Goudsche Courant, woensdag 23 september 1903

No 9317 Donderdag 24 September 1903 4Sste Jaargang mimm tmum iMeiiwS en Advi rientieblad toor Gouda en Omstreken lelefooii Xo 83 A I V E tt T E N T 1 E N worden j eplaiUst van 1 re els li 50 Centen iedere refi l meer 10 Centen ürootc letters worden berekend nuar plaatsruimte Inzendinff van Advertentiën tot 1 uur de iiiidil rtÉelonii So § 9 n De Uifgavp ilpzcr JoniTint f eschieilt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdafyoii De prijs per drie maanden is 2 5 iVaneo per post 1 70 Afeonderlijlie Nummers VIJF CENTEN SCHOPWEH Z l TE KOOP 150stakszwai e KIKKN ÜERGROEDEN in all imetingen en zw arten Een party dito var 30 tot 40 voet lengte geschikt om op porren te zetten allen tkans gevolde boomen Een partg LTOHTE ÜERGROEDEN voor den prijs van zeven tot tien gulden Zwaar EIKENHOUT zeer geschikt voor Molenassen Vangstukken Staarten enz Gezaagde on beslagen GEBINDTEN STIJLEN en BALKEN 20 stuks EIKEN BEUKEN en DENNEN R0LBL0KKB N tegen zeer lagen pr J8 iJOO stuks gezaagde 3 4 en 5 duimscho EIKEN DEELEN Een groote part EIKEN KISTHOUT tot tachtig duim breedte Geboordn EIKEN POMPEN en zware EIKEN WAAGSTUKKEN 2 KJ0 stuks EIKEN PALEN in alle almetingen voor Schoeiing Brug en Heiningpalen 5000 stnks EIKEN PAALTJES voor hokken ter beselmtting van jonge vruchtbüomen tegen den prijs van 12 et per sluk STEEN i n PANOVENHOUT HPOORLEG JERS BALKEN HEIPALEN UElNINGREKKEN enz IEPEN en BEUKENPLATEN in alle afmetingen 2000 SPARREN en DEKSP mm stuks BOONESTAKEN Groote hoeveelheid ERWTEN n BOONENRUS lOOOO bossen KRIBHOUT Atlea wordt naar verHesii tf tfr benleimler plaatse geleverd Alles tegen scherp conntrreerende priken en zra maanden erediet bfl dfn boulhaiidelnar JOH DAMEN te Cothen Schatten worden verloren als gil inplaats van de geheele korrel zooals Moeder aarde ze ons biedt brood eet gebakken van witte bloem d i ons gewo ie wittebrood Als men oen tarwekorrel in doorsnede door een vergroei glas beselionwl ziet men dat de eigenlijke kern o msloten is door vijl vliezen of lagen waarvan bö nader onderzoek biykt a is de huid waarvan do zemelen komen i enr die vlak ondei de buitenhuid liggen bevatten minerale bestanddeelen die vour den ophoitw van de heiit lieren en de tanden noodig zijn done houden do bestanddeelen die o olf aan do tarwe geven en bevatten een gMntol dus een nntiiiirl ljl e giststol die bei orderlljl tvoor de npljnrertertny een kleverige massa die de elementen levert voor den opbouw van npleren en vetels g is ten slotte de kern d i de stjlself I achtige stof waarvan dan het witte meel gemaakt wordt Ga nu eens na wat ga aan voodsel overhoudt als ge wittebrood eet gebakken uit meel dat bij de behandeling van de tarwe in den molen niet alleen de buitenste laag die de zemelen levert maar ook de vier daaronder liggende lagen en con groot deel van de kleefstof verloren heelt Wilt go do bestanddoelen die onmisbaar ziJEi vooi de voeding in uw brood behouden eet dan TRISCUIT De Importeurs voor Nederland en Koloniën Do Nederlandsche Delicatessen Handel GEBRS DAAMEN Rotterdam Thieny 8 Woadarbalsoo Hl Ao fïolioüli worold l ek irnl oii fjerooiiid OiiovfsrtrolFüii miildo tof eit Uu Horst li o It r L t e r N u H r K t k 1 f n enz Itiw i ii i iioowt iiU i ük tul t iiilif in bijii i llo zifktuf üviilltiii mot ffiwd tüvuli 1 nnii to woiidun l rys I er HttCOll f t 1 HT post t 1 lö TMarry s WosdwaaU bü it üüii alsnog o ii Ji ö k ü inl o u ii o o n k r n e li t OU liuil iiinu ivurkii Maakt nioualai ulke pyiilijko