Goudsche Courant, zaterdag 12 september 1903

rechten te betalen voor het geslaclito vee busteind voor den troep en de betrokken ambtenaar maakte proces vet baal op eii deed het vlcesch in beslag nenten Later evenwel werd tot teruggave met npbelflng van do beslaglegging besloten wat evenwel niet zal verhinderen dat do zaak voor de rechtbank komt DUITSCIILASD De directeur der stedelijke gaslabricf te Uraudcnz Hausfelder i wegens amblsmisbr nik in elf gevaUon waaronder bet aannemen van geschonken van le veranciors van buiten veroordeeld tot oHhondord mark boete of honderd dagen gevangenisstraf Het heet dat do sergeant te Ars dievoor twee maunilen nog verbonden was aanhot arsenaal te Hpaiidan voor de twee doorhem iiuii Frankrijk nitgolcvordo granaten vier doizend francs heeft g ïkregen De aanslag op den D troin biJ Mlilhoim door middel van een stuk rail van tien centenaars dwars over do rails gelogd is gepleegd door den hulp baanwachtor Kaisei die hoopte door zijn ontdekking een vaste aanstelling en een hooge belooning tezullen krijgen wat de man zelf bekendheeft Do voorzitter van den Bcriynschen gemeenteraad dr Langerhaus is weder vrüernstig ziek wat bedenkelijk is biJ zijn lioogen leeftijd Het bericht van schrapping van al to vrij luidende he ialii gon uil de Pruisische grondwet door de censuur uit een schoolboek saamgesteld door onderwijsmannen worèt door de Breslaner Mürgenztg tegengesproken Den korvetkapitein Hecht nitrustingsdirecteur aan de keiiSoriyke bFnnenland7 H M de Koningin en Z K H de Prins der Nederlanden die Maandag van Hot Loo naar s Gravenhage gaan zullen van uit de residentie naar Mecklenburg vertrekken en daar ecnige weken blijven De Hollandscho Maatschappij van Landbouw hield heden te Naaldwijk onder voor ilterschap van den heer Vas Visser haar 73e algemeene vergadering In zyn openingswoord bracht de voorzitter dank aan het bestuur der afdeoling Westland van de Maatschappij en aan het gemeei tebestuflr van Naaldwijk voor de verleende medewerking Voorts deelde hij mede dat de direc teurgeneraal van landbouw b id bericht tot ziJn leedwezen verhinderd te zijn de vergadering biJ te wonen en dat dr K H M van de Zande door den k p der werkzaamheden op het zuivelcongres te Brussel verhinderd was hier in te leiden het onderwerp Is het gewenscht d t maatregelen worden beraamd tot bevesliging van den gooden naam der Sondsche en Edammer kaas Met het oog op het gewicht van dit onderwerp stelde do voorzitter voor binnen een niet te ver verwijderd tijdstip b v i k ti weken een nieuwe algemeene vergadering to honden en den heer Van do Zunde uit te noodigen alsdan dit gewichtige puni in ta leiden Na hulde te hebben gebracht aan den ijver en de energie waarvan de ntdoeling Naaldwijk blijk geeft en er op gewezen to hebben dat van een bloeiend voroenigingslevcn kracht kan uitgaan vorklaardo de voorzitter de vergadering geopend Uit het nog niet ter vergadering aanwezig jaarverslag deed hij daarna oenigo mededeelingen Het ledental steeg van 8B23 tot 9202 op welke vermeerdering de tentoonstelling te Alkmaar wel van invloed zal zijn geweest Het aantal afdeelingen daaldo door do opheffing der afdeoling Langendi k tot 91 De flnancieelo toestand is bevredigend De tentoonstelling te Alkmaar kostte f 6948 vrelke kosten echter een volgend jaar geheel zulWn aijn gedekt Voorts memoreerde de voorzitter o m dat wederom verschillende voordrachtenen eursussen zijn gebonden en molkstaten ziJn bijgehouden De tentoonstelling van vee waarvan do molkstaten zijn bijgehouden te Alkmaar heeft oen gonstigen indruk gemaakt Een nieuw laboratorium van den zuivelconsulont dr Hos is Ic s Gravenhage gevestigd Uit het