Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1903

slechte opvolgen der voorschriften die aan duidelijkheid trouwens dikwijls nog te wenschen overlaten Daarom gal de minister bevel dat de presidenten ervoor zorgen moeten dat alle beambten goed op de hoogte zjjn van de bepalingen en die ook op den juisten tiJd in toepassing weten te brengen Hloc its zolkc beambten zal men in dienst mogen nemen die aan deze voorwaarden voldoen Rechtzaken Voor de Haagsche rechtbank is gisteren behandeld de zaak van den beruchten C C Uitdenbogerd reeds vroeger veroordeeld beklaagd met een tot dusver onbekend persoon te zamen en in vereeniging in de gemeente Berkel en Kodenrjjs te hebben weggenomen een aantal effecten bil de dagvaarding nader omschreven welke diefital vergezeld is gegaan van geweld gepleegd op den rentenier Machiel Kipping en diens hoishondster öerritje Vrioling mot het oogmerk om den diefstal gemakkelijk te maken welk geweld den dood van beide personun tengevolge beeft gehad Zooals men zich herinneren zal geschieAle een en ander in den nacht van 17 Januari 1899 Destyds word reeds oen zeer omstandig verhaal van dezen diefstal en dubbelen moord gegeven en dezer dagen werd een en ander nog eens in do herinnering teruggebracht althans wat de hoofdzaken betreft V jf en twintig getuigen 4 charge zgn gedagvaard en vijf è décharge De bekl vroeger hovenier van beroep is niet forsch van gestalte en spreekt zeer moeilijk Hy wordt het eerste gehoord en doet weer een geheel ander verhaal dan bij zijn eerste verhoor waarop de president hem opmerkzaam maakt Vast staat dat hij na destijds ontslagen te ziin uit de gevangenis zich naar Duisburg heeft begeven alwaar hj twee brieven ont ving van Kraayenbrink waarin onder meer stond dat hy een zaakje had waarmee veel geld te verdienen was Vast staat ook dat bekl in het bezit is geweest van een aantal effecten die hg van een zekeren Albers zon gekregen hebben Die Albers was zooals gewooniyk iemand die zoo maar uit de lucht was komen vallen een van die menschen naar wie een beklaagde altyd vruchteloos zoekt wanneer hy ze noodig hooft om zgn onschuld aan te toonen Zeer gemakkelijk zon hot hem geweest zgn dien Albers dien by zelf niet vertrouwde aan de politie aan te wyzen maar hg bad zelf nog 4 jaren n hot vet dus hield hg de politie er liever buiten Op hot schrgven van Kraayenbrink was bekl nit Duisburg gekomen om gelgk later bleek zyn hulp te verleenen bg het verkoopen van effecten waarvan hy verstand had daar hy zelf f 20 000 aan effecten bezat Zoouls men weet is bekl in gezelschap van Kraayenbrink en Albers op reis gegaan eerst naar Antwerpen en later naar Amsterdam om de effecten te verkoopen Wat er eigeniyk in de hoofdstad met li m gebeurd is weet beklaagde niet want hy wos beschonken Dit is waarschyniyk ook de oorzaak dat aan het verhaal van bekl omtrent dien verkoop om het zoo maar eens te noemen geen touw is vast te maken Hy rammelt nmar door en zegt op een daartusschen geworpen vraag van een der rechters brutaal wog wacht nou eens even en laat niy eerst uitspreken bet vnlt my toch al moeieiyk genoeg Wat den diefstal van do effecten betreft daarvan weet bekl niets anders dan dat Kraayenbrink on een zekeren Schmitz samen naar den Bergschen hoek zgn gegaan waarby zg voorzien waren van revolvers en van een hamer Zy hadden bg die gelegenheid gezegd wy hebben daar wat en er moet nog wat gehaald worden Bekl zelf is niet mee geweest naar Bergscbenhoek en weet dus niet wat daar gebeurd is Do kassiers waar Ripping zgno effocten kocht en zgn coupons verzilverde geven eenige inliihtingen omtrent diens vermogen waaruit blgkt dat voor zoover zg kunnen nagaan dit niet zoo groot was althans ni t aan effecten Wel woonde destgds in Berkel een Ripping die ree