Goudsche Courant, donderdag 10 september 1903

Prijsvermindering van Parasols VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleithnan Va Ml Men schryft uit Haarlem De inhechtenisneming van den heer Ed de Lancy directeur der gefailleerde Noorden Zuidhollandsche Bank welke geschied ia op last van den officier van justitie heeft hier veel schrik veroorzaakt omdat nu gevreesd wordt dat waar zullen blyken de dadelyk na het faillissement verspreide geruchten dat nl groote geldswaarden zouden verdwenen zyn Het feit waarvoor de aanhouding werd gelast is naar wy vernemen dnt de beer De L zich zou hebben schuldig gemaakt aan verduistering door effecten van mejuffrouw C die hy in open bewaring onder zich had te hebben beleend Hy beheerde die effecten voor die juffrouw knipte de coupons en betaalde haar uit maar nu is in den trommel waarin zy bewaard werden wel gevonden een briefje van zyn hand dat daarin zooveel waarde behoorde te zyn doch van de effecten zelf is geen stuk aanwezig Toch gelooft niemand hier nog aan kwade tronw teuzy dan zy die in alles zonde au schuld vinden doch wordt algemeen gezegd dat de heer De L geen zakenman is gebleken Hy was een gevoelsmensch die eigenlyk geen directeur behoorde te zyn van een geldinstituut omdat hy zich niet kon verzetten tegen den aandrang van hen die in nood zaten en dan meer crediet verschafte dan door borgstelling of waarborg wel geoorloofd was Dit is de oorzaak van het vastloopen der zaken die na blyken lang zoo good niet te staan als twee der commissarissen op den dag van bet faillissement zeiden dat het geval was De zaken van de Noord en Zuidhollandsche bank en die der firma Wcterkappel en Hooft biyken zoo door elkaar gehaspeld dat zy een byna niet uiteen te krygen kluwen vormen en de curatoren staan telkens voor nieuwe moeielykheden zoodat van afwikkeling in de eerste maanden geeu sprake kan wezen De commissarissen worden zeer hard door het publiek be en veroordeeld en ban verontschuldiging dat men by een directeur als de beer De L die bet volle vertrouwen had van heel Haarlem en zelfs door zyn correspondentschap van de Nederlandsche I Bank van geheel Nederland minder scherp controleert dan anders wordt als zeer onI voldoende beschouwd By de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Alten aan den stellen nan een zelfde gevaar waarvan zgn voorganger het slachtoffer werd weet men niet goed hoe dit zaakje eindigen zal De nieawe Koning kan feitelijk geen stap doen of hy wordt na door deze dan door gene party bedreigd Zoo heeft hy in verband met het te Nisj gebeurde generaal Yankovitsj commandant van de divisie aldaar in garnizoen van zün post ontheven en in zyn plaats generaal Crokvitsj oen van do samenzweerders van 10 11 Jnni benoemd Natunriyk heeft Peter daardoor nog meer steun gekregen van die zyde maar wordt nn des te meer bedreigd door do andere helft van het leger Pe 15 jarige zoon van Peter moet dezer dagen als ofllcier by de infanterie worden ingeiyfd Verspreidt Berichten FRAlkHIJK Niet minder dan vyf en zestig soldaten van hot 149e regiment infanterie dat deelneemt aan de manoenvres van het zevende legerkorps zyn ziek te Epinal teruggekeerd Het plan van bisschop ïurinaz van Nancy die nogal strydlnstig is om ter gelegenheid van zyn bezoek aan Lourdes in de grot een foudroyante redevoering te honden tegen de regeering en derzelver tactiektegenover de geesteiyke orden conform aande wettelgke bepalingen is mislukt debisschop van Tarbes Schoepf verzochtLoardes een zoodanig incidentr te besparenen zoo kwam er niets van Aan bet departement van buitenlandsche zaken en oan het Russische gezontschapverklaart men niets hoegenaamd te wetenvan een aanstaand bezoek van den czaaraan Frlinkryk De bekende Italiaansche vaster