Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1903

AvoDdscbool Toor Ambachtslieden o 9194 Donderdag 2T Augustus 1903 4Sste Jaargang enwS en Adverlenlieblad roor Gouda en Omstreken Trletuoii o 82 De ü lf ave dezer Jourant g eseliiedt dagelijks nii t uilzoiiderinfr van Zon en Feestdag en I e jwij ei drie nianndcn is 1 2 5 franco per st 1 70 Afzonderlijke iNounners VIJF CKNTEN ADV K U T lï N TIEN worden f eplaatsr van 1 reffels a lO Centen iedere ref el meer 10 Centen iroole letters worden berekend naai la itj ruiu te huendin van Advertentiën tot 1 uür der midd llll§iCHRIJVING vau LEE BLIUG El De DIRECTEUR der Avondschool voor Ambachtslieden maakt bekend dat gelegenheid zal bestaan tot insehrtjetna van nieuwe leerlingen voor den aanstaanden cnrcus op Dinsdag 1 September a s in bet gebouw der School aan de Hoiitmansgracbt Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen algegeven door hot hoofd eener lagere scjiool in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en met vracht te hebben doorloopen Mi Zg die zoodanige verklaring niet kannen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een examen dat zal worden afgenomen op Donderdag en Vrijdag 3 en 4 September a 8 des avonds te f uur De Directeur voornoemd B E SPIJKER ÖOTJOi 22 Augustus 190 i TE KOOP 160 stuks zware EIKEN BERGKOEDEN in alle afmetingen on zwnarten Een party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen tkans gevelde beamen Een partd TJCHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien guldon Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Holenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen ÖEBINDTEN STIJLEN enBALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tcge zeer lagen prüs 500 stnks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN E n groote part EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAOSTUKKEN 2000 stuks EIKEN P LEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 taks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen tegen den prys van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOOKLEÖGER8 BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKKNPLATEN in alle klmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOO NENKIJS 50000 bossen KRIBHOÜT AUea worlll naar veriudtig ttr betUinder plaatfie geleverd Alles tegen c ierp mnmrreerendf prijzen en au maanden crrdiel bfl don honthandelaai JOH DAUEN te Cotbes Zander Instituut Fluweeleii SingTel R 724 Qeneesh Dr J H HAKKER NIEMKI IKR Directr D vak DUURKN Behand vanruggeffr ver krommingen ingttwtUmi lH riitf x on o b eneti en tinAGT ittchaammisvorm filgem xwa ct conitisHttte spieren genr Jtiettten rhmtmatiHehe nandoeningen ver tttui cinyen enz enz Gooda I rnk van A BRINKMAN Zs Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren PisbebeddenHet reinigen van luifi bg Randvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrncht boomen en Broeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verach onschadelgk geurig niet hinderlijk de gebrniksa nwyzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Macbinaal Spuitje p ieung o oiisclimithjk metoi ii gevultWtHLbfl 50 KBB B Ê UlverlDfiS Vet pi 8t l bB W m Q B bt en iittemt dadulijk le pijii weg Geueest onft ii Afaiiidorlijke HUS f O atl E n SPUITJE f OM Kon Elnaticijren Spuitjo f 0 15 OrooU UOOZKN 60 i n DO lent Pakjes II ooBt Ka ontvaogat vaa poatwissel a 40 ceat p of 6 postMirela a 6 cent wonlt U eea cent ofpüstwiascl 16 M nt boogcr dnii de pry wordt lift vorlaiigdc per post pakket door het geheele Bijk ier onden Per hal f l of meer Kilo s iH de poeder minder in prijs toegezonden A kimne dooajm H cent Alles