Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1903

TER OVERNAME AANGEBODEN P 171 nitin firpi i iini nr o 9197 Maandag 31 Augustus 1903 42ste Jaargang miwm mum iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken II Vrachtrijc Tdetoan No St De üitg ave dezer Courant g esehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noinmei s VIJF CENTEN Telefoon Ho 83 A D V K 11 T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote Ietter s worden berekend naar plaatMriiimto huending van Advertentiën tot 1 uur di t aiidd De Pirma A J 3 VOS te Goud wenscbt op VHIJDAG 4 SEPTEMBER 1 K 3 des roormiddags te It nar in een der lokalen van de R K LEESVEREESIGLNO aan te besteden Het verbouwen van een Magazijn en WerkplaalHen achter het perceel Wijk H No 108 aan de Turfmarkt te Gouda Bestek en teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd gebouw en zijn op Iranco aanvrage ad 1 1 50 te verkrügen ten kantore van C P W DESSINH Arcbitect Goüu Uolltndscbe IJzeren Spoorweg H alscliap ilj 60BDK0ÖPË TREIN He en 3e Kliiêse op Woensdag l St plenibcr 1903 van ROTTERDAM Maas GOUDA en UTRECHT naar APELDOORN VOORST ZUTPHEN VORDEN en RUURLO en terug Inllclitingen aan do Stations Zie do aanplakbiljetten Heen en terug op één dag 2o klasse KI l M 3e klasse Fl 1 00 Terug op den volgenden dag üe klasse KI t OO 3e klasse KI tk TE ROOP 150 stuks ïware EIKEN BERGROKDKN in alle afmetingen on zwnarten Een partij dito van 30 tot 4Ö voet lengte geschikt ora op porren te zotten allen tbans gevelde boomeu Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer goBcbikt voor Molenassen Vangstnkkon Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN ÜO stuks EIKEN BEUKEN on DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeor lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN ÜEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot taobüg duim breedte Gebeefde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAOSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle almetlngen voor Scboeiing Brug en Hoining palen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor bokkon ter bescbntting van jonge vrucbtboomen tegen don prys van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOUT SPOOBLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGHEKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEICSPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Groote boeveelboid ERWTEN lu BOO NENRIJS t 50000 bossen KRIBHOUT AlUt tnordt naar verHénny Ier beilemiiff piiiatae geUveni Alles tegen ultrp tvncurretmule prijtm en zea maanden crediet by den bouthundelaar JOH DAUEN te Cothen HM l Me uch ddrlt n I f Bukkflykile poettmlddcl voor Hhtm ea rooril dam en KindtrKhotnwtrk llde Appretuur lan C II HlUlltr k Ct Itrila Mth Str 14 Men lette joW op AHffl en fabrletumerk p i JMIek liarelee M erk Hl iitertN 1 w ABVERTMTIM in aUe Couranten worden aanjifenomcn door het Idverleulie Biireaii van A KHIi KMAN ZOON A Bloysseo Zonen rabrikaiileu van iTf URIIOTER MÉLAIVCEfil en MtllGAIIIKR Verk X p uitsluitend in fl3S eigen winkolK HET WAPEN VAN ASTEN rechtstreeks aan gatliculicron tot zeer billijke prijzen Een g root fi cileelte der winsl wordt nan di koo pers tcriig g ogcvcn in den zf o biiiteng ewiMHi gewilden vorm van CADEAUX Bovendien worden firatis anndcejen in onze zéér belang rijke VËRLOÏINUEN aan onze afnemers uitg ereikt IFrijzeza zij 3 2 tllrrfljnsle ge$ arandcerd zuivere Natuurroomboter iïrk j j verpakt in