Goudsche Courant, woensdag 23 september 1903

WESSANEN LAAN Wormerveër OPGERICHT tres KOWIMKLIJKR F BniKKR Voedeit uw Tcc met do xiili ei e murwe merk Sler en WBj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Me l lijloma ParljH l JOO Nt tjen Oouilen Meilalllm Echte SHGEE Naaimachines voor fikeii tuk vnn nUvcrheiil alsook voor alle huIxhoudeHJk tmniweri üiiderriclil gratis ook iii hi iiiiiileriii borduren en v o i ieii SINGER MAATSCHAPPIJ GOUDA Lanae Tlciideweg 27 Geen Kinkhoest lieeii Inihieiixa Om Ikinkliocst inlliioiiza Borst ii üoclauiitlooninji binnen den koitst niogeljjkcn tgd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberocindc Superior DruivenBorst honig Extract iH K L 1 i r BI E nit do Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM S a H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 ct bj Firma WOLFF Co Westhaven 9S Gouda A LATüSSTBrx Kleiweg Gouda E H VAN MILD Veerstal U 12ö te Gom a A ÜÜÜMAN Moo rdreclit Pil j K loo PINKSK Nieuwerkerkad IJsel A N van ZESSEN Schoonhoven J Tu TOItKKN Boskoop i V WIJK Oudeaa cr A 8CHEEK Haastrecht P VV v EDE Oudewaler K van dkk IIEUDEN te Reeutcijk P v u SPKK Moercapelle I v D STilt Waddinasveen Wed A HOLST Waddingsveen U KOLKMAN Waddevingeen P A liic GKOOT Oudeieater y nu JONUH Oudewater J P KASTELEIN Polsbroekerdam D blKKEU te Benschop geval gelukkig Hg bracht een bezoek bg een koo man wonende aan du Boomsloot om te zien of daar smiis ccnige van diefstal afkomstig horloges waren Terwijl hij daar was werden door oen als kruier gekleed persoon eenigo manden met monstertabak per handkar voor hot perceel gebracht Dit kwam den ri oherchear verdacht voor en hjj ondervroeg den zoogenaumdcn krnier maar deze brak al spoedig het gesprek af en vluchtte zjjn wagen en den inhond in den steek latende Uit een verdor onderzoek van Bedeko bleek dat de tabak bj een der grootste tabaksfirma s gestolen was en dat waarschijnlgk dit geval in verband staat met andere diefstallen Waarschijnlijk is de kruier die weggcloopen is ook een bekende van de juistitie Hbld Opgepast valsche munters zijn op de komst Oe Anisterdamschc politic heeft van die te Londen bericht gekregen dat een drietal Polen of Hongixren een boeveellieid valsclie Ncderlandsche muntbiljetten van f 10 vervaardigd hebben en nu op weg naar ons land ijjn om hun fabrikaat van do hand to doen Zij zijn naar Antwerpen vertrokken en zuilen van daar uit hunne operaties beginnen wellicht eerst te Vcnio of op andore plaatvan Limburg En als het hun daar lukt bun slag te slaan zonder gesnapt te worden kunnen de grootere steden voorzeker wel op een bezoek van het drietal schavuiten rekenen N V N Men meldt van gisteren uit Kulirort Uu Ituhrorter OelmUble een Nedorlandbchü onderneming hoofdkantoor Amsterdam staat in lichte biaio Dezen nacht togen 2 unr onslond het vuur en hoewel de Ruhrorter en Duisbarger brandweer spoedig aanwezig waren waren alleen do omliggende huizon en het verfbontmagazgn te redden De oliemolen brandde geheel uit een der groote bassins gevuld met olie buitenstaande is door de hitte bijna geheel omgeworpen en liet tegen 5 uur een massa brandende olio vloeien Do oorzaak van den brand is nog onbekend een wachter was steeds aanwezig De schade wordt op 1 millioon mark geschat zij is echter wel door verzekering gedekt Vrijdagavond jl kreeg het politiebureau te Doesburg bezoek van eeu jonknianVdie om ouderstand verzocht Zonder blikken of blozen vertelde hij don vofigen dag bjj zijn patroon don banketbakker ten H aan den Dennenweg to s iravenbago te zijn weggcloopen en pa sant ook wat geld van zijn baas te hebbon meegenomen Bü onderzoek bleek men te doen te hebben met een zekeren L S geboortig van den Haag 13 Aug 11 ontslagen uit het gesticht