Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1903

i o 9105 Vrijdag 3N Augustus 1903 42ste Jaargang Hotel DE ROMEIN Gouda mimm mrmt ï teNWS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletooj No 89 üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Telefoon Wo a A n V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd Verkrijgbaar hiji M PKKTiatS il N f AU bowiJB v n opiithflid u n p caetiul on kurk uteods voor SCHIEDAM z enrandOQiiannider PinnH d b worden aangenomen door het idverleutio Bureau van A BIUl RMAN dl ZOON TE KOOP 150 Btuk zware EIKEN BERGKOEDEN in alle afmetingen cd zwiiarten Een parl j dito var M tot 40 voet lengte goscliikt om up lurren te zetten allen thans gevelde boomen Een puiHj LICHTE HEKGROEDEN voor dt M prÜH van zeven tot tien galden Zwaar EIKENHOUT zeer gejicliikt voor Molenassen Vungstukkcn Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STI 1U N en BALKEN 20 sinks EIKEN BEUKEN en DENNEN KOLBLOKKEN tegen eer lagen pi ijs 500 stok gezaagde 3 4 en 5 dniinRfbe EIKEN DEELEN Een groote parlij EIKEN KISTHOUT tot tacblig duiin breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stuk EUiEN PALEN In alle alraetingen voor Schociing Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALT JES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomen tegen den prt B van 12ot perMuk STEEN en PANOVENHODT SPOOHliEOGERH BALKEN HEIPALEN HEIKINGHEKKEN enz IEPEN en BEUKKNPLATEN in allo almetingeu 2000 SPAEREN en DEKSP ARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groots hoeveelheid ERWTEN cil BOONENRIJ8 50000 bossen KRIBHOUÏ AlUi wordt nacir verkiezing ter bestemder pUiatie geleverd Alles tegen atherp conmrreerende prijxen en see maanden crediet I den houthandelaar JOH DAUEN te Cotiien wie Keker zyn wu i Echt mkel Ctea te outrangen tcsam ii atald m u vgl prwfodmiiifeii in den handal gekomen onder deiL auun des uitvind Dr Hiohaelis vemnrdigd 9f i $ beetf maobinea in het wereldbénemde itabblitsement van Gebr £ StoUwarok t Kealen lielie J p n2ie eIH Cikel Cacao n Tiarktnfn bosMB Deie Eikd OKao is met melk gekookt ent Mngename gezonde drank voor d geiyksob gebruik een 1 2 theelepeb ran t polder Toor een kop Ofaooolate Al geneeakracbtige drank bij geval van diarrhee slecats met water t gebruiken Terkrijgbaar by de TooniMmale B 1 Apotnskan aa p Vt Ko V Kj ra fl u J e f 1 8 o t Ö e ttSS Oeneraalvortogenwoordlgw voor S d r brnd Julius MattenklMÜ Amntordam Kalveistriuil 103 Telephoonnet Qouda Abouuoment 1 40 por jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelogen AttnUijf cii onderhoud grat i s Het net is aangesloten aan het Rps Intercomniunaalburean Op 1 luli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT XiMiiiw en üuajrlijdcrs wordt ttit overtuiging als een werkelijke hulp in ilen nood het boek aanbevolen N ontvangst van adres per briefkaartkor It d t boekje traneo p r poet toegezonden door Hr KPOB LS Bookh Zaltbommel Gouda I ruk van A BRINKMAN Zv Van heden af FissHluiler s Pilsner Urqiiell MLfwmm Geen liiiikhoesl een Inlliienxa VÖNINKLUKE ETXBF Om Kinkhoest Influenza Uorst en ISeolaandnening binnon den kortst lAogelpen tiJd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lionigExtract ilf K L I 4 i T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C i rmc DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b PRAEPARATEN VAN Firma WOLfW Co Westhaven 198 oui u iaï KASTB JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht l INKSE Nieumrkerkad IJeel A N van ZES8EN Sc won ioora J Th TOKKEN