Succi die den dertienden der vorige maand een v astknnr is aangevangen welke Jtie en zeventig dagen nod moeten dnren is na vflfentwintig dagen maar weer aUn t peuzelen geslagen en wellicht de Parysche keuken kennend is hy van Mans rechtstreeks naar de Seineboorden vertrokken De regeeringscommandant te Tonlon zal hebben uit te maken uit het door hem byoengebraclite materiaal of Jawiues Lebandy zich noemende keizer der Sahara zich niet heeft schuldig gemaakt aan zeeroovery in welk geval de rogeering eenvervolging kan instellen DUITSCHI AND Do schade in do provincie SileziS aangericht door het hooge water wordt geschat op ruim twintig inillioen doordien SIÜOO hectaren bouwland onder water is gezet t Zal met de mynwerkersopgewondonhfiid in Westfalen wel weer losloopen de vergaderingen Zondag waren weinige in aantol en waarscbyniyk zal het besluit der vereeniging aangaande onthouding van elke vergoeding wegens de verpleging van aan wormziekte lydendan onvorwyid ingetrokken worden waardoor de dokters dan ook weer in functie treden De candidaten voor het lidmaatschap van den Saksischon Landdag zullen voor een moeielyk probleem gesteld worden De vereenigingen van huiseigenaren zullen het behond van hun rechten en privilegiün bepleiten en op handhaving daarvan aandringen en juist zy die vóór die handhaving zyn zallen den steun moeten derven van de huurdersvereenigingen BINNENLAND De Stuatsct bevat het volgende programma voor de opening vnn de Zitting der StatenGeneraal to s Üravonhage op Dinsdag den loden September 1903 Artikel 1 Des middags ten twaalf ure zullen do Leden der Staten Generaal zich begeven naar de zaal bestemd voor de vergaderingen van de Tweede Kamer en in vereenigde vergadering te zamen komen onder leiding van don door Hare Majesteit de Koningin benoemden Voorzitter van de Eerste Kamer Art 2 De Ministers Hoofden van Ministerieolu Departementen en de Leden van den Uaad van State zullen zich des namiddags ten één ure mede in die zaal voreonigen Art 3 Hare Majesteit de Koningin de zitting der Staten tieneraal zullende openen zal ten U a uro mot den volgenden trein van het Paleis afrydeii a Een Commando Cavalerie tot oponingvan den treint b Een Hoflourior en twee ryknecbts tepaard c Do leremoniomeester gezeten in een rytuig met twee paarden bespannen gaandeéén lakei naast elk portier d Aèht Kamorheeron gezeten in twee ryluigen ieder met zes paarden bespannen gaur de twee lakeien naast olk portier L e Karaerheereu plaatsen zich volgens bannen rang van benoemingj e De OrootOfScieren gezeten iu tweerytuigen ieder met zes paarden bespannen gaande twee lakeien naast elk portier f Een Commando Cavalerie g De Orootmeesteres en de dienstdoende Dame du Palais gezeten in een rytuig metvier paarden bespannen gaaqde twee lakeiennaast elk portier b De Opper Ceremonieraeester gezeten in een rytuig met vier paarden bespannen gaande twee lakeien naast elk portier i Hare Majesteit de Koningin vergezeld van Zyne Koninkiyke Hoogheid den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg gezeten in eene Staatsiekoets met acht paarden bespannen gaande een koetsier naast elk paard en vier lakeien naast elk portier De Chef van het Millitairo Huis van Hare Majesteit de Koningin te paard rydende naast de Staatsiekoets een weinig achter het portier ter recbterzyde de Opperstalmeester te paard rydende een weinig vóór het portier ter rechterzyde en de öouvernear der Koninkiyke Residentie te paard rydende een weinig achter het portier ter linkerzyde Achter de Staatsiekoets de Officieren van het Militaire Huis van H M de Koningin to paard rydende twee aan twee naar ouderdom van rang de oudsten voor j Een Commando Cavalerie tot sluiting van den trein Art 4 De trein zal ryden door het