Do Krui berg waar hij wegens dief t U twoe jaar opgeborgen was geweest Het jongmensch is aangehouden en naar de üuderl kc woning in don Haag getransjiortoi rd Z C Miss Wat jürfJ do medewerkster van doDaily Express to Londen die Zaterdag voor een week moest verdwijnen is 11 Zaterdag Jhs na oen week tjds gevonden Do heerdie haar op straat herkende krygt de f 1200 belooning Het is nu bewezen zegt de Daily plxpresH dat iemand in Londen niet verloren kan ziJn als zijn jiorlrct on beschrijving voldoende bekend worden gemaakt Do rodeneering gaat echter niet op dunkt ons want iemand die zich in Londen verborgenwil of verborgen wordt gehouden zal zichniet gelijk Miss Watson moest doen don iioelen dag op de drukste punten van Londen vertoonon Veeleer bewijst dezo pi oef dat iemand naar wien een groot aantal menseben zoeken en wiens uiterluk algemeen bekend is dagen lang in een stad als Londen op dB drukste plaatsen kan kotnon zonder dat inenhem opmerkt Men meldt nit don Haag aan de N R € t Een ernstig misdrijf is in den afgeloopcn nacht in do Vaillantlaan bier tor steda gepleegd ïe één uur ongeveer ontstond daar een woordenwisseling tnsschen oen kelluer dic vergezeld was van zijn vrouw en een koelsier Do laatste Bchgnt den kellner voor schoft te hebben uitgeseliolden en doze antwoordde onmiddellijk met het afschieten van een met scherp geladen revolver 15o koetsier werd in het loofd getroffen en stierf in den atgeloojien nacht om half zes in het gemeente ziekenhuis Do politie te half twee met het gebeurde in kennis gesteld begon onmiddellijk haar onderzoek Do commissaris van iolitic aan de eerste afdeeling de heer Olivier heeft met een inspecteur nog vanimcht den dader gearresteerd De man ontkende het feit te hebben gepleegd doch op zijn kleoren z jn bloedvlekken gevonden Des ochtends is het in den n icht reeds aangevan en verhoor voortgezet Nader meldt men ons nog dat de dader een 29iarigo kellner wenende aandenZuidt ost lïuitensingel des mnrgens in het gemeenteziekenhuis is ge confronteerd met hetlijk van den verslagene een 29jarig koetsier in dienst bg de petroloumcompany Do Automaat De aangehoudene die tot dusver ontkende doch bü de confrontatie zjjn kalmte niet wist te bewaren is ter beschikking van de justitie gesteld en zal in den loop van den dag naar het huis van bewaring worden overgebracht Het lyk viin den verslagene zal ter gerechtelijke schouwing naar het Academisch Ziokenhnis te Leiden worden vervoerd De man laat een vrouw met twee kinderen achter Uit het reeds gehoudun getnigenverlioor moet gebleken zjjn dat de verslagene niet de minsto aanleiding tot hot misdrijf gegeven maar de dader dadelijk bij de ontmoeting aan de Vaillantiaan was gaan schelden Als een staaltje van brutaliteit meldt men ons dat een in het hotel de Klok te Winterswijk als gast Jogecreiide jonge Duitscher zich tijdens de a w zigheid van don kellner van eenige zilveren lepels meestor maakte en ze daarna den kellner ten verkoop aan bood Deze herkende terstond het eige idom waarop natuuri ik do Duitscher nadat do politic met het feit in kennis was gesteld door deze naar Zutfen is gebracht om aldaar in verlioor te worden genomen N R Ct Men meldt aan de N R Ct Zaterdagavond omstreeks half negen is er brand ontdekt in de hofstede van i van Kampen onder Uroonendjjk gemeente llontonisso Twee groote landbouwsehuren met den geheelen voorraad geoogst graan enz hcnovens twee nabystaande stroo mijten zjjn door het vuur verteord Dertien van de schoonste werkpaarden ü groote stieren 2 runderen en een 20 tal varkens zjjn in de vlammen omgokomon Ken zoon van den landbouwer een knecht en een koewachter die in do schuur sliepen ziJn slechts met moeile door look en vlammen kunnen ontkomen niet