üiwioop U V WIJK Oudeaalrr A SCHEER Haattrecht P W ï EDE Oudewater K vi unaHEMDEN te Reeuwijk P v n SPKK Moercapelk 0 v d STAR Waddindeveen Wed i HOLST Waddingêveen M KOLKMAN Waddamngeeti P A on GROOT Oudeteater y DB JONüH Oudemater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BlKKEIl te Bentchop i t VgUHI l rW IIC j b j n ijr i i CT gebrekur wHuit slectile t ipUtvirttrlnc cenuwbooiapUn ter verttfrklne na liektc ofkraunbed koort en hare gcvolt m t QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m bet bijtoniltr teecn Bloedpbrak Blidauehl r kwilin TU KrittialMn Urtdd en VtrkrijEb i in flacoi 1 90 el 1 k P b Al f paAVO dauiin Taff t rkffnd aane naamvu unnak vooraiieeIijVsGhnb utk F klnckren wakken enkUerachtlgegesteüen Ket antebe r eleu AU ftiMaaJuiicbnffi drank Vi stoomtaien der spOaverterlneaorganen ni diarrhea ook voor igallngm en klein kinderen Prij er bM Kp A 70 1 X Kgt 0 90 a A Kjr O BO J Chamijcli M llfeiijlrj r Spadaal voor Klnderroeding In butsen l M Kp ƒ0 90 r mWar mCIKSUIKCr J 0 50 Kg gas Asthma Cigaretten g Twi Joo le a ft SÓCT S llft Tamarinde Bonbons Jl d Zlc i J i l voor kiBileren bcwijtni c Tamulndc Bonbons vsn KRAEPEUEN A HOLM beUngnjlw diemtm dMr d Yorm voor Itl hinil bag rl ljlc n ijp smmk aangenawn i Pnj pardoo 0 00en 0 BO alminlr I SIG int AC Al ni n erltend ftU het BE8TB htiinntddfll rigiV een BiymoplosBend en venachtend middel by uitnwnBodhdd ultsliutond in Hjl D lewlije vijrfcnjgbwir rrij ƒ 0 20 per fleiclije aanvaUen van Aathnu etc iai M KRAXFKLICN HOLM ts Xetat MÜn athtl Mortiem KRAEPELIEN HOLM Hoflevertnciers ZEIST M iM wttm n till mamm iDVMTENTIÈIf in aUe Couranten Ctganttc Is TQldoende ter beitm HOOFDPIJN e tJ HE COLOCiKE EXTRitC Een weinig van dit extract op het voorliooW gewreven doet do zwaarste lioofdpyn ünmiddeliyk verdwynen Flacons met gcbruiksaanwijzinfjf 1 cent pLT Ktnk bij J VA OIJE Kleiweg No 2 GOUDA Tiueny a Wondnbalfea Hl do gtiliui lu wdri Iil lioktuid oii £ urooiii l Oiiini i tnilli ii miildul i a i iillü It r Si Lo iiir L er n II u L z i f k t e II enz lumm li i o t l als ii k iitltvfiidit in hijnn ilUi ziikU Kevulii ii met joed l I mjI mv lu nüiiiU u l rjjs terllm iMi Ml jur i i8t t 1 ir büzit ütiii aUnü o ii i e k u ti d u ii u e b k r ii c U t on huilxamo wurkiii Mnttkt mutwljii ulke pijiilijke en güvaiirvollu f i ratiti ijuhoul ovurbudijj Met lo zalf fverd 6üii 4 Jttui oud vuor üiiKeDeesIijk rcliouiltill lieeilS CZ Hcl m orIhiiür mw bijna iaar kHiikeriydeii it w tx u HruiiKt gonüznig n Torzaohtinj der pijnen bij wondun oiitatokingeii ou Tftn allerloi aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotheker IIENRI 8 lNII£IIN lokin 8 Amsturdain Wau geeudepöt ii butelU men Jirectoan dieScliutzeutpothüke dei A THIH RRV ia Pregrad bel Hohitach OuiterreicU GciieTO proipeetus te ontbie leii by het Ceutraal nepflt Snn ter Rokin 8 ADuterdam ft t 8CHIEDAMMER ffik GEKE7EB M erk P MOPHH NiaiITCAP EEHIQIEFOTTANTIEE n ii wordt verzoeliL up t 9IGUK tel tti ii UIT HST M 01K JN VAU l UAVKNSVVAAY ZONE QORINCHËM Deze ÏHEBEN worden afgele rerd in verzegelde pakjes rau vij twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer er tPr is voorzien van nevenstaanr BAerk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J G BUt voorheen J BREEBAART Lz V i Het bette onicbadelykste en c jÉB malEkelyIctte poetsmiddel voor Heereti i fln en vooral damea en Kinderachoenwerk IhB lo Appretuur van C M Muller Ca tfWf rlln Beuth Str 14 Men lette tocd dLÜy op naam en fabriekamerk Verkrirgbur hy Heweii Wlnkellirt hi