Goudsche Courant, woensdag 9 september 1903

en verlaten De kapitein met zyne vrouw en kinderen en eenigen van de bemanning zgn Donderdag op do Tyne aan wicI gebrnQht maar eene boot met zes zeelieden wordt vermist ffn de derde machinist heeft doodoIgke brandwonden vnring van hnn geweldig chietmateriaal P By proelnemingen met schapen is gebleken dat twee dieran een hersen andoening en twee andere een longaandoening hadden opgeloopen een reSnltaat dat nn jniat niet gernststellend is Het traktement van den bisschop van Harseille is itigehonden dooi dpn premier Combes als ministef van binnenlandsche inken en eeredienst omdat de betrokkene monseignear Andrien ztjn geestelijkheid brieven heeft geschreven vertoogen bevattend tegen de wereldl ke autoriteit samengaand mét recente betoogingen b j de doorreis van bisschop i Tarinaz van Nancy DtrlTSCHLAND De d ntsche Patriottenbnnd heeft zich zeer beüllerd ol beijvert zich bg voortdnring voor het n olkerenslagstandbeeld te Leipzig met het Iresnltaat dat er nn achthonderd dnizend liarjc voor bijeen is en voor het jaar 190 is daarnit toegewezen e n bedrag van 350jOOÖ mark waardoor imen meent het door nrofessor Ërnno tjchmilz ontworpen negentig meter hoogo gode nktfl en dertien meter del grond nit te krijgen j Betill de sociaal democratische leider is ganecli ovorstnnr door de gedïihtenwisselingeu vor eventi eele aanvaaAiug van het vicewreSidinbi mn den Bi k f ag do een paitijgenoot jqa de Vorwarts oen verklarinf togen de iiddelmannen Vollmar Bernsteinlen Hein o niet heejt willen opnemen bcsihaldigt i Bebel zp medeheilsaposteleA va kn velii B n beloolt hen Zondag a s fop let congfes te Dresden te zuUpn verpletteïen I ji Overw en zal worden op dat congres o a ol hËt ni t raadzaam zon wezen een beetje plooibaarder te worden zich te schikiken naa de lomstandjgheden door niiddel ivan de viering van den Meidag op Zondag den eersten ondagj der Meimaand watden ieno9son dan niet zou komen testaan op zooV Oel ralA verzuim per dagmet kans op tijdel jke nitslniting bovendien Voorts zijn er deilnemers aan het qongres die aan sociaaldemocraten zoudenwillen Verbiedon in rargeriyke bladen teschrij n 11 Men meldt nit s 6ravenhage De minister van koloniën heeft gisteren H H de Koningin lelegrafiiich in kennis gesteld inet het heaglgk bericht der onderwerping van Panglima Polem Naar men ons meldt heeft H M de Koningin het voornemen om na haar verblijfin de residentie eeuigen tgd naar Mecklenburg te gaan Daarna zal H M waarschijnlgk een poos op het slot te Dobbin gaan logeeren N R Ct De correspondent der N H Ct te Batavia seint Kapitein van der Hoeven viel bö Beuratjan in de Pedirvlakte in een hinderlaag van Ben Penkan en sneuvelde met 3 minderen terwijl 22 minderen gewond werden en wiJ 4 karabijnen en 2 geweren verloren De vijand liet l2 doeden achter Panglima Polem en Eadja Keumala met familie en 150 volgelingen hebben zich overgegeven Bg het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 7 dezer gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indië Panglima Polem en Toeangkoe Radja Keumala onderwierpen zich te Lbo Seumawé Het N V d D ontving het volgend telegram uit Kota Radja Panglima Polem en zgn zwager Toeangkoe Radja Keumala hebben zich eergisteren Zom dag te liho Senmawé onderworpen Oolj de Telegraaf ontving het bericht van de onderwerping van Panglima Polem en diens zwager Radja Keumala en voorts dat infanterie en marechaussees nabjj Beuratjan in hinderlaag zijn gevallen waarbif kapitein van der Hoeven en drie militairen gedood on 23 soldaten gewond werden Gemengde Berichten Men schrgft nit Sliedrecht Vanwege do Zuidhollandsche Vereeniging Het Groene Kruis zon in deze maand nog eene vacantie en gezondheidskolonie worden uitgezonden van kinderen van leden die zelf do onkosten