Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1903

So 9198 4Sste Jaargang Woensdag 2 September l 0 j iOUBSCHE raURMT iSteuwS en Aflrertontiehfad voor Gouda en Omstreken Iclrrn in n tri l V E U T E N T I EN wor len t cpluiU f van 1 A rebels k 50 Centen iedere regel meer 10 enten Jrootc letter worileu berekend naar plaatsruimte ctoon Ho 8 De üifgavo dezer ï onrant fjcichiodt dapclyks met nitzondei inf ni Zon en Fee stdiij en De prij s per drie maanden i s 1 2 5 franco per post 1 70 Afziwderlnke Nommei s V IJ l miJS r JiK I iiüon aiyttn itetv pri HJiëB tot t uHi ite itiiil 8Ai IGl ll OSE IS tot heden het beste middel tegen BLOEDARMOEDE en ZENUWZWAKTE dat in Nederland verscheen SANUUINOb ï versterkt het bloed Sanguinose overwint de hoofdpyn Sangninose overwint de vermoeidheid die men in de zomer zoo vaak voelt Hangut ote maakt mit alaiip Meii en cetkttkketul SANGUINOSE overwint licliameiyke en geostelgke uitpntting Sanguinose bevordert eene algemeene geesteiyke opgewektheid Sangninose kost slechts een gulden en vyftig cents de flesch 6 flesschen f8 12 flesschen f 15 WAARDE HET DUBBELE De ondergeteekende veel last gehad hebbende van hoofdpyn voorkomende uit bloedarmoede en zenuwzwakte heeft de ondervinding opgedaan dat er geen beter middel is ter bestrijding daarvan dan de Sangninose Ik kan het een ieder ten zeerste aanbevelen HïDAARD Provincie Friesland Mej P MIEDEMA Mgne ondervindingen over de Sangninose zyn dat het mettertyd de gewonestaalpreparaten znl verdringen Ik geloof zeker dat een ieder die last van algemeene uitputting of zenuwzakte heeft door de Sangninosa weder geheel hersteldzal worden S st h Pbop Db NESTOR CpAEBONDIEK p fl f 1 50 6 fl i 8 12 fl f 15 J Te Goadi bg J ZIELSTRA Turfmarkt SPBUIJT Co Boskoop Tan bekl zijn gevonden Bekl zeli blgft bg zjjn Terbaal omtrent de verbinding van de gewonde hand eergister medegedeeld Hg biyit beweren dat de bloedvlek op de knie van zijn broek slechts ter groote van een halven cent was maar in de heer Lohman én do inspectenr die de kleeren had onderZocht honden vol dat die vlek grooter was Zg had eerder de grootte van een golden Alsnn wordt gehoord de getaige Schmitz thans gedetineerd te Leeuwarden voor langer dan 3 jaren Hg wordt buiten eodc gehoord Getaige ontkent met bekl te Antwerpen Amsterdam of nabg Hilligcrsberg te zUn geweest De personen van Albcrs en Haneman door bekl genoemd zi n volgens getuige mannetjes in do maan Bekl zegt dat Hcbmitz liegt waarop de president opmerkt dat ook bekl liegt zoodat men op dit punt niet verder komt Het geheele komplot liegt en juist daarom is er aan deze geheelo zaak op verschillende punten geen tonw vast te maken Dit bljjkt maar al te dnidolgk uit een volgende verklaring van getuige Hcbmitz Thans ziJn de getuigen 1 decharge aan de heart In de eerste plaats wordt gehoord getuige van Dp die twee verhale i heeft gedaan omtrent zyno kennismaking met beklaagde De verdediger vraagt welke van die twee verhalen gelogen is Getuige zegt bekl ontmoet te hebben na Z jn ontslag uit de gevangenis waarin ook bis getuige had vertoefd Van een voorstel om bg Kipping in te breken beeft hjj nooit iets gehoord Hy weet wel dat bekl met zekeren Levert ook een ontslagen gevangene heeft staan praten Getaige Levert herhaalt dat bekl hem en voorstel heeft gedaan om in te breken by Kipping maar dat hy dit geweigerdheeft Bekl zegt dat do getuigen allebei staan te liegen hetgeen de president volgaarne aanneemt t Is maar de vraag wie het hardste liegt Den bekl wordt nn voor het laatst de gelegenheid gegeven de zaak tot klaarheid tebrengen van welke gelegenheid hy gebruikmaakt door hetzelfde onmogeiyko verhaal to doen dat hy eergisteren deed Do