Goudsche Courant, donderdag 17 september 1903

Aan het verslag van den toestand dor gemeeate öonda over 1902 ontleenen wg nog bat volgende KERKELIJKE ZAKEN Er zgn hier de volgende kerkelijke geneentea i De zaal de tiaaUte der Haksiücbe residentie is voor de gelegenheid schitterend versierd met groen en vlaggen vooral vlaggen De klenren van alle staten Uuitsche zoowel als niet Dnitscbe dekken üe wanden maar roode banieren ontbreken daar de roode vlag in Saksen verboden is In plaats daarvan dan onderscheidene borden met sprekende opscurilten en eenige borstbeelden Bebel liield in de eerste zitting cep klinkende rede tegen de Saksische regeering Het volksgericht zoo betoogde de socialistische leider had eindelijk gezegd z die daar regeeren zgn niet degenen door wie wö geregeerd wHIen worden iSInger werd opnieuw tot voorzitter gekozen en bracht een Hoch uit op de DuitHche soeiaaldemocrntische party By de vaststelling van de agenda wekte een voorstel van ISinger over de behandeling van de kwestie van het ondervoorzittersebap des Ryksdags het wantrouwen van de Vollniarianen Maar Bebel verklaarde dadelgk Wy wenschen grondig zeer grondig al te rekenen Ken gedeelte van het krakeel de aanklacht van Bebel tegen de Vorwttrts is door wederzydschu complimentouze verklaringen zoo goed als bygelegd zooveel te eller zullen echter straks naar men verwacht Vollmar e Bebel tegen elkander in bet kryt treden Het is duidelijk gebleken dat de ontkenningen van de Servische Hegeering onjuist zyn en dat de berichten over een militaire contra revolutie volkomen vcrtrouwbaar waren Koning Veter I stnat voor een raoeiiyk geval Te meer daar volgens de jongste berichten niet alleen in Niscb niuar ook in andere plaatsen samenzweringen ontdekt zyn IJe Koning wordt voortdurend bewaakt door een dozyn vertrouwde Zwitsers zyn slaapvertrek is door electrwche geleidingen verbonden met de kazernes Keu stoonischecpje wordt gereedgehouden aan don DonaU Oever om den Koning zoo hot noodig biykt dudeiyk naar Hongnarsch grondgebied te kunnen brengen lederen avond wordt aan het raam van s Konings slaapkamer een ladder vastgemaakt Uit deze mededeelingen biykt wel dat niemand vertrouwen heelt in de standvastigheid van den politieken toestand in Scrvii Tegenover den eisch der samenzweerders van Niseh om de koningsmoordenaars van U luni te straiten heelt Koning Peter deze houding aangenomen Hot constitutioneele beginsel verbiedt dit zells zoo de Koning het wilde zon hg niet kunnen optreden tegen de saamgezworenen van 11 Jnui omdat de Skoepschtina bun amnestie geschonken heelt en hy als constitutioneel vorst dit besluit der volksvertegenwoordiging heelt te eerbiedigen Het bericht dat de Koning aan den Tsaar zou geseind hebben om dezen te verzoeken zyn houding tegenover de koningsmoordenaars te wyzigon wordt tegengesproken Do Koning boschoUTt de gebeurtenissen van 11 Juni als een binneulandsche aan gelegenheid van Servië evenals de mogendheden dat deden Zoo wordt dan tegen de samenzweerders van Nisch Kragonjewatsch on andere garBizoenen een geding aanhangig gemaakt Heden komt de krggsraad bgeen waarvoor y zullen terechtstaan De aanklacht isgegrond op deze beide leiten dat in de bekende raanilesten der oMcieren te Nisch isvoorgesteld dat de samenzweerders van 11 Tnni moeten gedood worden en eventueel dat het ontslag dier samenzweerders moet worden algodwongen Deze vergrgpen val I Ion onder § 53 van het Servische militaire 1 wetboek waarbg vestingstral voor den tgd van een jaar wordt bedreigd tegen de sohul I digen en voor den tgd van vgl laren tegen 1 de aanloggers 1 Waarschyniyk zegt hot Borl Tageblatt zal het vonnis van den krygsraad wol niet 1 te hard uitvallen en zal het nog wol ver 1 zacht worden Doch ol het gelukken zal op I deze yze de bestaande wrövingeu in het 1 