Goudsche Courant, maandag 7 september 1903

o 9302 Maandag 7 September 1903 43ste Jaargang ftouBSCHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE KOOP ir 0 tak zware EIKEN BEBGKOEDEX in alle afmetingen n zwnarten Een parts lito var M tot 40 oet lengte geachikt om op porren te zetten allrn tkans gevelde boomcn Een partij UCHTR BERflRI KDEN voW den prjjK van zeven tot tien golden Zwaar EtKENHODT zeer geschikt voor MolenasHcn Vangntokken Staarten enz iezaagdc en beslagen JKBINUTEN 8TIJT KN en BALKKN 20 stnkB EIKEN BEUKEN en DENNEN HOLBLÜKKES tegen zeer lagen prg MXI takii gezaagde t 4 en dnimzcbe EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN I OMHEN en zware EIKEN ZA AÖ8TUKKEN 2I 0Ü Htnkis EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brng en Heiningpalen mm etttkg EIKEN PAALT II iS voor bokken ter beiichatting van jonge vmchtboomen tegen den pr van 12ct perHtnk HTEEN en PANOVENHOUT HI OOK1 EU JEBH BALKEN HEIPALEN HEININÜKEKKEN enz IEPEN n BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPAREEN en DEKSI AKBEN 10000 itnke BOONESTAKEN Oroote hoeveelheid EBWTEN en BUÜNENK1 IS iOOOO bossen KRIBHOUT AlUa wordt mar vtrkiênng ttr beitetnder plaattt tl itvwd Allea tegen Kherp coneumtrendt prijzen en tet maandtn rrtditt bji den honthandelaar JOE DAMSN te Cothen In het Verlichtings Uag zijn De Avondster t ju teedD voorhanden BADEN EN GEISERS TulislaogM ei Watersproeiers Knime keuze iu nttume êUfl Gasornainenlen on Ballons Eenig adroB voor sgloelUeÜbenoodigdhede Door de viiIh omzet tegen i ri n en onder 41AHik l TIK Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Dnbb Bunrt B l i Teleln 117 Wte oikw zuu iL d Eebt Elkel CaCM t mvaiwlk i uneuMitM M M v l prcrftaemlajn ia dan mimM ekomea ondet do nana dei aitviadm Dr UiohMlU varawdigd r 4 beM macUiie ti Iwt woreldberMMl tabklinu Mnt vai 0 bi BtoU rok t Keolen tltelM Cikel Cacao n vltrkanlta buaan Dei Eikiil OKao ia nut melk gekookt n aancmaiH Hmil drank voor dag IUkaehi bruik een t 2 tbealenli vaa h pcMp vaar mn kop hoeolate AH genecJTrarbtig drank bij val vaï diarrlwe bojila nel water te gebruiken TarkrUgbaar da vooraaanaU O 1 ApotMkani ma Ka V Ka jwpfti iM nOb7 a ft i6 Q nalv t geawooAli tt voor Kate and Jiffiut iatttnklMR oukkdrlula foMamUM vow Mmr tn vooral damM n Kliidaradlociivraili laihAHirrtnirvanC aea i iama aa tlHtrl4 Mtol tt 0W iKtV op nuKi n fkbrtakmnrk ffey it0tm VMmtn I wawt w w lOUi H riio iiir r m GoBda Dmk v n A BBINKMA S Zs Amnt dam Kalveistnu lö Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten lïeelaaniloening binnen den kortst mogeljjkcn tgd te duen genezen neemt onmiddeiiyk de toevlur ht tot de van oods iK kcndc bf knxiiKle en wereldlKToeinde Superior DmivenBorst lionig Extract M E L I A 1 T li E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE UONINQBLOEH van H N VAN SCHAIK r DEN HAAÖ Hofleveranciers Flacomi f 1 70 cta 40 et bij Firma WOtVF C Werthaveo 198 GoBi a 4 Z TKASTB JV Kleiweg K loO Oouda K B VAN MILD Veeratol 11 12U te flouda A BOUMAN Moor lredu l INKSK Mtumrkerhad IJul A N va ZES SEN m orn J Tii TOliKKN Bo k op ü V WIJK Omitwaier A SCHEEti Uaattrerht P W v EUE huUvmUr K tah naitHEIJDEN U Keeuaijk l v d 8PEK MoercapelU ü r a STAK WiuldimKeen WedA HUWT Waddmnmeen M KOLKMAN Va i Mn Dttu 1 A u OttOOT Oudfivater D JONUn Omlewalér J P KA8TELRIN l oUrorkerdam D BIKKER la Bemchop f I III Dvai üenatOt atztffl n rmbvvolcn MMMnMV H I Ur Dl n ii o Oou 8 kr iMf T f F PRAEPARATEN VAN putvorttrinc nuwboofdpUn Ut Ttrtterklng na tlcktc of kraambed koona en hare gcvolKta QUIMA LAROCHE IMCRItUaiNEUX m h k l ugm Blot l ilirak BMakiuolii P rt f at lkt