Goudsche Courant, woensdag 16 september 1903

Pensioneéring der bijzondere onderwijzers en van de weduwen van alle onderwgzers Vervanging der Arbeidswet Regeling van het Arbeidscontract Herziening van bet bewgs van burgerlgke zaken Herziening der militaire strafrechtspleging Herziening der personeele belasting Een groot te kort dos in den wetgevenden arbeid dat niet kan worden vergoelijkt door een beroep op de woelige dagen van de eerste maanden van dit jaar Immers de Regeering zelve was door die gebeurtenissen verrast en kon daardoor dus niet zgn belemmerd in het bewerken van de toegezegde voordrachten Trouwens t geen tot herstel der orde en tot voorziening in verband daarmede moest geschieden en geschied is was niet z66 omvangrgk dat daarin een afdoende verklaring is te vinden van de schraalheid van den oogst op wetgevend gebied Reeds twee jaren is het ministerie nn aan het bewind zonder dat ook zgn aanhangers reden hebben tot bgzondere tevredenheid over t geen is tot stand gebracht Het belangrgkste gedeelte der toezeggingen van j 1901 en 1902 laat zich nog altyd wachten Hoe zal het zgn met de beloften die üed n in de Troonrede znllen worden gedaan P Gerneng de Berichten Uit den Haag wordt gemeld Door doelmatige maatregelen is het den directeur van het postkantoor alhier gelakt den kantoorknecht V te betrappen op het stelen van brieven welke in de brievenbussen werden gestoken De verdachte die reeds gernimen tgd onder verdenking lag is onmiddellgk in hechtenis genomen en naar het Huis van Bewaring overgebracht Omtrent de ramp van de Arnemnidsche visschcrsvloot vernemen wg het volgende Drie van do vyf schuiten zgn vergaan en 13 menschen vonden hnn graf in de golven De om het loven gekomen allen teArnemuiden thui j behooronde personen zgn van de Arm 19 schipper B de Nooger Mz gehuwd P de Nooijer schoonzoon van den schipper nalatende vrouw en 1 kind M de Nooger neef van den schipper eveneens vrouw en 1 kind nalatende J Meulmeester vronw en 4 kinderen achterlatende en M de Nooger Pz ongehuwd De vrouw van De Nooger verloor haar man een kind en haren vader De bemanning van Arm 22 bestond uit 1 de Nooger Lz schipper gehuwd en 5 kinderen P de Nooger broeder van den schipper ongehuwd werd juist BI jaar oud P Meulmeester gehuwd en 7 kinderen en C Schroevers ongehuwd De Arm 25 die mede is vergaan bestond uit K van de Kettery schipper gehuwd en 3 kinderen O van du Ketterg gehuwd en 1 kind S van de Schelde gehawd en 3 kinderen en Q van de Ketterg neefje van den schipper Hieruit biykt dat door deze ramp niet minder dan 9 vrouwen weduwen en 25 kinderen weezen zgn geworden De schuiten zgn alle op de hoogte van Cats vergaan in het gezicht van de Am47 schipper 1 Meerman en de Am 12 schipper A van de Ornyter De chipper van laatstgenoemde schuit die reeds te Arnemniden ie teruggekeerd verklaarde dat de bedoelde schuiten te Wemeldingen zyn binnengcloopen Hy wist echter niet hoe de vaartuigen in veilige haven waren gekomen het water was volgens schippersterm blak gewaaid en er was niets te zien dan schnim Aan den hoek van de Zandkreek heeft deze schipper de 10 en 25 zien omslaan zyn voornemen was ook daarheen te koersen doch hg veranderde zgn koers en bleef nn maar op goed geluk varen onverschillig waar de schniten terechtkwamen De Am 19 is gezonken terwyi de 22 te Brninisse is binnengeloopen Geen enkele der verongelukte schepen was geassurreerd De Arnemnidsche vloot die altgd te Vlissingen uitvaart zon dit Vrgdag ook gedaan hebben zoo de sluizen in de Wester of Koopmansüaven aldaar niet gesloten waren geweest en naar ons van alle zyden werd verzekerd zonden dan vermoedelgk alle schepen wel met man en muis zgn vergaan want daar het op de Oester Schelde thans reeds zoo spookte hoeveel erger zou dit niet op de