Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1903

Vrijdag 18 September 1903 44Sste Jaargang L o 921S GoiDSCHE mum JSteiiWS en AdrerlenUehlad voor Gouda fin Omstreken TelefMB Na 9 A I V E 11 T E N T I E N worden oi Ia ifst Viui I regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gr ote letters worden berekend naar plaattiruirate Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd Tcletoon Jlo S De üilg ave dezer Courant geschie lt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V I I F C E N T E N ADVEETMTIM in alle Courajiten worden aangenomen door het Idvertciitie BHreau van A BKINkMAN Z00IM TE KOOP l 0 8tnks zware EIKEN BEEGKOEDEN in alle afmetingen en zwaarten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte gescbikt om op porren te zetten allen tkans gevelde boomen Een partij UCHTE BERGUOEDEN voor den pr H van zevei tot tien golden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenaiifien Vangfitukken Staarten enz Jezaagde en beslagen GKBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN ROLBLOKKEN tegen zeer lagen prijs 500 stuks gezaagde 3 4 en 6 duimsi he EIKEN DEELEN Een grooto partj EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboorde EIKEN POMPEN en zware EIKEN ZAAGSTUKKEN 2000 stuks EIKEN PALEN in alle afmetingen voor Schoeiiiig Brug en Heiningpalen 5000 stuks EIKEN PAALT 7ES voor hokken ter besriiotting viin jungc vrnilitboumcn tegen den prjjs van 12 et per stuk STEEN en PANUVKNHÜUT SPOORLEOGERS BALKEN HEIPALEN HEININÖREKKKN enz IEPEN en BEÜKENPLATEN in alle itnetingen 2000 SPARREN en DEKSPARREN 10000 stuks BOONESTAKEN Hroota hoeveelheid ERWTEN U BOONENRIJS 50000 bossen KRIBHOUT Allet wordt tiaar verkiezing Ier beitemder ploatee geleverd Alles tegen erlierp eonmrreerendé prijzen en tee maanden erediet bij den houthandelaar JOH DAUEN te Cothen Telephooniiet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen biimen een kring van K M 1 Aanleg en onderhouil gratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercom auaalbnreaa Op 1 Joli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan liet Bureau ACHTER DE VISCHM AHKT Wie Keker jn wii d Eebtp 1 Eikel CSCM te ootvaogen tmmvumtald D u T l procfoemlnien ia den naiidel gekomen onder dea noain dea lütvindem Dr HlohaalU verraaidigd op de beste macUnee ia liet weisidbe 1 rwBdt tebkliianMnl roa Oebta Stoll rok t Kralen tltelM Cikel eaeao In vlerkantoD banu Deze Bikei Oicao ia met melk gekookt en aangtaam gaaeade drank T or daniykaoli gebruik e t t C theahpaU vaa t pwler voor een kep Obooolate Als geneeakracbtige drank bj gtral van diarrhee aleoiits met water f gebruikoa Tarkrygbaar by de Toomaaiaate B 1 ApotlMksn en Prii Kn U t prorfbusjea TT55 ZIM 0 aas Otneraalvtrfaigenwoordigar vaor Nederland Julluf MatttnUMH a H bHU oDKkaMrlati n f maklulylutt fottnaMM Toor Hwna f n vooriü daf M an KlDdfnchoiavtfki Il de Apprvtuur van C M Mlllir te 7v rila Bntli $lr l4 M lini Mé Qo op aum m fabrltlumtrk Vwkryiliv ly HHfM WMtStrt hM TMi aaHt Ir Amnterdam Kalvcatraat 103 Geeü Kinklioesl Geen Influenza Om lïiiikhoesl Influenza Korst en lïoelaaniloening binnen den kortst mogelgken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bfkendr bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I yt ilf