appèl nominaal bleek dat j29 picmraon kunnen worden uitgebracht De 1 koning van het vorige en begrooting voor liet volgende jaar worden na rapport der fliianii ele commissie bü monde van den II or liriiiieraan waaruit bleek dat liet voordi i lii saldo der rekening van f 1244 tot lK7 i is gestegen onveranderd goedgekeurd met een woord van hulde aan den secretarispeimiiigmeesU r den heer Korteweg Door mr H Ph De Kanlér werd verslag uitgebracht omtrent de onderlinge brandverzekering der leden viin de Hollandschi Maatschappg van Landbouw waarna de hoer Korteweg eenigo mededeelingen det d beti effende de werking van het Botorcontnileslalion voor Zuid Holland Daaruit bleek dat do sympathie bü de Regeering en de Staten is toegenomen Schonken de Provinciale Staten een vorig jaar geen subsidie thans word subsidie verleend en zolf i d gevraagde èom beschfiden geacht Vorder is van de zijde der Keg oring ook moer sympathie voor do Botercontrólostations gebleken Op het zuivelcongres heeft de Rogeoring oen commissie gezonden om haar belangen te behartigen Ook is een bepaalde toezegging van de zgdo der Rogeoring te wachten Ook in het buitenland met name Engeland blijkt het Rotercoiitr51estation gunstig te werken Wel lieoft hot Botorcontri ilcstalion criliek ondervonden doch deze bleek ongegrond Spr boval het station warm in do belangstelling van landbouwers aan en hoopte dat oen volgend jaar nog meerdere fabrikanten en handelaars zich erbij zullen aansluiten Do hoor S Lindeman de met 1 Sopt I lontslagen leeraar aan do riikslandbouwscliool te Wageiiingon zal zich te Delft vestigen als ropotitor in wiskunde Uit don Haag meldt men De inschrijvingen voor liet concours hippique hebben neg de verwachtingen overtroffenr H M de Koningin heeft reeds aangekondigd dat ziJ tweemaal de tentoonstelling en het concours met Z K II den Prins der Nederlanden wensclit te bezoeken de eerste maal Dinsdagmiddag 15 dezer Vrijdag zullen do eerste paarden uit binnen en buitenland op liet tentoonstellingsterrein aankomen waar zij Zaterdagavond allo aanwezig moeten ziJn Zondag zullen de terreinen en de stallen voor het publiek geopend zijn van 2 tot 5 uur Vtaand agmorgen te 8 uur beginnen de keutingen der fokpaarden die Dinsdagmorgen worden voortgezet Woensdagmorgen keuring van handelspaarden en remontepaarden Van Dinsdagmiddag af eiken dag concours hippique te beginnen om half tweo Gemeng le Berichten Het Sociaal Weekblad is van oordeel dat de noodzakelijkheid van wettelijke regeling der loterijen boofdzakelijk ligt in het gövuar waaraan het publiek blootstaat van dupe te wórden van slimme oplichters indieti de wet niet ingrijpt Dat hiervoor echter hoodig is een speciale wot dat dit onderwerp niet kan worden afgehandeld biJ do herziening van het Strafwetboek kan het Weekblad niet inzien De regeering kwam met dit afzonderlijk wetsontwerp omdat zjj do zeer ut gente regeling dezor op zichzelf gewichtige materie niet wilde koppelen aan het lot van een eventueel in te dienen wetsvoordracht tot herziening van het Strafwetboek Ook het Weekblad acht de materie gewichtig maar kan niet inzien dat zy zoo gewichtig is om het motief dat de regeering als belangrijkste noemt beteugeling van de speelwoede In de eerste plaats niet omdat ook voor ontduiking van dit wetsontwerp gelegenheid genoeg 13 te vinden Maar nog Tan minder boteekenis wordt dit stuk wetgeving wanneer men let op do rol die het ministerie zich voorstelt dat haar geesteiyk kind zal spelen Tot beteugeling van het spe zal de loterywet moeten dienen We zoudon haast zeggen als het in Nederland met het spelen zóó gesteld i dat met een verbod van loteryen deze hartstocht is tot