Goudsche Courant, maandag 21 september 1903

bedragen f 200 welk amendMMDt wordt aangenoiatn met 11 tegen 8 temmen Voor stemmen de bceren ijigerling Donker Mnyiwyk Ile aing Straater longenbnrger van Oalen haxi r Kogels van IterHon en de I ang Tegen teninien de hoeren Niderliorst Herman van E k Noothoven van Goor I rince van do Velde Kortijn Droogleever en fjiisel de Schepper Met desre bealining is vervullen liet amendement I IbsoI d Schepper en het tweede gedeelte van het voorrtel van B en W aldB gewijzigd goedgekcnrd Aan de orde 4 Hot voorstel tot het doen aanhrengen vnn eene basaltglooiing langs een deel van ileii Kidder van Catswog log Ht Nos 52 en 07 Aan de discnsBii over dit onderwerp wordt deelgenomen door de hceren Htraater van Uiilen van Itenion en den Voorzitter waarna het wordt goedgckeard met IB legen i temroon Voor stemmen de heeren V ingerling Nedcrhorst Kerraan van Kyk Maglwyk Dessing longenhtirger vnn Gulen Noothoven van Hoiir l riniie Lager Kngels de l ang van dl Velde Kortnün Droegleever en ï ïssel do Schepper Tegen stemmen de hoeren Donker Htra ter en van Iterson Aan de orde 5 Het voorstel betreffende den iliindelscnrsBs der afdeellng tooda van denNationnlen Mond viui Handels en Kantüorhediiinden in Nederland Ing St o 44 Ook over dit onderwerp wordt ceno il j voerigu beraadslaging gebonden waaruun deelnemen do heeren IJssel de Schepper Vingerling Kngels van iatnn T Qger van do Velde Noothoven van Goor en don Voorzit er Aan hot einde dezer dlseassio trok de hoer IJssel de Schepper zijn voorstel in om het obsidio voor hel jaar 1903 04 lo brengen op f 600 Het eerete gedeelte van het voorstel van H on W om dat subsidie wederom too Ie kennen tot een bedrag van I 400 word aniigenoraon met algeineenc stemmen en vervolgens word met 10 tegen J stemmen In principe besloten dal de gemeente be rcid is mot 8ept 1904 don hundelacursus over to newou Voor stommen do hoeven Nodt rborst Herman van Kjjk van Ualen Noothoven van Hoor l riiiee Kngels van de Velde li orUiyii Driirjgloovor on I lsiol do Schepper Tegen sleronien do heerch VIngerÜng Donker Ma lwp Dossing Hiraatef Iongenborger liUgor van Üeïson on d Lang Aan do orde i Do voorstellen betreffende de Prins Hen drikstraat Ing Ht No 08 Ook bjj dit onderwerp werd e r tnaeene nitToerlge discussie waarnan deelnamen de hoeren Nedcrhorst D e sing van Iterson Straaler f Issoi de Schepper Van alen van de Velde en den YooriUl r ovcrgi gaan tot de stemming waarbg in de ceirste plaats met Ifi teg ii 4 stommen alwyzond werd beslist OU het ontworpen bouwplan strekkende Itot aanleg van ceno straat tor verbinding van do Prins HendriK straat met de Ituode lifug over den rurfhuigelgracht en lot verbetering dor toegangen van do Turfsingijl en de Wachtoisiraat naar deze brug Togen stouimoii de hoeren Viniterling Doiikei So 0215 Dinsdag 38 Seplemher 190 j 43sto Jaargang ftOüBSCHE mmiwr wiiw8 en AdmrienHehlud voor Gouda ph Omni reken mogelijkheid schijnt Het is in werkeiykheid een regeering om tyd te innen voor do ontbinding van het parlement i n uilen wat wy practisch hebben te overwegen is in wolka rictftin do reget ring zal drijven ofzalwordeiü gedreven tusscb n nn en do Igümecno vorltiezingon f n het blad biyft van meening op grond vart de instemming van Balfour met CbambcrluJE s denkbeelden al acht hy er4lon tyd niet rüp voor dat die richting loidl naar protectie en bet verwondert er zkU over dat de hertog