VDadtaam venterkend aaneenaam VKnaraatk vtinritijif lilksdigrb ufk aIIV I V gvaM ii nd n wakken en kllerachllje jettaUen n n ie U velen AU ganaaakrachflga drank l ii atoornliaen tier apljsverterlncaorgancn en diarrtitf ook Melksuiker r Cliamlaoli nlvnv 0 80 Kg S niijelinpm en kleine kimleten l nit S t fr 1 70 t 1 Kgl 0 0 a H Kp O IjQ 9 voor Klndar oedio ta buuen K Kfr 0 90 Asthma Cigaretten S ta rSal ia j i 1 0 80 co Tjjo CliaiMa il YoUorade Ier bealriiaanvaUao an AMima etó In dooijea a u BU co j v iw f MC ruUll rwnuaaaaiM rr l b ltn JMl raiQ ConcHtinetc vooraIix VfttiUua löiiSbo van KRAKPFI IKN A HOLM beUnnrijfce di utm Tartia rinde Bonbons JJa üï n c S voor hiw kmd bfMr UjlE tn lie nmk aangenaam n Pn iperdoot3e O OOen 0 6 XRflltlllakPfmfille iïlK wen erkena kla h t BESTE halmtddci Verkoudheid n Keelpyn h is een tl hnoploafcntT en verMchtend middel b uitnemendheid uiuliuMnd ia P lWKh a TCritMHth f rri ƒ O aO i cr flttchjc KRAe eLIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉJUlJ Ectite SINGEE NaaimacliÜi es voor J M tak van nIJverheM alsook voor olie huUhotuleHJk naaiwerk Onderricbt gratis ook in liet moileroe borduren rn siloppeo SINGBR MAATSCHAPPIJ GOUDA Lange TIendeweK 27 Het groote aantal zenuwkwalen eaaMni hiiaMi Unaf totdevekMUiUnt kaaaaTaaapoplasla kafaaak raarta toa rata ar a lel ataada au Klddai B aar diP nktaaaeliap aaapaaad larK aaa laa aMama tgd kaM leebaa aaaMwaad Bant aaa ïaa aïaawaa tïld k daaa milliataa t aaaHdUk laa a de bald a ju baadarda pi aBli aIkaaaavai da fabaalaareiala la alt i j U eer loe dat diMir kat f ahralk UorKenJeTanurfniUB phralalDciaèüè öntdak küïf fïidaaaliwh ttt aa boadvda praalbaailiiaëB tbaaa ever da aa VarbnIdV aa larwgi alf fa wataaeebaapUIkakrlataaJ kaofitalaUa RalUB irakl aldaad Uljkt ta ilja eaoj ja aaa iaiWalm lUdaiada e Daaa lemavtlaa en dorvladlug t i laaa la IHr la jade dearlaajai OVER ZENUWLIJDEN en BËR0E HTE hart Dorkomi IN MKni BlAMM fct n W f l ink v ri hsrii n i üit bof kj h T t alrt kllan mt liet gtvtu nik l k vwirt4WeWr Mtkt rtiiï n wnlii iil hel w u der nipiiwer llurtph bd dMnsada Mlfi iu waKlinntCP i ivmil n v rlir u itwerkini m r emk vmdt md n iainn w t ni taa iji lljk v ir UI ii rtxai ëohrin vm knoff iuiMU MnwkBüJif u oiid r tU Éi i r d r ter iae i l Mrtl r i TM R B il W iTf f f tlliw a Mril r uu het krift iMnlfp tMllCht ChsfcatwiMRilaUrllMDr Coin 1 Stat laMmaofl r rrsoa art MJtkUafU B P rarrititr Mik ir O a l l h l t al A ifl a ka ralk Dr akvrlu laataal fataafakli ladfmi ftari t d Ir Maiha r rt tfltM tr r jat ltti rap ltiili l irlaliHa vaar iaaa H é rt U Farlta t tiaiaré 934 Canim n ktthlKbaiH Ha t ér la Cqrfi Dr iaMiah ama arta Urkaiti Oh r ti tA rt l tkl M d dr t WacNin Dr C aaHg v L Farrt ra Cari l aa iaa Caaaai Ctatral tf k 4aa at I lia ia rr p irlt ra T la nodarau Aan alUn wirr B Ha iti l aarvr f Mtln cr adanM mt kan mm4 HttvtMilXIShvld IU t waarrau dakantoekaiipa ilj i enraa leka eanplj i ralaaiiakala haaf aait klaaU ra a frMtaartkkUa a ka4l iaiU ka 4 atap j aihaMi k aa ll ka ai n it a aabahagallka ta iia i Tartar alIatftkcniiaèoOT betoarta atnffeD wai4aa aii lUilan wa iMa B aHw m aB a aa fMi Mtaltarakai Mar lM alMaia l k akkUa ailinaM l ss I 4a cevolsan daar l n lar t arrwalaa mt IU mK m M dit rwla adw B MkaB Uca MTMtvtai k MtHMa Mt ia m a i H MMtaM Mra M na aa tVMaa A lwrtoT k waülda arkja aaa to a b SM httwaik of aaavtac kat ABVMTENTIEN in aUe pouranteii worden aangenomt n lUior hét Advertenlle Bareaa vaa A BKIMKMAIM ZOOAI Butlcnlapdsch Overzicht De berichten omtreilt de ministerieele crisis in Hongarije leiden wederom minder optiraisli8cli Aan de FrankI Ztg wordt