lehaeawirk laluteriM raiwyea au a u BNwaal Oapet fey W tartMaaa ArabwR In het Verlichtings Magazijn öc Ayoiidsler zgn steeds voorbanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Ruime kenze in nieuwe ëlifl Gasornanienten en Ballons Ecnig adres voor Qasgloeiliclitbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen lii ie prijien en onder GAIIAIVTIE Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Baart B 13 Teleln 117 liokroonil TsutoonEtol 1 i n g S oho en m ako ry riiag Aug leao Wereldberoemde Sohoeu Appretuur Lipartn Satin em ayn da beste middeleD tooihet londer moeile kenric poete van alle iT srt en nkleord iPhoonwerk Verlryghaar by winkebure lu sotaoenwork Uttlanarien Drogerye eos Kan latte oed op oaant en fafariaknnwk u Agent Antham Uultenlandscii Overzicbt De minister president Sprigg verklaarde gisteren in het Lagerhuis dut de Kaapsche Eegeering niet zou aftreden na hare nederlaag van gisteren doch dat zjj een beroep zou doen op het land zoo spoedig de meest dringende maatregelen die betrekking hebben op deze zaak genomen zjjn Merriman zei dat hü de hooding van Sprigg betreurde Hg stelde voor het Huis te verdagen welk voorstel met 39 tegen 33 stemmen werd aangenomen De Kaapkolonie heeft langen tjid gestaan onder de bedreiging van een ministerieele crisis Sir J Gordon Sprigg heeft geregeerd met een anti ministerieele meerderheid die echter steeds een crisis vermeed en van den minister president zooveel wist gedaan te krygcn in het bolapg der Afrikaanders dat des heeren Sprigg s eigen partij de z g progressisten hem uitdreven Dinsdag is de crisis uitgebroken Bjj de behandeling van de begrooting kwam het onderzoek naar de werking van de krljgswet in de kolonie ter sprake Do heeren Merriman Sauer en andere leden critiseerden scherp de houding van minister Graham die een onderzoek had toegezegd manr niet had doen instellen De Minister erkende dat hg zgn belofte had geschonden en gaf altgd volgens de telegrammen in Engelsche bladen als reden daarvoor op dat hg van meening was veranderd en niet opnieuw strgd wilde brengen over de kolonie De heer Merriman laakte toen de woordbreuk vadi minister Graham er op wgzende dat deze het parlement had misleid om de indemniteitswetten maar bekrachtigd te krijgen De zaak was daarmede voorloopig afgedaan maar Dinsdag kwam aan de orde eeh voorstel van den heer Burton die mede den minister had aangevallen om het beloofde onderzoek op te dragen aan een bijzonder daarvoor benoemd hooggerechtshof en tevens een hof van appel te benoemen dat zou hebben te oordeelen over de geweigerde en onvoldoende schadevergoedingen Het door ons ontvangen telegram maakt den indruk dat de premier Sir J Gorden Sprigg zich enkel tegen het laatste gedeelte van het voorstel heeft verzet maar in elk geval desavoueerde hij minister Graham niet De aanneming van Burton s voorstel treft das niet alleen den heer Graham maar liet geheele ministerie dat zich klaarblijkelgk met dezen minister solidair gevoelt FEVILLETOX Amet ikaansche roman 6 t Is precies 2ooal3 mijnheer zegt verklaarde de huurder van t benedonlokaal die nu ook naar boven w s gekomen en met de anderen bij den mgang tond Toen zij allen zoo opeens weg stoven vroeg hij mij ot er niet een ander manier was om naar boven te komen en toen heb ik hem die uitgeduid Hij gebruikte dus het een oi ander in uw lokaal met waar Ja hij dronk bedaard een glas wijn rookte een sigaar en bleef nagenoeg den heelen avond m gesprek met mijnheer Nellleman Er kwam nog meer inlichting uit het