Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1903

i BINNENLAND Naar wy vernemen zjjn aan het departement van binnenlandsche zaken voorstellen in bewerking voor een pensioenregeling der bijzondere onderwijzers Eveneens is in voorbereiding een wijziging van de wet op het lager onderwijs tot herziening van de rijkssabsidies aan bijzondere en openbare scholen mede in verband met het verschaffen van rifkshalp ten aanzien van de minima en wettelijke rerhoogingen van de wedden van openbare en bijzondere onderwijzers De voorbereiding van een en ander is reedsver geyorderd en de indiening is in de eerstemaanden van het komende zittingjaar te verwachten Tel Per gewonen trein van 12 32 arriveerde gisteren te Baam bet Koninklijk echtpaar om een bezoek op Soestdijk te brengen De koningin Moeder vergezeld van Irenle Van de Poll en jhr Van Tets verwelkomde haar kindoren aan bet station waar ook jhr L van Beijma loco bnrgemeester ter ontvangst aanwezig was In draf werd naar hot Paleis gereden waar bij aankom 4t terstond de Koninklijke Standaard gehesohen werd Gisteronavond te 7 09 vertrokken de gasten weer Gemeug de Berichten Men meldt nit Amsterdam Omtrent de lotgevallen van den 19 jarigen L K vernemen wiJ dat hij daags van zijn vertrek tot Nijmegen per spoor reisde en aldaar overnachtte Den volgenden dag begon hij te voet den tocht naar Kenlon en bracht twoe nachten onder den blooten hemel door eerstens nit vrees voor ontdekking maar ook nit geldgebrek Te Kenlen aangekomen schreef hy onmi4dellijk zijn vader een beronwvollen brief die door toeval teloor en in handen der politie gemakte en die hem daardoor en dus niet door de Kenlsche politie op het spoor kwam Men meldt uit Leiden Oisterenavond te half zeven is aan bet station alhier oen conrantonloopor M die een pok couranten nit don troin zou halen overreden door een goederentrein waardoor h j bij andere kwetsuren hot linkerbeen tot beneden do knie verloor liewoon zelf de couranten uit den trein te halen begaf de man zich op hot spoor Ue goederentrein die drie kwartier later dan gewoonlijk aankwam liep op het eerste spoor en niet zooals anders op het tweede spoor binnen De man was daarop niet verdacht vandaar het ongeluk De ongelukkige beeft vrouw en kinderen HiJ is naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd Nedeilandscbe Baschi Bozoeks Te BaarloHertog N Br is Zondag zoo geducht en op verschillende plaatsen gevochten alsnog zelden is beleefd In tal van herbergenis de boel kort on klein geslagen Een aantal personen zijn onder geneeskundige behandeling gesteld wegens bekomen verwondingen en steken met t roes Vooral eenzekere W was zoo toegetakeld dat hiJ meerdood dan levend was Per Kar is hij naarhuis vervoerd Tel Stoking van artilleristen onder dit opschrift bevat Het Volk het volgende bericht Von twee zijden bericht men ons uit Amersfoort dot op twee man na de manschappen van de zesde battery veldartilierio oldaor het werk hebben neergelegd en de ploot gepoetst Ook onder de 4e battery vreesde men voor zoo iets er zyn reeds maatregelen genomen tegen wogloopen Het schijnt dot er reeds geruimen tyd gisting heeft bestaan onder die mannen eu wel in hoofdzaak wegens het onnienscheiyk optreden van den kapitein Daar wg ook in andere bladen vati dit geval melding gemaakt vonden informeerden wy by onzen correspondent te Amersfoort die ons de volgende lozing zond Mooiidogochtend heeft een tiental manschappen van de zesde batterg veldartilierio zich aan den dienst onttrokken door de stad in te gaan donzelfden avond nog meldden allen zich vrywlllig weer aan De oefening had intusschon