Noordzee zgn geweest waar de Vlissingsche vloot altyd heengaat Do rechtbank te Haarlem heeft het bevel tot gevangenhouding tegen den heer de Lanoy met 30 dagen verlengd Men meldt uit Katwyk Met de tram die 10 30 uit Leiden naar Katwgk vertrekt heeft gisteren hg Rgnsburg een droevig ongeval plaats gehad De 26 jarige L Init Valkenburg zat mot een knaapje van 10 jaar op een kar waarvan het paard op hol sloeg met het ongelnkkige gevolg dat het Voertuig door de tram word aan plaali Hierdoor wordt een voortdarende onrast in het land onderhouden die hy den dag toeneemt De zennwachtigheid de opwindmii de verhittering welke onder de n i eun ormifjten beginnen te heerschen geven langzamerhand aan het verzet znlk een karakter dat men het niet meer als Ijjdelifk zal mogen beBtempelen Telkens hebben tegenwoordig ongeregeldheden plaats Zoo Zdterdag weder te Melb irne in DerJiyshiro waar de pnblieke aMager na te midden van groot rumoer ziJn taak te hebben volbracht op straat door de menigte werd aangevallen en mishandeld Het station waar de afslager den trein zon nemen moest door de politie worden ontruimd en afgezet De non conformisten stellen zich voor de OnderwQSwet binnen het jaar geheel en at onroogeiyk te maken Het ziet er wel naar uit of zjj op bet uogenblik aan de winnende hand zün De moeilijkheden der regeering die reeds met heel wat te worstelen heeft worden in niet geringe mate door dit lijdelijk verzet vermeerderd Uit Belgrado wordt geseind dat de 24 gevangen officieren in den nacht van Vrijdag op Zaterdag uit Nisj naar de hoofdstad ziJn overgebracht Zjj worden in de vesting opgesloten gehouden ieder afzonderlijk Volgens een bericht van Laffan hebben de offtcieren van de bezetting te Nisj tegen de gevangenneming van hun kameraden krachtig geprotesteerd en er bij generaal Pankuwitsj op aangedrongen zgn bevel waarvan hij ontheven is niet aan generaal D oeknits een van da samenzweerders tegen A eiander over te geven e officieren zoudon zelfs besloten z jn mot hun troepen tegen Belgrado op te rukken als hun kameraden niet op vrije voeten worden gesteld Een ander bericht zegt dat koning Peter voor t geval hij niet de kracht heeft met do koiingsmoordenaars af te rekenen ten bate van zifn zoon afstand van den troon zal doen Voorloopig hoeft t er echter meer van dat de koning met dn nieuwe samenzweerders afrekenen wil Do studenten van de hoogeschool zouden gisteren een vergadering honden om tegen do onruststokers te protesteeren De Kaapsche Regeoring Is in onderhandeling met een Zwitsersch omigratio burean voor de Inzending van 1000 Zwitsersche boeren bestemd om te werken in do wyngaardon in do Znidwesteiyke districten Hot contract dat zij slnlten moeten bindt de Zwitsers voor drie jaren De overtocht moeten zij zelf bekostigen doch restitutie wordt gegeven wanneer de drie jaren om zijn en de voorwaarden goed ziJn nagekomen Do mannen zullen een dagloon ontvangen van f 1 50 de vrouwen iO i 90 cents Kik huisgezin krijgt oen hoeve en een lap grond van minstens één are Voor niiinnen is de werktijd van zonsopgang tot zonsondergang voor vrouwen van 8 tot 4 uur mot 2 uren schafttijd De Zwitsersclie Regeering moet niet zeer ingenomen zyn met deze landverhuizing en waarschuwde de boeren niet in te gaan op dit aanbod Toch kwamen roeds een paar honderd zich aanmelden Verspreide IJerifhteii Frankrijk t Bliift te Marseille alles goed gaan doch voor alle zekerheid wordt er een rattenverdolging georganiseerd Do onder observatie gestelden zjjn heden in vrijheid gesteld terwijl van nieuwe gevallen van ziekte of overlijden geen gewag meer is gemaakt Ten aanzien van het Indische mcisjo Kudica do zuster van Doodcia te zamen vormend het twoclingpaar by Bamnm en Bniley is niets goeds te berichten wel is het kind nog niet stervende