sti p üvnarvoiio oporatio golioül ovorbotUn Mit düiit xnif wm tiüii 4 JHiir oiiil voor oii ceiiü sli li rehoudvii lieemrezwol o onianus on Uqm m Jaar haiikcrIIJdeii tfutiezeii ltrunk t gonrainf eu v r aclitinfï di r pyiiuii l j womleii ontstokingon oiiz van allorlüi mml Prijs por pol f 150 par post f 1 60 Oetitrtuil Diipól vour Nüilorland Apolli k r IIKKKI SiiMtKUS Roki i S VmBUmUin Wamr pptn dqtót i bfulclle iiimi ilirrot umi die thiiUoiiftjwlhuke lei A I tlU Ki ¥ iu i rugntiti bul Itutiitiirh OeiUrroich Otlievi roa cctUH tr ofltbiapleii bij het i eiitraal IMpAt niider Rokin 8 AmRtrrdsro Gouda l iuU van A BRINKMAN Zn 3 Oct 1003 TIVi KT de MMmm fe HENGELO ield door Notaris SCHEPERS 30 l oloii OCH Prlj § V mW PriJ s OOOO iiildcri Tweede l rijs im iuldeii Derde i rij N M iiilden Vierde i rljs Hm Uulden 488 prijzen ieder van 5 Gld lOO prijzen ieder van 4 Gld 600 prijzen ieder van 3 Cfld 200 prijzen iodor van 1 Gld Vijfde prijs 400 Gld Negende prjs 100 Gld Zesde prijs 200 Old Tiende prjjs 75 Gld Zevende prjjs 1 50 Gld Elfde prijs 50 Gld Achtste prijs 125 Gld Twaalfde priJS 25 Gldi Prijs per Lot f Ü 50 er post f 0 5 5 Verkrijgbaar bij I J JANSEN Ie Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt L Verder bij LOUIS BISSOHOP Sigarenh Uubbole Buurt B 12 Gouda ALBs lüNGENEEL Oosthaven B 7H Gouda B U RAASÏROP Ungc Groenfndaal I 128 Gouda G VAN VLIET Ticr deweg Gouda W LA GRAND Waddinxveen JO J m HOER Lz Ilazerswoude Dorp A BODEGOM IJssolmonde Met C r l ii lofiia en Gout B Ici otiide T PRAEPARATEN VAN iflI lWw r ki WIjN tegen wakte ik aar eetlust slefihtc ioorts en hare gevolijeii fdgebrtk BlMkzueht pn 1 rtiiina I arnphe k Ulïla L Air JK H zoowel bij kindermi All volwaii nen ge sollsverterins lenuwhooUplJn ler vcrsterking nf 4el e of kri ambedj OUINA LAROCHE FERRUGINEUX m lAt4il t d r Mgcii Bj kwalen ran KrlUschen le lH d tn Verknjeb ccia i f X 9 j tjkschgeb uik leer aon te bo rterlngso kanen n dtarrh ook 70 Il 14 Kii lQ 90lit Kgr 60 ixM v aptj ligen en Kieinc tmucitu i i mc l x L Melksuiker yt f Tib rK o na r ieraretten r ÜÈ 95 Pil al Po ar toain ïoraterkend angenaam n mUw B i C lKC V aCOt vooral o r kinaeren zvtakkcn en kUerachtirtfeettellen i ï In AU geneeskractólee drank l ij Blpornissen Jer apljiverterlngsoftanentn d i r 1 1 l Pr L rhiian 1 L l 1 70 il l i KlT JO OO A S üor zuigelingen en kleine kiiide Clgarette is voldoende ter Wf ny ite aanvalltn voa Asthma Asthma Cigaretten doo jeh a y 0 80 1 y o feu e er htth ding van de hevigB doo je a O SO 0 60 I y Tomat itiHck RAnKrind fruit PURaATIEF t gen Verstopping J y K H mM anKn kedi Pryïpcruéosje O BOen Tamarinde BdnSons KKAEPEI IEK i iot knul begeerlijk tn l U piflal aangenaam voor kinderen b daar de vorm Chemisch zuivere Cnlt SaL PacéillAC Wemeen è end als liet BESTE hiiisn adel aaimiaKraSHIieS J H est verkoudheid en Keelpl n K il sj i BB H w yj j noest verKouoneiu en ivi r r een giljmopltfflficnd en véraacïitend middel böj uitnemendheid uitsluitend i □ lesLli L b vci kiijijliaar Ftfijj 0 20 pfr flescl e I i e PraepmJirn KRAEI LIEN ft HOL te i W jj Btigwllr iSmrop de ntwm e kundhtkemng en verkrijgbaar btj de tUeml at litiU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZjEISTjIlJliy SANGÜINOSE is liet beste middel tegen bloedarraoodo en zonnwitvakte dat tot op heden liier in Nederland in den handel gehraeht Werd Sanguinose versterkt hel bloed die de Sanguinose niet Sangninose zuivert liet bloed Sangninose maakt uw zenuwen sterk Sanguinose helpt daar waar niets meer helpt Iedere maand