effecten bezat zoodat het niet onwnarschgnigk is dat do dieven zich vergist hebben Die opmerking werd dadelgk gemaakt toen men van den moord en don diefstal hoorde Alsnn wordt als getuige gehoord een persoon die in 1H9H met bekl in de gevangenis vertoefde Na hun ontslag uit de gevangenis had bekl hom voorgesteld om in to breken bg een zekeren Ripping te Berkel wien hy zeer goed kende Die boer was rgk en bad naar gissing wol 1 ÖO 4 f 00 000 Zg zouden hem op de volgende manier opknappen Zy zonden voorgeven een ongeluk met hun rytuigje gehad te hebben en den boer opkl ppen Als deze dan buiten kwam zouden ze hora bewusteloos slaan of een laken over het hoofd gooien Getuige ging niet op het voorstel in masr Kraayenbrink was er wel voor te vinden en wilde Ripping maar liever ineens do hersens inslaan Bekl ontkent ooit een dergelgk voorstel gedaan te hebben Ripping is hem totaal onbekend Tegen een getuige waar bekl vroeger gediend heeft had hy destijds gezegd dio Kipping is zoo donders rgk waaruit dus zon blgken dat hg hem wel degeiyk kende Do burgemeester van Berkel en Rodenrgs gat een omstandig verhaal van het vinden van het vreeselgk verminkte lyk van Ripping Bg zgn komst leefde de huishoudster nog doch stierf spoedig De brandkast was niet geforceerd Aan verschillende voorwerpen kleefde bloed Buiten de woning waren geen bloedsporen De verklaring van den burgemeester van Berkel wordt aangevuld door die van den veldwachter die het eerst de Igken had gevonden üit de verklaring van deze getuige kan worden afgeleid dat de eerste wonden zyn toegebracht met een stomp voorwerp vermoedeiyk mot een hamer terwgl de andere wonden van Ripping zeer waarschgnlgk zgn geslagen met een ouden sabel die het slachtoffer tot zgne verdediging had medegenomen of die de moordenaars latT gevonden hadden Ook deze getuige bevestigt dat een bod beslapen was en het andere nieten dat een nachtpitje dat gereed was gezet nog niet gebrand had zoodat de moord in den laten avond moet gebeurd zyn De geneesheer van Berkel wiens hulp dadelgk werd ingeroepen schrgft den dojd van Ripping toe aan zyne verwondingen en verbloeding Zgns inziens moet er eerst oen worsteling hebben plaats gehad voor dat do doodelgke slag werd toegebracht Do dood van de liuishondster schrgtt deze geneeskundige too aan hersondrukking tengevolge van een slag met oon hamer Daar prof Siegenbeek van Heukelom die de Igki n onderzocht sedert overleden is werd ter adstructie van diens rapport gehoord de amanuensis die de professor bg het onderzoek assisteerde De verklaringen van dien getuige waren uit den aard dor zaak zeer gereserveerd en tot conclusie durfde hy niet te komen Een reeks verklaringen van do getuigen meerendeels eenvoudige menschen uit Berkel waren of onbeduidend of spraken eigeniyk elkander tcgën Van eenige bctoekcnis is nog de verklaring van den deskundige die do kleeren van bekl waarop zich bloedvlekken bevonden heeft onderzocht Volgens dezen deskundige zgn de vlekken bloedvlekken doch het is niot nit te maken of het menscbenbloed is Bokl komt den deskundige lo hnlp door te zoggen dat het raenschenblood is Hy heeft dit op zgn kleeren gekregen by gelegenheid dat liy den reeds meer genoemden Albers die zich zeer ernstig aan oen der handen had gekwetst had verbonden met zyn zakdoek Ook hier klopt de verklaring van bekl in t geheel niot met die voor den rechter Commissaris afgelegd Toen heette het dut er eenige droppels bloed op zyn goed gekomen waren heden verklaarde hy dat het bloed mot een straaltje uit de wonde spoot op zyn kleeren Kindeiyk komt er nu een getuige die bekl pertinent aanwyst als den persoon die hem in den avond van den 16 Januari 1899 heeft aangesproken en gevraagd hoeft naar de woning van Ripping by t mcchion bg de watermacbine