Goudsche Courant, donderdag 24 september 1903

2 maal 2 d met verbeurd verklaring van de in beslag genomen fuik J V V te Gouda f 3 f f 1 siJbs 2 d + 1 d met verbeurd verklaring der in beslag genomen gebbe J S te Reeuwyk f 0 50 subs 1 4 G B te Waddinxveen f 3 plus 1 6 verbeurd verklaring van de opbrengst van de in beslag genomen en verkochte visch ad f 0 30 Boterwet L d H te Gouda f 10 subs 5 d terng gave bevolen v an het monster margarine aan A A H botervisiteur te sGravenbage Arbeidswet H A J te Gouda 11 m f 6 subs 11 m 3 d Leerpliclitwet J d G en P C B beiden te Bleiswgk ieder f 0 50 subs 1 d H K W M beiden te Bleiswgk ieder f 1 subs 2 d N S en J S beiden te Bleiswyk ieder f 2 subs 2 d id bg Ie herhaling G E en P v E te Bleiswyk ieder f 3 snbs 2 d id by 2e herhaling M A K te Bleiswyk f 5 snbs 3 d P V R te Bieis yk f 3 subs 3 d Reglement Wegen en Voetpaden in ZuidHolland Art 426 W v S J V d G te Waddinxveen D O te Zevenhuizen J E te Eotterdam D B P J d G en J L allen te Bleiswgk en H V te Moordrecht ieder f 1 snbs 1 d P P to Waddiniveen f 3 snbs 3 d Openbare dronkenschap J V d B te Gouda f 0 50 subs 1 d P S C V M M A H allen te Gouda en M L te Rotterdam ieder f 1 subs 2 d J V te Leiden f 1 snbs 2 d A M to Gouda f 2 snbs 2 d J V en W V te Gouda f 3 subs 3 d id 2 maal gepleegd A S te Gouda 2 m aal f 2 snbs 2 maal 2 dagen Amsterdam 22 September 1903 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 22 September door tnsschenkomst dier bank verhandeld de navolgondo minder courante fondsen and Ned Ind Houtaankap My 16 pCt Cultuur Maats AVatoetoelis Poppoh 103 Mg V Zwavelzuurbereiding 76 Ned fabriek van Werktuigen en Spoorweg MaterieelSerie A 0 t Gezamenlgke Buskruitmakersvan NoordHolland Utrechten Zeeland 160 Hotel en Cafe Neuf Mg tot exploitatie van het 80 Pref aand Oostersche Hypothhank 67 Aand Pretoria Hypotheek Mg 40 pCt gestort 125 Utrecbtsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 275 Haarlemsche Tramwoy Mg 90 Stoomtrawler Visschery Ymuiden 27 Groninger Waterieiding My 146 3Vi pCt Oblig Provincie Noord Brabant 98 4 pCf Oblig Provincie Noord Holland 101 4 pCt Oblig Provincie Overyssel 101 4 pCt Schuldbr Voorschotbankder Eerste Eotterdamsche My van Verzekering op hetLeven tegen ongelukken eninvaliditeit 100 Loten Vereeniging tot instandhouding van het Concertgebouw te Amsterdam Als nieuw ingekomen wgzigingen van Vraag en Aanbod in genoemd Weekblad vermelden wg U do volgende fondsen GEVRAAGD Aand Ned Ind Crediet en Bank voreeniging 55 pCt A Sumatra Exploratie en Mynbouw Mg 8 B Sumatra Exploratie en Mijnbouw Mg 2 Mg de Korenschool 100 Hollandia Hollandsche fabriek van Melkproducten enVoedingsmiddelen 210 Oblig Spiegel en Lystenfabriek do Atlas 60 Aand Mg tot expl van het Hotel en Cafe Neuf 78 Haarlemsche Hypotheekbank 110 Pretoria Hypotheek My 120 Gew Aand Stoomvaart Maat schappy Zeeland Offerte AANGEBODEN land Industrie Bank 65 Oblig Binnenlandsche Eipl My van Onroerende Goederen 100 My tot Expl van Bouwgronden Maastand BodAand Tabak My Adjoong II Bod heilsstaat reeds aangebroken doch kolonel Mareband slaagde er door een verstandig woord in de dwazen van hnn plan terng te brengen zij riepen leve Marchand I en zongen de Marseillaise DUITSCHLASD Wegens een duel op sabel te Weimar zijn de Jostizrath Vogt en de advocaat Andrée veroordeeld tot drie maanden vestingstraf elk Morgen komt de rijkskanselier