achterlaten van hfïn kleeren Alles was verzekerd behalve de varkens Deze weer door onbekende oorzaak ontstane brand die do groote reeks dergelijke branden in het land van Huls aanvult zal fle reeds onder de landbonwer i aldaar bestaande ongerastbeid niet verminderen Ter bevofdering van maatregelen togen tuberculose onder het rundvee is de Regeering bereid maatregelen van overheidswege te Jicnioii Het scliynt baar intusschen geraden zich fooralsnog van dwingende voorschriften te onthouden en voorhands af te zien van een samenstel van bepalingen in den geest van het vroeger ingediende wets ontwel p en ovonzeer van een aanvulling van hot Kon besluit van 10 7uli 1896 Sibl No 104 mot eene nieuwe paragraaf Veeloor schijnen aangewezen maatregelen tot het in de hand werken van hot afmaken van do runderen inzonderheid wanneer het fok en melkvee betreft die op tnbercniose duidende verschijnselen open tuberculose vertoonen Ten einde daartoe te geraken ware de bepaling te maken dat runderen welke die verscliijnselen vertoonen tegen schadeloosstelling door hot Rijk zullen worden weggenomen zoo dikwijls de eigenaar mits geen opkiioper zulks verlangt en de minister van Waterstaat daartoe termen vindt De uit s Rgks kas toe te kennen schadeloosstelling ware te bepalen op de volle iflarktwaarde welke het dier heeft op het oogonblik van do schatting T Luikgestel is een belangrijke oudheidkundige ontdekking gedaan schrijft men a ii de N R Gt Ten Westen van het dorp nabjj de Belgische grens op het gehucht Weeboseh bevinden zieli een aantal kleine heavels welke samen ruim een vierkanten kilometer oppervlakte beslaan en die moest gelegen zijn oji de eigendommen van den landbonwer Scheorens Die heuveltjes ziJn door den wind ojigchoopt op natuurlijke wjjze en hebben geenszins het uitzicht van grafheavels sommige zijn aan elkaar vorbondon en vormen heuvelkringen Die plaats wekte nu dezer dagen de aandacht van twee oudbeidkn idigen die herhaalde peilingen deden on weldra tot de overtuiging kwameij dat men hier met een voorhistorisch kerkhof te doen heeft Een heuvel van 1 50 M hoogte op 4 M breed en 13 M lang werd eerst onderzocht Na een grondlaag van valen zavel van 4 cM dikto doorgraven te hebben trof men een laag aan gevormd door asch en hootskolen ter dikte van 00 cM het gewone kontceken van den tumulus Onder ie asch vond men een Ijjkurn van 26 cM hoogte op 28 cM middcllijn aan de gebolde zpe kunsteloos nit ruwe kleiaarde vervaardigd zonder draaibank De am beva te een ze kere hoeveelheid verbrande men schenbeonderen I p een afstand van 35 cM van de urn trof men twee bronzen voorworpen aan welke beide een voet hadden waarop zich een gebroken stengel verheft de eene ro nd en de andere halfrond deze laatste versierd met verschillende evenwijdige gebroken lijnen De bestemming dezer voorwerpen is moeilijk te bepalen X e andere grafhenvels werden ook onderzocht alle bevatten verbrande gebeenten en wel in zniko groote hoeveelheid dat er niet aan te twijfelen valt of men heeft hier een zeer oud kerkhof ontdekt Twaalf lijkbussen of nrnen zijn reeds opgegraven uit de audere heuveltjes Men heeft ook een aanzienlijke hoeveelheid offerpotjos uit kleiaarde vervaardigd gevonden Deze hielden geen beenderen noch asch in In oen der grafhenvels werd insgelijks een bewerkte silex gevonden Daarenboven werden ook eenige rondo voorwerpen van albast boven en naast de Ijjkurnen aangetroffen deze waren gebarsten tengevolge der werking van bet vuur De ontdekking schijnt van groot belang te zijn Uit de vorming der grafheuvels de vervaal diging en den vorm dor lijkvazen en de aftfc ezihheid van alle Romeinscho en Franksische voonverpen kan men opmaken dat de begraafplaats van Luikgestel dagteokent uit