Servische oMcierscorps te doen eindigen biyit de vraag Verspreide Uoriehten Fkinkhuk Het heet nu dat de Sahara keizer Lebandy een beetje in de penarie zit in Zwitserland do autoriteiten zoudon indienstneming van Zwiisersche onderdanen voor zyn zotte onderneming niet dulden en hem bedreigen met toepassing der wet bedreigende één maand tot dri jaar gevangenisstral t egen dergelgk doen De aan do Italinansohe grens gearresteerde luitenant is weder iu vryiieid gesteld In de hoogste gedeelten van Prades heelt het reeds overvloediglgk gesneeuwd en te Oloron en Manleon meent men midden in don winterttld te zitten de borgen liggen er diep onder de sneeuw terwyi de tomperatnar uiterat laag i Ij Er is te Pargs een schandaal ontdekt B dat verstrekkende gevolgen kan hebben p een advocaat mr Tnillier heelt bg de ver dediging van een zekeren Lucciani vanden zoon van een senator de schriltolgke verI klaring weten te krggen dat hg do zoon Ij voornoemd aan den beschuldigde zes dni 1 zend Ir heelt gegeven waardoor deze het I op hem gevonden bedrag kon verklaren en I dos vrijgesproken werd doch de rechter I van instructie wieu de aak bargoensch leek I heelt den senatorszoon de verklaring ontI lokt van den loop van ziken I Te Marseille blglt alles rustig en een I weinig overmoedig wel gaat de burgeniees I ter nu en vervolging instellen tegen ille I bladen die verontrustende berichten over I den sanitairon toestand verspreid hebben I DUITSCIII I Ken inetselaarsbaas te Hagen die vor I zuimd had de zegels inzake de wet op de j invaliditeit in het werkboekje vatTeen zgner I leerjongens te plakken is toen de autori I teiten geweigerd hadden na oen ongeluk I waardoor do betrokkeiio invalide werd I onderstand te verleenen door de rechtbank I veroordeeld den betrokkene jaarlgka voor I zgn leven 125 mark nit te keeren I In meer dan duizend huizen te Ber lyn als Waarenhllnser ol wel bazars iii gebruik tiebben onderzoekingen plaats gehad door de inspecteur over het bonwen en nn moeten er allerwegen op groote schaal I wgzigingcn aangebracht worden ter verinin dering van brandgevaar door middel van dubbele plalonds en door ontruiming van I bovenverdiepingen bg particuliereningebruik BINNENLAND I Voreenigde Vergadering der beide Kamers op I Dinsdag 15 Sept 1903 I Onder voorzilling van den heer Schimmel I penninck president der Eerste Kamer had I deze vergadering plaats ter opening van de I nieuwe zitting I Op de gewone statige wgze wordt de I Koningin met haar Qeinaal door een comuiis I sie binnengeleid H M hield toon de volgende troonrede I Mgne Heeron Het is Mg aangenaam in Uw midden te I verschynen ten einde de nieuwe zitting der I Staten üleneraal te openen i I Onze betrokkingen met het buitenlanf bleven zich kenmerken door het gewenschte zeer vriendschappeiyk karakter I Zoo en landmacht kweten zich hier te lande en in de gewesten over zee Op lol waardige wyze van hare roeping Vooral I toen een misdadige woeling tegeiyk bet 1 openbaar gezag en de inaatschappeiyke Ie I vensbeweging bedreigde bleek hoe vast het I vaderland op zijn weermacht rekenen kan I Aan vloot en leger en met minder aan he 1 korps bnrgeriyke ambtenaren betuig Ik voor 1 de destyds betoonde veerkracht en toewgding I Mynen dank I De bronnen van onze welvaart vloeiden 1 in menig opzicht op niet onbevredigende I wgze Wel hield de ngverheid zich niet dan I met moeite op de bereikte hoogte staande 1 maar de landbouw ging ten deele vooruit I de handel was niet onbelangrgk en het 1 scheepvaartverkeer kon zich herstellen van 1 zyn achtewiitgang in het vorige jaar Op 1 het gebied van don arbeid bleel de stoornis in den geregelden gang niet zonder nadeelige 1 gevolgen Toch doet de nuchterheid van geest die zich in de dagen van spanning bg het overgroote deel onzer werklieden openbaarde hope koesteren