met gebruiksatmwijzing aaubevolmgen on attoston l anr iille brandwonden Ook onfuilbatr op het vel tegen liraiidengheKl kherachtig heid Harigezirbtfl en iindere licbaa marot en on wonden strakheid eu Htokeningen bij verzwaringen wmterhanden en voeten bij schurft dauwworm Bij ibnuid en snij wonden en verzweringeu verzacht het vel niet Hlleea maar door direct bip rmede te smeren voorkomt mno bloodvwgiftiging en koud vuur 10 et per doofl 6 stuks 0 cent groote doos 100 gram 80 cent Ook verkrUgbaar bU A DROST Korte Tiendeweg D 4 Het groote aantal zenuwkwalen JOI iteadi all mi Jil lBn dDor dg miillnba wotauirhap aaniewtsd K nt uu dan alsnon tUd koal B gflbnetn wuralQ f adaaa baeft dia na boadarda DTOefnemliigen ttiana o j oldaad blijkt te ilji voor da aaa sanaarVvaloo lljdaada manaJbL ld Dai nr iawTlia irülSiavoirdon loor dan jo o ffllolar ui Saaoadbalt Dr Bomao ii ni i o ta Vllibofan au barnat o d on ilarvlbdlnj opg d la aaaa ei Jarl a prakU k Oo r araaaalilnx v n hat h ard n iH I prr dan wardra dn rl a BaMkl aUi i dor da kalil nailddallUk a n IIM niiw m I m de rdeald at daia aaaaawgia a daa warkaUlk cblttaronda raanltatau varkraaaaao xy maaku aooveol oofaiia dat Taa aan door dan altTindar aaaobravan warUa aa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE iMr voorkomiitB in Banezlng nfijD kort B ty TttAn de Ut druk veric hmon in Dit bo kjB bevM nlrt Mem VOT ket cnMU bink Vftri t8ai b r wrkUrlng n omtreiit h t umm i r nenwere theruplo n d da miST fl UI VLiH K tui l rlfteü v u hoogi i lMt te g neP l ciidi ü onder welke nMn m dr prorMior 4a M pnlfkl nteK taPani rue Reunament 10 8teiiigrei oi med dr praktliMrend oenaEihVnr h hnt kr t Bad Eini OaT t med dr gRnae hflar d r ateur dar aalvdno lh rapatitiicha Inrichting voor ianu IIJderi ta Parlii r fl St Mönorj 334 Co iiul v A a nhach m d dr ta Corfu Df Buabaoh rïcnd rl da iirkill Ofcar fMB H lüchl f ar ifl Weensn Dr C Bonaa al ULa Farrlir Eura lid Cea all Canir d hyaVaf It dB Siinté in Franlir k en vele iindereii aU ook aan Jenga melijai lIjdendH aan bteehiaoht en kraohtelooiheid ooE au leKonde elf aan nna aveoean veel mat hol hoefd wark n en ceentelljke reaotle willen voorkomen wordt dnnzend aan fcnden Kich het boven vermeide werkje aan te achaffen hetwelk op aanvrage katteiooa anfranaovar wordt door AmKiterdnL KattcrdBni Vtreeht door M CXKBASf Vn Heili weg ü frtS JSVinSï J Apotheker Korte Hoohteec L J f 1 X KTO Aan nU ii wi T rf nawKmtd mfcr nf minder nNhr la ii la r itnmrn m é R Hnn rliilsl ld IIJ l n waarvau de kent ekftn n rijn oriTomaohe BoordpIJn mi ralna ióhela dpi Tj DiaedandraiB irootudrUkBtbaarheld BeJaaidhB rf ilipaiooahflld tichaFnatlfka onruit en onbshaDelllka taaItard vfrder alie Ki k ii dia door beroerte getroffnn weiden eattOK Uiden aan de Kavoi eri daarvan Eooala vor ammingen envermogan tol iproken i ar tDngval modieNJk likken etlJfhoM dar n wrichïim met voort iiida j In pfaalaBlllke iwakte venwakMng van gahsuBen enx n tlJ die r vln ooder getiepaktiiirtiee indnliiiK reweest kiJq maai door d t bekeftde middelen ala f Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om lïinkliocsl Influenza Borsten nculaandoeniiig binnen don kortst mogelgkcn tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot do van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract N E L I 4 M T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van i mmm h n van schaik r JK UlSCHAIR DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bj Fima WOLVF Jt Co Westhaven 198 ffou ii JD T JVSTIS JV Kleiweg E 100 Gmda E H VAN MILD VeersUl B 120 te Gouda A BOUMAN Jloordrecht FINKSB Nimuerkerkad IJsel A N TA ZESSEN Ao M ii r J Th TOKKEN Sodtoop