üooals b j gorijclit verteld werd doch de tering waarrfoor zij is aangetast is toch roeds ver gevorderd De Soleil dn Midi heeft een inschrijving geopend voor den bisschop van Marseille wiens traktement ib ingehouden door minister Combos en in twee dngen tijd was er 15 000 fr bijeon Nu heet het dat de koning van Italië den twaalfden of don veertienden October te Parijs zal aankomen al naar den datum vnn des ezaren bezoek aan Rome De koning brengt ziJn vronw mee en die zal gehuldigd worden met een dnmcsadres Te Lorient is een spionnngozauk ontdekt waarbij betrokken zijn ranrinelni dieniet een avontnriorsttr werkend voor eenvreemde mogendheid in connectie stonden DUITSOHLANI De Nederlandsche regeoring richt te Dortmund oi ii vice consulaat op en heeft don iliroctenr d i Essener Bank Walter Hlld benoemd tot vice consul Aan de hofjachtpartgen te Ludwiginst znllen in het begfc der volgende maand deelnemen Prins Hendrik der Nederlanden i prins Rensz XVIII de hertogen Jobann Al j hrecht Paul en Adolf i riedrich de staats j minister von Pidblielski en vorst Pntbus j De nieuwe behandeling der zaak HUsI sei er te Kiel is uitgesteld tot den drieen twintigsteii dezer op verzoek an den verdediger GROOT BRITTiUmg De prins van Wales vertrekt einde dezer maand naar Amerika met bet eskader onder admiraal Wilson als geleide om president Roosevelt een bezoek te brengen Het heet dat miss Goelet de aanstaande hertogin van Roxburghe van haarpa een muloen pond sterling meekrygt wat voor zoo n raooion titel niet eens zoo sehromeiyk veel is heel wat spek en oliekoningen zouden zoo n zaakje wenscbenvoor hun dochters die in de grootheid willen en die t er voor hebben I Het departement van oorlog heeft dekliakikleur voor de uniform verworpen het tenue te velde wordt nu grysblanw BINNENLAND Men meldt uit Hilversum dat president Kroger eerlang naar het Zuiden gaat Het is echter nog niet bepaald waarheen of wanneer Reeds Zaterdagavond stonden in den Haag mcnschen op het Binnenhof te wachten om hunne plaats voor de tribine der Tweede Kamer Dinsdag bg de opening der zitting aan de liefhebbers voor geld af te staan Uit Den Hang wordt gemeld In de ziekte van Richard Hol is Zondag nacht een ongnnhtige wending gekomen zoodat de toestand zorgeiyk was Het Handelsblad schrglt over de atgeloopen zitting der Kamers het volgende Do zitting der Staten Öeneraal welke Zaterdag namens H M de Koningin door den minister van binnenlandsche zaken gesloten is verklaard behoort zeker tot de merkwaardigste van de laatste jaren De merkwaardigheid er van is natnorlgk gelegen in den terngslng welken de gebeurtenissen van het voorjaar hebben gehad op de wetgeving de noodzakelgk gewofden aanvalling van het Wetboek van Strafrecht met eonige artikelen om inbreuk op de vrgheid van arbeiden en op den geregelden gang der groote middelen van verkeer te beteugelen en de in verband daarmede genomen maatregelen In de opsomming van t geen in de nu geëindigde zitting door de wetgevende macht tot stand is gebracht wordt dit merkwaardigste gedeelte eerst geheel achteraan genoemd Vermoedelgk niet omdat de regeering het als van ondergeschikte beteekenis beschouwt veeleer heeft men te denken aan het bekende gezegde last not least Wat daaraan voorafgaat is een lange lyst van tot stand gekomen wetteiyke regelingen maar de beteekenis dor meeste is geheel buiten verhouding tot die lengte De hoofdschotel was de nieuwe regeling van t militair strafrecht die nog van het vorig Kabinet afkomstig was en waaraan nog een herziening van de veronderde berechting van miii taire delicten ontbreekt De invoering der Ongevallenwet was een feit van meer beteekenis en ook de suikerregeling en de voorloopige voorzieningen om van kolenmgnen in Limburg meer nat trekken zyn gewichtig Maar