Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1903

waarvan de verwezenlijking den economischcn achternitgang vnn de koloniën ma verholpen Verspreide Berichten Kkakkkijk De koning van Kngeland lieeft den president der Kcpobliek uit ijn eigen boerderu te Hhaw by tVogmore een zwarte stier cadeau gedaan Do koning van Italië zul fnct zijnvrunw den veertienden October te Parij aankomen en dan tnoet hiJ des avonds dadelijk in liet Klyséo een gala feestmaal biJwofien bezoekt den volgenden dag Versaillo on do Upera den zestienden i arqs betRtadhais en de Munt jaagt den zeventienden te Bambouillet woont den achttienden een groote revue bjj on vertrekt dan in don namiddag onv drie uar weer Gistermorgen is de luitenant kolonel Tr ocliot directeur aan liet departement van oorlog in het iiois do Iioiilogno vnn zijn laard gevallen en gisteravond is hy aan de gevolgen overleden In den gemeenteraad van Marseille heelt de burgemeester gisteravond verklaardUut allo geïsoleerd Ui nu ontslagen zijn nitde observatie dat do ziokcn beterende zijn en dat do algemeeno gezondheidstoestand te Marseille zeer bevredigend is in verband waarmee de Kamer van Koophandel onverwijld in den vreemde zul aandringen op intrekking der sanitaire mautr egolen vie vis Marseille De Humberts moeten t te Freiinesvrijgoed maken naar oinstandigheden Frederic iHombort is nogal neerslachtig dochThérèso blijft het opgewonden standje zeoreert van onroelitvaardiglieid aan den kantdor rechters en vnn onverdachte eerlukheid aan hll r zijde tdr HiJl ze hoopt dat de cas satioaanvraag haar algeheel oerherstel zalbrengen OOSTESIIUK HOSUAUUI T e dokter van de Turkscbe ambassade te Weonen IJschewdel Boy heeft eergisteren den gezant Madhmud Neilini liey in tegenwoordigheid van een aantal gezantscliapsboambten in het gelaat geslagen naar hot heet omdat de gezant hem in brievon naar Konstantinobel hoeft voorgesteld als besmet met JongtDrks phe denkbeelden en de politic heeft don dokter voor altijd uit Oostenrijk verbannen Do dokter die vroeger rodactour was van het iongtnrksclie blad O s m a n o dat eerst te Oeni Vü verschoen on nu te Kairo wordt uitgegeven is oen schrijver van beteonis Hij schrijft in het Duitscli Torksch en Fransch en hoeft o a Teil en Hamlet vertuald BINNENLAKD 8TAÏEN GENKKAAI EBHSTB KAMen Zitting van 10 September De Voorzitter deelt mede dut de ufdeelingen benoemd hebben tot voorzitters do heeren Kits Van Ijier P Honeval Kuure ileicbman en Bultman De commissie voor het adres heeft baar ontwerp vastgesteld dat naar de afdeelingen tot onderzoek wordt verzonden De vergadering wordt daarna geschorst tot 2 uur In do middagvergudoring deelde de Voorzitter modo dat hot concept Adren van Antwoord definitief is vastgesteld gedrukt zal worden on togen beden 11 nor in openbare vergadering zal worden behandeld Do vergadering wordt gesloten De Tweede Kamer vergadert heden tweeiMlen Ten II uur zal do heer Ma ckay het presidium annvnardoii te half 1 zal de Minister van KinnnciCn ilo inillioenrede houdon Naar wij vernomen hoeft de commissie van voorbereiding voor het ontwerp tot rijiiging van do Hooger Onderwi swet baar Verslag vaslgeslnld on ingediend T Tegen de uitdrukking raisdadigo woeling waarmede in do troonrede de toeleg van het voorjaar tot wering der stnkingswetton wordt gekenschetst i van verschillende zijden bedenking geopperd Men hoeft oen dergelijk oordeel misplaatst genoi md in den mond van de Koningin het Hoofd van den Staat die boven do purtijen behoort Ie staun W j knnni n met dezo opvatting volstrekt niet insteminrn omdat ztj dan dji Aprilbeweging van ISlOy in eengeheel verkeerd licht plaatst HÜ die woelingen was van pnrtij geischillen wunrbo ven de Kroon verheveii behoort to ziJn in de vorste verte geen sprake Het is geheel buiten kijf dat