voor een gezonden voortgang I van de arbeidersbeweging tot wier welslagen 1 Ik door voortgezette sociale wetgeving j wensch mede te werken 1 De pacificatie van het noordelgk gedeelte j van Sumatra vorderde dit jaar op hoogst 1 belangrgke wgze Het verzet in hot land schap van Korintji werd gebroken De tegenspoed waarmede de inlandsche bevolking op Java te worstelen bad bloei hoezoor getemperd toch voor een deel nog in die mate aanhouden dat horhaaldoiyk atenn van Regeeringswege onmisbaar bleek ln Suriname is meer dan dusver op de opbeuring van landbouw en nyverheid de aandacht gevestigd In de kolonie Curasao kon door Gouverneraentsbulp voorzien worden in schaarschte van voedingsmiddelen door langdurige droogte veroorzaakt Behalve de reeds ten vorigen jaro door Mg aangekondigde wetsvoordrachlon waarvan de indiening door de gebeurtenissen van het voorjaar vertraagd werd is het Myn voornemen in dit ittingjaar nog andere ontwerpen van wet in gereedheid te doen brengen Ik wensch Uwe medewerking in te roepen om do uitkecring van Rykawege oo aan het openbaar als aan het bijzonder lager onderwys nader te regelen de viering van den wekelgksohon rustdag beter tot haar recbt te doen komen den openbaren verkoop I van sterken drank aan meer doollreflende I bepalingen te onderwerpen het stelsel van I verzekering uit te breiden lot de ongevallen I by de zeevisscherg en tot do gevallen van I ziekte en de verontreiniging van de openI bare wateren tegen te gaan I Eene regeling ter verzekering tegen inI validiteit en ouderdom en eene herziening I van de Armenwet zgn iu voorbereiding I Wetsontwerpen zullen V worde aangeI boden tot regeling van de admini Aralieve I reclitspraak tot wyziging en aanvulling van I het Wetboek van Stralrecht alsmede tot I aanvulling van artikel 342 van het Burger lyk Wetboek I Voorstellen van wet zullen U worden I voorgelegd tot herziening van het tariel van I invoerrechten tot regeling van het octrooiI wezen on tot bevordering van do zoetwaterI visschery I l en wetsvüordracht zal worden ingediend I om de verhouding lusschen het burgerlgk de I militair gezag nader te bepalen Voor een I nieuwe bewapening van de bereden artillerie I zal ik U een voorstel doen toekomen I L e ver van gunstige staat der Indische I geldmiddelen noopt tot yoer omzichtig beleid I Ter aliloende verbetering zal de hulp van I het moederland niet kunnen worden gemist I Maatregelen zgn in overweging strekI kendo om aan den inlandsclien landbouw op I Java duurzaam eene meer bevredigende uitI komst te verzekeren I De voorgenomen decentralisatie van het I bestuur in Nederlandsch Indie zal naar ik I vertrouw aan de behartiging van do plaatj selgke en algemeene belangen ten goede I komen I Voorstellen zullen U worden aangeboden I tot wgziging van een tweetal artikelen in I het Regeeringsreglement voor NederlandschI Indië ten einde eene verbeterde lechtsbeI decling en hot schoppen van een meer geI wcnschten rechtstoestand voor de inlandsche I Christenen mogelgk te maken I Voor deze veelomvattende taak reken Ik I Mgne Heereii op Uwe steeds gebleken toeI wgdiiig aan de belangen van het Volk dat Gy vertegenwoordigt Doe de Almachtige tiod Zyn zegen op Uwe werkzaamheden rusten Ik verklaar de gewone zitting der StatenQeneraal te zgn geopend HARE MAJESTEIT DE KONINOIN vergezeld van den Prins on vooralgegaan door de commissie verlaat de vergaderzaal De Voorzitter sluit nadat do commissie in de zaal is ternggokeerd de vereenigde vergadering T ir K K It K H M n K H Zitting van 15 September Do Kamer onder leiding van den heer Van Alphen heelt besloten tot toelating vun den heer Verhey herbenoemd lid voor Rotterdam III Zy heelt de nominatie opgemaakt voor het voorzitterschap Tot oorsten candidaat is gekozen de lieer Mackay met 56 van de 78 stemmen Tot tweeden