B T WUK huUuaier A 8CHEKK Haaitrecht P W t EDE Oudewtter K viti Diia BEI IDEN te Reeuaijk P v d SPBK Moercapelle 0 d STAR Waddm ieveen Wed A HOLST Waddingneen M KOLKMAN Waddtvingeen P A ut GROOT OuiewaUr V Dl JONGH OudncaHr i P KASTELEIN Pohhroekerdam D BIKKER te Bentckop Ectite SIMEE Naaimachines voor eiken tak van nijverheid alsook voor alle huiêhoudelijk naaiwerk Onderricht gritis ook In het moderne borduren en stoppen SINGER MAATSCHAPPIJ GOUDA Lange Tiendeves 27 UuiU iiliiiidscli UverzicbU De noodlottige brand te Boedapest die aan iDeer dan vijftig menschen liet leven heeft jiekost trekt heden onze aandacht het eerst naar de hoofdstad van bet Jio uinkri k Hongarije De Koning zet daar ntt reeds dagen ISng zijn besprekingen met de Hongaarsche staatslieden voort en is als men de berichten in ünitsche bladen mag gelooven nog geen stap gevorderd Het schijnt dat de Koning naar Boedapest is gegaan met het vast vooropgezette voornomen om de gestelde nationale eischen niet in te willigen ja volgens sommigen zon Franz losepb geheel de meening van Tisza zijn toegedaan die de eenige oplossing ziet in het breken van de oppositie maar alleen verzuimt erbj te vertellen hoe hü dit knnststnk wil volbrengen Graaf Tisza staat trouwens ondar zijn Hongaarsche tollcga s in deze meening geheel alleen Mie staatslieden die de Koning heeft gehoord hebben zonder nitzondering verklaard ddt de beste politiek is inwilliging allhans van een deel der nationale eiscTien Graaf Apponyi de raan die zonder twijfel biJ alle partijen in Hongarije de hoogste achting geniet moet zelfs zeer bealitt hebben verklaard dat zonder inwilliging van den eisch van Je iiiWëMng viin het Hongaarsch als commando taal voor het Hongaarsche leger geen uitweg uit de crisis mogelijk is Het gevolg van zijn openhartige verklaring was dat de Koning hem met een eenvoudig dank n zijn afscheid gaf waarop de graaf het nuttelooze van zijn blijven inziend de hoofdstad heeft verlaten Zelfs Banffy moet den Koning hebben aangeraden zich op de getrouwheid van de Hongaren te verlaten en nationalistische eischen in te willigen Koning Franz loseph zon daarop gedurende eenige oogenblikken voedsel hebben gegeven aan het plan de onderhandelingen af te breken en naar Weenen terug te keeren Whitaker Wright de gewezen directeur van de IjOndon and Globe Compagny die op viije voeten is gesteld tegen een borgtocht van 10 000 ponden Sterling heeft eergisteren terechtgestaan Cit de akte van beschuldiging blpt dat de aandeelhouders van de maatschappijen waar an Wright directeur was de aanzienlijke som van ruim 60 mil lioen gulden verloren hebben Verschillende hunner getnigd n dat ziJ aandeden gekocht hadden afgaande op verklaringen van den beklaagde afgelegd in de algemeene verga FEVILLETOX Amet ikaansche roman 5 De vrouw was voorover gevallen en had daarbij het gelaat tegen den rechterschouder gewend terwijl de rechierarm lag uitgestrekt alsof zij naar iets gegrepen en dat gemist had Waar de hals vrij lag zag men een kleine wonde waaruit zooveel bloed was gestroomd dat haar japon er gedeeltelijk van doorweekt waa en dat er bovendien een groote plas op den vloer lag Een kleine staande kapstok waaraan blijkbaar allerlei tantaatische costumes hadden gehangen moest onder de worstelug die aan den moord was vooratgegaan ïijn omver geworpen want de kleederen lagen hier en daar door het vertrek verspreid en de vrouw scheen telve over eenige kleedingstukken te zijn gevallen Spoedig had Dorison zich van zijn eerste schrik hersteld zoodat het mogelijk werd het slacht olfcr van meer nabij te beschouwen Hel was een meisje of jon e vrouw van tijt ot zes en twintig jarigen