de wijze waarop J zich het vezel tegen de zoogenaamije sta kingswotten heeft geuit niet anders is geweest dan een anarchistische toeleg om door dwangraiddclen het staatsgezag te verlammen de volksvertegenwoordiging te bedreigen en de groeten steden door bet alsnSden van toevoer der levensbehoeften nit te hongeren Bü dozen toeleg hebben de sociaal democraten zich dit is na toch wel duidelijk genoeg gebleken tegen beter weten in aingesloten Deze isieleg is inderdaad misdadig geweest en heeft de Itegoering genoodzaakt met goedkenring van allo ordelievende burgors waaronder het overgroot deel der werklieden maatregelen to nemen ook van welteiykon aard om bet gezag te handhaven en rust en orde in Nederland te herstellen Tot die maatregelen bebooron ook de aanvullingen der strafwet die noodig ü jn gebleken ter beteugeling van dergelijke feiten wier misdadig karakter hierdoor de Nederlandscho Wetgevende Macht heeft erkend Weken lang is ons land in rep en roer gebracht landel en nyverbeid zjjn ernstig benadeeld duizenden jongelieden moesten nit hun werkkring worden gerukt en honderden hebben er bun betrekking door verloren duizondün werklieden zyn door het roekeloos bedryf dor volksmenners nog wel tegen beter weten in broodoloos gemaakt Kn dit zou maar oen partgzaak zün geweest een oonvondig voorvul in den strtjd tusbclien do verschillendo richtingen op politiek gebied y Is do spraakverwarring dan al z6ó ver gevorderd dat men partgstrijd niet meer weet te oi dorscheidon van revolntionair bedryf Misdadig is dat bedryf stellig geweest en aan het gezag en aan de liooge plaats van hot Koningsciiap wordt geenszins afbreuk gedaan wanneer bet by den waren naam wordt genoemd Do Koningin beeft aldus gesproken niet als hoofd oener party maar als hoofd van den Staat voor welker heil en ongestoord behoud ook Zy en Zy in de eerste plaats verplicht i te waken Hand Het OntwerpAdres van Antwoord der Ker stn Kamer op de Troonrede luidt aldus Do Kersie Kamer waardeert met dankbaarheid dat Uwe Majesteit vergezeld vanHaren Doorluchtigen Gemaal de gewono zitting van do Staten Generaal heeft mogen openen Hoogst aangenaam was ons de verzekering dat onze bolrekkingen met het buitenland zich bleven kenmerken door bet gowenschte zeer vricndscbappeiyke kara ter Met groote voldoening verijamen vy van Uwe Majüsleit dat zoowel zee en landmhcht hier te lande en in overzeescho gewesten als bot korps burgeriyke ambtenaren zich op lofwaardige wyze van hunne roeping kweton on ook in ernstige moeilijke omstandigheden biyken gaven op de hoogte hunner taak te zfln Met levendige belangstelling ontvingen wy de mededeelingen betreffende den algemeenen toestond van land en volk en dien van onzo koloniCn en bezittingen Het verheugt ons dat de paciScutie van het noordeiyk gedeelte van Sumatra dit jaar op hoogst belangryko wyze vorderde fiVwG Majesteit zal kunnen rekenen op onzon yver en toowyding by de behandeling van do verschillende wetsontwerpen die ons zullen worden voorgelegd Moge op den veelomvattenden arbeid die ons wacht Jods zogen rusten Gfcitieng de Berieliten Uit Schiedam meldt men Het gebeurde met den Sclieveningsche matroos heeft nog oen onverwacht gevolg gohad De 5 1 jarigo pakhnisknecht Bokhorst die op eenigo afstand van den amok maker bezig was zakte plotseling dood in elkaar Aanvankciyk werd dit aan een berofirte toegeschreven doch nader bleek dat by door een kogel in de borst getroflon was Men scliryft nit s Hortogenboseh By gelegenheid der Bossche kermis heeft zich bet volgende incident voorgedaan j Nadat door het geinoontebestuur de t oor ptffortjesbakkers beschikbare plaatsen op de kernlis voor een gezamenlyk staangeld van f i UK aan D Uiterwijk Co waren afgestaan huurde do poffertjesbakker Vnlsma van den heer Govers diena veikoophais in