Get heeft toon aan bekl en aan nog iemand dien hg by hem had den weg gewezen Toen hg s morgens hoorde dat Ripping vermoord was had hy dadelgk gezegd 0 God dan heb ik ze den weg ewezen Bokl antwoordt op deze voor hem bezwarende verklaring dat deze getuige staat te klossen Hy weet niet w t hy zegt Do verdediger mr ö van Slooten verzoekt voorlezing van de pcrsoonsbeschryving welke getuigo indortyd van den man gaf in wien hy nu bokl herkent ora te doen uitkomen dat dit signalement al zeer weinig overeenkomt mot don persoon van beklaagde Een kuiper uit Antwerpen beeft uan bekl op diens verzoek oen kleerenmagazyii gewezen waar hg zich een nieuw pak klooren hoeft aangeschaft torwgl getuige het oude pak kreeg Vervolgens heeft hy hen naar een kAntoor gebracht waar zy geld wilden wissoleti Hierna is men samen gaan oton en naar e no gelegenheid mot dames geweest en daarna heeft bekl met zyn vriend of kameraad afscheid van hem genomen Een paar dhgen later las hg in de Gazette van den mobrd te Berkel en toen dacht bg dadelgk dat zullen die twee maats wol gewoest gn Hg beeft toon het pakje dat by gekregen had opengemaakt on daarin met bloed bpvlekto koeren gevonden die hg naar do politie heeft gebracht Volgens bekl vergist deze getuige zich Kene van de juffrouwen herkent in bekl eene van de mannen die in Antwerpen by haar in t estaminet is geweest Hy had toen veel geld in zgne portemonnaie ook gond g ld Bokl ontkent dit volstrekt niet Het was zjfn eigen geld Van Antwerpen gaan wy weer terug tot de als getuigen gehoorde bewoners van Berkel die weer zeer onbestemd zgn in hunne verklaringen JËen V ouw die bekl in de Warmoesstraat te Amsterdam had ontmoet en by wie hg gelogeerd had kort na den moord verklaart dat bekl dien avond niet dronken was Hg had haar eerst willen dwingen hem naar het DamhOtel te brengen maar wan daarna bg haar gebleven haar dreigende aan riemen te sngden wanneor hg s morgens iets van zyn geld miste s Morgens na zgn ontwaken had hg dadelgk een heel pak effecten nagekeken en gezegd dat hg niets miste Daarna was hg aanduenlgk gaan worden en toen zy hem naar du reden daarvan had gevraagd geantwoord dat kan ik jon toch niet zeggen Ook de man by wien bokl te Amsterdam logeerde heeft bekl in het bezit van een vry dik pak effecten gezien Een kassier uit Amsterdam by wien eenige effecten te koop worden aangeboden in do week van den moord deelt mede dat men trachtte by hem stukken te verzilveren en toen dit geweigerd werd zo te beleenen Getuige kan in bekl den persoon niet meer herkennen die bi hem is geweest Ook op een tweede kassierskantoor to Amsterdam werden in dezelfde week effecten te koop aangeboden welke bleken te behooren tot de gesignaleerde De man die ze aanbood was voor zoover getui j e zich herinneren kan niet bekl maar con wynbottelaar nit Amstofdam die met Uitdenbogerd te Amsterdam had kennis gemaakt op het Mariniersplein toen hy naar het exerceeien stond te kyken Hg was mot bekl daarna in een paar cafés geweest en deze had hem toen trachten over te halen zyne betrekking to verlaten dat hy iets wist waarmede hg veel meer kon verdienen Hg wilde vast f 100 handgeld geven en liet aan getuige effecton zien welke hy hem verzocht voor hem te verkoopen Bokl had hem daarby een verhaaltje opgedischt dat hy geloofde Hy ging toen probeeren om eenige effecten te verkoopen en werd door do politie ingerekend Alsnn wordt gehoord een bierhnishouder te Rotterdam bg wien bekl beweert in den avond van den moord to zgn geweest IHtuige ontkent dit zeer boslist Hy kent bekl zeer goed en het is onmogciyk dat deze den bewusten avond in zyn herberg is geweest Dan moest hg dit gezien hebben Bekl houdt vol er wel geweest te zyn Heden 10 n voortzetting Stadsnieuws GOUDA 28 Augustus 1903 Naar wg