verdwenen Albers is en biyft de hoofdpersoonen bekl is volkomen onschuldig aan denmoord en diefstal Hy heeft de effecten vanAlbers gekregen Waar die Albers gebleven is f Ja als bg dat maar wist Voor hem tout het vast dat Kraayenbrink Sehmitz en Albers alles van den moord en den diefstal weten Hg bekl was als hy t zoo maar eens noemen zal heler Van al dio kleinighodon on het goscbarrel met de effecten weet hy zich met zekerheid niet veel meer te herinneren Zoouls hg eergisteren reeds gezegd heeft hg was dronken geweest in Amsterdam en do heeron gelieven dat toch te bedenken t is vier jaren geleden Nadat de rechters mrs Croockewit en van Holten tot Echten bokl nogmaals opmerkzaam hebben gemaakt op hot onmogeiyke van do door hom gegeven voorstelling der zaken herhaalt deze zyn verzoek om hem en Schmitz op te sluiten met een veldwachter De president Om dien veldwachter te mollen f Bekl Neen die veldwachter moet in politiek zyn en ook voor een gevangene doorgaan anders zegt Hchmitz natuuriyk niets Hy heeft dat verzoek ook reeds gericht tot den off van justitie en als de hceren aan zyn verzoek voldoen is hy er zeker van dat zo er achter zullen komen hoe t gegaan is Nu voorlezing van de afgelegde verklaring van bekl voor den rechter commissaris is het woord aan den substitnat officier vnn jnstitio mr van Genus De subst ofScier zette niteen Waarom eerst na 4 jaren deze taak wordt berecht Alle moeite is godaan tevergeefs echter om de beide daders van den moord te doen terechtstaan Het O M heeft zich ten slotte moeten bepalen dezen beklaagde te doen terechtstaan wegens diefstal met geweldpleging Naar spreker s oordeel staat vast dat zg die het gewold gepleegd hebben ook de dieven zyn Neemt de rechtbank aan dat Uitdenboogord de effecten die by hem gevonden zgn gestolen heeft dan moet zy ook aannemen dat hy het geweld gepleegd heeft Vast staat ook dat Kipping ge storvon is tengevolge van het geweld ijpreker staat stil bg verschillende punten Ie Het bezit der 3 effecten dat bekl niet op afdoende wyze heeft kunnen verklaren i 2e De aanwezigheid van beklaagde nabg de plaats van het misdrgf Aan de hand van het getuigenverhoor toonde de officier aan dat die aanwezigheid niet is te loochenen 3e De bloedvlekken De officier wyst er op hoe bokl liet gewicht van deze aanwgzing gevoelende telkens een ander verhaal uver die bloedvlekken heeft gedaan Aan die verbalen over het verbinden van de hand van Albers hecht het ü M in verband met do verklaringen van deskundigen geen geloof Aangenomen mag worden dat er een andere oorzaak is I voor die bloedvlekken De officier bracbt hulde aan de groote activiteit door de Hotterdamsche politic in deze zaak ontwikkeld en eveneens aan den veldwachter van Berkel Voor don officier staat vast dat het bloed op de knie van bekl is het bloed van zyn slachtoffer Tegenover al do aanwjzingen heeft beklaagde niet anders kunnen stellen dan een onmogelgk verbaal Elk geloof aan betrouwbaarheid van beklaagde is buitengesloten Wiittig en overtuigend bewezen achtende hetgeen beklaagde is ten laste gelegd vorderde het O M vyftien jaar gevangenisstraf De verdediger mr i van Siooten herinnerde aan de sensatie die de moord te Berkel heeft gemaakt en erkende daty wanneer het scbnldig over zyn cliënt wordt uitgesproken hy een zeer zware straf verdient Gaat de verdediging dus in dat opzicht met het O M mede dit is niet het geval wat de volledigheid van het bewgs betreft De mysterie acht pleiter nog niet opgehelderd Groote gapingen vertoonen zich nog in het bewgs gaten die door het O M nog niet zgn aangevuld Pleiter neemt aan dat bewezen is dat de 3 effecten in de brandkast van Kipping zgn geweest maar daarmede is toch nog