ontvangen wil verklaringen van hen alleen geholpen heelt maar er weder geheel door hertteM fsljn Mej Antje van der Plas Zceatoeg Katwijk schrijft ons Het is miJ een behoefte u harteljk dank te zoggen dat u de Sanguinose mdon handel gebracht hebt Ik was door bloedarmoede en zenuwzwakte geheelverzwakt Toen begon ik met uw voortreftelpe Sanguinose te gebruiken en naeen flesch begon het reeds wonderbaar te helpen Toen hield ik nog wat vol en ben thans geiioel genozen IJ kunt van dit schrijven gerust gebruik maken tot heil der liidende mensohheid ANTJh V D PLAS Sanguinose is het goedkoopste artikel dat in Nederland verscheen tot genezing van bloedarraoedo en zenuwzwakte Prüs p fl l 1 50 6 f 8 12 11 1 15 Te Gouda bi WOLFF Co Westhaven Het groote aantal zenuwkwalen iDberoertfl toe trotAeers van zeni f lioofdiiUn ufi tot de voorafgaan de kenteekenen van apoplexie il Dog iitfBdH allf niiilUoli n Uoor de nie iiaclia wetaciachap LHCewend Bent aan den nlenwen tUd komt err toe datEii JnDrli t gebruik ninkfu van den eenvonalfritfln veg namelfjk lange daiinld mih lilivRtolOEiaelie 011 Ideh king gedann liepft din nahonderde pToenieming en thans over dis geheele wereld veilireidla en UrwiJI Eif i wetenHchapiiellJke kringen Au hoogete beUngatnllIug wekt tevens eeue w Idaad biilkt ti tlju voor de aan cenuwltwaien lijdende menaolilield Dele geneeewijze nitgevon den ituor ueu gi wezen umder van QeEOUdbelt Dr Roman WelBHniAiQ teVlhhofon eu beinst op dx on ileivlndiiie ongeJaau In eene bU Jarige praktiJk IXior waiini htiie nii l t hooHI eumtiKl lif r ilRK M rili ii ilrnrloegPBehlhlentnffca door d liiiltl oiimldilvllljk nan h t aenaw LtHlt l uittili i 4 ilc td Met deze gGueeawiJEn werden werkelijk Bobittereudo resultaten verkncan en 7l1 maakte xiH vi ei M Kaug dat van een door den uitvinder gesohreven werUe OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hars voorkonilag n leneilng II niien korten tijd r eds de Üledrnk veisilienen la Dit buckje bevat niet alleen vor het frowtt pnbli k versteanbarn verklaiiiii en omticiil liet wezen dei nieuwere therapie en de daarmede zelTs IJl iniliopige gevullen VHrkregeu iiitwAiking muar ook vindt meu daarin wetenschappelijke verliiiiid liugeii uit de iin lnifhi blHit dietaTidnae lïi neeHwijiP gewild zyn loomnde araehrlft van iHi vMti gntui Hditineii vuil hoogi e ilaatste genpeHknudlg iii onder welke P Meniere med dr profeiior 1 poiylil M ji I f r il ruo Rougan Di t tO Stetiiaro f mai dr praküaesrenit gene ihe t aan het krank tiriiitien fil nl t d CiiUrcnlDit Samtatsrat i Dr Co n tn Sttt in Uroismann mad dr rrond aiti telohllngsa D P rnr Hlfr e efih er dI bciDuf van iiet tioiplUal te Agjn Qeiiatnirath Dr SchBring kaïleei flutanfoie tj d If £ i rgr n d jlr gcneailiaor dlrttlour der gaivano ihirapeutiuhn Inrichting voor lenuwlllderi tt Parijs Si I i i e 134 Roitul van AstliB PGC i mod dr Ie Corfu Dr Buakaeh srrend arts da cirkniti Okir f os ri I ll 11 i dr t S lKin Dr C Gongsusi ts La Forntre Euri Tld van daa Oonaaii Central d liyglin 1 ii S nic I ikrjk en vule underen A n a lrn n ier mtnwKe tcl m er of minder nR i2B laan of K KeiianBBd rft ii Mi tiHiili i l llj lfii waatvan dekentnukenen ilJn otiron iclie hDordplln miurattie lohele hoof 1 1 I ila Tandr i i rno eprikkuUa3 liDtd gejaagdhe J slopeloathcld liRhamnlIJlie onrutt u Dnlishngelllha te r i d verder alle sicken die door beroeite getioffen wei den en nog lijden aan de gevolgen daamn ïooals vbrlammliii m onversiegen tol ipreken iwaro tnngvat aiDeiSlIJk likken alltDield der