vernemen zal de Reclame Optocht niet opgeluisterd worden door deputaties met vaandels de commissie hoeft alle pogingen gedaan albnog deelnemers te verkrygen slechts eene Vereeniging hoeft zich aangemeld Gisteren is to Utrecht o n geslaagd voor hot examen hoofdacto inej A B van Slee van Gouda Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1902 ontleenen wg nog bet volgende Er werden l W huwelgken voltrokken dus 7 minder dan in hot vorige jaar Van deze huwelgken worden aangegaan Tusschen jonkmans en jongo dochters 128 B n weduwen 2 gescheiden vrouwen weduwnaars en jongo dochters 6 weduwen 12 gescb vrouwen 1 gesch mannen en jongo dochters weduwen 1 n na gCSCb VnUWOU Huwelgken aangegaan met vergunning van do Rechtbank krachtens art 550 Burg Wetb goval van afwezigheid kwamen niet voor Voor de voltrekking van 6 huwelgken werden bowyzen van onvermogen afgegeven Bg onderscheidene huwelgken werden 4 kindoren gewettigd Er werden in het afgsloopon jaar drie echtscheidingen ingeschreven Uit don volgenden staat blykt de maandelyksche loop der geboorten huwelgken en sterfgevallen UKBOOlt HüWE STERFOS HAINDEM TKN MJKEK VXI LEN Januari 60 11 37 Februari 67 8 43 Maart 85 4 36 April 76 15 26 Mei 59 26 33 Juni 75 11 22 Juli 66 18 31 Augustus 71 14 16 September 68 10 24 October 62 13 39 November 74 9 39 December 74 11 33 Naar de Koloniën van den Staat vertrokken 2 mannen en 3 vrouwen terwyi 3 mannen en 4 vrouwen van daar komende zich in deze Gemeente vestigden Uit het buitenland kwamen hier 15 mannec en 19 vroawen 14 mannen en 5 vrouwen gingen derwaarts Op het einde van het jaar waren er zes Ambtenaren van den Burgeriyken Stand namelyk de vier leden van het Dageiyksch Bestuur en de Heeren Dr F H G van Iterson en H J Nederliorst VERKIEZINGEN De kiezerslgst werd met inachtneming van de bepalingen der Kieswet opgemaakt en op nieuw vastgesteld Bez waar8chriften daartegen werden niet ingediend Hot aantal kiezers van leden voor do Tweede Kamer der Staten Generaal bedroeg in het Ie Stemdistrict 855 2o 569 3o 695 Totaal 2119 kiezers Dat van leden voor do Provinciale Staten in het lo Stemdistrict 853 2o 567 e 694 Totaal 2114 kiezers Hot getal kiezers van leden voor den Gemeontoiuad bedroeg in hot Ie Kiesdi strict 824 2o 539 3e Ji57 Totaal 2020 kiezers Wordt vervolgd Men schryft uit Woerden Gisternamiddag had op den straatweg in Rietveld eene botsing plautb tusschen eon snel rydende automobile en een met graan beladen wagen Het paard kwam in de automobile terecht verwekte nogal wat schade en kon zich later losrukken na aan de beenen tamolgk bezeerd te zgn Hoewel zwaar beschadigd kon de automobile nog met eigen kracht weg De twee personen in de antomobile en op den wagen ontvingen geen letsel vÏSSSSSmEE VRIJDAG 28 AUGUSTUS Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig de Wi Noothoven van Goor Engels IJssel de Schepper Herman Princo Van de Velde Nederhorst Jongenburger van Galen de Lang Donker Stiaator Dossing Vingerling en Muglwyk Afwezig de hh Fortuyn Droogleever Luger van Iterson en Krook De Voorzitter Do hh Portngn Droogleever en Krook hebbon bericht gezonden verhinderd te zgn de vergadering bg te wonen Do Notulen dor vorige vergadering worden voorgelezon en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde medo dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten tot wgziging der gemeonte begrooting dienst 1903 en het 2e supöietoir kohier voor de heffing van schoolgeld op de lagere scholen Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen Het rapport der Commissie belast geweest met het onderzoek der gemeente rekening over 1902 Een voorstel van de Commissie voordo strafverordeningen tot wgziging der algeraecBO politieverordening een voorstel tot het aanstellen van eon loeraar in de