niet bewezen dat bekl ze gestolen heeft en moord eeft gepleegd om ze te kunnen stelen Zelfs til heeft bokl geweten dat de effecten geStolen waren dan kan het bezit daarvan hem toch nooit tot mededader maken Wat de aanwezigheid van bekl nabg de plaats van het misdrgf betreft wgst pleiter er op dat slechts één getuige bekl in den irond van 16 Januari 1899 by de woning van Kipping heeft gezien Aanvankelgk hechtte pleiter niet de minste waarde aan de verklaringen van dien jongen Op den avond van den moord en ook den daarop volgenden dagdroeg bekl een snor en getuige zegt hg had geen snor Ook andere aanwyzingen betreffende postuur en kleeding kloppen niet en getuige moet geledon hebben aan hallucinatie Ook in nog andere opzichten faalt de herkenning zoodat het bewys voor de aanwezigheid naby de plaats dos misdrgfs alferrainst bewezen is Pleiter hondt ien getaige die zegt bekl zoo positief te herkennen voor een te gewichtige getuige die al even govaarlgk voor een zaak zgn als getuigen die niets willen zoggen of liegen Tlians de bloedvlekken Het zion van bloed d aanwezigheid van bloed heeft een groote suggestieve kracht en het zal dus zeer moeigk zgn de beteekenis van die bloedvlekken weg te redeneeren Het staat niet vast dat hot bloed op de kleeren van bekl menschcnbloed was l3e deskundige hoeft hier gisteren zelf gezegd dat dit niet te constateeren was Bekl is den deskundige te hulp gekomen en heeft gezegd het is menschenbloed maar afkomstig van Albers Dat zegt go nn wel zegt het O M maar dat is niet waar hot is bloed van uw slachtoffer in wiens bloed go gekniold hebt Maar ajs dat waar is moest er bg de plassen bloed die er lagen ook bloed onder aan do jas van bekl gevonden zgn Er zyn 23 wonden op Ripping gevonden en er waren maar enkele plekjes op do kleeren van bekl Hoe is dat te verklaren f Ook had bekl wel iets anders kunnen verzinnen om die bloedvlekken te verklaren Hg had byvoorbeeld kunnen zeggen dat hy uit zyn neus gebloed had of iets anders Hy heeft dit niet gedaan maar een verhaal gegeven dat aansloot bg den moord Pleiter komt nu tot de lichtpunten en stelt in de eerste plaats de vraag hoe de aandacht op bokl gevestigd is geworden Dit is geschied door een veldwachter die neende dat dit zaakje net iets was voor Uitdcnbogerd en daarop is men doorgegaan ripiter wyst er verder op dat men in Rotterdam een bende hoeft waarvan Krayenbr nk hot hoofd was wier leden hoofd voor hoofd bost in staat zgn om een moord te doen Bokl is echter iemand van fatsoenlyke afkomst en juist daarom heeft men hem waarschyniyk belast met de verzilvering der effecten Ook is het zeker opmerkelgk dat bei l daags na den moord onbezorgd naar Antwerpen is gegaan en daar pret heeft gei aakt Zou dat iemand kunnen doen die daar twee menschen letterlgk geslacht heeft en zou zoo iemand dom genoeg zyn om zyn bebloede kleeren weg te geven P En waar bekl zoo volkomen op de hoogte was in Berkel met de woning van Kipping en diens doen en laten zou hg daar als een gek aan tien personen naar den weg gaan vragen en de mogeiykheid openen dat die personen later getuigen k charge tegen hem zonden worden f Pleiter komt dus tot de conclnsie dat er nog altyd nog veel duisters is in deze zaak en men zynen cliënt niet zal kunnen veroordeolen Pleiter vraagt dan ook vryspraak De nitspaak is bepaald op 10 Sept a s Geineng de Berichten Men sckrgft nit Haarlem Het socialistisch raadslid de heer Uod heeft gisteren bedankt als lid der Sec Dem Arbeiderspartg Voortdurend ernstig meeningsvcrschii heeft hem tot dit besluit gebracht Party dicipline acht hy tot op zekere hoogte goed maar zg kan z i te vergaan Wanneer zy iemands persoonlgke meenin geheel onderdrukt en als t