Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1903

WESSANEN LAAN Wormerveer UFOERICHT irM HO IINHL IJHE rtBRIKKK ir Voedert nw Vee met de tuivere murvee merk Ster en m QÏtmontende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parij 1900 liegen QoutUn Medaillea VADEMtCUM 0 liet BKüTK en VOOIinKKE Qsi MONDWATER ler Wereld WOLFK Co Oonda Hotel DE ROMEIN Gouda Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Het rt iiiigen van IniB by Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vruchtbooiïien en Bioeikasten en nog meer dan genoemd ia Dit jiorder is gedepon erd verscli onsHiadelgk geurig niet hinderlyk de gebruikftiianwüzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maatiinaal spuitje leteet jfitVuMo BUS f 1 60 pyr tel fieiirig en oiiscliftdelijk ZiiiveriD 8vet uT iicht en neemt datlelijk lie Hjii we ï iwrieoat oftfeil m ir ille limndwouden Ook niiffdlmftr op Iict vel e n ltrtmdenj hoid kliorBchtig lioid iHiHgoziehtB en iiiHlefo I ieii iamBroven on w oude stniklieid eii atekbmniifBn bij verzwöniigyu wintorhanden en voeten by flchurft diiuw worm Bij brand en anywouden en verzwenugen ver 7 acht tiet vel niet alleen maar door direct hierinode te smoren voorkomt mon bloed vifrgiftiging en koud vuur 10 et por doos 6 stulu SO cent grooto doos 100 gram 3 pont Ook verkrijgbaar bjj A DROST Korte Tiendeweg D 4 f ou lttriijkff BUS f O HO Keil hl UITJK f OfiO I iiri l t Htii lion Sjiuiljof O SB Jrüotij DOdZt lN 1 1 en M ent l itkji H Ih emit Nft oiitvwugst van postwisael a 40 cent of 8 postzegels a h cent wordt U oon monsterdooa Zmveriiigavet van 1 0 gram toego ondoa ü kleine doiisjus ft cttnt AIloB met gebrmkaaaiiwijzlng aanbüvermgon middel tegen Bkannu ld enz nug in geen breken In Heten 50 et bij D Droguten dam bij OéWeiuftCa ROTTER fïtM ffBrmy r yri3ai Van heden af 0 f o JO 5 iSf n o O o o O ca H Fissllluiler s Pilsner Urqiiell f4 Cf u ® S 3 ta M i u Alléén l clit voorxit ii bi 8taaiid merk SCHENK £ Zn Café VREOKBEST Bovenzaal is a 8 JMAANDAU voor Fainilie s beschikbaar eecr p ed uitzicht op alle vermakelijkheden OPTOCHT enVUURWERK Steeds versch Franciscanerbrftu en iilfsickcnd llelnckcn s Cier§fe lo f O teinpcialuur en met luchtdruk getapt Aanbevelend lllarkl A iSS C I BACKEIII I Het toste Adres voor goedkoop en soiled SGHOENWEBK A Ons B Modollen is ÜF ROODIi St HOKNWEHK mnnt nit door on duurzaamheid in t dragen Zie li lala vos Firma AANBEVELEND l ange Tleudcw Dit r goede oude HuisUek ileht Terkood enkel Huisgezin ont chen i 1 25 75 HH Apotheken T Anuter Tegen toewiiding van postzegels 5 i Asat ofpostwiswl t ccrit lioogerdiin de prg wordt ln t verlangde por post piiJcküt door het guheelo liijk eii iitttistun ver onden l erhalf l of moer Kilo s Ls de poeder minder in prya TE KOOP 150 stuks zware EIKEN BEEGROEDEN in alle afmetingen en zwnarten Een partij dito var 30 tot 40 voet lengte goscliikt om op porren te zetten allen thans gerelde boonion Een pnrti LICHTE BERÖHOEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwnnr EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN EOLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsche EIKEN DEELEN Een groote partij EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN atXX stuks EIKEN PALEN in allo afmetingen voor Schoeiing 6rng en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALT IES voor hokken ter beschutting van jonge vruchtboomen togen den prijs van 12 et per sink STEEN m PANOVENHOUT SPOOKLEOOER S BALKEN HHPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DBKSPARREN lOOOO stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRIJS 60000 bossen KRIBHOOT Altê wordt naar vtrkittitig ter beHemdtr plaatte gtUvtrd Alles tegen tcherp wnmrrefrmde prijzen en te maanden crtdiel bij den houthandelaar JOE DAKEN te Cothen os 9 J O S Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring vui K H 1 gelegen Aanlegt en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbureau Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VKCHMAKKT Het geheim om te slagen is gelegen om te leven in