voo t overige werd enkel kleingoed afgedaan althans wat het Rgk in Enropa betreft Voor de koloniën was de oogst van meer beteekenis wegens de officieele opheffing der Indische bydrage de maatregelen tot decentralisatie in Ned Indië en den spoorwegaanleg in Suriname Ook do wgziglng der mailcontracten en de niet opgenoemde uitbreiding der ouderzeesche kabels in Indië verdienen vermelding Onafgedaan bleef een geheele reeks van ontwerpen VVy noemen daarvan een aanvnlling der wet op het hooger onderwys o a en vooral ten doel hebbende de zoogenaamde Vrge Universitoit te stennen eeu kleine wyziging der gemeentewet o a over den burgerlgken stand een ontwerpje borgmnisje tot inperking van den vaccinedwang afschaffing der Staatsloterg tot regeling der landbonwvertegenwoordiging tot regeling van telegraphic en telephonie over het octrooi der Nederl Bank tot verscherping der vermogensbelasting die reeds geruimen tyd aanhangig zyn Daarbg zgn dan nog in de laatste maanden of weken gekomen de voordrachten over het notariaat en de lotergen Maar een groot getal belangrgke ontwerpen in de troonrede van 1902 toegezegd zgn achterwege gebleven Als daar zyn wyziging van de Provinciale en van de Gemeentewet gereden en de personen die tich er op bevonden er af slingerden De bestuurder werd door de tram overreden en was terstond dood terwgt bet knaapje niet levensgevaari k gewond werd en er met een gat in het hoofd afkwam Op dezelfde plaats is reeds meer een ongeluk gebeurd Men is juist bezig deze gevaarlijke bocht in den weg te verleggen Zaterdagavond laat is de Haarlemsche vrachtrgder H Portengen in den Spaarndammerpolder door den bliksem gedood Men vond zgn lyk en een eind verder de verbrgzclde en half verbrande kar De twee honden waren ongedeerd Hg laat een vrouw met 5 kinderen achter Uit Barneveld meldt men Maandagmiddag had men de meeste gederailleerde wagons reeds weer op de rails gebracht en voor zoover zg niet te beschadigd waren door middel van een locomoiief op eenigen afstand van de plaats der ramp vervoerd Alleen een groote wagon Ie en Ile klasse staat nog naast de rails en zit aan een kant met de wielen diep in het zand Ook de omgeslagen wagon is weer overeind gebracht Het hoofdspoor is thans geheel vrg zoodat de treinen weer als gewoonigk binnenkomen Gisternacht omstreeks halftwee werd het publiek dat te Amsterdam de Kniverstraat passeerde aangenaam verrast toen men nabg het Café de France kwam Daar zaten voor het open raam een troepje Fransche zangers die eenige vroolgke liedjes ten beste gaven Hnn lastig lied trok zeer de aandacht en menigeen wipte nog even binnen Daverende toejuiching verwierf een Franschman die met een pracht van een stem een heerlgke aria zong die zoo aansloeg hg de nachtwandelaars dat op een gegeven oogenblik het zwart was van menschen voor het café Met een vriendelgkheid en hoffelgkheld den Frnnschen eigen vroeg een hnnner het woord en deelde mede dat hg bg de aanwezigen zon collecteeren ponr les pauvres de votre ville Deze goede gedachte werd toegejuicht en al was de opbrengst niet veel tich hebben de Fransche zangers zich bgdeze gelegenheid van een zgde doen kennen die door de aanwezige Hollanders zeer gewaardeerd werd N v N Do Koningin van Madagascar Een vrouw die sedert omtrent twintig jaar in de bosschen van Vincennes leefde en geheel het type der Malgachen had waarom het volk haar de koningin van Madagascar noemde is Donderdag door de politie tusschen het struikgewas stervende gevonden Men bracht haar aanstonds naar het gasthuis maar niettegen itaande de beste zorgen stierf zy Men heelt nooit geweten wie deze vrouw was Toen zg in t begin in de bosschen liep heeft men haar een paar malen aangehouden wegens landlooperg maar zoodra zy vry was trok zg naar hare geliefkoosde