zouden betalen Vijfentwintig gulden werd per kind noodig geacht Besloten is echter bg gebrek aan voldoende deelneming deze kolonie niet uit te zenden De onvoldoende deelneming wordt vooral tpegeschreven aan t late seizoen De vacanties toch zgn voorbij Daar de vereeniging echter nog niet over een eigen gebouw kan beschikken moet ze genoegen nemen met deii t jd gedn nde welke andere vereenigingen hunne geboiwen willen verhuren Men seint uit Amsterdam Een zonderiing drama kwam hier gisteravond aan t licht Sedert 2 Augustus j l was een woning der derde verdieping in de Ferdinand Bolstrait biJ de eerste Jan van der Heydenstraat Verhuurd aan een persoon die echter sinds dat tijdstip niets meer van zich liet hoeren Toen zich gistermiddag een hunrster voor deze woning opdeed begaf de eigenaar zich met de juffrouw naar het perceel om de localiteit in oogenschouw te nemen Ook do bJide beneden etages die niet verhoord waren werden bezichtigd en daarby reeds deed een verdachte genr hunne reukorganen onaangenaam aan Boven ge ikomen werd die Incht zelfs verpestend en ibg hot openen eener kast zag de huupter ijt eerst een mann nlgk in verregaanden Maat van ontbinding liggen Bg nader onder toek bleek dat de betrekkelgk jonge man f loor ophanging een einde aan zgn leven h id gemaakt en dat bet koord om den hals oeds vergaan was De politieagent die liet eerst een onderzoek in loco instelde bevond op het Igk o a een gouden horloge met dito ketting Onder tjioloop van oen gr oot aantal nieuwsgierigen werd het lyi in een mand naar beneden ijgelaten en n iar t gasthuis vervoerd ij IJ De zaËk liM nfig in t jt duister in staat geweest Parkschouwburg iarvan de volgendo Het Hbldffis toeval een kijkm te naméfi in te Amstejdara en geeft di iesclirgv i l i Er ziJn jdaar ihorhaildelijk kwajongenslan hetiwWk geweest I i Jiiet Allftn dal alle metalenjvoorwfrpeni an penigeyjwaiirde v rdwmei zgn niet it lood en veel Sink van goten I keD om in diejentaal te spreigen on versAesd maar hebben de bfezoekers jnen P n daans de nog niet ben zg in dufrascho ruwheid L ngoricht die nwt te jgelooven zon zyn als Ifot feitelgk bewM daarvan niet door iédoreen te zien öton dn j 6 askronen en gasornamenlgn zgn van den wand getrokken en vernieldjlgroote spiegels zjin stuk geslagen in enkefe gevallen met gedeelten van sfoelen die hier en daar ndg in spiegels vastzitten De plafonds zgn heel en al vernield stokken ervan hangen wiegolenil aan kopordraden in de ruimte der zaal üel teoneel ja w t van bet ti èneel te zeggen P Van de zaal nit gezionj stat t een tafereel voor dat na den slag zou kunnen genoemd worden Het gordijn gescheurd coulissen gevallen en gedeeltelijk vecnield alles schuin en dwars verward over elkaar liggend en daartusschen gedeelten van meubelen en glasscherven Glasscherven zgn overal lagen van twee drie dik op vloeren en trappen Duizenden ruiten zgn dan ook gebroken Bg het aanschouwen van dat alles dringt zich de vraag op hoe is zoo iets mogelyk midden in onze stadP Men schrgft i De passagiers van de stoomboot De Volharding X hadden Maandagmiddag een angstig oogenblik Te Uithoorn waren twee werklui op de boot gestapt verregaand dronken Een hunner wiens pet afwoei wilde in den Amstel springen om zgn hoofddeksel terng te krggen doch werd daarin helet door een toevallig op de boot zijnd gemeenteveldwachter en een marechaussee Nu ontstond een formeel gevecht waarin zich ook andere passagiers mengden omdat de krachten der politiemannen bg lange na niet voldoende waren om die forschè verwoede dronkelieden ie temmen Te Nessersluis legde de boot aan men zou zien zich van de lastposten te ondoen Evenwel dit was eerder gezegd dan gedaan Een oud heer die ook wilde helpen kreeg van een der dronkaards een vuistslag in t gelaat dat het bloed hem uit neus en mond stroomde