Von Bulow een bezoek brengen aan de tentoonstelling te Dresden en dan wordt hij vermoedelijk ook ontvangen door koning George Om de premie van drie mark te verdienen voor do alarmeering der brandweer beeft een pianist zonder onderdak te Berlijn brand gesticht in een pakhuis vol matten bamboes enz ter blnssching waarvande brandweer Zondag vier nur werk had terwijl de bewoners van het huis met groote moeite gered werden t Staat er met den voorzitter van denBerlijnschen gemeenteraad dr Langerhans nn toch ernstig bij de drieen taclitigjari ge lydt aan zwelling der nieren BINNENLAND STAÏEN GENERAAL T w K B u a u M m B a Zitting van Dinsdag 22 September Aan de orde was de behandeling van het adres van antwoord op de Troonrede Over de algemeene strekking wordt geen discussie gevoerd De heer Van Kol kan zich niet vereenigen met de 2e alinea waarin dank wordt gebracht voor de mededeelingen omtrent de koloniën in plaats dat tegenspoed is getemperd heorscht zoo wol in Oost als West Indié honger en onjuist is ook dat van regeeringswege steun werd verleend want Nederland heeft nog geen cent voor den inlander uitgegeven Spreker vestigde voorts de aandacht der regeering op de overwonnen vorst Panglima die als een held heeft gestreden voor de vrijheid van zjjn land hij hoopte dat men dien vorst niet zon laten voelen den druk des overwinnaars en achtte t een daad van wgs beleid met humaniteit den overwonnene te behandelen De Minister van Binnenlandsche Zaken verdedigde de bestreden zinsneden in de troonrede slechts in enkele districten in Indië was de toestand zorgwekkend Wat de houding der regeering tegenover Panglima Polem betreft zegt de minister dat er voor den heer Van Kol die zelf in Geperaal Van Heutsz het ridderiyke hart httldigt daarin reeds voldoende waarborgen lioeten gelegen zyn dat er van dien Eevelbebber geen onedelmoedige haide voorstellen ten aanzien van Panglima Polem te wachten zijn maar wel voorstellen die met de waardigheid van den overwonnen held stroken en de rogeoriog is met dezelfde gevoelens als Generaal Van Heutsz bezield Na nog eenig debat is deze zinsnede goedgekeurd By de derde paragraaf bestreed Mr froelstra de uitdrukking misdadige woeling in do Troonrede Spr sprak daarover zone ontstemming en afkeuring uit erf wees erop hoe ook verschillende bladen afkeuren dat de bedoelde uitdrukking aan de Koningin in den mond is gelegd Uitvoerig ging spreker op deze qnaestie in omdat hg er in zag een aanval op zün party hy ontkende t misdadige van de woeling op het oogenblik dat zy plaats had en protesteerde tegen de opvatting dat do stoornis in bet publieke leven voor de aardigheid of de grap was teweeggebracht De schuld van het gebeurde ligt by de Eegeering dns was de woeling misdadig dan is de Eegeering misdadig geweest door haar optreden temeer waar de stoornis voorkomen had kunnen worden indien de regeering van haar kant meer zelfbeperking had getoond Maar vervolgde spreker dat woord misdadige woeling is geen koninklp woord want dan ware het breed edel ruim genereus en ridderlijk geweest die uitdrukking is geen woord uit het hart gekomen Neen zeide spreker tis niet de Koningin die deze woorden heeft gesproken maar Dr Knyper en hy alleen is verantwoordeiyk voor die weerzinwekkende onridderlgke kleine afstootendo uitdrukking welke slechts kan opkomen in het door partgzucht verstompte gemoed van hem die er