Hebreouwsche taal aan hetGymnasium gedurende 1903 04 Een voorstel van B en W tot hetbenoemen van twee leeraren aan de Avondschool voor Ambachtslieden Een vooratol van B en W tot hetbenoemen van een bnreel ambtenaar bg hetbouwen woningtoezicht Een voorstel van B en W tot hetonbewoonbaar verklaren van een woning inde Kuiperstraat Een voorstel van B en W tot hotopnemen van een bedrag van f 15000 voor tydelgk kasgeld Het Ie suppletoir kohier der plaataolyke directe belasting naar het inkomen 1 8 Zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde 9 Het rapport van de raadscommissie belast geweest mot het onderzoek der rekeningen van de Instellingen van Weldadigheid tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Namens den raad zeg ikde Commissie dank voor het uitgebrachterapport Ter visie 10 Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der rekeningen voor het Hoffmansgesticht en deVolksgaarkenken tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Ook dazo commissie betuig ik namens den raad dank voor hetuitgebrachte rapport Ter visie 11 Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der rekening van de Bank van Leening tot goedkeuring adviseerende Do Voorzitter Ik zeg deze commissie dank voor het uitgebrachte rappoit Ter visie 12 Het rapport dfer raadscommissie belast geweest met bh onderzoek der rekening der dd Schuttery tot goedkeuring 16 Do ontwerp bogrooting voor de gemeente Zal worden gedrukt en rondgedeeld 17 Een brief van Mej M Kruisheer ontslag nemende als lid der Commissie totwering van schoolverzuim Aangenomen voor kennisgeving 18 Een verzoek van den heer J A Donk eervol ontslag verzoekende als onderwyzertegen 1 November Wordt eervol verleend 19 Een verzoek van Mej M Kruisheereervol ontslag verzoekende als onderwgzeres tegen 1 November Wordt eervol verleend 20 Een adres van Mej C A Schriekeervol ontslag verzoekende als onderwgzerestegen 1 November Word eervol verleend Wordt vervolgd VERSCHEIDENHEID De krggsraad beeft te Sensburg inzake het duel den achttienden dezer gevoerd tusschen twee officieren van het 73e regiment veldartillerie om een woordenwisseling en werd geen druppel militair bloed gestort luitenant Kayser veroordeeld tot vier maanden luitenant Klauenflügel tot drie maanden en luitenant Wttnsche die de uitdaging overbracht tot één dag veatingstraf De Voorzitter Ik zeg de commissie 4ank voor het nitgebraclit rapport Ter visie 13 Een voorstel van B en W tot hetaanbrengen van een perkoenbeachoeiing aanhet Bogenteaseplantsoen Is gedrukt rondgedeeld Ter visie 14 Een voordracht voor onderwyzer aanschool No 4 Daarop zgn geplaatst do hh P VAN EIJK te Gouda M DEN HOED te Stolwyk G VAN SPENGEN te Gouda Ter visie 15 De ontwerp begrooting voor de ge meentegasfabriek Is reeds gedrukt rondgedeeld en wordt tor visie gelegd Plijsvermindering van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Veléuhoou m0 3i De nogf voorhanden MANTELS COSTUMES Predikbeurt bu de BemoostraDtsohOereformeerae Qemeeate alhier Zondag 39 Aug s morgens to lOJ uur Ds H VAN ASSENDELFT Elousen en Kokken worden fot SPOTPRIJZEN opgeruinid D SAÜlSOJIf FEESTEN TE GOUDA op U AIGU8TIS 1903 ter gelegenheid van den Verjaardag van H M de Koningin s Morg ens van 9 tot 10 uur Bespeling van het Carillon van den Toren der St Janskerk s Morg en s van 9 fot lO i uur GECOSTIiDEERliE KINDEEOPTOCHT voor Jongens en leisjes van 8 tot 14 jaar Voor de mooiste en grappigste Costuums worden g o I d p r g z e n uitgeloofd die dadelgk na den rondgang in don tuin der Sociëteit Ons Genoegen worden uiteereikt Do stoet die zal worden begeleid door het Muziekgezelschap Harmonie te Gouda onder directie van den Heer W H VAN DEE PAS zal zich onstellon in den tnin vnn genoemde Sociëteit on daar weder terugkeeren