Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1903

o 9193 Woensdag 36 Augustus 1903 4i3ste Jaargang mmm mum IMeiiWS en Advertentwhlad voor Gouda en Omstreken Eiken avond versch vat Telefoon IVo H9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN I elefoon S i ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Nieuwste systeem van afkoeling en geheel Duitsche manier van tappen Heinekens Gerste All SBËST nilüG Op WOENSDAÖ 2 SEPTEMBER 1903 des vooriiiiddags ten 11 nre zal door den Heer A M00N8 Az te Gouda ten hnize van den Heer J van DIJK Café Tramzicht worden aanbesteed Het maken vap een Bouwmanswoning Schuur en Hooi berg aan de Oude Gouwe te Gouda Bestek en ïeekcning zvjn verkrijgbaar ad f 1 50 bjl den ondergeteekeilde Aanwijzing op het terrein ZATERDAG 29 AUGUSTUS a s des voorraiddags ten U we L L VAN DORST GüUllA TE KOOP 150 stnks zware EIKEN BEE6R0EDEN in alle afmetingen en zwaarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen thans gevelde boomen Een parts LICHTE BEE6R0EDEN voor den prSs van zeven tot tien golden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstnkken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stnks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 dnimsche EIKEN DEELEN Een groote partS EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTüKKEN 2000 stnks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Bmg en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den ptijs van 12 et perstuk STEEN en PANOVENHOUT 8P00RLEGGËES BALKEN HEIPALEN HEININGBEKKEN enz IEPEN en BEÜKENPLATËN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stuks BÜONESTAKEN Groote hoeveelheid EEWÏEN en BOONENEIJS 50000 bossen KRIBHOUT AUe wordt oor verhUdmj ter bettemder plaaUe geleverd Alles tegen tcherp mnmrreerende prijzen en zei vimnden crediet bij den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen niiny i Woaderbalitn in do gohoele woroltl bokünd on gorocmil Onovortroifen middol tegen allo Horst l o n l e ï e r Maagziekten eni Inwondif zoowel als ook uitwe i lig in bijna ulle zioktogevoUon mol good geïolg aan te wonden l rU per lacOB 1 J per P l ThiKty s Wottdsnalf bezit oen aUnog o n g o k u n d o g o n o k r n o h t on hoilzamo werking Maakt meoaUl elke pgnljke a gevaarvolle operatie geheel overbodig Met dozoialf werd oen ♦ r ood voor ongeneesUlk rehoudeii beengezwel en onlangs oon bgna aa laar kankerlUden genezen Brengt genezing en vorzachting der pijnori hij wondon ontatekingon enz van allerlei aard PrUs per pot f 150 per post f 1 60 Oontraal Dopól voor Nederland ApotUeksr IIEBiKI SASUEKS Bokii 8 Am terilam Wm im depot il be Wl men dmcl un dit l iiMm I th ki d A THliiRUÏ iu Presrad tal R hitiok O Geliew prap itoi t 0Btbi Jm bij l t Catrial IMt d Kokin 8 Amiterdam jil Hal tieate onaohadelykaO en f i makkelykate poetamiddel voor Heereo I n vooral dames en KlnderachoanwMk I la de Appreluur van C M MUIlar 1 Ct w V lrlla Beutli Str 14 Men letteeoed m op naam en fabriekamerk VMrnUat tySw il i IÏÏ aaniaen eii au rul M lr w terfcuaea AreH ECHT Munchener Löwenbrau ALLEEN EN UITSLUITEND VERKRIJGBAAR IN HET Nette en ruime ltfskoud LOCALITEim Prompte bediening Aanbevelend HII IM MIHUHIIIIIIHISIlllMll v J lifflB Extra fijn Pilsner Duur Oeneeah nlgenwen Runbcvulün Met £ ereDlpJom en Goud Bekrooncle PRAEPARATEN VAN iiTi wi iwnw wiwwrwpmfPiB k Uina arill lIC TOiwel bil kiwierm 1 lolwaoenen gebrek aar eeUuat slechte oll veHerlne ennwhooMplln ter versterkine na iiekte of kraambed koor e h re gevoleen ÓuiNAtAROCHEVERRUGINEUX bet bijKmder tegen Bloedgebrek Bladtnioht kwalen Tan KrltlaOlMn leamid en Verk ieba r