor haatte Van haat tot lielde is vaak slechts één stap De graaf bedekte een oogenblik de oogen als peinsde hij over iets toen zeide hy plotseUng iMaar de bnef de veelbelovende brief Wat had die te beduiden iVerteerd door wroeging en berouw tot de erkentenis gekomen zijnde dat ik nu en nooit de uwe kon worden schreef ik nog laat in den nacht de weinige regels Ik wenschte u zonder getuigen te spreken omdat bet mij een onnoemelijk leed berokkende u dien ik zoo hoogschat aan zulk een rampzalig misverstand te zien prijsgegeven Indien ik mij daarbij te warm en niet goed uitgedrukt heb dan vraag ik u duizendmaal om vergeving Ja ja ik heb mij vergist 1 sprak hij vastberaden n mq de schuld 1 Xk wil echter niet goedgekeurd Aan de Franschefenaalmaat schappij waren voor hare rechten de reeds gemaakte werken en de overige bezittingen 40 millioen dollars gegeven De moeilijkheden door Engeland gemaakt werden weggenomen door het tnsschen minister Hay en lord Pauncefote gesloten verdrag waarbij alleen aan de Vereenigde Staten het recht werd toegekend om een kanaal door den Isthmus aan te leggen Engeland kreeg daarbij de toezegging dat de nieuwe scheepvaartweg voor alle zeevarende natiën in vredestyd onder dezelfde voorwaarden zou openstaan De zaak was daardoor in zooverre geregeld dat alleen nog maar de toestemming van de Republiek Colnmbia noodig was Door de Regeering der Vereenigde Staten werd met den gezant van Columbia een overeenkomst opgemaakt waarbij Columbia tegen betaling van 10 millioen dollars het recht om het kanaal aan te leggen mitsgaders den noodigen grond aan de Vereenigde Staten afstond Die overeenkomst werd na een langdurige obstroctie van de ziide der Morgan club door het Congres te Washington goedgekeurd doch de Senaat te Bogota heeft haar thans verworpen Chamberlain begrijpende dat h j met zijn protectie plannen zeer hoog spel speelt en de kansen groot z jn dat hij bij algemeene verkiezingen in Engeland eti Schotland de nederlaag zou lijdenï heeft wel niet persoonlijk maar dan toch door de spreekbuis van de unionistische Irish Times een beroep gedaan op de Ieren zoowel nationalisten als unionisten om eens mede te onderzoeken of zgn plannen niet voor Ierland bevorderlijk zouden zijn Het blad voegde er bg dat het goed zou wezen Chamberlain uit te noodigen zgn plannen ook voor de Ieren te komen uiteenzetten De qnaestie is en de Irish Timis maakt er geen geheim van dat de Chamberlainman nen gaarne de nationalisten bij de tarievenqnaestie aan hun zijde zouden willen zien staati Met 103 lerscbe leden aan zgn 7ijde zon de koloniale secretaris voor geen antiprotectionistische meerderheid in Engeland Schotland en Wales behoeven te vreezen De nationalistische persorganen toonen zich echter tot dusver niet genegen op de lokstem der Irish Times in te gaan Niet omdat de Ieren in hun hart zoo voor den vrpandel itjn maar omdat ziJ Chamberlain s persoon niet vertrouwen De Freeman s Journal herinnert er aan dat toen Gladstone s Home Rnle bill in behandeling kwam Chamberlain zich op een onschuldige uitlating van Par verhelen gravin dat ik mijn helste wenschen hiermee grafwaarts draag t Toch niet lieve vriend met deze droeve taal verstoort gij mijn schoon geluk Neem aan dat gravin Sternskjöld u nooit door het lot beschoren was en laat mij de gelukkijje zorg u door een door mij voor u gekozen bruid ruimschoots schadeloos te stellen Ik s naar ik vrees u niet kunnen vergeten Dat moogt gij ook niet bij den Almachtigen God riep de jonge vrouw hartelijk Integendeel ik verzoek u dringend voortaan te zijn en te blijven de weldoener en beschermer