ware een soldaat in t gelid van hem wil maken dan i ast ze volgens den heer Modoo hem niet meer Zooals bekend is viel zyn houding bg de staking aan de lichtfabrieken ai niet inden smaak det S D A P Hy had toen n l gestemp voor de proclamatie van den burgemeester daar by van meening waS dat de stakers het optreden der politie hadden uitgelokt Dut werd toen afgekeurd en eveneens op het congres te Groningen Van dien datum af dateert dan ook het werkwoord modooen Jacht op schatters De adjudant tevens bode der dienstdoende schutterij te Roermond houdt gedurende den laatsten tgd een formeele jacht op de schutters die de opgelegde boeten niet willen betalen Vooral des Zondags wanneer de schuldigen naar de kerk gaan weet hg hen te verschalken Natuurlgk gaat zoo n aanhouding gewoonIgk met hindernissen gepaard vooral wanneer tie schuldige weet t ontsnappen en het bazenpad kan kiezen en dan vangt de eigenIgke jacht aan wat meestal heel wat hilariteit verwekt Ontsnappen kan bg evenwel niet want op een anderen dag is t woer hetzelfde deuntje en is betalen toch do boodschap willen zy niet in provoost arrest worden gesteld Tel Te driftig van aard Maandag zon door den werkman Bohème van de munitiefabriek aan de Hembrag onder de werklieden van de inrichting een kongn worden verloot gedurende den middagscbaftydi van 12 tot 1 uur Het konyn een prachtig dier was dour hem ter bezichtiging op een tafel in het schaftlokaal geplaatst Bg wyze van grap blies men het dier tabaksrook in den snuit Bohème ontstak hierdoor zoo in woede dat hy een kofflekom opnam en deze een werkman genaamd Van der Laan in het gezicht wierp Van der Laan werd ernstig in t gezicht verwond en direct onder behandeling gesteld van dei officier van gezondheid der inrichtingen te Zaandam Dinsdagmiddag circa 3 uur kwam te Breda inet den trein uit Venio per post een pakje mee van het openbaar ministerie uit Koermond on geadresseerd aan den inspecteur van den arbeid aldaar By het uitladen der ppststukken voor Breda op het stationsemplacement aldaar liet een postbeambte by ongeluk het pakje vallen In eens vloog het met een geweldigen knal uit eikaar en hoewel geen vlammen er uit sloegen stegen er zeer dikke benauwende rookwolken uit op Eenigen der omstanders zetten het op een loopen denkende zeer zeker aan een anarchistischen aanslag Later bleek het pakje zeer vreemdsoortige lucifers te bevatten met groote dikke koppen Nadat de stnkken bg elkaar gebondenwaren word deze ongewone zending verdernaar het postkantoor vervoerd D V N Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Aug Ditje Cornelia ouders H van Maaren en D 0 Versnel 28 Adriana ouders J Nghuis en A van Egk Alida Cornelia ouders A A Sig ner en A C Uytenbroek OVERLEDEN 27 Aug A P Furrer 1 j J C Vergeer i m y ONDERTROUWD 28 Aug W Ueilofen A J van der Klis C A van Hoff te Keenwyk en T do Bens W Naves eu H de Brain Prijsvermindering van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a O0ÜDA Telephoo If 3i De nog voorhanden MANTELS COSTUMES Blousen en Hokken worden tot SPOTPRIJZEN jC pg eruinid Ü 8AMS0AI AIIVElVf TIKIN Oh nit de Elisabethbron te Zaandam bekroond met de Oouden Medaille en Berediplomi met getulgaehrl t op de Internationale Tentoonstelling van Voedings en Genotmiddelen te Pargs 1902 verdient verreweg de voorkeur boven debuitenlandsche Staalwaters Attesten aanwezig van Professor ROSENSTEIN te Leiden en vele andere Doctoren Het EUitabeth Staalwatef werkt door het groote gehalte magnesinmzout niet veraloppenil bevordert zelfs do iipIJaverteeHng Hot is het goedkoopste aangenaamste en beste geneesmiddel tegen bloedarmoede zooals die in tal van vormen voorkomt Men gebruike 1 3 X daags volgens