por Ja kapitein riep een ander den ambtenaar der politie toe die mijnheer zat net als wij allemaal rustig en wel beneden en toen één uuriep dat er een droppel bloed op zijn kaarten was gevallen is die mijnheer op de latei gesprongen om te zien waar dat bloed kon vandaan gekomen zünl kZoo zool zeide de politie beambte op een veranderden toon en zich naar Dorison keerend voegde hij er bij Het was niet voorzichtig van n om langs een slinkschen weg hier binnen te Welk resultaat de stemming zal hebben ontbinding van het parlement of aftreden van het ministerieSprigg is nog niet bekend Naar aanleiding van de benoeming van den heer Von Stengel tot minister van financiën voor het Duitache rgk zijn tnsschen keizer Wilhelm en den prins regent Luitpold zeer hartelijke telegrammen gewisseld waarin veel gezegd wordt over de zware taak die de heer Von Stengel zal hebben te vervullen en over de bekwaamheid van de Beiersche ambtenaren De Duitsche bladen noemen deze wisseling van telegrammen zeer opmerkelgk Het is meer voorgekomen dat Zuidduitsche staatslieden aan het hoofd werden gesteld van een rijksdepartement maar dit heeft nog nooit aanleiding gegeven tot wisseling van beleefdheden of politieke meeningen tusschen den keizer en het bondsstnatshoofd Dat dit nu wel heeft plaats gehad geldt als bewijs dat ook de keizer aan de hervorming van het financiewezen dus aan de nieuwe belastingen zegt de Frankf Ztg groote waarde hecht en dat de heer Von Stengel een van die opdrachten heeft te vervullen die de Keizer persoonlijk krachtig zal aanbevelen Dit waarborgt de plannen echter niet een zeker welslagen De geschiedenis van het Mittelland kanaal heeft dit voldoende bewezen Het lag voor de hand het terugroepen van het Russische eskader uit de haai van Iniada toe te schrijven aan de inwilliging van de Russische eischen door Turkije Daarbij b cef alleen onbeantwoord de vraag hoe Rusland na de veeljarige ervaring in het Oosten opgedaan nog zooveel vertrouwen kor stellen in Turkjje s beloften dat het de vervulling zelfs niet wilde afdwingen De zaak wordt echter geheel opgehelderd door het oordeel dat de Parijsche correspondent van de Times over het gebeurde velt Deze is van meening dat de inwilliging van Ruslands eischen slechts bet voorwendsel is geweest voor de terugroeping van het eskader de ware reden zou gelegen zijn in de bedreiging van andere mogendheden om ook eskaders naar de Turksche wateren te zenden Voor deze opvatting pleit wel de vrees van de Russische Kegeering dat bet eskader niet spoedig genoeg zou vertrekken De Frankf Ztg hoort van ziJn correspondent te Konstantinopel dat het bevel tot vertrek het eskader nog ternanwernood kon hebben bereikt toen de Russische gezant Zinovieff reeds een telegram ontving met de vraag waarom het eskader nog niet vertrokken komen zoo heel alleen en nog voordat de politie gewaarschuwd was t Is wel mogelijk I anti oordde Dorison met een halt lachje In zulke oVnstandigheden redeneert men niet veel Het verstandigst ware misschien gewest om dadelijk een goed heenkomen te zoeken Zooals de zaken thans staan heb ik naar ik meen uit mijzelf niet meer ol minder dan een getuige voor het rechts eding gemaakt Dat was zoo waar dat de detektieve begon te lachen en hem vriendelijk aanzag Hoe heet ge f vroeg hij Dorison aarzelde Hy had zichzelf in het naburige hotel ingeschreven met den naam dien hij tijdens zijn afwezigheid uit New York gedragen had n l James Dudley Hij begreep dat de eerstvolgend vraag ilie komen moest betrekking zou hebben op