T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firm WOLVF ét Co Westhaven 198 o o l TKiVJÏTJÏJiV Kleiweg E 100 oudo B H VAN MILD Veerrtal U 12U te ffou iin A BOUMAN Moordrecht PINK8E Meuwerkerkad JJeel A N ï n ZESSEN Sc ioon iocm J Tii TORKBN iJorfiop B T WIJK Ondeuairr A SCHEfSU HaMtreeht P W EDE fludmater K tahoïr HEMDEN te Reeuwijk P o 8PKK UoereapeUe D v o STAB Waddinntveen Wed A noLST Waddingeveen M KOLKMAN Waddmingeen V A us GllOaT Oudewater T DS JONUn Oudfoaler J P KASTËUEIN PoUbrorkerdam O BIKKER te Ben chop rm r r TI Mm tM v DIplama en Ooui Bcliroo Ml PRAEPARATEN VAN VgUHIa E l t Vll Boow i bij kinderen kif Tolwtneoeo bnkaas Mtiuat Icehtc pUnartarüii nnuwhoofilpUii tw TWatwklni na ilikte of kraambed koorti bare jerolKeo JUINAiAROCHE PÉRRUOIKEUX in het kijumJer ucen Bloedjebrak P UINA fcwalea van KriUaaben leaftUd eBtVerknjKUarii flacona 1 90 en L 7 p tf Q roadaaam va aterltend aangeBaanit niinB k v Ka dac liJliK Brf aft 1 1IVCI v i vaw o tl o jilmlffen iwakken Ml kllcrachtige geatallen teer ub felen All feDeeakiacMIge draiik hij ê Bva Mn der ipijavcrtedncaorgancn en dlarrbéa ook oor iBijrflnpinanklein kinderen Pri per bae H Kgryl VO i K Küt O TO Kjr O SO Chamlaeh luivere i yM i n iiif iii Mttll citfllraat Spadaat voor Klndenroedlna In bussen a H Kgr O OO iTieiKauiKcr i iccT o iso kp o m Acftima r SavafaaHAn Hei raoken eener halve agantta is Toldoende ter b alri nailllllat V IKaI CllCII dinj n de hrflfita aanvaUan aa Aatluna e c Ia dooejce A J O BO en O BO TflmarinH Rnnhntm V OVt PUROATIH gen Vernoppln Aam I amannUC PUnnUlia b i M jr ine Conjaatleaetc Toocalookalslaxana voor LiaJeren UwljLen Ie TamarlnJa Bonbons n Kl Af I I l IKN HOLM bel njnjfce dv tan daar de vorm voor het kind bagar Hik en de ffliask aangenaam i Fri i par dooaja 0 80 m O ÖO Qalmaal OacélltAC slgemeen erkend als het BESTE haismiddel JgtlllliaiVraaHlICa j Hoest verkoudheid en KaalpüD bat ia een slUmoploaaenil eo eraaclitend middel b ultnemeodbald i □ fleachjes vokrijgbaal Prijs 0 30 per fleschje Pr jKiraltm m KRAEPELIEN k HOU te Zaiat Mv i af fWs M mtarop ds luross m aMltMteiüiv rmrktiffii jtpcUfJttrt elf UrafüUn Ui i KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iliiy 3 Oct 1903 TRKKT de te HENGELQ Geld door Notaris SCHEPERS 30 Loten een Prijs F rs c Prils 600U iilüen Twede Prijs 200 1 Golden Derde PrUs 800 rJoldefl Vierde PrUs 600 gulden 488 prijzen ieder van 5 Gld 500 prgzen ieder van 4 Gld 500 prijien ieder van i Gld 200 prezen ieder van 1 Old Vyide priJs 400 Gld Zesde pr s 200 Gld Zevende prjjs 150 Gld Acbtste prijs 125 Old Negende prijs 100 Gld Tiende prjjs 75 Gld Elfde prijs 50 Old Twaalfde prijs 25 Gld Prijs per Lot f 0 50 per post f 0 55 Verkrijgbaar bjj D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bü LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 Gouda ALBs JONGENEEL Oostbaven B 78 Gooda B h EAASTEOP bange Groenendaal 1123 Gouda G vak VLIET Tiendeweg Gouda W LA GRAND Waddinxveen JOH de BOER Lz Haierswoude Dorp A BODE GOM IJsselmonde tu tiU rni nitiinriiin riiiMui i m ronise BrfOtg ae anan Ê mt H SltUett rrm$en Aaf Mu tu M saAMsfian wuift l aae is Ifaeheihmungmt a saaa Itifê itlm meenMttt teharfèn H SUUm H0 aas i MsC edtr It saMaa fiaaaAaadfeafaa k KMêer FItliët fwli t mitiiif Imnirtn uhilci ri s Patent