van Dtivonshire een zwygende toestemming getift door in het kabinet te biyvon Wwt t hamberlain betr ft deze is jjoenszins vnn plan om zyn voorgenomen herfstcampagno op ê gflven Hg heeft reeds voor ei n achttal plaatsen zich verbonden voor een politieke redevoering Den Oden October zal bü hüginnen te Glasgow Ook Rilchie zal voor xytt ktezera als spreker optreden V De ininistorioolo iiuaeslie in Engeland raag niet de aandacht alieideit vaii de andere belangrijke gebeurtenisseii I n daaronder in de eerste plaats de opstand in Macedoniö Steeds wordt het duidelykcr dat zonder interventie van de inogoiidhedeii de aak niet kan verbeteren en dat een ennoodlgo tot niets ideiid lanar bloedig oorlog tnssehen rurkjje en Bulgarye niet al te Vennydeii Sir Henry Drummond Wolff geeft dan ook in de Times den raad een conferentie der mogendheden bijeen te roepen De gehoele oorzaak van den toestand die in Ma edoniü ontslaan is is do zorgeloosheid do laksheid van de mogend lieden Deze moeien nu eindelijk optreden In een conlerenllo zouden zij do werkzaamheden van bet Congres van Berlijn kunnen voltooien Deze conferentie kan algemeeno grondstellingen aangeven die dan door bijzondere Europeesche commissies moeten worden uitgevoerd Do provincie moeten constituties krijgen en de zorg voor de uitvoering er van n voor de inililnire verdediging der provincies moet door Europa worden geconlroleerd en gegarandeerd Reeds de aankondiging van een Europeesohc interventie zou aan de revolutionare agitatie oen einde maken Doch zoo dit niet het gcvil ware moest een trooponmachl worden uit gezonden om de orde en rust Ie herstellen Soortgelijke meeningen worden door de Engelsche Balkan commissie uitgesproken in een rapport dat door de heeren Bryce en Noel Buxon onderteekend is In dit rapport staat Rnsland en Oostenrijk erkenden de gebreken van het Turksehe bestuur on maak EENIG AR KEL In de Algeiueeiie Politi verordeniiig voet de gemeente GOUDA vastgesteld den In iSepWlnbcr 1890 en afgekondigd den i lii dier ninaod worden do volgende fy ignigeii gcbroeht a in artikel 4fi wordt de tweede alineagelezen als volgt Dit verbod is niet van toepassing op de rijwegen in het Van Bergen I Ircn doorniiark op de Manege inel linro toe gangen en op het Regeiitesseplantsoen vnn de woning Wjlk N So 321 lot aan den Kleiueg en van bet wkhuis Wjjkt Ko 98 lol aan de Gouwe b aan artikel 52 wordt loogevoegd eentweede lid luidende Het is verboden do Aaltje Baksleeg te berijden in de richting van de Gouwe naar do Kaam e in artikel IIKI worden do onderdcelcu 2 8 11 en 12 gewijzigd en gelezen als volgt 2c voor vrnchlen op hol Marktplein ten Oosten van het Raadhuis aan het Nienwe Veerslal en op de f outinans gracht 8 voor groenten op d e Naaierstraat en op de Honlmansgracht llo voor and re ui stallingen vnn koopmanswaren op hel Marktplein ten Oostwi ten J niden en ten Zuidwesten van hel Raadhuis i2 voor aardappelen op hel Veerslal op de Hootmansgracht en op de Vest en bel Bolwerk bij de Potterspoort Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Znid Holland volgens hun bericht van den 8 11 Heplembor 190 S in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 19n September 1903 Burgemeester en Wethouders voornoemd H L MARTENS De Secretaris BROUWER Nodorhorst Horman van K jk Doiikei Mt il yk Dossing Strdaler Jinigenburger I rince l oger vmi Iterson dn Lang van de Volde on f Isel do Schepper Voor stemmen