Noordoinde door de Hoogstraat door de Gravenstraat over het Buitenhof naar het Binnenhof Art 5 De trein gekomen zgnde aan het gebouw voor de vergadering der Statenöe neraal zal Hare Majesteit de Koningin aan den ingang ontvangen worden door eene Commissie uit de Vergadering die voorafgegaan door den Ceremoniemeester de Kamerheeren de Groot Offlcieren en den Op perCeremoniemeester Hare Majesteit zal geleiden naar de zaal der Stnten Generaal De Groot ieesteres en de dienstdoende Dame dn Palais benevens de Officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin volgen onmiddellyk Art 6 De Grootmeesteres en de dienstdoende Dame du Palais plaatsen zich onmiddellyk ter zyde achter Hare Majesteit De Groot Offlcieren en de Gonvernear der Koninkiyke Residentie plaatsen zich achter de Koninkiyke zetel De Kamerheeren plaatsen zich rechts de Officieren van het Militaire Huis Van Hare Majesteit de Koningin links van den Troon Art 7 De zitting geopend hebbende gaat Hare Majesteit met dezelfden trein waarmede Hoogstdezelve gekomen is en in de by artikel 3 vermelde orde naar het Paleis terug zullende de trein den navolgenden weg nemen r vnn het Binnenhof over den Korten Vyverberg over den Langen Vyverberg over de Plaats door het Noordeinde naar het Paleis Art H Saluhtschoten nit het geschut zullen het afryden van Hare Majesteit van het Paleis en het oogenblik waarop Hoogstdezelve bet Gebouw van de Staten Generaal verlaat aankondigen Van welingelichte zydo wordt aan het N V N verzekerd dat H M de Koningin en Prins Hendrik het plan zouden overwegen om een bezoek aan het Russische hof te brengen Mocht het tot verwezenlyking van dit denkbeeld komen dan kan de uitvoering ervan echter eerst tegen het volgend jaar tegemoet worden gezien Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik der Nederlanden zyn van Bentheim naar het Loo teruggekeerd De Vereeniging ter behartiging van de belangen der vronw beeft van Gedep Staten van Zuid Holland bericht ontvangen dat deze de bepaling dat onderwyzeressen vóór het aangaan van een huwelyk haar ontslag moesten aanvragen in stry d met de wet ncbtei Deze beslissing werd gegeven naar aanleiding van een besluit van den raad van Vryenban die deze bepaling in do instructie der onderwyzers had opgenomen Geineng de Berichten Men meldt nit Haarlem Het hoeft maar weinig gescheeld of het beroemde Haarlemscbe orgel in de St Bavo had tot bet verleden behoort Gisterochtend tocli tegen kwart voor twaalf uur was een loodgieter bezig met gloeiende bouten in een goot te soldeeren in de Z Westelyke zybeuk waarin zich dat orgel bevindt toen het droge vermolmde hout daaronder vuur vatte De man trachtte dit te blnsschen met een emmertje water doch het vuur vrat zoo door dat het lood smolt en in straaltjes langs den munr droop en vlam en rook spoedig uitsloegen Dit werd gelukkig gezien door de heeren Van den Broek waarvan er een wegyide om eeu alangenwagen te b len wairna niet een straal van de waterleiding het gevaar werd bedwongen Het eenige centimeters dikke hout onder het leiendak was reeds tot op een hoogte van byna twee meter verkoold en ware het onheil een kwartier later geschied dan zou omdat dan de toegang tot den zolder gesloten zou zyn geweest de ramp niet te overzien geweest zyn want de wenteltrap die naar den zolder leidt zou men dan door den rook niet meer hebben kannen beklimmen en het pnnt waar de brand was is goed 14 meter van de straat af By deze gelegenheid is een fout aan het licht gekomen die noodig dient verbeterd n l dat de vrywilligers van spuit 10 niet bekend waren met de plaatsen waar in de kerk brandbinschmiddelen zyn aangebracht Ware dit wel bet geval geweest dan hod daar er op den wenteltrap vlak g dit gevaariyke punt een slang met pyp en