liet eerste gzertijdperk 260 tot 600 jaren vóór Jhristus Verleden jaar werd ook een voorhistorisch kerkhof ontdekt te Rijckovorsel De grafheavels van Luikgestel zgn niet gevor nd op den vlakken grond zooals die van Rijckevorsel maar werden gemaakt in de kruinen van reeds bestaande windbergen Al de Igkbussen staan met de opening naar boven Zelfs trof men 9 afzonderfgke grafstoden aan in een natuurlijken heuvel van 41 M lang en 14 M breed De urnen zijn moestal in goeden staat boven gehaald en zullen aan het Turnhoutscb innsenm van Taxandria gosclionkeu worden Het waren twee liarer leden die do ontdekking deden do heer Surinckx bestuurder der toekenscliool van Tarnliout en een priester Een dame uit Lissabon zekere barones Thereso de Stempel heeft voor de zoovetlsle maal do bewering geuit dat de mensch kan loven zonder te eten Volgens deze dame is het om niet te sterven ja zelfs om fiisch en gezond te bijjven voldoende tweemaal daags een glas limonade im t suiker te gebruiken Zelf lieeft zg deze zninige en ge makkelijke leofwgze in toepassing gebracht Eenige vrienden hebben nu haar voorbeeld gevolgd zoodat er nu in Portugal s hoofdstad een club van vasters bestaat De leden beweren dat het hun uitstekend bevalt De hoeren doctoren geloven echter en niet geheel ten onrechte dat dit alles op bedrog berust De Russische minister van binnenlandsclie zaken heeft zich per circulaire gewend tot de gouverneurs van het Weichselgebied en den chef van politie te Wai schau om hun te verzoeken zoo spoedig mogolgk hun moeniug te schrijven over de gebreken van do tegenwoordige wet op du Joden daar de Regeering van plan is dezo wet to verbeteren in het belang der Joden In den loop van den zomer is reuds een commissie benoemd tot onderzoek van deze wet die te kunnen gaf dat oen groot deel der bepalingen over het handelsrecht der Joden verouderd is Men heeft te Chicago waargenomen dus bericht de AUgemeiue Buau Revn dat de stalen grondslagen der reusachtige groote huizen langzaam maar zoker worden vernield door oleccrolyse Die stalen grondslagen liggen wel iiï cement en cement is een slechte geleider voor electriciteit maar het wordt door de vochtigheid in den grond een veel betere geleider en het staal wordt langzaam verteerd Al heeft men hier niet zulke hooge huizen als te Chicago 7 00 merkt de Revue op tocli moet men vooral in de groote steden er op bedacht zg n dat bg het gestadig toenemen van ondergrondsclie electrische geleidingen van allerlei aard het in den grond liggende metaal blootstaat aan een langzame vernieling door den electrischen stroom Niets nieuws onder de zon Zelfs het allernieuwstö hooping the hoop niet De bekende verzamelaar de Heer Hartkamp beeft t ons duidelijk laten zien In ziJn uitgebreide collectie van cnrieuse geschriften vond hij een afbeelding nit het jaar 1846 een ouderwetsch prentje waarop bet fameyse hooping the hoop staat afgebeeld niet als zenuwschokkend nummer van een circnsprogramina nuuir als een vermakelijke uitspanning voor jong en oud Het prentje vertoont een mondain gezelschap dames in wijde hoepelrokken met groote buifhoeden en allerkleinste patasolletjes en heeren met witte spanbroeken en voortreffelijk getailleerde jassen en rokken dat vol aandacht staat te kgken hoe vrienden en vriendinnen met het hoofd naar beneden doorde bocht van een cir kelvorniig baantje vliegen t Heette toen niet met zoo n buitenspoiigen naam als nu men sprak eenvoudig van een zonderlingen spoorweg en t ging ook niet met een sjjwiel of anto maar met een gewoon rolwagentjo maar hooping the hoop is t op end op Stadsnieuw s GOUDA 22 September 1903 Do bg het 4e reg inf benoemde majoor P J Ueill wordt belast met het bevel over bet lo bat van dat korps Ie Delft