zwijgen gebracht dan leven we werkelyk in een gelukkig land Do waarheid is dat het spelen in loterjen wel de kleinste factor is die in aanmerking komt wanneer men hot dobbelen in Nederland beschouwt Wy gelooven niet dat nog iemand te gronde is gericht door het spelen in een lotery En als de regeering haar ontwerp dan ook heeft ingediend om getuigenis af te leggen van haar wensch het Nederlandsclie volk zedeiyk te verheffen dan is zg enkel verschenen mot eori paradepaard Speelwoode zal deze wet niet beteugelen Het spel nnn de beurs liet hartstochtelijke speculèeren k la hausse en it la baisse dat jaariyks talryke burgers ruïneert do laatste weken weten er van mee te praten wordt door dit ontwerp niet getroffen Wie weet zelfs of er niel zullen zgn die tot nog toe zich tevreden stelden met spelen in de lotery maar die nu in do toekomst zullen te land komen aan do beurs f Als een trontmaken tegen het spei bescliouwü de regeering baar ontwerp dns iot Het vliege niet hooger dan het kan on hot kiln niet meer zyn dan een middel om knoeiloteröen tegen Ie gaan en ze daarom allo te verbieden De Belg Verstraeten bygenaamd Nelia de Bels heeft hooger beroep aaageteekend van hot vonnis der Haagsche rechtbank waarby hg veroordeeld is tot IV jaar ge vangi nisstraf wegens poging tot doodslag op een korporaal di r jagers in de Krayenhoffstraat te s Oravenhage Wie nu een bezoek brengt aan het terrein van het oude Beursgebouw te Amsterdam kan een indruk krygen van ruïnes van tcmpelgebouwcn De geheele rg pilaren aan do zyde van het Damrak staat reeds vry alles daurboven is wi ggesloopt Deze pilaren zullen door de groote stoomkrann in liaar geheele lengte worden omgetrokken Zy zullen worden opgevaugen op beddon van hout en zand de onderdfïolen worden daarna gfïsclieiden en vervoerd naar de adressen van hen die reeds keepers zyn van de steenmassa De cyfi rs die boven deze pilaren waren geplaatst zyn verwydei d maar zullen niet als gewoon oud koper worden verkocht Door oenigo firma s die op den ouden Mereuriustompel jdron zakon deden is na melyk het verzoek gedaan die cyfers als anndenkon te kunnen koopen Eenigo iinna s hebben ze reeds in haar bezit Waarscilyniyk zal do volgende week de achtermassa waarin de godonksteen voor do indienststelling van het gebouw gemetseld zit worden gesloopt Ook voor dozen stoeu is ri eds door eene firma wier naam ons verzocht is niet te nooraon een bod gedaan Over Jiet gehoel vordert de slooping goed Hbld Het Volk van gisteren bevatte een bericht van den volgenden inhoud De geest des tyds Naar wg vernemen is een klerk der postoryen te Amsterdam door den directi ur van het postkantoor met ontslag bedreigd wegens hot colporteorcn met het Tolstoiaansclie blad Vrede op do jongste kiesrechtmeeting Wy wendden ons gistermorgen tot dondirecteur van het postkantoor en vroegenhem in hoeverre dit bericht waarheid be vatte De heer Chevallier die ons bereidwillig te woord stond gaf ons de verzekering dat van hot geheele bericht geen woord waar is Do heer Chevallier verklaarde ons datzyne klerken volkomen vry zyn in wat zebuiten het kantoor willen doen en welkepolitieke of godsdienstige overtuiging zy willen aannemen indien zo hun plicht niet verzaken en goed hun werk verrichten Verder geloofde de heer Chevallier niot dateen zyner klerken de Tolstoiaansche denkbeelden is toegedaan zoodat oen ontslag wogen het verspriMden van Tolstoïnansolio lectuur van een hunner zeer onwa irschyuiyk zou ziJn Tel Te Diemenbrng trof eergistoravond de bliksem den toren van bet kerkgebouw der Nod Hervormde gemeente Door vallend puin dat meters ver van den loren werd afgeslingerd werden ook de belendende p reeelen