kraan aanwezig is geen ladderwagen van de politie gehaald behoeven te worden en er was dan geen tyd verloren gegoan De commandant det brandweer de wethouder De Breuk en de kerkvoogd baron Van Lynden waren dadeiyk aanwezig Gisteren is op de myn Oranjo Nassau te Heerlen oen mynwerker die zich op den uitersten rand van het wagentje dat hem naar beneden zon brengen had geplaatst door een schok er van afgevallen en verpletterd In de Leidschestraat tusschen Heerengracht en Keizersgracht te Amsterdam zal een proef worden genomen met een nieawe soort bestrating Een zevental firma s zullen daar ieder in een gedeelte van de straat een bevloering loggen van asphalt blokken Het verschil met gewone asphalteering bestaat daarin dat de asphalt blokken naast elkaar worden gelegd en met cement gehecht worden om de voegen te doen verdwynen worden ze met asphaltpoeder gevuld Tyd Gisteravond is de 20 jarige parlevinkor Punt nit Alblasserdam die de gemeenteveiling te Zwyndrecht bezocht bad en daarna met zyn schuitje naar buis voer in de Noord terwyl hy een sleep wilde grypen over boord geslagen en verdronken Het ongeval gebeurde omstreeks Tl uur Het lyk van den ongelukkige die ongehuwdwas is liedounaoht omstreeks 2 uur gevischt D C Ryn bestaan plannen om in 1904 alhier eeu landbouwen nyverheids tentoonstelling te houden Men tracht thans een waarborgsom van f 10 000 op aandeelen geplaatst te krygen Het onderzoek naar de wenschelykheid van invoering van geheele of gedeelJelyke Zondagsrust te Amsterdam op verzoek van den Büiid van Vereenigingen van den Handeldryvenden Middenstand ingesteld door de Alg Winkeliersvereeni ng heeft naar het Hhl vernam over vyf districten der stad tol uitkomst opgeleverd dat zich 1796 winkeliers voor en 251 tegeui geheele 376 voor en 89 tegen gedeeltelyke Zondag ssluiting verklaarden De tegenstanders zyn vooral sigarenhandelaars 29 van de 2 S0 banketbakkers 43 van de KW slagers 26 van de 193 kruideniers 27 van de 310 en melkslyters 19 van de 110 De opperwachtmeester van het depotescadr on huzaren te Haarlem die in verband met het vermissen van geld uit een trommel nadat er brand was geweest in zyn woning voorloopig voor den krygsraad was gebracht is uit de provoost ontslagen van zyn schuld aan een en nder is na een zeer zorgvuldig onderzoek niets gebleken Toch zal hy worden overgeplaatst naar Venloo Er zyn eenige cyfers verschenen over het gebruik van prentbriefkaarten In verschillende landen van Europa in 1902 In dat jaar werden er in Duitschland meer dan 400 millioen verzonden in Frankrijk 88 millioen in Oostenryk 31 millioen in Zwitserland ook 31 millioen in Italië 27 millioen in Spanje 19 millioen in Engeland 14 millioen in België en in Nederland 12 millioen Iemand die van cyferen houdt schat dan omzet in prentbriefkaarten op een kwart milliard gulden Als men al do in 1902 verzonden kaarten op een hoop stapelde zou men een monument krygen van 86 meter hoogte 30 meter breedte en 4 meter diepte We hebben echter deze getallen niet nagerekend Volgens de Daitsche wet kan ieder die zyn 50ste levensjaar voltooid heelt een ander wanneer deze tenminste 18 jaar jonger is als zoon aannemen Op deze wyzo zyn vele parvenu s aan een adeltyken titel gekomen daar er natuurlyk altyd wel in de neer gekomen baronnen enz zyn te vinden die tegen een flinke vergoeding het vaderacbap over ben willen aanvaarden Er behoeft slechts een notarieele acte opgesteld te wordeu en de zaak is gezond Kort geleden heeft zich bet geval nog voorgedaan dat zekere magnetiseur Reichel die een achatryke weduwe onder zyn invloed had gekregen zich voor zyn hawelyksreis naar Amerika nog even voor 25 000 mk in den ndeliyken lieer Von Stachowicz liet verdoopen In de Duitsche pers ga i daarom stemmen op