zonder eenig stoornis plaats Hbld Over hot op het centraalstation t Utrecht uitgevoerd wordende omvangryk work deelt men nog hot volgende mede Do overwegen van het eerste naar het tweede en van dit naar het derde perron welke by de komst van een trein met kettingen werden afgesloten leverden een voortddrend en groot gevaar voor hot publiek op Binnen niet al te langen tgd zal daarin verbetering gekomen xön Men heeft een begin gemooJct met hot aanb ggen van een tunnel verbinding gevende tusschen de drie perrons onderling De thans bestaande over wegen komen daardoor geheel te vervallen Dit werk zal vermoedeiyk ongeveer 7 maanden duren en hoofdzakeiyk dos nachts moeten verricht worden De grooto moeilgkheid van het werk i s wel daarin gelegen dat ondervanging der verschillende talryke sporen door brnggcn plaats vindt en ook de kap van het station voortdurend op proctische wgze geschoord moet worden Alle sporen en de drie perrons bigvcn aldus volledig in gebruik Do tunnel wordt aangelegd 1 50M onder den grondwaterstand de woterbemaling geschiedt volgens de nieuwe methode zooals deze toegepast is by do rioleering in Den Haag De tunnel wordt meter lang heeft een wgdte binnenwerks van 6 meter terwgl do hoogte 2 50 meter zal bedragen Zg komt een weinig ten zuiden van het thans bestaande overpad dat men thans betig is een weinig naar het noorden te verleggen Daar deze ondorgrondsche verbinding alleen zal dienen voor personenverkeer zullen bagage post en goederen over de sporen heen over een brug op een korten afstand in znldelgke richting van de plaats der tunnel gelegen vervoerd worden waarop ze gebracht en van waar ze neergelaten zullen woiWen door middel van electrische liften t Li t in de bedoeling later meer dergelgke bruggen te bonwen De tunnel zal geheel bekleed worden met witten steen hetgeen de verlichting zeer ten goede zal komen Tegelgk met t aanleggen van deze tunnel wordt de controle aan het centraalstation veranderd De uitgang waar de controle plaats vindt zal verbreed worden terwyi er controle huisjes zullen geplaatst worden Afgescheiden van t vorengenoemde werk zal aan de zgde van het in aanbouw zgnde buurtstalion der Ned Centraal Spoorweg Maatschappü een verbinding worden gemaakt tusschen de drie perrons aan bot Centraalstation met het nieuwe station Eigenaardige toestanden Het Dagbl schrgft Zooals men weet word do hoer Sclieltema oud hoof 1 redacteur van het Batav Ntl in hoogste instantie wegens de overtreding van het drukpersreglement tot een maand gevangenisstraf veroordeeld üit een welwillend ter onzor beschikking gestold particulier schrgvon blgkt ons dat de heer Scheltema van deze uitspraak in deProanger waar hg een uitstapte maakte kennis kreeg waarop hg zich onmiddellijknaar Batavia begaf oro zich ter beschikkingvan den offtcier van justitie te stollen l ostnkkcn waron no niet aanwezig zoodatdohoer Scheltema niet eens in de gevangenis kon worden toegelaten waarop hytochmeende recht te lu bben Met het Hotel des Indes moest hg zich maar beholpen Daar ontving de heer Scheltema een uitnoodiging om op 2 Aug het bal door den Öouv Genoraal Roosoboom te geven by te wonen terwgl hg feitelgk veroordeeld was en dus toen in de gevangenis had moeten zitten Of de hoer Scheltema nog op de invitatie heeft geantwoord blgkt ons niet maar zeker geeft bet gebeurde geen buitengewoon hoogen dunk van do nauwkeurigheid waarmode de invitaties vanwege den Gouv Generaal worden verzonden Korintji Het B N ontving het volgende telegram nit Tapan gedoteerd 28 Juli Kapitein De Klerck nam 27 dezer met één compagnie een grooto versterking ten Zuiden