zijn adres en als hij thans zijn waren naam opgaf zou het onderzoek in t hotel de tegenspraak aan het daglicht brengen en de naams verandering verdacht schijnen te zijn Gat hij daarentegen den door hem aangenomen naam op en werd den heer Nettleman wien hij niets daar van had gezegd ondervraagd dan stond hij alseen leugeiiaar te boek Zijn aarzeling wekte bij den detektieve kwade vermoedens op De vraag werd op gestrengen toon herhaald Meenende dat het nog t minst gevaarlijk was als hij zijn aangenomen naam opgaf antwoordde hij Ik heet James Dudley Ik kom van Dubuque in Jowa Ik ben in het Centraal Hotel ge o£ eerd Ik kwam heden morgen om zeven uur tn de was Deze bijzondere bezorgdheid van de Kttssische regeering schijnt wel op bijzondere omstandigheden te wijzen De Depêche de Rouen schrjjft de verdienste van de onthnlling van den Humbert zwe idel aan WaldeckRousseau toe Deze gaf zoo verhaalt het blad toen hij nog minister president was op zekeren dag een groot diner en wierp schijnbaar onverschillig inderdaad echter met zekere bedoeling den naam Humbert in bet gesprek en verzekerde dat noch de Crawfords noch de millioenen bestonden De directeur van den Matin Foidatz die tegenwoordig was knoopte zich dit in het oor Twee dagen daarna begon Moathon in den Matin den bekenden veldtocht tegen Thérèse die tot het bekende doel leidde De stof voor zijn artikelen werd Mouthon geleverd door den secretaris van WaldeckRoussean de heer Ulrich die den journalist een kgkje gunde in de akten welke WaldeckRousseau als advocaat van Duret bezat Deze laatste was belast met de liquidatie van de bank Girard die met mevr Hambert geprocedeerd had Zoo had Houtbon eigenlijk slechts een uittreksel uit deze akten te maken en zou Waldeck Kousseau dogene zijn die den veldtocht tegen Thérèse op touw zettp waartoe hij geleid werd door jaloezie op fan advocaat van Thérèse Du Buit De Weensche bladen kennen aan het bezoek van den Tsaar aan Frans Joset dat thans op 28 September is vastgesteld een zeer groot politiek belang toe De Neue Freie Presse zegt dat aangezien graaf Lamsdorf raedekomt gewichtige vraagstukken betreffende de Oostersche Qnaestie zullen worden behandeld inzonderheid wanneer Turkije s hervormingskracht mocht komen te falen Sommigen brengen de reis door Golnchowski naar Boedapest waar de Keizer zich bevindt hiermede in verband Verspreide Berichten FRiSKBIJK De Depêche te Rouaan verschijnend bevat een artikel over liet Hurabert proces waaruit zou moeten blijken dat de eigenlijke onthuller der zaak zou geweest ziJn de expremier Waldeck Roasseao aan een diner waarbij een journalist tegenwoordig was die enkele dagen later over de zaak een perscampagne opende met de erfenisbedriegerij als onderwerp stad en ben sedert acht jaar niet te Ncw Vork geweest Waarom hebt gij in t begin geaarzeld om mijn vraag te l eantwoorden t Omdat ik bij mij zelf overlegde of ik niet door mijn naam te verzwijgen aan het aUijd lastig en tijdroovend ge tuigenverhoor zou kunnen ontkomen maar ik zag spoedig in dat zulk een manier van doen toch eigenlijk onvergeeflijk zou zijn t ij gaf die verklaring goed voor de vuist zon der eenige aarzeling maar hoe open en eerlijk zijn antwoord ook was de detektieve die Dorison oplettend aanzag vond toch iets in zijn houding dat hem niet beviel iKent gij dien heer Nettleman i vroeg hij Van naam al zeer langen tijd toen ik nog een kind was En kent hij u Ja Op dat oogenblik werden twee mannen in gewone kleeding binnen gelaten die eerbiedig achter den detektieve gingen