van mij en mijn gade dat gij nooit verleert bij Eleonora Nermann u even goed te huis te gevoelen ah eenmaal bij Eleonora Sternkjold Mag ik dit hopen Excellentie V Ontroerd drukte Rechberg rijne lippen op de aangeboden kleine hand Het zij zoo ik geet mij over op genade of ongenade Aanvaard m n beste gelukweoschen gravin gij zijt in waarheid de edelste uwer kunne En ook u feliciteer ik van harte beste Normann wendde hij zich vriendelijk tot den oaderbij tredenden protesaor Gij hebt een voorbeeldelooa geluk gehad Normann beantwoordde den handdruk warm Gij hebt mij altijd gerangschikt Excellentie onder de troetelkinderen van godin Fortuna mag ik hier de hoop uitspreken dat gij dit uur op rekening mijner persoonlijke hoedanigheden zult stellen Geen zorg I Wel is m n natuurlijke geaardheid ietwat atgUDStigj maar met uwb geiykeu profes nell al zon een lersoh parlement beter in staat zju de belangen der lersche industrie te behartigen dan een Britsch het zou kunnen wierp om het over heel Engeland te gillen dat men het protectionisme Ierland wilde binnensmokkelen en dat de beteekenis van Home Rule zou wezen het bevoorrechten van lersche goederen boven Engelsche Met zulke uitlatingen op zijn geweten zoo vervolgt Freeman s Journal moet Chamberlain begrijpen dat een bezoek aan Ierland met het doel over deze qnaestie te spreken op een fiasco zou nitloopen Ten opzichte dezer Chamberlain quaestie zal de nationalistische partij on zullen de nationalisten hnn eigen weggaan Chamberlaiii s voorstellen zgn van ingrgpend belang voor Ierland even zoo goed als voor Engeland De Irish Times zal bevinden dat delersche leiders de oogen veel te wijd open hebben om toe te laten dat een man zoo slim als Chamberlain dit land zou gebruiken zg het ook indirect in het wanhopige spel dat hg op het oogenblik voor eigen rekening speelt De eveneens nationalistische Evening Telegraph slaat eenzelfden toon aan en zegt dat met het individueele inzicht van de lersche partg ten aanüien van de voordeden ofnadeelen van het protectionisme te dezen geen rekening behoeft te worden gehouden de parti izal de verdeeldheid tusschen de Engelsche partgen geSruiken als een hefboom om de eigen doeleinden te bevorderen Gistermorgen ia te Brussel opgericht een Bond van vereenigingen voor de uitbreiding en de verdediging van de Belgische belangen in het buitenland Deze bond is opgericht tengevolge van de Engelsche aanvallen tegen den Onathankelijken Congostiat Talrijke vereenigingen hebben hare instemming betuigd Er zijn reeds 25000 leden toegetreden De propaganda veldtocht zal door middel van lezingen meetings en brochures worden begonnen De gezanten van Oostenrgk en Rusland hebben de Porto gevraagd den inspecteurgeneraal Hilmi Facba een berisping toe te dienen over zgn gedrag jegens de Oostenrijksche en Russische consuls in Macedonië De gezanten eischen dat de Porto hun van die berisping mededeeling zal doen De Turksche Regeering zal officieel antwoorden Berichten uit particuliere bron bevestigen het bericht van de bezetting van ütchove in het vilajet Monastir door 6000 opstandelingen Nog 3000 opstandelingen bevinden sor moet men eenigzina behoedzaam te werk gaan Ik wenschte met uw welnemen gravin nog éénmaal helaas voor de laatste keer mijne vroegere betrekkingen tot uw huis te rechtvaardigen Mag ik om uwen arm verzoeken Blozend legde de jonge vrouw haar vollen blanken arm in de zijne Rechberg de bedreven wereldman had reeds lang ledpre droeve opwelling onder de hartelijke ironie van een ouden vnend verborgen Hij bracht he paar midden in de schitterende zaal zoodat het