do heeren van lïaleii Noothoven van Goor Engels on Kortuijn Droogleever k iii in de tweede plaats werd gunstig lieschikt mei 11 tegen K stenimon op hel voorstel lot amotle des beslaanoe hoogo brng by hot Moordrochtschc Verlaat on tot bet in do plaats van deze brng aan tiet einde der Prins llendrlkslraal raaken vnn eono ophaalbrug breed l M waarvan du kosten worden ger ami opfSOOO evenwel wat dit punt betreft onder de bövooging op verlanuen van den heer Dessing dat teekeningen begroiting nader aan do goedkeuring van den Kaad zullen worden enderworpen Toor stemmen de I Ineren Vingerling Donker Afutjfwük DesSing longenburger mii il ib 41 Noothoven vnn Goor Lugor Knjïeh de Lang en Kortuüe I roogleever Tmtn steuimoii de heeren Ncderhors t Herman van IC jk Straatcr Prince van do Velde en J K iel de Schepper De overige pnnten van hel voorstel worden daurii lm nieKiiuatie goedgekeurd Niets meer aan de ortie süttde weidt de vargaderiiig door jtjin Voorzitter gesloteu INOEZONDBN Aait Ijct Noderlandscho Volk De Hond voor Staat pensi tniieering opgericht te Arnlieiii den 9 Sopt 1900 küilii kll k goedgekeurd 14 Sept 1902 doe eeli heroep oogen naar Dorison op en zeide daarb met een verhoogden blos Ik dank u vriendelijk mijnheer En ik heb het aan mtin goed gpstewite te danken dat ik juist in de gelegenheiij ww u te helpen antwoordde Dorison wel een weinig v gen door de groote erkentelijkheid dia haar uit demooie oogen stra de i Aan de moedigen behoort de wereld I verklaarde de jonge man met een bijna grenzenden lach Wil u je mond htwden bromde de politic man op zulk een toou van gezag dat de spotter onwillekeurig een pas terug weck De doktur vroeg nog eens ot het incite norgens eeoi ongemak gevoelde maar zij herhaalde nadrukkelijk dat zij er blijkbaar met den schrikwaa afgekomtn In dit geval zal een kalmeerend middel hier i wel voldoende zijn meende de geneesheer en hij schreef haar iets voor De jonge dame nam het recept a n het straatvuil en het stof werd door een behulpzame hand an haar kleederen geborsteld en de dokter zeide weer Gij moet mij t estaan mijn onvoorzichtigheid hiermede althans enigszins goed te makun dat ik u in mgn rgtuig opneem en thuis brengt i Wardt vtrvoigd 3 Op dit omeablik voegde zich bg de kleine groep de heer die in het rijtuig gezeten had met de vraag Toch geen onfrelul wü ik hopen Breng haar bij mij Ik ben dokter Bij mijn zïel het is Passetfl riep de jonge man die zich zoo had opgedrongen met in zijn baard gebromden vloek Ik geloof waarachtig dat gij zeH uw patiënten fabriceert t Ge hadt verdiend zelf uw nek te breken met dat wilde rijden Ik bid u Harry wees stil zeide de dokter r Intimchen had Dorison met behulp van den pohtieagtnt het meisje gebracht naar het huis dat de f ot had aangewezen en in de volgende tninum in de wachtkamer op een gemakkelijken sioct neergelegd De beide anderen waren gevolg l en hij die zich zelt aU dokter ha 1 bekend gemaakt knielde bij haar neder eo vond haar bewu9tek o3v Met wat vlugzout had hij haar spoedig edcr bij kennis gebracht De jonge dame sloeg haar oogen op zag met bevreemding om zich heen efl vroeg toen Waar beo ik Wat is er gebeurd Daarop herkende lij den geneesheer en zeide Zijt gy t dokter i Coftservtirt op het rechtvaardigheidsgevoel van alle vrouwen en mahnen van Nederland Het doel van den liond voor Staatspcnsionneeriiig is ecÉ wet in het leven te doen roepen waarbij 11e vrouwen en