voorschrift van den geneesheer een klein waterglas De flesch na gemaakt gebruik goed kurken en sieeis liggend bewaren Vorkrygbaar bg da Eirma HERMAN ZOON Tiendeweg In het Verlichtings Magazijn De Avondster zyn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tulnslaiigen en Walersproeiers Ruime kenzo in nieiuce tUfl Gasornamenten i n Ballons Eenig adres voor Gasgloeiliclitbenoodigdlieden Door de vele omzet tegen Inge prijxen en onder OAHAMTIE Aanbevelend M M VAN LOON J Aanlegger van Gas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Telefn 117 e 11URGKMEE3TER v in GOUDA brengt 1 1 ile e ter kennis van tie belanghebbenden ilat iiotiT den Heer Oirecieur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 28c Augusttis 1903 evecutüir is verklaard Het Kohier van de belastinjï op bedrijfs en andere inkomsten over bet bela itingjaar igo3 igo4 Dat voormeld Kohier ter invordering is gestiiltl in handen van den Heer Ontvanger dat leiler die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaaliten voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn vail zes weken bi nen welke de reclamea behooren te worden ingediend Gouda d n 31 Augiistu 1903 De Burgemeester voornoemd 1 R L MARTKMS Biiitcniandsct Ovcrzichl De Pol te doet liet voorkomen alsof de opstund in Macedonië het hoogslo punt het ft overschreden on of bimienkorl de Turksciie tnoepen weder meester van den toestand zulli n zgn Doch do borichten uit andere bron doen aan do juistheid van de u Tiirkkcho zienswgzii twgfelcn Wanneer het bericlit ontvangen wordt dat de opstandelingen een kazerne in hot vilayet Jeskjoeb in de lucht lieten vliogin of dat de Turken een goh olen d ig mht do opstandelingen hebben gevochten onder dezen ernstige verliezen te hebben Leegebracht dan kan men nagaan dat de Türkon nog niet zoover gevorderd zgn als zg wel Isouden wenschen Trouweius dat zou alleen mogelgk zgn wanneer in de laatste dagen do lüostand zeer ten voordaelo van de Turken veranderd was En dat schgnt nog in t geheel niet liet geval te zgn De telegrammen ttit Macedonië makon melding van allerlei gevechten maar van geen enkele Turksche overwinning Bovendien richten de Turksciie troepen de Basjiboezoeks zoowel als de Kedifs overal hevige bloedbaden aan wat er zeker evenmin too bgdraagt om de uitbreiding van den pstand tegen to gaan Havas meldt o tt Geregelde tieepen en Basjiboezoeks drongen Koile binnen in het district Ueskjoeb en onderwierpen de bowonerp die niet gevlucht waren aan hevige martelingen Velen bezweken In het district Ueskjoeb heerscht groote ontsteltenis Rusland en Oostenrgk dringen bg de Porto er op aan dat zg don opstand zal onderdrukken wat gemakkelgker gezegd dan godaan is Dnitschland maakt van zgn goede verstandhouding tot de Porte gebrnik om haar aan te manen h te schikken naar de Amerikaansclie eischem Tc Weenen verwacht Amerikaansdu roman 8 De oudfc friend was er van avond eer als de kippen bij Ja reide de detektieve shndachend t is alsof hij ruikt wanneer er zoo iets aan de handIS Toch wel een goede speurhond I t Is eeneigenaardige Toorlicfde maar die komt meer voor Ik heb iemand gekend die de manier had ombijna elk storfhuia in de stad te komen bezoeken nnverschillig of hij do menschen die daar woonden al dan niet kende Onze oude vriend ia eenslimme vos en heelt dikwijl ecn verwonclërlijkgoed dxirzicht in onze zdb Wie ol wat hijwezen mag is mij evenjB tot nog toe eenraadsel m John Dorison werd den volgenden morgen reeds vroegtijdig wakker met het onaangename gevoel van iemand dje de Nachtmerrie heelt gehad Hij had eenig tijd noodig eer hij zich de gebeartenisscn van den vorigen avond goed herinneren kon Maar zoodra dat het geval was geweest sprong