stukjes van Vi pond 70 centH per onil HIKIÜG IIOTERj zijnde een mengsel van onzc eig en Natuur rooinhoter en onzc Ie soort Marg arine verpakt in stukjes van pond O nts per pond UeE Kl§lCIIK IÉL lG E zijndeeenmcn£rsel van onze Ie soort Margarine en rima J eens lie Nntuurboter uitgewogeii 79 cents per aiKlerlialf pond M IRC tltllE uitgewogen 64 60 SH 54 en 47 cents per anderlialT pond i EE IT PROEF Verder verkrijgbaar U I T N II M T E 1 E HOEEIE uil eigen ütooinkofflebrauderlj ji 40 46 44 30 tn 30 cents er pond Prima grove geurige goed waterhoudende Cllllia TliCe h 16 c per ons Condiehe Haas a 4 1 40 35 on 5 cents per pond Echte Eeidsche ld Ii 30 c per pond HoinIJnde id k 20 c Alles Alles met Cadeauz j § P Heden Zaterdag begint de gratis uitgifte van aandeelcn in onzc SSste crloting uitsluitend voor onze winkels in Zuid Holland bestaande uit 450 verschillende prachtige Beelden Bustes enz ter waarde van ruim duizend Gulden Te Gouda iiUslaltcml WIJDSTItAAT A 160 in eene welvarende gemeente bjj Rotterdam met annci HOOI en STROOHANDEL met RUIME STALLING en BERGPLAATSEN sedert jaren door denzelfden persoon gedreven Franco brieven onder letter B aan A TER WEEME Stoomdrukker Rotterdam Openbare Yerkooping op MAANDAG 7 SEPTEMBER 1903 des voormiddags te elf uren in de Zaal CONCORDIA der R K Leesvereenigiug te Gouda ten overstaan van den te Hanstrefbt gevestigden Notaris J HOEIIAIV VAN No I Een goed onderbonden van vele gemakken voorzien Woon en Winkellinis met KliF en GROND en aizondorluk opgang hebbende BOVENWONING aan de Gou e te Gonda W ijk O Nes 105 en 105a Het Bcnedonbuis waarin aedcrl vele jaren ccn Jtruod en KoekbakkeilJ wordt uilgeoefend is bö de week verbunrd voor f H en do Bovenwoning voor f 2 50 No 2 Een good ingericht Woonhuis en Erf iian de Vest niibji de Gouwe te Gouda Wijk O No 554 V urbuurd by de weck voor f 2 65 No 3 Een KAASl AKHVIS en Elit met GROND daarachter naast het voorgaande perceel Wyk O No 555 Verhuurd per drio maanden voor 1 Ga No 4 Een WOOMIUIH en KUF met GROND daarachter naast hot voorgaande perceel Wyk O Nr 550 Terstond te aanvaarden en No 5 Een PAKHUIS on EUF aan den Turfsingel te Gouda W ik P No 159 Vorhnuid by de 3 maanden voor f 20 Do perceolen Nos 1 tot en mot 4 worden na afzonderlijke veiling en afslag gecnrabineerd geveild en afgeslagen De percoelen ziJn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van des voorm 10 tot des namiddags S uren en op dien dag des voorra van 9 lot 11 uren Broeder bj bilji tton welke evenals nadere inlichtingen te bekomen zyn ten Kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Thiiny s Wo dcrbaliia in do ffotieülü worulil bekend n gürocnul ünoïertroiFen midilol tüj ori alle Dorst L ug Leier Maagziekten enz IiiwoihIik zoowel ftts ook uitwendig m bijna alle zioktegovallon met goed gevolg aap Ie wenden PrtjS per liaCOn t j per post 1 lis TUtnj s WeadtnaU bezit oenaUnog ongekemlo ffonoeskraoht on lioikame werking Muakt mtaostat olke pijiilijko en güvoarvollo opcratio güliool ovorl o lig Met tloM Kalf wonl üou 4 jaar oud voor ouxeueeslijk reliouden beengezwel on onlangs oon l ijnn 2 2 aar kankeriydeu fc uezeu Hrooftt gone ing en ïerzacbtinK tlor pijnen hij womlon ontatokingen ma an aUorlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Dopót voor Nedorlunil Apotiiok r IIE VRI SUIIEKS llokinSAmstuntum Wur geendepAt ia bW llemcu direct aan die ï mtieDapatheke ilea A THIKRUY in Prc radn bel KohiUch Oeaterreick nelieve prospMtUi te antbie