overeenstemming met de wetten der natuur En van alle natuurwetten wordt geen meer veronichtzaamd dan die betreffende de voeding De geschiedenis tsd alle eeuwen in alle landen bewijst dat krachtige echt gezonde typen van beiderlei kunne het meest waren aan te ijzen in de eerste perioden van ontwikkeling dier landen toen men zich natuurlijk voedde Do menscb wordt opgebouwd nit het voedsel dat hg eet Hoe kan het lichaam krachtig zijn als het gebruikte voedsel onnatuurli k d i ongezond is P Daarom eet een brood zooals de natnnr het geeft d i niets er aan toegevoegd en niets daaruit weggenomen Zulk een brood van tarwe gemaakt is TRISCUITi De Importeurs voor Nedefland en Kolonifin De Nederlandsche Delicatessen Handel GEBRS DAAMEN Rotterdam Gouda Druk van A BRINKMAN i Z mm coTOAST TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 29 Augustas 1903 VERGADEBINGvan den GEMEENTERAAD op Dinsdag 1 September 1908 s namiddags twee nar Aan de orde 1 De benoeming van a een Wethouder b een Ambtenaar van denbargerlgkestand e vier leden der commissie voor de stral verordeningen d twee leden der commissie van bijstand in het beheer van het gemeentepensioenfonds e drie leden der commissie van bijstand in het beheer der gemeente gasfabriek twee leden der commissie tot onderzoek der reclames tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1903 2 De samenstelling der afdeelingen voorhet onderzoek van de ontwerpbegrootingder gemeente voor 1904 Het progiamma der orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Maandag 31 Aug 1903 des avonds 7 uur ter gelegenheid van den Verjaardag van H M Koningin Wilheimina te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mej Johanna Franssen Sopraan den Haag Mevr Antoinetta Snoer Rutters Harp Amsterdam en den Heer A van der Stap Barryton Delft luidt aldus Feest Voorspel A H Amory 1 Dankt dankt nu allen God Koraal J S Bach 2 Aria uit de Pfingst cantate J S Bach 3 Toccata nnd Doppelfuge G moll J E Eberlin 4 Der XXIII Psalm Mein Golt der ist mein Hirl Fr Liszit Repentir Ch Gounod Berceuse B Gedard 7 a Lied an der Abendstern R Wagncr b Bede voor het Vaderland naar Valerius J Róntgen 8 Marche Fanèbre et chant Séraphiqne op verzoek Alex Onilmant 9 a Bede A H Amory b Wilhelmus van Nas sanwe Oude zetting Marnix van St Aldegonde Finale Marcia Fostiva M E Bóssi Nos 1 en 6 voor Harp en Orgel Nos 2 5 7b en 9 voor Zang met Orgelbegeleiding Nos 4 en 7a voor Zang met Harp en Orgelbegeleiding Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1902 ontleenen wu nog het volgende GEMEENTEBESTUUR Personeel De Baad bestond op 31 December jl uit de volgende leden Ie Kiesdistrict Jaar van aftreding Dr F H G van Iterson 1903 J van Galen Dr H IJssel de Schepper C W van de Velde 19Ü5 F Herman Fz A Vingerling 1907 6 C Fortuijn Droogleever 2e Kiesdistrict H H A Straater 1903 J A Donker L C de Lang I 1906 C Lnger P D MnjlwSk I 1907 C H Engels 3e Kiesdistrict O Erook I 1903 6 Prince J M Noothoven van Goor 1905 R U Jongenburger C P W Dessing 1907 H J Nederhorst De heer Dr P Scheltema zag zich om gezondheidsredenen verplicht zijn ontslag te nemen als lid van den Gemeenteraad Slechts gedurende èèn jaar was hij in de gelegenheid zjne krachten aan de behartiging der belangen van de Gemeente te wijden In zijne plaats werd de heer G C Fortugn Droogleever tot lid van hot Ie kiesdistrict verkozen Vaste Baadscommissiën lo De Commissie belast met het ontwerpen en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd werd vernieuwd en aldus samengesteld Voorzitter de Burgemeester Leden de heeren Dr F H G van Iterson C P W Dessing M A H Straater F Herman Pz 2o De Commissie van bgstand in het behe r van het Gemeente pensioenfonds ingesteld bjj Raadsbesluit van 29 Juli 1898 waarin op 31 December zitting hadden de heeren R L Martens voorzitter G Prince en M H A Straater 8o Do Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente gasfabriek ingesteld bjj Raadsbeslnit van 19 Juli 1901 De Commissie bestond op 31 December uit de heeren J van Galen voorzitter A Vingerling C