gewriciitan met nartituronde pin pla Isold zwakte variwakking van giheugFn ens en itj die reeiia onder gcneetkandige beltundiiiag gewncet sljn maar door de bekcude middelen aU onthondmgHen nkondwat rknnr wrijven eleitriaperen atoomloot ol seebaden geen genesing of iMügIng hnaur kvul gevonden behl Mi en ten slotte 7 die vi vv Bevoelen Tosr brroerte n daartoe rw bebben vegena verscliijntielen aia ï on aanhoudend angilig voBlsa wsrdnoninq la kat hiafd hoDfiplln met duliallgneld flikkeringen en donker wordsn vaoi de oogen drukkende pl n onder het VBorhDofd suiiing in da oorsn Mt voa en van krleb iind in rn hel ilapen van handen en voeten bmi al dws drl oategorifin van r nnwlU l iil als ook aan Jongs mdajos tijdendg aan bleakiaohl en kraohtelooihalri ook an gezonde lelft aas Jongs ersonen dia vee mat het hoofd wark n en geestelijke reaotie wlltsB voorkomeo wordt dringend aan geradan si b het boren vermelde wetkje aan te schaffen hetwelk opuamg ksatalooi eafranea r onden wordt door AmMterdnm door ül i LKBAW A Co HelligawoK U imilKrdBm H F K VHD NAVTBV KOIjFP ApothBk4r Kort BoofBt 0 L Vtrcehr I OBitV FOItTO Ondegraclit bij de Oaardbnig P IH Od da loncate hrncnnisiih medloinate tentoonatelllng is d vQH Mor da UAUuti inrU aast de Cllreraa Madatlla I Zander Instituut II fciiuocl I 724 Fliiweeleii Oeneesh Dr J H li KKER NIKMCT IFE nlreetv il vak IiIIUREN Behuild vimriiijyeff vrrkrommhiiien inijf Vftlten borst x en o heen n enanderef ni M o i f ff ein ïjp A7i eonstliialie Pfji en i enr stektenrhentnatlHChe Mindoenlnyen rerttiuikinuen enz l z i j GiEU beter adroB voor allo soorten II m het iiiiiil ll iilMnLM li A ii cii Laiirze uili iij uijii Kl hlflUi E 30 j ticanovör de Kleiwögstcffr Aanbevelend IH f 1 Alle rei aratii 1aA Bff iK is ♦ f ékèif iij HakelC cae W gestold eo na vele £ n lel gelbmeD jaitvtoderB jDr M 9p ae besl iinac roeai e étfibblissei wefpk I iteuli il da Kclit igen M wn i niDgen in Jen naaf des iJta rratdigd ia het weMld TMJQebiftBtil l 1 cao in vierlrantes bi Deze Eikel Capao Js mei melk gekookt eene tangenime gejonde drink voor d gelijkach gebruik een k 2lthcele iels ran t poeder Toor een kop Ohooolite Al geneeskracbtige drank bij gevtX van dieri hee sleuats met water te getruiken Verkrggbaar by do Toornaamate H T Apotbekars en f liiO c 0 90 ft a35 OeneraalTWtegenwoordiger to i Vaderland Julius Mattenkfsdt Amuterdam Kahemriai EENISEEFOTTANTEEE Ken wordt v rzucbl op t nFJlk te Iclti ii UIT HBT MaOWIJN VAN l llAVK S AAYZü KV GORINCHEM I Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes vau viy twee en een hal en 71 Ned ona met verineWin 4 van Nommer ec Pr R Toorzien vau nevenstaand Merk volgens de Wet gedopo neerd Zich tot de uitvoerini van ge eerde orders aanbevelende 1 C BIJL foorheen J BEEBBAABT Lz i lenw onoverlroflen I rof Dr Liebora welbükulld nvtiw sBACEï siiixsa Alleen eoht met FsiirlekBmeTk tot vourtdarende radicale en xekere genezing van alle zelta de meest hardnekkige zenuw ttiefcten vooral oDtstaan door afdnalingeo op jengdigen leeftijd o ale euezing van elke zwakte Bleet laoht Benauwdheid Hoofdpsp Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgevertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uit voerige proBpectaasen rrijljcr ÖMoU 11 1 8 fl SV dubbel tteM i 1 n Oenlr KDepót Mntth v il VoRto ZoUboraraa I pul M Cléboii k Uo Kottordam I liappol s Oravenhagü J UalmmaiM il Joiiü J Om Bolterdam lff t Co niiuila on bii allo droi istoa il i Hi b iiii MiiH i vi BURGEMEESTER en WETHOUDERS van üouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het Suppletoir Kohier der plaatsehjke directe bel istin g naar het inkomen in fleze ieineenie voor hot dienstjaar 1903 door Gcdepiiteeriie Statenvan ZuidHolland goetigekeurd in afschrift gedurende Vijf Maanden voor een ieder ter Icisiiig isnedergelegd op de S rcretane der Gertieente endat voorinold Kohier ter invordering is icwgezondcnaan den temeunte Ontvanger i Gouda den 23 September 11903 jj Burgfflneebter en VeihQuderf voornoe nd L mAIM EN iR ï t Secrkarifi BRplrVVER i BuUenlandsi b Uver bt Anhur Bnïlour is bezig het L i ertiiin Hijid kabinet dat hem na den anoclit van ihaïii beiiain Eitchie Lord Hamilton L rd A ifDnr ot iift lcigh en Arthar Elliot I is fvcrgebleven Veer op te kalelatêren Met ffen uiarkies Vian Landsdowne begaf zich de effr teministen naar Bnlmoral waar de Kloning verbijt hondt v erscliillende andere ministers en staatslieden waren ook naar Balmoral ontboden En daar wefd gisteren een deel der vacatures aangevuld Aasten Chamberlain zal du portefenille van financiën van Ritchie overnemen lord Selbtmrne gaat van de marine naar de koloniön St John Brodrick legt het beheer van oorlog neer en wordt minister voor Indië en Arnold Forster neemt het departement van oorlog over Dit zyn de benoemingen die Ihans bekend geworden zyn En daaruit blqkt Rit Balfour handig manoenvreert doch tevens dat Chamberlain al is hy afgetreden feitelijk de leider van het kabinet blyft Want het is een triomf voor de Chamberlain politick dat de heer Aasteii als minister van flnanciên optreedt wanneer er toch van üsealo wijzigingen sprake is is de minister van financiën een bondgenoot van groote waarde Ook de overplaatsingen van Brodrick van het ministerie van oorlog naar het ministerie voor Indië en van lord Selborne van het ministerie van mariae naar dat van koloniën is een handigheid van Balfour Waanneer straks het Parlement by een is eu het verslag der oorlogs enquéte commissie ter tafel komt zal het Parlement de schuldigen die reeds van hun ambt zijn ontheven en elders onder dak gebracht niets eens kunnen tretlen gesteld dat het dit wilde FËVILLETOIM Mik Amerikaansche roman 24 Mijn verontschuldiging voor het al te snelle lijden is dat ik geroepen was bij een heer die heel ernstig ziek schijnt te zijn geword n rlvïaar houd u dan om mij ook geenoogenblik Irfnger op dokter riep het meisje haastig Vu ben weer kant en klaar en het spijt me dat ik zoo zwak moest zijn om dadelijk buiten kennis te geraken Wil ik u thuis brengen f vroeg het indringende Mieerschap die met blydschap zulk een gelegenheid scheen aan te grijpen Ik dank u antwoordde de jonge dame zoo koel en zoo uit de hoogte dat de ander niet goedschiks op het aanbod kon terugkomen Zich tot den politie agent wendend vioeg zij Wilt gij zoo goed zijn een cab voor mij aan te roepen f En tot den geneebheer Spoed u naar uw gevaarlijke patient dokter ik sta er op Ik vergeef u de onvoorzichtigheid alleen als gij dadelijk aan mijn verlangen voldoet I Ge ziet nu immers wel dat mij niets deert De gene esheer sprak nog enkele wootden van verontschuldiging en ging toen heen er werd voor de jonge dame een cab voorgebracht doch alvorens daarin plaats te nemen wendde zij zich Wat ecjiter log zoor te betwöfeleu valt f I Om dp stijgende ontevredenheid te Boedapest en elders in flougarije te doen bedaren hoeft do Hongaarsche regoering door oen officieus persagentschap een nota doen publiceeren waarin gepoogd wordt den sh chtfu indruk dien de legcrorder heeft gemaakt weg te nemen