hij vlug uil zijn bed want hij wilde zoo VToe ijdig mogeiyk den heer Nettleman op diens men voel van do satnenkomsten nn koning Edward on den Tsaar met don Keizer Maar slechts een eendrachtig on krachtig optreden der mogendhodon en het invoeren van horvormingen in den geest van liet ontwerp der Macedonisclio eoinité kan den toestand vcrbetoren Wy wrten nu ook wnt Chamlioilain wil mot zijn tarjnfpolitiok Doiideidiig was er to liirmingliam een byecnkomst van viienden en aanhangers van den minister van koloniën Chamberlain woonde dio bgeenkomstbg Het daar beliandelde was niet bestemd om in wgdor kring bekend te worden maar ee i dor aanivezigon deelde byzonderlicdon mede aan de Daily Mail Daainit blgkt dat liet voorstel door Chamberlain in den beitst aan liet land voor te leggen de volgende bepalingen zalbevatten Op vorscliillendo iirodncten zullen in liet belang dor koloniale invoeicii roclitenworden gelegd Zoo zal van tarwe een reclit worden geheven van 2 lot 3 shilling van meel een boogci v m vloo icli eieren en ziiiveiprodneten een biger reclit Tliee tabaken sniker zullen eveneens maar niet zwaarworden belast Van indiistrieele ptoduetenzal een maximnm recht van ongoveer 25 pCt en een minimum van ongeveer U pCt der waarde worden gobe ven doch uitsluitend als middel om goediJTeciproeiteitsvenliMgen af te sluiten De opbrengst der reelilen ep mdu trieele producten zal worden ije totiid tot ver mindering der inkomstenbelasting of tot vermindering van de reciiten op thee sniker entabak i Deze berichten van de Daily Mail kunnen nit den beroemden redactie duim gezogen zijn in dat geval kannen zg als ballon d essai nut hebben om do aanhangers van Chamberlain tot tegenspraak te prikkelen Want zijn zö geheel verschillend van alles wat tot nog toe over do politiek van Chamberlain bekend werd Dat lig plan zon liebben ook de producten der ngverheid te belast n is nooit beweerd Trouwens om de kolomen te gerieven behoeft hg dat niet te doen Wat Engeland nit de koloniën kan krggcn bepaalt zich tot voedingsmiddelen granon vloosch zniveiprodncten en vorder tot ruwe sloffen als wol katoen en bont Ook de mededeelingen over het gebruik der golden door het invoeren van tolrochten verkregen is niet in ovoroenstcmraing mot hetgeen Chamberlain horhaaldelgk verklaarde Hg wilde do overschotten besteden voor onderdoms pensioonen volgens zgn verklaring voor do arbeiders En thans spreekt hg daar niet meer over kantoor gaan bezoeken ten einde hem mede te deden dat hij den vongen avond bij de lolltie een langenomen naam had opgegeven en hem te verzoeken zijn waren naam geheim te honden om allerlei on iangeniiamheden voor zyn persoon te voorkomea Dorison maakte zich niet ongerust van in die moordgeschiedenis te zullen verwikkeld worden al had hij ook heel goed gemerkt dat die beambte der geheime Kjlilie h m nu en dan met een wantrouwend oog had aangezien Wat hij daarentegen wel vreesde was dat zijn ware naam aan net daglicht zou komon en dat daarmede weder alle beschuldigingen zonden worden opfienoemd die hiJ te danken had aan den onvollooiden briel dien men op zgn vaders schrijfuifel had vinden liggen Vernederend en beschamend was t indertijd voor hem na zijns vaders dood geweest dat de politie door allerlei middelen en langs allerlei wegen onderzoek na ir zijn levenswandel had gedaan en dit alles tengevolge van dien noodiottigcn onverklaarbaren briet Neen de politie bchoelde nu waarlijk niet te weten dat hij diezelfde John Dorison wbs Hij kleedde zich derhalve haastig aan en voelde daarbij in zijn zak den ring en het portret die hlj den vorigen avond had bij zich gestoken Hij ontstelde er bijna van want dat was hem geheel door tlloofd