Goudsche Courant, woensdag 9 september 1903

i o 9S05 Donderdag 10 September 1903 4Sste Jaargang COHMT DiienwS en Advertentieblad voot Gouda en Omstreken lelefoon 89 A D V E tt T K N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters WQj den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Telefoon Ho 8 De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzomferlijke Nommers VIJF CENTEN GEEU beter adres voor alle soorten SCHOEIWEEE dan bet lloord Braliantsch Schoen eo Laanenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstee Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor parceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rijks Intercommnnaalbnreai Op 1 Juli 1903 142 verkregen aanslDitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan hst Bnrean ACHTER DE VISCHMARKT TE KOOP 160 stuks zware EIKEN BEBGROEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een party dito var J 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen tkane gevelde boomen Een partij LICHTE BBÉGROEDEN voor den prils van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde en beslagen GKBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 5 duimsdie EIKEN DEELEN Een groote party EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde ElkEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKBN 2000 stuks EIKEN PAIiEN in alle afmetingen voor Schoeiing Brug eS Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beschutting van jonge vrucht boomen tegen len prijs van 12 et per stuk STEEN en PANOVENHOÜT SPOORLEGÖERS BALKEN HEIPALEN HEININGBEKKEN enz IEPEN en BEÜKENPLATEN in all § afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP ARREN mm stuks BOONES f J EN Groota hoeveelheid ERWTEN in BOONENjtJJS 50000 bossen KRIBHODT AUea wordt naar mrUezing tór letlemder AUes tegen scherp coneurreerende prijzen en maanden crediet by den houthandelaar JOH DAUÉN te Cothen auvai in do H zoowel H iille L i i to niiny i WondirbüifB in do geheole wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen allo BoiBt lionc lever lia gzlekten enz Inwendig zoowel alB ook uitwendig in bijpa iille ziektegevallen met goed sevolg wenden frUs per Itacou ier post t 1 15 fUwrT h WoadMitlf bezit eeivalanog ongekende geueeakraoht en beikame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een jaiir Oud voor oogeueesltlk tehouden beeUgezwel m onlangs een bqua w jaar kankerl jil sn genezen Brengt geuezug en erzoohting der pynen bij wondon ontstekingen enz van allerlei aard Prfja per pat f LBO per post f LeO Centraal 0ep6t voor Nederland Apotheker HENRI SUNDERS Bokin 8 Amsterdam Watr Rees dapót ii bMtetle meii dirtet aan dieSeliutaeoaMitlieke ia A TBIBRRÏ lu l ngrada bel Uohitiih Ootirriieli Gelieve pnspeeti te gntbiedeu bü het Ce trail I epöt Saoder Kaku S Amatitda Geen Kinkhoest Geen Influenza KoNIMKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnon den kortst mogêlpen tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borst tonigExtract Hl E L I it M T H E uit de KoninKlpe Stoomfabriek DBHONINGBLOEM van iSCHAIftC iN HAAS H N VAN SCHAIK C DEN HAA G Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 ouc a 4 X TBSSTBZiV Kleiweg E JOO Gouda E B VAN MILD Veerstal B 12B te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE NieuwerkerkadlJsel A N va ZEStiEN Sdioonltoven J Tn TOKKEN Boikiop B WIJK OudeuKilcr A SCHEER Haastrecht R W v EDE Oudewater K vandjse HEIJDEN te Beeumik P v d SPEK Moercapetle D v è STAU Waddmasveen WedA HOLST Waddinqmem M KOLKMAN Waddsvingem P A uk GliOOT Oudewatef DB JONÜH Oudftmter J P KASTELEIN PoUhroe cerdam D BIKKER te Benschop w fr m tfn w i n