de Orlhenstraat aldaar en publiceerde dat by diiAr gedurende de keimisdagen züne affaire zou uitoefenen Waarscbynlgk heeft do firma I iterwyk voor die concurrentie bevreesd zich daarop by B en W belclaagd over verkorting van voor f 1300 gekochto rechten Hoe dit ook zy de beer Govers ontving Zaterdagnamiddag jl des daags voor het begin der kermis van B en W do mededeeling dat het hem met het oog op het bepaalde by de Hinderwet niet vry stond oigendnnkeiyk zyn verkooplokaal voor bovengenoemd doel beschikbaar te stellen aangezien art 1 dier wet legt Het is ver boden inrichtingen welke gevaar schalt f binder kannen veroorzaken te richten zonder vergunnii welke behoudens de by deze wet gemaakte uitzonderingen door het gemeentebestuur wordt gegeven Tot die inrichtingen worden in art 2 di cr wet onder IX ook gebracht bakkeryen terwgl art 21 van genoemde wet dreigt Het voortzetten der werkzaamheden in cene inrichting wordt door hot gemoeutebestuur verboden en desnoods wordt de inrichting gesloten of worden de daarin aanwezige werktaigcn verzegeld wanneer de inrichting zonder de vereischto vergunning in werking is Vulsma weinig ingenomen met de uitlegging door B en W aan de Hinderwet gegeven volgens welke het houden eener poffertjosbukkery onder de bepalingen dier wet valt raadpleegde over deze aangelegenheid mr F M Loeff advocaat procureur alhier Deze confereerde met B en W en vernam van dat college dat aan D Uiterwyk Co de volgens de opvatting van B en W benoodigde vergunning was verleend doch dat daurby niet was voldaan aan bet by artt 5 C en 7 der Hinderwet bepaalde Waar deze bepalingen niet waren in acht genomen was het duideiyk dat by huldiging van de opvatting van B en W omtrent bet ressorteeren van poffertjesbakkeryen als die van Vulsma en Jiterwyk Co onder de Hinderwet in zake het geven van vergunning door B en W aan D Uiterwyk C verzuim was gepleegd De bemoeiingen van mr Ijoeff hebben dan ook ten gevolge gehad dat by monde van den commissaris van politie namens B en W aan Vulsma is raedegodeold dat do heer Govers a n hem mag afstaan diens verkooplokaal en dat hy daarin mag bakken zonder daarvoor eene nadere vergunning van B en W te ontvangen maar dat bet aan B on W aangenaam zou zyn als Vulsma van die vryboid geen gebrnik maakte in welk geval hem voor volgende Bossche kermissen faciliteiten in uitzicht werden ge Het resultaat is dat Vulsma niet bakt Mon schryft uit Kampen aan do Zw Ct Reeds geruimen tyd is het nieuw gebouwdo poston telegranfkantoor alhier gelieel afgewerkt Meermalen vroeg men elkander af waarom het nog niet in gebrnik werd genomen Het antwoord op dit waarom vinden wy nu in de mededeeling ons van zeer betrouwbare zyde geworden nl dat het gebouw is afgekeurd voor den dienst als zynde te groot Er zonde aanmerkeiyk meer personeel noodig zyn dan thans om allo loj etten to bedionen torwyl die vermeerdering van personeel niet in evenredigheid zoude zyn met den omvang van den dienst Kerstdnags zal nu worden aanbesteed het maken eener glazen afscheiding tnsschen hot in gebrnik te stellen gedeelte van het gebouw en dut gedeelte hetwelk doelloos zal biyven liggen Men meldt uit Amsterdam Gicteren namiddag is brand ontstaan in oen groot gebouw nan de Lynbaansgracht nos 55 56 67 begrensd door de Gioterstraat en Westorstraat toebehoorende aan Hellingman s Bouw My waarin een lOtul groote industrieeion gevestigd zyn De brand ontstond op de 3e verdieping van de stoomhoutmoelfabriok de Weichsel vormoedelyk door het warm loepen der molensteenen waardoor dan bet hout voor bet meel gebruikt vlam zou hebben gevat Door de spoedige hulp der brandweer die met vyf stoomspuiten aanrukto en bovendien nog onderscheidene slangen op brandkranen bezigde word de brand spoedig bedwongen evenwol niet dan nadat de verdieping