candidaat is gekozen de heer Michiels van Verduynen on tot dorden candidaat de heer Rbell K K R S T B U A Hl E n Zitting van 15 September De voorzitter aanvaardde zyn ambt met do gewone toespraak Na de noodzakeiyke voorbereidende maatregelen werd besloten een adres van antwoord te richten tot de Koningin De duizenden die gisteren waren uitgetrokken van heinde en ver gekomen om het schouwspel van de opening der StatenGeneraal by te wonen en die daarvoor een niet raalsche regenbui trotseerden hebben de niet geringe voldoening gehad H M de Koningin gezeten te zien in de nu langzamerhand beroemd geworden gouden koets die aan de traditioneele beroemdheid van de glazen koets een einde heelt gemaakt I Voor het overige was de stoet als naar 1 gewoonte samengesteld altyd graag gezien I om de mengeling van schitterende kleuren 1 en het geflonker van goud en staal Ook de straten boden het gewone schouw I spel Bg het Paleis de eerewacht der gre nadiers ditmaal onder bevel van kapitein 1 baron Van Omphnl Mulert voorts de aan 1 komst om zich in den stoet te voegen van 1 do holdignitarissen de adjudanten in bui 1 tengewonen dienst die te paard het Koninklgk rgtaig volgen tot welke laatsten o a be I hoorden de generaals Kool Begerman Laman 1 Trip De Bock de kolonels Baud van do 1 sohutterg en Van Hoogstraten terwgl de viceadmiraal jhr Röell oud Minister van 1 Marine zich te voren te voet naar het gebouw der Kamer had begeven I Precies 1 nar werd de seinvlag ten teeken 1 dat het eejste kanonschot van bet op het 1 Alexanderveld opgesteld geschut kon vallen I het Koninklgk echtpaar hot rytuig besteeg I opgeheven en eenige seconden later dreunde I de knal door de lacht 1 Tegelgkertyd zatte de Koninkiyke Militaire Kapel het Wilhelmus iu en dat was het 1 sein voor de opeengepakte menigte om U M en den Prins met een geweldigen hoerakreet te begroeten Den geheelen weg langs verstomden de juichkreteo niet Er was enorm veel volk op de been en iedereen kon m de Koningin en den Prins zoo uitstekend zien ia de gooden koets Op verschillende plaatsen van den weg blie en militaire muziekkorpsen het Wilhelmus waarmede H M en de Prins ook ontvangen werden bg aankomst op het Binnenhol door do jagermnziek behoorende tot de eerewacht Later bg den terugtocht werden op de Vyverberg do militaire honneurs gegeven door het 4e regiment uit Leiden met stalmuziek en vaandel In don stoet trok de aandacht de lestalmeester baron Beiitinck wiens costaum een algeheele verandering heelt ondergaan Was de kleur ten vorigen jare lichtblauw het nieuwe gewaad is van vuurrood laken met zilver gemonteerd Een aardig moment was ook dit jaar weer de terugkeer van den stoet aan het Paleis Daar is do aandacht altgd het meest gespannen en zgn aller blikken gericht naar het Paleis omdat de Koningin on de Prins gewoonigk nog op het balkon verschgnen Hat wachten werd ditmaal niet beloond want door den regen werd hiervan algezien Maar wel kwam het Koninkiyk paar nog even voor éen der venstors om de joichonde masaa te groeten Het publiek trok daarna langzaam weg de straten vollende terwyi velen naar deo Dierentuin gingen waar de stalmuziek van het vierde een concert gal De zaal van de Tweede Kamer bood wede het gewone schouwspel aan Van de overvolle loges uit van de stampvolle tribunes al had men een rustig kykje op de schittering en glimmering van de galakleedg der edelhoogmogenlen veler borst met talrgke ridderorden bezet ol gekruist door het breede en kleurige lint van een grootkruis Do opkomst van de parlementsleden van beide Kamers was buitengewoon talrgk Bgna allen droegen het arabtscostunm Hlechls een viertal leden maakte hierop uitzondering Als gewoonigk namen de socialistische alge vaardigden geen deel aan de plechtigheid Het in de zaal doordringend wapengekletter van buiten was