eD bg het Oen trui Üepöt Sander Rokin 8 Amiterdun Zenuw en lllaa flijders wordt nit overtuiging aU een werkelijke hnlp D den nood het boek aanbevolen Na oiitTRDgflt van adres per briefkaart or It il t boekje franco per post toegezonden door tLOKPOKt S Bookh Zaltbommol Gooda Urok van A BRINKMAN Zs Dit o bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Huilciilaiidscli Uvurzicbl De toestand door bet écbec van bet KitUinet Sprigg in do Wetgevende Vergiidering te Kiinpstud in bet leTcn geroepen is zeer zonderling en verwiird Uit een bericht in de Times blijkt dat de Büudstnannen door Sprigg s voornemen om do stemming ills een motie van wanlroawen te beschouwen teleurgesteld waren Merriman zon zelfs den premier hebben te kennen gegeven dat zulk een motie hier niet bedoeld was het was slechts een toevallige stemming geweest en b j bet debat was by Merriman niet eens tegenwoordig Sprigg zon echter hebben volhard om de stemming serieus op te nemen De Engelscbe bladen achten de aanneming der Bondsmotie als persoonlijk voordeelig voor Sprigg aangezien deze er wederom door sliigt in de gunst van zijn partg de progressivisten waarvan zgn meegaan met den Bond hem verwijderde Men acht bet zelts mogeiyk dat Sprigg woder in genade werd aangenomen door do jingoes en by een overwinning van dezen bg de stembus in October wederom tot het premierschap ifon worden geroepen Aangezien do Bondsicden biyven voortgaan met de voorstellen van Sprigg te verwerpen heeft net er ondabks do Times berichten toch veel van alsof zg werkeiyk genoeg hebben van het samengaan met Sprigg De UUnnehener Neueste Nachrichten bevat een interview met den nieuwen Kyksminister van Financiën Ven Stengel Deze verklaarde o a betrelfende de quaestie van de hervorming der ryksfinanciën dat men de zaak zoo nuchter mogeiyk moest opvatten Naar zyn meening zou men zich al zeer tevreden mogen rekenen wanneer het mocht gelukken een overeenstemming tot stand te brengen tusschen de verschillende wetgevende factoren ter wegneming van de ergste mibStanden die zich in den loop der jaren geleidelgk badden opgehoopt en wanneer bet in bet bijzonder mocht gelukken de ingewikkelde financieele betrekkingen tnsschen bet rgk en de verschillende staten beter te regelen en de eveneens zeer gewenschte grootere stabiliteit in de huishouding des rijks tot stand te brengen Spoedig zon ook een begin met een stelselmatige FEVILLEIOIM liiiiMiMK Amerikaamche roman 7 Het eeoige leit dat hjj kon vaatstellen was dat dit appartement ongeveer veertien dagen geleden was gehuurd door een dame die aldaar een taak in maskeradecostumes had willen beginnen en dat de Duitsche waard die beneden woonde slechts een enkele persoon had gezien welke die costumeneaak s Uieen toe te behooren een oude dame en dat slechts eenmaal Toen die waard werd opgeroepen om bij het lijk lijn verklaring al te leggen verzekerde hij dat hij die jonge vrouw no nooit in zijn leven had geiten en niet wist wie zij was ol waar zij vandaan wag gekomen De detektieve wendde zich wederom tot Dorisonmet de vraag Wa8 de deur toen gij langs deachtertrap op de veranda waart eekomen openofdichif Ze was gestoten Hoe zijt ge dan binnen gekomen Door het venster naast de verandadeur dat van den buitenkant heel gemakkelijk was te openen En hoe kwaamt g j toen in deze kamer Door die deur n te doen en het voorhang op zijde te tcbuiven delging van den schuldenlast dienen te worden gemaakt In de eerste plaats kwam bet er op