In dozej nota wordt betoogd dat de legerorder geen staatsrechtelijk jkarakter heeft en dal zij zich niet reed by voorbaat uitspreekt tegen het toestaan der door de liberale party in Hongarye noodzakelijk geachte concessies el verre echter van de opwinding der Hongaren te doen bedaren heeft de nota van het Kabinet Khuen slechts nieuwe verbitteiii g gewekt Men verwachtte n l van den Keizer zelf een soort veroilltschuldiging die natuurlijk is uitgebleven Teekenend voor den stand van zaken is het dat de Hongaarsche nola niet door het üost nvyksrhe olflciense pe gentuur is pul liek gemaakt De Hongaarsche politici hopen echter dat de audiëntie welke dezen Maandag door keizer Frans Jozef aan den Hongaarsclien minister president zou worden verleend zon leiden tot een aanneembaren modus tusschen vorst en volk Ondor de leden der liberale partjj neemt de twecirtefit liftnd over hand toe De volgelingen van Apponyi wenschen dat een adres zal worden gericht tot den vorst waarin de legerorder wordt afgekeurd de oud liberalen willen daartegen volstaan met het aannemen cener resolutie waarin zij zicb voldaan verklaren mot de door don vorst in het vooruitzicht gestelde concessies Beido fracties der libei ale party staan zóo scherp tege lover elkaar dat bet uiteenspatten der partü niet onmogelijk is De berichten over den opstami in Macodonié zijn weer tegenstrijdig Aan den eeneii kant lykt t alsof de opstand uit raakt het gevaar voor een ingiypen van Bulgarije afgewend is en alles zal afloopen met een nieuwe opdracht aan on belofte van Turkye om hervormingen in te voeren maar tegelijk komen er berichten die van ernstiger gevechten gewagen dan die er in den laatsten tyd gevoerd zyn en moeten de Turken het vooral in het Perim gebergto te kwaad krijgen Het vertrek van den Engelschen en den Duitschen militairen attaché te Konstantinopel naar Sofia en hot aangekondigde vertrek van den Italiaanschen scheen er op te nogmaals blozond tot Dorison Mijnheer zeide zij wals ik u nog niet behoorlijk heb dank gezegd voor den dienst mij bewezen gelooi dan niet dat ik dien niet op hooge waarde heb geschat want dat doe ik inderdaad wel en ik betuig u thans mijn dank uit den grond van mijn hart Dorison antwoordde niets maar boog zeer diep en zij verwijderde zich met den politieman die evenwel kort daarop terugkeerde om tegen Donson te zeggen De dame verlangt zeer uw naam en uw adres te weten mijnheer opdat haar vader u zou komen bedanken üoribon die weder geheel zich zelt was geworden antwoordde fOch wees ioo goed de jonge dame te eggen dat ik wel zeer vereerd zou zijn door een bezoek van haar vader doch dat ik geen aanspraak maken kan op dank voor iets dat mij zelt zooveel genoegin gedaan heeft Ik ben gelukkig zijn dochter een dienst ta hebben mogen bewijzen Mijn naam is overigens Dudley en ik woon in de negenentwintigste straat Toen Dorison na dit antwoord te hebben gegeven omkeerde zag hij nog altijd den indringer die hem schaimteloos fixeen e Dat ergerde hem te meer omdat hij wel veelde dat de boodschap die hij den agent had raedcKegoven wel een beetje gemaakt was geweest In zijn boosheid verviel hij tüt een tweede tout want op den jonden man toetredend zeide hij vrij barsoh James Dudley heet ik hoe heet gy f De ander nam hem van hot hoofd tot de voeten op en zeide daarbij Hct is voor mij natuurlijk heel interessant om uw naam te kennen overigens duiden dat een oorlog tusschen Bulgarije en Turkije verwacht werd Maar het heet nu dat de Duitscher en de Engelschraan na een kort