steeds op uit is zyn tegenstanders te vernietigen Spreker oordeelde dat Dr Knyper het vuurtje warm wil honden tot 1906 maar de socialisten aanvaarden den naam van misdadi er als een eerenaam en wözende op Duitschland betoogde spreker dat de sociaaldemocralie juist door deze wyze van bestrgding 7al winnen zelfs al schuift Dr Knyper ter wille van partyzucht de Koningin op den voorgrond Spreker achtte t dan ook ten slotte goed dat de Kamer in haar antwoord die felle overbodige hartstochtenprikkelende uitdrukking heeft vermeden Minister Knyper protesteerde tegen de voorstelling van den heer Troelstra dat de Eerste kamer door haar antwoord op de troonrede een désaveu aan de regeering heeft willen geven Het woord misdadig word gebrnikt in zedelgken zin Met herinnering aan de feiten beantwoordde de minister bevredigend de vraag dat bet gebeurde inderdaad oene misdadige woeling was Voor die nitdrnkking was in de troonrede zeker plaats By den hyzonderen dank aan leger en vloot mocht de aanduiding niet ontbreken waarom de oproeping der miliciens noodzakeiyk was Waar het gold een aanslag op den Staat de maatschappy en het gezag mochten door de regeering aan het hoofd van den taat woorden in den mond gelegd worden die dat bedrgf afkeuren De heer Borgesins verklaarde dat hg en zyn partygenooten bet debat aanhouden tot bg de begrooting maar inmiddels bet adres goedkeurden omdat het niet bevat een instemming met de woorden der Troonrede De heer De Savornin Lohman verklaarde dat de niet vermelding niet beteekent niet instemming door de meerderheid Het adres is daarop aangenomen Tegen stemden de socialisten Deze en de volgende week heeft sectie onderzoek plaats van de begrootingen enz Do werkzaamheden wegens de restauratie der zalen op het Binnenhof zyn zoover gevorderd dat aan de voormalige hofzaal vermoedelgk in den loop van het volgende jaar de bestemming zal kunnen worden gegeven als daarvoor in overleg met de StatenGeneraal is bepaald Om echter de opening der zitting van 1904 1905 der beide Kamers in deze zaal te doen geschieden zal behalve in de voortzetting der betimmering en verdere afwerking van het inwendige van het gebouw ook in de meubileering daarvan zijn te voorzien Hoewel deze aangelegenheid niet tot de bemoeiingen van het Dept van Waterstaat hoort aangezien zg deel uitmaakt der huis houdelgke zaken van de Stalen Generaal zoo is toch tot de commissie voor de Grafelijke zalen het verzoek gericht met het oog op de wenscbelgke overeenstemming in den styi der zaal en dien van het meubilair om de Huisb Commissie der beide Kamers in deze by te staan De minister van Waterstaat koestert de hoop dat het overleg hetwelk thans omtrent het meubilair i nhangig is zoo tydig tot een resultaat zal mogen leiden dat ook dit gedeelte der inrichting van do nieuwe zaal vóór September 1904 gereed zal zyn Het bestuur der Nederinndsche Pomologiscbe Vereeniging Wil 13 Oct te Amsterdam een Vruchtenkeuring houden om na te gaan welke soorten peren en appels in dit ongnnstigö vruchtenjaar nog voldoende tot haar recht zyn gekomen Men zal dan daaruit eenigszins kunnen nagaan welke soorten het meest bestand zgn tegen vocht en koude tydens den bloei Het is daarom van bet grootste belang dat de inzenders zooveel mogeiyk alle opgaven dio ze hebben omtrent het weder in den bloeitgd mede inzenden Zy die in tuin of boomgaard het vroeger fruit nogal