m flacon t LBO en L Pilral ar ar VD l aam verat kend aangenaamviuism nk voord seli scli6eb alt C iVC l V WaW yooral voor kinderen zwakken en klieracbtige geatellen aeer aan te bev len Al eeneeakrachtle e drank bi itoomieaen Aa spljeverterlngaorganen en dlarrhiè ooli I igdb tnliein kinderen Pn per bn a H Kgr ƒ 1 70 M Kgr o DO i X Kgr O BO Caemlsch Ma1l C lSlr r Snadaal voor Kindervoeding in bnöen i ü Kgr 0 90 aulvere ITlCiK UlKCr ƒ q sq Kgr ƒ 0 26 te Ao4lamA r i 4 1 1 Hetrookeneener halve Cigarette is voldoende terbestrij Aainniai V l atl C ttCtl jin van de hevigste aanvaUen van Asthma etc ïo Jooije t Ó 80 en jb tA Tarrsoa sBirla RnnhrtnC FRUIT PUROATIEF tegen Ver topplng Aani I alTlarinUC DUIIUUIia i rien MlBraln Congestieactc vo look lslaian9 voor HaJcren bewllim de Tamarinde Bontons van KRAEPKLIEN S HOLM belanfnjke diensten daar de vorm voor IM kind bageorUjk a de nmk aangenaam is Piij par domj ƒ O OO en 0 60 CalmSak PilC illfaC algemeen erkend als het BESTE hoisnuddel jai miaKrdaUIICa J Hoest Verkoudheid en Keelpljn het bi j een slljmoplossenj ea verzachtend mMdel bij uitnemendheid uibjuibjnd in Hf O asclije voktijglmar Prijs O ÏO per fleschje W fabriekmark Apvi fiJt rf n liropMm EüAkil KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Geen Kinkhoest Geen Influenza Koninklijke Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogeljjken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevluclit tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borst lionigExtract ut E L I A 1 T H E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SGHAIK C DEN HAAG Holleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVP Jb Co Westhaven 198 Sonrfa 4 i Tj STiSriV Kleiweg E 100 Goxida E H VAN MILD Veerstal B 126 te ffoudo A BOUMAN oorrfrecAf PINKSE m u erkerkad IJeel A N van ZESSEN SoAoon io J Th TORKKN £ o ioop B WIJK hdeaaler A SCHEER Haaelreeht P W v EDE Oudevmter K viK dee HEMDEN te Reeuaijk P v D SPEK Moereapelh D v d STAB Waddingmeen Wed A HOLST Waddingtveen M KOLKMAN Waddmingeen P A uu GROOT Oudewater DB JONGH Oi feimit r J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benidwp ADVEETENTIM ia alle Couranten worden aangenomen door het Adv erteutie Bureaii van A BKIt lKMiN ZOON Zander Instituut Fluweeleu Sing el R 724 QOUDA Geneosh Dr 1 H BAKKEKNIEMELIEE Dircctr D vak DUtlREN lieliand vanr f e r verkrommingen Infievnllen burnt x en o beenen en miereltehaammi iKorm algem wakte r onatli ntie spieren genr xlekten rhett nmtlHChe aandoeningen verHtuiklngen enz enz Wie zeker oju a dn Echtp EilK42l Ctt€ 0 te ontvangen tesameügesteld en na vela pimtnemiogen in den handel gekomen oude den naam dee aitrinders Dr Miohaelis vervaardigd p d best machines ia het wereldbemnid étabbÜBsement van Clebrs SËoUwarck ts Keulen iltcha J pT121eftaeIH Cikel eacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao a met melk gekookt eene ungename gezande drank voor dageiijksch gebruik een i 2 theelepeb van t pooder voor een kop Chocolat AJs geneeskrachtige drank bij geval van dtarrhee sleuhta met water t gebruiken Verkrijgbaar bij do voonuuutB H Apotbeksrs en f 1 80 9o rass Genoraalvert nwoordigw voor Nedwiand Julius Mattenkltdt Amirterdam Knlve straai 10 5 In bet Verlichtings Magazijn ff De Avondsler zijn steeds voorliandcn BADEN EN GEISERS Tiiinslanf eii en Watersproeiers Ruime keuze in uieutce ttlll Gasurnaiiii iileii en Ballons Eenig adres voor Qasgloeilichtbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen Inge prijten on onder GitnANTIE Aanbevelend M M VAN LOOM Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Bnnrt B 13 Teleln 117 Telephoonnet