aan het Ryksinvalidenfonds dat erg in de war lag op orde te brengen dit achtte bü dringend noodznkeiyk Het overige diende aan de toekomst te worden overgelaten Naar de Köln Ztg verneemt hebben de boeren Lukacz en Daranyi den keizer koning te kennen gegeven dat zg zich niet in staat achten een Kabinet te fornieeren aangezien zjj beiden te zeor door do oppositie zonden worden bestreden terwyi zg van do zgde een deel der liberale party slechts op zeer slappe ondersteuning zoudon kunnen rekenen Zy zouden de hevelen des Konings afwachten maar naar hun meening zou de oplossing der crisis voor het geval Apponyi van bet door hem ton aanzien der com mandotaal by het leger aangenomen standpont niet wilde afzien bet best te zoeken zgn in de vorming van een Kabinet Wekerle Hierdoor treedt Wekerie wederom op den voorgrond De afgevaardigde Sander heeft het voorstel gedaan dat de liberale party zou worden opgeroepen om over de Itouding tegenover de z g nationale eiscben aan te nemen te beraadslagen Er bestaat echter weinig lust op dat voorstel in te gaan aangezien men den sehgn wil vcrragdcn alsof de party op den Koning zekeren druk zou willen oefenen Aangezien de recrnteering der troepen onmogeiyk is gemaakt door do weigering van het Hongaarsche parlement om bet wetsontwerp op het militair contingent aan te nemen beeft de rüksminister van Oorlog besloten de lichting van 1900 die anders in September naar buis zou worden gezonden onder de wapenen te houden Enkel voor de in Bosnië en Herzegovina gelegerde troepen zou een uitzondering worden ge maakt In Hongarye is men ten zeerste over dezen maatregel ontstemt De liberale party en de oppositie geven elkaar de schold Volgens de Polit Correspondenz zou Franz Jozef gisteren Boedapest verlaten Hg gaat de groote manoeuvres van bet Hongaarsche leger bywonen waarna by tegen 11 September te Weenen terugkeert Eerst tegen dien datnm kan men een oplossing der crisis verwachten Dat handige oplichters te Parys een vrucht Brandde er toen in de achterkamer licht Ja zooals nu De beambte der geheime politie wendde zich tot een der hoogst eenvoudig gekleede mannen die achter hem stonden zeggende l oop naar den tuin Jones en ga daar na o t iemand ook mogelijk kan xijn geweest ora over den tuinmuur weg te vluchten en zoodoende op de straat te komen Het was gemakkelijk genoeg van de achtertrap gebruik te maken en vervolgens door de gelagkamer beneden op straat te komen t zeide de oude man zonder zich te verroeren of de handen uit zijn vestzakjes te hale De detektieve zag hem goedkeurend aan en zeide Ja dat is waar Hij had beneden zelfs een glas bier of wat andera kunnen gebruiken voor dat er nog een droppel bloed do r het plafond kon zijn gevallen vDat kon ook sterode de detektieve weder toe Mi Bchien kan de waard u zegg en of hy ook iemand heeft bediend die niet door de straatdeur in zijn lokaal was gekomen vDat is w mogelijk Ik zal them vragen oEn als men t goed nagaat ging de oude man voort kan de kerel wel van buiten af in t bierlokaal zijn gekomen en dan achterom naar boven zooaU deze jonge mijnheer deed en toen na volbracht werk weder zijn heengegaan gelijk hij gekomen was Ja ja zeide de detektieve terwijl hij met veroieuirde beUugstelUog een blik op Dorison baar arbeidsveld vinden blgkt meer en meer Nog is de Hambert zaak niet van do liaan of we vernemen weer dat de gewezen bankdirecteur Louis Alfred Balensi zich voor het gerecht had te verantwoorden omdat hy het kunststuk