bohooriyk hebben zien gelukken worden mede dringend verzocht hierover eenige mededeelingen te doen De keuring zal als gewooniyk geschieden door de commissie voor nomenclatuur nit de Nederl Pomologische Vereeniging Zooveel mogelgk zal er te Amsterdam gelegenheid worden gezocht om het gezonden fruit door de eigenaars te doen verkoopen Geineiig de Berichten Maandagavond is te Kleef door den laatsten trein uit Keulen aan een overweg waarvan de afsluiting openstond een rytuig waarin de wynbandelaar Ophansen met vrouw en twef dochters gezeten was overreden Allen werden terstond gedood Het gezelschap kwam van een naburige kermis terug Het N V N meldt Allerlei geruchten omtrent pokkengevallen te Amsteidam doen in den laatsten tgd de ronde Mocht m n ze gelooven dan zou men denken dat dele vreeselgke ziekte daar weldra epidemisch zou worden verklaard Gelukkig zyn die praatjes schromelgk overdreven Wel worden thans enkele patienten in het Wilhelminagasthuis verpleegd die aan deze besmettelgke ziekte lyden maar bun getal bedraagt slechts zeven Drie pokkonbiljetten zgn in de stad aangeplakt ebn in de Vrolikstraat een in de Lgnbaansteeg en een in do St Anthoniebreestraat de lyders in die woningen zyn intnsschen naar het gasthuis gebracht tegeiyk met hnn geheele gezin dat daar eenigen tgd in observatie biy t Ook het Onze Lieve Vrouwe Gaathnis in de Oosterparkstraat herbert oen pokkenpatiënt maar deze is afkomstig uit Watergraafsmeer Wederom is een aangeteekeQde brief van een groot deel van zgn inbond beroofd Vrijdag werd van Amsterdam een aangeteekende brief met aangegeven waarde bevattende f 140 naar Meppel gezonden Bij aankomst aldaar bleek dat de brief was opengemaakt en weer dichtgeplakt en dat de geheele inhoud er uit was gestolen Op twee mnntbiljetten van f 10 na De justitie is met de zaak in kennis gesteld N V N Het nieawste portret van keizer Wilhelm De aankomst van keizer Wilhelm te Weenen beschrijvende geeft de Weensche N H Ct correspondent het volgende portret van den keizer Het waarnemen van zalk een machtig monarch als keizer Wilhelm is lang niet oninteressant Onwillekearig vroeg ik mij af Is die jonge man met dat opgewekte gezicht met die hartelijke manieren die levendigheid van bewegingen is dit nn dezelfde keizer dien wiJ van de portretten kennen met opgedraaide snor en met oogen die imponeeren willen P En is dit nu dezelfde die Bismarck weggezonden heeft die tegen de socialisten te keer gaal die in Aken als verdediger van het geloof en van den godsdienst optrad Ik zag hem naar het troepje in Weenen gevestigde Daitschers gaan die voor deze gelegenheid nog eens de uniform hadden aangetrokken waarin ziJ vroeger hun vaderland hadden gediend Hoe joviaal was hij tegen die landgenooten Geen spoor van pose en niets van een ondoordringbaar masker dat hoogheid heet te bevorderen en waarachter men de gevoelens tracht te verbergen In één woord gedurende het kleine half uur dat ik heel van nabij de begroeting der sonvereinen kon bijwonen was keizer Wilhelm een en al heminnelnkheid en maakte hü een uiterst aangermmen indruk De groote Zwitsersche elektriciteitsfabriek van Brown Boveri te Baden heeft van de Société Métropolitnine te Parijs de opdracht ontvangen do werktuigen te leveren voor de inrichting van haar nieuwe eentralen Het eerste gedeelte dezer leverantie bestaat uit vier groote stooratarbines met dynamos van gezamenlijk 