waarop de brand ontstond en de daarboven gelegen zolder uitbrandden Andere gedeelten van het gebouw bekwamen wel waterschade doch meest alle konden het bedryf voortzetten Uit s Hortogenboseh meldt men Stonden da schoenmaker Van Delft van s Hertogenbosch en de huisvrouw van zekeren Van der Heiden to Waalwyk beiden thans in voorloopige hechtenis voor de rechtbank te s Hertogenbosch terecht als helers in don diefstal van ongeveer f 500O in den nacht van 8 op 9 Mei jl ten nadeele van notaris Van de Mortel aldaar gepleegd voor hot Hof vnn Assisen te Antwerpen zal zich zekere Descombes hebben te verantwoorden die van den diefstal zelf wordt beschuldigd Hy zou zicb daartoe door bezoek in de woning van Van Delft op de hoogte hebben gesteld van den toestand van bet kantoor van genoemden notaris dat van de open plaats achter de woning van Van Delft at gemakkclyk valt waar te nemen en te bereiken Hot zou ook deze Descombes zyn die daags voor den diefstal den hond van den heer Van de Mortel zon hebben vergiftigd waartoe by een middel zon hebben gebezigd dat den naam draagt van Kraai oogen Naar aanleiding van de te Didam gepleegde zware mishandeling verneemt de N Arnh Ct nog bet navolgende Maandagavond sloeg de bond van den landbouwer Meijer aldaar hevig aan waarop Meyer vergezeld van zyn zoon zich naar builen begaven en ontdekten dat eenige personen die een klein hondje by zich hadden dat M nog in de boenen beet zich in den boomgaard bevonden eg met stokeen de peren van de boonien sloegen Op hun nadering namen de dieven eerst de vlucht doch kwamen dadeiyk daarop torug trokken eenige knuppels uit een heg en sloegen toen den ouden Meyer tegen den grond waarop zö het op een loopen zotten De toestand van den gewonde die voor dood naar binnen werd gedragen is hoogst ernstig Dinsdagmiddag heeft de rechter van instructie en de officier van justitie alhier vergezeld van de marechaussee te Zevenaur ter plaatse een onderzoek ingesteld en verschillende getuigen geboord Als verdacht van deze mishandeling is de gevangenneming bevolen van H A en B I te Didam Men meldt uit den Haag Gisteren is er in hot hotel den Ouden Doelen cene vWgadering gehouden van de leden van het Centraal Comité der autirevolutionnaire partij Do minister Knyper bood als oud voorzitter van het comité zynen voormaligen medeleden oen gastmaal aan in hetzelfde hotel waarby ook verscheiden van s ministors nmbtgenooten genoodigd waren Zes matrozen van een Deensch stoomschip dat in volle zee in brand geraakt en door de bemanning verlaten was zwierven 40 uren lang in do open boot op do stormachtige zee rond byna onafgebroken op loven en dood strydende met wind en golven Om 11 uur in den nacht zagen zy een Engelschen driemaster Deze bemerkte bljkbaar hun hulpgeroep en voer in de richting van de boot maar dezo had het roer verloren en kon niet dicht genoeg by het schip komen en na een unr vruchteloos pogen gaf de Engelscbmon t op Den volgenden middag word de boot gezien door een Xederlandsch stoomvisschersvaartuig dat de mannen redde Rechtzaken De raadsman van V Uitdenbogerd by vonnis van do Haagscbe rechtbank veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens diefstal met geweldpleging ten huize van den te Berkel vermoord gevonden Kipping beeft gisteren tegen dat vonnis hooger beroep aangeteekend Voor het gerechtshof te Amsterdam diende gisteren in hooger beroep de zaak legen den commissionair in effecten J H van Koolbergen te Utrecht die door do rechtbank te Utrecht op 23 7uli werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf wegens afpersing ten nadeele van don effectenhandelaar J Fryda liet O M had 2 jaar geeischt Do heer Fryda verklaarde by de behandeling voor do rechtbank lat Koolbergen hem op 1 Iuni by zich had laten komen in do Stationsstraat