om zalke misbrniken tegen te gaan Stadsnieuws GOUDA 9 September 1903 By het tweede toelatings examen aan de H B S zyn nog toegelaten in de Ie kl S Paul en voor enkele lessen B Stroeve in de 2o kl F P Grendel voor enkele lessen in de 6e kl W P Maclaine Pont Twee candidaten voor de 3e klasse werden afgawezen By het tweede admissie eiamen voor bet Gymnasium werden nog toegelaten tot VI A S Hoogstra tot V W D van Hoogenheuze tot IV M van Hoogenheaze tot III J A van der Lee en voor enkele lesson in IV Mej A van der Breggen Afgewezen één candidaat voor II Een candidaat voor VI had zich teruggetrokken Aan bet verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1902 ontleenen wy nog het volgende d Rivieren kanalen vaarten en bybeboorende werken De grachten en vaarten werden geregeld uitgebaggerd en naar etscb bevaarbaar gehouden Aannemer van het onderhoud van de kaairauren langs den IJssel en de grachten en van de vleugelmuren by de bruggen en sluizen was W Bokhoven alhier voor f2410 Voorts werd aanbesteed bet vernieuwen van 43 M schoeilng langs de Varkenmarkt in 20 M schoeilng langs de Vest by de Aardappelkade welk werk werd opgedragen aan den aannemer C W den Hoed alhier voor f 1067 Het gewone onderhoud van de bruggen geschiedde in eigen beheer Vernieuwd werden de onder en bovendekken van de Haastrechtsche brug de ophaalbrug op de Raam by de Aaltje Baksteeg dé ophaalbrng op de Nieawe Haven bg de Lange Dwarsstraat In het openbaar zyn aanbesteed de herstelling van het onderdek met vernieuwing van het bovendek en de trottoirs van de Jan Kattenbrug alsmede de vernieuwing van de bovendekken op de vallen der beide basculebruggen op de Haven aangenomen door H Hoogendoorn alhier voor 1 1328 het afbreken van de bouten kwakel over de Karnemelksloot en hare vervanging door eene eenvoudige yzeren ophaalbrng met hoaten laiidboofden aangenomen door A Luiten te Waddinxveen voor f 2200 het vernieuwen van de houten brug tusschen de Oude Gouwe en de Vierde Kade aangenomen door P Ooms alhiervoor f232 BiJ de draaibrug op de Gouwe tegenover de Lange Groenendaal is een zeer eenvoudig brugwachtershuisje geplaatst Het open en dichtdraaien van de Jan Kattenbrug moest weder met veel omzichtigheid geschieden ter bevordering van de geregelde en vlugge beweging der brug moest eenige vernieuwing plaats hebben in het beweegwerk en van den brugdrager met de daarby beboorende metalen Voor het onderhoud en de vernieuwing van de bruggen werd besteed eene som van 1 7888 64 waarby is te voegen een bedrag r f 1292 717i voor arbeidsloonen e Havens Eene haven als hier bedoeld wordt bezit de Gemeente niet Als zoodanig dienen de vele vaarten kanalen en grachten waardoor de gemeente in onderscheidene richtingen doorsneden wordt f Gemeente begraafplaats De werken op de Algemeene Begraafplaats uitgevoerd bepaalden zich tot die van het gewoon onderhoud De doorgang van het poortgebouw werd in eigen beheer ge erfd L De kosten van dit onderhoud waren f 49 05 mm materialen en f 128 30 aan arbeidsloonen Ip f t Werken niet aan de Gemeente beboorende Tot deze werken behooren de wegen voetpaden bruggen sluizen scboeiingen en walmuren die door het Eyk de Provincie de gemeente Waddinxveen waterschappen of particolieren woeden onderhouden zooals de Mallegatsliis met ophaalbrug en de Eoode Brug met wat daartoe behoort door het Ryk de buitendeuren dezer sluis werden door nieawe vervangen terwyl de oude uitkomende deuren tot reierve deuren werden geschikt gemaakt en in eene bergplaats in den Use opgeborgen de Turfsingelgracht en de Baiten Gouwe met jaagpad door de provincie Zuid Holland de Hanepraaisluis en het Stoomgemaal door bet Hoogheemraadschap Rynland dat mede in onderhoud heeft den weg over den Goejanverwellendyk het