mannen van Vederland gevrijwaard worde tegeh broodsgebrek op den ouden dag De Bood voor Stauts ieDSionneenng wtl die oBderdomsverzekering geregeld zien by wyze van onderlinge assarontie door en onder hel beheer van den Slaat zonder premiebetaling Kvenals de Gemeenschap orgl voor onderwijs in allerlei takken voor leger en vloot voor de veiligheid van alle burgers door politie en justitie evenals zjl de ontwikkeling van handel en nüverbeid bevordert kortom alles in t leven roept of in tand houdt wat dienstig kan zQn aan de welvaart barer burgers terwyi voor dit alles ook door allen ieder naar draagkracht wordt bügedragen in de belastingen zoo ook wil do Bond voor Staatspensionncering dat alle Nederlanders zoo vrouwen als mannen door den Nederlandschen Staat worden gewaarborgd tegen broodsgebrek op den ouden dag Broodsgebrek op den enden dag achten wy een der einstigsle kwalen onzer samenleving Wio Uwer mocht twyfelon aan do groote on heilzame gevolgen die een wet als door den Bond voor Staatspensionneering l edoelJ zal hebben op onze samenleving bü zie slechts om zich heen om te aanschouwen het vele en nauraloozc wee dat door duizenden ouden van dagen wordt geleden en waaronder ook zoovele jongere menschon gebukt gaan als ep hen alleen de zorg voor oude vaders en moedors wordt gelegd Kn wio mocht twyfel en aan bet goed recht vai alle menschen op ouderdomspensioenen hy wyzo ons do personen aan uit het tegenwoordig geslacht die niet bun aandeel hebben in hot schragen der Gcnioenschap en daardoor geen rechten op ouderdomsverzekeriiig ouden kunnen doen gelden wy weten dal men ons op de zoogenaliindo iiietsnulter zal willen wyzcn Maar toch ook voor die menschen willen wi ondordomsverzekering Do Bond voor Stantspensionneering wil voor allen een verzekering op den ouden dag omdat ook al worden menschen aangewezen die van dit recht zonden builongesloten moeten worden die menschon toch ook moete kunnen loven als ze oud zgn i ii bun levensonderhoud din ten laste zal komen van hen die in den dicpstgevallene een raensch zien De Hond voor Staatspensionneering wilèon ooderdomsvcrzekoriug voor alle i als t zekerste en eenvoudigste Bi id 4el ora teWeten dat niemand meer gebrek zal lyden als hy oud is en de Bond wil voor dieonderdoniBverzekering de tnsschenkemst ineoopen van den Htaat ze geregeld zien zooals alles waarvooi particuliere krachten tekort schieten Ter beroiking van dit doel roepen wü op alle vrouwen en mannen van Nederland JiWcn kiinnen er iets vopr doen want de Bond voor Staatspensionneering is vreemd aan ajle party politiek t en daarom toogankeiyk voor lenschen VB n allerlei godsdienWigo co politieke richtingen De Bond voor StBatapensionneering bestaat thans drio jaar en breidde zich sinds don dag van oprichting uit tot 9 i afdeelingen mot 7S00 leden In aanmerking nemende du geringe middelen die ons voor propaganda ten flenste stonden zien wg in deze sterke toetmmo het bewys dat de idéé onderlinge assurantie tegen broodsgebrek op den ouden dag door en onder het beheer van den ütaat levensvatbaarheid lieelt Maar dit is niet genoeg Wanneer te eeniger lyd door de Volksvertegonwoordiging een wel op ouderdomstorzekerinj iff behandeling mocht worden genomen dan zal het noodig zQn wil het streven van onzon Bond eenigen invloed uitoefenen op de alsdan to nemen besl uiten dat de leuze Itccht op onderdomsverzekering oor allen I Niemand bBitengeslotea lic