beschadigd NatuurUjk ontstond in de anders zoo stille buurt een paniek en tal van dorpsgenooton kwamen angstig naar bniten De beer C Peoreboom zoo meldt het Hbld eigenaar van oen van de uitspanningsplaatsen in do buurt die in zyn koffiehuis verschillende bezoeksters en bezoekers herbergde ontdekte dat de toren door het hemelvuur was getroffen on beschadigd Tegeiyk met hem waren eenigo loden van i den gemeentera id en kerkeraad op de plaats i des onheils spoedig gevolgd door den burgemeestor die nadat was onderzocht dat I geen ersooniyke ongelukkon hadden plaats gehad m het kerkgebouw een onderzoek instelden Het onderzoek bleek nogal gevaariyk want torwyi zy naar de kerk gingen viel de bal die onder don windwyzer zat naar omlaag gelukkig zonder iemand te troffen In den toren had voor zoover in het duister was waar te nemen de bliksem vrywat schade aangericht Het uurwerk bleef stilstaan De deur van het orgel in het benedengedoolte was opengerukt en vermoedeiyk is het instrument ook beschadigd Daar de onweersbui laat in den avond weer boven de gemeente zich samentrok was het onderzoek in don toren verder zoor moeilyk en bleven het hoofd der gemeente en do veldwachter Kloosterman op het terrein De Chinees te Soerabaja die beweert een middel tegen lepra te bezitten gnat voort met genezingen te bewerken deelt de Soer Ct moile Een paar zeer frappante gevallen hebben de meening versterkt dat hy inderdaad zulk een middel kent De Regeering van Ned Indië is dan ook volkomen bereid hem de gevraag le 100 000 uit te betalen zoodra de proeven die zy wensclit dat zullen worden genomen tot bevredigende uitkomsten hebben geleid Een gebouwtje wordt thans opgericht ter I zydo van het stadsverband waarin twee I lopralyders door hora zullen worden behan I deld Aangaande het geval van vermoedeiyken kindermoord door een ongehuwde moeder te Tubbega Er meldt men nader dat toen het kind stierf de geneesheer als oorzaak van den dood opgaf verwa rloozing Vry zeker is het dat de moeder en de grootinooder om zich van dat kind te ontdoen het hebben laten verhongeren Mr IJzendyk rcchter commissaris mr v Kleffens substi tuutofficier van justitie mr Wassenaar substituut griffier by do rechtbank te Heeronvooii en dr Ci Kyistra geneesheer aldaar stelden gisteren ter plaatse een onderzoek in Hot lykje werd geschouwd Een ware goudkoorts woedt sodert ecnigen tyd in Tunis Men beweert dnt in de bergen die bij de hoofdstad gelegen zgn goudlagen zyn ontdekt De regoering gaf niet minder dan 600 consessies tot het delven naar edel metaal Do laboratoria waarin men het goud keuren wil schynen uit deïi grond op te groeien Talryke speculanten en avonturiers komen in Tunis aan on weten daar de liclitgeloovige bevolking over te halen hnn kapitaal in gewaagde ondernemingen te steken De tydschriften houden vol dat de goudrykdom van Tunis die van de Kaapkolonie nog overtreft maur de tol iiu toe gevonden oiibeduidende goudlagen geven nog niet eens zooveel winst dat do bedryfskosten er door worden gedekt Br worden dezen zomer in Engeland zooveel prentkaarten verzonden dat op vele postkantoren de ambtenaren uren moeten overwerken en dan nóg niet gereed kamen Uit Douglas op het eiland lan werden er op één dag lüU OOO verzonden en in de badplaats Margate moest men zes postbeambten extra in dienst stellen en toch biyven er allo dagen geheele postzakken liggen tot den volgenden dag omdat raon er het werk dat door de prentkaarten zoo ontzagiyk vermeerderd is niet kan afkrygcn Ook brieven en drukwerken worden er door vertraagd Stadsnieuws GOUDA 11 September 1903 Zaterdag 12 September zal het vyftig jaar geleden zyn dat door do niaatschappy de