leeftijd Zij had een lief gezichten vaa bij hsar leven zeker mooi geweest Met een vluchtigen blik zag Dorison ook het vertrek in het rond Aan zijn rechterhand en tegenover den schoorsteen stond een lange smalle talel met diepe schuifladen die met een blauw deringen der London and Globe Compagny en op balansen hun vertoond welke later bleken valschel jk te zi n opgemoakt Deze belansen deden het voorkomen of er in kas was van een paar maatschappüen der London and Globe een bedrag van zes en zeven millioen gulden terwijl in werkelijkheid de7e sommen door de eene maatschappij non de andere geleend werden ten einde de balansen die op verschillende data vastgesteld werden te flattoeren Heden zal de behandeling worden voortgezet V De vervanging van den Duitschen minister van financiën Von Thielmann door den heer Von Stengel geeft de Duitsche pers tot weinig aangename overpeinzingen aanleiding Als reden voor het aftreden van den heer Von Thielmann die zes jaar lang de financiën van het rijk heeft beheerd maar niet behecrscht wordt opgegeven de ondervonden inoeiliikheden bij de doorvoering van de hervorming der financiën De heer Von Thielmann heeft de rijksfinanciën niet beheerscht Bij de behandeling van het vlootontwerp is hij met de door de meerderheid in den Rijksdag opgedrongen belastingen die niet alleen overbodig maar zelfs nadeelig waren bljJVen zitten Hij is er nog minder in geslaagd zich krachtig te kanten tegen de sterk opgedreven uitgaven voor leger en vloot Toen voorzienende staatslieden waarschuwden tegen het te veel opdrijven der uitgaven was het de heer Von Thielmann die beweerde dat er geld genoeg was De ervaring heeft hem wel spoedig in het ongelgk gesteld En nu moet het financiewezen hervormd worden Finapcieele hervormingen is een deftige uitd rukking voor den minder populairen term verhooging van belasting zeggen de Duitsche bladen en deze wetenschap stemt hun niet vroolijk De persoonlgkheid van des heeren Thielman s opvolger geeft hun nog minder reden tot blijdschap Van den heer Von Spengler weet men dat hij een tegenstander is van directe rijkbelastingen hiJ wil de lasten van de Bondsstaten verminderen door indirecte rijksbela tingen en de MatriculilrBeitragne niet telken jare naar gelang van de behoefte door den Rijksdag doen bepalen maar eens voorgoed vaststellen hoeveel elke bondsstaat zal bijdragen in de kosten van instandhouding van het riJk en liefst deze bijdragen zoo laag mogelgk stellen het oude plan van wylen minister Von Miquel De Frei8 Ztg wijst op het gevaar van dit stelsel dat met het belang bij een zuinige rijkshuishouding ook de be wollig kleed was bedekt Aan de wanden bevonden iich planken en valtken vol roet opgevouwen costumes De vensteréi en de beide deuren waren met lichte dikke gordijnen bedekt Aan zijn linkerhand had hij op niet veel meer dan armslengte een kleine ronde t fel waarop twee voorwerpen die hij schiep werktuigelijk opnam Het eene voorwerp was een ring het andere een klein ouderwetsch portret in ovalen vorm en van een smal verguld lijstje voorzien Hij stond versteld I Dat portret het was het portret van zijn eigen vader minstens twintig jaar voor diens dood vervaardigd Hij meende zijn oogen niet te mogen vertrouwen Wai zijn verstand in de war gebracht door dat schouwspel van verschrikking Telkens op nieuw bezag hij de beeltenis O neen hij had zich niet vergist Hij greep naar den ring God hoe was t mogelijk Ook dien ring herkende hij In zijn kindsheid had hg dien zeilden ring zeker honderdmaal aan zijns vaders vinger gezien 1 En gehoor gevend aan een aandrang waarvoor hij op dat oogenblik zelf geet verklaring zocht het hij de beide