gogaan Hli sinj met de beide voorwerpen bij het venster staan om ze nauwkeuriger te bezien Neen hij kon er niet aan twijlelen dat was wel degelijk het portret van zijn vader en den ruig herkende hü maar al t goed Maar hoe Het bericht van de Daily Mail vraagt dus om bevestiging Do Times verneemt nit Poking dat de Regooring van Japan aan Rusland den tekst van een modns viven 11 in OostAzië heelt voorgelegd Daarin wordt de erkenning van de rocliten di r beide mogendheden in Mandsjocrgo en Korea geéisclit Het blad schrglt verder Om het evenwicht in Oiist Azia te lierstellen u lapan gedwongen een overoonkomst met Rusland aan te gaaii waarin de rocliten en pUcliton der beide mogendheden nauwkeurig worden omsclirevon Het is vooi lapan met hot oog op ziJn positie in Korea van belang dat Rusland de 1apansclie reeliten in dat schiereiland erkent en bekrachtigt daardoor wordt liet ovonvviclit dat door Raslands voorrechten in Mandsjoerge werd verbroken weder hersteld Indien echter de geringscliatting die Rusland tot iioij toe tegenover de lapaii elie eiselien in Oost AziP toonde mocht vuuitdmen en blgken mocht de meening der Uussisrlie rcgeefingskrir gen te zgn dan is er weinig kans dat de venwikkelingen in het losten op viiendsoliappelijke wgze zullen worden bögelegd koning vah Engeland kwam gisterenmiddag te nor in Weenon aan Hy werd geestdriftig iinl vangen De koninklgke trein kwam te 5 iiiir binnen Ttiön de Koning do salonwagen uitstapte klonk het Ood Save the yaoon Keizer Franz Joseph liep hom te gemoet Do souveroinon omhelsden elkaar zeer hartelijk D inrna h Td do begroeting plaats door do luirtshcrtügen en de autor eiten De koning en de koi er n imcn plaats in oen rgtuig getrokken door vier paarden Don gclieelen weg langs worden zg Icvtf ig en liartoiyk begroet met een Leve do Koning Leve de Keizer door een tairgko menigte De Koning dankte minzaam groetende Aan het gala diner in den Holbnrg bracht de Keizer oen toost uit waarin hg te kennon gaf in hot bezoek van koning ICdward een nieuw bewgs to zien van de voortduring der goede betrekkingen welko zoo lang bestaan hebben tusschen de beide halzen en de beide volkej n betrekkingen zoo goed omdat do landen geen tegonstrgdigc belangen kennen Do Koi7or hoopte dat zg in do toekomst onveranderd mochten blgven Hg eindigde zgn rede met een Leve Kdward waarop het Engelscho volkslied werd gespeeld Koning Edward betoogde in zgn antwoord dat hg ten zoorste getroffen was door dez kwam dat portret hoe kwam die rin in de kamer waar liij beide gevonden had VVic wai die jonRe vrouw ih wier bezit die twee voorwer pen naar alle waarsrbijnlijkheid waren geweest Wanneer zij zooals hij vermoedde slechts vijf cn twintig jaar oud was da i kon zij bij zijns vaders dood nauwelijks zeventien zijn geweest Kn het portret was afkomstig uit een tijrl toen dat meisje misschien vier of vijf jaar oud was geweest t Bleek onverklaarbaar Of had misschien die madame Delamour in oude sieraden en artikelen gehandeld D it moest hij zien te doorgronden Maar hoe Dat was de vraag Hij kon moeilijk iets ondernemen zonder te verklaren op welke wijze die voorwerpen in zijn bezit waren gekomen Hij stak ze weder in zijn zak en greep zoodoende de strookjes papier die hij op dezelfde kamer bij het lijk had gevonden Het papier was beschreven en deed hem op het eerste gezicht aan het schritt van zijn vader denken Hij poogde iets van den zin der woorden te ontcijieren doch dit bleek feitelijk onmogelijk te zijn hoeveel moeite hij zich daarvoor ook getroostte Hij meende door raden en gissen er dit nit te kunnen opmaken dat een z jkere Harold zich in schulden gestoken en iemand anders bemoeilijkt moest hebtwn om de gevolgen