Dit scheen op alle passagiers zulk een aitwerking te hebben dat zg allen als één man zich wierpen op de worstelingen zoodat men met vereende kraehten er in slaagde zich van ben te ontdoen Doch ook toen was t nog niet veilig Zg namen klinkers van de beschoeiing en bombardeerden van af den wal de langzaam vooc stoomende boot In een oogwenk was het fek schoongeveegd gelukkig werd niemand der passagiers gekwetst De stuurman die natuurlgk op zgn post moest blgven werd al spoedig het mikpunt Doch ook deze kwam met den schrik vry Toen men goed en wel bniteti de steenworpen was kwilm alle man weer aan dek en werd door den gomeenteveldwachter Conyn van uithoorn procesverb aal opgemaakt De namen der woestelingen zijn bekend Een Deensche stoomboot d e Klampenborg is in de Noortlzee in brand geraakt In de grawelkamer van het Panopticum te Amsterdam zal men binnenkort het beeld kunnen zien van Paulns Antonius Muiselaar een der bedrgvers van den moord op de weduwe Dgkxhoorn in de Dhbbele Buurt in den nacht van 0 op 11 December 1901 Men zal ziclj herinneren hoe Muiselaar door rechtbank onfAot voor dit misdrijf tot 15 jaar gevangoniswraf word veraordoeld en ten slotte in de ge angiUHS te Leeuwarden Ijflekende den moord gepleegd te hebbén Men bericht nit den Haag In den nac ht van Zaterdag op Zondag ishier ter stede dooï de politie zwervendeaangetroffen een Belg i Gisteren zon ie man als vreemdelilig zonder ipiddelen van bestaan over de Belgisdje grens worden gebracht Onderweg echtei te Rotterdam bemerkte de politie dat de Belg een u t jn garnizoensplaats Amersfoort gedeserteerde huzaar was De man had het er op Ïiangeleg4 om zichals zwcrtfeling te doen oppakken oii zoodoende gratis zgn vaderland te kunnlpn bereiken Het gelukte 4em echter niet de iolitie te vorschalke want van het verder re en naar België kw m natunrlgk niets vorige jaar Il foei is dn hofstede jijden l e C Plan Om in aanmerking tip komen voor de nitdeeling van baring en wittjpbrood l ier pgp en tabak v l wegc de 3 pctober ve eenigiiir I hebben zicU dit jaar tA Leiden ilangerai 3077 roann n en 3414 j rouwen Dit getSl is wefler idjs kleiner d ö T Men melat nit Uitgeei Tengevolge van hooil t Velijlinis lbewoond Hooi teijldl l zeerl ernstig bedreigd t oor tgdige verwiJQQringl van Ie groole inasyi hooi voor 40 koeien ttis t onheil echl ei afgewend dank ziJ vdor l do flinke hnlpjdie onder luidin van ijlen kapitein geboden werd door de bezetting van het fort Vemïui s dat in de onmiddellgke nabijheid geleg i is Men Éphrgft nit Haarlem VooA eenige weken wa s hier do heer Erasmu nit IVansvaal die dpor bemiddeling van dM heer A A v d Borg een 60 tal paardeïdkocht Gisteren zyn die dieren van hier na r Antwerpen gezonden om daar met een kofjpei koeien waaronder er zyn van f 600 naar Zuid Afrika ingescheept te worden Ter begeleiding gaan mede twed Haarlemm ers een zoon van oen hoofsmid en dan pon door de Aprilstaking werkeloos geworden machinebankwerker die daar hun geluk gaan beproeven Zondag is te Ngraegen een openbare vergadering gebonden waarin ie heer J vanSchaik voorzitter van het hoofdbestuur vanden Ned B K Tabaksbewerkersliond sprakover de katholieke vakorganisatie en destaking te Bergeyk Spreker zette het doel dier organisatie niteen en betoogde dat de staking der taliaksbewerkers oen rechtvaardige is Hy noemde het daarom plicht van de katholieken om de stakers te steunen De steun in doze zaak van de geestelgke adviseurs der organisatie ondervonden werd dankbaar door hem erkend De volgende motie werd aangenomen De vergadering overtuigd diit de werkstaking te Bergeyk van de zgde der stakers eene rechtvaardige daad is dat de patroon Aarts in deze geheel handelt in stryd met de encycliek Rerum Novarum besluit de stakers zooveel mogeiyk financieel en moreel te steunen