Goudsche Courant, dinsdag 8 september 1903

4S8te Jaargang Woensdag 9 September i903 No 0304 GOCDSCHE fMRAlVT IMeufvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IrlrfiMin o 83 A D V E R ï E N T ï E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Jonten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden Iterekciul naar laat sruiHite Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilfi aiidd Teletoon Ko S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers Vl fF CENTEN TE KOOP 150 stnks zware EIKEN BERGROEDEN in alle afmetingen on zwaarten Een party dito van 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen tkans gevelde boomen Een party LICHTE BERGROEDEN voor den prya van zeven tot tien guldon Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenaasen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stnks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prys j 500 stnks gezaagde 3 4 en 5 dnimsche EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig dnim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTIIKKEN 2000 stnks EIKEN P iLEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALT JES voor hokken ter beschutting van jonge vrnchtboomen tegen den prys van I2et per stnk STEEN en PANOVENHOÜT SPOORLEGGERS BALKEN HEIPALEN HEININGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN 10000 stnks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN cu BOONENRLIS 50000 bossen KRIBHOÜT Allea wordt naar nerkieeing ter heetemder plttatae geleverd Alle tegen scherp coneurreerende prijzen en zee maamlen crediet by den houthandelaar JOH DAMEN te Cothen Thiirij s We derbal ffl in t e gulieole WBreM bekend on guroumd Onovertroffen middel tegen alle Horst li u n tr Lever Haairzltikteii enz luwomUg zoowel ftis ook uitwendig in bijna idle zioktegovidlen met good gevolg nan te wendon Pry per HttCOD t I per post f 1 16 TUnry s Woaden lf bozit oun alsnog ongekende geneeakrucht eu hoilzamo werking Mfuikt meestal elke pijnlijke en gevaarvoilo operatie geheel overbodig Met deze zalf word een 4 Jaar oud voor ongeneeslijk rehouden beengezwel en onlangs een bijna a r kHiikerlIJdeu genezen Urongt genezing en verzachting der pijnon bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prüs per pot f 1 50 per pogt f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI l 4l Elt Hokin 8 Ain8terd iin Wwu geeatlepöt is beaUtUe men direct aan die SchutieLapothekB de A THlhRBY lu Pregrada bel ItuhiUch Oosterreich Gelieve proipeotua te ontbieden bij het Ceatraal Depöt Sander Bokin 8 imiterdam Wie zeker ijn wu d Sclitf Elkel Caca te ontrugen tesamfti gesteld en ia vols proofnemiiigen in den handel gekomen oodet den naaïu des iiitvindere Dr Miohaelis verrurdigd p de beste raacliiiies ia het wereldberoemd Mabblissement van Gebr St oUwerok t Keulen lacht Cikel eacao in vierkanten b 33eB Deze Kikel Caeao is met melk gekookt eone aangename gezonde r nk voor dagelijksch gebruik een i 2 Iheelepela van t poeder voor een top Ohooolate Xli geneoskriicbtige drank bij geval van diarrhea slechts met water t pruiken Verkrijgbaar bg do voornaamat H Apotbekars eni Pri Vt Ko V Ko prcefbusjea f UO c 0 90 o 0 35 Qenoraalverlïgenwoordiger voer Sedei nd Juiius Mattenklotli Amnterdam Kolvcistraai 103 il Het lieste omchadelykih en makkelykste poetsmiddel voor Heerefl en vooral dames en Kinderschoen werk is de Appretuur van C M Müner t Co Cj Berlin Beuth Str 14 Men lette oed MliiKS op naam en fabrleksmerk verkryilaar by Hewee Wlekelltri In Baheoewerii lattnlerlae reiarireawt eit SaiMraal OaMtsy W aariBaisiiii Anikwa Goudsche Melkinrichting Van af 8 September a n zijn onze prijzen voor