onder het voorwendsel zaken met hem te willen doen Toen hy in da kamer van bekl was gekomen had deze hem gevraagd even de brandkast te willen openen daar hy zelf zyn duim bezeerd had aan zyn motorïots Toen Frjda zich bukte om aan het verzoek te voldoen zou bekl hem een slag op bet achterhoofd hebben gegeven en hem by de keel hebben gegrepen en hora daarna hebben toegevoegd i Ik ben wanhopig ik moet geld hebben ƒ Getuige Fryda zeide niet meer dan llOOO by zicb te hebben en bekl verklaardf zichtevreden te stellen met f 900 die Fryd hemuit angst gat Bekl ontkende voor de rechtbank z cb te hebben schuldig gemaakt aan bet hem ton laste gelegde en zeide dat Frijda v66r den 4en Juni had beloofd hem f 900 te znllen leenen doch op dien dag beweerde zyn belofte niet te kunnen houden ofndat een contract met zyn vader hem dit verhinderde Hierover ontstond een woordenwisseling die ten slotte in handtastelSkbeden overging Nadat dezo twist weer bggelegd was telde Fryda bem toch de beloofde f 900 uit Door bet 0 M by het gerechtshof waren drie getuigen gedagvaard t w Fryda en diens vader en de kantoorbediende van Fryda Avezaat Door den verdediger mr Z v d Bergh was het meisje dat op 4 Jnni bg van Koolbergen diende Maria v d Brink i décharge gedagvaard FriJda bevestigde geheel de verklaring door hem voor de rechtbank afgelegd voegde er nog bg dat bekl tot bem gezegd beeft toen hy hem bij de keel greep ik moet e vermoorden of bewusteloos make i Later bejammerde bekl z jn handeling en zeide wat heb ik gedaan Hy liet Frijda toen beloven het niet aan de politie te verraden Ik zou dat ook niet gedaan liebben zeid e getuige maar toen ik op rtraat kwaln was ik mezelf geen meester Beklaagde handhaalde de verklaringen door bem voor de rechtbank afgelegd ofschoon Fryda staande hield nooit eenige belofte aan beklaagde te hebben gedaan omtrent te leenen gelden By slotvorhoor betoogde by nog dat Frgda een leugenachtig verbaal opdiscbte om voor zgn vader ta verbergen dat hy geld uit ile zaak loonde De zaak toch hf hooide aan Fryda Sr Advo caatgeneraal mr Pleite requireerde om formeele redenen vernietiging van bet vonnis der rechtbank en veroordeeling van beklaagde tot dezelfde straf bem door de rechtbank opgelegd De verdediger pleitte vryspraak Stadsnieuws GOUDA 17 September 1903 Wat is Eeicba Keicha is eene Vereeniging van Artisten nit Utrecht welk ensemble in zeer vele steden van ons land is opgetreden on overal met succes beeft gewerkt getuige de goede beoordoelingen in verschillende zoowel nienwsttls muziekbladen en van de hand van bevoegde kritici als Eicbard Hol Coenders Wolmar Noltbenins Otto Knaap Meyroos en anderen De Vereeniging bestaat nit de heeren B G Samuels fluitist lob Vink hoboist M J Vermeulen klarinettist P 1 Elders fagottist H Kok Jan hoornist J N W C A Buygrok pianist en mej Oreta Jonkers sopraan Amsterdam Voor heden nemen wy uit de vele recensies die voor ons liggen die van t Vaderland van 10 Maart 1903 Ik heb met genoegen kennis gemaakt met Reicha Zy bracht ons vooreerst goede moderne mnziek van Tbuille een mooi andante van Lefebvre een kleine en beminnelykc suite en na de pauze twee stukjes van Reicha zelf en Beethovens prachtig geschreven Kwintet op 16 En dat alles bracht zy met eenheid en vooral zuiverheid Daar is degelyk gewerkt dat lydt geen twyfel en alle vyt heeren mogen er wezen moest ik den palm toekennen ik gaf dien den fagottist In den Heer Ruygrok kan Reicha bogen op een soiled pianist die met vaardigheid en smaak speelt De ontvangst die de Utrechtsche heeren vonden bewees dat men hun werk zeer op prys stelden zy kunnen bg oen volgend optreden van veler belangstelling verzekerd zyn Aon bet verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1902 ontleenen wy nog het volgende Openbare Scholen Het onderwys