30 000 paaidekrachten Dit is zegt de Frankf Ztg de grootste opdracht welke Brown Boveri tot dusver ontvangen heelt Naar men uit Philippine aan de Midd Ct meldt heeft dq jongste storm ook zeer veel schade aangericht op vele mosselbanken voornameiyk op de Ooster Sohelde Op plaatsen die dik bezaaid waren zgn n i nagenoeg geen mosselen meer te vinden Vooral op de banken die t meest onder don wal liggen en hg eb droog loepen is de schade t grootst Duizenden tonnen zaad en mosselen zgn door het ruwe weer weggeslagen voor de betrokken visscbers is dit een gevoelig verlies De berichten der Duitsche bladen over de overstroomiiigen in Gastein zgn volgens ooggetuigen schromelgk overdreven Men sprak van vyf of zes doeden terwgl slechts een persoon een jongmensch van 18 jaar die met een brug werd meegesleurd het leven verloor De Lokal Anzeiger beweerde dat het Gasteinerhof geheel vernield was De waarheid is dat het gebonw in het minst geen schade heeft geleden Maar niettegenstaande dit is de ellende in de omstreken groot genoeg Vele arme landbouwers hebben hun bezittingen verloren on groote stukken grond zyn met een dikke laag zand bedekt Rechtzaken Door de Arrondissements Eechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende personen veroordeeld L V L 17 jaar yzerwerker te Krimpen a d IJsel D De Br 21 jaar sjouwer te Capelle a d IJsel C J 16 jaar sjouwer en M Sn schippersknecht beiden te Krimpen a d IJsel wegens mishandeling door een wielrgder den burgemeester van NienwLekkerland tegen den grond te dringen ieder tot 7 dagen gevangenisstraf Vervolgens stonden terecht Op den 30 Juli lag K Mudde met zgn schip Risico in lossing te Gonderak Dien dag nu was de 14 jarige arbeider aldaar P N aan boord geweest en na zyn vertrek miste de schipper uit zgn broek die op bet chterlnik van het schip had gelegen zijn portemonnaie waarin omstreeks f 13 Te dier zake stond N beden terecht Hy bekende zieh aan diefstal van de portemonnaie schuldig gemaakt te hebben en bad voor het geld op de Goudsche kermis een horloge i gekocht Volgens informatiën en beklaagde erkende dat ze jaiit waren maakt hij zich menigmaal aan diefstal schnldig ook na dit feit heeft hij nog gestolen Het openbaar ministerie achtte het gewenscht den knaap tot zijn 18e jaar in een ryksopvoedingsgesticht te plaatsen D S 19 jaar arbeider te Jaarsveld bekende op den len Juni zekeren L de Bruin met een mes over zijn linkerscliouder ta hebben gesneden De verwonde verklaarde daartoe geen aanleiding te hebben gegeven hoewel de beklaagde bet tegendeel beweerde en een getuige dit bevestigde Beklaagde had bij de vechtpartij een stukje van zijn oor verloren Veroordeeling werd gevraagd tot 14 dagen gevangenisstraf In den nacht van 6 op 7 Juni werd J K 44 jaar werkman te Schoonhoven door den nachtwaker Stavers aangebonden met een zak met hooi Bj onderzoek bleek dat hiJ dit had weggehaald van achter de woning van den bouwman F Plieger te Willige Langerak Beklaagde bekende dit Eisch f 3 boete subs 3 dagen hechtenis A P 28 jaar arbeider te Zevenhuizen beweerde van zekeren A Schmit voor verdiend loon nog 35 cents te moeten hebben Bij herhaling had hj er om gevraagd doch tevergeefs Op 30 Mei nn ontmoette hij hem weer en desgevraagd zou S hem gezegd hebben je zal ze nooit hebben Hy was toen boos geworden en had S met een stok tot bloedens toe op zjjn hoofd ges agon S verklaarde aan