H Stollen Zanderinstituut Fluweelen Sing el R 724 Geneesh Dr J H BAKKER NIEMEIJEH Directr D vak DUIIREN Behand yanrugfiegr ferkrommlugen iniievnllen bomt x en o Ae nen en andere llchaammitvorm algem wakte ronaUjmtle npteren genr niekteti rhettmntisehe aandoeningen vermuikingen enz enï TUtRj i WiBd Aik a I in de geheele wereld bekend en ireroemtl OnovertroffeQ middel tafrea alle Borat loBf lerer aagilektei eu inwendiK zoowel als ook uitwentlig in bijna J alle siektegevalten met j oed revolu I I laa te wenden Prtia perllacn ftMft I per poat t l t TUany f Wead rulf bezit een alsnog onbeken il e ReneeBkraobt en beiltatne werkiiifi Maakt meesUt elke p aiyke D gevaarvolle operatie Reheel overbodig ilUi loze zalf werd oea 4 Jnar OUd VOttr OBCeMMSHtk relioudeu bcenrezwel ou onlaogs otu fagna na ur kRnkeriyden rciiezen Brengt geoeziog ea verzaohünK der pijneo bij wonden ontatekmifea enz ran allerlei aard Prlji por pot f t 60 per poat f 1 0a Centraal Üopdt voor Nederland A pothek r HEKKI t Nin ttN Kokin H Amiterdani Wttr Kcan depAt Wtetlc men direct ud die chBt M wtk ki lit A llUMlKy ID PregndM bot KabitHki Oacterraioh GelMTB iTOipe tui te oiitliierfen by kat e trul lie 6t landtr Rokin 8 tinitêrdaiii i l I rof Dr Liebera trell ekend I atdwalingea op jeugdigmi lectfijjd röuïe i eoeziug van elke xwakte BIpeb Sticht Benauwdheid Hoofdpyn I Migraine Hartklopping Maagpyn I slechte Bpysvertering OnTermogen Impotenz Pollutione ens Ojt voerige proapectoAfleo JnJ3poi re ch 1 1 fl i I lubbtdo le li It C Cenliail Deput Mattb v d Vegte ZaltboafraslDepulo M Clt ban 8t Cïo ftotterdam 1 Happel H Gravenha e llaimmans de Jong J Cxn Botterdau Vkr ftV Co aouda on bii alle drotriitea EENIBSEFOTTANTm Neii wonU verzocht op t HERK te letten UIT HBT UaOIKIIN TAK Ma KAVENSWAAY ZONEN OOBINOHEH Deie THEEKN wordan afgel rerd in verzegelde pakjes van n tme m een halt en een Ntd otu met rermelding van Nommer en Prgs Toonien van nevenilund iMerl volgens de Wet gedapo oeerd Zich tot de uitroerinK van geeerde orden aanbevelende J C BUL voorheen J BHEEBAABT Li qëeü beter adres voor alle soorten SCHOENWEEK dan het üioenl Bfakildi Schm ei LaaReniiagizijn KLülWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS A lle reparatlfin en asugenraten werk Bikroond T ttt90iH tuUfatiSwhoenmakilry W IdbW Maaé SdhMB AMW aUdw TOOT SU aoiSur okMlto faa au atntn riakeUun ia whoeMvark Oklav ÜDtHinm WH Mm mi Goada DrQk van A BBIKKllAN Zs UIT LOT ING BÜRÖEMEKSTER en WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat van do geldleening groot 1 79ÜO0 in 1902 aangegaan bii loting Ier aflossing op 3ü September a s is aangewezen de obligatie No 37 Gonda den la Heptember 1903 Burgemeeater en Wethouders voornoüind R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscli Overzicbt Met giuutu zorgvuldigheid is liet verhandelde in den Engelschen ministerraad over de tarielplaunen van Chamberlain goheini gehouden En dientengevolge heerscht er in de Engelsche ochtend en avondbladen groote onzekerheid omtrent don weg dien de Regeering wil inslaan Aan die onzekerheid heeft de brochnre van minister BaKonr die gisteren verscheen slechts godeeltelyk con einde gemaakt Uit kan thans echter mot vrü groote zekerheid worden gezegd dat de miniaterraad niet tot een bepaald besluit is