Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1903

x = r s O O s TIENDEWEG GOUDA Specialiteit in INICKELWAlli KRISTAL EN GLASWERK met Nickel gemonteerd l p Alle Niekelwaren worden onder garantie verkocht Vruchten Limonade De benoodigdheden om 5 Liter heerlijke VRUCHTENLIMONADE te maken als Citroen Framboos Sinaasappel enz ziJn met gebruiksaanwijzing bij mö ver krijgbaar voor 30 ceiileu J VAII OIJE Kleiweg No 2 GOUDA Openbare Yerkooping op MAANDAG 7 SEPTEMBER 1903 des voormiddags te elf nren in de Zaal CONCORDIA der R K Leesvereeniging te öouda ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAIV ViS No 1 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien Woon en Winkellmis met ERF en GROND en afzonderlijk opgang hebbende BOVENWONING aan de Gouwe te Gouda Wjjk C Nos lO j en 105a Het Benedenhnis waarin sedert vele jaren een Brood en KoelibnkkerlJ wordt uilgeoefend is bjj de week verhuurd voor f 8 en de Bovenwoning voor f 2 50 No 2 Een goed ingericht Woonhuis en Erf aan de Vest nabjj do Gouwe te Gouda Wjjk O No 554 Verhaard bjj de week voor f 2 65 No 3 Een KAASPAKBVia en EHt met GROND daarachter naast het voorgaande perceel Wgk O No 555 Verhuurd per drie maanden voor f65 No é Een WOONHUIS en SRF met GROND daarachter naast het voorgaande perceel Wgk O Nr 556 Terstond te aanvaarden en No 5 Een PAKaUlS en EBF aan den Turfsingel te Gouda Wok P Nu 159 Verhuurd b j de 3 maanden voor f 26 De perceelen Nos 1 tot en met 4 worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen De perceelen zjjn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van des voorra 10 tot des namiddags 3 uren en op dien dag des voorm van 9 tot 11 uren Breeder bjj biljetten welke evenals nadere inlichtingen te bekomen zijn ten Kantore van Notaris KOEMAN voornoemd ORGELBESPELINQ in de GROOTE of St JANSKERK o Maandag 3 i Augustus 1903 des avonds t uur ter gelegenheid van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina door den Heer 1 H B SPAANDERMAN mot welwillende medewerking vanMejuffronw JOHANNA FRANSSEN Sopraan den Haag Mevr ANTOINETTA SNOER Rdttebs Harp Amsterdam en den Heer A vi der STAP Bariton Delft Bij den aanvang zullen de Groote deur en de deur bjj de Kosterswoning half zeven geopend worden terwijl b het einde van de orgelbespeling do drie uitgangen der kerk geopend zu len zijn Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van 25 cent verkrSgbaar bil de boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON en bi den Koster Eclite SINGEE NaaimacMnes voor eIA n tah van nijverheid alsook voor alle huithoudelijk naatmerk Ondrrrirlit gratis ook In het uiodfrne bordaren en slopiien SINGCR MAATSCHAPPIJ GOUDA Lange Tiendeweg Zl ADVERTËJNTIEN AÜAn vorderen hebben van verscholdigd zjjn aan ot borgtochten onder zich bobben van de nalatenschap van Mtjuffronw H M ABLBBUa overleden te Oouda 7 1 Juli 1003 worden verzocht daarvan vóór IS September 1003 opgave ol betaling te doen ten Kantore van den Notaris H GBOENENDAAL te Gonda A lie iet te vorderen hebbon van ol verschnldigd zgn aan de nalatenschap van den Heer J VAS liBB LINDES O overleden te Gottda den in Auguitut 1003 worden verzocht daarvan vóór l f September 1003 opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris H GEOENENDAAI te Gonda A7ondsclioohoar Ambacbtslieden IMNCIIHIJWINC wan De DIKECTEUU der Avondschool voor Ambachtslieden maakt bekend dat gelegenhoiil zal bestaan tot in cAi üel ff van nieuwe leerlingen voor den aanstaanden corcos op Dinsdag 1 September a s in bet gebouw der Hchool aan de Houtmansgracht Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het hoofd cener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heelt verlaten na haar tot bet einde en met vracht te hebben doorloopen Zü die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan eon examen dat zal worden atgonomon op Doiulei iliig en Vrijdag 3 en 4 September a s des avonds te t unr Do Directeur voornoemd B E SPI IKER GovDi 22 Augustas 1901 De Notaris MOETIJ te Goud zal op MAANDAG U SEPTEMBER 1903 v m 11 uur in het Kofflehnis HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar pnbliek vellen en vorkoopen No 1 Een Woonliuis met ERF en TUIN aan don Bleekerssingel R 31ti te Gonda voorzien van Gas en Waterleiding No 2 Een perceel Bouwgrond gelegen aan de fioelekade achter het vorige perceel ter breedte van ± 5 Meters en ter lengte van ± U Meters De percoelen worden gecombineerd Aanvaarding en betaling der kooppenningen 1 October 1903 De perceelen zjjn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot uren en op dien dag vun 9 tot 11 uren te bozirlitigi n Nadere inlichtingen geeft voornovnule Notaria UONTIJN te Gouda Openbare Verkooping TE GOLUA OM CONTAUT C1BL D ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris J J A MONTIJN op Dintdag IS September 1903 des morgens ten ure in bet Verkooplokaal aan de Nteuwsteeg wiJk E No 18 van Meubilaire en andere Èoerende Goederen Te bezichtigen daags te voren van 9 tot j2 en van 2 tot 5 aren Goudsche Ncikinrichting TÜR FSIH EL Telefoon I To 21 Bovenstaande Inricliting blijft zich bij voort luring aanbevelen tot levering van PRIMA ONVERVALStmTE MELK door het personeel met de inolkwagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder controle staat van den Rijks Veearts den Heer E OvKunosen alhier Ueze melk wordt direet na ontvangst aan onze Fabriek tnet lie melkfilters van alle onzuiverheden gereinigd en daarna over de melkkoelers sterk afgekoeld ter verduurzaming De prijs is tot nadere aankondiging 7 rent per Liter TAPTKWELR 3 et per Liter HOOiYIKtRNKiViELK 3 ZOETE ROOM I t j f J Z RR ROOM daags Ie roren te bleib 70 I Gepasteuriseerde Melk Deze melk heeft een bewerking ondergaan ter verduurzaming waardoor de Pathogene baetorieén gedood zijn vervangt den gekooktemelk doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed blijven Levering in I Literflesschen i f O lO per stuk met 10 cent staangeld voor de flesrh en halve fleschjes il 5 et met 6 et staangeld voor het fleschje Gepasteuriseerde ROOIBOTEE voor tafelgebriiik Deze boter munt uit in fijnheid van smaak s f SCf per H Q jREUKËi BOTER voor stoof en keukengebruik si f 1 90 pcr K CJ Onze gche le boterbereiding staat onder geregelde controle van het IIOTEU XiNTROLE STATKJN te Leiden waardoor wij onzen afnemers den grootsten waarborg bieden van te leveren PBIMA 0N7E R7ALSCHTE NATÜÜEBOTEB MUZIEK 1 KUNSTHANDEL Èv£ui I3IZX aïTo S3 Piano s Orgels Violen em alle benaoaigaheilen vour en namet imiulel X C IDE IL IïTG GllAVtllKS irrSKN SCeiLDERWEllK enz Het nieuwste en fraaiste op t gebied van ettCOdreMeiif Alsemeene Maatscbappij vao Levensverzekerioe eo Lijfrente JAAlL IJItHlHt prfnli oor Bk M Jftrea W MB f t AIUTaBIuUI lHu k r Ji rlUta f l K f f 1 ataufi tiritMi IA Jkr er dAdélUk btl DTftcUidM H Xi l kmktalaUnal TCaWclHO o M DIEXOTXÜBXN 2 I M iS Ir I L J T MUnOUfH t W 8Wn H J r l lUIIHIBU BMntnh ihr Dinctlt Ir J BCmiOUni M U nüa 11 ntla E l ul ƒ 1 000 000 ADYERTENTIlN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutle Biirean van A BUIi kMAN dl ZOON FEESTEN TE GOUDA op U AlGUSTUS 190S ter gelegenheid van den Verjaardag van H M de Koningin sMoi g eiis van 9 tot 10 uur Bespeling van het Carillon van den Toren der St Janskerk s Morgens van 9 tot lO i uur aECOSTÏÏlEERDE KINDEROPTOCHT voor Jongens en leisjes van 8 tot 14 jaar Voor de mooiste en grappigste C ostuuras worden geldprijzen uitgeloofd die dadeljk na den rondgang in don tuin dor Hooieteit üns Genoegen worden uitgereikt De stoet die zal worden begeleid door het Muziekgezelschap Harmonie te Gouda ondor