W van de Velde P D Muijlwijk Gemeente ambtenaren en bedienden De heer Mr D N Bronwer herdacht den 13 Juli den dag Waarop hg v66r 25 jaren als Secretaris der Gemeente in functie trad Hü mocht bij die gelegenheid zoowel van de zijde van den Baad als van die der ambtenaren ter secretarie en van de ingezetenen vele bewijzen van belangstelling en genegenheid ontvangen Bij Koninklijk besluit van 28 Angnstus 1902 No 3 werd de heer Bronwer benoemd tot Bidder in de Orde van Oranje Nassau De heer Mr A A M J ger verkreeg op ziJn verzoek eervol ontslag als Ie Commies ter Secretarie terwijl de heer S Olman bevorderd werd tot 2e Commies Tot klerk ter Secretarie werd aangesteld de heer A P Vermeij Bji het Bonw en Woningtoezicht werden benoemd tot inspecteur de heer J M Bakker opzichter bg den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland en tot Bureel ambtenaar voor den tiJd van één jaar de heer W Fetter oudInspecteur der Bouwpolitie alhier De gaarder der Kaai of Liggelden P C B W Verschoor verkreeg op zijn verzoek eervol ontslag uit zijne belrekking In zgne plaats werd tot gaarder benoemd de agent van politie J Th Imholz alhier De brngwachter M J Flux ontving eene aanstelling als slnisknecbt terwjjl hij als brugwachter op de Jan Kattenbrug vervangen werd door H den Boggende alhier De assistent sinisknecht S Koojj vroeg en verkreeg ziJn eervol ontslag Tot brngwachter aan de nieuwe ophaalbrug over de Karnemelksloot benoemde de Baad N de Jong alhier Tjt voerlieden aan het overzetvecr op den IJssel bg het Onde Veerstal werden aangesteld M Koolwijk te Gouderak en J de Bruin te Gouda en zulks ter vervanging van Th H Lakerveld overleden en T den Held t die op zijn verzoek eervol ontslag verkreeg In de vacature ontstaan door het aan J de Jong op zijn verzoek verleend eervol ontslag als Noodhulp Aanplakker was op het einde van het jaar nog niet voorzien Wordt vervolgd VERGADERING VANDËPiGËMËENTERMD VRIJDAG 28 AUGUSTUS Vervolg Aan de orde De benoeming van twee leden der Commissie van Toezicht op het lager onderwijs Benoemd worden de hh H G vas MEURS en B U JONGENBURGER Aan de orde De benoeming van een leeraar in het Hebreeawsch aan het gymnasium voor don cursus 1903 4 Benoemd wordt de heer A KETELLAPPEE Aan de orde De benoeming van een bureelambtenaar bji het bouw en woningtoezicht Benoemd wordt do heer W FETTEE Aan de orde Het voorstel tot nadere vaststelling der jaarwedde van den leeraar in het rechtlijnig teekenen aan de Avondschool voor Ambachtslieden en de benoeming van een leeraar in het boekhouden en van een leeraar in het rechtlijnig teekenen aan die school De heer Donker M de Voorzitter na het lezen van het ingekomen stuk kan ik niet medegaan met dit voorstel ik zon willen voorstellen een nadere oproeping te doen het is nu weder terugkomen op een raadsbeslnit dat in een der vorige zittingen is genomen De Voorzitter Ik zou het ten zeerste betreuren wanneer het voorstel van den heer Donker werd aangenomen wat toch is het geval wij hebben in de couranten geadverteerd en daar kwamen geen sollicitanten op af dank ziJ de welwillendheid van den directeur der rijksnormaal teekenschool bood iich een leeraar aan doch op voorwaarde dat het salaris op f 600 werd gebracht en in het belang van de opening dor school hebben wij gemeend dit nog heden voor te stellen De heer Straater Ik heb het voorstel van den heer Donker ondersteund omdat het in bespreking zou komen het gaat toch niet dat een leeraar eischen gaat stellen en hg een tweede oproeping zouden er ook wel sollicitanten nit deze gemeente willen opkomen De Voorzitter Wanneer de heer Donker gelooft dat hier in de stad sollicitanten waren dan hadden die zich tot den raad l knonen wenden met een adres en dan be hoeven zij dat niet te doen door een raadslid De heer Donker Ik ben er tegen omdat er eischen gesteld zjjn nu is toch die persoin ook gesteld op aanbeveling van een ander die heeft zich ook niet tot den raad gewend en vooral uu ik gehoord heb dat er sollicitanten in deze stad zijn De Voorzitter Het bljjkt hier dat de