gekomen maar dat de plannen van Chamberlain om tarieven in te voeren niet de instemming vonden die de minister van koloniën verwachtte De Standard die ge soonlök goed ingelicht is zegt Naar wij vernemen bondt de Regecring vast aan Ballonr s denkbeeld dat men niet moet pogen hervormingen in te voeren in de handelspolitiek voordat het Parlement untbonden en een beroep op het volk gedaan is Zoolang het tegenwoordige Parlement nog büceii is zal de Regeering zich beperken tot het onderzoeken van de qnaestie Maar het voorstel om preferentieele tarieven voor het Britsche Rgk in te voeren is voor onbepaalden ti d van de baan en zal geen deel uitmaken van de politiek der Regeering Daarentegen zal de Regeering opkomen voor het recht represaillemaatregelen te nemen tegen vreemde mogendheden welker tarieven kla irblijkelgk de bedoeling hebben den Engelschen handel te kenadeelen Verschillende leden van het kabinet zgn met deze politiek niet geheel en al ingenomen maar voorioopig verwacht men niet dat hunne oppositie ben zal dwingen om at te treden FEVILLETOX Amertkaansche roman 30 Voor morgen moet gij het hotel verlaten en een voor een man wan de wereld passend kwartier gaan betrekken Eensklaps stond zooals ook at tot zijn eigenaardigheden acheen te behooren de voormaligedctectieve op en nadat hij zijn hoed had opgezet voegde hij Doriwn toe fGa van avond heen waar gij verkiest Morgen vroeg kom ik u opzoeken tZo gmgon xij uit elkander vn Een week na dit gesprek had Donson zijn intrek genomen op een vrij weelderig ingericht appartement van de negen en twintigste straat Door bemiddeling van den ouden heer Nettloman had hy zidi zulk een elegante garderobe aange schaft aU hij zelts in zgn goeden tijd voor den dood zijns vaders niet bezeten had Hij had nu ook een voldoeDd inkomen van den gewezen deteklicve waarbij wederom in t geheim Ncttleman het zijne voegde benevens een officieele aansteliiog bij een bankiershuis en als kennissen ecnige jongelui van goeden huize aan wi Balfonr leidt zjjn vingsclirift over bet fiskale stolsol in met de verklaring dat het een theoretische uiteenzetting is welke noodzakelijk droog is Motterdp zoo betoogt hy zyn de begripsbepalingen betreffende bescherming en vrjihandel gewözigd Ik ben vrgliandelaar maar niet op flezelfde wjjze als zestig jaren geleden Toentertijd stond Engeland voor de keus tassclien zjjne nijverheid en zijn landbouw en het verklaarde zich tereclit voor de eerste De toenmalige staatslni konden echter niet voorzien dat de wereld don vrijhandel wraken zon Zij hebben onk de mogelokheden van do handiHsontwikki ling van het Britsche rjjk niet volkomen overwogen Dftarnit i voor Engeland do insulaire vrijhandel ontstaan met zijn onvermydeiyke grenzen en het moet den last van dezen vrijhandel alleen dragen terwjjl het de voordcelun die uit zijn ri k voortvloeien slechts ten halve deelachtig wordt Vandaar de vraag Deugfecn fiskaal stelsel dat voor een vrghandelsnatie in i cn viyhandelswereld werd geschapen nog aliyd in alle bizonderheden voor oen vrijhandelsland in oen wereld die bescherraiiigsgozind is geworden De oeconomische toestand van Engeland is nog schitterend men moot chter zorgen dat hi in do toekomst gehandhaafd wordt De Engelsche handel is toegonomen maar de toeneming