u f wf t wi Uvor Oeneeeh algemeen unbevulen Mttt p ie DiplDin en Ooud Bekreunde PRAEPARATEN VAN ï O Ullig i iai VfVIH joo l j i inder i als volwassenen gebrek aan eetlust slechte apijsverterliie zenuwhoofdpyn ter versterking na ielcte of kraambed koorts en liare gevolten QUINA LAROCHE PERRUGINEUX m het bijronder tegen Bloedgebrok Bleefczucht Itwalen Tan Krltischao laeftyd eni Verkriigbaar in flacons a 1 90 en L F I If aI Z A a C ▼ oedeaam versterkend aangenaam vui smaak voar dagelijksch geb uQc l lIVCl aw l ral voor kinderen zwakken en klierachtige gestellen er aan ïe bevelen Ah gsne eakracliffge drank bij stoornissen ler spijsverteringsorganen en diarrhée ook voorxuigolingen en kleine kinderen Pnjs per bm a v Kgr 1 70 a Kgr O OO i ï Kgr O ÖO CHemUeh MpllfCniker Speciaal voor Kindervoeding in bussen a Kgr 0 90 auivefe ITICIR UIIVCr Kgr ƒ q BÓ K Kgr 0 25 igar ryror Aclfltna f ïofar H n Hetrooken eencr halre CSgarette ia voldoenSe terbestnj i inma V lgarCnCn hevigste a valM van Asthm etc In 4 1 Tamarinde Bonbons i Sll S 3 wijieii dc Taniarinde Ëo nbons van KKAEPKLIEN HOLM belanggjke dien tcn 3 r Hot kind begeerlijk ct de smank aangenaam u Pnjs per doosje O ÖO en 0 60 DllTlink T SI ti11 kQ alganeen erkend als het BESTB huismiddel toH Co b J Hoest Verkoudheid en Keetpljn het is een slymóplossend en verzachtend middel bU ultnemeadbeld mtsliulend in □ flcs jes veritrijgbaar Prijs 0 20 per fieschje ff i eparaUn tw KRAKMXIEN k HOLM te Zelet tiin aJtm txM MuH pa attg t i waas p d naam em AaitfUeeJtemnff en ittfkrtjgbaar i teeêie lüluilend in 4 Apotheken en Ih ogütoi KRAEP LIE N HOLM HoQ veranciers ZEIST hikkM EeMe SIÏGEE Naaimaclimes voor eiken tak van nijverheid alsook vflor alle huishoudelijk naaiwerk Onderriolit gratis ook iii het moderoe borduren en stoppen SINGBR MAATSCHAPPIJ GOlüA Laiise Tleiideweg 27 Het groote aantal zenuwkwalen mt seBiirbonMpijn Bf tot da voftrafgaande kuteekenenvan apooleiié henenberoerte toe trotMonk aof steeds alle middelen door da medlarbe wetenschap aanf wend Eent aan den nieuwen tUd komt HUP triA Aut ll ilnnr hitt ilKniik unabiin vaa Hati HAnvinTiHiiratBn wair na II II laï j HnTd e doMje A O ÖÓ physlologiioae ontdekking gsdsan heeft die na bondorde proefaemlnjon thans avt ï erbrflidle en terwijl a fii wetensobappelljke kringeni boonte beUngsteHinf Weldaad blijkt ta Ijnvoord Ha nwkw lenJtjdende moniohheld Deie genei ds eer toe dat zlJ doer bet gabraik makHU vaa den aëWon gsten wag laamelijkUnics dVltnTd wu A K A J J ygp jg geheeJe wfiMlé T v i ng wekt tevens eene nltjdendemonaoliheld DeiegeneeewiJwU nltgevon Uen door aeu gewoon Otfloter van Oesondbeit Dr Eoman Welsaaiaiti te VUshofen aq berust op de oD dervtndlug opi edaaB in eese Bftjarfge praktijk Itoor waaaehlBg v b htit he rd eeumaal fer ward B dNi fnegcuhlbMatoffen d ord linld nmIddellUk aan hetaenuw eatel niedeit Beeld Met deee geneeswUse werden werkelijk sotiltteren4e rosolUten verkregen len tl maakte looveel opgang dat van een door den nitvinder gesehreven werkjt 1 OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkfimlsp en Beneilnp ninnen korten tijd reeds de axadmk verschenen Ik Uit boekje bevat nletalloénvor hetgrowet imbti k verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nienwere therapie en de daarmede selfs lu wanho iign ervallen vurkipgeu uitwerking OiHar ook vindt men daaHn wetensohapMiiJke ve hnndnlliicn iiit de mediaelit bln l n die aau deze gonefinwljfp gewijd Eiin zoomede anahrift vas lai van Retui Hclirlftf u van hoogdet l a aUte genecHkuudig m ouder welka P MeaMra miri dr profana 43111 polyklinlnk tx Pinli ruti douflemont 10 SUlnsrat er med dr pr kttieeread sexe