Gouda Abonnement i 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanlegt en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het B ks Intercommnnaalbnrean Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Heu wordt verzocht op t MERK te letten DIT nar Maguuik vak M UAVENSWAAY ZONE aORIMCHËM Deze THKËËN worden a ele rerd in verzegelde pakjes tbd oy Ueee en een hilf en een Ned om met vermelding van Nommer ec Pr B voorzien van nevenetaand Merk volgens de Wet gedepo rneerd Zich tot de nitvoeriDK van geeerde orders aanbevelende J G BML voorheen J BREEBAABT Lz Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn KENNISGEVING BÜRGEMEESTEE en WETHOÜDEES der Gemeente Gouda Gezien Artikel 182 der Gemeentewet Brengen ter keunis van de Ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente in 1902 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van een gulden GOUDA den 25 Augustus 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaris BHOüWEE Bulienlandscli Ovurzicbt De opstand in Macedonië werd geproclameerd voor het gelieele vilujet Adrianopel 880 Vluchtelingen mannen vrouwen en kinderen van asiliks Iniada en naburige dorpen zijn thans ondergebracht in het lazaret te Monastiraghzi bjj den ingang van den Bosporus Onder deze vluchtelingen zjjn l W Grieken De achterblijvende Turken worden overvloedig van voedsel voorzien door de autoriteiten Drie gewonden werden vervoerd naar het hospitaal te Iniada Vluchtelingen verklaarden dat de opi tandelingen Iniada aanvielen juist toen het Russische eskader aankwam De gouverneur van Iniada en een groot aantal overheidspersonen bevinden zich onder de vluchtelingen te Monastiraghzi Omtrent den groeten brand te Boeda pesth meldt Reuter het volgende Een hevige brand is ontstaan in de magazijnen van Goldberg De employés die hun werk hadden in de aldeeliugen geljkvloers en dus dicht biJ den uitgang waren konden gered worden Een groot deel der bedienden kwam om Jniste bijzonderheden ontbreken De brandweerlieden konden door middel van ladders vijftien personen redden Zeven anderen onder wie twee kinderen sprongen nit de vensters en stierven Men verwacht spoedig het ineenstorten der gebouwen BiJ den brand kwamen 9 bedienden om 8 werden iloodelijk gewond bij de poging om zich te redden door uit de ramen te springen Het aantal doeden omgekomen in de vlammen is nog niet bekend Turkije heeft zich toen het Russische FEVtLLETOX II Amtrikaamche roman 4 Nu weet ik althans dat er een mensch bestaat die aan mijn onschuld g looft Was uw geloof op bewijzen gegrond dan eerst zou t mij iets kunnen wedergeven dat mij nu IOC geheel en al ontbreekt n l de hoop op herstel van eer Die onTx ltooide briet heelt mijn levensgeluk verwoest Dat is de eenïge blotsom waartoe ik gekomen ben nadat ik acht jaren lang gepoogd heb het onbegrijpelijke te begrijpen Hoor eens mijn beste jongen zeide de oude man met een gemeenBaamheid die van vriend Khap en deelneming getuigde terwijl hij eijn hwd op defi arm van c n ander legde ik kan B uw gevoel van verbittering zoo levendig voorstellen Uit den grond van mijn hart heb ik symphatie voor u Wat mij vooral in u bevalt is dat ik van u geen enkel woord van verwijt of j wrok heb gehoord tegen den vader die u 2ulk een onherstelbare bchade heefd berokkend I Maar het wordt nu mijn tijd om naar bed te gaan Bezoek mij morgen op mijn kantoor We zullen dan wel verder spreken en zien wat er nog gedaan kon worden Hier hebt ge mijn kaartje I Goeden nacht Ën ito oude heer verwijderde lich Doriwn bleef eskader al te dicht naderde gehaast Rnslaods eischen in te willigen Rusland beeft er naar aanleiding