daarvan tegen te gaan Hoe a ndachtiger hij de beide strookjes papier bestndfêrde des te meer werd hij in zijn meening overtfiigd dat zijn vader hetgeen daar stond had geschreven Hij was ontroerd en gejaagd Hij gal eindelijk gijn bijna hopeloos werk om iets van den inhoud ontvangst Zg no gevoelens liein ingebracht door koningin Victoria jegens den keizer en zgn huis zullen steeds zéé hartclgk blgven Edward beiiocmdo don keizer tot veldmaarschalk van het Engelscho leger Een leve de keizer besloot zgn toost De muziek speelde daarna bet Oostcnrgkscho volkslied Do redevoering door den Keizer to Kassei gehouden gaf als bgna alle redevoeringen van dezen raimiirch tot levendige gcdaih tenwisselingen in hot publiek en wnarschgniyk tot nog moor in particuliere gesprekken aanleiding Do Kei er behand lde in hoofdzaak do herinneringen die iiem aan zgn gyranasiumtgd daar ter plaatse waren bggebinvon Erkend werd de grOoto invloed die do gymnasiale studie op zgn golieole verdere ontwikkeling had uitgeoefend M bekrndo openhartig dat het toen oen kwade tgd voor In m was al heeft hg nu allnrininst spgt dat hg het gymnasium bezocht Het Horl Tagoblatt veroorlooft zicli een bescheiden opmerking Voor don lioogon ernst waarmede de keizer zgn taak opvat iioeft bet blad natuurlgk niots dan lof maar de vraag zg veroorloofd in hoever deze opvatting van de oigen veranlwoordeigkheid van den keizer betreffende zgn volk met het wezen van ijen oonstitutionoolen staat in liet algemeen en met den Prnisischen slaat in het bgzoiider is overeen te brongen Hot blad herinnert a in art 44 van de Grondwet Dc ministors van den koning zyn vorantwoordelgk enz Het geldt hier het onwedorlegbare conslitntioneolo staatsrecht dat wordt uitgedrukt door do zinspreuk The king con do no wrong VerNpreide IJerielileii Fkaskuuk Hot beet dat do prelect van Hoiichesdn Rhone t verbruid hoeft bg de regeering doordat hg niet bg machte is geweest zekere betoogingen tor gelegenheid van des premiers bezooli aan Alarseille te bolotten Hot beet nn dat de gouvornen r genc raiil van Maeagascdr generaal Oallieni óók al voornemens i voorgoed naar Krankrgk terng te keeren althans niut weer torug te gaan naar het eiland Morgen worden Remain on Einilo Daurignac overgebraclit naar de cellulairie gevangenis Ie Kresnes tcrwgl waarschgnigk do zaak Humbert in verband met de ciissatjeaanvraag van Th réso en Krédéric te begrijpen op en ginjt naar de nntbijlkamer zonder nnthtans eenige behoelte aan eten te gevoeten Hij gcbrnikte dan ook alleen maar een koji koffie Toen hij daarmede gereed was sloeg het acht mir en daar hij ber kende dat hij wel een uur noodig had om naar het kantoor te g lan ging hij de straat op Hij ijemerkto niet hiK een eenvoudig gekleed man zoodra bij buiten was gekomen hem op een zekeren afstand voigde en voortdurend in het oog hiehl Hij was ook teveel in eigen gedachten verdiept om daarop te letten 7jOo volgde hem dan die man niet alleen tot aan t gebouw waarin het kantoor van den heer Nettleman was gevestigd maar ging zclls n i hem de trappen op tot rle tweede verdieping waar zich het bedocl le kantoor Ijevond De oude heer zat aan zijn schrijftafel aandachtig de ochtend editie zijner courant tj lezen Hti t zien binnenkomen van Dorison riep hij niet zónder eenige opgewondenheul uil Ha zijt gij daar Weet je ook dat er van nacht een moord is gepleegd in hetzelfde huls waar wij elkander ontmoet hebben Nu of ik dat weet antwoordde Dorison nabij lie bc iirijftatcl op den hem aangeboden sttK l plaats nemend Ik was daar nog toen de moord aan licht kwam Ik kan mi zelts bero men hem het eerst te hebben ontdekt als men zich namelijk ooit op xoo iets beroemen kan Wordt vtniol if