volle licht der kroon op Eleonora s blonde haar viel waarna hij met krachtige stem riep Geachte aanwezigen Ternauwernood hebben wij een lieltallig bruidspaar de hartelijkste gelukweoschen aangeboden ol een Itde en niet minr der heugelijke gebeurtenis vereischt ons aller onverdeelde belangstelling Gij zult omtrent de ontcijfering van dit raadsel in hooge mate verbaasd staan en slechts mijn beproefde en veeljarige Triendschap geeft mij het recht de heraut van dit verrassend nieuws te worden Gravin Eleonora Sternskjöld onze aanvalHge gastvrouw heeft zich zooeven met Professor Walter Normann verloofd Zij leven Donderend en oorverdoovend klonken de bravokreeten door de ruime zaal Eleonora had den graat sprakeloos de handg reikt en toen in Walters arm haar natuurlijke toevlucht gezocht als ontbrak haar de kracht zooveel vreugde alleen te dragen Nadat de storm der eerste huldebetuiging n enigermate bedaard was naderde de opperhof eestercB den ceremoniemeester en leide klaar zich in de bergen Vrouwen en kinderen zgn vermoord daar de krijgsraad aan geen enkelen Turk geuaire schenkt De met zooveel belangstelling verbeide proefneming omtrent de waarde van de pantserbescherming van Frankrijk nieuwe oorlogsschepen heeft Dinsdag plaats gehad De minister van marine de heer Pelletan woonde aan boord van de Soffren do schietproeven bij Om 10 uur des ochtends werd van de Massena het eerste schot gelost op de proefschijf voor het lie Longue Nog een tweede schot werd in dezelfde richting gevuurd en eerst het derde schot werd gericht op den gevechtstoren van de Suffren Het projectiel trof de pantserplaat en sprong daar uiteen De Matin vernam dat de toren den schok uitstekend heeft doorstaan Oqk een tweede schot in den namiddag gelost had hetzelfde gevolg het projectiel werd op de paniserplaat verbriizeld Na de rroefneming stoomde de Suffren naar de haven en daarbij bleek dat ze even gemakkelijk kon manoeuvreeren als voor de beschieting Rest nu nog te onderzoeken of ook de gevechtstoren na de doorgestane schokken nog behoorlijk kan manoeuvreeren Dit onderzoek zou gisteren aanvangen De graaf De la Salie de Bochemaure is door Fins X in particuliere audiëntie ontvangen De graat gaf als zjjn meening te kennen dat het Concordaat ofschoon geen ideale overeenkomst verre de voorkeur verdien boven den stand van zaken die uit de opzegging er van zou voortvloeien De Paus zeide deze meening te deelen en noemde het Concordaat een wgze daad in de gegeven omstandigheid de beste zoowel voor de Kerk als voor de Fransche regeering Verscheiden Engelsche bladen deelen een telegram uit Rome mee meldende dat de nienwe Paus het voornemen heeft te kennen gegeven bet Anglo gaksisch element in het H College te versterken Men gelooft dat de Paus den nieuwen aartsbisschop van Westminster onmiddellgk na zgn benoeming het purper zal verleonen en verder een Ier een Canadees en een tweeden Amerikaan zal benoemen Als bewgs van de vergevingsgezindheid des Pausen meldt een Frnnsch blad dat de Paus prins Lancelotti eigenaar van het intransigeante katholieke blad Voce della Verita heeft ontvangen en van dezen meer matiging in de polemiek met zijn liberale confraters in Italië heeft geëischt De verklaring van het offlciense Frera blijkelijk verontwaardigd Gij zijt mtj een mooie vriend graaf Hoe kondet gij zulk eener oude vriendin zoo iets aandoen Ge weet de geheele geschiedenis en rept er geen syllabe van Vermanend bracht Rechberg de wijsvinger aan de lippen en antwoordde zacht Kust Excellentie 13 de eerste burgerplicht maar de eerste plicht van een ware hoveling Is discretie