lenze zij van de groote meerderheid van het Noderlèndschc volk Kn daarou dringen wy er by allo vroawon eu mannen van Nederland met allen ernst op aan dat zy zich als lid zullen aansluiten by den Bond voor Staat pensioneering De mioimum contribuiie bedraagt 50 cents per jaar waarvoor men gratis ontvangt het maandorgaaii l e Nederlandschc l ensioonpartü Ter hovordoring onzer propaganda zü Ü echter oen hoogor contributie aanbevolen Maar hoe dan ook Men worde lid en lielpo oo bovordorcn dat geen ouden tan dagen in Nederland langer broodsgebrek behoeven te Igdon t Wij opgave voor het lidmaatschap wordtingewacht by den Algoracenen Secretaris A Voorbrood llovonierstraat 7 Arnhem ofop plaatsen waar ufdoelingcn gevestigd zgn by de nfd sccretarissen Hot HoefdbestBor van den Bond voof Slaatspeniionneering O Wieringa Apotheker Ie Arniem Voorzitter H Portheine Ir Lid van den Gemeenteraad i irnhcm 2e Voorzitter Voorbrood Ijid van den Gemeenteraad te Arnhem Alg Secretaris Mevr M Niemeycr Henny te Arnheoi 2e Sexr Bibliothecaresse Eli c Jochim te Arnhem Penningmecsteresse Ds P A Vis te Becmsler K Hesselink te Oosterbeek 1 H Hietink Ie Zutphen MfVr G I fkes Mulder Ie O Pekela Pastoor N Prins te Alsmeer Ds U 1 Reynders Ie DantumawoBde P Persyn Apotheker te Apeldoorn P Wajig ünderwyzer te Krommenie KEN NIEUWE SOUTEERING MENENLINNENeOEl VAN OS Az Kleiweg V 73a GOUDA TpIfVhooH Mo 31 Itcurs van Amsterdam iStotkn Vtkri 80V IV 82 34 l 11 SEPT IftiiaaUKD C n Ned W S liio dfo diic S I iito dito dito Hosata ÜU Ooudl 1811 93 t Itaui Intohr TiD 18AS 8L OosTia Obl m papier 18SS t 81 l dito tn E lvorllS8 rosTeOAl O l m t coupon 8 tiio tinkel s Ronuiio cm tlinnoDl IS 4 4 liito aoon 1880 4 dito bij Kot i lSSS 4 iQ ito l j Hop issu go 4 dito lu ffoud leon 1813 S lil tlilo dito I8S4 asAKj I r t lüliulil 18S1 4 7V To ssij Uof r Oiiiiï lBon 18110 4 88 iB i letniiiK no 11 H i i joe leeu ii Mrieü 6 i2lni Ars lip obl t Ut 1 HK l Mliloo Ob 11 Sok 1890 TlMKimiA Obl oiiup 1881 4 au A i9Tea M Oblj fttieu ISVS I 9fl UnTTSaiiAH Stud IfDu 1894 88 N D A r Htn loi m A AreDdili T b Mij orlili iil ii D75 DeliMa tMli i HJ lito 41 Am Hypotheekb psndlir 4 Cult Mij dorVor tonl Dd i ifJr Itypolhoekb psndbr 4V Ni itortsiidicho bAuk natid 1 4 Nad KiindelmSAtBeh titto If W h Pm Hjp Il p dbr 8 961 aott Hypolho lb panillir 4V Utr Hypolheéli i ilito 4 lOI üasrasH I ul Hnuir ruiik aaail I80 Keab HypotliQfkbauk pniidb 8 AMRai a HqWi hy potfa panilb i Maiw L J 1 Lii n f IH i Sa HoJl IJ apour w iKii aaoJ 108 Mü lot Kipi V St Spw sand IllNed Iiid Bpoorweü m aand il8 Nod Zuid Afr Spin aaod 8 l dito dito dito 1891 dilo 41 iTAua Spoor l 1887 8 A l olil S 6 uldil l gpwmij A H obl 3 8 l oi Wariohan Wotobii and l 41 llmi Or Kuu 8p Mü l obl 4 BaUiaolis ililo aand iflo r Vattova dito aand 8 Iwaag Dombr dito aaail 8 Knnk Üh Aiow Hp kap oW ilito dito obliic 4 91 A ca l A UiQl Pao Sp M obl 8 i CWc k North W pr U aan I Slt 1 dilo dito VViu 9t feur obl 7 140 D Dfiir k Hm öi Spia Mtu t 40li rUiiUlia ioDlral oU ig itoud 4 ll l Louiav k Nath illi Car t aan 107 lieltro N Bpir Hij to hyp a 8 laS i Hisa KunMHT 4püt pmf aand iV ïorl Ontaa o k Woit aand 8 i Peau dlo Uw obln nre gffn altf lu byp lu ffoud IO8V4 i Paal Mimi kUanil obl Ua fafl Hoofióu ub ig 6 dito dito Liitg Col te byp U 8 89 Ca iAMA Ca 8oulh Oh rt aaod 64 T s tl KalIw kN Ioh d o O 1 Aoiitard Omnibat Mij aand j Rolterd Traniw VMaata Aand i Nso Siad msUTiiaui aau i l l j