van kompong Batoe Poeth gelegen in het stootje Poelau Tengoh fwee inlandsche fuseliers werden licht gewond De vgond liet 26 doeden en 26 gewonden op hot terrein achter Daarna stoote een patrouille ter sterkte van oen peloton op kompong Batoe Poetih Do stormnanvol door de onzen ondernomen gelukte niet Gesneuveld zyn één inlandscb korporaal lovensgevoariyk gewond twee inlandsche fuseliers niet levensgevaariyk gewond de tweedeluitenant Holtzappel en één inlandscb faselier Naar aanleiding van dit telegram merkt genoemd blad op Toen ons don 21en jl uit Tapon geseind word van bet échec door een compagnie van do Korintji colonne geleden bg een aanval op h t kampong complex Poelau Tengab waagden wg de veronderstelling dat men weder in ie oude fout was vervallen en den vyond niet behooriyk in zgn stellingen verkend te licht had geschat Het feit dat de colonne comfliandant om artillerie had verzocht zondof welke het blgkbaar niet dan met opoffering van groote verliezen mogelyk zou zijn de vgandeiyke versterkingen te nemen maakte deze veronderstelling zoer waarschynlgk Keit zonderlingen Indruk maakten daarop de berichten in de Jav Cour van den 28dn j I waarin onder anderen als geseind op den 24en word meedegedeeld behalve dat verschillende troeponatdeelingen zich om Poelau Tengah verzamelden dat deze op dracht hadden niet om verkenningen uit te voeren maar wel om den vyond in afwachting van de komst der artillerie te bemoeili ken Aangezien dit bomoeiiyken bg het zich schuil houden van den vgond stellig voeren moest tot een actief optreden onzerzgds tot gevechten woorbg de in sterke stellingen verschanste tegenpartij steeds in het voordcel moest biyven boven onze zooals reeds gebleken was veel te geringe maclit vreesden wy toen reeds spoedig weder van nieuwe verliezen te zullen hooren als liet gevolg van to weinig bedachtzaamheid Kn ziet in het gisteravond ontvangen telegram wordt naast een succes buiten Poelau Tengah behaald weder melding gemankt van een mislukten storraaanval op een kampong in het Poelau Tengah sche nu ondernomen door een peloton een ofdeeling dus slechts half zoo sterk als een compagnie waarmede wg reeds het hoofd stootten Het zou als het zoo door goot niet vreemd zgn als wy morgen hoorden van een poging om het ook nog eens met een sectie of te doen Dit tweede échec in korten tgd had beoordeeld naar do hier bekend geworden gegevens vermeden kunnen en moeten worden Zooals het nu staat heeft hot nergens toe gediend dan om het moreel van den vgond to vorhoogen Von Fielitz en de Over het vonnis van den Berlgnschen rechter dezer dagen vermeld dot reeds op zichzolven hier te lande algemeen ergernis wekte maar dit wegens do toedracht der zaak in anderen zin nog meer bigkt te verdienen schryit men uit Berign aan het Hbl Ik heb inlichtingen ingewonnen bg twee vorschillende personen van wie de een sterk voor von F geporteerd en das niet onportgdig is en buitendien niet von alles juist op de hoogte de ander volkomen onpartydig on volkomen op de hoogte is Wat niet wegneemt dat de laatste long niet alles mocht zeggen wat hy wist want men oet met dergelgke dingen hier te lande uiterst voorzichtig zgn Wanneer bv in een Duitsch blad gestaan had wat Noderlondsche bladen Zaterdagavond omtrent hot geval meedeelden den inhoud der anecdote dan zon de vorantwoordelgko redacteur ongetwgfeld wegens majesteitsscliennis vervolgd worden wellicht zat hg reeds in voorarrest Om nu op do zaak torng te komen is v F vervolgd en veroordeeld niet uitsluitend oin don inhoud der anecdote maar ook en zelfs vooral oin do opmerkingen die hg daaraan tooïocgde Deze