hair aan bat kraak ilnnlflen peitlDht du Charefilon Sanlttttarath Dr Colin ta Stst ln Gmismann med dr arrond aula te Jtihllnaen Dr P Foraatier eeiiBBthÉBr dlraoteur van hat hoipitaal te Agjn Oshelniratb Dr Soherlng kaïteel Dutenfflls BadEmc Dnnet mei ir geneesheer dirtdleur dor galvano tliurapautJioha InrlchHng voor lanuwll dan ta Pariji ri a St Honoré 334 Coniul van AiLhentlaoh mad dr ta Corfu Dr Buahioh armnd arti de ZIrkniti Ohar ttmi U Jeohl med dr la Waenen Dr C SonBavel te Ca Farrl ra Eure lid vaa dan ConaelJ Central d hygltnt it da Sontt rn Frankrijk en vele anderen Aan allpnwiprxenawKeaicI meer or minder nnncedaMn la of Min nngmAMiiid invtaehlliïlield lijden waarvan dekenteekenen liJn onronliohn hoofdpijn migraine sslialehaer dpijn btoadandniKi aroota prlkkettiaBrhald seJaaodHe d alapelaDiheid llohaRielIJke onruit en anbbtiagalljka to aland verder alle afeke die door beroerte getroffen weiden ea nog lijden aan de gevolgen daarvan isoals varlannilnaen onvermDgan tot spreken iware tanlgwal moaraOJh allkkea atljfbaid dar gpwncliten mal voortdurende pijn plaalseiiltLa twakte verzwaUIng van gsheugan e lL a lij die reeds onder geaeeaknndige behandeling geWoeBt zijn maar door da bekende middelen als onthoudmgsen en konéwaterknnr wrijven elenfrinneren atoomlool ot zeehaden geea genezing oMenlciag hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zU die vreea evoaUn T r beroerte noautoe reden hebben wegens veitohtjnselen alsi iteft aanhoudand angatlg voalas vsrdooving h bst feeefH eofdalla nat dalialigliald fllkkerie nkar werdia voer de eegaa irtikkande pft oMar liet vssrhsen suiting la de eenn het vee en wah irieDeltaB la en kat ilapen vaa banden sa vosten aan al dssa drts oategorlea van aannwIUaevs als ook aan lenge melajee IJJtfendt aan hleekiaebt ei kraofttelooehald ak an geionde islft aan Joaga srasflin dis vaal mat bat haofd warfean en geeatelijke reactie willen voorkomen wordt diingend aan geradsnt sloh het boven vermelde werkje aan ta sohafTen hetwelk op aanTrage kostslsos ea franao ver Bonden wordt door Amaterdam door H CLBBAW dt Co Hetligeweg O RÖIterdam F B VKn HAMTBK KOcrP Apotheker Ktnta BoofliteeK 1 Vtreeht I OBRT A PÓRTOV Ondegraoh btj da eaardbrog V K Up de ongate hvglanuiach medielnsle tentoonstelling is da Ikr WelaaBRwa scbs Ssnss wUia oor de MedlaRba 4arU m d i Ktlv tr a MAdaillle bwkrMad ADITERTENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het dverlenile Bureaa vu A UUINkNAN 1MH Zander Instituut Fluweelen Singel R 724 Geneesh Dr J H B iKKER NIEMKIJKE Directr D vak DÜIIEEN Beliand ymruffgegr verkrommius en itt fevallen bortttf x en o beenen en mAeKlichaammimorm algem ii akte konatioatte Hpieren genr ilekten rheumatiaehe aandoeningen verstuikingen enz enz In het Verlichtings Magaziju De Avondster zijn steeds voorhanden BADEN EN GEISERS Tuinslangen en Watersproeiers Bnime keaze in nteuice UH Gasornamenten en Ballons Eenig adres voor Gasgloeilichtbenoodigdheden Door de vele omzet tegen Inye prijzen on ouder CiAKAIVTIf Aanbevelend 1 M VA LOON Aanlegger van Sas en Waterleiding Dubb Buurt B 13 Teleln 117 Wie iseker zyn u d Echti Eikel Caeae te outnuigen usamèuj teld na oa vele prcefn mii gen in den handel gekomen o dei dei auin des uitvinders Dr MiohaoUi verntnligd p de beste machiiles ia het wervldberoemda étabblissement rwt Gebi StollvoTCk ts Eenlen Iteha Eikèl eacao in vierkanton bussen Dez EiketCacao s met melk gekookt eene aangename gvzónde drank voor dagelijkach gebruik e n i 2 theelepels vaa t poeder voor een ipp Chocolate Al geneeslracbtige dranJc bij geval van diarrhee sleciits mei water te gebruiken VerkrijglMar bü de vooraianat H 