alt Budapest geseind dat in liberale kringen een gedmkte stemming heerscbt aangezien gebleken moet zgn dat de Koning zich tot gccnerlci concessies wil lattn overhalen en vuorneBiens is graal Khaen Hedervary nogmaals met de vorming van het Kabinet te belasten Over graal Apponyi ziJn de liberalen op het oogeablik zeer slecht te spreken aan gezien men het aan zgn heading wgt dat het niet gelokt is de oppositie klein te krggen De Doitsche Keizer heeft weder een telegram verzonden In Metz h een typhas epidemie nitgebroken waarvan de oorzaak ongetwgleld te zoeken is in de drinkwater voorziening Overwegende dat een typhas epidemie meer voorgekomen is in deze stad lieelt Keizer Wilhelm het volgende telegram verzonden aan den stadhouder Vorst Hohenlobe I angenburg Wederom is wat in de laatste jaren meer gebeerde in Metz een typhos epidemie uitgebroken welke zich voorloopig beperkt tot do burgery doch gevaar oplevert voor het garnizoen Zii vindt liaar oorzaak in de sleclits Bouillon Quelle en den in ungeboorden toestand zich bevindende leiding Deze epidemie is de schold van het stedelgk bestuur dat niet besluiten kan tot een handelend optreden om verbetering te brengen in de watervoorziening Volgens mededeeling van de commissi in het voorjaar belast met een onderzoek naar den gezondheidstoestand van Metz en omstreken waarin o a zitting hadden Lenthold en Koch is de toestand hemeltergend Niettegenstaande do protesten en het aan dringen van den generaal kommandanf van het 16e legerkorps die steeds wees op het groot gevaar voor de militairen en het water onbruikbaar noemde heelt de stad niets gedaan I Dat mag niet langer duren In geval van oorlog zoo deze toestand onverm jdel jk leiden tot een ramp Ik verzoek u met de meeste krasse middelen dadelgk een eind te maken aan dit gevaar en de stad tot het vervullen van haar plicht te dwingen Hierop schreel Vorst Hohenlobe aan het gemeentebestoor dat wanneer niet dadeiyk verbetering werd gebracht de wqfkzaamheden zonden begonnen worden op kosten der stad Den 30n In de Engelsche politiek schgnt men eenVQpdige eerlgke mannen niet te kunnen gebruiken Vooral blpt dit als het gernctit waar is dat Bannermann die zich vooral in de zaak van den Znidalrikaanschen oorlog zoo gnnstig van andere water en raelk liberalen bang voor den naaih tittle Englan ders Beeft onoerscheiden van het politiek tooneel zal verdwijnen Het is echter te hopen dat deze flgnor sleAts heengaat om plaats te maken voof een nog krachtiger persoonlijkheid voor temand die meer invloed heeft in de verschillende klassen der Engelsche maatschappij Het gertacht dat zeer waarschijnlijk is schrijft dei Petit Bleo over een spoedig altreden van Sir Henry Campbell Bannermann als leider van de liberale oppositie heeft in politieke kringen eenige ontroering veroorzaakt Sir Hen Banaermann heeft iijn talenten a Men beachoowt hem als een volkomen eerlijt man in den gewonen zin van het woord maar hem ontbreken energie en prestige en daarom zon zijn heengaan als een gelnkkigM gebeurtenis worden beschouwd zelfs dpor velen hunner die dit betreuren De beteekenis van zijn ontslag als leider zou liggen in het feit dat hiJ zon heengaan om plaats te maken voor een meer militante nersoonlijkheid Maar men weet Biet wie die man zoo kannen zijn In Noorwegen zjn de verkiezingen nog niet geheel algeloopen doch men meent met vrü groote zekerheid te kannen zegden dat de rechter en de gematigde linkerz jde een meerderheid zullen vormen van 59 of 60 van de 117 Groot is die meerderheid in elk geval niet De toestand in het Turksche Ri k begint werkelgk onhoudbaar te worden Het gebeele