volbracht een bedrag van 20 millioen to verdonkeremanen Balensi stond aan hst hoofd van de Société fran aiso de banqu et do change Hy hoeft over die verdwjning vyf jaar gedaan Üe genoemde bank deed hg zeven millioen te kort en ver speelde bovendien aan de beurs zeventien millioen die zgn vriend en sportgenoot Max Lebaudy 1e pelit sncrior hom bail toevertrouwd toen na l ebaudy 8 dood in IH Jli rekenschap verlangd word verdween Balensi naar Amerika Tu New York werd hy toen wegens verduistering van koftbaarho len tot i jaar gevangenisstraf veroordeeld en na die straf te hebben ondergaan aan Frankrgk uitgeleverd waar hg één jaar in voor arrest doorbracht Nadat zgn schuld door de gezworenen bewezen werd verklaard en verzachtende omstandigheden werden aangenomen word Balensi tot oen jaar gevangenisstraf veroordeeld Deze straf heeft hy echter reeds Ün voorarrest geboet Balensi werd danroii weder op vrge voeten gestold Ook de voormalige president der Fransobo liepubUek do beer Casimir Périer beeft hot noodig geacht openiyk legen te spreken dat hg ooit iets mot de Humberts hoi ft uit te staau gehad en een uitnoodiging van hen beeft aangenomen De eenigo keer dat hg aan B rédéric Humbert geschreven heeft was om als voorzitter van een armbestuur hem te bedanken voor een gift voor de armen Nooit echter beeft hy van hem geld geleend noch een blauwtje goloopen bg zgn dochter of schoonzuster I De Fransche gezant te Beriyn beeft namens president Lonbet 5000 francs geschonken voor de slachtoffers der overatrooming in Hilezië Het Berl Tagebl schryit naar aanleiding van deze gift en daarom is het bericht vermeldenswaard Met buitengewone voldoening nemen wg kennis van dit toeken van vriendschappelgke gevoelens van den president Opnieuw wordt bewezen dat de Vogezen geen scbeidsmunr meer vormen waar het gaat om werkelgke menschenliefde Het is president Loubet gelukt de intieme betrekkingen welke ontstaan zyn tusschen Frankrgk en Duitschland door wetenschap en beschaving te versterken door een nieuwen vasten band van sympathie sloeg Toen nam hij den waard ter zijde en stelde hem al de vragen waarop de oude man hem indachtig had gemaakt Maar de Uuit scher was overtuigd dat Dorison van zijn komst af tot op het oogenblik dat men aan het sp eltafeltje de bloeddroppel had ontdekt zich niet van zijn plaat bad verwijderd Hy was zoo gezeten dat men hem altijd zieo moest en hij had zich kunnen verwijderen zonder dat het den waard was in t oog geloopen Bovendien had hij den heelen tijd zitten praten met den heer Nettleman eene omstandigheid die des te meer de aandacht van den waard had getrokken omdat de oude heer boewel een dagelijksche gast in zijn lokaal anders nooU met iemand sprak Wat het vermoeden betreft dat iemand anders op de veronderitelde wijze zou gehandeld hebben het was niet geheel onmogelijk maar toch zeer onwaarschijnlijk want het lokaal was met zoo vol menschen geweest dat de waard een der bezoekers over het hoofd had kunnen zien Op de vraag o al degenen die met hem behalve de hetr Nettleman in het benedenlokaal waren geweest thans boven waren antwoordde hij dat zulks niet het geval was want dat er nog een man beneden wait geweest die reeds vroeg in den vooravond was binnen gekomen en een glas brandewijn had gedronken Hij kon dien persoon niet anders beschrijven dan door te zeggen dat hij niet oud was geweest en niet groot en dat hij bruin haar en e n bruinen knevel bad gehad rEn dat 19 denkelijk jniit de schurk