Ge steuriseerde Roomboter f 1 40 per R G KEUKEiy BOTER f 1 30 per K C Wy vestigen de aandacht onzer alnemers op het Controle Stempel No 25 in de boter zynde de waarmerking dat deze boter is bereid onder Controle van het BOTEK CONTROLE STATION DER HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW gevestigd te Leiden bekend staande als de hoogste waarborg voor levering van z o i v e r e NATXTURBOTER ECHT Munchener Löwenbrau ALLEEN EN OITSLCITEND VERKRIJGBAAR IN HET Nette en ruime LOCALlfEim Prompte bediening Aanbevelend Eiken avond verscli vat I Jskoiid Nieuwste systeem van afkoeling en geheel Duitsehe manier van tappen Extra fijn Pilsner Hein ekens G rste BfVnifT wf wf MrE rurpr rs v Brot e wTfnupwiwirfi PRAEPARATEN VAN 4 t Olttna l ampllA dameeitkraohtlgeenveraterkendeKmA WUNteeenawakte Vg a amwin tij kmderen all voiwaaenen jebrekaar eetlust slechte M spHsverterlnK zenuwboofdpUn vantarkine na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINAIIaROCHE éRRÜOINEUX m het b jionder tegen Bloedgehrek KMkauoai kwalen van KrlUscbOl leritijd ene Verkrijgbaar m flacons a 1 90 en L f73lAAl apa g Towltaam veraterkend aangenaam vanamaak voordageliikschgeb utk a VCI VXIVCW k 4 e zwakken en kllerachtHe eeetellan eer aan te b velen Ata genfleakracmiga drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhea ook voor auigelbigen en kleine kinderen Pn per boa a Kgr ƒ 1 70 A 34 Kgr 0 90 i H Kgr 0 60 ChemUch MAllrciaSL Or SpMiaal voor Klndervwdlng In bussen 1 u Kgr O QO zuivere lYlCIKSUIKCT icgr ƒ 0 60 X Kgr ƒ 0 2B Aefhma PlOrafpHcn H moken eener halvei Cigarette is voldoende ter beslriiAbinmd V IK trCllCII Ig aanvaUn v Aitlima etc fii m dooBJcB i 0 80 en Ö BO Tamarinde Bnnhnns pruit puroatikf tegtn venbamn A n voor kinderen bewijzen ile Tamarmae Bonboos v n KRAEPELIEN HQLM bclangnjloe dientten daar de vorm voor hat kind txgeerl ljk en de smaak aangenaam Prijs per dot 0 00 en 0 50 Qalmlalr T aGfillAC algemeen erkend als het BESTE huismiddd 9 OaimiaK rabHliCb J verkoudheid en Keelp n het i e n slijmoplossend én venactitend middel bij uitnemendheid uitdoiWnd in Q flesclijes verkrijgbaar Prijs 0 30 per flcschje r Sh f raf paralea fcm KRASPELIEN ft HOLH te Zelat mi n aJiett nm iên mm ati9ut tlin fmttrnp faam en AamthaJkemtttf m rerltri fffèm r tij Oe meMte itpotiHiJtert M SitoffMem KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlÜkfli ADVHETENTIHN in aUe Couranten worden aang enomen door het Adwerieiilie Burean van A BKIMUNAN ZOON In het Verlichtings llagazijn De i vondster zijn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Ruime kenze in nteuwe tUfl Gasornaiiiente n n Ballons Eenig adres voor QasgloeiliclitbenoodigdhedeB Door de vele omzet tegen lage prijxen en onder CiAHAIVTIK Aanbevelend M M VAN LOON Aanlagger van Gas en Waterleiding Dnbb Bnort B 13 Telefn 117 beter adres voor alle soorten SCHOENWEEE dan liet iVoord ltnikiitscb Schoen en LaarzenmagaziJD KLKIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteag Aanbevelend 1 SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Zanderinstituut Fluweelen Sing el R 724 Geneesb Dr J H BAKKER NIEMEIJER Directr I van DütlREN Behand ymruggegr verkrommiiigun ingevallen boritt X en o beenen en tinie rtiHefiaammisi orni nlgeni swa te conntlitatie spier en genr ziekten rheutnatitiche aandoeningent verMtUkingen em enz Meuw onorertroaen rof Dr Liebors wolbekend n ltW KBACB7 BI IXSa Alleen echt met Febrielcimerk lot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zeltfi de meest hardnekkige zetiuw xiekteilf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totaio ifenezing van elke zwakte Bleet zacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spijsvertering Onvermogen Fmpotenz Poliutione enz Uitvoerige prospectnsaen liijiror fle ch fl 1 8 2 J S dubbel fleBcii II IOcnIn I Dep6l Matth r d Vegte Zaltbommel I óli M Otóban i Co Rotterdam Happel s Gravenhago I Ualoomaris lie Jong J Ctn Rottonlnin VVrlï 4 Co r oada on bil alle droRiston I OPik fUIKS OUUB 9 ja i SCHIEDAMMEH GEUEYEE Merk NIGHTOAP Vorkriigbaar bijl 1 PEETERS Jz SCHIEDAM M B All booiji ran echtbeid it cachet en kurk ateods root zion ran den naam der Firma p nopPE Zenuw en ilaagiijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek ISaad gre v er aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOBL 8 B06kli Zaltbommel Gonda Drnk van A BRINKMAN Zh Bultenlandscii Uv rzlcbt 1 De opening der Interparlementaire ünio te Weenen had gistermid flaa plaats in bet Parlementsgebouw Zij werd bijgewoond door den minister president van Oostenrijk Dr Korber en den minister van onderwijs Nigra Hartel Het aantal afgevaardigden bedroeg 400 Minister Dr Körber spral eon rede uit waarin hy de aanwezigen welkom heette en uit deed komen welken voortgang het denkbeeld van internationale arbitrage gemaakt had Hij voegde er aan tob dat bet een illussie zou zijn oin van gister af de algeheele ontwapening te vragen Men moest thans er den regeeringen dankbaar voor zijn dat zij zich mot de instelling van scheidsgerechten vertrouwd maken door in speciale verdragen een bepaling omtrent de arbitrage op te nemen De afgevaardigde Bauer l s een rapport voor van de Deensche groep over de interpretatie van artikel 27 der Haagsobe conventie Gebat deed voorlezing van bot Zwitsersche rapport over de invoering van de arbitragebepaling in liandelsverdragen en over de interpretatie der artikelen 2 len 3 Van de Haagscbe conventie Beernaort las bet Belgischi rapport voor over het aanknoopen van betrélrtcingen tnsschen de Pan Amerikaanscbè unie en do interparlementaire unie Heden zullen de beraadslagingen over deze rapporten volgen De Hongaarscbe crisis is toen de Koning meende de oplossing reeds gtjvonden te hebben weder accuut geworden het ministerieLukacz dat Zaterdag gevormd was beeft den avond niet kunnen Udlen Het viel uiteen nog voordat het tot stand was gekon n Zaterdag werd door den Koning de opdracht om een kabinet te vormen gegeven aan den oudminister van financiën Ladislaus Lukacz Deze zou als concessies aan hetParlement aanbieden de toezegging dat de Hongaarscbe troepen Hongaarfiche onderscbeidingsteekenen en vaandels ijaochten voerenen dat het Hongaarsch in de militaire inrichtingen van onderwijs de lleerschende taalwezen zou Als leden van het nieuwe kabinet zouden optreden graat Andrassy graafTisza Hieronymi en een lid der fractieApponyi i Doch voordat het avond werd deelde Lukacz den Koning mede dat hjj de opdracht FEViLLETOX Amen kaanu ie roman 3 Wel ge hebt mevrouw Parish madame Delamour genoemd hoe weet gij dat tüenkelijk uit dezelfde bron waardoor gij het wist iMaar ik wist het volstrekt niet Hoe kan dat Een uwer agmten is nog voor mij in het Huur en verhuurka itoor van de Pinestreet geweest en tegen hem 1 eeft de makelaar even goed als tegen mij gezegc dat de twee namen van één en dezelfde persoc n waren Madame Delamotir een aangenomen na m voor de costumcn Eaak in de Bleekerstreet maar de ware naam der dame luidt Parish en hier is haar particuher adres Ik zal u zeggen hoe dat in elkander zit Ik werd hierheen geroepen voord it mijn agent was teruggekeerd van de Pine street Maar wie of wat zijt gij eigenlijk zelf mijnheer Welk belang stelt gij toch in al die moordhistorif a Wat riep Cathcart met tooveel verbazing als waarover hij slechts te beschikken