dat op deze scholen gegeven wordt omvat de vakken vermeld onder de letters a i van Art 2 der Wet op het Lager Onderwijs en bovendien op de scholen No 1 2 3 en 4 de nnttige handwerken bet handteekenen en de gymnastiek lett k q en s op de Eerste Burgerschool voor Jongens de beginselen der Fransche taal die der algemeeno geschiedenis en die dor wiskunde het handteekenen en de gymnastiek lett 1 o p q en s op de Tweede Bnrgerscbool voor Jongens de beginselen der Fransche Hoogduitsche en Engelscbe taal die der algemeeno geschiedenis en die der wiskunde bet handteekenen en de gymnastiek lett I m n o p q en 8 op de Eerste Burgerschool voor Meisjes de nnttige handwerken de beginselen der Fransche tUal en die der algemeeno geschiedenis het handteekenen en de gymnastiek lett k I o q en 3 op de Tweede Burgerschool voor Meisjes de nuttige handwerken de beginselen der Fransche Hoogduitsche en Engelscbe taal en der algemeene geschiedenis bet handtee kenen de gymnastiek en de fraaie bandwer ken lett k I m n Or q s en t De Gemeente bezit verder twee Herbalingsscholen overeenkomstig het in 1900 gewgzigde Art 17 der Wet op het Lager Onderwys en wel eene voor jongens en eene voor meisjes De Herhalingsscbool voor jongens aan bet hoofd waarvan is geplaatst de beer J van Kempen is gevestigd in het gebonw dor school no 1 in de Patersteeg Daarop wordt gedurende vier avonden in de week telkens van 8 tot 10 uur onderwgs gegeven in de Nederlandsche taal het rekenen de kennis der natnnr het boekhouden de vaderlandsche geschiedenis en de aardrykskundo De herhalingsscbool voor meisjes die onder leiding van den heer G D Hey staat is gevestigd in het gebonw der school no 2 op de Nienwe Haven Daarop wordt na verkregen tydelyke vrystoIUng eveneens gedurende vien avonden in de week telkens van half 8 tot half 10 nor onderwys gegeven in de Nederlandsche taal het rekenen de kennis der natnnr de nnttige handwerkao en het koken Met het onderwys in bet handteekenen op de scholen no 1 3 en 4 de beide Burgerscholen voor Meisjes en de 2e Burgerschool voor Jongens was de heer J F Goddgn belast op de school No 2 de onderwyzer M den Oudsten en op de Ie Burgerschool voor Jongens da onderwijzer Cb de Rooy Aan de Heeren H Ouderkerk en D van Dnnren is het onderwys in de gymnastiek toevertrouwd Eerstgenoemde gaf les aan de leerlingen der Scholen No 1 on 3 en der beide Burgerscholen voor Jongens in bet gymnastieklool by do School No 1 en aan do leerlingen der Ie Burgerichool voor Meisjes in het aan de School verbonden lokaal en de laatstgenoemde aan de leerlingen der Scholen No 2 en 4 in bet gymnastieklokaal der School No 4 en aan de leerlingen der 2e Burgerschool voor Meisjes in baar eigen lokaal Het onderwys in de handwerken voor Meisjes werd gegeven op de school no 1 door vier onderwyzeressen der school en eene uitsluitend daarvoor aangestelde onderwgzeres op de school no 2 door vier onderwyzeressen der school en twee onderwyzeressen nitsluitend voor de handwerken op de School No 3 door twee onderwyzeressen der school en twee uitsluitend daarvoor aangewezen onderwyzeressen op de school no 4 door drio onderwyzeressen der school op de Eerste Burgerschool voor Meisjes door vyf onderwyzeressen der school en op de Tweede Burgerschool oor Meisjesdoor de onderwyzeressen der school Wordt vervolgd HARKT BERICHTE K Oouda 1 Sept 1903 GIlANl N In de prijzen kwam hede i wel nig verandering Tarwe Jr z aeuwache 8 60 i 9 Minilere dito 8 i 8 40 Nieuw 7 5 S J5 Afw 76754 7 25 nieuw l olilery 6 75 il 7 50 Rogge Zeeuwbche nieuw 5 25 4 5 75 l older 4 75 4 5 Buitenlandsche per 70 kilo 4 Gerst nieuw Winter 4 50 4 5 35 Zoraer 4 25 i 5 ChevalUer 5 i 5 75 Haver nieuw per heet y 2 75 i 3 50 per loo K 6 25 i Hennepzaod Inlaiulscli J d Buitenlansch 5 75 a 6 25 Kanariezaail 10 25 i 11 