Door een der aanwezigen werd van de gelegenheid tot debat gebruik gemaakt Dr Banning constateerde de afwezigheid jJer katholieke werkgevers te Ngmegen Eene collecte vobr de stakers bracht f 15 op Zaterdagavond bad te IJzendgke oen ernstig ongeval plaats De landbouwer D werd door het op hol slaan van zijn paard dat van een fiets schrikte uit zyn rytnig geslingerd Hevig gekwetst een rm en twee ribben gebroken is hg opgenomen Dadelgk zijn lie n de laatste sacramenten toegediend Men vreest voor zyn leven Manchwter hoeft thans het grootste hotel van Engeland Het is gebouwd do r de Midlandspoorwegmaatschappg en pas geopend Het bouwen heeft drie jaar geduurd en ruim 12 rtillioen gulden gekost Er zyn bgna 500 kamers in dit hotel Figaro gaf dezer dagen de volgende a dige parodie op de twöfelaehtige e htheid van voorwerken in het Lonvre te Parijs Een bezoeker treedt het museum van oudheden binnen vraagt een catalogus en legteen franc neer Dit geldstuk is valsch merkt de beambte op I Dat weet ik heel goed antwoordt daIjezoeker beleefd maar ik dacht in Louvre I 4 Den 26n Julij jverd door een firma te Eindhoven een brief verzonden naar Hamburg die daar den 26n Augustus werd besteld Bg naVrage kreeg de iirraa ten antwoord zondef ook maar de minste betuiging van spijt over t gebeurde dat een postzak was biyven liggen in een wagen die juist op dieij datmn in herstelling was genomen en dat de correspondentie daarinwas blgyen rusteil totdat hg na vier weken weer in gebruik Iwam I f 1 De Nederlands hB loods K Visser te Vlissingen die de vorige week het konink g k jacht Victori and Albert met koningEduard aan boorij haar EngBJand overbracht heeft inet een tcieijpraak vajri den koning van dezen persoonlgi yoor beween diensten dezilveren Victoriantedaille oijtvangen Op één zjj e der medaille staat Royal VictorianModal en op de aijdere zgA Edwhrdus Vil I ex Imperator J + ii T Te Hamburg is in dèiilrrotestantsclien kerkeraad een ernstig sjrjjd uitgebroken over de keus van een praiikant Tot dit ambt is onlangs een geeHPilijke van zeer orthodoxe richting bijroepen die volgens de liberale leden van den kerkeraad niet voldoet aan de vereischten voor benoembaarheid Daar de even talrgke orthodoxe leden de benoeming toch wilden goedkeuren hebben du liberale leden gezanijcnlgk hun ont 8lag genomen zoodat de kprkeraad onbejvoegd is besluiten te nemen Draadlooze telegrafie 3 Over do uitkomsten van de onlangs gehouden conferentie over een intiïrnationale iregeling van dit onderworp i eeft de Köln Ztg bgzonderheden waara in het volgendeis ontleend j I Do iioodzak iiykhoid van een internationale Iregeling ward algemeen erkend on als grondslag werden deze beginselen aange Uomen 1 De knststationS zullen verplicht zgn Sn het verkeer met schepen op zee alle telegrammen zonder onderscheid van stelsel aan te nemen en over te brengen Om het verkeer van de scliepon raet de stations te vergeniakkelgken zullen alle technische inlichtingen werden openbaar gemaakt De Stations zullen verplicht zgn aan alle tele f rammen betreflende cheepsongolukken en nlpaanvragen den voorrang te geven Do kuststaten zullen een tarief uitwerka dat een voldoende vergoeding geeft voor den dienst der draadlooze telegrafie Overal zal de betaling per woord worden ingevoerd Voor telegrammen welke aan oon landstation worden opgegeven moeten do kosten aan dat station worden voldaan tot een nader door den betrokken staat goed te keuren bedrag De kosten voor telegrammen aan boord van een schip opgegeven moeten worden betaald aan bet scheepsstation tot een bedrag goed te keuren door den staat onder welks vlag het schip vaart 2 Er zal een voorziening worden getroffen omtrent den dienst der draadlooze telegrafie opdat de verschillende stations elkaar zoo min ntogelgk storen en tevens een technische