heer Donker heeft gehoord dat er sollicitanten zonden zgn ik zou dit niet graag op mijn verantwoording willen nemen Hot voorstel van den heer Donker wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh Dessing en Donker Tegen stemmen de hh Noothoven van Goor Prince van de Volde Nederhorst Mnijlwiik IJssel de Schepper Vingerling van Galen de Lang Engels Jongenburger Straater en Herman Het voorstel is verworpen met 13 tegen 2 stemmen Daarop wordt besloten de jaarwedde te bepalen op f 600 met 14 stemmen de b er Donker stemde tegen Benoemd wotdt tot leeraar in het boekh uden de heer E A ZWAANEVELD en tol leeraar m het rechtlijnig teekenen de heer C CITROEN Aan de 6rde De rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente over 1902 De ontvangsten bedroegen f 589 105 80 da uitgaven f t 60 552 3ö alzoo oen batig saldo van f 28553 44 De rekening wordt met algemeene stemmen goedgekeurd Ingevolge de bepalingen der wet onthielden de wethouders zich van medestemmen Aan do orde De rekening er dd schutterij over 1202 Het voorstel tot wijziging der gemeontebegrooting voor 1903 Het voorstel tot tijdclgke opneming van gelden ter voorziening in do behoefte aan kasgeld en in verband daarmede tot wijziging der gomeonte begrooting voor 1903 Worden zonder hoofdelijke stemming godTP gekeurd Aan de oide Het voorstel tit wijziging der Verordening tot heffing van marktgelden De heer Moijlwijk M de Voorzitter rajn bedoeling is wel voor dit voorstel te stemmen maar ik vind het jammer dat het volgende in de toelichting staat W j achten zupks in het nadeel der ingezetenen wijl hierdoor do concurrentie zoo goed als opgohovcn wordt en do in deze gemeente gevestigde handelaren bij onderling overleg de prgzen kannen opdrijven Het komt ons jaarom gewenscht voor het marktgeld te bepalen op de helft van hetgeen nu verschuldigd is De Voorzitter Dus de heer Mnijlwijk kan wel met de bedoeling van B en W meegaan Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Hot voorstel om do Goudsche Coöperatieve Bouwvereeniging 0n8 Tehuis te vergunnen de IJssellaan te verlengen De heer de Lang verlaat de vergadering De heer Vingerling M de Voorzitter tegen het voorstel zelf is geen bezwaar maar miJ is medegedeeld dat de grond die hier bedoeld wordt niet meer voor deze vereeniging verkrijgbaar is daar de heer den Hoed die heeft gekocht is het nu niet beter dit van de agenda af te voeren De Voorzitter Wanneer de Coöperatieve bouwvereeniging bet recht niet meer zou hebben de IJssellaan te verlengen dan vervalt natuurlijk de vergunning aan de vereeniging maar de teekoningen zijn ingediend door een geacht bouwkundige en nu staat het niet aan ons om te beoordeelen of die grond niet meer te krijgen zou zjjn voor de Coöperatieve bouwvereeniging Ons Tehuis De heer van do Velde Wanneer deze vereeniging die grond niet meer kan krijgen dan kan het later wel worden nitgesteld De heer van Galen De grond kan wel aan een ander verkocht zijn maar men kan ook recht van voorkoop hebben Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot onbewoor baarvcrklaring van 9 woningen aan het Jaagpad De heer Vingerling ik geloof dat ik niet te veel zog dat wjj de eerste stap zullen doen aan een werk waaraan veel afhangt ik heb eenige nadere beschouwingen en opnamen gezocht en het is mjjn opinie dat deze zaak niet goed is ingezet Bij het locale onderzoek bleek mjj dat die buizen 35 cM lager liggen dan den beganen grond de eerste verdieping heeft een hoogte van 2 50 k 2 60 M de binnenkamer met de slaapplaats heeft een oppervlakte van 14 M de sloot waarop die privaten uitloopen had goed water en nn begrgp ik niet wadrom niet eerst met den eigenaar hetzg scliriftelgk of mondeling in onderhandeling is getreden dan zouden die bezwaren wel weg te ruimen zijn geweest maar niets van dat alles had men met den eigenaar gesproken dan waren de bezwaren wel weg te nOnen geweest en wanneer die eigenaar dan weigerde dan had men bij den raad met een voorstel kannen komen die woningen onbewoonbaar te verklaren De heer van Iterson komt ter