bosschen Eindelgk liet men haar met rust zy leefde van de openbare weldadigheid maar was nooit aan t spreken te brengen Eens slechts in eene bui van vertronweIgkheid had zg gezegd dat haar man eene hooge positie had bekleed in Tananarive zy was zeer goed op de hoogte van d e streken der bandieten die in het bosch van Vincennes verkeeren en eens bad de politie haar daarover inlichtingen gevraagd Zg weigerde verontwaardigd die te geven zeggende dat zy geen spionneudienst wilde verrichten Zg sprak gewooniyk op een manier die een zekere opvoeding verraadde Alleen van kinderen hield zg zeer veel Als deze haar ziende op de loop gingen viel zg op hare knieën en dat zy niet vlnchten moesten dat zg niet boosaardig was en hen zeer lief bad De arme vrouw heeft het geheim van haar bettaan meegenomen in het graf t Voordeel van freewheel Vrgdagmorgen werd te Schiedam een fiets ontvreemd s avonds om 6 nar was het rgwiel weer aan de deur terngbezorgd met het volgende briefje Meheer Ik kan de fiest nie gebruiken met dat vriewil ik zal wel een andere zie op den kop te tikken dag Heheer Men deelt aan het U D mede dat een marinematroos die Zondag aan den optocht te Rotterdam deelnam met de banier van den matrozenbond gisterochtend op telegrafisch bevel van den minister van Marine uit den dienst is ontalajten Ontplofbare sigarenpypjes In Londen werd onlangs een man voor den politierechter gebracht omdat hg sigarenpgpjes voor barnsteen en goud bad verkocht die van cellnlóid waren vervaardigd Toen de rechter er met een Incifer een probeerde ontplofte het dadelgk V66r een tyd werd al eens gewaarschuwd voor kammen van celluloid maar dit is een nieuwe toepassing van deze gevaarlgke stof waaraan men ook denken moet Als sigarenpypj is het licht ontvlambare celluloid dubbel g vaariyk Over Engeland en Schotland heeft het Maandag opnieuw gestormd terwgl watervloeden verschillende doelen des lands teisterden Het is er bnitengowoou koud voor dezen tgd van het jaar In Noord Schotland is er sneeuw gevallen Zondag zon Nicolaas Beets 89 jaar geworden zgn Op dien dag zag by de firma Bohn de 22e nitgaaf het licht van zgn Camera Obscora voor t nazien van welker drukproeven de schryver zich nog in t laatst van zgn leven bereid had verklaard en tevens een aan hem gewgd werk met geen anderen titel dan lyn naam van dr loh Dyserinck Stadsnieuws GOUDA 16 September 1903 Woensdag zal het 25 jaar geledon zgn dat de heer B Breedveld thans kapitein op de stoomboot IJsel V varende van Gouda op Rotterdam hg de toombootreederg De IJsel directeur de heer A K Van der Garden in dienst trad aanvankelijk als dekknecht op de raderboot IJ De volgende ingekomen stukken zgn aan de raadsleden toegezonden Gondtt 8 Sept 1903 Ten einde aan de onlangs gerestaureerde en nieuw behangen vergaderkamer van ons College een beter aanzien te geven werd door ons besloten het aan de Gemeente toebehoorende schatterstuk van Corn Ketel voorkomende onder Nr 217 van den catalogus van het Stedelgk Museum van Oudheden naar die kamer te doen verhuizen In het vertrouwen dat de Commissie metbet bestuur van het Museum belast tegen de bedoelde verplaatsing geen bezwsar zou hebben verzochten wg haar dag en uurte willen opgeven waarop het schilderstakvan onzentwege naar het Raadhuis zondekunnen worden overgebracht f Wg ontvingen echter van die Commissie bg schrgven van 3 September jl dat wg hiernevens overleggen de mededeeling dat zg tegen de uitvoering van ons voornemen ernstige bedenking moest maken o a omdat de Gemeenteraad in zgne vergadering van 15 Juni 1874 dus ongeveer ééno maand na de oprichting van het Museum besloten had om de aan de Gemeente toebehoorende en der Commissie ter leen afgestane voorwerpen onder de bewaring van de Commissie Ie laten Dit bezwaar is volkomen gegrond