regeling worden uitgewerkt De toetreding van alle staten die den wenscb biertoe uitspreken en de fn de hoofdconferentie vast te stellen bepalingen aannemen is teegelaten De tot de overeenkomst toetredende staten willen alleen zulke signaalstations toelaten die telegrammen van toestellen van alle stelsels aannemen waartegen tot dusver de Marconi maatschappg zich verzet omdat zy met haar monopoliseerende bedoelingen in stryd is De vertegenwoordigers van Duitschland Oostenrgk Hongarye Spanje Frankrgk Rusland en de Vereenigde Staten waren eenstemmig van oordeel dat een nnttige ontwikkeling van de draadlooze telegrafie alleen door een regeling in bovenbedoelden geest is te verkrygen Italië dat met dê Marconi maatschappg len overeenkomst heeft gesloten waarbg iet zich voor veertien jaren Verbond uitilnitend gebuik te maken van het Marconiitelsel en de uitwisseling van telegrammen van een ander stelsel te verbieden maakte voorbehoud ten aanzien van die bepalingen welke met deze overeenkomst niet in overeenstemming zgn wenscht waarborgen voor do zekerheid en bruikbaarheid van andere stelsels Het verklaarde echter te zullen trachten Marconi tot wgzigingen in den geest der conventie o er e halen De bezwaren det Engelscbe regeering vinden blijkbaar hun aanleiding in het feit dat de Marconi maatschappg haar zetel in Engeland heeft en zich met een Engelsche maatschappij de Lloyd heeft rerboudan waaróm de regeering aarzelt tegan het monopolie dier raaatschappg op te treden Het was te verwachten merkt de Këln Ztg op dat in een zoo nieuw en ingewikkeld vraagstuk niet aanstonds volledige overeenstemming zou worden verkregen maar ondanks het voorbehoud van Engeland en Italië hebben reeds zoovele en machtige staten het beginsel van nietaionopoli seering aahgenoi n dat deze overeenstemming ook in Engeland en Italië indruk zal moeten maken En het is wel aan te nemen dat Marconi zal erkennen lat eenige toegevendheid Van zyn zgde in zgn eigen belang is Daarom voorziet bet offlcieuse Dnitsche blad goede vruchten van de in 1904 te honden confetentie Na Zondagmiddag een lange wandeling gemaakt te hebben in het Koninklijk Park en een tochtje gemaakt te hebben in den nieuwen gondel op de spiogelglndde vgvers reed het Vorsteljk Echtpaar om 6 uur uit in open vietoria met de prachtige schimmels van den Prins deze men de zelf in do richting Hoog Soeren Langs de Paleislaan wemelde hét van wachtende wandelarrs die Hen allen eerbiedig groetten Als bgzonderheid zg hierbg vermeld dat daaronder waren drie Amerikaansche dames die niet Amerikaanseh gehuld en volharding van des morgens 11 unr al op deze gelegenheid iadden gewacht véór t paleis zg waren daarom expres uit Amsterdam gekomen waar zg logeerden en waren opgetogen over de lieve verschyning van Onze Koningin van Wie zg al veel hadden gelezen maar Die zg nog nimmer hadden gezien Stadsnieuws ÖOÜDA 8 September 1903 Voor een plaatsing bij de hoofdcursus voor infanterie hier te lande komt o a in aanmerking de sergeant D D van Nahugs Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1902 ontleenen wy i og het volgende Verlegd zgn met geheele of gedoeltolgke vernieuwing van keien en klinkers de Gouzenstraaf de Winterdgk bet St Anthonieklooster de Hontensteeg een gedeelte van do Westhaven van perceel B no 190 tot aan de Noodgod steeg de smalle zgde van de Varkenmarkt een gedeelte van de Lage Gouwe oen ge loelte van het laagpad de Vest bg de Vlamingstraat en het Oude Voorstal achter de waterkeering De bestrating van het verlengde gedeelte der Heerenstriiat werd na openbare aanbesteding aangenomen en uitgevoerd door P üoms alhier veer f 2617 Voor den afvoer van hemelwater werden ter vervanging van gemetselde putjes bggeplaatst 13 gegoten gzeren straatkolken met stankschermen waarbij de noodige Engelsche