het sein voor een ademlooze stilte te midden waarvan de verschyning der Koningin werd algewacht De Koningin wier blozend uiterlgk den indruk gaf van een voortreflelgke gezondheid schreed aan de zyde van H Gemaal die in marinetenne was met het grootkruis van den Ned Leeuw over den unllormrok links en rechts vriendelgk groetende naar den troonzetel De Koningin droeg een kleed van zeegroen satyn met tablier van witte kant dito hoedje met pluira Over de corsage was het lint van den Ned Leeuw gehecht De voorlezing van de openingsrede nara 7 minuut tyds in beslag Onmiddeliyk nadat H M de zitting geopend had verklaard klonk een Leve de Koningin door de zaal dat daverend door do geheele vergadering werd teruggegeven gevolgd door een Leve de Prins I Gemenffde Berichten Voor een der vensters van een kolfiehuis te sGravenhage waarlangs gisteren de stoet waarin H M de Koningin naar het Binnenhol zou ryden moest voorbgkomen kon men gisterochtend vroeg reeds een viertal bestellers aan een taleltje zien zitten in een matig tempo consumptie verorberend zy waren daar neergezet om voor een lamilie die een stoet wilde zien de plaatsen warm te houden natuurlgk tegen vergoeding van tgdverlies en verbiyïkosten Inbrekers zgn Maandag te Amsterdam weer duchtig aan het werk geweest In den vooravond tydens de afwezigheid der bewoners heelt men ingebroken in een perceel in de Oude Looiersstraat Toen de familie Maandagavond omstreeks half elf thuis kwam vond zg een aantal kasten opengebroken en er werd een mahoniehouten kistje vermist waarin behalve f 100 aan zilvergeld twee gouden horloges een zilveren horloge en een gouden horlogekelting waren geborgen Ook op de Brouwersgracht te Amsterdam heeft men zgn slag weten te slaan Daar heelt mon zich met een valichen sleutel toegang verschaft tot een woningen een blikken trommeltje weten te bemachtigen De dieven hebben echter niet veel aan hun buit want het trommeltje bevatte slechts familiepapieren en reglementen van oen vrymetselaarsloge Verder heeft men zich vermoedelgk op dezelfde wyze toegang verschalt tot een huis in de Kanaalstraat en daaruit een heerencostnum medegenomen N v N Men schrgit nit Haarlem De vier nit Medemblik gevluchte personen die hier door de politie lön aangehouden behooren tot de gevaarlgkste inbrekers die bekend zyn Een hunaer bad een vonnis van vgi jaar wegons diefstal met inbraak te goed Zooals reeds gemeld heelt de arrestatie plaats gehad onder veel verzet hunoerzgds Een banner had zichzell zóó verzet dat hy spiernaakt op een kar naar het bureau moest gebracht worden Daar zy geld by zich hadden wordt gedacht dat zg reeds kans hadden gezien ergens hun slag te slaan Trouwens daarop duidt ook de kleeding die zg aan hadden In de cellen gingen zy danig te keer Zy zyn nu overgebracht naar de strafgevangenis aan de Harmenjansweg en gaan morgen naar Medemblik terug De vglde is nog zoek en de anderen weigeren Ie zeggen waar hy is gebleven Dat by te Velsen zoo zgn aangehouden is gebleken een vergissing te zyn De daar gevatte persoon was uit een een zennwlgdersinrichting ontsnapt De rg der leesteiykbeden te Barneveld bg gelegenheid van de onthulling van het standbeeld voor Jan van Schalfolaar werd gisterochtend geopend met een ringryderg op versierde fietsen op hot landgoed de Schallelaar Over het algemeen was van de versiering veel werk gemaakt Precies te hall twee bad de onthulling van het standbeeld plaats waarbg dr A M Kollewyn Nzn van Amersloort de leestrede uitsprak Na de onthulling werd het beeld zgnde een geharnaste ridder leunende op zyn zwaard aan do gemeente aangeboden By monde van den burgemeester baron van Nagell werd dit geschenk dankbaar aanvaard Hierna werd door mej H Hopster namens 10 jonge dames het bestuur van het Vreemdelingenverkeer na het uitspreken van een gedicht