1 Apothekers enï Prii go y Ka prcrfbmje f 1 80 c 0 90 6 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Keder and Julius Mattenkladt Amoterdam Kalveritraat 10 1 3r SCHIEDAMMER QENEVEE Merks NIGHTCAP Verkrijgbaar bqi M PEETER8 Jz N Mb bewÜB ran eohthoid it n n cachet en kurk steeds rooW SCrtlEDAM ii n identtiuund6rPira P HOFPK leuw ooovertroten Frof Dr Liebers welbekend IIIUW XBACaT SLIZIS AllMn eoht met FabrieVlInerk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zells de riieest hardnekkige xenuw Hekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd otale genezing van elke zwakte Bleek ideht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpfln slechte apgevertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen Inj ircr fiMok 11 1 8 J 8 dubbale Jewh ft I Oentr i l üepdt Msttb v d Vegts 2sltboilimel I Depüia M CUban St Co Eotterdam V Happel B Gravenbsge I Halmmaiu de Jong J Csn Bottordam Wolff k Oc Ooada on bü a e droi isten Gouda Druk van A BttlNKMAN Z BuUenrandscti Ovcr lchl Het vakvereenigings coDgros te Leicester gebonden nam een motie aan slechts met twee stemmen tegen waarin Chamberlain s fiscale politiek werd veroordeeld als nadeelig en gevaariyk voor het land Aan den vooravond van het socialistisch congres te Dresden is ond r de Duilscho so ciaaldemocraten een heftige strjd uitgebroken Bebel geprikkeld door den tegenstand van een deel der partj om de qoaestio van het vice presidentschap voor den Rijksdag op den partydag te behandelen schreef een geharnast artikel daarover voor de Vorwarts waarin hg tevens met Bernstein Vollmar Heine en andere partijgenooten afrekende Maar de Vorwïrts weigerde dit stuk van den partyleider op te nemen naar de redactie zeide in het belang der party Die weigering vormde de hoofdschotel van de sociaaldemocratische partjjconlerentie voor Berlijn en de provincie Brandenborg die Zondag gehouden werd Stadthag n de bekende DauerEedner uit den Rijksdag trok scherp te velde tegen het blad dat de vr jheid van meening van oude en beproefde pnrtligenooten onderdrukte Ot Bebel gelijk heeft of niet doet er niet toe zeide Stadthagen het is ongehoord dat men de kolommen van de Vorwilrts voor hem sliiit Hj stelde derhalve voor dat de conferentie met allen ernst er tegen protesteeren zal dat Bebel niet het recht kon krijgen om zijn meening in dp VorwSrts te uiten Onder veel tumult en nadat iemand die de houding van de Vorwatts verdedigen wilde nit B jouwd was werd het voorstel van Stadthagen aangenomen Het Congres te Dresden dat Ziifdag geopend wordt kan op deze wijze het slagveld worden waar de twee partijen elkaar zullen ontmoeten De National Ztg zegt Het Congres te Dresden zal ons verrassingep brengen de toestand moet wel zeer gespannen ziJn dat het offlcieele orgiian der partj de verklaringen van Bebel wejgert op te nemen en hem noodzaakt een beroep te doen op een Leipziger blad De strj d tnsschon de aanhangers van Bebel en die van Bernstein die reeds verleden jaar op het Congres werd behandeld is thans scherper en beltjger dan ooit opnieuw ontbrand en dreigt tot scheuring in de Duitsche sociaal democratische partij aanleiding te uilen gpven FEViLLETpX Wi y Wan wie is dat portret vroeg Cathcart Van juilrouw Anna mijnheer gal de dienstbode stamelend ten antwoord Wic is julfrouw Anna De dochter van mevrouw Parish ï Ja mijnheer Cathcart reikte het portretje aan deu kapitein en vroeg aan de diensti ode op de andere fotografie wyzend En wie is dat Mevrouw Farish De moeder van juffrouw Anna Ja mijnheer Madame DelamourPi Wat blieft u wöeg het meisje verwonderd maar Cathcart herhaalde de vraag niet en gaf h t meisje ook niet de