maar kan door Uwe vergadering worden opgeheven Wg hebben de eer U voor te stellen daartoe over te gaan en te bepalen dat de Commissie voor het Stedelgk Museum van Oudheden gemachtigd zal zgn het bovengenoemde schutterstnk van Corn Ketel af te staan aan ons College om geplaatst te worden ia zgne vergaderkamer op het Raadhuis Het schryven van de Commissie Inidt aldus Oonda den 3den September 1908 WelEd Achthare Heeren In antwoord op Uwe missive dd 17 Augustas 1903 behelzende de mededeeling dat U het aan de Gemeente toebehoorende schntterstnk van Corn Ketel voorkomende onder No 217 van den Catalogus van het Stedelgk Museum van Oudheden naar Uwe vergaderkamer wenscht te doen overbrengen veroorlooft zich de Commissie voor het Bestuur van genoemd Mnsenm U er aan te herinneren dat hlgkens een door de Commissie van Uw College ontvangen schrgven dd 25 Juni 1874 door den Raad in zgne vergadering van den 16den Juni van genoemd jaar besloten is om de aan de Gemeente toebehoorende en der Commissie ter leen afgestane voorwerpen onder do bewaring der Commissie te laten Naar hare bescheiden meening is dns de Commissie zelfs verplicht om tegen de nitToenng van Uw voornomen om het bedoelde stuk uit het Museum te verwyderen ernstig bezwaar te maken Doch ook al rustte die verpUchting niet op de Commissie zoo zon zg toch gaarne verldaren dat de door U voorgenomen maatregel haar zeer ongewenscht voorkomt Het doel toch waarmede het Museum werd opgericht IS geen ander geweest dan omde gedeukteekenen van Gouda s roemrnk verleden m een blgvende verzameling te bewaren en door dagelgksche openstelling vande bewaarplaats inwoner zoowel als vreemdeling zooveel mogeiyk in de gelegenheidte stellen daarmede kennis tt maken Wordt das reeds door elke yerwgdering van eenig voorwerp uit het Musenm deJ verzameling min of meer geschonden en j wordt dus daardoor den belangstellenden bezoeker het een of ander onthonten dathem belang zon knnnen inboezemen hoeveelte meer zon dit het geval zgn wanneer hetdoor U bedoelde schutterstnk het schitterendst gedenkteeken der Gondsche schilderkunst naar het Raadhuis werd overgebracht om bovendien geplaatst te wordenin de vergaderkamer van Uw College waar t ntoegankelgk als die kamer natnurlgk inden regel is inderdaad zoo goed als weggeborgen zon zijn Hoogachtend Namens de Commissie voornoemd Dr F H G VAN ITERSON Voorzitter L A KESPER Secretaris Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Gonda Gouda 8 September 1903 Wg hebben de eer U hiernevens ter inzage aan te bieden de stukken van de sollicitanten naar de betrekking van Ge meenteVroedvrouw alhier opengevallen door het vertrek van Mej L Steur en ter benoeming tot Gemeente Vroedvrouw voor te dragen Ie Mej J HOLLEMAN te Weesp 2o N W VAN DOODEWAARD te Ochten 3e M H LUNET geb HELSDINGEN te Helder Aan het verslag van den toestand der gemeente Gonda over 1902 ontleenon wij nog het volgende Vereenigingen tot oefening in den Wapenhandel 1 De Weerbaarheids Vert eniging Burgerplicht opgericht den 10 Mei 1867 alsrechtspersoon erkend bg koninkigk be luitvan 28 Juli d a v no 12 teWe op het eindevnn het jaar 70 gewone leden 6 begunstigers 1 lid van verdienste en 2 eereleden Het Bestuur onderging doordien de heeren P J Biezenaar W Sliedrecht en J Schenk als lid herbenoemd werden geene verandering De schietoefeningen werden op het daartoe beschikbaar gestelde terrein aan den Rotterdamschen dgk gehouden van 8 April tot 26 October des Zondags voormiddags van 10 12V uur des Dinsdags namiddags van af 5 uur aan welke oefeningen door 52 leden werd deelgenomen Verschoten werd n 8265 scherpe patronen De resultaten der oefeningen waren gunstig Op 27 Sept imber werd door de Vereeniging eene huishoudeiyke wedstrgd gehouden Door 6 leden werd in den loop van