een prachtige laurwrkrans aangeboden üp het voetstuk van het beeld staat met gulden letteren te lezen Jan van Schallelaar stierl hier in 1482 den lieldendood en hieronder Opgericht door de Vereeniging Bainevelds Belang in 1908 Na de onthulling werd de Historische Optocht gebonden voorstellende den intocht van Jan van Schallelaar binnen Barneveld Voorop ging Perrol met zyn Zwarte Bende De kostuums van deze groep waren prachtig Hierop volgde Hendrik van Nyeveld met Iwoe pages twee hooldlieden en ell voetknechten Ook deze groep maakte een kranig flgnnr Na Wouter den Smid uit De Vergulde Helm te Amersloort met zgn tweo knechts kregen wy Rail den Schaapherder met zyn hond te zien Op hora volgde een Wagen voorstellende een hut op de heide bg het Uddelermeer waarvoor gezeten Was de Heks voorgesteld door freule M L van Nagell Deze wagen was met heide en dennengroen versierd Ten slotte kwam Jan van Schatlelaar zeil met zgn gevolg bestaan Ie nit twee pages Frank een schildknaap een hooldman en 26 ruilerknecbten Vooral de hooldpersoon voorgesteld door den heer J E H baron van Nagell maakte in zgn schitterende kleedg oen lieldhaltigen indruk Bewonderd door duizenden personen waaronder zeer veel vreemdelingen maakte deze ridderschaar een ommegang door de leeateiyk versierde straten van het dorp Stadsnieuws GOUDA 16 September 1903 VERGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Vrgdag 18 September 1903 s namiddags hall twee uur Aan de orde 1 De benoeming van a een onderwijzer aan de school voor gewogn lager onderwys No 4 Ing St No 66 4 eene vroedvrouw Ing St No 70 2 De begrootingen voor 1904 van a de gesubsidieerde ioatellitgen van weldadigheid 4 de Volksgaarkeuken het Hollmansgesticht en de Bank van leening e de dd Schnttery 3 Het voorstel tot het doen aanbrengeneener schoeiing langs het Regentesseplantsoen Ing St No 51 de motie van den heer Jongonburger en het nader voorstel te dier zake Ing St No 65 Het voorstel tot het doen aanbrengen vaneene basaltglooiing langs een deel van denRidder van CaUweg Ing Sf Nos 52 en 67 Het voorstel botreUeode den Handelscursus der atdeeling Gouda van denNationalen Bond van HandeU ei Kantoorbedienden in Nederland Ing St 6 De voorstellen betreffende de Prins Hendrikstraat Ing St No 68 eene Nederlandscb Hervormde met 2 kerkgebouwen en 4 predikanten eene Evangelisch Lntherschc met 1 kerkgebouw en 1 predikant eene Remonstrantsch Gerelormeerde met 1 kerkgebouw en 1 predikant eene Gereformeerde ontstaan nit de vereeniging van de hristelgk öerelormeerde en de NederdnitschGerelormoerde doleerende gemeenten met 2 kerkgehonwen A en B en 2 predikanten eene Cbristeiyk Gerelormcerde met 1 kerkgebouw en 1 leeraar eene Oud Gerelorraeerde met 1 kerkgebouw en 1 leeraar twee Roomscb Katholieke Parochién dio van O L V Hemelvaart en die van St Joseph met 2 kerkgebouwen en 8 geesteiyken eene Oud Roorasche ol van de Biaschoppelyke Klerezy met 1 kerkgebouw on 1 geestelgke eene Israëlielische met 1 kerkgebouw en 1 leeraar De gebouwen voor den eerodienst bestemd werden voor zoover wy weten behooriykonderhouden De Groote ol SintJanskOrk der Ned Hervormde Gemeente wordt met hare ge brandschilderde glazen gerestaureerd voor deze herstelling in 1898 aangevangen worden behalve door particulieren en de kerkvoogdg ook hgdragen gegeven door het Rgk van 1 5000 s jaars door de provincie ZuidHolland van 1 1000 s jaars en door de gemeente Gouda eveneens van 1 1000 s jaars De rekeningen der Ontvangsten en Uitgaven van deze restauratie zyn als Bglago III algedrukt Uitgaven voor de openbare eerediensten Aan de Nod Hervormde gemeente wordt krachtens overeenkomst jaarlgka eene som van f 2400 door de Gemeente als schadeloosstelling uitbetaald voor het gemis van begrafenisrecbten wegens het begraven in de