van de uiteenloopende geruchten over den toedraclit van den moord van consnl Rostkofsky nog een nieowen eisch b j gesteld dat de stukken en de debatten met de uitspraak van het proces tegen den moordenaar Halim opeöbaar gemaakt zullen worden opdat de geheele wereld zal kunnen oordeelen Het zond zyn eskader nog wat dichterbij en kreeg toen ook dezen eisch ingewilligd Daartegenover willigde Rusland Tarkije s verzoek in en riep z jn eskader uit ïurksche wateren terug Beter ware het wellicht geweest met dit terugroepen nog wat te wachten totdat de gedane beloften ook vervuld zouden zgn want Turkije is altp vlngger geweest met belooven dan net doen Maar misschien ook heeft deRossisehe Regeering hetTurksche volk liever niet noodeloos willen prikkelen Het blykt dat daaronder en in het bijzonder onder de Albaneezen toch al oen groote gisting heerscht Rusland s dwingend optreden en des Sultans bakkend toegeven heeft diens woeste onderdanen verdroten En daar ze den kolos Rusland niet kunnen aanvatten willen ze den Macedoniërs te lijf die immers de schuld van alles zijn oiüdat ze zich niet gedwee laten onderdrukken of vermoorden Zy eischen van den Sultan wapens om zelf de orde te herstellen in het oproerig gebied Hoe ze dat denken te doen begrüpt men Zoo komt de Sultan in de klem tasschen zijn oproerigo en zijn aanhankelijke onderdanen en wordt het hem zwaarder dan ooit gemaakt het Macedonisch probleem op te lossen Hij streeft er trouwens niet ernstig na Hij tracht eenvoudig door druk van wapengeweld het duveltje in het doosje te honden maar schijnt voorloopig niet sterk genoeg te ziJn Politieke overzicht schryvers in bnitenlandsche bladen twijfelen er aan of hiJ ditmaal wel de sterkste zal blijven zy geven Abdoel Hamid den raad maar in den zuren appel te byten en de hnip der mogendheden in te roepen Het Berl Tagebl beveelt dien weg aan zeggende De Sultan weet immers heel goed dat de onderlinge nayver der mogendheden zgn beste bondgenoot is Hg behoeft niet te vreezen dat het met de Turksche heerschappy aan don Gouden Hoorn gedaan zon zyn De Vesuvius blgft met een uitbarsting dreigen Nog altyd vloeit lava nit den krater tot dusver in de richting van Pompei en dus niet dadeiyk gevaarlijk maar het onderaardsche gerommel wijst op een onafgebroken werkzaamheid van den volkaan en de omwonende bevolking gevoelt zich niet gernst achter en beschouwde het kaartje Job Nettleraann Wisselkantoor Handelsagentuur nummer tien Broodstreet New York Diep nadenkend leunde hij achterover tegen den rug van zijn stoel Was er nu eindelijk een straal vau hoop in de duisternis zijner ziel gerallen f Zou voor hem nog eenmaal het zonlicht van t geluk opgaan f Een mensch geloofde alvast aan zgn onschuld Dat was wel met veel maar het was toch iets Hij voelde zijn oude herinneringen weder ontwaken Wederom doorleeide hij die kwellende dagen die op den dood zijns vaders waren gevolgd zijn woede zijn driftig en trotsch verzet tegen zijn noodlot zijn koortsachtig byoa waanzinnig streven om de gevolgen de ernstige gevolgen van dien onvoltooiden brief met al de kracht die in hem was tegen te gaan zijn krampachtige inspanning om zijn onschuld te bewijzen Ai die dingen bestormden weder zjjn ziel en hg gevoelde op nieuw en zoo hevig de verbittering de zielepijn de folteringen van die dagen dat hg daarby schier vergat waar hij was en welke ontmoeting hij had gehad Plotseling was hg uit zijn droom ontwaakt en zich weder zijn omgeving bewust en wel door een uitroep van schrik aan het speeltafeltje Maar dat is immers bloedt n In een oogwenk was in het lokaal alles op de been Men verdrong zich