aarden buizen zgn gelegd on wel in de Keizerstraat 1 straatkolk met 6 M buis wgd 15 cM in de Heerenstraat 9 straatkolken met 150 M bnis wgd 30 cM en 30 M buis wjjd 20 cM op de Vest 2 strnatkolken met 12 M buis wyd 20 cM en op de Karnemelksloot 1 straatkolk met 3 M b uis wgd 15 cM Het aantal in de Gemeente geplaatste gzeren straatkolken bedraagt thans 459 waarvan 375 groote en 84 kleine terwyi nog overig zgn 97 gemetselde pntjes welke van lieverlede door kolken kunnen worden vervangen Het onder hond van de riolen beeft eene nitgaatjyan f 1348 62 gevordefd waaronder f 355 52 aan arbeidsloonen Onder dit bedrag zijn echter niet begrepen de door den aannemer van de stadsreiniging uitbetaalde arbeiiisloonen voor het reinhouden en ledigen van riolen kolkpntten en buisleidingen waartoe deze volgens het contract van aanbesteding verplicht is Evenals in het jaar te voren werd ook in 1902 het nitbaggeren en reinigen van een aantal aan particulieren toebebborende en door dezen verwaarloosde slooten in de bmtenwgken van Gemeentewege aanbesteed Dit werk werd aangenomen door C Fnrrer alhier voor f 445 De Uechte gewoonte die bg velen bestaat om allerlei vuil in het water te iverpen maakt het schoonhouden der slooten dikwijls zeer moeilijk en kostbaar c Wegen voetpaden en plantsoenen behoorende aan en onderhouden door de Gemeente Aan het onderhond van de binnen de Gemeente gelegen en haar toebehoorende wegen en voetpaden werd de noodige zorg besteed de kosten daarvan hebben bedragen f 701 60 aan materialen en f 268 84 aan arbeidsloonen Het onderhoud van het Goudsche en Amsterdamsche Rypad in de gemeenten Boskoop en Alphen gelegen en van den Brugweg onder de gemeente Waddinxveen kostte f 333 73 aan materialen en f 226 30 aan arbeidsloonen terwyi het onderhoud van de bg gemeld Rypad behoorende woningen eene uitgaaf van f 98 72 vroeg In den toestand van de Prins Hendrikstraat kan eerst afdtiende verbetering komen wanneer zy van eene doorgaande bestrating voorzien wordt De langs hare westzyde loopende sloot vreri over eene lengte van 112 M gedempt en gerieleerd namelgk 72 M voor rekening van de hoeren E U longenburger Th Boot en H van der Pool aangenomen en uitgevoerd door P Ooms voor f 1750 en 40 M voor rekening van den heer 1 E van Dongen Bolding door hem zelf aangenomen en uitgevoerd voor f 1000 Het opnieuw in afwaterecde helling brengen met verlegging der bestrating van den Stations of Toegangsweg werd voor rekening van de Algemeene Tram Maatschappg Ign Gouda Bodegraven na openbare aanbesteding aangenomen en nitgevoerd door i J Dugm alhier voor f 681 Tot opbooging van de perken in de plantsoenen is door J Hoogendoorn alhier aangevoerd eene hoeveelheid van 108 M zwarte of teelaarde voor den prijs van f 1 25 per M terwyi voor de wandelpaden zgn gebruikt 266 M biggelzand geleverd door D de Jong te Gouderak tegen den prys vanf 1 20 per M Het voor de plantsoenen benoodigde plantsoen soenen boomgewas werd voor zoover daarin niet door de kwoekerg der Gemeente kon worden voorzien na openbare aanbesteding geleverd door de Gebrs Steensma alhier voor f 635 95 in welke levering begrepen was het planten van 120 stuks iepeboomen langs de Krugerlaan Aan het gewone onderhoud der plantsoenen is besteed een bedrag van f 1322 68 wegens aankoop van materialen en van f 2199 91 wegens arbeidsloonen In het Van Bargen IJzendoorn park met welks aanleg in 1901 aangevangen werd kwamen de hardgemaakte wegen in het voorjaar gereed De levering van de voor dit park benoodigde plantsoen heester en boomgewassen werd publiek aanbesteed Aannemer was W van Mastrigt te Vreeland voor 1 2761 95 Aan de aannemers van de grondwerken A van der Straaten en H de Jong Pz word opgedragen het maken van drie dammen met houten afvoerkokers in de sloot tusschen het park en bet