beklaagde niets moer schuldig te zijn en hem zelfs voor het verrichte zeer goed betaald te hebben Eisch 14 dagen gevangenisstrai De gewezen makelaar te Buiksloot J C H die wegens valschheid in geschrifte loterijzwendel te Sneek door het gerechtshof te Leeuwarden in hooger beroep is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf met aftrok der voorloopige hechtenis hoeft afgezien van zijn recht van cassatie Hij berust in zijn straf en zal die op zijn verzoek te Amsterdam ondergaan Stadsnieuws GOUDA 23 September 1903 De commies der posterijen en telegraphic 4de klasse F Scherpenboijsen is verplaatst van Amsterdam postkantoor naar Goada en wordt op 1 December weder verplaatst naar Berden op Zoom Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1902 ontleenen wjf het volgende Scholen volgons de Wet tot regeling van het Middelbaar Onderwys Deze scholen zgn a de Rgks Hoogere Burgerschool gevestigd in een door de gemeente aan hot Rgkten gebruike afgestaan gebouV dat doorbybouw voor rekening der gemeente is uitgebreid b de Avondschool voor ambachtslieden aan de Houtmansgracht Deze gemeenteschool mag zich in toenemenden bloei verheugen De uitgaven ten haren behoeve hebben over 1902 bedragen f 8252 97 Aan schoolgeld f 5 voor eiken leerling f 3 voor minvermogenden werd ontvangen f 328 50 terwyi aan 106 onvermogenden gratis onderwgs werd verstrekt Van de provincie Zuid Holland ontvangt do gemeente een subsidie vttn f 1000 als tegemoetkoming in de kosten van de instandhouding der school Op het einde des jaars werd de school bezocht door 20 leerlingen in andere gemeenten woonachtig c de cursus in handelswetonschappen derafdeeling Gouda van den Nationalen Bondvan Handelsen Kantoorbedienden in Nederland die daarvoor van de Gemeente eensubsidie van f 400 genoot met het vrgegebruik van de noodige lokalen in het gebouw der Stads Muziekschool d de Teekenschool der TimmerliedenVereeniging St Jozef onderafdeeling vanden Nederlandschen E K Volksbond tenbehoeve waarvan bij Raadsbesluit van 8 October 1902 voor den tgd van twee jaren eenesubsidie uit de Gemeentekas van f 100 per jaar is verleend Voor verdere byzonderbeden over deze scholen verwgzen wg naar het als Bglage VI hierby gevoegde Verslag van de Cora missie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs over het jaar 1902 Latgnsche scholen Gymnasia n Athenaea Het Gymnasium Het Verslag door het College van Curatoren omtrent den toestand van het Gymnasium gedurende 1902 uitgebracht wordt als Bglage VII hierachter aangetroffen De uitgaven voor het Gymnasium hebben over het afgeloopen jaar t 32263 69 i bedra gen waarin door het Byk is by gedragen voor f 8749 08 Aan schoolgeld werd ontvangen eene som van f 4225 en aan rente van het Scholarchie fonds f 1165 Kunsten en Wetenschappen De Muziekschool De Commissie van Toezicht op de StadsMuziekschool die in hare samenstelling geene verandering onderging heeft omtrent den toestand der school over 1902 een ver slag ingezonden dat als bijlage VIII hierachter is gedrukt Ter aanvnllinj daarvan zg hier vermeld dat op verzoek van de Commissie tot dekking van de meerdere kosten der school als gevolg van den gewensch ten maatregel om de lessen in de piano viool en instrnmentaalklassen voortaan niet meer door vier maar door hoogstens drie leerlingen tegeiyk te doen bywonen bet schoolgeld bg Raadsbesluit van 4 Juli 1902 verhoogd