SintJanskerk Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleinden krachtens machtiging aanvaard Gedurende het algeloopeu jaar zgn de navolgende legaten vermaakt door wglen J M B irst wed C J van der Kteyn gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden aan de Evang Luth gemeente eenige legaten aan het Diaconie irmbestnur der Evang Luth gemeente 1 2000 aan hot Diaconie Armbestuur der Ned Herv Gemeente 1 6000 bestaande in eeneinschryving van een der grootboeken derNat 4ichnld aan den diaconesaen arbeid der Ned Herv gemeente 1 500 door wglen Th P Viruly gewoond bobbende te Leiden en aldaar overleden aan het Diaconie Armbeatuar dor Remonstr gemeente I 1000 aan het Diaconie Armbestnur der Ned Herv gemeente 1 1000 door wyien J Zyerveld wed M Peters gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden aan het Roorasch Katholiek Armbestuur 1 1000 ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Openbare Scholen De uitbreiding van de beide scholen voor gewoon lager onderwgs in de Keizerstraat en op de Nienwe Haven ieder met drie lokalen waartoe in het vorig jaar besloten was kwam tot stand By de eerstgenoemde school is eene speelplaats gemaakt waartoe hot terrein gebezigd werd dat vrg kwam door de amotie van de onderwgzerswoning bg de school behoorende en van het daarnaast gelegen vóórgedeelte van den achoolgang Op het einde van het jaar waren in de Gementa acht openbare scholen nameiyk De school voor gewoon lager onderwys no 1 vroeger eerste koetelooze school in de Patersteeg hoold de heer J Gonda De school voor gewoon lager onderwys no 2 vroeger tweede kostelooze school op de Nieuwe Haven hoold de heer 6 D Heg De school voor gewoon lager onderwgs no 3 vroeger tasschenschool in de Keizeretraat hoofd de heer J Slop De school voor gewoon lager onderwys no 4 in de Korte Akkeren hoofd de heer G N Kruisheer De eerste bargerschool voor jongens aan den Groenewog hoold de beer H J W Hnber De tweede bargerschool voor jongens in den Langen Grcenendaal hoold de heer R Leopold De Eerste Bargerschool voor meisjes op de Nieuwe Haven Hoofd de heer B P van Cittert Jr De Tweede Bargerschool voor meisjes op de Turfmarkt Hoold Mej M L J Bender Wordt vervolgd Zevshhuizïx Zaterdag avond werden we omstreeks half acht opgeschrikt door het geroep van brand De klok werd gelnid Spoedig voniaaen we dat de brand onder ti litftm oitataan was door bet inslaao van den bliksem by J t d Spek Twee hooibergen stonden in een ommezien in brand Veel koren klaverhooi en erwten gingen er verloren Schuur woonhuis en een derde hooiberg zgn behouden gebleven Het verbrande was verzekerd IJsELSTEis By de Zaterdag gebonden stemming voor de Provinciale Staten in het district IJselstein werd g kozen de heer H J Schilte r k met 1946 stemmen tegen lOJl op baron Van Ittersum antir en 739 op den heer Rogaards lib GotiDKRiK Alhier is eene aldeeling opgericht van het Groene Kruis met ruim 50 leden EEN NIEUWE SORTEERING BASSEN EHUHNENSOEl VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleitkoou Vo 3i Beurs van Amsterdam 15 SEPT Vrkra SIMkrs f oiEii D C6n N id W S Vi so i 8i i iilo di o dltc 8 s i S m Uk dito dito 3 Bk i Ho OU Goiidl mi S4 m TiLll nuhruTiUK ISM ll lll i OoiTiii OU m Hpiar It i a aUo ia nIverlKS i SI 81 i PoKTIIOAL Ohl mot ooupOQ B dito ticket 8 HiiKi iKii I bl Ilinnenl 1 94 4 O dito iecotis 18B0 i 9llr l diUi bij Rolbl 188 Sf dito bg Hop 188V B0 4 SJl lilu IQ Kouii leun 1B8S S ihto luo Utu 18S4 SpjKJ i Poriiiit l hulil 1881 4 7 i rukKiij Oapt Cuuv liniti I8U0 4 8i Tor letiuing Mn 1 lVi iec lBoiiiii MrieO ii i lili A KRKp ohlK 18 l 4 MiKloo Dh t 3i t 1880 riillt l LA OU au p 1881 4 80 HvsTSsliiLll Oblifiiitinu 1B 5 8 ll UoTTlauAH Sliiil Imu I8 4 9 88 JlD N K r K ndel v una Areiiil li Tnb llg Oorlili iitiiu 75 DobMutsoliaDpij dito 41 Am liypolhdolib pniidbr 4 i nlt