bouwterrein van den heer E J van dor Heyden voor f 1095 Ter verbinding van de verschillende paden zgn in het park gelegd eene rg en eene voetbrug na openbare aanbesteding aangenomen door W A Verbruggen alhier voor f 2 540 aan welken aannemer voor eenige kleine bgkomende werken bovendien nog eene som van f 21 79 werd uitbetaald Ter verkrg ging van eene directe aansluiting van den door den heer E J van der Hegden bovengenoemd op zgn bouwterrein aangelegden weg aan het bestrate gedeelte van den Winter igk is over de Jan Verzwollenwetering met toestemming van den polder Bloemendaal eene vaste brug gemaakt waarvan de kosten door de Gemeente en den heer Van der Heyden ieder voor de helft werden gedragen De uitvoering van dit werk werd publiek aanbesteed aannemer was W Bokhoven alhier voor f 1598 verhoogd met f 102 voor het maken van éen bgkomend schoeiingwerk ec een afwateringsriool Voor den verderen aanleg van het Van Bergen IJzendoornpark werd in 1902 uitgegeven eene som van f 23327 27 Wordt vervolgd By Kon Besl is met ingang van 1 October 1903 benoemd tot directeur van het post en telegraafkantoor te Schoonhoven C M Engelenburg thans in gelgke betrekking te Ede Haastkecht De heer Brüggemann arts alhier verlaat eerstdaags deze gemeente om zich te Ilpendaffi te vestigen 373 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Dinsdag 8 Sept No 19362 f 2000 15064 1 1500 17759 f 1000 7475 f 400 1887 3130 4032 en 10430 ieder f 200 2596 3438 6644 9805 en 13050 ieder f 100 Prijzen van t 65 47 2828 6138 9134 12289 14906 17934 162 60 6225 49 12302 8 47 266 2957 74 9218 13 34 55 78 67 6308 19 15 65 98 80 68 10 9360 33 15007 18122 82 3005 69 9438 34 39 25 88 39 90 62 42 77 38 329 53 6412 9609 12465 85 61 34 75 76 15 12540 15U0 18204 47 3108 6503 94 12673 40 46 422 39 44 9651 82 15260 82 43 3290 65 80 12764 73 I8365 l 615 3393 78 89 67 79 70 660 3412 6669 9718 12822 82 18441 73 71 86 74 39 91 52 87 3616 6716 87 52 15301 18509 90 3702 17 9808 12905 12 63726 4 26 39 14 31 90 76 61 41 9904 26 88 18707 84 3888 58 27 42 15404 18808 846 3906 6822 31 46 6 18968 65 11 44 63 52 92 19036 91 89 6955 60 13021 15606 71 919 4140 7080 10010 63 15723 19109 28 4212 84 21 96 48 45 30 33 7196 41 13110 15842 50 1077 57 7231 10107 67 16914 83 1113 75 92 38 13251 20 19358 47 85 7313 42 91 30 75 71 4398 43 86 94 16010 87 75 4412 57 87 13378 16 95 84 36 69 10238 13467 79 193041217 68 7419 55 13507 16161 53 1340 74 27 80 48 65 80 78 4636 42 10302 55 16202 98 1410 41 52 61 72 16303 19442 33 85 83 10522 91 43 91 35 4642 86 97 13678 87 92 81 51 7545 10608 90 90 19532 93 4704 92 68 92 16422 19611 95 12 7672 90 98 52 16 1527 53 7720 10747 13705 76 21 42 69 28 92 13846 16623 31 1741 4885 43 10814 73 89 52 65 4998 71 95 97 16634 77 72 5039 96 10948 13932 16713 19736 77 5130 7878 50 40 66 44 1801 39 99 74 74 98 19876 31 93 7902 11047 95 16806 19933 1976 5223 12 11166 14025 81 46 2035 29 8000 11226 41 16961 20030 49 51 69 29 14119 17012 20179 63 6305 74 75 26 18 91 85 26 8232 11348 28 94 20231 96 5451 67 11414 46 17128 32 2104 6629 8458 71 75 64 20403 5 56 62 11532 14255 69 39 54 5617 8652 33 79 17260 84 69 19 53 11026 14310 85 92 92 22 67 45 21 17399 20511 2207 91 73 11747 14423 17422 20654 83 5710 89 49 51 47 72 2324 48 8744 92 14633 03 73 2437 87 8821 11946 65 88 20727 59 13 8913 52 14630 17519 95 73 60 29 12080 50 17705 208l7 2624 5979 33 99 14768 28 20912 38 6063 58 12103 77 51 26 57 79 74 12248 14882 17852 27 83 6133 9059 80 4e Klasse Ie Lgst No 8219 m z 8290 fteurs vaa Amsterdam rrkrs SO sVi i mv 82V 81V 98 1 7 Slotkrs B 81 5 SEPT SioiWiAKD Cert Jfed W 8 lila di o ditc 8 dito dito dito 3 HoNeja OM Goudl 1881 tS i Itauii Ia3ohriJT jigl881 81 5 OosTiNa Obl iu pftpier 1808 6 dito io Büverl868 S PüBTUQAL Obl met coupOD 8 dito liokel S 35 114 80 90 88 m 415 auUANO