werd Het bedraagt thans voor ieder leerling per jaar voor het onderwj s in deri zang en de theorie f 6 in den solozang 16 in den zang de theorie en op eenig instrument behalve piano en orgel 23 op eenig instrument behalve piano en orgel 20 op de piano 30 op het orgel eerstbeginnenden 15 op bet orgel meergevorderden 30 De uitgaven ten behoeve van de school hebben in 1902 bedragen f 4313 99 aan schoolgelden werd ontvangen eene som van f 3283 50 Wordt vervolgd De gemeenteraad te Moordrecht heeft bepaald dat het onderwgzend personeel aan de openbare lagere school verplicht is te Moordrecht te wonen ZwiMMEKDAii Bg de stemming voor een lid van den Kaad is de heer F Schrcuder gekozen met 11 st tegen 106 op den heer Ninahcr van Eyben a r OuDERKEUK A D IJsBi Mcj G Teffor ondcrwgzeres alhier is benoemd tot onderwyzeres aan de Chr school te Zwingelspaan en aan die te Pernis hoofd de heer Wassink OuDEWATEE Het post en telegraafkantoor alhier tot lioden eigendom van den vroegeren directeur den heer P Boys te Arnhem is door het rgk aangekocht Naar men verneemt zullen eenige verbeteringen worden aangebracht Atjeh Bg het departement van koloniën is ontvangen bet volgende van 22 dezer gedagteekcnde telegram van den gouvornenrgeneraal van Ned Indië betreffende de gebeurtenissen in Atjeh Toekoe Tji Gcudong schoonvader van Panglima Polém heeft zich onderworpen 373 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag 23 Sept No 6789 f 50 000 536 4938 8858 8995 15056 en 15058 ieder I 1000 2952 4150 12284 14809 16993 en 16999 ieder f 400 7314 12499 en 15742 ieder f 200 2710 2999 7326 12702 17101 17303 19006 en 19742 ieder f 100 Pryzen van f 70 14 3449 6259 9349 12658 15129 18011 60 3684 62 9606 12868 16246 44 80 3768 6303 81 12913 15429 18378229 3909 13 67 13134 15668 18503 84 4021 6509 9828 13209 16634 19 366 88 57 10082 13363 15765 91 450 4263 6635 10120 13401 16805 18622 4456 6763 10329 13653 16033 29667 83 6854 10614 13668 16384 38722 95 7210 10868 87 16543 18849 4582 83 Ï3 94 16614 191641044 4701 7455 11087 13857 16700 90 99 20 7748 11145 78 3 99 1252 21 7909 11221 13930 37 19348 1816 34 14 47 14294 16845 19544 36 4972 8101 68 14450 84 95 97 6062 8206 11361 88 16980 19712 2361 90 50 92 14568 92 19824 2887 5482 78 98 90 17465 20083 3056 5544 8617 11555 14608 17638 20220 3113 5704 8657 11615 14804 44 20345 81 5803 8720 30 76 17843 205723203 8 34 11711 87 48 20884 77 48 8894 12158 14927 96 209 30 88 96 9244 95 15073 17921 3435 6931 9347 12619 Kaotongerecht te Gooda Zitting van 23 September 1903 Jacbtovertreding C T te AVaddiuiveen 2 maal 1 3 subs Bod Landbouw My Mejattie Cultuur My Watoetoelis 103 pCt Poppoh Hollandia Holl labr van 216 65 36 85 TO 125 Bod 100 pCt Melkproducten on Voedings Oblig Spiegel en Lystenfabriek de Atlas and Naamlooze Vennootschap Het Nederlandsch Veem Mg tot expl van het Hotel en Cafe Neuf Pref aand Oostersche Hypb Aand Pretoria Hypotheek My Oblig Stoomvaart Mg Triton Aand Levensverzekering Maats Neerlandia Mg V Assurantie Discontuering EEN NIEUWE SOETEERING VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA Telefbuon Vo 31 en Bel der Stad Eotterdam 190 BEURS VAN EOTTERDAM DINSDAG 22 SEPT L K H K Staatsleeningèn Nederj anb Certiücaten Ned 79 94 99 95 96 34 30 74 Werkelgke Schuld 2 i PiSLASD Obligaticn Staatsleo ling 1889 31 RüSLASD Obligatien Binnen landsclie 1894 4 Obligatien Geconsolideerde GR 625 