voorwerpen in een zijner zakken glijden Op Iwt portaal werd de onrust grooter en op de trap dreunden schreden die van gezag schenen te getuigen aWe kunnen die deur niet open krijgen riep een der mannen op het portaal j Dan rullen yij ze laten openbreken zeide een andere stem met iets gebiedena in den toon Zich over het Hjk heenbuij nd dat voor hem langstelling daarvoor bij de bondsstaten wegneemt Een groot deel van het Centrum vooral het Zuidduitsche is sterk tegen Migue s stelsel gekant en heeft dit indertgd ten val gebracht Misschien zal het minister Von Spengel die Beiersch bondsraadalid is geweest gelukken dien tegenstand ten deele te overwinnen Maar dan zou hg bg zjn nieuwe belastingen stuiten op den tegenstand van het geheele centrum dat den laatsten tgd zich bijzonder heelt gakant tegen nieuwe verbruiksbelastingen Of da heer Von Stenge by deze laatste botsing de overhand zou houden wordt als zeer twijfelachtig beschouwd De Freis Ztg voorspelt dan ook reeds ontbinding van den pas gekozen Rijksdag in 1904 of 1905 en de Viirwftrts doelt blijde in den roes der pas behaalde overwinning op dezelfde mogelijkheid in een artikel dat zij besluit met de vreugdekreet üat geeft een frisschen prettigen strijd I In de zitting der Wetgevende Vergadering te Kaapstad stelde Burton voor een hooggerechtshof in te stellen met de opdracht een onderzoek in te stellen naar de vonnissen gewezen onder de werking van de krijgswet en een hof van appèl te benoemen welke beoQrtleelen moest de geweigerde en onvoldOttff schadevergoedingen De premier Sprigg betoogde dat dit voorstel onaannemelgk was daar er commissies bestonden die 60 000 eischen voor schadevergoeding hadden onderzocht en nog 52 000 te onderzoeken hadden De Regeering verklaarde zich zeer tegen dit voorstel en wanneer het aangenomen werd zoji zij beraadslagen welke gedragslijn zij zou volgen Een voorstel van Sprigg tot verdaging van het debat werd verworpen Het voorstelBurton werd aangenomen met 32 tegen 22 stemmen De vergadering is verdaagd Het rapport van de koninklijke commissie benoemd om verslag uit te brengen over den Zuid Afrikaanschen oorlog is verschenen Het rapport geeft toe dat er ernstige misvattingen geheerscht hadden ten aanzien van den aard en de uitgebreidheid der operaties veroordeelt verder de afwezigheid van eenig plan de campagne en dringt aan op een hervorming van het militaire stelsel en een uitbreiding der krijgsmacht en verklaart dat de verdediging van het vaderland tijdens den oorlog gevaarlijk veronachtzaamd den toegang tot de deur versperde poogde Dorison ee te openen In die houding ontdekte hij een stukje papier in de hand der vermoorde vrouw Bijna zonder te weten dat hij het deed zonder eenig bepaald doel en alleen gedreven door den aandrang ran het oogenblik eigende hij zich ook dat stukje papier toe £ n toen hij over het Hjk was heen gestapt en op het punt stond het zware gordijn dat daarvoor hing op zijde te schuiv n vond hij op den grond verborgen als het tot nog toe cas getreest door de breede vormen van dat zelfde gordijn een ander een grooter stukje papier dat hij eveneens opnam en bij zich stak Toen draaide hy den sleutel om en deed de deur aan d n binnenkant c n loodat de beide agenten der politie die daar vóór waren komen te staan zeker naar binnen zouden zijn getuimeld zoo hij niet bijtijds had gewaoarsctiuwd en tegengehouden Iemand in nette burgerkleeding baande zich eensklaps tusschen de béid politie agenten door een weg en het toodra hij het vertrek betreden had met een scherpen blik de oogen overal rondwaren Zijn eerste blik gold natuurlijk het lijk dat aan zijn voeten lag en zich tot een zijner