het jaar het Insigne van scherpschutter Ie klasse behaald 2 De schietvereeniging Koningin Wilholmina opgericht den 1 Mei 1898 teldeop 31 December 1902 29 burger en 2 militaire leden Haar bestuur onderging eenige verandering door het bedanken van den heer R N van der Pool als secretaris in wiens plaats werd gekozen de heer Th J Droste De schietoefeningen werden op het daartoe beschikbaar gestelde terrein aan den Rotterdamschen dgk gehouden des Zondagsnamiddags van 12 3 uur welke oefeningen geregeld door circa een derde van het aantal leden werd bggewoond Het grootste aantal leden maakte in het schieten zoowel op de groote als op de flobertbaaA goede vorderingen terwgl door een viertal leden aan alle overgangsbepalingen werd voldaan In de maand Augustus hield de Vereeniging haren jaarlgkschen huishoudelgken scbietwedstrgd die goed geslaagd mocht worden genoemd Het aantal verschoten scherpe patronen bedroeg in het afgeloopen jaar 2270 3 De Schietvereeniging Volksweerbaarheid Gonda opgericht den 14 Juli 1900 Uit het verslag van het Bestuur der afdeeling Gouda van Volksweerbaarheid biykt dat de Vereeniging 120 leden heeft en dat wanneer ongunstig weersgesteldheid zulks niet verhindert door hen een ruim gebruik gemaakt wordt van de gelegenheid tot deelneming aan de schietoefeningen op Zondag Het is daarom te bejammeren dat in de week niet meer tgd voor oefening disponibel is In den te Utrecht gehouden wedstrgd van Volksweerbaarheid dong de afdeeling Gouda met een drietal schutters mede zjj behaalden den tweeden korpsprgs terwtl de drie afgevaardigden het diploma van oorlogschutter verwierven Op 21 September werd een schietwedstrgd op het terrein aan den Rotterdamschen dgk gehouden waarvoor een twintigtal pryzen werden aangekocht De vorderingen in het schieten zgn uitmuntend Er werden verschoten 7820 scherpe patronen met het geweer M 95 met een trefkans van 90 96 pCt De geweren worden met zorg onderbonden zg verkeeren in goeden staat Des Dinsdagsavonds om do 14 dagen werd in het lokaal van de wed Kahie met flobertgeweren geschoten ook van deze gelegenheid wordt een ruim gebruik gemaakt Zg die op de flobert baan een bepaald aantal punten hebben geschoten worden toegelaten tot het schieten met scherpe patronen Onderricht in de behandeling van het geweer wordt door instrncteurs gegeven De Scharmvereeniging eene onderafdceling van Volksweerbaarheid verkeert in bloeienden toestand De oefeningen worden geregeld gebonden in een lokaal van de kazerne daartoe welwillend beschikbaar gesteld door den beer Majoor garnizoenscommandant Hot onderwys in de Gymnastiek is opgedragen aan den heer H Ouderkerk die daartoe aangezocht ook gedurende 4 uren in de week les geeft aun de jongelieden welke aan het voorbereidend militair onderricht deelnemen De lessen in d gymnastiek worden geregeld in oen drietal klassen bezocht Wordt vervolgd Woensdag 16 September zal te Ammerstol eon groot nationaal concours van harmonieën fanfare gezelschappen worden gehouden Aan den wedstrgd zullen deelnemen de volgende vereenigingen in de afdeeling harmonie Kapelle a d IJsel Zevenbergen Leidon Slikkerveer Driebergen Rgsenburg Getdermalsen in de afdeeling fanfare Schiedam Leimond Overscliie Meerkerk Utrecht Streefkerk Kroot Ammers en Krimpen a d IJsel Voor elke afdeeling zgn zes prijzen beschikbaar gcsfeld en ook zal er nog een ceremedaillc worden uitgereikt Bedankt voor het beroep bg do Goref Kotk tl Oostcrwolde door den hoer B van der Wal te Waddingsveen In oen vergadering van de zangveroeniging Harmonie te Nieuwerkerk a d IJsel welden tot bestuursleden gekozen de hoeren J C Vonk en C Van Beekuin Te Gouderak is een afdeeling vnn het Groene Kiuis opgericht met aanvankelyk 5ü leden In een eerstvolgende vergaderin zal een dofinitiul bestuur