Noordelijk deel van Macedonië is in opstand en de Bulgasrsche benden hebben zich reeds vertoond bj Knleli Bargas dat een heel eind zuidelijk van Adrianopel gelegen is De berichten over de gevechten in de omstreken van Adrianopel en over de brandstichting in die stad gisteren slechts van eene zyde ontvangen uerden sedert door Kranscbe bladen bevestigd Maar zelfa in Konstantinopel beerschteen opgewondenheid die aan het ongelooflgke grenst By gelegenheid der herdenking van des sultans troonsbestgging zou ten paleize oen receptie plaats hebben De gezanten der mogendheden zouden aan cjie receptie deelnemen Maar voor dien tgd werd door de Porte een circulaire aan de gezanten gezonden waarin dezen werd medegedeeld dat de Porte alles gedaan had wat zg kon om de gezanten te beschermen tegen aanvallen van kwaadwilligen doch dat zg niet de verantwoordelgkheid kon aanvaarden zoo er iets gebeuren zoo De Porte verzocht daarom den gezanten ook hunnerzijds maatregelen te nemen om zich te beveiligen Het gevolg van deze mededeeling die alleen uit opgewondenheid kan voortspruiten was dat de gezanten pet elkaar beraadslaagden over do vraag of het niet wenBchelgk wezen zou het aantal gestationneerdo troepen uit te breiden De oorlogsschepen van Rusland en Oostenrijk bleven den gebeelen dag onder stoom en de marinelroijpeu werden aan land gebracht om de gezanten te besbbormen Zoover is bet dus gekomen met Turkije dat de regeering verklaren moet niet in ataat te zgn de hg baar geaccrediteerde gezanten te kunnen beschermen zoo deze den Haltan en corps komen bezoeken De Amerikaansche kruisers Brookign en Sttn Francisco en de kanonneerboot Machiaa zgn onder commando van den viceadmiraal Cotton té Beiroet aangekomen Hoewel de berichten over den moordaanslag op den Amorikaanschen consul te Beiroet zeer overdreven zgn achten de Amerikanen de gelegenheid gqnstig om een demonstratie te bonden en daarbg te pogen enkele eiscben door te zetKn die reeds Inngendtgd hangende zgn Hun eerste eisch is de afzetting van den vali van Beiroet Rescbid Bey aan wien zg de schuld toeschrijven voor de grooto onveiligheid en ongerustheid die te Beiroet heerschen bovendien beschuldigen zij Rescbid Bey van stelselmatige veronachtzaming van het consulaire korps Maar daamaasts stelt Amerika eischen die met de tegenwoordige onlusten nieti te maken hebben Sedert de onderdrukking der Armeniërs en de protesten daartegen van Eoropeesche zgde hebben de Amerikaansche consuls vele duizenden Armeniërs in de gelegenheid gesteld naar Amerika te verhuizen De meesten zijn daar door halp van Regecring en particulieren zoo goed geplaatst dat zij Amerikaansche onderdanen willen worden en bnnne in Turkije achtergebleven vrouwen en kinderen willen laten overkomen De Portirverzet zich daartegen en weigert aan die betrekkingen passen daarvoor uit te reiken De Vereenigde Staten willen nu pogen door bun vlootdemonstratie de Porte tot andere gedachten te brengen De Frankf Ztg verneemt nit Konstantinopel dat de Sultan zich van de Amerikaansche vlootdeiAonstratie weinig zal aantakken In Beiroet valt behalve de Christelijke bezittingen weinig te beschieten en tegen een poging der Amerikanen om aan de kust van Syrië aan land te gaan wordt de Saltan beschermd door de belangen van Frankrgk en Rusland bij het behoud van den bestaanden toestand Verspreide Berichten FBkltKKIJK De bond van hnlpbestellers hg de posterijen en de telegrafie zon gisteren zgn congres beginnen in de Arbeidsbeurs te Parijs doch de onderstaatssecretaris Bèrard heeft dat niet goedgekeurd en nu heeft nen zie yiings gewend tót den minister als hoogere of