van den uitvoer staat niet in verhouding tot de vermeerdering vnn den welstand en de bevolking van Engeland Deze betrekkelijke vermindeiing is niet het gevolg van een wet waaraan men niet kan ontkomen maar een gevolg van vijandige tarieven die ook Engelsche koloniën hebben vastgesteld Er zjjn ook geen bevredigende aanduidingen van een verbetering in dit opzicht Duitschland de Vereenigde Staten en Frankrijk toonen geen neiging daartoe terwijl de minder ontwikkelde beschermingsgezinde staten als Rnsland en enkele Engelsche kolonies met zelfbestuur er op uit zyn du door tarieven beschermende belangen te versterken Balfonr erkent de euvels die verbonden zijn aan het beschermende stelsel waarbij biJ vervolgens stilstaat en zegt dat Engeland nour een verzachting van deze euvel moet streven en dit slechts in één lichting namelijk door onderhandeling In plaats van zich op oeconomische theoriën te beroepen waaraan vreemde volken niet gelooven moet Engeland do lokmiddelen van handelspolitiek toepassen welke die mogendheden volkomen begrijpen Engoland s eerste en belangrijkste doel moet zijn zich los te maken uit de banden waarin het zich vrijwillig verstrikt heeft Nettloman hem in zijn olub successievelijk had voorgesteld Cathcart had zich een voorstelling gevormd van de verhouding die er tusschen Ruben Dorison en Emma Farish moest hebben bestaan waartjver hij echter m het geheel met sprak Hoe hij aan dte voorsteUing kwam Alleen omdat ze zoo voor de hand lag want zijn gesprek met zijn i eet Nettleroan dienaangaande had hem niet veel verder gebracht Hoe was Ruben Dorison in zgn particulier leven had hij eensklaps aan njn neef gevraagd toen hij met dozen onder vier oogen was Stund hij nooit met deze ol geene in Heidesbetrekkmg De heer Nettleman zette bij het hooren dier vraag een pasr groote odgen op en riep vol overtuiging Geen mensch leefde onberispelijk als hij geen mensch was zoo rtm van lovens wandel Hij was dan ook zeer gelukkig getrouwd 1 Zegt ge dat nu maar omdat ge van den doode geen kwaad wilt spreken of omdat gij t werkelijk gelooft Neen omdat het de zuivere waarheid is Van t oogenblik at dat Ruben Donson in t huwelijk trad was het een voorbeeldig echtgenoot vEn wanneer stlert zijn vrouw F In hetzelfde jaar dat ze naar de drieëntwintigste straat zijn verhuisd in 1851 Dat is dus nu al acht cn twlntig jaar geleden Wat Cathcart ook denken of doen mocht zooveel is seker dat hij het in die dagen erg druk De preciese wjjze waarop het dan van de herwonnen vrijheid gebruik maakt is slechts een vraag van den tweeden rang Het sociaal democratische congres te Dresden heelt nu een zeer levendige beraadslaging van twee en een halven dag met 28 t tbgen 24 stemmen het voorstel van liet partijbestuur aangenomen inhoudende dat het oiivereenigbaar is met de belangen van de party dat pnrtijgenooton als medewerken aan pcrsondernemingen van de bourgeois die hatelijke kritiek oefenin tegen de sociaal dbmocrntisclie party werkzaam zi n maar dat het medewerken aan boiirgcois kranten waarop hovenslauiidu kwalificatie niet van toepasviiig IS geoorloofd is voor zoover het bbtrokkingeii geldt waarin een part genoot niet genoodzaakt wordt tegen de sociaal dpniocralisclie party te scliryven of tegen die party goriihto iirlikelen op te