verblijf te Sofia naar Servië zouden doorreizen Een Grieksch smaldee van vier paptserachepen viel eergisteren te Venetië binnen Het blijft in de Adriatische Zee de gebeurtenissen afwachten Een Frnnsch smaldeel was Zondag to Syra de hoofdstad van een der Cj claden De Petit Bleu verneemt dat de keuze van do vier Belgische officieren die mede het bevel zouden voeren over de gendarmerie in Macedonië nagenoeg bepaald is De gekozenen worden voor drie jaar aangesteld genieten eeu hoog salaris en zullen van gelyküii rang zyn als de twee Zweedscho officieren die reeds in ïoikschen dienst zijn Toen Von Bülow in Oostenrijk was heeft het Neuo Wiener Tagblalt een interview met hein geliad over de Oosteisclie kwestie en by heeft toen Duilscbland s houd P toegoiieht rij zcj dat Dnitschland in zijn Levantijnsche politiek geen bijzondero oogmei ken nastreefde Du tschlniid volgt een werkelylr vredelieve id beleid en denkt ei volstrekt niet aan Ta kiie aan te Tioedi ren tot verlet tegen de pol tiek van de andere moge i h öti met ïinmft tflgen Oostenrijk Hongarijo en Rusland Vo i BJlow eindigde met de hoop uit te spreken dat de krachtige opnerkiigen van Je mogendheden een uitbarst ng zouden voorkoipei Tn elk jeval ulfen pofiringen gedaan werden on de botsin binnen hare perken te houden Het iiet er wel nair uit dat deze beperking zal gelnkken Over andere maatregelen van Boelgarije hoort men niols en Turkije voelt zieh in yu overwicht sterk genoeg om geen agress e te o oa en tegen Boe iarije zelf Merkwaardig is het feil d i deSarvise C peis op t ongenblit verzoening me L oei gaijje beple f Ze spreekt van het belan van een vi i ruilveikeer tisschen ee Iwee landen mam dat onderwerp s no wel wat al te sterk afwykeiid van aard Ie in dden der bloedige gebeurtenissen van den dag en het tweede voordeel een verdedl end verbond tegen Turkye al wel de iioof bedoeling zijn Tusschen twee haakjes zij nier genie i au Maandag de Skoepsjtina verkiiviiigen ueooeu plaats gebild en kalm zyn afgeloopen De uitslag IS nog met bekend Een eigenaardige illustratie van lieMogen strijdige der oorlogsbericlitei levert het vol heb ik dunkt mij niets met u prraaken Reeds kwam Dorison een hatelijk gezegde op de lippen maar hij bedacht nog bijtijds dat hij zich daarbij nog dwazer zou aanstellen Zoo keerde hij dan den ander den rug toe en vervolgde zijn weg Daar hij er in zijn ergernis niet op lette dat hij t handschoenen magazijn wiiar hij wezen moest voorbij hep om eerst een tiental huizen verder zijn vergissing te bemerken keerde hij op zijn schreden terug In zijn verbeelding had hij voortdurend het lieve gezicht voor oogen van dat mooie jonge meisje met haar heldere blauwe kijkers die hem zoo erkentelijk aanzagen en misschien was t wel daaraan toe te schrijven dat dien dag zijn bezoek aan onderscheiden handschoenwinkels voor hem hoegenaamd niets w tenswaardigs opleverde Vermoeid en ontmoedigd van al het vruchteloos zoeken en uithooren en zich zeil zijn verstrooidheid verwijtend keerde hij tegen het vallen van den avond huiswaarts om zich daar in een ander toilet te steken Op Cathcarts uitdrukkelijk verlangon had hij weder het leventje begonnen van vroolijken Frans en dat vond hij hij moest het zich zelf bekennen eigenlijk in t geheel niet onaangenaam Of hij zoodoende evenwol ooit het vooropgesette doel zou bereiken meende hij te moeten betwij telen Soms vonJ hij dat hij wel iets had v n een marionet waarvan een kinds geworden oude man de draadjes in handen hield Alles kwam hem zoo nutteloos