vergadering De heer Straater Als medewerker bij de samenstelling van de bouwverordeningf zou ik moeten betreuren wanneer ik tegen mjjn eigen werk moet stemmen maar in deze kan ik niet medegaan met het voorstel van B en W Ik heb met vreugde gezien dat de woningwet verbetering zou brongen en na worden door de gezondheids commissio in deze woningen gebreken geconstateerd maar de bouwverordening geeft daarvoor nog gelegenheid om die te verbeteren daarom zal ik tegen het voorstel stemmen De heer Jongenburger Ik heb een van die woningen bezocht en ik moet zeggen dat wanneer men die woningen weder in goeden toestand zou willen brengen die geheel afgebroken zouden moeten worden en daarom juich ik het voorstel tot onbewoonbaar verklaring zeer toe De Voorzitter Na het gezegde door den heer Jongenburger behoef ik weinig meer te zeggen maar ik zal den heer Straater nog even antwoorden en hem w zen dat het verwijt vervalt dat wij in strgd met de verordening zouden handelen art 112 waarin staat dat wanneer de gezondheids commissio ons voorstelt die huizen onbewoonbaar te verklaren dan moeten wij dat aan den raad voordragen en wanneer men bv de vloer gelijk met de straat brengt dan is de verdieping nog maar 2 20 M en dat mag niet de onbewoonbaarverkloring is niet onherroepelijk wanneer de eigenaar de noodige verbeteringen aanbrengt dan kan hiJ zich weder tot den raad wenden tot opheffing van onbewoonbaarverklaring De heer Straater De heer Jongenburger heeft de waterstand in de Qonwe tot basis genomen maar dit gaat niet en wanneer dat in aanmerking zou worden genomen dan konden wg de eerste twee huizen in de Crabethstraat ook wel afkenren De heer Nederhorst Ik kan niet meegaan met het voorstel van B eu W wanneer wy deze huizen afkeuren zou ik niet weten waar wg zouden blijven het is waar de privaten zijn slecht maar die kunnen vorbeterd worden on licht is ook aan te brengen door die keukens wat smaller te honwen het zijn geen huizen die afgekeurd moeten worden Het voorstel wordt daarop in stemming gebracht en verworpen met U tegen 7 st Voor stemmen do hh Noothoven van Goor van de Velde Donker van Iterson van Galen Engels en Jongenburger Tegen stemmen de hh Prince Dessing Nederhorst Muglwjjk IJssel do Schepper Vingerling Straater en Herman Aan do orde Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring van eene woning in do Kuiperstraat De heer de Lang komt weder tor vergadering Hierover had nog discussie plaats De hh Vingerling Jongenburger Mujjlwijk Nederhorst van d Velde en den Voorzitter namen daaraan i i Het voorstel wordt daaj pp aangenomen met 13 te n 2 stemmen die der hh Mnglwgk en Vingerling De heer Straater bleef buiten stemming Aan de orde Het voorstel tot verhuur van gerioloerden grond aan M Binnendijk en J A van Leeuwen De ontwerp verordening tot wijziging der Algemeene PolitieVerordening Het lo suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen Werden zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd h t laatste in besloten zitting Niets meer aan de orde z nde werd de vergadering gesloten Rechtzaken Het getnigenverhoor is gister voor de rechtbank te s Gravenhage voortgezet In de eerste plaats worden gehoord de politieambtenaren die de effecten en de kleeren van bekl in beslag hebben genomen Hunne verklaringen bepalen zich tot die daadzaken Een inspecteur van politie nit Rotterdam die met een collega dadelijk na een ontvangen telegram naar Berkcl was gegaan deelt mede dat de brandkast gesloten werd gevonden De sleutel was niet te vindert en daarom werd de achterwand van de kast opengekapt De papieren er in lagen door elkander alsof er iemand in gewoeld hadi Dit kan volgens getuige niet het gevolg zijn van bet openhakken der kast Op een vraag van den verdediger antwoord getuige dat hg den indruk heeft gekregen dat er tusschen Ripping en zijn aanvaller of aanvallers eene worsteling heeft plaats gevonden Do heer jhr mr De Savornin Lohman destgds rechter van instrnctie geeft eenige inlichtingen omtrent de bloedvlekken die op de in beslag genomen kleeren