nemen Aner ilernstein en twee andere gedelegeerden li oldeii zieli bullen stemming Cuilhiiix die minister van financiën Was ia het kabinet Waldeck Rousseau heeft iu het kiesdistrict Mamers dat hom naar de Kamer lu oft afgevaardigd een rede gelioudpn hoofdzakelgk handelende over don alrijA op godsdienstig gebied ËCfUir Z4Jo zienswyzff was do wet van 1 Juli 1901 met een drieledig doel nitgovnardligd Vooreerst moest er een eind wordengemaakt aan den snellen groei der geestel ke orden Dan moe sten deze orden ternggebracht worden binnen het gebied der oifieleelo kerk Ten derde wilde de wetgeverdeze orden een voor een laten verdwynen lingzamerhand na een afzonderlgk onderzoekv n elke soort zonder iets te vernietigen d t men niet in staat was door iets anderste vervangen Naar de meeirifig van Cailianx sluit de ofingregutiewet zuli aan hu de wet op het Itger onderwgs vat 1881 die zonder horten of stoeten het geesteiyk door het openbaar ohderwijs heeft vervangen De ond minister van financiën drukte vooral oj die langzame geleidelijke manier van werken Hg kon zich wel voorstellen dat men vlugger had willen guan dan do wetgever van 1901 bedoeld had maar in dien geest heeft het land zich niut uitgesproken bil do algemeene verkiezingen verleden jaar Had men vlug willen werken dan zou er een nieuwe wet noodig zgn geweest waarbg bepaald waS dat de congregatiën geheel of g deeltelgk zouden worden opgeheven Men h eft evenwel geen nieuwe wet gemaakt 4 hijd en Dorison meestal aan zichzelf overliet Maar op zekeren dag kwam de detektieve reeds in de vrjxgte btj hem toen Donson nog te bed lag Hij ging gemeenzaam op den rand van het I ed zitten en begon toen zonder inleiding zooats zijn gewoonte was Ik ben te weten gekomen van wien mevrouw Farish indertijd het huis in de ztïstiende straat heeft overgenomen Ook naar mijnheei Farish haar man heb ik mij trachten te intormeeren maar niemand wist mij iets omtrent hem mede te declen Ook vo r uw werkkring heb ik een tronl van uitgang gerocttt Ik dacht ook al dat mijn heele rol alleen bestond in het uithangen van den modegek l zetde de jonge man met een half verwijtend glimlachje Ên dat is toch geenszins het geval antwoord de Cathcart ernstig Ge moet nu een sy tema tische studie beginnen Een systematische studie F herhaalde Dorison 1 Waarover Over de handen van al uw mannelijke kennissen Ge moet zooals ik u reeds vroeger meen te hebben gezegd in elk ttezelschap waar e u ook bevindt maar een hand zoeken zooals ik u dte beschreven heb En als ik zulk £ en hand mo ht vinden waarschijnlijk den bezitter dier hand onmiddellijk doen arresteeren F 0 neen I Ge moet alteen mij zoo spoedig mogelijk trachten op te geven waar hij woont en hoe hij heet en alles wat ge verder kunt te weten komen omir nt zijn maatKhappelijke positie lami maar er de voorkeur aan gegeven zich Ie bedienen van de wet die men eenmaal had Caillaux noemt hier een bezwaar tegen de toepassing van de wet van 1901 dat men door de tegenstanders van het tegenwoordig ministerie dikwgls hoort uiten Het was niet do bedoeling van den wetgever van 1901 zoo heet het dan dat de Staten genernal aan de clingregatiëii de gevraagde machtigingen zouden weigeren zonder dat elke congregatie aan een afzonderlgko bespreking zon nija onderworpen Hot