50 Koolzaad 7 35 a 9 Erwten Kookerwten a J Viet koekende a J Uuitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 25 a 6 50 Booiien bruine biionen a J VVitle Buonen ü Paardeboonen 4 üuiveboonen ƒ i Mal per 100 Kilo Bonte AuH rikaaiidCbe ƒ 6 20 a 6 35 Foxanian 4 ƒ üdeiaa ƒ 6 25 a 50 Cinquantine ƒ 7 a 7 50 VzBMARKr Melkvee geen aanvoer handel en prijzen geen Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 19 4 z t ct per halfK G Biggen voor ICngeland goede aanvoer atig flauw 17 4 18 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel iets beter o 50 4 o 80 per week Vette Schapen red aanvoer handel flauw 18 a 23 Lammeren goede aanval handel flauw 15 4 20 per halt Kilo Nuchteren K alveren redelijk aanvoer handel vlug 8 4 13 Graskalveren goede aanvoer handel stug 40 4 f 90 Fokkalveren 10 1 18 Kaas aangevoerd 94 partijen handel vlug ie kwal 24 4 26 2de kwal zo a 23 Zwaardere Hooger in prija Noord hollanilsche 4 Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboter i oo 4 1 15 INGEZONDBN Mijnlieer dê Redacteur Wilt gy my toestaan in Uw blad een dnkel woord van ernstig protest te doen horen tegen een zinsnede in Uw hoofdartikel over de troonrede Er wordt hierin beweerd dat de sociaaldemocraten voortgaan roem te dragen op deze beweging nam de stakingsbeweging van dit jaar by de spoorwegen enz De schr bqlioorde tocb to weten dat op t kongres te Enschodé de Aprilbeweging is gekenschetst ols een afwyking van de beptoefde taktiek der party en een motie in die geest is aangenomen en dat ook later door sprekers en schröver nil do S d niet is verbloemd dat een ernstige font is begaan allerminst ooit op de zaak roem is gedragen Wil de schr zicb ergeren over t feit dat de S d niet met bem en anderen zich niisdadigers noemen by ergere zich maar bewere daarom niet meer dan bg verantwoorden kan Op zyn verdere beschouwingen in verband met die zaak ga ik niet in Een beslist partydig standpunt is niet wég te nemen door een paar korte woorden in een dagblad Alléén dit de woorden die men de koningin in don mond gelegd heeft behalve met de valse beschuldiging tegen de S d hiermee te verdedigen dat H M t gevoelen van de oTergroote meerderheid harer onderdanen nitsprak schynt me zoAzwak mogelik en weinig overeenkomstii de gevoelens die men van een liberaal man ver Met dank voor plaatsing 17 Sept S Dï BEAOW De inzender heeft geiyk als by meent dat het onbegonnen werk zou zyn hier een debat over de staking te beginnen tnsschen hem en ons die principieel tegenover elkander staan Daarom slechts een enkel woord over de gemaakte opmerkingen Onze indruk is dat de soc dem thans bet gebeurde betreuren omdat de staking mislukt is en dus het bewys is geleverd dat bun tactiek niet deugde maar dat zy in beginsel dergeiyko aanslag op de geordende maatscbapjiy mot afkeuren Misschien is bet dus onjuist dat de party officieel roem draagt op dit mislukte avontuur maar allerlei uitlatingen in hun pers bewyzen genoeg dat zy er niets ongeoorloofds in ziet Voorts hebben wy de bewoordingen der troonrede niet verdedigd maar alleenter loops bet feit geconstateerd dat de opvatting der Koningin strookt met het gevoelen van de groote meerderheid harer onderdanen ElD EEN NIEUWE SORTEERING BASSENENUNNEMOED A VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleithoon Keurs vaa Amsterdam Sletkti 91 Vikn 801 SS l 9S 11 81J1 8P 84 i l 971 U SEPT I 81 y Dillul1 Cort Nod W S idito li o dilc 8 dito dito dito i KoHso UU Ooudl 1181 113 4 talis tnaohriJTUiif 186S SI 5 OoBTRNH Obl in papier 1888 dito iu zilver 1888 ft PoKTtiOAL 01 1 int t coupon 8 dito tinktil 8 Rvni kNn Obl Hiniienl 1 894 4 ditn Ghoouii 1880 4 dilobijUotha 188 4 dito bg llop t88 l 0 4 litii lu iroUfi leiiii 1888 11 dltn duo ditu I8K4 8 87 88 8 l 104V 80 90 IP 1IIK Porpol i lmhl 1H H1 ♦ ru KBiJ fH r Cuiiv looii 18110 4 iTUi lti nitiK siino I I tïeo lfuiiiii Ritrie t ZuiliAfK K V oblK 18W Haiioo üii t yoh I8 n s VrmkeuRLa Obl on j IH81 4 AvaTRai 4H ObliKRtioii ISifS 8 lluTTRRIIAM Sturl leou l 8U4 8 78 4U Nru N Afr H tndulzv tud Aruuili l Tab M j Jorlitifiatou DotiMHiilachiipfiij dito Aru Hypothuokb pand br 41 1 Ou t Mii der Vorateiil aaud l 194 Vi 10 1 ISO Or llyjiolhtwkh pnndhr 4 Nedorlandaihe bliilc tuind Ned HAndolmaatich nito N W fc P o Hyp b pandbr S Rott Hyiiothoekb psiidl r 4 Utr Hypothookb duo 4 Ooniaa Ouit HoDg haak asnd Buil Hypotbeekbank paudb 8 Amriiika Kqut hy polb pandb 4 Muw L O Pr Uoa eorl 8 108 Ui 18V NlD Iloll U Spour w Mij und M I t Ripl V 9t Spw aand Ned Ind Spoorweg m aaod Ned Zuid Afr Bpni aand 8 1 dito dito dilO I8III dito 4i TALII Spoorwl l887 8IIA Kx M 8 I8 i Zuidlul Spwmy A H obl 3 i 104V POLI S Wamahau Weopen aand 1 0 Sli 140 4011 toil 107 RuaL nr Ruat Spw B jd ohl 4 Baltiaobe dito aand FaatowB dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 8 Korik Ch Azo 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 S l 89 84 9 Amerika Coat Pao Sp Mij obl ft Chio k North W pr Cv aan I dito dito Win 1 Peter obl 7 tieover k Rio Or Spm cori v a Ulinoia Central obl ia oud 4 Looiir 8t Naih villi Cer v aan d Heiiea N Bpw Mij Ie hyp 8 105 Hill GkKADA Can South Cli0rt T aaa I Vt C Ball Il Na lo h d e O Amntord Omnibua My aand 1 aottörd Tramwoir Maala aRnd 101 10J 7 Nko 3tad Amsturilam aand 1 Stad Bottordana aand 8 Brlsii SUd Altworpen 1887 S lOII i Stad BruMel 1888 11 109 inv 101 41 HoKO Theiu Regullr Oowlach 4 OoitINR StaatilPOniK I860 ft K K Ooit B Cr 1810 iraliza Stad Madrid 8 1188 Vri Vrr B A h Spool rt Barcerlijke Stand GEBOREN 14 Sept Walter Jan ouders W Haitsma en J Broer If Cathnrina onders B van der Kist en O Schouten OVELDEN l Sept R Peek 4j GEHUWD 16 Sept 7 G ue Weger en N van der Klis ReeutrUk GEBOREN Jan onders D Verwtj en M van Dyk Léna Adriana ouders C Tongeneel en W de Knikker OVERLEDEN P Janmaat Ti Herfst 1003 ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS in CostiiniPS tailleur RKGKNMANTEL8 Mlil v lerj r ol ULISTEKS en Najaarsmantels D SAMSOHI AIIVERTENTIKJN OPENBARE VERKOOPING te Gouda op VRIJDAG g OCTOBER 1903 des morgens te uren in hot Hfltel m Zii m aan do Markt van Een goed onderhouden zeer logeabel dubbel Heerenhuis ERF en Hinken TUIN aan het drukste gedeelte der Westhaven te Gouda Wyk B No 145 groot 4 Aren 00 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1903 Het Huis van Gas en Waterleiding voorzien bevat beneden oen groote en een kleine Voorkamer een Achterkamer en een ruime Tuuikamer met Warande Keuken Bykonken en 2 Kelders en boven twee ruime Voorkamers en 2 dito Achterkamers Badkamer en Zolder met Dienstbodenkamer Een der Kelders is tot 1 Augnstus 1904 verhuurd voor f 50 per jaar Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen v66r don dag der vorkooping vnn 10 tot 12 en van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen geven Notarissen J KOEMAN te Haastrecht bn ö C FORTUUN DKOÜGLEEVEB te Gonda EEN Heerenhuis met Tuin TE IIUIJH Te bevragen Peperstraat K 77 Telephoonnet Oouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gulegeil Aanleg en onderhoud gratig II I net is aangesloten aan hot Ryks Intercuin nnaalbnreau Op 1 Juli 190 i 142 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwoarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT GËEIl botor iidrpH voor allo soorten SCHOEWWEEE dan bet iiord BniliaiiLdi lidiM mi Laar iiiiMi iizijii KLM WEG E J0 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend SMITS Alle roparatiën en aangemeten werk 0 p fUIKM OUUB f m SCHIEDAMMER GENEYEE Verkr gbur bBi M PEETERS Jz N U Ata bflwyi van eohtkoid ii ouhet m kurk ataada voor liaa van dan aaaai der Finat P HOPFB