voor Onder deze en dergelijke gedachten verwisselde bij van kleeding Nauwelijks was hij met het gendö telegram vjiii de Frankl Ztg uit Sofia jHier ingekomen berichten van den generalen staf der opstandelingen verklaren in tegenspraak met de mededeelingen aU ïistig uit Turksclie bron over de vernictigflig der revolutionnairo benden in het vilajet Mona stir dat deze benden in goeden staat verkeeron en dat geen enkele vernietigd is Ddareutegen zyn twaalf honderd Turken gewond in de gevochten tegen do opstandelingen in het hospitaal te Monastir binnengebracht Waar is dat de Turken in de wouden b j Mokreni Oostelijk van Kastoria 12Ü0 vluchielingen door vuur en zwaard om het leven brachten dat z j estig vrouwen en meisjes in harems binnensleepten dat zü in het dorp Krikleri 4 5 door kettingen aaneen gebonden mannen voor de oogen hunner bloedverwanten doodsloegen dat het dorp Drekoej s nachts in brand gestoken werd zoodat 35 bewoners in de vlammen omkwamen dat zy in Taslepe 70 hui ten nad t zij de büwoners hadden opgesloten in brand staken terwyl 800 bewoners die naar Bordgarge vluchtten om het leven werden gebracht Oiinoodig te zeggen dat de Turken al die bowe i igen op hun beurt tegensptoken VerH rei le lieriditon Frankrijk Eea jachtterrein midden in Parj s Irverf hi t teToin van de tentoonsfclling van 1900 op op de woestenij tusschen den Kiffeltoren en de ue Doinin QUe waar nen vöverljfs bo jschaadjes grotten in miniatuur cii gra svlakten die aan de Amerikaanscho prairio doen denken in ovei vloed vindt kroelt het van ratten tamme konynen hebben er een tal ijke iialalensclup wilde konynen en zul a moeien er wilde duiven haizcn De rc nior Combes gaat waarscli jnl k met njar Spanje Vermoo lelijk blyfthy tot dl I achtsten üctobei in Jhannte liiféneure en gaat v in daar reclitstrecks aai Parijs Het cli ileale orgaan Ln loix liei ft en iischi jvii j geopend te Tréguier omvlik tegi dover het standbeeld v in Hi iiaii een gedenktoeken van goloovige zyde op te ehte jeb aando ui een n ibootsiiifi vandon J jUariénberg met drie kruisen Te Toulon wilden ettely te resorvisicn zich met eiii roode vla onder lief zino i n vdii de ïijt rn itionaio naar het sl aionbegeven aN ware de soc aal democratlsrlio avond toilet i ereed toen hem een kaïrije weid gebracht mei den naam JÜerbert Claveiing Kustace In t volgend oogenblik trad de bezoeker blntiea if Het was een knappe llmke gebouwde man die den last van zestig winters vol kriicht droeg iemand met aangename manieren een welluidende stem een wit hootd en grij e sierlijke bakkebaarden i eer wellevend deelde de bezoeker het doel zijner komst mede Het was hem een behoefte zeide hij mijnheer James Dudley persoonlijk n dank te komen betuigen voor de rediliiig van ijn kind Tevens moest hij namons de hecle l imilie zijn erkentelijkheid uitspreken en in t bijzonder die van zijn dochter die fjelijk zij zelt verklaaid had in het eerste oogenblik van ont steltenis nitl bij machte was geweest hem te zeggen hoe zij den redder van haar leven ddnkbaar blijven zou Dorison altijd de bescheidenheid zelve utond beschaamd bij zooveel lot l fiett min beantwoordde hij de toespraak van mijnheer Eustace op een gepasten toon zonder daarbij te vervallen 111 de tout van zoovelen die een bewegen dienst niet de moeite waard achten en zoodoende vaak onbewust de ernstige woorden die tot hem w Treu gericht in een min ol meer b spoU li k Iu lii stellen Ook vond hij t zelf mdertlaad geen bagatel dat het lieve kind was behouden gebleven Wordt vervolgd