had lk heb al een heel jaar mijn dage ijksche bezigheden door middel van uw hootdkwartier gehad en gij ruit dat moeten erkennen al menigen goe den wenk gegeven en weet gij dan nog met tot kubinetsformatie niet kon aanvaarden I Hg beriep zicli op zyn gezondheidstoestand en op de onmogeiykheid om met de hen toegestane concessies iets te bereiken In het onderlioud met zijn politieke vrienden bad Lukacz de zekerheid gekregen dat by 1 voor onoverkomeiüke raoeiiykbedcn stond en hij zag geen kans die te overwinnen D oppositie zou hem niets toegeven Toen Kos sutii vernam dat de Koning aan Lukacz do vorming van een kabinet had opgedragen had hij verklaard dat er geen sprake kon zjjn van wapenstilstand waar het maximum der door Lukacz verkregen concessies nog zoo ver stond Van het rainimam der iiatio naliatische eisclien Zoo kan Frans Jo ef weder opnieuw beginnen Hij beeft graaf Klmeii maar wemontboden oin met hem over don verandtirden toestand te spreken Deze gaf den Kuningden raad om do leiders der liberale partyte verzoeken een büeenkomnt te houden waarin de bonding door deze party tegenover de militaire quaestie scherp zon vordengeformuleerd De Koning kan in overleg met de Regeering dor monarchie niet toestaan dat in Hongarge de Hongaar sclie taalcommandotaal voor het leger zal worden Spreekt do liberale partg zich in een partyvergadeiing voor dit programma des Koningsuit dan zal Franz Josef nog eens tracbtimeen liberaal kabinet aan t bewind te roQ pen I De Temps vernpcmt nog Onder de tegenwoordige omstandigheden is Alexander Wekerle door zgn populariteit de eenige man die het bewind zou kunnen aiinvaarden met een minimum concessie Maar Frans Jozef heeft een afkeer van Wekerle sedort deze de burgerlijke wetgeving in Hongarye doordreef en I aarzelt nog om hem te doen ontbieden Tocb zal de Koning wel tot een besluit I moeten komen al valt het hem zwaar zoowel in de eene richting als in de andere tot een I afdoend resultaat te komen De Turksche troepen veroverden op de opstandelingen het groote Kutzowalachysch dorp Klisura in het district Kastoria en vernielde el Bulgaarsche dorpen Daar de Tarksche troepencommandant begeleid werd door den Griekschen bisschop van Kastoria heerscht algemeen de meening dat met de Turken meevochten Grieksche vrywilligers In de vlakte van Fiorina staat alles in vlam De Temps ontving een telegram uit Konstantinopel via Sofia waarin gezegd wordt dat de ongerustheid in de Turksche offlcieele kringen toeneemt ten gevolge van de nieuwe eens wie ik ben j 0p mijn woord niet Niet bizonder vleiend voor mijn roem zeide Cathcart glimlachend terwijl hy uit zijn portefeuille I een naamkaartje te voorschijn bracht en dat den ander ter hand stelde Als tu blieft Hier hebt ge mijn oflïoieele visite kaartje zooals ik ze tot voor een jaar geleden gebruikte pe beambte der politie dien wy reeds herhaalde malen in Amerika komt de militaire titel voor andere betrekkingen dikwijls voor kapitein hebben hooren noemen las het hem gegeten kaartje mét zichtbare verrassing terwyl hij zelve min of meer rood werd Hij nam op eens een geheel andere houding aan Hoe riep hij uit zijt gij de beroemde Cathcart Hoe weinig ook de gewone burgers weten mochten van den roep die van schijnbaar onbeduidenden man dip zich zelf thans aan den kapitein had voorgesteld was uitgegaan te New York was er toch geen politie beambte vah eeniaen rang die niet gehoord had van de handelingen van Simon Cathcart die jaren lang bij de misdadigers had bekend gestaan als de duivel van het Westen en van wiens vermetelheid in den strijd met de Desperado s indertijd iedereen den mond had vol gehad Op alle politie