waren naar do onpartydige zgde mg noodoolde beslist van beleedigendon aard Als verzwarende omstandigheden werd in oanmorking genomen ten eerste dat V F van adol is en ton tweedo dat hg do belo odiging in hot buitenland had bogaaii Extra bezwarend werd bevonden dat hg het juist in Nederland gedaan had waar do stemming van de bevolking tenopzichto van don Dnitschen keizer tengevolge van diens hoftding tegenover de Boeren toch roods niet gunstig was De onpartgdige zgde verklaarde mg dat ook hg de juistheid hiervan erkende en het vonnis met het oog op al deze dingen beslist zacht was uitgevallen het O M had 15 maanden goéischt en buitendien worden 3 maanden wegens voorarrest afgetrokken Een tweede punt waaromtrent ik gaarne ingelicht wensclite to worden was wie waren de aanbrengers Duitschers of Nederlanders en waarom hebben ze v F aangeklaagd uit wraak of om een andere reden Omtrent deze punten kon ik niet olies met juistheid gewaarworden wat ik wenschte te weten De aanbrengers waren een boekhandelaar en een handelsbediende of handelsreiziger beiden woonachtig in den Hoog De partgdige zgde deelde ray mode dat beiden Duitschers zgn en de aanklacht uit wrook hadden ingediend De onpartydige zgde verzekerde my dat do tweede een Duitscher is van den eerste wist hy dit niet zeker vermoedde het echter wel Of de aanklacht uit wraak was geschied dan wel nit een beleedigd patriottisch gevoel kon de onpartydige my niet zeggen Intusschen spreekt veel er voor dat de aanklacht uit wrook is ingediend De beleedigingen zgn uitgesproken in den Wrfst van het vorige jaar Een paor maanden later in Februari kwam de heer von F in Duitschland terug en werd oanvonkelgk volstrekt niet lastig gevallen door de politie Eerst in de tweede helft von April werd hg vervolgd en gearresteerd Ditwyst er op dat de aanbrengers eerst geruimen tgd nadat ze de beleediging gehoord hadden do aanklacht hebben ingediend En als deze onderstelling juist is dan mag roon daaruit tevens afleiden dat t eenvoudig een wraaknomin is immers iemand die in zgn patriottische gevoelens is aangetast wacht niet weken of maanden om de stappen to doen die hg meent dat gedaan moeien worden Er komt nog iets bg Do majesteitschennis is gepleegd in Nederland De aanbren gers wonen in Nederland verdienen daar hun brood leven onder Nederlandsche wetten Waarom den beleediger nu niet by de Nederlandsche justitie aangeklaagd P Dan zon hg buitendien waarschgnlgk direct hebben rooeten ophouden mei het voordragen von zgn beleedigingen terwgl hg nu rustig daarmee kon doorgaan Het antwoord op deze vraag kan slechts aldus luiden De aanbrengers hebben v F bg de Duitsche en niet bg de Nederlandsche jnstitie aangeklaagd omdat ze wisten dat de Duitsche justitie hem veel zwaarder zou straffen Daarom ook hebben ze bero rustig verder zyn gang laten gaan terwgl het in bun mocht stond door zich tot de Nederlandsche jnstitie te wenden den keizer verdere beleedigingen in bet publiek te besparen Hieruit nu leid ik af dat de hoeren aanbrengers niot goleid werden door achtenswaardige gevoelens toen ze hun aanklacht indienden moor slechts door wraakzucht En als deze conclasie juist is dan is daarmee hun handelwgze veroordeeld en zgn zy zelf ook veroordeeld in de oogen van ieder fatsoenigk mensch De schipbreukelingen van de Oranjezon gestrande Engelsche bargo lord Salisbury ztjn thans alien in het gebouw Blim te Vlissingon ondergebracht Omtrent hetgeen hun te Oostkapelle en te Domburg ia overkomen meldt men nader van zeer vertrouwbare zgde Toon zij na do stranding oon lond waren gekomen was hel eerste werk van den kapitein om