worden gc kozen INDISCH NIEUWS Uit Bandjerraasin Borneo werd van 14 Angiistus aan het Bat Nbl geseind Gister maakten Goesti rsad en de hem gevolgde pangerans onder geleide v in den assistentresident Hesseiaar hnn opwachting b den resident Goesti Arsad vei klaarde zich nan het Nederlandsche gezag te onderwerpen en bood daartiie gemachtigd ook de onderwerping aan van den preten dentiultan met verzoek om te mogen bigven wonen binnen het oude Bandjei masinsche ryk Het antwoord van den resident luidde dat het verzoek aan de Regeering zou worden overgebracht Goesti Arsad n do meegekomen volgelingen zullen dezer dagen naar BovenDoe soen torugkeeron Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 14 Sept 1903 Vette ossen en koeien redelijk a invoer prijzen waren voor isle kwal 35 2fle kwal 32 jde kw 27 cent per half kilo Magere ossen melkvije en vaarkoeien Roed aangevoerd Vette kalveren redelijk aanvoer prijien waren voor ii te kwal 28 2 le kwal 24 3de kwal 20 cents per half kilo Stiareii redelijk a invoer iste kwal 32 9de kwal 28 3de kwal 22 cents per half kilo Graskalveren goed aangevoerd Handel in raasrer en vet vee traag tot lagere prijKD Vette kalveren duur B u r g e r 1 Ij k e S t v 1 d GEBOREN 13 Sept Jacoba onders J Abbema en M M Steenwinkel Jansje onders L van der Bgl en P Declon 14 Klazina onders W Oomsen en M Loen oVERLKVS m MA M C Riga wed A van As ttWafc mv A de Bruin GEBOREN Willem ouders W Reichard en A H Hegkoop Leonardos Jacobus ouders L Laurier en W de Jong Picter onders P van der Linde en K Verkerk Johanna Maria Elisabeth onders L Reneman en J W van der Landen Martinus Tohsnnes ond rs A C Kraan en J Jansen Pietertje ouders B den Hollander en N Hgkoop Marinus ouders Th Lakerveld en S van der Mispel Johannes Maria ouders A S Spruit en A M van Kats Johannes Antonie onders W van dor Lek en C ö de Kramer Adrinnn onders M de Roos en M Steenbergen Adriana Hendrica ouders P L van Soraeren en H van den Heuvel Patrus Wilhelmus Martinne onders W M Droog en A M Staatsen Trgntje Maria ouders S de Vries en J Kraag GEHUWD A Molenaar te Gouderaken J van Dam OVERLEDEN H KragestolJB 13 m T J Nooman 11 w L Uiltehbogaard 84 jaar Vliat OVERLEDEN A Neleman 90 j weduwnaar van G van Leeuwen EEN NIEUWE SORTEERING DA33ENENUNMS0ED VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Velepkoo Mo 11 Iteui S van Ariisterüam Vtkrs Mlotkn 801 80 9 V Vs 82 8IV 81V 24 1 111 l W w 85 i 104 80 tu 881 nn mt 416 U SEPT Ksuiausu Cert Ned W B Si i dilo iliio dltc 8 ilito dito dito H Hosoil Obl UouJl ISSl SS l TALlji In8ohrjTiiigl882 8l 6 OolTIN Olil ip piorl88f e dilo m iiUorlêSS i PoaTOOAi übl mot coupon S dito tiokot H K6V iioi 8 108 112 81 4 dilo Gucous tSBO 4 dito bit Roths 188 4 dito bij llop 188 a 4 dito ia ouil leoo 1888 fi dito ililo ittto 1884 6 rfHAMi Poriict huiil IBSl 4 ruiKRij Oojir Cour leen 18 0 4 üa i euing sono D lep leoHin serie C ZDloArit Kp V oblg 181 Mlilco Oli it 9oh ll l 6 TiNEZOEl Olil on p 1881 4 AwsT HDAM Obli titiün 181 6 UuiTiiauiiM Stii l leun I8U4 8 N D N Mr Hui IbIs ml Arendsh Tftli Mu CortifiCHteii DoUMaatschappy iHto Ara Hypolheokb jiaudbr 41 Herfst 1903 ONTVANGEN do NOUVEAUTÉS in CostimiPS allldir RK iRNMANTEI S ecli walerprug en Najaarsmantels D SAMSOM Bijverdienste IJVERIffE EN SOLIEDE geziten en Agentesseü GEVRé GD morlJouitaeuomtfrekeH om voj eon dor oudste Maat sclin ipgcn van Levensverzekering werkzaam te zgn tegen hooge provisio Brieven onder A 3 W Bur HAAG SOHE COURANT den Haag EEN Heerenliuis mot Tuin TE HUIJU Te bevragen Peperstraat K 77 Z Miu v 11 l sia flijiiers wordt tiit overtiiiKiii i alfl eeo werkelijke linl m den üootl liet boek aiir lwvolpn Na ontvftntfBt van adres per l rienc iart w or It t t Imekjo iruncA per orit ifKj rezond n danr HLOKPOfcL S iiookh Zaltbommoi