Alad Sottordsn tand 9 I lU Bai sia SUd Aatverpei FS87 101 Stad Bnuael 1888 1 1081 lloi e TI iiiRegulU0eaiila ili 4 Uat Oonaaa Staaislaenig lltO t li i K lC Ooat B Cr l880l 101 Sruui SUd Madrid 8 18M 4li Nii V r B Atb 8liool mrt Herfst 1003 o N T V A N G RN de NOtlVKAUTÉS in CostUDifS taillfiir HR iRNMANTELS fch watfrpro li en Najaarsmantels D 8A1II80JII Bnrgerlljkn gt nd GEBOREN 10 Sept Joioinnes Larabertus Maria ouders W 1 M van Leeuwen en C J Jaspers Johanna Cornelia ouders W Verboom en M J Nieuwveld 17 Gerard onder G Brouwer en W Tainonburg 18 W nanda oudir W Castelein en W Wakkier OVERLEDEN 17 Sepl A M Blanken 3S j 18 A 1 Koet 1 m Ü NJIERTROUWD 18 Sept P J j Vos en If van der Heiden D van Vliet te Rotterdam en P Stravcr O Kroon en J Slappendel B Lens en D Hola C E A van As en A S NieveM J H van Elk en T van der Pool i w Peelers en J W E van der Sandcn AOVKRTEINTIEN Zanderinstituut Fluweelen Sing el 1 724 GOl n 4 Genoosh Dr J H KAKKER NIEMKIJER Dircctr D vak DUUREN Hehand vanr f p r ivrkrnmmiiigrn hif iwalten burst x en o lteenen en nnA rcUc nintftmi roi m ftIifem wakt eonatliintie apteren f CH xlehteu rheuuuttUche nandoenlui en verHtulklnt eH enz enz Wie üekur zyn wii d Kebto Elkel Cacao te ontvangen twamti geeteU en na vele proitbemiBgen ia den handtl gekomen oude dn saam dei uitvinders Dr Micba Ii wnaniigd f de beste machine il het wenldb rcmde étabbliaaemaut va Sebra StoUw rok I Keulen tltclw Bikcl Cacao in vierkanten buaaen Deze Kikel OMjao is met melk gekoekteene angenao gezonde drank vaor dogelijksch gebruik een 1 2 theali Mli van t polder voor een kop Obooolat Ala geneeskracbfigo drank bg gcral raadwrrbee tleeiita net water te gebruiken Verkrijgbaar by tie voorna m l B 1 ApotlMkars en TT80 c 9 9Ó ft as6 Oennraalvcrteganwoordiger voer Ned r hind Julius Mattenklwlt Amnterilüjn Kalversiraat 103 Zenuw en Haaglijders wordt ait overtuiging als een werketyke hulp in den nood het boek I3aaca e 7 ex Na ouUaogat Tan adres per briefkasrtworlt il l boekje franco per post toegexondeo door ULOKPOBLS BoeKh Zaltbotnme B makkdyluttpoetimiildilToorHMrM n rooratl damaf en KitMUnchoenwuk i de Appretuor ran 6 M Mtlllir 4 U rlfR Btath Str M Men lett oad op naam en fabrlelcfmerlc Vtrk 7 bwr fey Mwn Wl l l i I iBhtMarirk itlulvta StMful t tt y W w i i a Volgens den he n sdm mi hr wetensch is Odol iKtbeshmükl méfenixpngmiiKm eiitaodn Allssc ssM IQ sQze PtftitfflatMia f TelelMU J o i i De üitj ave dezer Courant g eschieflt dag olijks iiict uilzdiiilei inrr van Zon en Fecst lag en De prp per drie maanden 18 1 35 franco per podiy 1 70 Afzontlerlijke Nommers V Lf F C K N T E N liuitcolaodscli Overzicht De Spniutsiiio minii terrnad baeft du bcgroatlagvn van aJIe miiiiölüries inlioudfnidt erni buKuhiiging vau 20 mtlliocii goedttektMird ï e Kamers zullen 21 October bi piÖtümeii AFK ONDIG ING De BDRGEMEEHTER en WETHOUDER S vnn GOUDA doen te weten dal door den Kasd dier geiuecnle in zjjnü vergadering van den 28 Auguslus ÜKÖ is vastgesteld de volgende VERORDENING lol wijziging derAlgemetne Polilieverorde ing voorde Gemeente GOUDA Het is ni t oiivtTinakeiyk to lexpn boe Cliamberlain met zyii ntlredun dn mcegto bludüii vurbhiU IteMt u waron op alleh voorbereid bebulvo üp dal e vorscb HÖWe bebboii bot nu goed tn praten dat xe de zaak juint andersom voorspeld liadden door te beweren dut bambciinin het premier al in xyn ziik bad 01 dat Balfour wel xoq wyken Kn in plaats