aan den Engelschen consul te Vlissingon te telegrofeeren die in antwoord daarop verzocht dat Mj naar Vlissingon komen zou Do kapitein de vrouw en het kind bonevens de drie matrozen aan wie het eerst te Oostkapelle huisvesting zon gegeven zgn maar die door do bewoners niet verstaan werden zyn toen de manteling ingegaan om naar Vlissingen te komen Zg vordwaaldon echter en moesten den nacht in het bosch doorbrengen om oindelgk tu Westkapelle aan te landen Vandaar kwamen zg weer te Domburg waar zg in een beklagonsw i irdigen toestand aan het strand werden ontmoet door een Engelseh sprekend badgast die hen naar hot Volkskofftehnis geleidde en hun daar eenige vorverschingen aanbood Intusschen was uit Vlissingon overgekomen de schocpsmakclaar Stofkoper junior die alle pogingen heeft aangewend om de schipbreukelingen op te sporen en die hun toen hy ze oindelgk ontdekte alle mogelijke hulp verleende Dat was zeer noodig want strandjutters men beweert Veorenaars haddon uit de kajuit van het gestrande schip al wat los on vost wos vleosch en alle andere eetwaren bonevens de beste plunje van den kapitein gestolen Wg geven die mededeeling zooals zg ons is gedaan in de hoop baar te kunnen tegensproken Het zou al te schandelgk zjjn Over het stranden van het vaartuig zelf vernamen wy van andere zijde clat dit eerst plaats had dichter bg Domburg Toon is de barge weer vlotgeraakt en in oostelgke richting afgedreven maar daarna op nieuw recht over het inachinegebouw von de Middelburgsche waterleiding vastgeraakt In den nacht van Vrgdag op Zaterdag is het gekeerd en s middags daarop weer vlotgekomen om echter met eb weer vost te raken Het had averg aan roer en zeilen De aanhoudende stormen vergezeld van hagel en regen welke in do laatste weken het westen van Europa teisteren hebben inzonderheid zeer veel schade gedaan aan den oogst in Noord Frankrgk De vorwa chtlngen woren hoog gespannen de tegenslag is dus des te grooter In do Noorderdepor tementen is de oogst bgno geheel vernield Groote verliezen werden geleden in Ie Poitou la Vendee 1 Anjou la Touraine en loCentre En dit geldt niet alleen dongioonoogst doch ook de druivenoonplantingon Dit Vlaardingen meldt mon oon de Sch Courant Gistermorgen zou het loggerscbip Amicitio III noor zee vertrekken Negen van de voertien manschappen wilden niet mode omdat zooals zg zeiden het spek zoo slecht was Nadat ze door de politie aan boord gebracht waren vertrok de logger naar zee Bg gehouden inspectie werden bg hen gevonden 2 revolvers waarvan 1 geladen Toen het schip op stroom was weigerde het volk te werken waarop de schipper noor wal terugkeerde Aan wal gekomen deserteerden weder drie matrozen die wederom door de politie aan boord gebracht werden Weer vertrok bet schip noor zee doch naderhand kwam er bericht uit Maassluis dat hetzelfde schip aldaar was binnengeloopen omdat de schipper tengevolge von opwinding en overspanning ongesteld geworden was Stadsnieuws ÖOÜDA 27 Augustus 1903 Aan het verslag van den toestond der gemeente Gouda over 1902 ontleenen wg het volgende BEVOLKING Loop der bevolking gedurende het jaar Er o 00 CMS lO O X 3 S i co S t oi Il tats o s a o a t co a S o U S Of ï a BS ös 25 C5 a t o Onder dit getal zyn begrepen 92 mannen en 21 vrouwen gehuisvest in de onder het militair gezag geplaatste gebouwen De indeeling der bevolking naar de verschillende godsdienstige gezindten is als volgt Mann Vr Totaal Noderduitsch Herv 5806 6382 12188 Fransch of Waalsch Hervormden 18 22 40 ICngelsche of Presbyl Hervormden 186 20 20 291 1 646 225 3764 377 44 34 517 2 1263 446 7228 191 24 14 226 1 617 221 3464 