Willensche Verlaat met het Stoomgemaal door den polder Willens het BloemendaaUche Verlaat en de brug in de Spoorwegstraat door den polder Bloemendaal de weg door de Willens door de Commissie voor den zandweg van Gouda naar Goejanverwellen de weg door de Oude Gouwe door de Commissie van den straatweg Gouda Bodegraven de Broekweg in onderhoud by de gemeente Waddinxveen Voor het onderhoud van den weg van de Hoflaan te Rotterdam naar Gouda wordt ingevolge eene in 1859 getroffen regeling door de gemeente eene som van f 900 sjaars bygedragen Wordt vervolgd Haastekoht Door den heer And Bakker stoorahoutdraaier en kuiper alhier is gisteren op de Landbonwtentoonstelling te Montfoort de eerste prys behaald voor gedraaid kuipwerk Stolwuk Verleden week vergaderde onze Benedenkerksche Verlichtingsvereeniging ten huize van bet bestuur d w z ten huize van den heer D V die voorzitter secretaria en penningmeester alles te gelyk is Ook de lantaarnopsteker was tegenwoordig en met die twee autoriteiten nog verschillende contribueerende leden die onder het doen van do rekening en het bespreken van zaken hnnne dorstige kelen laafden aan de koffle hm door de echtgenoote van het gecombineerde bestuur geschonken Waar wy dit laatete mededeelen daar doen we dit om de aandacht te vestigen op hetgeen de heer D V voor de goede zaak overheeft want niet alleen dat hy al de genoemde functien belangloos waarneemt by stelt zelfs zyne ga met hare koffiepot in dienst der verlichting Na liet doen der rekening die sloot als een bos werd medegedeeld dat zich weer enkele nieuwe leden by de verenniging hadden aangesloten De contributie voor dezen winter werd bepaald op f 0 10 per maand n besloten werd tot het aanschaffen van es ladder Met voldoening kan deze eenvoudige vereeniging op den afgeloopen winter terugzien want als andere buurten in dikke duisternis gehuld lagen dan brandden in hare buurt lustig de twee lantaorns en verlichtten het pad van menigen wandelaar De gemeente kan natuurlyk niet al onze buurten verlichten die kosten zouden veel te groot zyn maar in Benedenkerk toont men dat door samenwerking met geringe kosten iets goeds tot stand is te brengen Mochten andere buurten het voorbeeld in deze volgen 1 Stein Donderdag brak alhier een werkstaking uit onder de opperlieden van de in aanbouw zynde bouwmanswoning Het Klooster Den volgenden dag zou het werk weer hervat worden doch de baas moest eerst een half ttescbje geven De eisch werd niet ingewilligd en onze stakers volharden in hun eens genomen besluit NiEDWEEKERK A D IJssKL Vrydug avoud jl hield de Nieuwerkerksche werkliedenvereeniging Onvermoeid Vooruit afdeeling van het Alg Ned Werkl Verbond eenvergadering in de school op het dorp Devoorzitter Merbis herdacht by de openingder vergadering met een enkel woord hetplotseling overiyden van bet oude lid M Zuidam De notulen van de vorige vergadering werden gelezen en onveranderd goedgekeurd Hierna werd voorgelezen een missive van het Ned Comité voor AlgemeenKiesrecht om deel te nemen aan de nationalebetooging op 13 September a s te Rotterdam en in verband hiermede een schryvenvan de afdeeling Kralingen om gezamenlyk van hno vereenigingsgebouw met muziek te vertrekken naar het meeting terrein Besloten werd eenige afgevaardigden te zenden en zoo veel mogelgk leden en niet leden tot deelname op te wekken om met do boot die van Kortenoord s morgei s vertrekt mede te gaan Een rotonrbiljet wordt afgegeven voor 25 cents Nadat nog twee nieuweleden waren voorgesteld werd de vergadering gesloten GEVONDEN VOORWERPEN Aan het Commissariaat van Politie z jn gedurende de maand Augustus de navolgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd 1 ring met 4 sleutels 1 linissleutel 1 medaillon Voorts zyn te bevragen 