1880 4 Goudleening 1884 5 Ti RKiJE Geconverteordo Leo ning Serie C Geconv Looning Serie D Brazilië Ruilw Guar Resc Bonds 1901 02 4 Provincink en Stedelijke Leenintjen Rotterdam Obligatien f 1000 1898 1903 jV 97 Ifi htitrieele en Finaneieele Omle niemitigen Schuldbr Ncd Crediet en Voor schotBank 4Vi 100 Oblig Ked Mij voor Zeker heidsst v nmbt en beanibt 4 100 Seiuldbr Voorschotb lo Rolt 4 100 99V 100 100 100 Hypotheek Banken Pandb Dordreclitsche Hypb 4 Pandbr B riesch Groningsche Hypb 4 Pandb Hollaiidscho Hypothb 4 Hypothbr Residentie Hypb 4 Pandbrieven Rolterdamsche Hypotheekbank 4 dito dito dito 3 101 97 100 Pandbr Standaard Hypb 4 Pandbrieven Nicderl Hypb te Veendam 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Tabaks Ondenendngen Certificaten ArendsburgTabak Ifaatschappg 513 Scheepvaart Maatschappijen Aand Ned Amerik Stv Mg 92 Mijnbouw Maatschappijen Obligation Muller Co Alg Mynbouw My 5 99 Diversen Obligatien My tot Expl van Meerdorvoort 1902 4 98 Spoorweijkeningen Brazm ie Oèste d Minas Ohl 5 46 Premieleeningen Nederland Oblig Gemeentecrediet 3 102 Herfst 1903 ONTVANGEN de NOUVEAUTÉS in Costumes lalllcur BRGENiyiANTELS ech walM iroo iJLl TEItlS en Najaarsmantels D SAM80M VERSCHEIDENHEID Ontploffing te Mozambique Een hevige ontploffing had gisteren plaats in de bewaarplaatsen van buskruit en granaten in het fort Sao Sebastiano Er zgn vele dooden en gewQnden Gelukkig bleef de tamp beperkt tut het fort Het gevaar voor een herhaling der ontploffing is nog niet geheel weggenomen AÜVEItTENTIEN Mevrouw Scliim van der LQeff vraagt tegen 1 November een Keiikeiimeidi EEN Heerenhuis met Tuin TE II 11 Uit Te bevragen Poperstraat K 77 Tel0phooiiii6t ouda Abonnement f 40 per jiiar voor pcrceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aaiile en onderlioud gi ntis Het net ia aangesloten lan liet Ei ks Intercom nnaalhurean Op 1 Juli 1903 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden vcrkrggbaar aan het Burean ACHTER DE VIS HMAEKT Zoiluw on Uua v ijdors wordt nit overtuiging als een werkelijkB hulp 11 de n noo d het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briofkunrtaorlt d t boekje franco per post toogejjonden door RLOKPOEL H Bookh Zaltbommol EENI3 DEPOT 7AN THEE Heil wordt ver oehl u t t MKIlk te Ictti ii UIT HBT MaOVZIJN VAN 1 Il AVH S VAAYZü K GORINCHEM Deze THEEËN worden nfgeleperd iu verzegelde pakjes van tii twee en een ïialf en een Ned ons met vermelding van Noüinier en jPriJB voorzien van iievenstaand Merlf volgens de VVet gedepo neerd Zich tot de iiitvoenii van geeerde orders aanbevelciido 1 c Bur voorheen 1 BREEBAARÏ Lz I = Z = S O O s TIENDEWEG GOUDA Specialiteit in NJCKi LWAIli i KRISTAL RN GLASWEUK met Nickel gemonteerd i Alle JViokelwaron wonloii onder ai antie verkocht nieuw onovertroften Frof Dr I iobura ivt ibokuml aUBW KBADIT ailXEE Alleen tïcht met FabricksDierk tot voortdurende radicale en ïekere genezing van alle olfs de meefit harduekkigi zenuw xiektetif vooral ontstaan iloor I afdwalingen op jeugdigt n leeftijd Totale enezing van elke zwakte Uleel jeht Benauwdheid rioofdpjjii Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz tJi voerige prospectussen I 1 I I er f each fl 1 11 2 Ü 3 fliiljhtilo II H O i i I opüt Mutth V 1 VoRto altl o nmii I p l M Clélmn Co ilottonl nu liappoï irai enlmfï lUlramftna itu Jon J ii IIoUitiI in Iff V j oii la Cö hii alle droi istou