minste inlichting Hij liet haar plaats nemen en begon toen op een vriendelijke wijze at over en weer pratend haar te ondervragen Hij Het haar vertellen hoe zq len moord had ontdekt en viel haar hoe lang zij daarover ook bleef uitweiden en in welke herhalingen zij ook verviel geen enkele maal in de rede En toen dat relaas eindelijk uit was eide hij Ëen soldaat te Berlijn in garnizoen had een brief geschreven aan de Vorwttrts waarin geklaagd werd over ernstige misstanden Daar de redactie de juistheid dei klachten niet kon controleeren gaf zij den verslaggever Kehbein opdracht deze zaak ter kennis te brengen van de mililaire autoriteiten opdat deze zelf een onderzoek zouden kunnen instellen Doch de militaire autoriteiten wilden voor alles eerst den naam welen van den klager Eehbeln weigerde dezen te jioemen hu enschte het redactiegeheim niet te schenden Da rop werd hij Zaterdagavond toen hy reeds in bed lag gevangen genomen omdat hy geweigerd had getuigenis af te leggen Het Berl Tagebl schryft naar aanleiding van dit voorval Een der eerste regeeringsdaden van deu tweeden Pruisischen Friedrich Jater in de geschiedenis de Groote ot de Eentge genaamd was de afscl afllng der pijniging Vooi taan zonden geen folteringen meer mogen worden toege past om liedefl tot getuigen bewegen Voor deze daad alléén verdiende Friedrich II een der groote vorsten genoemd te worden Meer dan anderhalve eeuw zyn thans verloopeii groote omkeeringen in politieke en sociale toestanden hebben plaats gehad doch de geestelgke pguiging is in Duitschland nog niet afgeschaft Of is dwang tot getuigen en de daarmede gepaard gaande gevangenisstraf iets anders dan een geestelyke pgniging Latere geslachten zullen met e n treurig schouderophalen wyzen op een beschaving welke het mogeljk maakte een mensch gevangen te nemen om hem op deze wyze te dwingen voor het gerecht te getuigen en nog wel in een geval waarby het afleggen van verklaringen een oneerlgke handeling zou zjn aj De Vorwkrts en de sociaal democratjsche party kunnen niet klagen over te weinig geluk Wanneer zullen onze bestuurskringen begrepen dat zy door soortgelyke wetten als de getuigenisdwangwet slechts de zaak der socialisten diehen P Koning Frans Jozef denkt Woensdag a s Budapest te kunnen verlaten en zoo hoopt men dat de crisis vAor dien dag ten einde zal wezen De persoon van Szell komt in de laatste dagen wederom meer op den voorgrond Hy is door den Koning ontvangen die hem naar men zegt een bgzondere zending heeft toevertrouwd De gewezen premier confereert mei Wekerle zoodat men een combinatie SzellWekerle voor waarschgniyk houdt Szell verscheen Maandag in de liberale club waar hg sedert den val van zyn kdbinet niet weder gekomen was Volgens een correspondentie der K61n Ztg En vertel mij nu eens hoe laat ging juffrouw Anna de deur uit Na afloop van t ontbijt mijnheer Va3 dit zoo haar gewoonte In de laatste week pas mijnheer en dan kwam zij alty d om zes uur weer thuis Is mevrouw Farish zelve deze week te huis gebleven O neen mijnheer die is gelooi ik ook dag aan dag uitgeweest maar zij ging eerst later de deur uit en kwam altijd vroeg terug Hadden mevrouw Farisch en juffrouw Anna vroeger niet de gewoonte om zooveel uit te gaan i Neen mijnheer I Met dit uitgaan zijn ze zoo wat drie weken aan den gang maar eerst in de laatste week deden zij het zoo geregeld als ik u heb verteld Had mevrouw Farish ook liier ot daar een affaire Wat blieft u f vroeg het dienstmeisje weer die den zin van die vraag ook niet goed scheen te begrijpen Ik bedoel kindlief ot mevrouw Farish ook het een ot ander had bij de hand genomen om geld te verdienen Wel neen mijnheer