Leden der Schotscbo gemeente Anglikaansche EpiscopolenPjVangelischLntherschenHersteld Kvongel Luth Doopsgez of MennonietenRemonstrantenHernhutters of von de Morav BroedersGereformeerdenChristelgk Gereform RoomschKatholiekenOud Roomschen of vande Bisschoppel Kleresy 70 103 173 Grieken Armenianen Nederduitsche Israölieten 179 191 370 Niet genoemden 89 56 145 Tot geen dor genoemde gezindten behoorende 156 124 280 Totaal 11076 12031 23107 Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar Het getal dor geborenen binnen de gemeente bedroeg Mann Vr Beide gesl Levend 439 398 837 Levenl aangegeven 19 10 29 Te zamen 458 408 866 In bet vorige jaar werden geboren Mann Vr Beide ge Levend 393 360 753 Levenl aangegeven 18 17 35 Te zamen 411 377 788 Onder de geborenen in 1902 waren 12 onechte kinderen nomeiyk 8 jongens en 4 meisjes Er waren 10 tweelinggeboorten Mann Vr Beide gosl De sterfte binnen de gemeente zonder de levenl aongegev was 189 190 379 In het vorige jaar bedroeg zg 222 241 463 Van overledenen waren er 1 tfann Vr Beide gesl Ongehuwd 104 109 213 Gehuwd 52 40 92 In weduwenstoat 32 40 72 Gescheiden iran echt 1 1 2 Bnrgerl staat onbek Van deze stierven Mann Vr Beide gesl Beneden hel jaar 60 58 118 Van ItotS jaren 22 20 42 5 10 5 9 14 10 15 6 6 12 15 20 2 4 6 20 25 2 3 5 25 80 5 3 8 30 35 1 3 4 35 40 3 3 6 40 45 4 1 5 45 50 5 4 9 50 55 5 3 8 55 60 4 3 7 60 65 8 9 17 65 70 17 15 32 8 13 21 14 17 31 8 9 17 8 2 10 2 3 5 2 2 70 75 7580 8085 8590 9095 95100 100 105 Leeftgd onbekend Wordt vervolgd Rechtzaken Heden dient voor de rechtbonk te s Grovenhage het drama dat in den nacht van 16 op 17 Januari 1899 te Borkel werd afgespeeld althans zal wegens diefstal met geweldpleging terechtstaan C Uitdenbogerd door de uitvoerige instructie destgds gevoerd niet tot onmiddeliyke strafvervolgiiif kon leiden en U in die dagen veroordeeld werd tot 4 jaar gevangenisstraf wegens diefstal van vee uit de weide onder Zegwaard weswege bg gesignaleerd stond Omtrent de eigeniyke misdaad brengen wy het volgende in herinnering In het huisje Landzicht te Berkel een plaatsje een u ir gaans van Hillegersberg gelegen woonde de 74 iarige rentenier Machiel Ripping en de 64 jarige Gerritje Vrieling huishoudster beiden eenvoudige lieden die veel goed deden Toen om 7 nar s morgens een zoontje van een familielid melk kwam brengen ontdekte hg den moord Ripping lag vermoord op den grond in de vuist een verroeste sabel de vrouw zat stervende in een stoel voor het raam met twee groote goten in het hoofd Bg de Igkschonwing in het Academisch Ziekenhuis te Leiden door prof Siegenbeek van Heukelom had Ripping 26 groote en kleine wonden voorts 8 gaten in het hoofd 4 vinger waren afgekapt een kaakbeen gebroken het rechteroog uitgeslagen een pols doorgesneden en een steek in de borst Onmiddeliyk na de ontdekking kwamen ter plaatse de burgemeester van Berkel de heer F von Zanden en de geneesheer dr Flinkenfliigel Het bed van Hipping was reeds beslapen terwyi dat van de huishoudster sporen vertoonde of zg zich juist te bed wilde begeven R heeft zich verraoedelgk met de oude sabel willen verdedigen Po moordenaars hadden alles opengebroken en een belangryke waarde aan efTecten ontvreemd waarvan een gedeelte te Am sterdam ter verzilvering is aangeboden bg effectenhandelaren aan den Nionwendyk en Kalverstraat Eenige dagen laJter werden te Rotterdam verdacht van den moord of van medeplichtigheid gearresteerd Uitdenbogerd Kraayenbrink Schmitz thans gedetineer l te Leeuwarden voor 10 jaar en Van Dgk thans gedetineerd te Hertogenbosch voor 3 joor voor andere misdrgven terwyi Kraayenbrink tgdens