dien ik Kouleli Bourgas het station waar de jongste treinnaiislag plaata had ia gelegen halfweg ta sschen Adrianopcl en Konatantlnopol 240 kilometer ongeveer van de laatste plaata De dynauüetaanslag is gepleegd terwyt do trein Btil stond in Qi wagen waarin de keuken gevestigd ia Er liad in verband met doze misdaad reeds Hh arrostatiü plaats De overige schuldigen worden nog gezocht De verbinding is niet gestoeid Do lyn wordt tlians zeer streng bewaakt Do vormoorde vice consul te Beyront boet Magelsaeii Do Times deelt mee dat hy van Nederlundsclien afkomst ia Het Amerikaaesche eskader dat thans op weg is naar Beyroot bestaat uit de Brooklyn San bVancisco en Macbias Uit Waaliiugton wordt bericht dat de Amerikaanscliü eiscben even ver zullen gaan als de Rusai che Voor do weduwe zon dezelfde Rom gevraagd worden aU raevroaw RoRtkowsky kreeg Ue opstand schant met dg meeste woede voortgezet te worden in bet vilajet Adrianoppl De brutale trein aanslug wyst hier reeds op De telegraafdraden tosschen de voornaamste steden zijn doorgeaneden Verschillendü Muzelmansche dorpen zyn in brand gestoken Zelfs de oogst wordt niet ontzien Ook de honger zal als wapen dus gebraikt worden Bg do belegering van Kruschnevo ayn van Turksclie zyde zeer vele wreedhedengepleegd Vy gaven hiervan staaltjaa Veertien Turkscbo officieren en een aantal civiele antoriteiten Lebben bevel gekregen dadeljjk zich naar Konstantinopel te begeven om zich vooroenige feiten in verband met deze wreedheden te verantwoorden Uit Weenen wordt aan de Standard gemeld dat de Porte bevel heeft gegeven aan de aatorlteiten in Macedonië om allea te doen wat in haar maobtisomdeGrieksche onderdanen in deze provincie te beschermen Doch in geval van nood kannen zy in den atryd togen de opstandelingen ook een beroep doen op de Örieksche dorpsbewoners Een bevestiging das van het goracbt dat een Griekach Turksch verbond ia gesloten Het voornaamste pnnt van deze overeenkomst zou zgn dat de legers van beide landen zouden komen te staan onder bevel van een Turksch officier doch dat do vereenigde vloten gecommandeerd zouden worden door een Qriekscb admiraal hebben moet meende de detektieve Hij zond Dorison onder geleide van een politie agent naar het hoofdbureAi opdat hij aldaar de noodige ophelderingen zoü kunnen geven aangaande zijn persoon en omtrent de voorvallen van dien avond Ook droeg h den agent op om Dorison zoodra deze het politie bureau zou hebben verlaten goed in het oog te houden eo tot nader order al diens gangen na te gaan Daarop ging de beambte der geheime politie voort met zijn inspectie over de gebeele verdieping te voltooien Htj liet een agent ter bewaking achter en verwijderde zich met den ondergeschikten beambte in burgerk eeding Van avond zijn wij niet veel te weten gekomen zeide hij maar ik hoop toch dal wij van de dame die dit kwartier heeft gehuurd althans zullen vernemen wie en wat dat meisje was Morgenochtend moet zij het allereerst worden opgezocht Dat zal dan uw taak zijn Daarvoor zal ik mij zeker dienen te wenden tot het huur en verhuurkantoor waar de verschillende woningen van dit huis te bevragen tijn geweest Ja dat zal het beate zijn Gelooft gij dat die jonge man die Dudley in het gebeurde betrokkea is r Neen dat niet maar hij schijnt wel ieta anders geheim te willen houden Ik denk dat hij niet gaarne heeft dat er al te veel onderzoek naar zijn persoon wordt gedaan maar met den moord heeft hij niet te maken gehad Wordt vtrvolgd