eigeolgk de hoogste autoriteit De vgf schepelingen van de Frasqoita achtergelaten door Lebandy den wereldveroveraar in handen der Maroccanen zijn opgenomen aan boord van de Qalilèe en worden Zondag te Toulon verwacht De scbeepalossers te Nizza ten getale van vgfhonderd met inbegrip Van de ploegen der Fraissinet en Jer Aiel Bush hebben het werk gestaakt onder den eisch loonsverhooging zoodat tien schepen hun lading niet kunnen kwgtraken De bemanning van het stoomschip Ortegal van de Messageries Maritimes heeft zich in tgeiyk gesteld gezien door de reederg in haar klachten over den commandant van dat schip inzake buitensporige gestrengheid en onrechtvaardigheid DlITSCHI tD De politiepresident te Beriyn Von Böries heeft be olen vermeerdering der inspecties van grootera baiars alsmede hotels en res taarants tot vermeerdering vau gevaren by brand door gestrenge handhaving der bepalingen en de noodige wgzingen waar dit noodig wordt geoordeeld t Moet in de gevangenis te Hannover inderdaad een fldeele boel wezen Uebleken is dat de opzichters door gevangenen uit gestolen hout meubeltjes laten maken voorparticulier ge braik zoodat er nu een onderzoek is ingesteld tegen acht beambten terwgl een met vele dienstjaren op stel en sprong ontslagen is on in do zaak Arenborg duurt het onderzoek nog steeds voort twee hulpopzichters zgn reeds aan den dyk gezet BINNENLA S D H M de Koningin on K H dn l rms zyn vuorneinen van ï tot 2 1 of 24 September in de residentie te verbiyven In de eergisterenavond te Rotteidam getaaMi eomitè vergaderingvanhetNationaal Congres voor den Handeldryvenden Middenstand is verslag uitgebrifeht door do ver schillende commissien Mededeeling werd gedaan dat door het overlgden van de echlgenoote van den eerevoorzitter den heer B lacob burgemeester van Rotterdam diehs functiej zal worden waargenomen door den loco burgemee4er den beer Hndig die met het gemeentebestuur het Congres op Woensdag 9 September te 7 nor precies officieel ten Raadhuize zal ontvangen Het aantal nieuw toegetreden congresleden was gedurende de laatste dagen byzonder groot oodat met recht door de verschillende commissien van orde enz maatregelen zgn getroffen om bg do te verwachten groote opkomst ton congresso alles gqed van stapel te d oen loepen Nog enkele belangryke rapporten zgn ter verzending gereed waarby over hetcredietvraagstuk vjn don heer Akkorhags consumptie coöperatie van 1 van Duinen snel en goedkoop recht van mr B Donekamp t opdringen van onbostelde w ren van mr dr h Ueelen en bescherming van den intellectueelen eigendom van J H Haage Nog werd door den algemeenen secretaris medegedeeld dat de heer M H C T Fiedeldy Dop lid der Kamer van Koophandel te Amsterdam zich bereid verklaard heeft in de sluitingszitting een redevoering te honden waarin een résom van al het ten coogresse verhandelde zal worden gegeven Gemeng de 3ericht n Naar de Tel verneemt wordt te Amsterdam eene verlaging van het tramtarief overwogen Het zou ifi bedoeling van H en W zgn een voorstel in te dienen om des prys van een enkelen rit te verlagen van T l tot 5 et en dien der overstapkaartjes van 12 tot 10 et De zaak is echter nog in een niet vergevorderd stadium van voorbSfeiding Men qeldt uit Amslerdara Voorloopig kunnen noch de gemeentelgke bonwpolitie noch de Duitsche Oesikondigen met zekerheid de oorzaak meedeelen van bet omvallen van don schoorsteen der waskaarsenfabriek Echter schgnt vry el vast te staan dat de verlaging van het polderpeil oorzaak is van bet ongeval Of ook de andere schoorsteenen der fabriek hier de nadeelige gevolgen ran onder vinden kan naar ons heden verzekerd