hoe komt u er bij Mevrouw was eigenares van dit huis en had haar geld op de Bank staan Hoe lang zijt ge al bij haar in dienst Bijna drie jaar Had mevrouw Farish veel bezoek Gaf zij wel eens éen partijtje t Dat loaUta gebeurde nooit mijnheer en be uit Budapest zou Szell echter allerminst geschikt zgn de crisis tot een oplossing te brengen Ook neemt het antal leden der liberale party die zich voor de Hongaarsche commando taal verklaren steeds toe Men wil dan ook maar liever geen party conferentie beleggen teneinde een splitsing te verrayden Mocht de oppositie niet van den eisoh omtrent de commando taal afzien dan staat een conflict tu schen het Parlement en de Kroorj te vreezen De Alldeutsche Vereinignng heeft volgens een bericht uit Weenen een manifest uitgevaardigd waarin zy verklaart de gebeurtenissen in Hongarye met voldoening gadp te slaan aangezien zy als de voorboden te bischonwen zyn van het tot stand komen eene louter persoonlyke nnie welke ook de Alld ntscben wenschen Enkel een teitelyke scheiding van Hongarye kan het Ryk redden Het nieuws uit Macedonië is schuarsch en tegenstrydig zoo verneemt de Standard uit Konstantinopol De buitenlandsche bladen luiende achten wg dat oordeel vooral juist wat het Degenstrydige betreft Genoemde correspondent zegt verder dat het b v niet is uit te maken waar op t oogenblik Sarafof en ïontljef de twee voorname opstandelingen zickopiioiden Van Tontsjel heet het soms tegM$k dat hy in Bulgarge Roemenië en Macedonië is In Roemenië zon hy denken wy niet veilig zitten want gisteren seinde Reuter uit Boekarest dat de politie te Braila last heeft gekregen een oog te houden op de Bulgaren daar En vyf Bulgaren die daar geld plachten op te halen voor de Macedonische comitó s zgn in hechtenis genomen De Roemeensche regeering wil dus blykbaar van geen samenzweerders in het land weten Een bericht dat in stryd is met vroegere verhalen van wreedheid van weerskanten bedreven is wat Renter s correspondent te Saloniki dd 1 dezer schryft De inneming van Nevesko door de Bulgaren op den avond van 25 Augustus blykt zonder bloedvergieten te zyn gebeurd De bezetting beHaande uit een 200 soldaten werd verrast en bood geen tegenstand Ongeveer 80 hunner gaven aich aanstonds over de overigen die met achterlating van hua wapenen een goed heenkomen zochten vielen in handen van een andere Bulgaarsche bende buiten de stad Er werd de gevangenen geen letsel gedaan en zij schgnen weer op vrye voeten gesteld te zyn nadat een aantal hunner hadden geholpen de buitgemaakte wapenen en munitie naar het gebergte te vervoeren Het mag herinnerd worden zoo vervolgt zoek kroeg zij heel weinig Nu en dan een buur visite maar daar hield het dan ook mee op Had 2ij dan geen familie die haar op verjaardagen of andere gelegenheden kwam opzoeken In het geheel niet Ik heb mevrouw eens hoeren zeggen dat ztj nog maar een bloedverwant had maar die woonde in het Westen En wie was dat ja dat heeft tij er niet bg gezegd Nu en dan maar heel zelden is hier ook een jonge man geweest El zoo Wie was dat Ik weet het niet Ook niets omtreot hem gehoord Geen woord Hoe zag hij er uit Ik kan het u zoo moeilijk beschrijven want ik heb hem eigenlijk nooit goed te zien gekregen Het schijnt dat ze hier altijd op zijn komst voorbereid juffrouw Anna wachtte hem op en deed zelt de deur voor hem open Dan bracht zij hem in de huiskamer en de kamerdeur bleet dicht Als hij weg was zag juf trouw Anna er altijd uit ot zy geschreid had en ook mevrouw Farish was heelemaal van streek Ësns toen hij er weer was geweest en pas ile deur uit hoorde ik toevallig juffrouw Anna zegeen Hij kent geen medelijden I Hij is door