Het Weekblad voor Muziek van 2 Nov 1902 bevat het volgende Na mijne mededoelingen onlangs in ditblad omtrent de Ver Rcieha gedaan waren naar ik vernam de verwachtingeninderdaad gespannen Tot nign groot genoegen iiK rkte ik uit do bartolgke en herhaalde toejuichingen op dat liet optreden der heerenB E Samuels fluit die wel als de stichtervan Reicha is te beschouwen J Vink liobo M J Vermeulen clarinet P J Elders fagot en H Kok Jr hoorn met medewerking van den heer J N W A Raygrok piano ten volle aan do verwachtingen heeft beantwoord Het met zorg samengestelde programma is gespeeld in oen woord meesterlijk We hebben weer eensoen echt Hollandschen avond gehad Zonderiets van malle verlooning of wat op bluf gelgkt kwamen de heeren in sympathieken eenvoud ons eens laten hooron wat de resultaten van hnn hoog st loffelp streven onstudeeren is We zijn hun daarvoor zeer dankb iar èn voor het stieven op zich zulf én voor het in alli opzichten degelgk optreden Het streven juich ik onverdeeld toe want al veel te langi ii tijd liggen verstopt onder het slof der bibliotheken w it toch een bloeiend leven verdient wat ons toch we hebben het gistereu avond gehoord nog werkelijk diep kaïTtrelfeii en doen genieten of is het eigenlijk geen schande dat we niet hunkeren ininsluns één keer in t jaar dut zalig mooie quintet van Beethoven te hoeren 0 er de uitvoetjng heb ik niets dun lof als men nagaat hoe nioeielijk het voor blazers is in dit geval een ongerepte zuiverheid steeds te bewaren dan zon er van stomme verbazing sprake kunnen zijn Niet dan een ondeelbaar moment en dit niet dan pen paar keer gedurende den gansehen avond is er iets van een zwevinkje waar te nemen geweest Men raag gerust zeggen do heeren hebben in dit opzicht bereikt wat Ie bereiken is H UOO N 0I THEHIUS Aan het verslag van den toestand der gemeente Uouila over 1902 ontleenen wij het volgende Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen u De Rijks Normaallessen De cursus begon op 1 April met 70 leerJjngen waarvan 36 mannelijke en 35 vrouwelijke In deu loop van het leerjaar verlieten 22 leerlingen de lessen 9 leerlingen gingen eene andere bestemming volgen of verlieten de Gemeente en 13 namelgk 10 hoeren en 3 dames verwierven de ojiderwijzorsakte Bovendien verkregen nog 9 mannelijke en 10 vrouwelijke leerlingen de acte voor de vrge en ordooefeningïn der gymnastiek en 6 vrouwelijke leerlingen de akte voor de nut tige handwerken Het onderwijzend jiersoneel onderginggecne verandering b De cursus tor opleiding van onderwiJzer s eni onderwijzeressen voor het examen ter verkrijging der acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en hoofdonderwijzeres Tot do oprichting van dezen cursus voorloopig als proef voor den tiJd van twee jaren werd den 13 Juni 1901 besloten Krachten nadere door den Raad genomen besluiten is bedoelde cursus eene tweejarig en wordt daaraan gedurende zeven uren s weeks onderwijs gegeven in de volgende vakken lezen en Ncderlandsche taal rekenen wisen natuurkandige aardrgkskunde kennis der natuur handteekenen onderwijs en opvoeding Als deelnemers worden toegelaten in de eerste plaats de onderwijzers en onderwijzeressen bij het openbaar en bijzonder lager onderwijs in deze gemeente en in de tweede plaats onderwijzers en onderwijzeressen nit de omliggende gemeenten togen betaling van f 25 schoolgeld por jaar De cursns is gevestigd in localen der Egks Hoogere Burgerschool terwijl ten behoove van bet onderwijs in het handteekenen gebruik wordt gemaakt van localen der Avondschool voor ambachtslieden Als leeraren fangeerden de heeren Joh van der Laan Nz tevens Directeur B P van Cittert G D Heij C de Eoog en D H Cocheret de laatstgenoemde ter vetjraaiging van Dr N Quint Gz die op