1 Knipmes by W van Oordt West Haven 163 1 glazen medaillon met twee portretten by C van der Klis Boomg str 32 1 par4pluie by C Spee Vrouwensteeg 203 1 nyptang by C de Koster Groeneweg 222 alsmede 1 zilveren speld 2 boezelaars by V d Smede Robaarsteeg 130 2 aardappelmanden by W Kromme L Dwarsstr 129 1 gouden oorknopje by J de Groot Crabetlistr 284 1 witte boezelaar by J Lagthart Kleiwegst 13 1 sleutel by D Stoppelenburg Boomgaardstr 4 1 bondenhalsband met slot by W Wilschut Kniperstr 90 I gouden oorknopje by J de Jong Fluweelensingel 632 1 duimstok by G Geerlings Tuinstr 297 1 huissleutel by F Keiler Vyverstr 126 1 paraplnie by Alblas Heerenstr 632 1 glacé handschoen by A Langeraar Walesteeg 67 1 paraplnie by S de Bruyn Achter de Kerk 25 1 duimstok by A Burghoorn Houtmansplantsoen 103 1 portemonnaie met eenig geld by J Jaspers Slapperdel 223 1 zilveren armband by S Verhart Kleiwegst 306 1 gouden broche by W J Dercksen Regentesseplantsoen 318 1 sleutel by H Crebas Wydstr 165 1 paar bruine handschoenen by R Dercksen L Gouwe 6 1 huissleutel by J de Jong L Dwarsstraat 162 1 paar zwarte kousen by wed Borst Molenwerf 33 1 fantasie broche bij F v d Eng Spieringstr 22 1 gouden ring bij J Spee Nienwehaven Klooster 308 Ipet by Theeling Turfsingel 48 1 R K Kerkboekje by N de Jong Singelstr 395 1 hondenbalsband met penning by Brand van Straaten K Tiendeweg 5 1 sleutel by W Plak Bestedelingenbuis 1 portemonnaie met geld bö J Boot Oranjebofje 317 1 grilfelkoker by S Kropman Gouwe 21 1 zweep bij N Melkert Raam 424 1 zilveren manchetknoop by P v Leest N Haven 269 1 papier met eenig geld by A Dries L Groenendaal UI 1 boezelaar by A Tr jsbnrg K Tiendeweg 7 1 witte vrouwenzak by M de Hey N Haven 198 1 knoophaakje by N Puimsteen H Gouwe 176 1 broche by P Janssen Bleekerssingel 289 1 ring met drie sleutels by W Lourier Van Stryenstr 74 1 fantasie armband met gooden haakje by N J Vollebrecht 3e Kade 401 1 broche 3 Zeeuwsche knopen by S Bokhoven Jaagpad 29 1 wollen das by J v d Ploeg Peperstraat 79 De Commissaris van Politie W N V GAEDEREN GoBda 1 Sept 1903 Aiiisicrdiim Iteurs van Vrkts 80 i 911 siy 84 1 9 V 97V iUotkra Vsi 96 8 SEPT N KDlllA C t Ned W S IV I lUlo di o dlU 3 i u dito dito S lloHSii Ubi Ooudl U81 8 4 IrALILlaaeiiriJTiDg 1181 81 6 81 0Hn a 0bl m p pierl888 S dito in illTerl8 8 I t oiTDOAL Obl met coupon 8 dilo tioksl 3 RUiUiKD Obl Binnenl 1894 4 dito Oiuoai 1880 4 dito bij Eolht 188 4 dito bij Hop Uilt ao 4 dito ia good l w 1883 dito dito dilo 1884 l 7 Si 29 l 104V 80 90 88 876 416 SputlK Perpot icbuld 1881 4 ruKKiij Qepr Cour leen 18110 4 Oec leenmg serie 0 Geo leenin terieO Dii Ar Rp T obig 18 r Mhioo OIi it 9oh 1890 8 TlKMUIli Obl ontiop 1881 4 AmrUDAH Obligetien 1898 3 lloTTiaOAK Sted leeu 1894 t l 4 101 I i o I TlD N A fr Handelir nil Arendib TBb MlJ Oertifio ton DeliMiauehappü dito Arn Hypollieekb paudbr 41 üult Mij dBrVor lenl aand s Or Hypolheekb paadbr 4Vi Nederlandsche bank aand Ned Kandelmaauoh dito N W k Pac Hyp b pandbr 3 98l i Bolt Hy otho ikb iaii ll r 4i Utr Hypolbeekb duo 4 OoniNa Oost Hoog bank nand Rual Hypotheokbaukpafidb 5 S l 108 119 18V AmmlKA Rqitt hy lotb pandb 4 Maiw L G Pr Liun eert iiD Uoll IJ Spoiir w Mij aand Mij tot Kipl 8t Hpo aand Ned litd Spoorweg ni aand Ned Zuid Afr 8pm aaud 1 dito dito dito 1891 duo 4 i IrAVllSpoor l 1887 99A Kol I S 6fi Zuidlul 8p mii A H obl 3 I S9 OLON Warschau Weone aaud l Itost Or Rus apw Mijd obl 4 Baltiseho dilo aaud Faslowa dito aand i Iwang Dombr dito aand 5 I 981 Kursk Oh AK ap kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9 1 SB 104V 89 4 99 AMMIA Oom Vao Sp MÜ obl i Ohio k Nortli W pr Cr aan I U dito dito Win Heter obl 7 l Denvar k Kio Or Spm eert v a 40i Uluioia Central obl in goud 4 lll Loniar fe Nashrilli