om de speeltafel waarvan de uitroep was gekomen en zag naar het plafond waarraa de droppel blijkbaar moeat iijn Dit bericht verdient wel een plaats aan het hoofd van ons overzicht Het teekent met volkomen zuiverheid van lyn den toestand van Europa Het rommelt in het Oosten laid en dreigend op den Balkan het rommelt in Servië in Hongarge men hoort het doffe dreunen door geheel het werelddeel en angstig vraagt men zich alom af zal bet tot een uitbarsting komen en waarheen zal de Ie ven doodend 0 lava stroom zich richten P By de inwijding van een tramweg te Saintes heeft ministerpresident Cpmbes een programredevoering gehouden waarin hij zün optreden tegen de kloosterorden schetste als een strijd zonder genade niet tusschen menseben maar tasschen beginselen een strgd dien hy zal voortzetten tot den eindelyken zegepraal van den repnblikeinschen geest over den clerlcalen geest De heer Combés riep voor dezen stryd de medewerking in van alle republikeinen en houdt zich van hun steun verzekerd zoolang het tegendeel niet blgkt De heer Combes heeft nu onomwonden zon gedragsiyn aangegeven hy hoeft getoond dat hy het bij woorden alleen niet laat hg kan het nu verder best zonder programreden af Waar velen van oordeel zyn dat de Franscho minister president by de toepassing van de congifflgatiewet veel te ver is gegaan krygen die voortdurende herhalingen van ziJn voornemenfi byzonder den schün van tartingen En zelfs voor een zoo krachtige hand als de heer Combes toont kan tarten geen verstandige staatkunde zün hy moet niet uit het oog verliezen dat de steun van den repnblikeinschen man hem nog niet den steun van de republikeinsche vrouw verschaft En wie in de staatkunde zoo goed als elders de invloed van de vrouw gering schat komt spoediger dan hüzelf begrypen kan bedrogen uit De liberale leiders in hot Engelsche Lagerhuis hadden Chamberlain voor een poos uitgedaagd het volledig verslag van de handelingen der conferentie van koloniale premiers in 1902 onder zyn voorzitterschap te Londen gehouden te pabliceeren Chamberlain had beloofd er moeite voor te zullen doen en het heette eerst da t de koloniale premiers er wel geen bezwaar in zouden zien Thans echter is een parlementair stuk verschenen een briefwisseling tusschen het departement van Koloniën en genoemde premiers bevattend en waaruit blgkt dat de regeeringen van Canada de Kaapkolonie en neergevallen die een der kaartspelers de woorden Maar dat is immers bloed I had ontlokt In dat plafond was een lange ooregelmatige barst waarvan een der einden juist boven ae tafel uitkwam en aan dat uiteinde was een kleine donkere vlek zichtbaar Dorison die met de anderen was toegesneld sprong vierkant op de tafel ten einde die vlek van meer nabij te kunnen onderzoeken Nauwelijks had hg dat gedaan of hij ving op zijn hand een tweeden druppel op Ja t is werkelijk bloed zeide hij nHet droppelt door deze barst heen Het moet van een bo venver trek komen ff Wie woont daar l lïAller oogen vjstigden zich op den Duitschen waard die op de het eerst door Dorison gedane en toen door drie vier anderen herhaalde vraag ten antwoord gaf Ik weet het niet goed De menachen wonen daar pas en verhuren geloof ik maskerade kleediug of zoo iets Nu daar kon best iemand vermoord zijn riep er een uit de hoop Daarop stormden al de gasten alsof t een afgesproken werk was het locaal uit en de trap op Alleen Dorison die nog op de tatel en de Duitsche waard die nog achter ztjn toonbank stond bleven ackter Boven hoorde men het gestommel van voeten en het slaan met een deur Dorison wipte van de tafel af en vroeg den Duitscher of deze soras ook wist