agenten wendend luide het bevel ffGeen mensch er uit of er in TerwijJ een der agenten bij de deur post vatte beschouwde de man aandachtig het l k en alles w t daar om hem heen lag en zich toen wendend tot Dorison die hem de deur had open gedaan Vroeg hij op eea gestrengen toon Wat had u hier te doen i Het rapport be schouwt de recruteering als een zeer ernstige zaak en verklaart dat het leger in zijn geheel niet zuiver vertegenwoordigt de mannelijke bevolking van het keizerrijk Maandag ziJn de gewezen Hongaarsche ministerpresident Koloman von Szell de journalist Max Palk en graaf Stefan Tisza door den vorst ontvangen Deze allen ziJn geneigd tof nationale concebsies zoodat men geneigd is te vermoeden dat de Keizer Koning inziet dat het zonder toegeeflijkheid niet zal gaan Zelfs weet het Berliner Tagebl mee te deelen dat Franz Joseph geneigd is over te gaan tot een geleidelijke voorbereiding voor een afzonderlijke opleiding van Hongaarsche officieren tot het doen opnemen van het Hongaarsche symbool in het Rijkswapen tot een geleidelgke detacjieering van Uongaac sche officieren by Hongaarsche regimenten Na deze toenadering heeft de vorst nogmaals een onderhoud gehad met Czaky Apponyi en Weckerle Een candidatuurAppo nyi behoort weer tot de mogelgkheden üe beste kansen heeft echter de ninister van financiën Lukacz volgens het BeH Tageblatt terwijl de Nene Freie Prosse den minister van landbouw Daranyi als den to komstigen Hongaarschen preiiiier en kabinetsformeerder noemt Verspr eide Berichten Fkahkrux Nu weer de afgevaardigde Georges Berry anu den minister van justitie Vallé bericht dat hy voornemens is in het Parlement voor te stellen de benoeming van een commissie voor een onderzoek der dossiers uit de Humbert zaak in verband met het beweren van mr Labori dat vele politici betrekke i zgn geweest bg de beruchte zaak eu dat de bewgzen daarvan voorhanden waren Het beet nu nadat de regeering van Oostenrgk vóór de pausverkiezing Frankrgk deformeele toezegging zon hebbeu gedaangeen gebruik te zullen maken van het vetorecht en dat ingevolge de schending vandeze toezegging tusschen Oostenrgk enFrankryk de diplomatieke relatiën ten zeerstegespannen zyn Door de militaire autoriteit is een gestreng onderzoek gelast inzake een verduistering te Marseille waarbg betrokken zouden zgn een kapitein en een sergeant majooren welke tot een bedrag van elf duizend Wie zijt gij zelf vroeg Donson op ijn beurt Dat doet er niet toe Ik ben een ambtenaar der politie dat is voor u voldoende Beantwoord mijn vraag Welnu dan ik ben langs de achtertrap hier heen gekomen terwijl de anderen dat te vergee aan den voorkant beproefden De man die zichzelf een ambtenaar der politie had genoemd en ook werkelijk een der meest bekende detectie ven van New York was zag Dorison onderzoekend aan maar deze weer stond met een open gelaat dien zeer vennetelen blik aNu dat is van later zorg t En zich tot ren zijner volgelingen wendend Dolan neem dezen persoen in arrest Ja zei Dorison zeer bedaard maar tevens zeer vast van stem gij kunt mij n ituurlijk in hechtenis laten nemen maar ik meen u toch te moeten zeegen dat dit een groote misgreep van uw kant zou zijn Die bedaardheid maakte indruk op den geheimen dienaar der politie iU spreekt Tieel boud mijnheer zeide hij maar het is m nog niet duidelijk waarom ik u alleen met dat lijk in deze kamer moest vinden Dat heb ik u toch verklaard Toen de opschudding beneden eenmaal was ontstaan liep iedereen naar boven maar ik vroeg de waard of er zich aan de achterzijde niet een trap bevond en toen hij mij dat toestemmend had lieantwoord kwam ik hier zoo gemakkelijk mogetijk Wordt vtrvolgd