is wei mpgeiyk dat het inderdaad niet de bedoeling is geweest van de toenmalige regeoriiig en meerderiieid maar die bedoeling holihen zy geenszins in de wet neergelegl Het wapen dat de wetgever van 1901 aan de meerderheid In hot parlement gegeven had heeft deze meerderheid gebruikt op een wgze die de makers van dat wapen niet hadden voorzian Heeft de moorderlioid daarmee een onwettige handeling begaan f Jeonszins Men kan verschillend oordeolen over de vraag of hot wgs of het verdraagzaam was van de meerderheid in één ontkennend antwoord dat byna allen gold de congregation grooteiideels op te mimen maar de wet stond deze wyze van werken niet iii den weg Wat de wetgover van vroeger verzuimd hoeft uitdrukkutgk te bepalen maar mogelgk wol had willen zoggen behoort niet tot het geldend recht Toen de Deonsche Landting liet vorig jaar besloot de Dcensolie eilanden St Croii St Thomas en St 7an niet aan de Vereenigde Staten te verkoopen heeft de regeering een commissie ingesteld die zou ondorzoeken wat er dan kon gedaan worden voor de eilanden welke raet het oog op don verwachten verkoop wel wat door het moederland verwaaYlousd waren Deze commissie heeft na een langdurig onderzoek oen lapport in het licht gegeven met vurscliillende voorstellen o a wat betreft het biengen dor eilanden onder éen goinoenschappolgken kolonialen raad hot doen vertogenwoordigun der eilanden in doDeonsche Kamers Als voorstellen vun oconomischon aard die dan tocli de hoofdzaak vormen wil de commissie het West Indische leger vervangen door een gendarmerie voorts een belasting op steiken di iiik invoeren ten deele om do drankzucht tegen to gaan een vermindering van de invoerrechten op rum in Denemarken en andere voorstellen Het rapport maakt echter volgens de Kijln Ztg den indruk dat hjit aan de commissie niet gelukt is Hiet plannen voor den dag te komen lie en levenswijze Hier i ging de voormalige delectievft vmirt terwijl hij uit zijn dikke porteleuille een beschreven strookje papier haalde hier hebt g een lijstje van alle winkel en magazijnen wanr handschoenen op maat worden besteld Ge gaat overal voor u zelf een paar op maat nemen en onderwijl vangt ge een gesprek aan over de vreemde modellen van banden en ziel het om kort te gann daarheen te leiden dut men 11 iets vertelt van den mau met zijn zonderlinRen duim ls ik overal kom zal dal wel niet zoo moeielijk zyn gedaan te krijgen denk ik Zonder iemands argwaan op te wekken allicht moeilijker dan gij gelooft In Iweken heelt men wei gaarne met een detectieve te doen rnaar in de werkelijkheid is men tegen 100 iemand zoodra men maar vermoedt dal htj tot de geheime politie behoort geducht op zijn hoede Als gij t niet handig weet aan t leggen zoudt k J ook zelf bij de politie m de kijkert loopen en dat komt in mijn kraam niet te pas Nog tets Van morden precies om eft uur zou ik u gaarne bij het hoofdbureau der politie willen aaotrelten met vroeger of niet later Goeden morgen t Kn hij was al weer weg Dorttton stond onmiddelijk op maakte wnt toilet en ontbeet vluchtig Toen hij niet lang daarna precies om elt uur uit de Bleeker street in de Miilberg strcet kwam zag hij lalhcart aan den anderen kant naar hem toeloopen zoodat zij vl ik voor t hon d b reau der politie bi elkander waren Wordt vtrvolgd