Mil ilerVor loiil iul i flr Ilypoilwekb pacidiir 4 NodorlnDdti lie biuk ftkuil 184 Ned KaudelmABttob aito N W k Pm Hjp h piridlir Roti HjiiolUookh pawlbr V t Utr Hypothoekb ilito 4 lOI OoniN Oo lHoDg baiik nil HO UusL Uypotheukbank pnodb B Amieika Kqut hy potb pitudb 4 Mmw L G Pr Lion oort Mao HoU U Spoor w Mij Mlid 108 Mij tot Bipl ï St 8pw Mud IU Ned Ind Spoorwog m J 18 Vi Nod Zuid Afr Spm und 8 dito dito dito ie l duo 41 iTiuaSpoorwl 1887 88A ÏOW 8 B Zuld Ital Sp rag A H obi Poi M W r oh u Woonen Kind 1041 Roil Gr Rtt 1 tl ïutova dito MBd B Iwang Doinbr dito und 6 8V Kiir k Ch AOTir8p k p oW 4 100 dito dito obU 4 ii i Eottord TramirOK MaaU aand Nm Stad Amitordam aand i 101 Stad BoltariUni aud 8 108 Bll all Stad Antvarpoa 1887 lOI f BUd BnuMl 1888 1 108 nous TkeiH Bagullr GoMiluh 4 llt i Ooatin StaaUleenig 1880 B U7V £ K Goal B Or 1880 10 3rui Stad Madrid S IBti 41 NiD Tm B i Avb Spool oort Herfst 1003 ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS in Costumes tailleur KRURNMANTELS ecblwati rproof ULSTBRS en Najaarsmantels D SAillSOlll Rechtzaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam stond gister o a terecht voor het volgende lelt In de maand Angnstns tgdens de kermis te Gonda was de 26 jarige K Th v Z aldaar als orgeldraaier in een tent werkzaam Na sluiting van deze in den nacht van 2 op 3 Augustus had hg zich naar xgn woonwagen buiten Gouda staande begeven In de nabijheid daarvan stond een wagen waarbij een paard met welk paard h j zich toen heelt begeven op weg naar Stolwijk onderweg aan een herbergier het te koop aanbiedende Aan nog een ander had hy het voor 1 30 te koop aangeboden Bekl zeide niet te weten dat hij het paard te koop had aangeboden Het was ook niet zijn bedoeling geweest Het openbaar ministerie kwam het voor dat beklaagde het paard heelt weggenomen met het doel van toefiigening Zijn houding nu heelt hy aangenomen uit vrees voor de stral die hem wacht daar hü reeds drie maal te voren is veroordeeld Geüischt werd 9 maanden gevangenisstral Mr J J Heerma van Voss Jr relereerde zich aan s rechters oordeel Uitspraak over 8 dagen Afloop der Opentmre VerkooplDg van Onroerende Ooederen op WOENSDAG l6 SEPTEMBER 1903 ten overstaan van Notaris G C Fortuijn Droogleevor alhier No 1 Een Bonwmanswoning E no 7 enz en eenige perceeleo weiland boomgaard en water op Klein Ond Reeuwgk te Reenwjjk groot 1 H A 21 A 75 c A kooper J Hagen te Reeuwijk voor 1 3600 No 2 Eenige perceelen wei ol hooiland op Groot Ond Reonwijk te Reeuwyk groot 2 H A 38 A 97 c A k A de Jong te Reeuwijk voor 1 6200 No 3 Eenige perceeleo wei olhooilandop het blok de Zaden te Reeuwyk groot 2 H A 61 A 70 c A k C Hoogendoornte Reeuwijk voor 1 7620 No 4 Een perceel weiland aan den Ouden Weg te Reeuwyk groot 91 A 24 c A k W Verkley Mz te Reeuwyk voor 1 2000 No 5 Een perceel boolland aan den Straatweg van Gonda naar Bodegraven onder Zwanimerdara k C Plomp te Reenwijk voor t 1625 LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hnlpkantoren ter post bezorgde brieven en brielkaarten welke gedurende de Ie hellt der maand September 1903 wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming BRIEVEN J Visser Dellshaven A V Helvert Haarlem R Smith Rotterdam Mej G V Vliet Gouda BRIEFKAARTEN A dam Ryswijk Rotterdam Zaandam Voorweg H Adan Jr D H V Daar A G Arkenbout V Engelen Wed Vogel P V d Berg 2 stuks Uit het Buitenland terug ontvangen A Broekhuizen W Vermeulen A R Visser Lerwick Korsör Harzbnrg De Directenr M C HENNEQUIN AÜVEIITEI TIKN EEN Heerenhuis met Tuin TE II UI It Te bevragen Peperstraat K 77 Zenuw en llaa rlij l rs wordt ait orartniging als een werkelijke hulp in den nood bet boek I5a a a g eT7 ex uu bevolen Na ontvanti iit ran a lr flper briflfkurtworU t boekjn tmuci er poit toet tnotiden or riU KFOKL S liookU Zaltb tnmnl