zjjn verzoek wegens vertrek naar Amsterdam eervol ontslag gekregen had Aan deu cursus werd deelgenomen door gemiddeld 40 onderwijzers en onderwijzeressen waarvan 25 nit deze gemeente en 15 uit omliggende gemeenten De lessen werden trouw bezocht en zeer gewaardeerd De kosten over 1902 hebben bedragen 1 1632 70 aan schoolgeld werd ontvangen i 1029 17 De Inrichting tot opleiding van Bewaarschoolhonderessen Het aantal leerlingen bedroeg op 1 October 9 tegen 7 in het jaar te voren Een leer ling verliet de inrichting wegens vertrek uit de Gemeente terwijl 2 leerlingen met gnnstig gevolg het examen voor Bewaarschoolhoudores aflegden Op het gedrag en den ijver der leerlingen waren geene aanmerkingen te maken verzuim van lessen kwam slechts in geval van ongesteldheid voor De vorderingen waren goed Verdere scholen van bgzonderen aard en strekking Onder dezo rubriek behoort vermeld te worden De Huisvlijtschool in 1879 opgericht door du Plaatselijke Vereeniging tot bevordering van trouw schoolbezoek De Gemeeatu verleent ten behoeve van de school eene subsidie van f 100 s jaars onder voorwaarde dat ook on § n miiiver mogenden aan hut onderwijs kunnen deelnemen De lessen werden in het afgeloopen jaar gevolgd door 23 betalende en 20 nietbeta londe leerlingen Met lust en gver werd ook dit jaar ge werkt van verzuim der lessen is wederom zoo goed als geen sprake gewees Het onderwijs stond eiider de leiding van den Onderwgzer J van Kemjien die na eirea 23 jaren werkzaam te zijn geweest gemeend heeft met het einde van het jaar ziJne taak te moeten neerieggon Wordt vervolgd MooHDRBCiiT Gisteravond waren in hut bovenlokaal van den heer N den Brnber een aaiiul ingezetenen bijeengekomen ten einde te komen tot do oprichting van een afdeeling van het Groene Kruis De hoer P W Mari arts alhier zotte duidelijk het doel en het groote nut der vereeniging uiteen Daarna werd besloten eene afdeeling op te richten waarvoor zich dadelgk 49 heeren als lid opgaven en 18 heeren als donateor 373 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 22 SeptNo 16763 f 15 000 13607 én 13826 ieder f 1000 51 16227 en 20001 ieder f 400 7054 15328 on 17711 ieder f 200 2509 7306 11469 13338 14828 en 18820 ieder f 100 Prijzen van f 70 30 2524 6420 9107 11833 14549 17529 323 2604 0517 30 37 14968 62 410 2895 96 70 53 1 5062 17865 52 2984 6715 9746 61 15281 18047 86 3048 48 9861 11909 15419 68 633 3310 7072 10230 37 51 18220 86 3 535 96 42 12063 15507 18472 794 3940 7171 84 81 75 97 818 407H 76 10364 12219 95 19038 38 4156 7281 10561 12378 16625 19288 1109 58 7456 98 12403 65 19363 1299 4443 7567 10664 12714 15719 19437 1321 89 7679 76 79 16093 45 1422 5198 8063 10776 96 10216 19599 1631 5248 80 11264 12860 16526 19609 1805 6381 94 11301 12956 49 19958 1917 96 8383 7 79 16953 20199 2083 5723 8497 29 13239 17035 20378 2202 24 8777 66 13451 89 20426 2401 66 8996 11534 13753 17236 20622 7 5818 9023 11619 13824 17330 79 13 56 28 57 13945 64 20746 31 093 38 11751 14134 17500 20840 78 6116 46 5e Klasse Ie Hjst No 16230 ra z 16239 170 VEKSCHEIDENHKID Door eenigo leden der gezondheidscommissie nit Gorinchem werden in tegenwoordigheid van den geneesheer dr Tborbecke te Vianen nit alle pompen die in de gemeente Vianen zgn kruiken water meegenomen om een nader onderzoek in te stellen in hoeverre het water geschikt Is voor drinkwater Te Bodenbach in Bohemen heeft een jonge tooneelspeelster wanhopig vanliefdesraart een poging tot zelfmoord gepleegd door inkt te drinken Zg ondervond er echter geen nadeelige gevolgen van inkt kan soms gevaarlijker zjn bjj uitwendig dan bjj inwendig gebruik dan alleen dat haar mond en neus even zwart werden als de ziel van haar ontrouwen minnaar zegt t Nieuws EEN NIEUWE SORTEERING