bureau s waren zijn sluwheid zijn dolle moed lijn geschiktheid om de meest ingewikkelde zaken te ontwarren en het groote succes waarmede telkens op nieuw al zijn pogingen waren bekroond geworden herhaaldelijk het onderwerp van de meest interesBante gesprekken geweest rapporten van den inspecteur Hnni Pasjai welke melding maken van een weoi opvlammen van de activiteit der opstandelingen wier aantal geschat wordt op 25000 man De oorlogsparty wint steeds meer aanhangers De opstandelingen veroverden de kleine stad Agathapoli by de Zwarte Zee in het vilayet Adrianopel zy vestigden er een voorloopig bestuur bestaande uit notabelen der stad By de laatste der Noorsche verkiezingen 1 der kicsgemachtigden won de Vechter party I de stad Larvik De linkor partg die der 1 Rcgeoi ing verloor daarmee haro meer I derheid in de Storthing die afgaande op de I tlians gekozen kiesgeraachtigden bestaan zal uit 59 leden van de recbter party inbegrepen 1 de gematigde linker manncn en 58 regeerings I vricndmi radicalen en sociaal democraten 1 De aitsirfg is nog onzeker in de districten Nodcnaees Soendre en Trondheim Het bezoek door den souverein van den Ünafhankeiyken Kongostaat gebracht aan den voorzitter der Fransche Republiek is van buitengewoon belang Het toont alloreerht dat de Kiigelscho nota ten opzichte van tiefa Kongo aan do Kuropeescbo mogendhedeii i nderteekena tl van het traktaat van êrUjW j ricnt yenigo vrees ui litit geiaoed van Leopold II hoeft verwekt In de eerste plaats heelt deze zich willen verstaan met het staatshoofd welks belangen onmiddellgk samengaan met die van den Onafhankelyken Staat De Fransche en de Belgische Kongo zyn buren en de eerste weet beter dan elkeandere mogendheid wat by de tweede voor1 valt beter dan iemand anders weet de I Fransche regeering waarop de beschuldigingen van Engeland berusten In Frankryk begint men bovendien zich levendig met deze zaak bezig te houden Een belangrgk artikel komt voor in het Journal des Débats Op dit artikel werd gewezen door PAgenoe Havas dat er de conclusion van mededeelde Doch het artikel in zyn geheel is zeer anti Engelschgezind Waar b v van de gruwelen gesproken wordt die Sir Charles Dilke verwyt aan den Onafhankelyken Kongostaat zegt de auteur dat de andere meesters van Afrika evenmin zonder zonde zyn En inderdaad hetI geen gebeurd is en nog gebeurd op het grondI gebied van het liberale Engeland moet Sif I Dilke en diens vrienden doen besluiten zich I meer bescheiden en minder verwaand te I toonen Ik wigt dat gij u uit de zaken had lerUgge 1 trokken zeide de kapitein zecj hofielijk maar het was mg niet bekend dat ge u hier te l w York waart komen vestigen irja ik woon hier nu al een jaar antwoordde I Cathcart Ik had mijn schaapjes op het droge gebracht en daar ik de zestig gepasseerd was verbeeldde ik mij dat het tijd voor mij werd om voor jongere krachten plaats te maken ïn het Westen liet men mij echter niet met rust en zoo keerde ik dan naar mijn geboorteplaats terug waar ik ook nog enkele familieleden beztit Maar belang in t vak stelt gy nog altijd dat IS wel te merken 1 En met dc e zaak wilt ge u in t bizonder inlaten niet waar Dat weet nog niet maar in elk geval niet ofEicieel t Is anders wel een mooi geval vind ik Als ik my er mede ga bemoeien doe ik dat alleen uit oude liefhebberij voor het vak En wat is u op dit oogenblik van die historie bekend Wat ik u heb gezegd maar ook niets meer Staan de twee moorderf met elkaar in verband Ontegenzeggelijk Ze werden beide op dezelfde wijze volbracht Wanneer ig öeze moord gepleegd Gister avond waarschijnlijk tusschea acht en elf uur Het dienstmeisje had haar zoogenaamd avondje