de instrnctie werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewgs In den bewusten nocht hebben meerdere inwoners twee verdachte personen gezien 0 o twee die naar het buis van Ripping vroegen terwgl te Amsterdam twee getuigen U meenen te herkennen als den man die effecten verzilverde en te Antwerpen U herkend is als de man die met bloed bevlekte kleederen bg een uitdrager verkocht Ook zou te Amsterdam door een kellnerin gezien zyn dat U een vlok haar nit zyn hoofd ontbrak terwgl de vermoorde vrouw een dot haar in haar hand omklemd hield Kantongerecht te GoDda strafzitting van 26 Augustus 1903 Jachtwet T V A J I E J P F allen te Leiden f 2 subs 2 d Reglement Wegen en Voetpaden in ZuidHolland G V H te Moordrecht f 0 50 subs 1 d Algemeene Politie verordening Gouda A K J L d J J B J allen te Gouda en G d H te Woerden ieder f 0 60 subs 1 d H J te Gouda f 5 subs 3 d Straatschenderg W S V d S te Nienwerkerk a d IJsse f 3 subs 3 d en betaling van f 15 aan J S te Nienwerkerk a d IJssel L v B te Gouda f 0 50 subs 1 d A K te Gouda f 2 subs 2 d A M H te Gondo f 1 subs 1 dag In staat van dronkenschap verkeerende de orde in het openbaar verstoren C S te Waddiniveen f 10 subs 4 d Openbare dronkenschap D M G en A H te Gouda A V teMoordrecht C v d V te s Qravenhage T d G Nuenen J H en J W beidenwoonplaats onbekend ieder f 1 sub ld A M S in J L beiden te Gouda ieder f 2subs 2 d H Z d J te Nienwerkerka d IJssel f 3 subs 3 d H V te Goudaen J v d B te Zevenhuizen ieder f 5 subs 3 d J L woonplaats onbekend f 16 aubs 3 dagen Openbare dronkenschap bg Ie herbaling C B woonplaats onbekend D S te Oonda ieder 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap bij 2e herhaling A d H te Gouda t4 dagen hechtenis Prijsvermindering van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teie haon Ufo 9f Iteurs van Amsterdam Vrkrs Slatkri 80 Vl V i nu nV 81V 60 1 96 7 A 86 10 80 ao 8I 675 416 1 AUG I ViMELAKD Gert Ned W 3 ï t dito ti o Iltc 8 dito dUo dito 3 IIoKOim Obl Ooudl 1881 9S 4 lTALiK lDaehrgTiDg 1801 81 fi oiT K Obl in papierl866 Bdito ia iilirerl868 I l osnQiL Obl met ooupon 8 dito ticket S RuiLAKu Obl Biaaeul 1894 4 dito Oeooni 1880 4 dito bij Rothi 1889 4 dito bg Hopu 188V 90 4 dito ia goad leen 188S A dito dito dito 1884 S SpiLHJB Ferpet ichuld 1831 4 rvKKiiJ Oepr CouT leen 1890 4 Geo teeoing terie D j Oeo leanin serie C DiDArE Rp r oblg 189 UlxiCO OIi it 3oh 1890 8 IHK2D1LA Obl oii ep 1881 4 VwiTiBD M Obligatieu 189B S lloTTKEDJiH atdd leeu 1894 8 D N Afr HtndetBv asnd Areodsb Tab M Ctirtitioftton DeliM fttaobBppy dito 10 HO 68 I0 118 18 s 104 Am Hypotheekb pitodhr 4V Cult Mij dar Vorstenl taad i i Gr Hypoibfwkb pandbr 4Vi NederlaodB he bank aaod I Ked Handetmantich dito N W Ie Pao Hyp h pandbr 8 Rett Hypotheek pandbr 4 Utr Hypotheoicb dito 4V üoSTHNft OjRt HoDg bank nHml lluaL Hypotheekbank pandb i i SU 1407 10 I 107 I 105 10 101 10 1011 108 n Vi iiJV 101 41V Fastowa dito aaud 6 IwaDg Dombr dito aand 5 Kurtk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 HeEiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr Cv aand dito dito Win at Peter obl 7 Denvor Ie Rio Gr Spm oart v a IlUnoia Central obl in goud 4 LomsT k Nash villi Oer r aand Mexico N Spir Hij Ie hyp i 6 tfiai Kaniaa r 4pCt pref aand K York Ontaiio Ie West aand Penn dto Ohio oblig 6 QregOD Cajiif Ie hyp in goud St Paul Minn k Mantt obl Ud Pm Hooflgo obiig 8 dito dito Lino Cot Ie hyp O 6 OiNADi Oan South Ghert r aaDd Vitt G Eallv k Ka lo h d o O Aniiterd Omnibus My aand Eotterd TramvegMaala aand N iD Stad Amsterdam aand I Stad Rotterdam aand 8 BiLOiE Stad Antwerpen 1887 