daarvan ziet men dat de zoo laag als een nul in t cyfer besproken Balfour blöit staan met xijn piainn n van represailles terWyi nftn de ceno zijdo van hem wegvalt de vrijbandelaar Ritebie on uati do nndere zjjde de man van de preforentieele tarieven Cbam berlain Hoewel slecbts weinige golooveii dat bamboriain loopbaan nn zou ün a eloopen vindon velen bet toqb een goede gelegi iibeid om een enkel woord te wodon aan zjn minis terschap en bet a bi grüpel jk dat do eon fiervatleve bladijn allen een woord van lof over bobben voor den ex radicaal die na do afscheiding der umóniiiton va UtttÜfttoAf als huli leider tot de conservatieven overkwam en in IHitf in bet ministerie Salisbury zitting nam als Hocretaris van kotonion Niemand zal ontkennen dat Chamberlain zich een man van grooto kennis en verbazingwekkende energie beeft betoond en het hangt nu maar af van bet al of niet nan z jn zgde Htaan of mcii zyn werk bejubelt of verguist De conservatieven noemen zijn tydperk Het schitterendste in de geschiedenis van Kngoland wat do koloniën betreft en ongetwijfeid beeft het zich gekenmerkt door een nauwer tot elkaar brenging vnn de ver uiteen liggende deelen van het reuzenrijk Maar anderen vooral buiten Engeland den ken aan Zuid Afrika en zyn van oordeel dat hetgeen bü daar deed als oen groote schaduw al bet andere overdekt y nt zal nu gebeuren Balfour is naar den Iu Oing om over de aanvulling van zyn ministerie te spreken Sommige Engelsche oppositicbladen zyn vry pessimistisch ten opzichte van Balfour en zyn nieuw ministerie gestemd Üe Westminster Gazette schrijft byvoorbeeld Het ministerie is verzwakt en lek en heeft in het land zoo volkomen zyn vertrffawer verloren dat zyn biyven loven voor langer dan enkele weken op bet oogenblik oen on FEniLLElOX Hoe ben ik hier gekomen Hebt ge u ook bezeerd juHrouw Eustace Zeg t mij toch I Het was mijn rijtuig waarmede pij bijna waart oven eden geworden Amcnkaiinsclu reMan Ja lachte nu de bru ale jonge man spottend Met ijna ce prachtpaarden had hij u haast een leelyke poets gebakken Het meisje zag om en puuwu meende daarbij op haar lief golaat een uitdrukking van minachting zoo niet van afkeer te lezen Hij zelf rag nu voor t eerut met ecnige aandacht naar dien man ora en vond dat hij er verlept uitzag en als iemand die veel dronk Niettemin zou menig een hem knap hebben genoemd Misschien had de roode lÉpur die Dorison aan t veelvuldig gebruik van alkohol toeschreef anderen aan jeugdige frischheid en gezondheid doen denken bovendien was hij keurig gekleed en geheel volgens den laatsten smaak De slotsom evenwel waartoe Dorison met zijn vluchtige l e3dhouwinv geraakte was dat die jonge man een ingebeelden gek moest zijn De dokter herhaah e de vraag Neen ik gevoel nergens pijn zeide het meii e maar wat heeft dat lOllea te beduiden De politie gefit vertelde haar wat er was voorgevallen By het oversteken van den weg ide hij zoudt gij zeker dobr het rijtuig vanden dokter zijn overreden als mijnheer hierwees hij op Uorison niet de tegenwoordigheid van geest had gehad u onder de hoevenvan het paard weg te rukken waarop hij u nakr het trottoir heeft gedragen t Vol dankburlKid iloeg het mei haar blauwe Telefson Ho SS A D V K U T E N T I B N word ii frcplantsl van 1 rejrels 5 Jcnten iedere refj el nui v U Cenfrn trtiole ieüei s woi deii bereke iid nnar plaaLsniiiiile hizendinn van Atlverfeniiën lot 1 iiili ile iiiiihl t n t on