lASSENMLiraOOED A VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA releiHiHiHi a 31 I BEÏÏES VAN ROTTERDAM MAANDAG 21 SEPT L K H K 31 99 94V 95 95 Vi 34 30 U 83 58 StaaUleeningen PoETDHAL Obligation Afgestempelde £ 100 1863 1884 RusiAHD Obligatién Binnen landsche 1894 4 Obligatién Geconsolideerde GK 125 1880 4 dito dito GR 625 1880 4 Obligatién bjj Hope Co GR 625 1889 1890 4 Turkije Geconverteerde L e ning Serie C Geconv Lediing Serie D AziE Japan Jfcligatieu 1899 4 UuuauiY ObUfeatieii 1892 3 Provinciale en Stedelijke Leenimjen Rotterdam Obligatién f 1000 1898 1903 3 97 100 100 99 99 IndpHrieeli en Financieele Ondemerninffen Oblig Ned Mjj voor Zeker beidsst V ambt en beaiabt 4 Schuldbr Voorschotb Ie Rolt Mg V verz o h leven enz 4 Hypotheek Ban ken Pandbrievcn Algein Hypothb 4 Pandb Dordrechtsche Hyph 4 Alg Hypothbrieven Eerste Ned 99 99 Hypothcekbriefbaiik 4 Pandbrieven Maas Hypothb 4 Pandbr Mg v Hyp Cied in Ned 4 Pandb Oranje Nassau Hy 4 Pandb Overijselsche Hypb 4 Hypolhbr Residentie Hypb 4 Pandbrieven Eotterdamschu Hypotheekbank S i Pandb Rijnlandschc Hypb 4 Pandbr Standaard Hypb 4 Pandb Ste lelijke Hypb 4 Pandb Stichtsche Hypb 4 Pandb Nederlandsche Hypb 100 99 te Veendam 4 Pandb Zuid Holl Hypb 4 Scheepvaai t Maatschappijen Obligatién Alg Scheepv Mg Muller 1901 4 Diversen Certificaten Vereenigde Ame rikaanscho fondsen Ie serie 4 NoüKD Amerika Certificaten v 18 aandeden United StatosSteel Venezuela Venez Telepli first mprtg deb 5i Spoorwegleeningen Neberlakd Oblig Nederl Z Afrik Spoorweg 99 PoRTUOAi Ie Gepriviligcerde Oblig P S M Beira Baixa 3 Rusland KurskCharkow Azow L lOOj Obligatién 4 Brazime Oènis d Mates Obl 5 Herfst 1003 ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS in Costiimrs tailleur U RG KN M ANTE LS ecbl walcrprool en Najaarsmantels D SAIUSOJII Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Sept Christina Fredrika ouders A H Meger en S H Bartelsman 18 Adrianns ouders C J van Wjjngaarèen en M de Graaf Karel Johannes ouders C G de Jong en M G Scholten 20 Geertruida Wontgrina ouders W Esvelt en A Hoek Pioter Cornelis naders Q N Veerman en E van der Ölas 21 Johannes Antonins onde s A J Oosterling en J C Koops OVERLEDEN 18 Sept B Zeverboom hnisvr van W Bode 32 j 20 P Boot 4 m W J van Loon 11 m J ADVERTEINTfi J Mevrouw ScMm van der liOeff vraagt tegen 1 November éeii Kuiikeiiineid AA B STeill Op WOENSDAG 30 SEPTEMBER des n m t nur wenscht de ondergefeekendo namens den Heer A F VAN DER STEEN op de bovenzaal van het Café Het Schaakbord aan den Kleiweg aan te besteden Het ainoveeren en weder opbimwen vanhet Winkelhui s aan de Kleiweg stceg N 304 Bestek en teekeniug if 1 te verkrijgen Kantoor L Groenendual Do Architect J II DE WILDE EEN Heerenliuis met Tuin TE II IJIjIK Te bovragen Peperstraat K 77 d Hel bette onichulelykite tn i Éa k makkelykate poetsmlddet voor Heem liSl en vooral damea en Klndcrechoenwerk MSm Appretuur v n C M MUIIST Ct iT J Berlin Beuth Str 14 Men lette oed i iïï B ÖLlV op naam en fabrlekitneit VirkririfeMr ky Hawm WInkallsri In lotisanwirk HiaiiltrI H yMMi i giMrial D BBtby W Su iinHR AmhMi Telephooiiiiet Croiida Abonnement f 40 per j r voor perceelen binnen een kring vVn K M 1 Aanleg en onderhoud n rati s Het net is aangosloten aan hot Rjjks Inter com unaalbnreau Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKTl Zj iiuw en Uaaffiijdors wordt uit overtuiging als een werkelijke hulp n de n noo d het boek ISaa ca g eTrer aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or It dit boekjo ranco per post toegezonden iloor BLOKPO KL 8 Dookh ZaltbomiDol r r = s O O s TIENDEWEG GOUDA Specialiteit in ICKI LWARi iN KRISTAL EN GLASWERK met Nickel gemonteerii MF Alle Mckelwaron worden onder arantie verkocht