t i Stad Bruasel 188S l i tfoHO Theiu Regullr Goaeliob 4 OoaTBKE Staataleenig 1880 6 K K Ooit B Cr l880S 3P1KJS Stad Madrid 8 1888 Kn Ver Bez Arb SpoeL oert De nog voorhanden MANTELS COSTUMES Elouson en Hokken worden tot SPOTPRIJZEN opgeruimd D SAMSOÜ HARKTBERIOHTBN Gouda l Aug 1903 GRANEN In de prijzen kwam weinig verandering Tarwe Zeeuwsche 8 60 i 9 Mindere dito 8 k 8 40 Afwijkende 7 i 7 75 Polder 7 50 i f 825 Rogge Zeeuwache 5 10 i 5 60 Polder Buitenlandsche per 70 kilo Gerst Winter 4 Zomer i Chevallier 5 25 4 5 75 Haver per heel 3 40 il 3 80 per 100 Kilo 7 10 k 7 50 Hennepzaad Inlandsche i Buitenlanïch 5 50 i 6 Kana riezaad 10 50 i ia Kooliaad ƒ 7 15a 9 a5 Erwten Kookerwten i Niet kookend 4 Buitenlandsche vocrerwten per 80 Kilo a boonen Bruine boonen i Witte Boenen ik Paardeboonen i Duiveboonen k f Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 60 i f 6 75 Foxanian k f Odessa 6 50 i 1 75 Cinquantine 7 35 i 7 50 VïiMiRKr Melkvee goede aanvoer handel traag echter prijzen zeer hoog Vette varkens goede aanvoer handel wiijv 19 ü 11 et per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel flauw lóV i 177 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 50 k 0 80 per week Vette Schapen nsgenog aanvoer handel geen Lammeren red aanvoel handel vlug 17 i ai per halt Kilo Nuch teren Kalveren goeds aanvoer handel vlug 10 3 Grasltalveren redelijk aanvoer handel vlug 3S 50 Fokkalveren 10 4 17 Kaas aangevoerd 109 partijen handel wrijv ie kutal a il 1 jde kwal 19 i ai Zwaardere 27 50 Noord hollandsche i Boter red aanvoer handel vrijw Goeboter o k f 1 20 Weiboter 1 00 1 05 373 Staats loteriJ Se Klasse Trekking van Donderdag 27 Ang No UU 1 26 000 335 3201 60 64 488 3916 H8 4097 6fi 4101 624 4618 728 4067 1195 4851 1678 5050 2335 5753 47 5906 2430 6122 2607 6668 2795 6906 3164 15624 85 16009 16207 16661 16602 89 16811 64 16968 17194 17483 17566 17802 17939 18041 96 18315 79 19084 19446 19870 19900 20076 20190 20202 49 20743 Prijzen van 45 7007 10132 13432 45 10204 13519 7672 46 43 7879 10677 46 7927 10772 14077 71 10890 14161 8027 11071 14386 8305 11150 14641 8466 11680 14735 8846 11744 14969 9044 11870 15240 9154 12306 16313 98D0 36 70 9901 12642 15414 Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Aug Willemina Aalije Cornelia ouders C N Hoogteijling en D Sclinlt 22 Willem onders D de Beii en ö Oorascn Hendrik onders J Verburg en P Snel 23 Cliristinnus ouders W Leinenga en 7 Hammer 24 Bartholomeus Gernrdns ouders A Bietveld en T Pape Neeltje onders D Oskam en J Bergen 25 Elisabeth Maria ouders W Kcii en L Lorins Francina ouders D Kemp en A van de Poll Maria Wilhelmina onders F 1 Boegbeim en N O Hey Jacobus Philippus ouders R van Scliaik en O Isarin OVERLEDEN 22 Aug A Bouwman 65 j 25 J van der Knaap 4 m 26 J de Visser wed L van Wök 81 j GEHUWD 26 Aug A van D k en J Brandt AOVËRTËiXTIElN V Getrouwd ISAAC NOOTHOVEN VAS GOOR EN CHARLOTTE P WÜNDER Hilversum 27 Augustus 1903 V De Heer en Mevrouw WONDERRiJSEB en de Heer en Mevrouw NOOTHOVEN VA GOOR ROBST VA LiMBURO betuigen bg deze hun barteiyken dank voor de belangstelling bg het huwelgk hunner kinderen ondervonden Hilversum Gouda 27 Augustus 1903 AA BmUING De Firma A J J VOS te Gouda wenscht op VRUDAG 4 SEPTEMBER 1903 des voormiddags te 11 uur in een der lokalen van de R K LEESVEREENIGIN6 aan te besteden Het verbouwen van een Magazijn en WerkpIaatHen achter het perceel Wijk H No 108 aan de Turfmarkt te Gouda Bestek en teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd gebonw en zijn op franco aanvrage ad 1 1 50 te verkrijgen ten kantore van C P W DESSING Architect Gouda