of er aan den achterkant niet nog een trap bestond die naar de Newfoundland zich tegen de publicatie vau het verslag verzetten Australië NieuwZeeland en Natal keuren ze goed Onder deze omstandigheden komt er dus niets van een pablicatie De oplossing der rainisterieele crisis in Hongarüe ontmoet ondanks de aanwezigheid des Konings te Boedapest groote moeiiykheden De Hongaarsche bladen noemen den toestand ernstig Het groote bezwaar is dat de kabinetsf or meering op groote hinderpalen stoot zoodra niet de weg der belangryke concessies wordt ingeslagen Zaterdag werden de graven Apponyi Czaky Karolyi en Andrassy in audiëntie ontvangen maar de crisis heeft geen stap gedaan op den weg eener oplossing Men koestert zekere hoop van liet bezoek door den oud minister Wekerle aan den Keizer te brengen wellicht dat zyn voorstellen den Keizer bewegen hem de formeering van het Kabinet toe te vertrouwen Het zal echter nog wel eenige dagen duren aleer men hierover aitsluitsel krijgt want de Keizer heeft nog tal van personen te raadplegen In Creatie is men er woedend over dat de Keizer geren enkelen Croaat over de kabinete crisis raadpleegt Creatie heeft er toch wel degelijk ook belang by voert men aan Verspreide Berichten Frankrijk De minister van marine Pelletan is eergisteren te Cherbonrg mat zyn jonge vroaw tegenwoordig geweest by de te waterlating van de Jules Ferry den nieowen krniser in tegenwoordigheid van een tienduizendtal belangstellenden en nieuwsgierigen terwyi de werklieden der werven den minister de Internationale toezongen by wyze van doopformule Aan het banket van duizend converts des avonds beeft de minister betoogd dat hg voor de werklieden nog niet het honderdste deel deed van hetgeen zg verdienen omdat hy in deze bemoeielgkt wordt door de begrooting Rechtstreeks het woord richtend tot de werklieden zeide Pelletan dat de brillenleverancier van den ex minister Lockroy de schuld is van de min gonstige inzichten des ex ministers die heeft de rooskleurige glazen van des ei ministers bril vervangen Pelletan betoogde dat hg niet wilde dat de marine zou zyn een toevlucht voor de officieren door de Dominicanen opgevoed die eerste verdieping geleidde jtja die is er wel luidde het antwoord Als ge die deur uitgaat komt ge in een gang en dan dadelijk bij de trap Dorisoo wist onmiddelyk den weg te vinden Boven gekomen opende hij een deur en kwam zoodoende op een geheel bedekte veranda Hij beproefde de in het huis uitkomende deur op die veranda te openen doch ze bleek gesloten te zijn Toen poogde hij een venster op de veranda te openen en dat getukte Ëen neergelaten gordijn hetwelk aan den binnenkant tegen dat venster hing op zijde houdend klom hij zonder eenige moeite naar binnen en bevond zich toen in een vrij groot vertrek waarin behalve een atgesleten vloerkleed en twee stoelen geen meubilair aanwezig was Aan een in de wand aangebrachte gospijp brandde flauwtjes slechts een enkele pit Hij liep die kamer door tot bij de zijdeuren die dicht waren doch waarvan er één zonder de geringste inspanning uil te oefenen kon worden geopend Hier school hij andermaal een gordijn en ditmaal een zeer zwaar gordijn ter zijde en betrad daarop een behoorlijk veHichte kamer Met een kreet van schrik deinsde hij echter weldra terug Aan zijn voeten lag het lijk eener vrouw badend in haar bloed Hoe sterk van zenuwen hij ook mocht zijn en hoeveel zeltbeheersching hij ook mocht bezitten hetgeen hij daar moest aanschou wen was zulk een ontiettend tooneel dat hij schier bewusteloos was van schrik terwijl aan den anderen kant maar aldoor op de deur werd gebonsd Wordt vervolgd t