staan De laatstgenoemde zette na nogmaals Dorison lang en onderzoekend te hebben aangezien het verhoor aldus voort En wat zaagt gij bij uw komst in deze kamer Dit hier 1 antwoordde de jonge man terwijl hij op het lijk wees Ik ben slechts voor u hier geweest De detektieve volgde niet de richting van Dorisons vinger maar hield nog altijd zijn oogen vorschend op t gehut van den jongen man ge De zoo pas gehuwde minister van morine Pelletan die t afgezien van zijn inkomsten als minister toch niet zoo heelbreed moet hebben is Maandag biJ hetdoen van inkoopen te Pargs ziJn portefeuilleverloren met eenige duizenden francs enpapieren van beteekenis De bekende revolutleman Victor Hennier is te Parijs overleden De heer De Caray burgemeester vanBigan is ontheven van zijn bnrgemeesterlijk ambt omdat hü een beleedigend schrijven heeft gericht tot den onderprefect naaraanleiding van de sluiting der zusterschool Het legercontingent is voor het volgend jaar vastgesteld op zestig duizendman De achtste Kamer van Strafzaken teParijs heelt eergisteren uitspraak gedaan ineen erfeniszaakBottin des Poires een zwendel historie van geweld waarby een millioen betrokken is geweest en de negen be schuldigden zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen afwisselend tusschen Tier maandenen vier jaar DuiTSOHLiSD Te Habinghorst Castrop zijn door t gebruik van vergiftige paddestoelen overleden een man de kolenwerker Janischinski en drie Idiideren terwijl lo vrouw beterende is P Prins Prosper Arenberg i eergisterenuit de strafgevangenis te Hannover overgebracht op beschikking van den rijksknnselier met een bijzonder transport naar degevangenis te Tegel bjj Berlijn en gemeldwordt dat de gevangenbewaarders te Hannover nog niet gestraft zijn voor de doorben aan den gevangen prins verschafte faciliteiten omdat het disciplinaire onderzoeknog niet afgeloopen is De messensljjperavereeniging te Solingen heeft besloten te handhaven den eischloonsverhooging de nieuwe loonlijst zal vanden vierden September a s af eigenmachtigtoegepast worden en alle fabrikanten dieer niet aan willen zullen uitgesloten worden Verworpen door de rechtbank te Leipzig is het hooger beroep van do herbergierster KaroUna Pregodda te KUblau die teAllenstein ter dood veroordeeld is wegensmoord op haar drie mannen richt die daardoor de overtuiging kreeg dat hij zelf ia zekeren zin het voorwerp van eenige verdenking was geworden Aan de deur werd l eweg ng waargenomen Een man van middelbare grootte met eeniifen aanleg om dik te worden ongeveer zestig jaar oud met een glad geschoren ftezicht zonder veel uitdrukking doch met een paar kleine donkere doordringende en rustelooze oogen een man die tot nog toe op het portaal had gestaan drong het vertrek binnen De politie agent wilde hem tegenhouden maar op een schier onmerkbaren wenk van hem dien hut volk den kapitein noemde liet hij hem ongehinderd binnen Üe burgerman liep naar de met het blauwe kleed be kkte tafel en met de handen in de zakjes van zijn vest nam hij een leunende houding aan in Rt hoekje dat het verst van het lijk verwijderd was om van daar met zijn scherpe oogen het treheele vertrek op te nemen en ten slotte den blik op Dorison gevestigd te houden De detektieve begon nu een stelselmatig onderzoek in te stellen naar het doode lichaam en vervolgens naar de kamer en de toegangen derwaarts Hij schreef de namen van alle aanwezigen op alsmede die van hen welke zich bij het neervallen van den bloeddruppel in het beneden lokaal hadden bevonden WorJI virvolgd