directie van dwi Hoor W H VAN DER PA S zal zich opstollrn in den tuin van genoemde Sociëteit en daar weder terngkeoron na t nemen van dezen weg Bleekerssingel Kleiweg Mcuwsteeg Wilbelminastraat hange on Korte Tiondeweg Markt Uegenboog en Westzijde Wijdstraat Dubbele Buurt Oosthaven Westhaven Hooge Gouwe Ijange en Korto Groenendaal Markt Hotorraarkt on Regenboog Hoogstraat Kleiweg Kattensingel Crabetbstraat Stationsweg Spoorwegstraat en Boelekade Het publiek teordt verzocht niet met den utoet mede te loopen Nadere inlichtingen verstrekt de Heer J VAN DER JAGT Hoogstraat A 120 s Morgens van 11 tot 12 uur RECLAME OPTOCHT begeleid door de Muziekkorpsen der d d Schutterij en van het Gezelschap Harmonie te Gouda en door verscheidene Verecnigingen bier ter stede met haar Vaandels Voor de mooiste Reclame worden drie prijzen uitgeloofd een groote Verguld Zilveren Medaille of f 2B een groote Zilveren MedaiUo of f 10 en oen Zilveren Medaille of f 5 voor de aardigste Reclame eveneens drie prezen een Verguld Zilveren Medaille of f 1 een groote Zilveren Medaille of f 10 en oen Zilveren Medaille of f 5 Van de Hontmansgracht zal de stoet den volgenden weg nemen Lange en Korte Tiendeweg Markt Boterniarkt on Westzijde Kleiweg Kattensingel Hooge Gouwe Nonnenwator Haam Bogen Veerstal Westhaven Hooge Gouwe Tnrlmarkt Hoogstraat Markt Westzgde Wijdstraat Hnhbelo Buuit Oosthaven Punt Hanenpraai Fluwcelcnsingol Lange Tiendeweg Groeneweg Tuinstraat Hoefsteog Spieringstraat Wilhelminastraat Kleiweg en zich ontbinden voor het Café de Romein sKamiddags ten 2 ure op het Marktplein VOLÜSSPËLËll om Geldprijzen a Voor Mannen en Jongens boven 16 jaar 1 MASTKLIMMEN 2 GEWICHTWERPEN 3 TOBBEHTEKEN b Voor Jongens van 12 tot 16 jaar 1 TURPRAPEN 2 ZAKLOOPEN 3 WKDLOOP met Hindernisben c Voor Meisjes boven 12 jaar 1 WEDLOOP achterwaarts op Mnifen 2 EIEREN DRAGEN 3 DBAAUKNIPPEN Bij onvoldoende deelname zullen wellicht enkele nummers vervallen Dadelijk na afloop dor spelen uitreiking der Prijzen op do Markt Verdere inlichtingen worden door den Heer J VAN DER JAGT Hoogstraat A 120 verstrekt Gedurende deze spelen MATINEE te geven door het Muziekkorps van de d d Schutterij onder directie van den Heer JOH G ARENTZ 8 Avonds van 7 tot S l uur ORGELBESPELING in de Groote of St Janslcerli door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejuffrouw JOHANNA FRANSSEN uit s Gravenhago Sopraan Mevrouw AN I OINETTE SNOEBHUTTERS uit Amsterdam Harp en den Heer A VAN DER STAP uit Delft Bariton Zie verder hot Programma Programma s tevens ToegangsbewBzen zijn 4 25 cents van af heden verkrijgbaar by do Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON Markt en bij den Koster der St Janskerk s Avonds ten 8 f ure Tweede Rondgang van den RECLAME OPTOCHT bij FakkeUieht met begeleiding van t MuniekgeteUehap HABMONlM te Gouda Te volgen weg Bleekerssingel Kleiweg Hoogstraat Markt Westzijde Wijdstraat Dubbele Bnurt Oosthaven Westhaven Dubbele Buurt Wijdstraat Markt Westzijde en Regenboog Korte en Lange Tiendeweg naar de Houtmansgracht De Pr jsnitdeeling heelt na afloop plaats voor het Café HET SCHAAKBOBy s Avonds ten 8 i uie op het Marktplein MUZIEKUITVOERING door het Muziekkorps der d d SchutteriJi onder directie van den Heer JOH G ARENTZ s Avonds ten 10 ure op het Marktplein VUTJEWERK Vervaardigd en af te steken door den Heer C Gall pyroteclinicTis te Eotterdam Het slotnnmmer zal zjn Medaillon van lansen gew jd aan H M DE KONINGIN omgeven door brillante sterren geflankeerd door schitterende waaierpalmen in explosie eindigende De Commissie voor Openbare Feesten vertrouwt dat de burgerij hare ingenomenheid met dezen eesldag wol zal willen toonen door het uitsteken van Vlaggen eni De COMMISSIE voor Openbare Feesten A VAN BBBDT DOBTLAND Voomitter N A DB JONOHMSBB Secretarie