Cer v aau l 107 Mexico N Spw Mii lo hyp a tOS Mias Kansas 4pCt prof aand N York Oulasio k Wosl aan I Penn dto Obio objig 8 Oregon Cabf lofayp ingond 8t Paul Minn k Manit obl On Pao Hoof lijn oblig dito dito Line Col Ie hyp ü S GlNAUA üan South Chert T aand rn G Rallir k Na lo h d c O Amaterd Omnibus Hy aand i lOl 10b Kan Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Biwn Stad Antwerpen 1887 8 l Sud Bruaael 1888 y lOSV l l U7V4 10 Homo Theiaa Eogullr Oesoleoh 4 Oo nH Staataleenig 1880 i K K Oost B Cr 1880 3 3pa Stad Madrid 8 1888 N D Vrr I Avk iwd i rt De nog voorhanden MANTELS COSTUMES Blousen en Eokken worden fot SPOTPRIJZEN ojjg eruiind D SAÜiSOM 373ste 3taats loterij 4e Klasse Trekking van Woensdag 9 SeptNo 4528 t 25 000 3477 l 6000 1118a l 1500 6737 10311 en 16252 ieder 1 1000 3636 en 18332 ieder t 400 3179 t 200 892 5883 6004 10988 en 14064 ioder t 100 Pryzen van I 65 94 3313 6760 9743 12358 14999 17321 110 77 99 9813 83 16018 79 52 3411 6839 68 89 41 17406 247 81 74 69 21417 15133 40 607 94 6935 97 28 75 54 32 3642 88 9943 48 89 17576 46 51 7013 10001 12Ö6Ö 97 83 71 814 41 88 95 1069 81 1100 1237 51 1355 72 142fl 49 50 54 86 1562 80 1624 93 1710 19 60 18i9 65 59 1974 89 2043 2110 61 2264 73 2310 18 46 63 64 70 86 2421 83 2514 18 23 56 2609 56 2718 84 2816 65 68 2934 77 3001 10 46 3106 12 62 8281 3708 3845 4009 55 4112 30 35 48 88 73 4325 27 4469 80 2534 4622 60 73 4768 83 4804 36 65 77 4902 97 5088 5117 45 97 5245 5390 92 6406 52 63 91 5516 19 47 81 5638 95 5713 29 33 62 5843 59 5907 38 76 97 6007 17 40 68 6330 33 67 6411 6631 6731 56 83 7156 82 7206 98 7329 69 94 7467 68 70 72 7537 84 96 7601 53 7807 71 72 7960 66 87 90 8016 36 48 8124 41 82 8209 46 8369 81 89 8444 60 92 8135 88 43 8660 8897 H924 36 84 9017 33 54 74 9196 9368 95 9427 36 9513 72 80 9628 73 78 9706 37 83 84 99 10177 12650 10213 66 25 97 10330 12721 41 80 92 12846 10428 85 47 12937 10500 41 30 13012 58 28 65 29 80 18142 10638 44 49 54 61 89 85 132 36 10722 55 41 74 45 13344 63 5284 8391 88 10833 13462 34 80 1 3563 10995 7411046 76 11102 1 3663 13839 89 92 11219 13917 46 14005 87 85 11309 14111 49 60 11541 61 1163K 66 39 97 48 14221 59 3482 46 11717 72 90 88 11816 14316 39 88 50 14434 93 77 11902 14601 12076 72 12106 89 13 94 49 14745 79 55 82 14816 12287 44 12303 14960 10 76 21 96 15234 17649 50 66 93 17701 16303 4 19 73 91 17812 76 77 15423 17943 38 65 15515 18082 22 18157 48 18300 15608 62 26 18411 43 34 55 61 75 18558 15727 78 73 18602 15821 6 48 18 15902 94 13 18814 64 18910 16017 20 62 33 64 8173 98 81 19045 16111 54 81 19231 41 92 16208 19368 21 94 42 19458 16316 19549 93 58 98 60 16450 19600 57 87 16641 58 97 19763 16769 81 76 19803 16804 20016 68 20210 16906 45 21 20310 33 75 43 20443 17026 7 32 20507 17114 29 36 49 58 20698 17203 20735 12 63 42 20821 63 97 83 20970 VKR8CHEIDENHEID Tegen den D trein die Vrjdngavond om hall tien uit Frankfort naar Berljn was vertrokken is by Mdhlbeim een aanslag beproefd er lag een geweldige spoorstaaf 12 M lang en 10 centinaars zwaar over den weg Een wegwachter bracht den trein die met een snolheid van 70 KM in het nor reed nog bgigds tot stilstand en verhoedde zoo een groot ongeluk De justitie is dadeiyk een onderzoek begonnen ahvkrtentTkw II W ilVKKBüSCIll Rijks Veearts gevestigd f e Touda 1 0VEBB08CH en H W 0VF KB08i ii dagetyks te nprokoii Bleekers sin el H Sai wiM n iwi r i ii m i n i m a s II i M a i iiiii n a k H EEN Hserenlmis met Tuin TE IIUDU Te bevragen Peperstraat K 77 Teïeplioomiet Ci ouda Abonnement I 40 por jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleff en ondcrlioud gratiM Het net is aangesloten aan het Ryks Inter com uuaalburean Op 1 Joli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Burean ACHTER DE VI8CHMAEKT