Obl Binoeal 1894 4 dito GeooDS 1880 4 ditobijBotbi 1889 4 dito bg Hopu 188il 0 4 dito io goud leou 1888 6 dito dito dito 1884 t iFijr E Perpet loliuld 1881 4 CdUih Oepr Cour loon 1890 4 0 90 leening serie D Qecleenin lerieC ilciDAH Bp r oblg 189 VCliloo Obl ttuit 3oh 1890 TiNEZinu Obl onbep 1881 4 AneilBDAli ObHgitien 1895 8 lolTiuiAH Sled leen 1894 8 Km N Afr Handel und Ar ni b T b Mij Oertifioiten DeliMaatsohapp dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij derVorBtenl aand b Or Hypotheekb pandbr 4 NederlandBche baak aand 194 Ked HaodelmaatBeb dito N W k Pae Hyp b pandbr 8 961 Eotl Hypotheek pandbr 4 Utr Hypollieolib dito 4 101 Ooitin OoBl Hong bank aand Ii0 BniL Hypotheekbank paodb 5 Amiuiia Bqnl liy poth pandb 4 Huv L ö Pr Lien oert 8 OS KiD Hall IJ Spoor r Hij a qd 106 Hij tot Eipl r St Spw aand 118Ned lad Spoorweg m aand 18 Ked Zuid Afr Spm aand 6 f dito dito dito 1891 dito 4 iTAUlSpoorwl 1887 89A Bobl 8 ii ïuidItal Spwmij A H obl 3 59 POLlir Waraohau Woenen aand 104 Kubi Gr HuBB 9pir l jjd obl 4 BaltiBehe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 98 Knrak Ch Azoir Sp kap obl 4 lOO dito dito oblig 4 91 Akiuka Cent Pao Sp Mü obl 6 Chio k North W pr C T aan I 815 dito dito Win SI Peter obl 7 I 140 Denver k Hio Gr Spm oon 40 Illinoifl Central obl in loud 4 1 108 LoniBT k Naihvilli Cor r aand 107 Mexico N Spw Mij Ie hyp a 6 105 Hiu Kanaas r 4pCt prof aand N Tork Ontaaio k Weat aand 861 Paan dto OMa obUf i 104 69 64 99 101 10 lOJl lOBV U9V 117 lOi 41 ore gou Oalif Ie hyp io goud SI Paul Hion fe Maoit obl Un Fao Hooflgo obiig 1 dito 3ito Line Col Ie byp O 5 Olhada Can South Okert r aand Vis ü Eallw k Na Io h d o O AmBterd Omnibua Mij aand Prijsvermindering van Parasols A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Veleithoon Xo 31 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 8 Sept 1903 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 aiie kwal 33 jde kw 27 cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien Koed iangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijzen w iren voor iste kwal 27 ade kwal 24 3de kwal 20 cents per half kilo Stiereii redelijk aanvoer iste kwal 3a ade kwal 28 3de kwal 2 2 cents per half kilo Graskalveren goed aangevoerd Handel voor vet vee vaarkoeien en vette kalveren traag melkvee stierep en Gra kalveren prijfahoudend De no voorhanden MANTELS COSTUMES Elousen on Hokken worden tot S P O T P K IJ Z E N opgeruimd Burgen Ij ke stand GBBOREN 4 Sept Hiltje Marie ouders R Kiljan en M W J Wetter 5 Gornelis ouders 1 Logtliart en E C Malloii Krreraiiia Nela ouders A Anders cii J Hillebrand Grietje Cornelia ouders A de Boer en G Stoppelenburg 6 Pieternella ouders P Steenbergen en J M Lerjé Cornells ouders A C Schriek en P Vermeulen Oerardus Willem ouders D Neef en E J Pastoo Cornells ouders C Groep endaal en M Holthuyson Arie ouders J Jansen en E C Mugs 7 Cornelia Maria ouders 1 A Klister en W J E de Jong AÜVERTEIVTIEN Een latsoenlök JONGMENSCH oud 16 jaar die reeds als Tulnderiiknecht geplaatst is zoekt tegen OCTOBEE een aergeltjke hetrekktug Adres by 1 SCHALKWIJK Platteweg bij Gouda EEN Heersnliuis met Tuin TE IIUUH Te bevragen Peperstraat K 77 EEM DEPOT 7Mm lf u worat verzochl op t HEKK te lelteu OIT HBT MaGIZIJN TAH M RAVËNSWAAY ZONEN QORINCHBM Deze THEEËN worden kfgelererd in Verzegelde pakjes van vË twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer er iPrijs voorzien van neveDStaaui Merk volgens de Wet gedepo neerd 2ich tot de uitvoerioj van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lü Hel MMe oniduddykrii i m klnlylute poettmldd voor Heereo eo vooral dsoui enKtadenchocliwtrlc la de Appretuur vin C M MUIIw k Ct jj Itrili Baoth Str 14 Men lette lotl m op naam en rabrlektmerk nnryaa lai en ImraaMIwil ly w aeraMiSa limtm