Volharding een geregelde fltoombootdienst werd geopend van Leiden op Amsterdam Hoewol zy in hot begin met allerlei moeielykhedeii had te kampen die de jonge maatschappy met ondergang bedreigden is zy gedurende al dien tyd liaar fier devies getrouw gebleven In 1865 werd de tegenwoordig hier overbekende dienst op Gouda voorbereid met uitbreiding van het oorspronkelgk aandeelenkapitaal van 8 tot 60 mille Do vloot der m ialscliappy die voor vyf en twintig jaar uit 7 booten bestond is op het oogenblik gebracht tot 15 modern ingerichte passagiersbooten die vanaf Gouda een geregelden dienst onderhouden op het Noordeiyke gedeelte van Holland Hoewel het personenvervoer op de hoofdlijnen langzamerhand meer en meer te land geschiedt past toch een woord van hulde op het gouden jubilee van de Volharding voor het energieke streven waardoor zy ongetwyleld reeds groote diensten heeft bewezen en nog bowyzen zal aan de vreedzame ontwikkeling van do plattelandsbevolking vooral By de voordracht van het rectoraat aan de Universiteit te Leiden op 21 dezer zal door Prof Greveii de gouden medaille worden uitgereikt aan H P Schim van der Loeff Lzn catididaat in do godgeleerdheid voor do beantwoording van een prysvraag uitgeschreven door den senaat der Leidsche Universiteit Aan hot verslag van den toestand dor gemeente Gouda over 1902 ontleenon wy nog het volgende Zweminrichting De Commissie van Toezicht op de Stedelyke Zweminrichting zegt in haar Verslag over het seizoen 1902 ongeveer het volgende De inrichting werd den 31 Mei geopend on don 4 October gesloten Het aantal abonné s bedroeg 228 waarvan 189 mannen en 39 vrouwen daarenboven werden 5 abonnementen voor het stortbad genomen Van de 20 baden kaarten werden 77 stuks afgegeven terwyl er 444 badbriefjes verkocht werden namelgk 383 aan mannen en 61 aan vrouwen benevens 41 badbriefjes voor het stortbad Tengevolge van den koelen zomer werd het bad niet zoo druk bezocht als anders het geval was In de regeling der uren gedurende welke van de inrichting om niet kon worden gebruik gemaakt kwam geeno verandering Het personeel werkte tot tevredenheid van de Commissie By den aanvang van het seizoen werd Antonius van LTsselstyn tot badknecht aangesteld Het aieawe stortbad dat in bet bassin werd aangebracht viel zeer in den smaak van de Ijezoekers men maakte er veel gebruik van Diploma s voor geoefend zwemmer zyn in dit soizden niet uitgereikt De uitgaven ten behoeve van de Zweminrichting hebben dit jaar bedragen f 1029 44 hare inlWmsten beliepen f 979 65 De Commissie bleef onveranderd in hare samenstelling de heer Dr R K Boekmeyer die aan de beurj van aftreding was werd als lid herbenoemd Heerschende ziekten De telken jare terugkeerende influenza deed zich ook in het begin van het jaar hoewel niet in sterke mate gevoelen daarby kwamen tengevolge van de slechte weersgesteldheid vele ziekten van de ademhalingsorganen waardoor he ziekte cyfer in het voorjaar betrekkelyk hoog was In den zomer werden vele gevallen van mazelen waargenomen cok kwamen gevallen van typhus diphteritis en kinkhoest voor De nazomer kenmerkte zich door een laag ziektecyfer Nog word sporadisch rood vonk waargenomen In het begin van don winter steeg het ziekte cyfer weder door meerdere gevallen van catarrhalen en rheumatischen aard Het epidemisch optreden van besmettelijico ziekten werd niet geconstateerd Ter Secretarie werd aangifte gedaan van 2 gevallen van febris typhoidea 7 gevallen van roodvonk 6 gevallen van diphteritus on 1 geval van typhus Begraafplaatsen Er zyn in de Gemeente drie begraafplaatsen de Algemeene Bnrgeriyke Begraafplaats in de Korte Akkeren gesplitst in twee Afdeelingen eene voor