Zij is ora acht uur uitgegaan eh kwam om ell uur door de deur van het onderhuis j waarvan zij den sleutel bij zich had weer terug 1 Behalve in den gang was toen overal in huis het De tijding van de inhechtenisneming van 28 officieren te Nisj biyft nog steeds in geheimzinnige nevelen gebuid Debyzonderheden zyn al zeer karig Alleen begrypt men dat het complot tamelyk ernstig moet zyn geweest aangezien de regeeringsorganen alle moeite doen om de beteekenis er van te verkleinen en de premier zelfs de gelegenheid heeft gezocht van een Interview met een journalist aan wien by vertelde dat de heelo geschiedenis hoegenaamd niets te beduiden heeft Zooveel is zeker dat koning Peter in zyn reisprogram geen verandering heeft gebracht Hy heeft Zaterdag nog de uitstapjes gedaan die hy zich voorgenomen had en keerde Zondagmorgen naar Belgrado teiug Zeker verdienen de geruchten van een pronunciamiento waarvoor de vrienden van de Obrenovitsj te Nisj zouden hebben geyverd bevestiging maat zeer zeker biykt nit het gebeurde dat de ernstige fout van den Koning om aan de koningsmoordenaars onder de officieren van zyn leger gunsten te verleenen hem geducht zal opbreken Aan Le Temps wordt uit Belgrado d d 6 Sept geseind Het gerucht loopt dat dq 28 gearresteerde I officieren reeds ontUagen zyn en men verzekert dat de krygsraad waarvoor zy llonversebynen huns slechts een lichte straf jüsal I opleggen die de Koning dan In gratie zi ver1 andwen behalve voor de chefs de blQe4 yftrI wanten van de slachtoffers van den moordnacht van 10 11 Juni die zich uit een isciI plinair oogpunt te veel gecomproirtltteerd I hebben door jonge en onervaren officiecèïi ïn I het complot meé te slepen I De bladen varen hevig tegen dè saniëbI zweerders uit Zy verwyten heli rfët zy I roekeloos een nieuwe scllande over böt hihd 1 hebben willen brengen Sommige organen I zien bier weer een intrigue van Oo steliryk I en verklaren dat het memorandum daiBobI veel seasatie heeft gemaakt dooK OesMnk ykI sebe agenten is opgesteld i i m Verspreide Berichtferf t FaANKRlJK I I i tiili De bootwerkers te Nizza houden V0i 4ibU stuk hoewel reeds verscheidenen sxib p nnaar elders hebben koers gezet voor het ladingsen losaingswerk Zaterdag zyn te Cherbourg prgevfn genomen met de bewoonbaarheitl der igeschuttorens aan boord van de Henri Quatre kannen de kanonniers onverlefcu ö schokken doormaken verbonden aan d af licht uitgedraaid Zij dacht natuurlijk döe trtevrcuw en haar dochter de eenige bewoner vanhet huis al naar bed waron deed het licht in dfengang uit en begaf zich naar haar kamer üfltstvan morgen toon zij op t gewone uur naar beneden kwam ontdekte zij den moord en n daklezij alarm Waar is de dochterf i Zij is gisteren in den voormiddag uitgegi pn maar waarheen dat weet het dien tmei ije qjyt zy is sinds dien tijd niet teru ïekeerd Dan is zij de jonge dame die in de llleeliérstreet om het leven werd gebracht Hemel ja dat mo2t wei zoo zijn Dat moet voor alles wprden vastgesteld Van wie IS die kamer Van mevrouw Parish zeWe Dan moesten wij die dunkt me in de eerste plaats eens gaan opnemen Cathcart overzag fiel bedoelde vertrek met cfn vluggpn maar toch alles omvattenden ongopsla g Tusachen twee vensters stond een ouderwets h achryfbureau waarboven twee fotografieën hinden de eene een oude de andere een jonge dame voorstellende N iar die portrelje liep CathciUt toe en dat van de jon e dame in handen nepiend riep uit Dat is zij Hebt gij het dienstmeisje al in verhoor gehad nja Laat zij nog maar eens hier komen mi do zaak in een ander stadium is geraakt + 0p de aanmaning van den kapitein kwam t mei e bleek en bevend naar boven W ndt vervolgd