werd niet worden nagegaan omdat dan ook de fondamenten dezer schoorsteenen zouden moeten worden onderzocht Is het ondurzoek atgeloopen dan zal zoo snel mogelgk met den wederopbouw van den omgevallen schoorsteen worden begonnen De schade is zeer gering N R Ct Gisterennacht om drie oreo vertrok van Leiden als naar gewoonte de stoompakschuit van den heer P v d Meer naarRotterdam Aan de spoorbrug LeidenWoerden over den Trekvliot wilde do machinist W V d Weyde de schoorateenpgp laten zakken om onder jje brug door te varen met het treurig gevolg echter dat de mandaarby over boord sloeg Dadelgk stoomde men achteruit maar de ungelnkkige was alin de diepte weggezonken Zgn lOh werd om half elf opgevi soht en naar huis vervoerd De verdronkene liiat een wednwe met negen kinderen achter Gistermiddag ongeveer hall die ontstond er brand in de timmormanswerkplaats van den heer P van der fak te Papendrecht waarHchgnlgk begonnen in de werkplaats en krollen hoe weet men niet Woldra doelde het vuur zich mode aaiL de naast die werkplaats staande hooischelf toebehoorende aan O Hello die weldra evenals de werJtplaats zelf in vollen vlam stond Dit was nog niet geno ook het woonhuis van P v d Tak vatte nog vuur inmiddels M as de werkplaats tot don grond toe afgebrand terwgl vun de liooiwhelf ook niets meer gored kon worden Het misraad kon nog bytyds uit de woning gered worden maarwerder brandde hel pand uit De belendende hooischelven en grooterietschoren liepeB om hall vier geen gevaar meer Dord Cl Do onlangs te Antwerpen op verzoek van do justitie te Arnhom aangehf nden 11 1 W uit Nymegon die tor zake van verduistering Wurtvluchtig was aal op den 7den dezer te Ksscben worden uitgeleverd Over een hevigen windstoot die Woensdagavond to Leeuwarden is wnargenollioii zgn aan de Leeuw t byzonderheden medegedeeld Het blad zegt o m Een onzer zogsmannen wa Woensdagavond voor elf onr buiten toen zyn aandacht getrokken werd door de eigenaardige kleur van de maan deze was zooals hy het noemde waaig Koit daarop bemerkte hg in hot zuiden een breede zwarte massa geen gewone wolk war t toen zo zich voor de maan plaatste was deze plotseling geheel onzichtbaar de massa Was pikzwart Toen by daarop naar binnen was gegaan hoorde hg t was ongeveer kwart over elf plotseling een geweldig gedreun als vau aanrollende wagens alle deuren hoewel gesloten begonnen te slaan en t was of i r hagel van buiten tegen de ramen kletterde Dit duurde hoogstens een paar minuten Toen men daarop zich naar buiten begaf was van eenige beroering in de natuur niets te merken de zwarte massa was geheel verdwenen de hemel was onbewolkt en do maan scheen helder Het voorgaand hnd plaats in het midden der stad op do Korenmarkt Iemand die zich naar Amicitia zon begeven ïwifs enoodzakt het Friesch Koffiehuis binnen te vluchten In Amicitia zag men de stofwolk toon deze nog by de Beursbrug was aankomen Haastig werd zooveel mo eiyk wat breekbaar was naar binnen gebracht Niet snel genoej echter om alles te bergen De hoos gooide alles wat aan tafels stoelen en glazen bulten onder de veranda stand onderstboven een binnenmuur op de eerste f tage die s morgens waa opgetrokken werd omvergcmaaid iet lipbt werd uitgedoofd en de vlerkante zinken kap bp het torentje werd opgelicht en omgedraaid De bezoekers hadden zich tydig naar binnen teruggetrokken een enkelen die juist op weg was naar huis liep gevaar door de van den biutienmaur naar beneden stortende steenen getrqllen te worden en stelde zich recht op tegen den muur in veiligheid daar de vreeseiykc stofwolk hem belette te zinn waar hy ging Men ziet alzoo dat het veachynsel boa t