Katholieken en eene voor nietKatholieken de Byzondere Begraafplaats voor Katholieken in de Oude Gouwe en de Byzondere Begraafplaats voor Israëlieten aan de Boelekade Op de Algemeene Begraafplaats werden 275 lyken ter aarde besteld waarvan 269 in de afdeoling voor Protestanten en 6 in die voor Katholieken en wel in eigen graven 7 huurgraven Ie klasse 5 2e 23 3e 238 kosteloos 2 Op de begraafplaats voor RnoraschKatho lieken werden 134 en op die voor Israëlieten 4 lijken begraven Ziekenhuis Uitvoerige mededeelingen betreffende het Ziekenhuis of St Catharine Gaslhuis komen voor in het als Bylage II afgedrukte Verslag van Heeren Regenten der beide Gasthuizen Geneeskundige dienst by armen verpleegd in hunne woningen De zoogenaamde armenpraktyk werd waargenomen door twee Gemeente artsen van welke Dr P J A Levedag de praktyk in haren geheelen omvang in twee van de drie wyken waarin de Gemeente ten op ichte van den geneeskundigen dienst verdeeld is uitoefende en de Heer P de Boer in de derde wyk Do Gemeente Artsen zyn bovendien dagelyks des morgens te 9 uur op het Gasthuis voor do stads patienten te spreken In den gewonen verloskundigen dienst werd voorzien door vier Gemeente vroedvrouwen ieder in de haar nangewgzen wyk De Gemeente vroedvrouw in de vierde wyk Mej H J A Zuizewind verkreeg op haar verzoek wegens hare benoeming in gelyke betrekking te Bafio eervol ontslag In hare plaats werd benoemd Mej L Steur te Noordwelle Ter Stads Apotheek werden 10915 recepten gereed gemaakt waaronder 6519 voor armen verpleegd in hunne woningen en 4103 voor verpleegden in het Ziekenhuis en de Gestichten der Gemeente In het vorige jaar bedroeg het geheele getal 10345 De kosten der geneesmiddelen beliepen 1 904 05 Koepok inenting Door de öemeente artsen wordt geregeld gewoonlyk vier malen in het jaar des Zondags op het Raadhuis en bovendien des Maandags op het Gasthuis zitting gehouden voor het vaccineeren en revaccineeren met rechtstreeks van het kalt genomen stof Deze uientingen geschieden voor inwoners der emeente geheel kosteloos Het getal inentingen en herinentingen bedroeg volgens de by ons ingekomen opgaven 483 In 1901 was dit 655 in 1900 685 in 1899 601 en in 1898 957 Wordt vervolgd Bg Koninklyk besluit is benoemd met ingang van 21 September tot burgemeester der gemeenten Bleiswij en Moerkapelle de heer H J Modderman Te AHen sloeg gisternacht de bliksem in de woning van F D en veroorzaakte brand Door het optreden van do brandweer werd de brand spoedig gebluclrt De gemeenteraad van Waddinxveen besloot onlangs den heer H Blanken gemeentegeneesheer aldaar en als zoodanig ook belast met de levering van geneesmiddelen aan onderstand genietonden aldaar niet als raadslid toe te laten omdat art 23 der gemeentewet wol toelaat dat een gemeente geneesheer belast met de armenpraktiik lid van den raad is doch art 24 dier wet alle levering ten behoeve der gemeente verbiedt Gedep Staten van Zuid holland hebben evenwel beslist dat do heer Blanken als lid van den raad zal worden toegelaten op grond dat ook zelfs indien men zou mogen aannemen dat het verstrekken van geneesmiddelen waar dit geschiedt tengevolge der accessoire verplichting by de aanstelling als armengeneesheer op een vaste jaarwedde aanvaard als eene by art 24 der gemeentewet verboden levering of wol het aangaan dier verplichting tegeiyk met die tot het bewyzcn van geneeskundige diensten tegen een vaste jaarwedde als eene by dat artikel verboden aanneming zou moeten worden beschouwd dan toch die levering of die aanneming niet zou vallen onder de verbodsbepaling van artikel 24 daar de uitzondering van het slot van art 23 ook zoodanige levering of aanneming