na t nemen van dezen weg Bleekerssingel Kleiweg Nienwsteeg Wilhelminastrnat Lange on Korte Tiendewee Markt IR nJnhnJZ Westzgde Wgdstraat Dubbele Buurt Oosthaven Westhaven Hooge Gouwe Lange en Korte Groenendnal Markt Botermarkt en Regenboog Hoogstraat KleiweVKattën n fiT Crabethstraat Stationsweg Spoorwegstraat en Boelekade n o b oiimiaiugoi Het publiek wordt vergoaht niet met den toet mede te loopen Nadere inlichtingen verstrekt de Heer J VAN DER JAGT Hoogstraat A 120 sMorg en s van 11 tot 12Vi uur RECLAME OPTOCHT Harmonie te Gouda en door verscheidene Vereenigingen hier ter stede met Verguld Zilveren Medaille of f 25 een groote Zilveren Medaille of f 1 en Medaille of f 15 een groote Zilveren Medaille of f 10 en een Zilve i u Van de Houtmansgracht zal de stoet don volgenden weg nemen Lange en Korte Tiendoweg Markt Botermarkt en Westzgde Kleiweg Kattensingel Hooge Gouwe Nonnenwater m Bogen Veerstal Westhaven Hooge Gouwe Turfmarkt Hoogstraat Markt Westzyde Wgdstraat Dubbele Buurt Oosthuven Punt Hanenpraai Fluweelensingel Lange Tiendebrnonpwpir Tninstraat Hoefatfip ff SniBrinïStrnat WilholminaBtraut Kleiwac en zich nnthindnii vnnp liot f Ho n m i haar Vaandels en een Zilveren Medaille of een Zilveren Medaille of f B begeleid door de Muziekkorpsen der d d Schutterg en van het Gezelschap Voor de mooiste Reclame worden drie pryzen uitgeloofd een groote f B voor de aardigste Reclame eveneens drie pryzen een Verguld Zilveren Wilhelminastraat Kleiweg en zich ontbinden voor het Café de Romein s Namiddags ten 2 ure op het Marktplein VOLüSSPËLEil om Geldprijzen a Voor Mannen en Jongens boven 16 jaar 1 MASTKLIMMEN 2 GEWICHTWERPEN 3 TOBBESTEKEN b Voor Jongens van 12 tot 16 jaar 1 TURPRAPEN 2 ZAKLOOPEN 3 WEDLOOP met Hindernissen c Voor Meisjes boven 12 jaar 1 WEDLOOP achterwaarts op Mnilen 2 EIEREN DRAGEN 3 DRAADKNIPPEN Bg onvoldoende deelname zullen wellicht enkele nummers vervallen Dadelgk na afloop der spelen uitreiking der Prgzen op de Markt Verdere inlichtingen worden door den Heer J VAN DER JAGT Hoogstraat A 120 verstrekt Gedurende deze spelen MATINEE te geven door het Muziekkorps vnn de d d Schutterg onder directie van den Heef JOH G ARENTZ s Avonds van 7 tot 8V uur ORGELBESPELING in de Groote of Si Janskerk door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejuffrouw JOHANNA FRANSSEN nit s Grnvenhago Sooraan Mevrouw ANI OTNETTP SNOPT RDTTERS nit Amsterdam Harp on den Heer A VAN DER STAP uit Delft Bariton Zie verder het Programma v ii c n ci ur n Programma s tevens Toegangsbewgzen zyn i 25 cents van af heden verkrggbaar bg de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON Markt en by den Koster der St Janskerk s Avonds ten 8Vi ure Tweede Rondgang van den RECLAME OPTOCHT b J FakkeUieht met begeUiding van t Muiiiekgexelgchap HABMOSIE te Gouda Te volgen weg Bleekerssingel Kleiweg Hoogstraat Markt Westzgde Wydstraat Dubbele Buurt Oosthaven Westhaven Dubbele Buurt Wgdstraat Markt WestzÜde en Regenboog Korte en Lange Tiendeweg naar de Houtmansgracht De Prgsnitdeeling heeft na afloop plaats voor het Café HET SCHAAKBORD s Avonds ten 8 t uie op het Marktplein MUZIEKUITVOERING door het Muziekkorps der d d f tterij onder directie van den Heer JOH ö ARENTZ i a Avonds ten 10 ure op het Marktplein VUUEWEEK Vervaardigd en af te steken door den Heer C Gall pyrotechnicus te Hotterdam Het slotnummer zal zgn Medaillon van lansen gewgd aan H M DE KONINGIN omgeven door brillante sterren geflankeerd door schitterende waaierpalmen in explosie eindigende De Commissie voor Openbare Feesten vertronwt dat de bnrgery hare ingenomenheid met dezen Feestdag wel zal willen toonen door het uitsteken van Vlaggen enz De COMMISSIE voor Openbare Feesten J VAN BBBDT DOBTLAND Voomitter S A DE JOSCHBBBE SeerttarU