btirvonningij pliui op nu r üÜ bhivon in gobrekcn do niiddclon to vorKchaffon uiu diü hervormingen in to vuureii F ngütiind als een dor vuornaatnfïle ondcitoekonaarN van het tnictaat van Horiyn it zekor gerechtvaardigd wannoor het de mogendhtnlon oproept voor onmiddüliyk eii geisamentiyk optreden 7i zouden monton oiKcht it dat do TurkHebti troöfen uit Hacodoniö worden terug gutrokkcn dat een Christen gouverneur wordt benoemd onder wiens toezicht bet eiviele en militaire bestuur zou moeten taan en de invoering van een gendarmerie gceommunj deerd door Kuropueseho offlcieren I oor déze eiseben kan Kngoland rekenen op den steurt van Italii en Krankrük Oomtenryk en KuKland kunnen geen tegenstand bieden zonder den ernüt van bun plannen voor hervorming tn tw jfal t doon trekken Maar wanneer men do icaak laat loopen toldat do bevolking Ih uitgemourd en de oorlog niet moor te veorkomon is waardoor do gevaren voor KuropefiHcho vVerwikkeHngen ütutlen toenemen dan i s dit de schuld van de mogendheden die helpen konden maar bet niit wilden toon het nog tyd was Volgens een telegram uit Konatanthiüpel hubbeu Oostenryk en Kuslaud en eirculuirt gericht tot de ovuiigo mogendheden waarin iEd medodoeling doen vnn hon he sluil oflif niettegenstaande de jongste gebeurti ntHsen in Macedoniö te volhardun bjj hun horvorminghprogram Dit optreden wordt in Stamboel maardan zeker in Kuiopeenche kringen druk besproken wyt men juist het onvoldoende karakter vun de oi3tenrgkHch KuH 4i 4ebe hervormingsplannen beschouwt bIn de voornaamstooorzaak van do tegenwoordige troebelen Inhet Halkungebied ttiykouH te Sofia ontvangen boTTTliten hebben de TurkHche troepen in Kastoria oen sfacT van KKKKJ inwoners vernchrikkeil k huisgeh mden Het gebetirde wau n g ontzut tender dan eerst gedacht werd de stad wetd geheel uitgebrand en de Turken richtten een ware Hlacbting onder de bevolking aan ze maakten geen onderscheid hoegenaamd tus chen Bulgaren Urieken mannen vrouwen of krndercn allen werden gedood Te AVeenen liep Donderdag al het gerucht dat do oorlog lus chen Turk je jn I ulgarye was uitgebroken Doch het word niot bevestigd tigdMocht echter bljjken dat het bericht over de algemeene verwoesting en uitmoording van Kastorla waar geweest dan zon dit wel eens de vonk In bet kruit kannen wezen De Engelscbo bladen Htaan overigenf vol verbalen van door do Turken gepleegde gruI welen I Reginald AVyon do corrcBpondent van de Daily Mail n over de Torksche gren gezet Hilmi pacba bee t den man an de Daily Kxpress gewantschowd dat hem miitschien hetzelfde lot wachtte Men begr pt xwaarom ze weg moeten Laatstgenoemde vertelt dal de Turken bent voel geld hebben aangeboden als by de gruwelen wil tegenspreken ZooalB men we t heeft de i 1 1 r nation aio vredesvoreonigtng te België den wen eh uitgeijproken dat do klachi m over de boweordo wreedheden in don Kongo Htaat voor het iïof van Arbitrage te s Gravenhage zouden worden gebracht Do En eii che regeering heoft het bestuur dier vereeniginè nu de vcrxekeiine gfgeven dat zf bel voorstel in ernstigo overweging xal nemen yolgcniï de iongs te tolling geoft Belgift ea Tvt f JS mnintiVnennoLnfCan wio bTO in den vreciftde geboren zmi Het aantal nonnen is ongeveer vgf maal zoo groot als dat van do monttikon Daar de vorige telling pa s drie jaar geleden gehouden 30 W8 ge telöke broedors rl zusters van wie 0513 in bet buitenland go boren aangeeft kan men zi§n hoe terk