zoude omvatten Rechtzaken De Haagsche rechtbank veroordeelde gisteren C Uitdenbogerd wegens den bekenden diefstal met geweldpleging ten huize van den met zyne huishoudstor vermoord gevonden Ripping te Berkel lot een gevangenisstraf voor den tyd van vyflien jaren overeenkomstig den eisch van het O M De rechtbank overwoog o m dat door het getuigenverhoor gebleken is dat wettig en overtuigend is bewezen dat beklaagde en een onbekend gebleven persoon te zamen en in vereeniging de effecten uit de woning van Ripping te Berkel hebben weggenomen dat dit wegnemen is voorafgegaan door geweldpleging op Ripping en zgn huishoudster tengevolge waarvan deze beiden zgn overleden en aan welke geweldpleging bekl mede schuldig werd verklaard Voor de rechtbank te Rotterdam stond gisteren in de eerste plaats terecht J Th V B 45 jaar kippenkoopman te Cajipelle a d Llsel Hy bekende in den naclit van 17 op 18 Juni omstreeks vier uur van hot erf van G Hoogerwaard aan den s Gravenweg te Nieuwerkerk a d IJsel te hebben weggenomen een wollen deken en e9n paar wollen kousen De goederen hingen op een kleerenrek Het hek toegang geven ie tot gemeld erf was niet gefloten De kousen had hy aangetrokken ter wyl ook de deken nog in zyn bezit is teruggevonden Armoede gaf beklaagde op had hem tot dit feit gebracht hoewel uit inlichtingen echter bleek dat hy niet behoefde te stelen Reeds vroeger was hy veroordeeld Gevorderd werd een jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve liechtenis De verdediger mr A W Schippers refereerde zich aan s rechters oordeel VERSCHEIDENHEID Te Amsterdam reed heel snel een koetsje waarin een dame naar het station BiJ de Heerengracht gekomen schrikt het paard voor een locomobiel welke dienst doet by het heiwerk voor een nieuw hui Het dier begint te steigeren en gaat er van door Dit ziet een man die n bandwagon voortduwt Hfl laat zyn wagen in den steek en grypt het paard Dame en koetsier zyn natuurlgk zeer dankbaar en de man gaat terug naar zyn wagen Daar staat echter een politieagent die proces verbaal opmaakt wegens het onbeheerd laten staan van een bandwagon op den openbaren weg De bladen te Sofia doelen mee dat de hoofdredacteur van de Vetcherna Poshta de grens is overgotrokken naar Macedonië aan het hoofd van een 25tal mannen In het vilayet Monastir hoort men niet veel meer van nieuwe gevechten De Turken trachtten het hoofdkwartier in het Peristeriegebergte te nemen wat hun echter niet gelukte hans schynt het syiteem alleen te zyn het verbranden van dorpen en velden om de bevolking aan den honger prys te geven De opstandelingen hebbon echter in de bergen groote voorraden verborgen bestemd voor de winteroampagne Ook een statistiek Na wö vernemen zyn in de laatste vyf weken by de politie te Amsterdam niet minder dan vyl en dertig röwiclendiefstallen aangegeven N v N EEN NIEUWE SORTEERING SASSEN EN LINNENBOED VAN OS Az Kloiwtsg K 73a ÏOTJDA Aoislerdam Beurs van Vrkra SlotkrB 80 80V 5 1V 8 l 81 i 24 6011 7 7Vt 86 114 V 28 104 SO go 88 75 416 SEPT JfiDSSLAND Cert Nüd W S Si i iilo li o dltc 8 iito dito dito 8 I OHQ a Übl Goudl 1881 93 4 ITALIB IasQhr TiDgl86S 8l 6 OosTBNU Obl m papier 18S6 K lUto in nOvorlSftS S i oETUQAL OUI met coupon 3 dito ticket S ItTim ANU Obl Binnenl 1894 4 dito GocoDB ISSO 4 dito bij Uotlis 1839 t dito bij Hope 1889 90 4 lit in KOud teeti 1833 1 tikt duo dito 1884 S Sp MIS Perpet ichuld 1881 4 TU Kttij Gupr Couv loeu 1890 4 S6 Goc Icening aoïio U j Geo leouin süne G Züirt APH Rp v obtp 189 f Mixioo OI tnt Sch 1890 It VBNBKUILi Obt ou i p 1881 4 AusTKRU H Obligatien 1896 3 EoTTiBDAH Stud leen 1894 8 mt NiD N Afr HundBlBv hhiuI ArondBb Tab Mg CortificatüiiDeli