en door een egoist Hij was waart k in staat om u alles af te nemen wat gtj bezit zoodat er niets hoegenaamd voor ons meer overbleef En wat zei Mevrouw Farish daarop Heelemaal niets de schrgver dat het amhteiyke Turksche verslag een groot aantal gesneuvelde soldaten opgaf Maar dit kan hiermede verklaard worden dat de regeering ongaarne erkende dat een zoo talryke bezetting als eeu kuddo schapen gsvangen genomen kon worden Misschien ook achtten de Turken de Komitadji s niet in staat het leven van Turksche gevangenen te sparen daarom werden alle vermiste Turken aanvankelgk als gesneuveld opgegeven terwyl de Bulgaren hun gevangenen menschlievend behandeld schgnen te hebben Met evenveel genoegen als dit meldt de correspondent ten slotte dat da Turken toen zy op 27 en 28 Augustus Neveska en Klis soera weer bezetten zich ook behooriyk gedroegen en geen wreedheden onder de bevolking hebben bedreven Anders weer hebben volgens een telegram uit Konstantinopol van gisteren de soldaten van een bataljon redifs uit Prisrend zich in Adrianopel en op marsoh naar Kirkilisse gedragen Hun geweldenargen brachten nieuwen schrik onder de bevolking In het sandjak Kirkilisse verwacht men nog meer troepen VerljJ der heet het dat de Turken aanstalten maken om een groeten slag te slaan op d bergpassen van Moenihovo ten 0 van Monastir Daar schgnt de verzamelplaats der benden te liggen De spoorweg van Moestata Pasja naar Konstantinopol wordt nog onvoldoende bewaakt Het bestuur van den Levantynscben spoorweg heeft om meer troepen gevraagd De correspondent van de Daily Telegraph te Sofia beeft Tatartsjef een rebellenhoofd gesproken Deze zeide Ik mag verklaren dat wy niets verlangen dan oen Christen uit een Europeeschen staat als gouverneur en een behoorlgk toezicht van de mogendheden Wg verlangen niet eens wgziging van de Turksche wetten Waarborg voor veiligheid van leven en eigendom is al wat wg ver langen Ik verklaar dat wy allen de wapenen zullen neerleggen zoodra onzo eisch ingewilligd is Het bericht dat de te Nisj geariPPtecrde officieren weer in vryheid zyn gelaten is onjuist Zoo lang zy nog niet voor een krggsraad lerecbtgestaan hebben schynt men het veiliger te achten hen in verzekerde bewaring te houden De arrestatie van zoo veel officieren beeft overigens volstrekt geen einde gemaakt aan de propaganda tegen de deelnemers aan het bloedbad n den Konak In alle garnizoens duurt de gisting voort en daar Peter I onmogeiyk aan de hem gestelde eischen kan voldoen wil hy zich niet bloot En kunt ge mij niet zoo ten naaste bij beschrijven hoe die jonge man er uitzag f Ik heb hem maar eens in t ge icht gezien en dat was nog wel een ontmoeting op de trap dus maar zoo heel even Hij was groot en slonl en had bruin haar Hoe dikwijls kwam hij hier Zoowat eens in de drie maawien denk ik Ën hoelang bleet hij dsn Ëen uur ongeveer soms wat langer een keer bleef hij den heeten namiddag Ik had toen ook voor hem gedekt maar hij bleet niet eten kort voordat hij toen heenging moet hij blijkens zijn schreeuwende wijze van spreken bijlang niet in in rijn humeur zijn geweest Was dat de eenige maal dat hg zoo te keer sm Ta mijnheer ï Legden mevrouw Farish zelve en h ar dochter dikwijls een bezoek af Ik geloof het niet Ze leefden heel t til en ingetogen Gingen zij niet naar de kerk f O ja eiken Zondafj tweemaal gingen zij naj r de kerk hier op den hoek De predikant miinhe et Carman kwam hier ook menigmaal de d e s opzoeken Scheen mevrouw Farish in goede geldelijke omstandigheden te verkeeren O jawel 4 Terwijl dit verhoor plaats bad lukterde de kapitein oplettend toe zonder zich m het gesprek te mengen IVfirdt vervolgd