Maatsrliuppg ditoAru Hypotheokb pniidtir 4y Cult Mij derVor9tonl aaud Or Uypolh iokl pandbr 4 iNedorlands ho bank Hand i Ned Handelma t rh niio N W J Pao Hyp 1 pamlbr 3 96V Kott ilyiiothecicb paii ll r t Uir Hypotheekb liio 4 lOi OoiiTlHR Oj t Hong bnnk hho 180 RUBL Hypothfl tHiaiik piixlb Ahkhiva I Hiiii hv potli p ulb 4 Maiw L G l r Li ii c rt ö ton lis Ï18V N Holl J 3poitr w M y aaird My lel Rxp V St Spw aaiid Nod lid 8 Mtrwe r m and Ntjd Xiiiit Afr Spm and I i dito dito tito U91 duo 4V 6 1041 iTALiESpoorwI 1837 H9A Rohl U Zuidhnl Spwmij A H obl 3 Pol N Warsnliau WoBUen aaiid RUBL Gr RuiH Spir Mij l abl 4 Baltiaolie Mia aaitd i 98 100 U Fastowa dito aaiid t Iwatig Dombr dito sand K urak Ch AzoW Sp kap ubl dito dito obltK 4 36V 104 m 64 Sn 101 10 lOtl 103V u 117 101 AluniKA C ni Pau Sf Mij obl 5 Jhic k North W pr C aan 316 dit dito Win St rote r obK 7 140 Denver k Rio Gr Spm cort y a O Vib Ulinois Central obU in iroud 4 108 LouisT Se Na bfilli Cor v aan i 107 Mexino N Spw M j la hyp i Min KanHAB r 4pGt prof amid N York OutaBUBlE West aaat Peon dto iütt obtig 6 Qre OQ Calif Ie hyp in goud St Paul Mtn I h VlaniU o i Üu Pao Hoof iijn obiig 4 dito dito Lino Col lo hyp O 5 ClNa i a Can South Chert T aaD l Vkh C Rallw b Na Ic h d o 6 AioBterd Omnibui Mij aaud Nrd Stad AmBterdam nand I Stad Bottetdam aand 3 BsLOiB Stad Aotwerpea 1887 S 10 i g Stad BruiBel 1886 i HoNa Thoiu Oogullr Guaolaoji 4 OuiTXKi StoatBleenig 1860 6 K K Ooflt B Cr l880 8 SrufJi Stad Madrid 8 IflflS NlD V T Tt r AvH nnnl rt üe nofï voorhanden MANTELS COSTUMES Elousen en Hokken worden fot SPOTPRIJZEN opg eruiuid D 8AMS01II Predikbeurt by de RemonstrantsohQereformeerde Qomeente alhie Zondag 13 Sept s morgens te lOS unr Ds H VAN AS SEN DELFT AOVEllTENTI EEN Heerenhuis met Tuin TE IIIJDK Te bevragen PeperstMiat K 77 VAN Blommestlin s Inkt is proofonderVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APE LDOORN HOLLAND I = = S O O s TIENDEWEG GOUDA Specialiteit in rVICKKLWARKN KRISTAL GLASWKRR met Nickel gemonteerd MF Alle Nickelwaren worden onder rarantie verkocht Zoiluw en llaa lijdors wordt nit overtuiging als eeu werketijke hulpin den nood het boek nanbevoleu Na oatvangst vaD adres per briefknnrtnor t d t boekje franco per prüst toef ezondeu door HLOI POEL S Bookh Zaltbommol Uskroond Tóott ouBtB llng8 ho ainalii4ry s Hage Aug l89 L Wareldberoemd SchoeiiArpre taar Lip rin Satin ena ayn de bestii middelen voor het Bonder moeite keurig oetr van alle tT art en voklaard Hohoenwerk Vorhryghaiir by wilikeliurN lu mihoiiDwork GalanjtIbd Drogeryei ena Men leita sroed op naam en fabrieksmerk Qen AgeQti W Sardtmaan Arnham In het V rliclitings Magazijn lie A vondster 7 yu steeds voorhanden BADEN EN GEISERS TiiiiislitiiKeii en Watersproeiers Ruime keuze in nteuwé ëUfl lasuriiaiiieiitfn m iialloiis Eenig adres voor Qasgloeilielitbenoodigdliede Door de vele omzet tegen f prU cn en onder UilH tMTIE Aanbevelend M M VA v LQON Annluggor van Gas en Waterleiding Dijbb Buurt B 13 Telefn 117 Ik kin niel meer zegt menigt en in moedeloosheid öp door de ontzaggelpc inspanning die het zaken doen tegenwoordig van iederoen eiKht En men vergeet dat de zenuwen hot bè ste gestaald en daardoor het lichaam minder qioe wordt en het hoold langer Irlsch bljjlt door zijn maag te ontzien Men ete in plaats ol aanvankelijk naast Uw gewone brood eens orize TRISCÜITI en zie eens wat het uitwerkt De Importeurs voor Nederland en Koloniën De Nederlandsche Delicatessen Handel GEBRS DAAMEN Rotterdam Heerlijk nrfrisséeml ConssrvMrl da l andenl Volgens den hedendaagschen stand der wetenschap is Odol M mr ik rerzorging van monden tanden AUml esklD SI12S Pal Bn f acong ï